Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

ZIBOR 3500 IU 30X0.2ML Injekční roztok - diskuze

Kód výrobku: 40555

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ZIBOR 3500 IU 30X0.2ML Injekční roztok

sp. zn. sukls61251/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ZIBOR 3500 IU

injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Bemiparinum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je ZIBOR 3500 IU a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZIBOR 3500 IU používat
 3. Jak se ZIBOR 3500 IU používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak ZIBOR 3500 IU uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je ZIBOR 3500 IU a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku ZIBOR 3500 IU je bemiparinum natricum; bemiparinum natricum patří do skupiny léků nazývaných antikoagulancia. Antikoagulancia pomáhají zastavit srážení krve v krevních cévách. ZIBOR 3500 IU se používá k prevenci tvorby nebezpečných krevních sraženin, například v žilách dolních končetin a/nebo plic, k nimž může dojít při ortopedickém chirurgickém výkonu (operace kyčelního kloubu, kolene nebo jiné ortopedické operace), a používá se také k prevenci tvorby krevních sraženin v hadičkách dialyzačního přístroje.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZIBOR 3500 IU používat

Nepoužívejte ZIBOR 3500 IU:

 • jestliže jste alergický(á) na bemiparin sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci po podání jakéhokoli léku obsahujícího heparin.
 • jestliže máte alergii na jakoukoli látku prasečího původu.
 • jestliže trpíte heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT), tj. stavem, kdy máte v krvi méně buněk zajišťujících srážení krve (krevních destiček), (nebo pokud v důsledku HIT trpíte jiným stavem označovaným jako diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), kdy se krevní destičky začnou shlukovat, jakmile použijete ZIBOR 3500 IU).
 • jestliže trpíte stavem označovaným jako endokarditida (zánět výstelky srdce a jeho chlopní).
 • jestliže trpíte jakýmkoli stavem, který má za následek sklon k nadměrnému krvácení.
 • jestliže trpíte závažným onemocněním jater a/nebo slinivky.
 • jestliže máte jakékoli onemocnění vnitřních orgánů, které může být spojeno s vysokým rizikem vnitřního krvácení (např. aktivní žaludeční vřed, výduť na mozkové tepně [otok tepenných stěn v mozku] nebo mozkový nádor).
 • pokud jste měl(a) krvácení do mozku.
 • jestliže jste měl(a), máte nějaké poranění či jste podstoupil(a) nebo se chystáte na operaci mozku, páteře, očí a/nebo uší v posledních dvou měsících.
 • jestliže jste léčen(a) přípravkem ZIBOR 3500 IU, nesmíte dostat epidurální nebo spinální anestezii (znecitlivující injekce do páteře), protože by to mohlo být nebezpečné. Před každou operací se proto ujistěte, že lékař ví, že jste léčen(a) přípravkem ZIBOR 3500 IU.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku ZIBOR 3500 IU se poraďte se svým lékařem.

 • jestliže trpíte onemocněním jater.
 • jestliže trpíte onemocněním ledvin. Váš lékař může zvažovat provádění zvláštních kontrol. Pokud máte závažné onemocnění ledvin, lékař může zvážit specifické dávkování.
 • jestliže máte vysoký a/nebo obtížně léčitelný krevní tlak.
 • jestliže jste někdy měl(a) žaludeční vřed, který již není aktivní.
 • jestliže trpíte trombocytopenií, tj. stavem, kdy máte v krvi méně buněk zajišťujících srážení krve (krevních destiček), takže u Vás snadno dochází ke vzniku modřin a krvácení.
 • jestliže máte ledvinové a/nebo močové kameny.
 • jestliže trpíte jakýmkoli stavem, který může způsobit snadné krvácení.
 • jestliže trpíte očními poruchami v důsledku potíží s krevními cévami.
 • jestliže máte diabetes.
 • jestliže Vaše krevní testy prokázaly, že máte vysoké hladiny draslíku v krvi.
 • jestliže máte podstoupit lumbální punkci (injekční odběr vzorku mozkomíšního moku z dolní části páteře k laboratorním testům), ujistěte se opakovaně, zda je Váš lékař informován o tom, že jste léčen(a) přípravkem ZIBOR 3500 IU.

Další léčivé přípravky a ZIBOR 2500 IU

Poraďte se se svým lékařem, pokud se domníváte, že již užíváte:

 • jakýkoli lék, který se podává injekčně do svalu, protože během léčby přípravkem ZIBOR 3500 IU je nutno vyhnout se nitrosvalovým injekcím.
 • jiné protisrážlivé léky, jako např. warfarin a/nebo acenokumarol (antagonisté vitaminu K) používané k léčbě a/nebo prevenci krevních sraženin.
 • nesteroidní protizánětlivé léky, jako např. ibuprofen, např. k léčbě artritidy.
 • steroidy, např. prednisolon, k léčbě zánětlivých onemocnění, jako je artritida.
 • léky tlumící činnost krevních destiček, např. kyselina acetylsalicylová, tiklopidin nebo klopidogrel, používané k prevenci krevních sraženin.
 • léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi, např. některá diuretika (močopudné léky) a antihypertenziva (léky používané ke snížení krevního tlaku).
 • léky používané ke zvýšení objemu krve, např. dextran.
 • injekčně aplikovaný lék používaný k léčbě srdečních obtíží, který se nazývá nitroglycerin.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zvláštní vyšetření, která mohou být potřebná

 • U některých pacientů může být zapotřebí kontrola počtu krevních destiček v krvi. O tom, zda a kdy je tato kontrola nezbytná (např. před léčbou, v první den léčby, a poté každé 3 až 4 dny a na konci léčby), rozhodne Váš lékař.
 • Jestliže trpíte určitými stavy (diabetes, onemocnění ledvin) či užíváte léky, které předcházejí ztrátám draslíku, lékař Vám může kontrolovat hladinu draslíku v krvi.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

ZIBOR 3500 IU nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se ZIBOR 3500 IU používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

K zabránění tvorby krevních sraženin v žilách při ortopedickém chirurgickém výkonu:

 • ZIBOR 3500 IU obvykle podává lékař či zdravotní sestra injekcí do podkoží (tj. injekcí pod kůži, obvykle do kožního záhybu na břiše či horní části stehna). Před operací nebo po operaci dostanete jednu dávku přípravku (obsah jedné injekční stříkačky). V následujících dnech budete dostávat jednu dávku (obsah jedné injekční stříkačky) denně. Lékař Vám sdělí, jak dlouho by Vám měl být lék podáván.

K zabránění tvorby krevních sraženin během hemodialýzy:

 • V případě použití při hemodialýze se ZIBOR 3500 IU obvykle podává injekcí jedné bolusové dávky (obsahu jedné injekční stříkačky) do tepenného konce dialyzačního přístroje.

ZIBOR 3500 IU se obvykle podává injekcí do podkoží, zpravidla do kožního záhybu na boku v oblasti pasu (břicha) nebo do horní části stehna. Injekci Vám zpravidla podá Váš lékař nebo zdravotní sestra v nemocnici. Možná bude zapotřebí, abyste dostával(a) ZIBOR 3500 IU i po návratu domů z nemocnice.

 • Tento lék nesmí být nikdy podán do svalu ani smíchán s žádnou jinou injekcí.
 • Zpravidla se podává jednou denně.
 • Lékař Vám sdělí, jak dlouho byste měl(a) užívat tento lék (zpravidla přibližně 7 až 10 dnů).
 • Jestliže Vám lékař sdělí, že si můžete lék podávat sám(a), prosím, dodržujte jeho pokyny mimořádně pečlivě (viz níže: "Jak si mám aplikovat injekci přípravku ZIBOR 3500 IU?”).

Starší pacienti (65 let a více)

zpravidla dostávají stejné dávky jako ostatní dospělí pacienti. Jestliže máte jaterní obtíže, sdělte to, prosím, svému lékaři, který může vyžadovat, abyste byl(a) pod jeho pečlivým dohledem. Pokud máte problémy s ledvinami, sdělte to, prosím, svému

lékaři, který na Vás bude pečlivě dohlížet. Pokud je Vaše onemocnění ledvin závažné, Váš lékař může zvážit specifické dávkování.

Použití u dětí (mladších 18 let)

Použití přípravku ZIBOR 3500 IU u dětí se nedoporučuje.

Jak si mám aplikovat injekci přípravku ZIBOR 3500 IU?

ZIBOR 3500 IU se nesmí nikdy podat do svalu, protože by mohl způsobit krvácení do svalu. Dříve než si poprvé aplikujete injekci, budete poučen(a) o správném způsobu použití tohoto léku a o správném postupu samostatného podání injekce. Toto poučení by Vám měl poskytnout lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotnický pracovník.

Postupujte podle následujících kroků:

 • Umyjte si důkladně ruce a posaďte se nebo si lehněte do pohodlné polohy.
 • Vyberte si oblast v okolí pasu, nejméně 5 cm od pupku a od stávajících jizev nebo modřin, a pečlivě očistěte kůži v této oblasti.
 • K podání injekce používejte každý den jiné místo, např. jeden den do levého boku, další den do pravého boku.
 • Sejměte kryt z jehly ZIBOR 3500 IU.
 • Aby se udržela sterilita jehly, ujistěte se, že se jehla ničeho nedotýká.
 • Předplněná injekční stříkačka je nyní připravena k použití.
 • Před injekcí nevytlačujte pístem vzduchové bubliny, protože by mohlo dojít ke ztrátě léku.
 • Uchopte injekční stříkačku do jedné ruky a palcem a ukazováčkem druhé ruky opatrně stlačte očištěnou oblast kůže, aby se vytvořila kožní řasa.
 • Vpíchněte jehlu v celé délce kolmo (v úhlu 90°) do kožní řasy.
 • Stlačte píst a po celou dobu injekce přidržujte kožní řasu v dané pozici.
 • Vytáhněte jehlu kolmým pohybem nahoru a uvolněte kožní řasu.
 • Nemasírujte kůži v místě vpichu jehly. Předejdete tak vzniku modřin.
 • Nepokoušejte se nasadit kryt jehly zpět na injekční stříkačku. Vyhoďte injekční stříkačku (jehlou napřed) do nádoby na ostré předměty, uzavřete důkladně víko nádoby a umístěte ji mimo dosah dětí.
 • Jestliže máte pocit, že je dávka příliš silná (např. pokud u Vás nečekaně dojde ke krvácení) nebo příliš slabá (např. pokud máte pocit, že dávka nepůsobí), sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V některých baleních mohou být předplněné injekční stříkačky spojeny s bezpečnostním zařízením, které se aktivuje po aplikaci injekce a snižuje riziko poranění jehlou.

Pro injekční stříkačky s bezpečnostním zařízením: Jehlu orientujte směrem od sebe i jiných přítomných osob, bezpečnostní systém aktivujte silným zatlačením na píst stříkačky. Ochranný obal automaticky překryje jehlu, což bude provázeno slyšitelným cvaknutím, které potvrdí aktivaci zařízení.

Injekční stříkačku ihned vyhoďte do nejbližší nádoby na ostré předměty (i s jehlou uvnitř), zavřete pevně víko nádoby a nádobu umístěte mimo dosah dětí.

Jestliže jste použil(a) více přípravku ZIBOR 3500 IU, než jste měl(a)

Může dojít ke krvácení. Jestliže k němu dojde, informujte ihned lékaře či s touto příbalovou informací vyhledejte pohotovostní službu v nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ZIBOR 3500 IU

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Poraďte se co nejdříve se svým lékařem, který Vás bude informovat, jak dále postupovat.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek ZIBOR 3500 IU

Dříve než přestanete používat tento lék, poraďte se vždy se svým lékařem.

Máte-li další otázky k používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte používat přípravek ZIBOR 3500 IU a informujte neprodleně lékaře nebo

zdravotní sestru (nebo vyhledejte okamžitě nejbližší pohotovost nebo příjmovou

ambulanci nemocnice), pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích

účinků:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • Neobvyklé nebo neočekávané krvácení, např. krev v moči a/nebo ve stolici.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):

 • Závažné snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie II. typu), které může vést k tvorbě modřin, krvácení v ústech, krvácení z dásní a nosu, kožní vyrážce.
 • Tmavě zbarvené, bolestivé postižení kůže v místě vpichu (kožní nekróza).
 • Intraspinální hematomy po spinální nebo epidurální anestezii (bolest zad, snížená citlivost a slabost dolních končetin, dysfunkce střev nebo močového měchýře). Tyto hematomy mohou způsobit neurologická poškození různého stupně, včetně dlouhotrvající nebo trvalé paralýzy.
 • Závažné alergické reakce (zvýšená teplota, zimnice, dušnost, otok hlasivek, malátnost, pocení, kopřivka, svědění kůže, nízký krevní tlak, návaly horka, zarudnutí obličeje, ztráta vědomí, zúžení průdušek, otok hrtanu).

Ostatní nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů):

 • Tvorba modřin, skvrny na kůži, svědění a bolestivost v místě vpichu jehly.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • Mírné a dočasné zvýšení určitých enzymů (transamináz), které se prokáže v krevních testech.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • Mírné a přechodné dočasné snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie I. typu), které se prokáže v krevních testech.
 • Mírné alergické kožní reakce: kožní vyrážka, kopřivka, podlitiny.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • Zvýšení hladin draslíku, které by se mohlo prokázat v krevních testech.

V důsledku používání tohoto přípravku nebo podobných léků po dlouhou dobu by se mohla vyvinout osteoporóza (řídnutí kostí). Četnost není známa.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak ZIBOR 3500 IU uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete:

 • že je ochranný obal již otevřen.
 • že je ochranný obal poškozen.
 • že je lék v injekční stříkačce zakalený.
 • že obsahuje malé částice.

Po otevření blistrového obalu obsahujícího injekční stříkačku je třeba lék okamžitě použít.

Doba použitelnosti

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Likvidace

Tento lék se dodává v jednodávkových injekčních stříkačkách. Použité injekční stříkačky odkládejte do nádoby na ostré předměty. Použité injekční stříkačky neuchovávejte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ZIBOR 3500 IU obsahuje

 • Léčivou látkou je bemiparinum natricum.
 • Pomocnou látkou je voda na injekce.

Jak přípravek ZIBOR 3500 IU vypadá a co obsahuje toto balení

Lék obsažený v injekční stříkačce je čirý, bezbarvý či mírně nažloutlý roztok bez viditelných částic.

ZIBOR 3500 IU se dodává v balení po 2, 6, 10, 30 nebo 100 předplněných injekčních stříkačkách obsahujících 0,2 ml injekčního roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Menarini International Operations Luxembourg S.A., Avenue de la Gare 1, 1611 Luxembourg Lucembursko

Výrobce:

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. Julián Camarillo, 35 28037 Madrid, Španělsko

Rovi Contract Manufacturing, S.L. Julián Camarillo, 35 28037 Madrid, Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Ivor 3500 IU Anti Xa/ml Česká republika Zibor 3500 IU Estonsko Zibor 3500 IU Anti Xa/ml Řecko Ivor 3500 IU Anti Xa/ml Maďarsko Zibor 3500 IU Anti Xa/ml Irsko Zibor 3500 IU Anti Xa/ml Itálie Ivor 3500 IU Anti Xa/ml Lotyšsko Zibor 3500 IU Anti Xa/ml Litva Zibor 3500 IU Anti Xa/ml Polsko Zibor 3500 IU Anti Xa/ml Portugalsko Ivor 3500 IU Anti Xa/ml Slovenská republika Zibor 3500 IU Anti Xa/ml Slovinsko Zibor 3500 IU Anti Xa/ml Španělsko Phivor 3500 IU Anti Xa/ml Velká Británie Zibor 3500 IU Anti Xa/ml

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.9.2015

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., MADRID
Kód výrobku: 40555
Kód EAN: 4013054013885
Kód SÚKL: 30527
Doplněk názvu: 3500IU INJ SOL ISP 30X0,2ML
Cesta podání: injekčně, pod kůži
Držitel rozhodnutí: LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., MADRID

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tento lék musí vždy předepsat lékař. Je používán k zabránění vytváření krevních sraženin, např. v žílách dolních končetin a plic, k čemuž může dojít, pokud absolvujete ortopedickou operaci (kyčle, kolene či jiné kosti). Používá se také k prevenci tvorby krevních sraženin v hadičkách dialyzačního přístroje.

Příbalový leták

ZIBOR

ZIBOR 3500 IU 30X0.2ML Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ZIBOR 3500 IU 30X0.2ML Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: ZIBOR 3500 IU 30X0.2ML Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu ZIBOR 3500 IU 30X0.2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ZIBOR 3500 IU 30X0.2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám