Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

ZINACEF 750 MG 1X750MG Prášek pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20498

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 20498
Kód EAN: 8590335770447
Kód SÚKL: 77044
Doplněk názvu: 750MG INJ/INF PLV SOL 1
Cesta podání: injekčně, do svalu
IVN
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Infekce dolních cest dýchacích, např. akutní a chronická bronchitida, infikované bronchiektázie, bakteriální pneumonie, plicní absces a pooperační hrudní infekce. Infekce horních cest dýchacích, ORL infekce, např. zánět středního ucha, sinusitida, tonsilitida a faryngitida. Infekce močového ústrojí, např. akutní a chronická pyelonefritida, cystitida a asymptomatická bakteriurie. Infekce měkkých tkání, např. celulitida, erysipel a rané infekce. Infekce kostí a kloubů, např. osteomyelitida a septická artritida. Porodnické a gynekologické infekce, např. zánětlivá onemocnění pánve, gonorea; zejména tehdy, není-li vhodné použití penicilinu. Jiné infekce včetně septikémie, meningitidy a peritonitidy. Profylaxe infekcí v břišní, pánevní, ortopedické, srdeční, plicní, ezofageální a cévní chirurgii, když je zvýšené riziko infekce. Zinacef je obvykle dostatečně účinný při samostatném podání, ve vhodných případech je možné jej kombinovat s aminoglykosidovými antibiotiky nebo s metronidazolem (per os, čípky nebo injekce), a to zvláště v profylaxi v kolorektální chirurgii nebo při gynekologických zákrocích. Sekvenční terapie: cefuroxim je rovněž dostupný ve formě axetil esteru určeného k perorálnímu podání. To umožňuje použít přípravky v tzv. sekvenční terapii, při které perorální podání přípravku navazuje na dřívější parenterální podání.

Příbalový leták

ZINACEF

Sp. zn. sukls73688/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Zinacef 750 mg  

Zinacef 1,5 g  

prášek pro injekční/infuzní roztok 

Cefuroximum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Zinacef a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Zinacef podán  

3. 

Jak se přípravek Zinacef podává  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Zinacef uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Zinacef a k čemu se používá 

 
Přípravek Zinacef je antibiotikum, které se používá u dospělých a dětí. Účinkuje tak, že zabíjí 
bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny
 
Přípravek Zinacef se používá k léčbě následujících infekcí: 

 

plic a hrudníku; 

 

močových cest; 

 

kůže a měkkých tkání; 

 

břicha. 

 
Přípravek Zinacef se používá rovněž: 
 

k prevenci infekcí během chirurgických výkonů. 

 
Váš lékař může otestovat typ bakterie způsobující Vaši infekci a během léčby sledovat, zda jsou 
bakterie citlivé na Zinacef. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Zinacef podán  

 
Přípravek Zinacef Vám nesmí být podán 

 

jestliže jste alergický(á) na jakékoli cefalosporinové antibiotikum nebo na kteroukoli další 
složku přípravku Zinacef (uvedenou v bodě 6). 

 

jestliže se u Vás vyskytla alergická reakce (reakce přecitlivělosti) na jakékoli jiné 
betalaktamové antibiotikum (peniciliny, monobaktamy a karbapenemy). 

 

 

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři dříve, než zahájíte léčbu přípravkem Zinacef. 
Přípravek Zinacef Vám nesmí být podán. 

 
Upozornění a opatření
 
 
Je nutné, abyste v době, kdy Vám je podáván přípravek Zinacef, věnoval(a) pozornost určitým 
příznakům, jako jsou alergické reakce, kožní vyrážky a poruchy trávicího traktu, jako je průjem nebo 
kvasinkové infekce. To sníží riziko možných problémů. Viz („Stavy, kterým je třeba věnovat 
pozornost“
) v bodě 4. Pokud jste někdy měl(a) alergickou reakci na jiná antibiotika, jako je např. 
penicilin, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Zinacef. 
 
Jestliže je nutné provést vyšetření krve nebo moči 
Přípravek Zinacef může mít vliv na výsledek stanovení cukru při vyšetření moči nebo krve a testu 
zvaného jako Coombsův test. Pokud podstupujete tyto testy: 
 

Sdělte osobě, která Vám odebírá vzorky, že dostáváte přípravek Zinacef. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Zinacef 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. Týká se to i léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Některé léky mohou ovlivňovat způsob, jakým přípravek Zinacef účinkuje, nebo mohou zvyšovat 
pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků. To se týká následujících: 
 

antibiotika aminoglykosidového typu; 

 

močopudné tablety (diuretika), jako je např. furosemid; 

 

probenecid; 

 

perorální antikoagulancia (léky proti srážení krve užívané ústy); 

 

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři. Je možné, že Vám bude lékař muset při 
používání přípravku Zinacef provést zvláštní vyšetření ke kontrole funkce ledvin. 

 
Antikoncepční pilulky 
Přípravek Zinacef může snižovat účinnost antikoncepčních pilulek. Pokud užíváte antikoncepční 
pilulky při léčbě přípravkem Zinacef, je nutné, abyste zároveň používala bariérovou metodu 
antikoncepce 
(jako např. kondom). Poraďte se se svým lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Než začnete dostávat přípravek Zinacef, informujte svého lékaře: 
 

jestliže jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná nebo těhotenství plánujete; 

 

jestliže kojíte. 

 
Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem Zinacef pro Vás oproti možným rizikům pro Vaše dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, jestliže se necítíte dobře. 
 
Zinacef obsahuje sodík 
Pokud dodržujete dietu s kontrolovaným příjmem sodíků, je nutné vzít toto v úvahu. 
 

Síla přípravku Zinacef 

Množství v jedné lahvičce 

750 mg  

42 mg 

1,5 g  

83 mg 

 
 
3. 

Jak se přípravek Zinacef podává 

 
Přípravek obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra. Lze ho podávat pomocí kapačky 
(nitrožilní infuze) nebo jako injekci přímo do žíly nebo do svalu. 
 

Obvyklá dávka 
 
O správné dávce přípravku Zinacef rozhodne Váš lékař v závislosti na: závažnosti a typu infekce, na 
tom zda používáte jiná antibiotika a na Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkci ledvin. 
 
Novorozenci (0 - 3 týdny) 
Na každý 1 kg tělesné hmotnosti novorozence 
se podává 30 až 100 mg přípravku Zinacef denně 
rozděleně ve dvou nebo třech dávkách. 
 
Kojenci (starší 3 týdnů) a děti 
Na každý 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte 
se podává 30 až 100 mg přípravku Zinacef 
denně rozděleně ve třech nebo čtyřech dávkách. 
 
Dospělí a dospívající 
750 mg až 1,5 g přípravku Zinacef dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát denně. Maximální dávka: 6 g denně. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
 
Pokud máte problémy s ledvinami, Váš lékař Vám může dávku upravit. 

 

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zinacef nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost 
U malého počtu osob, které používají přípravek Zinacef, se může objevit alergická reakce nebo 
potenciálně závažné kožní reakce. 
Příznaky těchto reakcí zahrnují: 
 
 

Závažnou alergickou reakci. Příznaky zahrnují vystouplou a svědivou vyrážku, otok 
obličeje nebo úst způsobující obtíže s dýcháním. 
 

 

Kožní vyrážku, která může tvořit puchýře a může vypadat jako malé terčíky (centrální tmavá 
tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji). 

 
 

Široce rozšířenou vyrážku puchýři olupující se kůží. (To mohou být příznaky Stevens-
Johnsonova syndromu 
nebo toxické epidermální nekrolýzy). 

 

Další symptomy, na které si musíte dávat pozor při užívání přípravku Zinacef: 

 

 

Plísňové infekce ve vzácných případech; léky jako je přípravek Zinacef mohou způsobovat 
přerůstání kvasinek (Candida) v těle, což může vést k plísňovým infekcím (jako je moučnivka). 
Tyto nežádoucí účinky jsou pravděpodobnější, pokud používáte přípravek Zinacef delší dobu. 

 

Těžký průjem (pseudomembranózní kolitida). Léky, jako je Zinacef mohou způsobit zánět 
tlustého střeva, způsobující silný průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha, 
horečku. 

 

 

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře nebo 
zdravotní sestru.
 

 
Časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 osoby z 10: 

 

bolest v místě injekce, otok a zarudnutí podél žíly. 

 

Pokud se u Vás cokoli z toho objeví, sdělte to svému lékaři. 

 
Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 
 

zvýšení určitých látek (enzymů) tvořených játry; 

 

změny počtu bílých krvinek (neutropenie nebo eozinofilie); 

 

nízký počet červených krvinek (anémie). 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100: 
 

kožní vyrážka, svědění, vystouplá vyrážka (kopřivka); 

 

průjem, nevolnost, bolest břicha. 

 

Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to svému lékaři. 

 
Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech: 
 

nízká hladina bílých krvinek (leukopenie); 

 

zvýšení bilirubinu (látky, která je tvořena játry); 

 

pozitivní Coombsův test. 

 
Další nežádoucí účinky 
Další nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu osob a jejich přesná četnost není známa: 
 

plísňové infekce; 

 

vysoká teplota (horečka); 

 

alergické reakce; 

 

zánět tlustého střeva, způsobující průjem, obvykle s příměsí krve a hlenu, bolest břicha; 

 

zánět ledvin a krevních cév; 

 

příliš rychlý rozpad červených krvinek (hemolytická anémie); 

 

kožní vyrážka, která může vést k tvorbě puchýřů a může vypadat jako malé terčíky (centrální 
tmavá tečka ohraničená světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji) erythema multiforme. 

 

Pokud se u Vás kterýkoli z těchto příznaků objeví, sdělte to svému lékaři. 

 
Nežádoucí účiny, které se mohou projevit v krevních testech: 
 

snížení počtu krevních destiček (krevních buněk, které pomáhají při srážení krve – 
trombocytopenie; 

 

zvýšení hladiny dusíku močoviny a sérového kreatininu v krvi. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek Zinacef uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Injekční lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Zinacef obsahuje 
 
Jedna injekční lahvička obsahuje cefuroximum 750 mg (ve formě cefuroximum natricum 789 mg). 
Jedna injekční lahvička obsahuje cefuroximum 1,5 g (ve formě cefuroximum natricum 1,578 g). 
 
Tato léková forma neobsahuje pomocné látky. 
 
Jak přípravek Zinacef vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Zinacef je bílý až slabě žlutý prášek. Je dodáván v těchto velikostech balení: 
1x  750 mg:  zapertlovaná  injekční  lahvička  s  Al  zeleným  krytem  a  s modrým  polypropylenovým 
chráničem, krabička. 

 

1x  1,5 g:  zapertlovaná  injekční  lahvička  s  Al  červeným  krytem  a  s  modrým  polypropylenovým 
chráničem, krabička. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie 
 
Výrobce 
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Verona, Itálie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
 
750 mg prášek pro injekční/infuzní roztok 
Rakousko – Curocef 
Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Litva, 
Lucembursko, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie – Zinacef 
Itálie – Curoxim 
Francie - Zinnat 
 
1,5 g prášek pro injekční/infuzní roztok 
Rakousko – Curocef 
Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, 
Lucembursko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie – Zinacef 
Francie - Zinnat 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 13.3.2015 

 
 
Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu: 
Lot = číslo šarže 
EXP = použitelné do 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Instrukce pro rekonstituci 
 
Doplňující objemy a koncentrace roztoků, které mohou být užitečné, pokud jsou vyžadovány 
frakcionované dávky 
 
Doplňující objemy a koncentrace roztoků, které mohou být užitečné, pokud jsou vyžadovány 
frakcionované dávky
 

 

Velikost injekční 

lahvičky 

Způsob podání 

Fyzikální stav 

Množství 
vody, které je 
potřeba přidat 
(ml) 

Přibližná 
koncentrace 
cefuroximu 
(mg/ml)** 

750 mg prášek pro injekční/infuzní roztok 
750 mg 

intramuskulárně 
intravenózní bolus 
intravenózní infuze 

suspenze 
roztok 
roztok 

3 ml 
alespoň 6 ml 
alespoň 6 ml* 

216 
116 
116 

1,5 g prášek pro injekční/infuzní roztok 
1,5 g 
 

intramuskulárně 
intravenózní bolus 
intravenózní infuze 

suspenze 
roztok 
roztok 

6 ml 
alespoň 15 ml 
15 ml* 

216 
94 
94 

* Rekonstituovaný roztok, který je třeba přidat k 50 nebo 100 ml kompatibilního infuzního roztoku 
(viz informace týkající se kompatibility níže) 
 
** Výsledný objem roztoku cefuroximu v rekonstitučním médiu je zvýšen vlivem objemového faktoru 
léčivé látky, což vede k uvedeným koncentracím v mg/ml. 

 

Kompatibilita 
1,5 g sodné soli cefuroximu rekonstituované s 15 ml vody na injekci lze přidat k injekci 
metronidazolu (500 mg/100 ml) a obě látky si udrží svojí aktivitu po dobu až 24 hodin při teplotě do 
25 °C. 
1,5 g sodné soli cefuroximu je kompatibilní s azlocilinem 1 g (v 15 ml) nebo 5 g (v 50 ml) po dobu až 
24 hodin při teplotě 4 °C nebo až 6 hodin při teplotě do 25 °C. 
Sodnou sůl cefuroximu (5 mg/ml) lze v 5% w/v nebo 10% w/v injekci xylitolu uchovávat po dobu až 
24 hodin při teplotě 25 °C. 
Sodná sůl cefuroximu je kompatibilní s vodným roztokem obsahujícím až 1 % lidokain-
hydrochloridu. 
Sodná sůl cefuroximu je kompatibilní s následujícími infuzními tekutinami. Udrží si svoji účinnost po 
dobu až 24 hodin při pokojové teplotě v následujících roztocích: 

0,9% w/v injekční roztok chloridu sodného  
5% injekční roztok glukózy 
0,18% w/v infuzní roztok chloridu sodného a 4 % injekční roztok glukózy 
5% injekční roztok glukózy a 0,9% injekční roztok chloridu sodného 
5% injekční roztok glukózy a 0,45 % injekční roztok chloridu sodného  
5% injekční roztok glukózy a 0,225% injekční roztok chloridu sodného 
10% injekční roztok glukózy 
10% invertosa ve vodě na injekci 
Ringerův injekční roztok 

Laktátový Ringerův injekční roztok 
Injekční roztok natrium-laktátu M/6 
Složený roztok natrium-laktátu (Hartmannův infuzní roztok). 

 
Stabilita sodné soli cefuroximu v 0,9% injekčním roztoku chloridu sodného a 5% injekčním roztoku 
glukózy není ovlivněna přítomností dinatrium-hydrokortison-fosfátu. 
Sodná sůl cefuroximu je rovněž kompatibilní po dobu 24 hodin při pokojové teplotě po přimíchání do 
i.v. infuze obsahující: 

heparin (10 a 50 jednotek/ml) v izotonickém infuzním roztoku chloridu sodného; chlorid 
draselný (10 a 40 mekv/l) v izotonickém infuzním roztoku chloridu sodného. 

Recenze

Recenze produktu ZINACEF 750 MG 1X750MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ZINACEF 750 MG 1X750MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám