Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

ZINNAT 125 MG 14X125MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20504

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 20504
Kód EAN: 8590335719668
Kód SÚKL: 47724
Doplněk názvu: 125MG TBL FLM 14
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Zinnat se používá k léčbě infekce horních a dolních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, kůže a měkkých tkání a při onemocnění lymeskou boreliózou. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky.

Příbalový leták

ZINNAT

1

Sp.zn.sukls106097/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zinnat 125 mg
Zinnat 250 mg
Zinnat 500 mg
potahované tablety

Cefuroximum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Zinnat a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinnat užívat
3. Jak se přípravek Zinnat užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Zinnat uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Zinnat a k čemu se používá

Přípravek Zinnat je antibiotikum, které se užívá k léčbě dospělých a dětí. Účinkuje tak, že zabíjí
bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.

Přípravek Zinnat se užívá k léčbě infekcí:
krku
vedlejších nosních dutin
středního ucha
plic a hrudníku
močových cest
kůže a měkkých tkání

Přípravek Zinnat se užívá rovněž:
k léčbě Lymeské boreliózy (infekce, kterou šíří klíšťaty).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zinnat užívat

Neužívejte přípravek Zinnat
jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na jakékoli cefalosporinové antibiotikum nebo na
kteroukoli další složku přípravku Zinnat.
jestliže se u Vás vyskytla alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné
betalaktamové antibiotikum (penicilin, monobaktamy a karbapenemy).
2
Pokud si myslíte, že se Vás toto týká, neužívejte přípravek Zinnat, dokud se neporadíte se
svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zinnat je zapotřebí

Přípravek Zinnat není doporučen k léčbě dětí mladších 3 měsíců, protože bezpečnost a účinnost
není v této věkové skupině známa.

Je nutné, abyste při užívání přípravku Zinnat, věnoval(a) pozornost určitým příznakům, jako jsou
alergické reakce, plísňové infekce (jako je Candida) a závažný průjem (pseudomembranózní kolitida).
To sníží riziko možných problémů. Viz Stavy, kterým je nutné věnovat pozornost v bodě 4.

Jestliže je nutné provést vyšetření krve

Přípravek Zinnat může mít vliv na výsledek stanovení hladin cukru při vyšetření krve a testu zvaného
Coombsův test.
Pokud podstupujete tyto testy:
Sdělte osobě, která Vám bude odebírat vzorky, že užíváte přípravek Zinnat.

Další léčivé přípravky a přípravek Zinnat

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Týká se to i léků, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.

Léky užívané ke snížení množství kyseliny v žaludku (např. antacida užívaná k léčbě pálení žáhy)
mohou mít vliv na účinky přípravku Zinnat.
Probenecid
Perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve)
Pokud užíváte jakýkoli z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Antikoncepční pilulky

Přípravek Zinnat může snižovat účinnost antikoncepčních pilulek. Pokud užíváte antikoncepční
pilulky při léčbě přípravkem Zinnat, je nutné, abyste zároveň používala bariérovou metodu
antikoncepce (jako např. kondom). Poraďte se se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a fertilita

Než začnete užívat přípravek Zinnat, informujte svého lékaře:
jestliže jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete
jestliže kojíte

Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem Zinnat pro Vás oproti možným rizikům pro Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zinnat může způsobovat závratě a může mít další nežádoucí účinky, které mohou snižovat
bdělost.
Jestliže se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

3
3. Jak se přípravek Zinnat užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Zinnat užívejte po jídle. To pomáhá k tomu, aby léčba byla účinnější.

Tablety přípravku Zinnat spolkněte celé a zapijte je vodou.

Tablety nežvýkejte, nedrťte ani nerozdělujte to by mohlo snížit účinnost léčby.

Obvyklá dávka

Dospělí
Obvyklá dávka přípravku Zinnat je 250 mg až 500 mg dvakrát denně v závislosti na závažnosti a typu
infekce.

Děti
Obvyklá dávka přípravku Zinnat je 10 mg/kg (maximálně 125 mg) až 15 mg/kg (maximálně 250 mg)
dvakrát denně v závislosti na:
závažnosti a typu infekce

Přípravek Zinnat se nedoporučuje k užití u dětí mladších 3 měsíců, protože bezpečnost a účinnost
nejsou v této věkové skupině známy.

V závislosti na onemocnění nebo na odpovědi dítěte na léčbu, může být úvodní dávka změněna nebo
může být nutný více než jeden cyklus léčby.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může upravit dávku.
Pokud se Vás toto týká, promluvte si se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zinnat, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Zinnat, mohou se u Vás objevit neurologické poruchy,
zvláště se může zvýšit náchylnost ke vzniku křečí (záchvatů).
Na nic nečekejte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo běžte do nejbližší nemocnice.
Pokud je to možné, ukažte jim balení přípravku Zinnat.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zinnat

Neužívejte žádnou dávku navíc, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pouze si vezměte
následující dávku v obvyklý čas.

Nepřestávejte Zinnat užívat bez porady s lékařem

Je nutné, abyste dokončil(a) celý cyklus léčby přípravkem Zinnat. Nepřerušujte léčbu, pokud
Vám tak neřekne lékař a to ani v případě, kdy se cítíte lépe. Pokud nedokončíte celý cyklus léčby,
infekce se může vrátit zpět.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

4
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost
U malého počtu osob, které užívají přípravek Zinnat, se může objevit alergická reakce nebo
potenciálně závažná kožní reakce. Příznaky těchto reakcí zahrnují:

závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok, někdy
obličeje nebo úst způsobující obtíže s dýcháním.

kožní vyrážku, která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá
tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji).

široce rozšířenou vyrážku s puchýři a olupující se kůží. (To mohou být příznaky Stevens-
Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy).

plísňové infekce. Vzácně mohou léky, jako je přípravek Zinnat, způsobovat přerůstání
kvasinek (Candida) v těle, což vede k plísňovým infekcím (jako např. moučnivka). Tento
nežádoucí účinek je více pravděpodobný, pokud užíváte přípravek Zinnat po delší dobu.

závažný průjem (pseudomembranózní kolitida). Léky, jako přípravek Zinnat, mohou
způsobovat zánětlivé onemocnění tlustého střeva, které vede k závažnému průjmu, obvykle
s příměsí krve a hlenu, bolestem břicha a horečce.

Jarisch-Herxheimerovu reakci. U některých pacientů může dojít v průběhu léčby Lymeské
boreliózy přípravkem Zinnat ke zvýšení tělesné teploty (horečka), zimnici, bolesti hlavy, bolesti
svalů a kožní vyrážce. Toto je známo jako Jarisch-Herxheimerova reakce.
Příznaky obvykle trvají několik hodin nebo až jeden den.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, kontaktujte neprodleně lékaře nebo
zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby z 10:

plísňové infekce (jako např. Candida)
bolest hlavy
závratě
průjem
nevolnost
bolest břicha

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek (eozinofilie)
zvýšení určitých látek (enzymů) tvořených játry

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100:

zvracení
kožní vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

snížení počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají srážení krve)
5
nízká hladina bílých krvinek (leukopenie)
pozitivní Coombsův test

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa:

závažný průjem (pseudomembranózní kolitida)
alergické reakce
kožní reakce (včetně závažných)
vysoká teplota (horečka)
zežloutnutí očního bělma nebo kůže
zánět jater (hepatitida)

Nežádoucí účiny, které se mohou projevit v krevních testech:

příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie)

Pokud se u Vás vyskytnou jakékoli nežádoucí účinky
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Zinnat uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné
do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Neužívejte tento přípravek, pokud jsou tablety rozlámané nebo jinak poškozené.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zinnat obsahuje

Léčivou látkou je cefuroximum.
Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 125 mg obsahuje 125 mg cefuroximum (ve formě
cefuroximum axetili).
Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 250 mg obsahuje 250 mg cefuroximum (ve formě
cefuroximum axetili).
Jedna potahovaná tableta přípravku Zinnat 500 mg obsahuje 500 mg cefuroximum (ve formě
cefuroximum axetili).

Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, natrium-lauryl-sulfát,
hydrogenovaný rostlinný olej, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydroxypropylmethylcelulóza,
propylenglykol, methylparaben (E218), propylparaben (E216), potahová soustava Opaspray M-1-
6
7120J bílá (hypromelóza, oxid titaničitý (E171), natrium-benzoát (E211), bezvodý ethanol
denaturovaný methanolem, čištěná voda)

Jak přípravek Zinnat vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zinnat je dodáván ve formě bílých až téměř bílých potahovaných tablet oválného tvaru, na
jedné straně s vyraženými kódy: GXES5 u síly 125 mg; GXES7 u síly 250 mg a GXEG2 u síly 500
mg. Druhá strana je bez potisku. Tablety jsou baleny v Al/Al blistru s PVC vrstvou na vnitřní straně v
krabičce. Blistry obsahují 10 nebo 14 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie.

Výrobci
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Velká Británie.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko.

Vysvětlení cizojazyčných údajů na vnitřním obalu:
Lot = číslo šarže
EXP = použitelné do

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

125 mg potahované tablety
Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Nizozemsko, Polsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko, Velká Británie Zinnat
Německo Elobact

250 mg potahované tablety
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo,
Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie Zinnat
Německo Elobact
Řecko Zinadol
Itálie Zoref
Itálie - Oraxim
Portugalsko Zipos
Portugalsko Zoref
Španělsko Cefuroxima Allen
Španělsko Cefuroxima Solasma

500 mg potahované tablety
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo,
Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko,
Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie Zinnat
Německo Elobact
Řecko Zinadol
Itálie Zoref
Itálie - Oraxim
Portugalsko Zipos
Portugalsko Zoref
Španělsko Cefuroxima Allen
Španělsko Cefuroxima Solasma
7


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 24.8.2012


Recenze

Recenze produktu ZINNAT 125 MG 14X125MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZINNAT 125 MG 14X125MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám