Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

ZIBOR 3500 IU 6X0.2ML Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 40553

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., MADRID
Kód výrobku: 40553
Kód EAN:
Kód SÚKL: 30525
Doplněk názvu: 3500IU INJ SOL ISP 6X0,2ML
Cesta podání: injekčně, pod kůži
Držitel rozhodnutí: LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., MADRID
Tento lék musí vždy předepsat lékař. Je používán k zabránění vytváření krevních sraženin, např. v žílách dolních končetin a plic, k čemuž může dojít, pokud absolvujete ortopedickou operaci (kyčle, kolene či jiné kosti). Používá se také k prevenci tvorby krevních sraženin v hadičkách dialyzačního přístroje.

Příbalový leták

ZIBOR

 

 

 

sp. zn. sukls61251/2015 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

ZIBOR 3500 IU 

injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Bemiparinum natricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1.  

Co je ZIBOR 3500 IU a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZIBOR 3500 IU používat 

3.  

Jak se ZIBOR 3500 IU používá 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

5.  

Jak ZIBOR 3500 IU uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  Co je ZIBOR 3500 IU a k čemu se používá 

 

Léčivou látkou přípravku ZIBOR 3500 IU je bemiparinum natricum; bemiparinum natricum 
patří do skupiny léků nazývaných antikoagulancia. Antikoagulancia pomáhají zastavit srážení 
krve v krevních cévách. ZIBOR 3500 IU se používá k prevenci tvorby nebezpečných krevních 
sraženin, například v žilách dolních končetin a/nebo plic, k nimž může dojít při ortopedickém 
chirurgickém výkonu (operace kyčelního kloubu, kolene nebo jiné ortopedické operace), a 
používá se také k prevenci tvorby krevních sraženin v hadičkách dialyzačního přístroje. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZIBOR 3500 IU používat 
 
Nepoužívejte ZIBOR 3500 IU: 
 

-  jestliže jste alergický(á) na bemiparin sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci po podání jakéhokoli léku obsahujícího 

heparin. 

-  jestliže máte alergii na jakoukoli látku prasečího původu. 
-  jestliže trpíte heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT), tj. stavem, kdy máte v 

krvi méně buněk zajišťujících srážení krve (krevních destiček), (nebo pokud v důsledku 
HIT trpíte jiným stavem označovaným jako diseminovaná intravaskulární koagulace 
(DIC), kdy se krevní destičky začnou shlukovat, jakmile použijete ZIBOR 3500 IU). 

-  jestliže trpíte stavem označovaným jako endokarditida (zánět výstelky srdce a jeho 

chlopní). 

-  jestliže trpíte jakýmkoli stavem, který má za následek sklon k nadměrnému krvácení. 

 

 

 

-  jestliže trpíte závažným onemocněním jater a/nebo slinivky. 
-  jestliže máte jakékoli onemocnění vnitřních orgánů, které může být spojeno s vysokým 

rizikem vnitřního krvácení (např. aktivní žaludeční vřed, výduť na mozkové tepně [otok 
tepenných stěn v mozku] nebo mozkový nádor). 

-  pokud jste měl(a) krvácení do mozku. 
-  jestliže jste měl(a), máte nějaké poranění či jste podstoupil(a) nebo se chystáte na 

operaci mozku, páteře, očí a/nebo uší v posledních dvou měsících. 

-  jestliže jste léčen(a) přípravkem ZIBOR 3500 IU, nesmíte dostat epidurální nebo 

spinální anestezii (znecitlivující injekce do páteře), protože by to mohlo být 
nebezpečné. Před každou operací se proto ujistěte, že lékař ví, že jste léčen(a) 
přípravkem ZIBOR 3500 IU. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku ZIBOR 3500 IU se poraďte se svým lékařem. 

-  jestliže trpíte onemocněním jater. 
-  jestliže trpíte onemocněním ledvin. Váš lékař může zvažovat provádění zvláštních 

kontrol. Pokud máte závažné onemocnění ledvin, lékař může zvážit specifické 
dávkování. 

-  jestliže máte vysoký a/nebo obtížně léčitelný krevní tlak. 
-  jestliže jste někdy měl(a) žaludeční vřed, který již není aktivní. 
-  jestliže trpíte trombocytopenií, tj. stavem, kdy máte v krvi méně buněk zajišťujících 

srážení krve (krevních destiček), takže u Vás snadno dochází ke vzniku modřin a 
krvácení. 

-  jestliže máte ledvinové a/nebo močové kameny. 
-  jestliže trpíte jakýmkoli stavem, který může způsobit snadné krvácení. 
-  jestliže trpíte očními poruchami v důsledku potíží s krevními cévami. 
-  jestliže máte diabetes. 
-  jestliže Vaše krevní testy prokázaly, že máte vysoké hladiny draslíku v krvi. 
-  jestliže máte podstoupit lumbální punkci (injekční odběr vzorku mozkomíšního moku z 

dolní části páteře k laboratorním testům), ujistěte se opakovaně, zda je Váš lékař 
informován o tom, že jste léčen(a) přípravkem ZIBOR 3500 IU. 

 

Další léčivé přípravky a ZIBOR 2500 IU 
 
Poraďte se se svým lékařem, pokud se domníváte, že již užíváte:

 

 

-  jakýkoli lék, který se podává injekčně do svalu, protože během léčby přípravkem 

ZIBOR 3500 IU je nutno vyhnout se nitrosvalovým injekcím. 

-  jiné protisrážlivé léky, jako např. warfarin a/nebo acenokumarol (antagonisté vitaminu 

K) používané k léčbě a/nebo prevenci krevních sraženin. 

-  nesteroidní protizánětlivé léky, jako např. ibuprofen, např. k léčbě artritidy. 
-  steroidy, např. prednisolon, k léčbě zánětlivých onemocnění, jako je artritida. 
-  léky tlumící činnost krevních destiček, např. kyselina acetylsalicylová, tiklopidin nebo 

klopidogrel, používané k prevenci krevních sraženin. 

-  léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi, např. některá diuretika (močopudné 

léky) a antihypertenziva (léky používané ke snížení krevního tlaku). 

-  léky používané ke zvýšení objemu krve, např. dextran. 
-  injekčně aplikovaný lék používaný k léčbě srdečních obtíží, který se nazývá 

nitroglycerin. 

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského 
předpisu.

 

 

 

Zvláštní vyšetření, která mohou být potřebná 
 

 

 

 

-  U některých pacientů může být zapotřebí kontrola počtu krevních destiček v krvi. O 

tom, zda a kdy je tato kontrola nezbytná (např. před léčbou, v první den léčby, a poté 
každé 3 až 4 dny a na konci léčby), rozhodne Váš lékař. 

-  Jestliže trpíte určitými stavy (diabetes, onemocnění ledvin) či užíváte léky, které 

předcházejí ztrátám draslíku, lékař Vám může kontrolovat hladinu draslíku v krvi. 

 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
ZIBOR 3500 IU nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3.  Jak se ZIBOR 3500 IU používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
K zabránění tvorby krevních sraženin v žilách při ortopedickém chirurgickém výkonu: 
 

-  ZIBOR 3500 IU obvykle podává lékař či zdravotní sestra injekcí do podkoží (tj. injekcí 

pod kůži, obvykle do kožního záhybu na břiše či horní části stehna). Před operací nebo 
po operaci dostanete jednu dávku přípravku (obsah jedné injekční stříkačky). V 
následujících dnech budete dostávat jednu dávku (obsah jedné injekční stříkačky) 
denně. Lékař Vám sdělí, jak dlouho by Vám měl být lék podáván. 
 

K zabránění tvorby krevních sraženin během hemodialýzy: 
 

-  V  případě  použití  při  hemodialýze  se  ZIBOR  3500  IU  obvykle  podává  injekcí  jedné 

bolusové  dávky  (obsahu  jedné  injekční  stříkačky)  do  tepenného  konce  dialyzačního 
přístroje. 

 
ZIBOR 3500 IU se obvykle podává injekcí do podkoží, zpravidla do kožního záhybu na boku v 
oblasti pasu (břicha) nebo do horní části stehna. Injekci Vám zpravidla podá Váš lékař nebo 
zdravotní sestra v nemocnici. Možná bude zapotřebí, abyste dostával(a) ZIBOR 3500 IU i po 
návratu domů z nemocnice. 
 

-  Tento lék nesmí být nikdy podán do svalu ani smíchán s žádnou jinou injekcí. 
-  Zpravidla se podává jednou denně. 
-  Lékař Vám sdělí, jak dlouho byste měl(a) užívat tento lék (zpravidla přibližně 7 až 10 

dnů). 

-  Jestliže Vám lékař sdělí, že si můžete lék podávat sám(a), prosím, dodržujte jeho 

pokyny mimořádně pečlivě (viz níže: "Jak si mám aplikovat injekci přípravku ZIBOR 
3500 IU?”). 
 

 
Starší pacienti (65 let a více) zpravidla dostávají stejné dávky jako ostatní dospělí pacienti. 
Jestliže máte jaterní obtíže, sdělte to, prosím, svému lékaři, který může vyžadovat, abyste byl(a) 
pod jeho pečlivým dohledem. Pokud máte problémy s ledvinami, sdělte to, prosím, svému 

 

 

 

lékaři, který na Vás bude pečlivě dohlížet. Pokud je Vaše onemocnění ledvin závažné, Váš lékař 
může zvážit specifické dávkování. 
 
Použití u dětí (mladších 18 let) 
Použití přípravku ZIBOR 3500 IU u dětí se nedoporučuje. 
 
Jak si mám aplikovat injekci přípravku ZIBOR 3500 IU? 
 
ZIBOR 3500 IU se nesmí nikdy podat do svalu, protože by mohl způsobit krvácení do svalu. 
Dříve než si poprvé aplikujete injekci, budete poučen(a) o správném způsobu použití tohoto 
léku a o správném postupu samostatného podání injekce. 
Toto poučení by Vám měl poskytnout lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotnický pracovník. 
 
Postupujte podle následujících kroků: 
 

-  Umyjte si důkladně ruce a posaďte se nebo si lehněte do pohodlné polohy. 
-  Vyberte si oblast v okolí pasu, nejméně 5 cm od pupku a od stávajících jizev nebo 

modřin, a pečlivě očistěte kůži v této oblasti. 

-  K podání injekce používejte každý den jiné místo, např. jeden den do levého boku, další 

den do pravého boku. 

-  Sejměte kryt z jehly ZIBOR 3500 IU. 
-  Aby se udržela sterilita jehly, ujistěte se, že se jehla ničeho nedotýká. 
-  Předplněná injekční stříkačka je nyní připravena k použití. 
-  Před injekcí nevytlačujte pístem vzduchové bubliny, protože by mohlo dojít ke ztrátě 

léku. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  Uchopte injekční stříkačku do jedné ruky a palcem a ukazováčkem druhé ruky opatrně 

stlačte očištěnou oblast kůže, aby se vytvořila kožní řasa. 

-  Vpíchněte jehlu v celé délce kolmo (v úhlu 90°) do kožní řasy. 
-  Stlačte píst a po celou dobu injekce přidržujte kožní řasu v dané pozici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Vytáhněte jehlu kolmým pohybem nahoru a uvolněte kožní řasu. 
-  Nemasírujte kůži v místě vpichu jehly. Předejdete tak vzniku modřin. 
-  Nepokoušejte se nasadit kryt jehly zpět na injekční stříkačku. Vyhoďte injekční 

stříkačku (jehlou napřed) do nádoby na ostré předměty, uzavřete důkladně víko nádoby 
a umístěte ji mimo dosah dětí. 

 

 

 

 

 

-  Jestliže máte pocit, že je dávka příliš silná (např. pokud u Vás nečekaně dojde ke 

krvácení) nebo příliš slabá (např. pokud máte pocit, že dávka nepůsobí), sdělte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 

 
V některých  baleních  mohou  být  předplněné  injekční  stříkačky  spojeny  s bezpečnostním 
zařízením, které se aktivuje po aplikaci injekce a snižuje riziko poranění jehlou. 
 
Pro  injekční  stříkačky  s bezpečnostním  zařízením:  Jehlu  orientujte  směrem  od  sebe  i  jiných 
přítomných osob, bezpečnostní systém aktivujte silným zatlačením na píst stříkačky. Ochranný 
obal  automaticky  překryje  jehlu,  což  bude  provázeno  slyšitelným  cvaknutím,  které  potvrdí 
aktivaci zařízení. 
 
Injekční  stříkačku  ihned  vyhoďte  do  nejbližší  nádoby  na  ostré  předměty  (i  s jehlou  uvnitř), 
zavřete pevně víko nádoby a nádobu umístěte mimo dosah dětí. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku ZIBOR 3500 IU, než jste měl(a) 
 
Může dojít ke krvácení. Jestliže k němu dojde, informujte ihned lékaře či s touto příbalovou 
informací vyhledejte pohotovostní službu v nejbližší nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ZIBOR 3500 IU 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Poraďte se co 
nejdříve se svým lékařem, který Vás bude informovat, jak dále postupovat. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek ZIBOR 3500 IU 
 
Dříve než přestanete používat tento lék, poraďte se vždy se svým lékařem. 
 
Máte-li další otázky k používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte používat přípravek ZIBOR 3500 IU a informujte neprodleně lékaře nebo 
zdravotní sestru (nebo vyhledejte okamžitě nejbližší pohotovost nebo příjmovou 
ambulanci nemocnice), pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích 
účinků: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

-  Neobvyklé nebo neočekávané krvácení, např. krev v moči a/nebo ve stolici. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 

-  Závažné snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie II. typu), které může vést k 

tvorbě modřin, krvácení v ústech, krvácení z dásní a nosu, kožní vyrážce. 

Tmavě zbarvené, bolestivé postižení kůže v místě vpichu (kožní nekróza)

-  Intraspinální hematomy po spinální nebo epidurální anestezii (bolest zad, snížená 

citlivost a slabost dolních končetin, dysfunkce střev nebo močového měchýře). Tyto 
hematomy mohou způsobit neurologická poškození různého stupně, včetně 
dlouhotrvající nebo trvalé paralýzy. 

Závažné alergické reakce (zvýšená teplota, zimnice, dušnost, otok hlasivek, malátnost, 
pocení, kopřivka, svědění kůže, nízký krevní tlak, návaly horka, zarudnutí obličeje, 
ztráta vědomí, zúžení průdušek, otok hrtanu)

. 

 

 

 

 

Ostatní nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): 

-  Tvorba modřin, skvrny na kůži, svědění a bolestivost v místě vpichu jehly. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

-  Mírné a dočasné zvýšení určitých enzymů (transamináz), které se prokáže v krevních 

testech. 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

-  Mírné a přechodné dočasné snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie I. typu), 

které se prokáže v krevních testech. 

-  Mírné alergické kožní reakce: kožní vyrážka, kopřivka, podlitiny. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

-  Zvýšení hladin draslíku, které by se mohlo prokázat v krevních testech. 

 
V důsledku používání tohoto přípravku nebo podobných léků po dlouhou dobu by se mohla 
vyvinout osteoporóza (řídnutí kostí). Četnost není známa. 
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

 
5.  Jak ZIBOR 3500 IU uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete: 
- že je ochranný obal již otevřen. 
- že je ochranný obal poškozen. 
- že je lék v injekční stříkačce zakalený. 
- že obsahuje malé částice. 
 
Po otevření blistrového obalu obsahujícího injekční stříkačku je třeba lék okamžitě použít. 
 
Doba použitelnosti 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Likvidace 
Tento lék se dodává v jednodávkových injekčních stříkačkách. 
Použité injekční stříkačky odkládejte do nádoby na ostré předměty. 
Použité injekční stříkačky neuchovávejte. 

 

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek ZIBOR 3500 IU obsahuje 
 

Léčivou látkou je bemiparinum natricum. 

Pomocnou látkou je voda na injekce. 

 
Jak přípravek ZIBOR 3500 IU vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Lék obsažený v injekční stříkačce je čirý, bezbarvý či mírně nažloutlý roztok bez viditelných 
částic. 
 
ZIBOR 3500 IU se dodává v balení po 2, 6, 10, 30 nebo 100 předplněných injekčních 
stříkačkách obsahujících 0,2 ml injekčního roztoku. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 

Menarini International Operations Luxembourg S.A., Avenue de la Gare 1, 1611 Luxembourg 
Lucembursko

 

 
Výrobce: 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. 
Julián Camarillo, 35 
28037 Madrid, Španělsko 
 

Rovi Contract Manufacturing, S.L. 
Julián Camarillo, 35 
28037 Madrid, Španělsko 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko 

 

Ivor 3500 IU Anti Xa/ml 

Česká republika 

Zibor 3500 IU  

Estonsko 

 

Zibor 3500 IU Anti Xa/ml 

Řecko   

 

Ivor 3500 IU Anti Xa/ml 

Maďarsko 

 

Zibor 3500 IU Anti Xa/ml 

Irsko   

 

Zibor 3500 IU Anti Xa/ml 

Itálie   

 

Ivor 3500 IU Anti Xa/ml 

Lotyšsko 

 

Zibor 3500 IU Anti Xa/ml 

Litva   

 

Zibor 3500 IU Anti Xa/ml 

Polsko   

 

Zibor 3500 IU Anti Xa/ml 

Portugalsko 

 

Ivor 3500 IU Anti Xa/ml 

Slovenská republika 

Zibor 3500 IU Anti Xa/ml 

Slovinsko 

 

Zibor 3500 IU Anti Xa/ml 

Španělsko 

 

Phivor 3500 IU Anti Xa/ml 

Velká Británie   

Zibor 3500 IU Anti Xa/ml 

 

 

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  25.9.2015 
 

Recenze

Recenze produktu ZIBOR 3500 IU 6X0.2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ZIBOR 3500 IU 6X0.2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám