Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

ZINNAT 250 MG 14X250MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20506

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 20506
Kód EAN: 8590335503380
Kód SÚKL: 47726
Doplněk názvu: 250MG TBL FLM 14
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Zinnat se používá k léčbě infekce horních a dolních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, kůže a měkkých tkání a při onemocnění lymeskou boreliózou. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky.

Příbalový leták

ZINNAT

Sp. zn. sukls69623/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Zinnat 125 mg  
Zinnat 250 mg 
Zinnat 500 mg 

potahované tablety 

  

Cefuroximum axetili 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Zinnat a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinnat užívat 

3. 

Jak se přípravek Zinnat užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Zinnat uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Zinnat a k čemu se používá 

 
Přípravek Zinnat je antibiotikum, které se užívá k léčbě dospělých a dětí. Působí tak, že zabíjí 
bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny
 
Přípravek Zinnat se užívá k léčbě infekcí: 
 

krku, 

 

vedlejších nosních dutin, 

 

středního ucha,  

 

plic a hrudníku, 

 

močových cest, 

 

kůže a měkkých tkání. 

 
Přípravek Zinnat se užívá rovněž: 
 

k léčbě Lymeské boreliózy (infekce, kterou šíří klíšťata). 

 
Váš lékař může otestovat typ bakterie způsobující Vaši infekci a sledovat během léčby, zda jsou 
bakterie na Zinnat citlivé. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinnat užívat 

 
Neužívejte přípravek Zinnat 

 

jestliže jste alergický(á) na cefuroxim-axetil nebo jakékoli cefalosporinové antibiotikum 
nebo na kteroukoli další složku přípravku Zinnat (uvedenou v bodě 6); 

 

jestliže se u Vás vyskytla alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné 
betalaktamové antibiotikum (penicilin, monobaktamy a karbapenemy). 

 

Pokud si myslíte, že se Vás toto týká, neužívejte přípravek Zinnat, dokud se neporadíte se 
svým lékařem.  

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Zinnat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Děti
 
Přípravek Zinnat není doporučen k léčbě dětí mladších 3 měsíců, protože bezpečnost a účinnost 
nejsou v této věkové skupině známy. 
 
Je nutné, abyste při užívání přípravku Zinnat věnoval(a) pozornost určitým příznakům, jako jsou 
alergické reakce, plísňové infekce (jako je Candida) a závažný průjem (pseudomembranózní kolitida). 
To sníží riziko možných problémů. Viz „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4. 
 
Jestliže je nutné provést vyšetření krve 
 
Přípravek Zinnat může mít vliv na výsledek stanovení hladin cukru při vyšetření krve a testu zvaného 
Coombsův test
Pokud podstupujete tyto testy: 

 

Sdělte osobě, která Vám bude odebírat vzorky krve, že užíváte přípravek Zinnat. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Zinnat 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Léky užívané ke snížení množství kyseliny v žaludku (např. antacida užívaná k léčbě pálení žáhy
mohou mít vliv na účinky přípravku Zinnat. 
Probenecid 
Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve) 

 

Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
Antikoncepční pilulky 
 
Přípravek Zinnat může snižovat účinnost antikoncepčních pilulek. Pokud užíváte antikoncepční 
pilulky při léčbě přípravkem Zinnat, je nutné, abyste zároveň používala bariérovou metodu 
antikoncepce 
(jako např. kondom). Poraďte se se svým lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Zinnat může způsobovat závratě a může mít další nežádoucí účinky, které mohou snižovat 
bdělost. 

 

Jestliže se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 

 
3. 

Jak se přípravek Zinnat užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Přípravek Zinnat užívejte po jídle. To pomáhá k tomu, aby léčba byla účinnější. 
 
Tablety přípravku Zinnat spolkněte celé a zapijte je vodou. 
 
Tablety nežvýkejte, nedrťte ani nerozdělujte – to by mohlo snížit účinnost léčby. 
 
Doporučená dávka 
 
Dospělí 
Doporučená dávka přípravku Zinnat je 250 mg až 500 mg dvakrát denně v závislosti na závažnosti 
a typu infekce. 
 
Děti 
Doporučená dávka přípravku Zinnat je 10 mg/kg (maximálně 125 mg) až 15 mg/kg (maximálně 
250 mg) dvakrát denně v závislosti na: 
 

závažnosti a typu infekce. 

 
Přípravek Zinnat se nedoporučuje k užití u dětí mladších 3 měsíců, 
protože bezpečnost a účinnost 
nejsou v této věkové skupině známy. 
 
V závislosti na onemocnění nebo na odpovědi dítěte na léčbu, může být úvodní dávka změněna nebo 
může být nutný více než jeden cyklus léčby. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
 
Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může upravit dávku. 

 

Pokud se Vás toto týká, promluvte si se svým lékařem. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zinnat, než jste měl(a)
 
 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Zinnat, mohou se u Vás objevit neurologické poruchy, 
zvláště se může zvýšit náchylnost ke vzniku křečí (záchvatů). 

 

Na nic nečekejte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo se obraťte na nejbližší 
nemocnici. 
Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Zinnat. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zinnat 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze si vezměte 
následující dávku v obvyklý čas. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zinnat 
Nepřestávejte Zinnat užívat bez porady s lékařem 
 
Je nutné, abyste dokončil(a) celý cyklus léčby přípravkem Zinnat. 
Nepřerušujte léčbu, pokud 
Vám tak neřekne lékař a to ani v případě, kdy se cítíte lépe. Pokud nedokončíte celý cyklus léčby, 
infekce se může vrátit zpět. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání  tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost 

U malého počtu osob, které užívají přípravek Zinnat, se může objevit alergická reakce nebo 
potenciálně závažná kožní reakce. Příznaky těchto reakcí zahrnují: 
 
 

Závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok, někdy 
obličeje nebo úst způsobující obtíže s dýcháním. 
 

 

Kožní vyrážku, která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá 
tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji). 
 

 

Široce rozšířenou vyrážku puchýři olupující se kůží. (To mohou být příznaky Stevens-
Johnsonova syndromu 
nebo toxické epidermální nekrolýzy). 

 
Další stavy, na které si musíte dávat pozor při užívání přípravku Zinnat, zahrnují: 

 

Plísňové infekce. Vzácně mohou léky, jako je přípravek Zinnat, způsobovat přerůstání 
kvasinek (Candida) v těle, což vede k plísňovým infekcím (jako např. moučnivka). Tento 
nežádoucí účinek je více pravděpodobný, pokud užíváte přípravek Zinnat po delší dobu. 
 

 

Závažný průjem (pseudomembranózní kolitida). Léky, jako je přípravek Zinnat, mohou 
způsobovat zánětlivé onemocnění tlustého střeva, které vede k závažnému průjmu, obvykle 
s příměsí krve a hlenu, bolestem břicha a horečce. 

 

 

Jarisch-Herxheimerovu reakci. U některých pacientů může dojít v průběhu léčby Lymeské 
boreliózy přípravkem Zinnat ke zvýšení tělesné teploty (horečka), zimnici, bolesti hlavy, bolesti 
svalů a kožní vyrážce. Toto je známo jako Jarisch-Herxheimerova reakce. 
Příznaky obvykle trvají několik hodin nebo až jeden den. 
 

 

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, kontaktujte neprodleně lékaře nebo 
zdravotní sestru.
 

 
Časté nežádoucí účinky 
 
Mohou se objevit až u 1 osoby z 10: 
 

 

plísňové infekce (jako např. Candida); 

 

bolest hlavy; 

 

závratě; 

 

průjem; 

 

nevolnost; 

 

bolest břicha. 

 
Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 
 
 

zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie); 

 

zvýšení určitých látek (enzymů) tvořených játry. 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
 
Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100: 
 

 

zvracení; 

 

kožní vyrážka. 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 
 
 

snížení počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají srážení krve); 

 

nízká hladina bílých krvinek (leukopenie); 

 

pozitivní Coombsův test. 

 
Další nežádoucí účinky 
 
Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa: 
 
 

závažný průjem (pseudomembranózní kolitida); 

 

alergické reakce; 

 

kožní reakce (včetně závažných); 

 

vysoká teplota (horečka); 

 

zežloutnutí očního bělma nebo kůže; 

 

zánět jater (hepatitida). 

 
Nežádoucí účiny, které se mohou projevit v krevních testech: 
 
 

příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Zinnat uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. 
Neužívejte tento přípravek, pokud jsou tablety rozlámané nebo jinak poškozené. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Zinnat obsahuje 
 

  Léčivou látkou je cefuroximum.  

Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 125 mg obsahuje cefuroximum 125 mg (ve formě 
cefuroximum axetili). 
Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 250 mg obsahuje cefuroximum 250 mg (ve formě 
cefuroximum axetili). 

Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 500 mg obsahuje cefuroximum 500 mg (ve formě 
cefuroximum axetili). 

 
  Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, natrium-lauryl-

sulfát, hydrogenovaný rostlinný olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
hydroxypropylmethylcelulóza, propylenglykol, methylparaben (E218), propylparaben (E216), 
potahová soustava Opaspray M-1-7120J bílá (hypromelóza, oxid titaničitý (E171), natrium-
benzoát (E211), bezvodý ethanol denaturovaný methanolem, čištěná voda

.

 

  
Jak přípravek Zinnat vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Zinnat je dodáván ve formě bílých až téměř bílých potahovaných tablet oválného tvaru, na 
jedné  straně  s  vyraženými  kódy:  GXES5  u síly  125 mg;  GXES7  u síly  250 mg  a GXEG2  u síly 
500 mg.  Druhá  strana  je  bez  potisku.  Tablety  jsou  baleny  v Al/Al  blistru  s PVC  vrstvou  na  vnitřní 
straně v krabičce. Blistry obsahují 10 nebo 14 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Glaxo Group Ltd., 
980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 
Velká Británie 
 
Výrobci 
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Velká Británie. 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko. 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
125 mg potahované tablety 
Česká republika, Dánsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, 
Slovenská republika, Velká Británie – Zinnat 
Německo – Elobact 
 
250 mg potahované tablety 
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, 
Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, 
Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie – Zinnat 
Německo – Elobact 
Řecko – Zinadol 
Itálie - Oraxim 
Portugalsko – Zipos 
Portugalsko – Zoref 
 
500 mg potahované tablety 
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Itálie, 
Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, 
Španělsko, Velká Británie – Zinnat 
Německo – Elobact 
Řecko –  Zinadol 
Itálie – Oraxim 
Portugalsko – Zipos 
Portugalsko – Zoref 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 29.10.2015 
 
 
Logo GSK 
 

Recenze

Recenze produktu ZINNAT 250 MG 14X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZINNAT 250 MG 14X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám