Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Léky na oční alergie

ZODAC SIR 1X100ML Sirup

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16101

100 % 1 recenze

Užívá se k léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých a dětí od 2 roku věku.

Čtěte příbalový leták

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Užívá se k léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých a dětí od 2 roku věku.

Čtěte příbalový leták

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: ZODAC
Kód výrobku: 16101
Kód EAN: 8594739055223
Kód SÚKL: 58835
Doplněk názvu: 1MG/ML SIR 100ML
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Zodac Sir se užívá v léčbě celoroční alergické rýmy, sezónní alergické rýmy a alergického zánětu spojivek (senná rýma), svědění, kopřivky u dospělých a dětí od 2 roku věku.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ZODAC SIR

1/6 

sp.zn.sukls170782/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

ZODAC SIR 

1mg/ml 

sirup 

cetirizini dihydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek ZODAC SIR a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC SIR užívat 

3. 

Jak se přípravek ZODAC SIR užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek ZODAC SIR uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek ZODAC SIR a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku ZODAC SIR je cetirizin-dihydrochlorid. ZODAC SIR je přípravek proti 
alergiím. 
 
Přípravek ZODAC SIR se u dospělých a u dětí od 2 let věku užívá ke: 

zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, 

zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie). 

 
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC SIR užívat 

 
Neužívejte přípravek ZODAC SIR 
-  jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid, nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce 
příbuzné léčivé látky jiných přípravků); 

-  jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin (závažným selháním ledvin s hodnotou clearance 

kreatininu nižší než 10 ml/min.). 

Pacienti s dědičnou poruchou způsobující nesnášenlivost fruktózy by neměli tento přípravek užívat. 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku ZODAC SIR se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

2/6 

-  Máte poruchu funkce ledvin. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou 

dávku určí lékař. 

-  Máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou). 
-  Máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí. 
 
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným 
v doporučených dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce (vzájemné působení). 
Proto se stejně jako u všech ostatních antihistaminik doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu 
při léčbě přípravkem ZODAC SIR. 
 
Jestliže je u Vás plánováno provedení testu na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat 
přípravek ZODAC SIR několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na 
alergie. 
 
Děti a dospívající 
Podávání přípravku se nedoporučuje u kojenců a batolat mladších 2 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek ZODAC SIR 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné. 
 
Přípravek ZODAC SIR s jídlem a pitím 
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek ZODAC SIR nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat 
žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě 
s lékařem. 
 
Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka. Proto byste bez porady s lékařem neměla přípravek 
ZODAC SIR užívat během kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po 
užívání přípravku  ZODAC SIR v doporučených dávkách. 
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo 
obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku tohoto 
přípravku. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků 
tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce. 
 
Přípravek ZODAC SIR obsahuje sorbitol. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
Přípravek ZODAC SIR obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216)
Methylparaben (E218) a propylparaben (E216) mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně 
zpožděné). 
 

3/6 

 
3. 

Jak se přípravek ZODAC SIR užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC SIR 
Odměřené množství sirupu je možné spolknout bez další úpravy. 
 
Doporučená dávka přípravku ZODAC SIR je: 
 
pro dospělé a dospívající od 12 let:  
10 mg jednou denně (jako 10 ml sirupu), 
 
pro děti ve věku od 6 do 12 let:  
5 mg dvakrát denně (jako 5 ml sirupu 2x denně), 
 
pro děti ve věku od 2 do 6 let:  
2,5 mg dvakrát denně (jako 2,5 ml sirupu 2x denně). 
 
Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin 
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně. 
Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, který může 
upravit dávkování dle potřeb Vašeho dítěte. 
Pokud vnímáte účinek přípravku ZODAC SIR jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Délka léčby 
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím požádejte o radu svého 
lékárníka. 
 
Návod pro otevírání lahvičky s bezpečnostním uzávěrem a odměření dávky: 
1. 

Důkladně protřepejte obsah uzavřené lahvičky (alespoň 5 sekund). 

2. 

Lahvička je opatřena bezpečnostním uzávěrem zabraňujícím otevření dětmi. Otevřete jej tak, 
že uzávěr stlačíte pevně dolů a odšroubujete proti směru hodinových ručiček. 

3. 

Protlačte dávkovač hrdlem, až dosáhnete pod hladinu suspenze. Neotáčejte lahvičku dnem 
vzhůru. 

4. 

Tahem pístu natáhněte do dávkovače požadovanou dávku (počet odebraných mililitrů lze 
odečíst na pístu). 

5. 

Vytáhněte dávkovač z hrdla lahvičky. 

6. 

Dávkovač s odměřenou dávkou vložte dítěti buď rovnou do úst a pomalým stlačováním pístu 
uvolněte suspenzi nebo suspenzi přeneste na lžičku, ze které dáte dítěti lék do úst. 

7. 

Po použití je třeba uzávěr opět pevně zašroubovat. Umyjte důkladně dávkovač teplou vodou a 
nechte volně uschnout. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ZODAC SIR, než jste měl(a) 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku ZODAC SIR, než jste měl(a), informujte, 
prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních. 
 
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, 
malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, strnulost/ztuhlost, abnormálně 
zrychlený tep, třes a zadržování moči. 

4/6 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZODAC SIR 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, 
musíte přestat užívat přípravek ZODAC SIR a ihned se poradit s lékařem: 
 
-  alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje 

otok obličeje a hrdla).  

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.  
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)  
-  ospalost  
-  závrať, bolest hlavy  
-  zánět hltanu, rýma (u dětí)  
-  průjem, nevolnost, sucho v ústech  
-  únava 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
-  rozrušení (neklid)  
-  parestezie (zvláštní pocity na kůži – „mravenčení“)  
-  bolesti břicha  
-  pruritus (svědění kůže), vyrážka  
-  astenie (nadměrná únava), malátnost  
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)  
-  přecitlivělost  
-  deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost  
-  křeče  
-  tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)  
-  abnormální funkce jater  
-  kopřivka  
-  otok  
-  zvýšení tělesné hmotnosti 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)  
-  trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)  
-  tiky (mimovolní záškuby)  
-  mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, 

dysgeuzie (změněná chuť)  

-  rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrie (mimovolní pohyby oční bulvy)  
-  anafylaktický šok (těžká alergická reakce) 

5/6 

-  angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový exantém 

(lokalizované kožní erupce)  

-  pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení  
 
Frekvence nežádoucích účinků není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)  
-  zvýšená chuť k jídlu  
-  sebevražedné myšlenky   
-  amnézie (ztráta paměti), porucha paměti  
-  vertigo (závrať, pocit otáčení nebo pohybu)  
-  zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř)  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek ZODAC SIR uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek ZODAC SIR obsahuje 
-  Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. 5 ml sirupu obsahuje 5 mg cetirizin-dihydrochloridu. 

 

-  Dalšími složkami jsou methylparaben, propylparaben, glycerol 85%, propylenglykol, sorbitol 70% 

nekrystalizující, dihydrát sodné soli sacharinu, trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%, 
banánové aroma, čištěná voda. 

 
Jak přípravek ZODAC SIR vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek ZODAC SIR je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý sirup. 
Velikost balení: 100 ml sirupu. 
 

6/6 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  16.12.2014 

Recenze (1)

Recenze produktu ZODAC SIR 1X100ML Sirup

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Diskuze

Diskuze k produktu ZODAC SIR 1X100ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Petr V.

100 % 15/01/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám