Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

ZIBOR 25 000 IU 100X0.2ML/5000IU Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 76189

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., MADRID
Kód výrobku: 76189
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107607
Doplněk názvu: 25000IU INJ SOL ISP 100X0,2ML
Cesta podání: injekčně, pod kůži
Držitel rozhodnutí: LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A., MADRID
Co je přípravek Zibor 25000 IU a k čemu se používá Zibor 25000 IU - léčivá látka bemiparinum natricum 25000 IU (anti-faktor Xa) v 1 ml injekčního roztoku - patří do skupiny léků nazývaných antitrombotika. Přípravek Zibor 25000 IU je indikován k léčbě hluboké žilní trombózy v akutní fázi. Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek se používá k léčbě krevních sraženin, např. v žílách nohou a/nebo v plicích.

Příbalový leták

ZIBOR

 

sp. zn. sukls61251/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Zibor 25000 IU 

injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 

Bemiparinum natricum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  

Co je přípravek Zibor a k čemu se používá 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zibor používat 

3.  

Jak se přípravek Zibor používá 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

5.  

Jak přípravek Zibor uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
1.  Co je přípravek Zibor a k čemu se používá 
 
Léčivou  látkou  přípravku  Zibor  je  sodná  sůl  bemiparinu,  která  patří  do  skupiny  léků  nazývaných 
antikoagulancia. Tyto léky pomáhají zabraňovat srážení krve v  krevních cévách. Přípravek  Zibor se 
používá k léčení nebezpečných krevních sraženin, které se vytvořily například v žilách nohou a/nebo 
plic (hluboká žilní trombóza a/nebo plicní embolie). 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zibor používat 
 
Neužívejte přípravek Zibor: 

-  jestliže jste alergický(á) na bemiparin sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže jste někdy měl(a) alergickou reakci po podání jakéhokoli léku obsahujícího heparin. 
-  jestliže máte alergii na jakoukoli látku prasečího původu. 
-  jestliže  máte  trombocytopenii  navozenou  heparinem  (HIT),  což  je  onemocnění,  které 

způsobuje závažné snížení počtu krevních destiček (trombocytů), nebo v důsledku HIT trpíte 
jiným onemocněním nazývaným diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), při němž by 
při použití přípravku Zibor mohlo dojít k shlukování krevních destiček. 

-  jestliže trpíte onemocněním nazývaným endokarditida (zánět srdeční nitroblány a chlopní). 
-  jestliže trpíte jakýmkoli onemocněním, při kterém je sklon k nadměrnému krvácení. 
-  jestliže trpíte závažným onemocněním jater a/nebo slinivky břišní. 
-  jestliže  máte  jakékoliv  poškození  vnitřních  orgánů,  které  by  mohlo  způsobit  vysoké  riziko 

vnitřního krvácení (například aktivní žaludeční vřed, mozková cévní výduť [zduření ve stěně 
tepny v mozku], nebo mozkové nádory). 

-  jestliže jste prodělal(a) krvácení do mozku. 
-  jestliže máte poranění mozku, páteře, očí a/nebo uší, nebo budete podstupovat operaci těchto 

orgánů. 

 

-  Při léčbě přípravkem Zibor, nesmíte dostat epidurální nebo míšní anestézii (injekce anestetika 

do páteře), protože by to mohlo být nebezpečné. Proto se před jakoukoli operací vždy ujistěte, 
že Váš lékař ví, že jste léčen(a) přípravkem Zibor. 

 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Zibor se poraďte se svým lékařem. 

-  jestliže trpíte onemocněním jater. 
-  jestliže trpíte onemocněním ledvin. Váš lékař může zvažovat provádění zvláštních kontrol. 

Pokud máte závažné onemocnění ledvin, lékař může zvážit specifické dávkování. 

-  jestliže máte vysoký krevní tlak a/nebo jeho úprava je obtížná. 
-  jestliže jste někdy měl(a) žaludeční vřed, který již není aktivní. 
-  jestliže  trpíte  trombocytopenií,  tj.  onemocněním,  kdy  máte  v  krvi  méně  krevních  destiček 

(trombocytů) než je obvyklé množství, což má za následek snadnou tvorbu modřin a snadné 
krvácení. 

-  jestliže máte ledvinové kameny a/nebo kameny v močovém měchýři. 
-  jestliže trpíte jakýmkoli onemocněním, které může způsobit, že snadněji krvácíte. 
-  jestliže trpíte očními potížemi, které máte v důsledku onemocnění krevních cév. 
-  jestliže trpíte diabetem (cukrovkou). 
-  jestliže laboratorní vyšetření Vaší krve ukázalo, že máte v krvi vysokou hladinu draslíku. 
-  jestliže se na Vaší kůži náhle objeví skvrny s modřinami a/nebo červené bolestivé skvrny. 
-  jestliže  máte  podstoupit  lumbální  punkci  (vpich  jehly  do  dolní  části  páteře  pro  účely 

laboratorního vyšetření), raději se dvakrát ujistěte, že Váš lékař ví, že jste léčen(a) přípravkem 
Zibor. 

 

 

Další léčivé přípravky a Zibor  
Poraďte se se svým lékařem, pokud si myslíte, že možná již užíváte:

 

-  jakékoli  léčivé  přípravky,  které  se  vpichují  do  svalů,  protože  v  průběhu  léčby  přípravkem 

Zibor se musíte takovým injekcím vyhnout. 

-  jiná  antikoagulancia,  například  warfarin  a/nebo  acenokumarol  (antagonisté  vitaminu  K),  k 

léčbě a/nebo prevenci krevních sraženin. 

-  nesteroidní protizánětlivé léky, jako je ibuprofen, například k léčbě zánětu kloubů (artritidy). 
-  steroidy  jako  je  prednisolon,  které  se  používají  k  léčbě  zánětlivých  onemocnění,  například 

zánětu kloubů (artritidy). 

-  inhibitory  krevních  destiček,  například  kyselinu  acetylsalicylovou,  tiklopidin  nebo 

klopidogrel, k prevenci tvorby krevních sraženin. 

-  léčivé  přípravky,  které  mohou  zvyšovat  hladinu  draslíku  v  krvi,  například  některá  diuretika 

(močopudné léky) a antihypertenziva (používaná k snížení krevního tlaku). 

-  léčivé přípravky zvyšující objem krve, například dextran. 
-  injekce léku používaného k léčbě srdečních onemocnění nazývaného glycerol-nitrát. 

 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

 

Zvláštní vyšetření, která mohou být nutná 

-  U  některých  pacientů  je  nutné  zkontrolovat  množství  krevních  destiček  v  krvi.  Váš  lékař 

rozhodne, zda a kdy je toto vyšetření nezbytné (např. před léčbou, první den léčby, poté každé 
3–4 dny a na konci léčby). 

-  Pokud  trpíte  některými  onemocněními  (cukrovka,  onemocnění  ledvin)  nebo  užíváte  léčivé 

přípravky k prevenci ztrát draslíku, může lékař provést kontrolu hladiny draslíku ve Vaší krvi. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 

 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Zibor nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
3.  Jak se přípravek ZIBOR používá 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí (18 až 64 let) 
Vaše denní dávka injekce bude záviset na Vaší tělesné hmotnosti. Pokud vážíte: 

-  méně než 50 kilogramů, bude dávka 0,2 mililitru (= 5000 IU). 
-  mezi 50 a 70 kilogramy, bude dávka 0,3 mililitru (= 7500 IU). 
-  mezi 71 a 100 kilogramy, bude dávka 0,4 mililitru (= 10000 IU). 
-  více než 100 kilogramů, bude dávka upravena v závislosti na Vaší přesné tělesné hmotnosti 

tak, aby na každý kilogram Vaší hmotnosti připadlo 115 IU denně. 

 
IU: Síla tohoto léčivého přípravku se vyjadřuje v mezinárodních jednotkách aktivity proti faktoru Xa. 
 
Přípravek  Zibor  se  obvykle  podává  injekcí  pod  kůži,  většinou  do  kožní  řasy  na  boční  straně  pasu 
(břicha),  nebo  do  horní  části  stehna.  Injekci  Vám  obvykle  podá  lékař  nebo  zdravotní  sestra  v 
nemocnici.  Ale  může  se  stát,  že  v  podávání  přípravku  Zibor  budete  muset  pokračovat  i  po  návratu 
domů. 

-  Tento léčivý přípravek nesmí být nikdy injikován do svalu nebo smíchán s injekcí jiného léku. 
-  Obvykle se podává jednou denně. 
-  Lékař Vám sdělí, jak dlouho budete muset tento léčivý přípravek používat (obvykle po dobu 

přibližně 5–9 dnů). 

-  Pokud Vám lékař sdělil, že si tento léčivý přípravek můžete podávat sám(a), řiďte se, prosím, 

důsledně pokyny svého lékaře. (viz níže „Jak mám přípravek Zibor injikovat?“). 

 
Starší pacienti (65 let a starší) užívají za normálních podmínek stejné dávky jako ostatní dospělí 
pacienti. Máte-li problémy s játry, sdělte to, prosím, svému lékaři, který může vyžadovat, abyste byl(a) 
pod jeho pečlivým dohledem. Pokud máte problémy s ledvinami, sdělte to, prosím, svému lékaři, který 
na Vás bude pečlivě dohlížet. Pokud je Vaše onemocnění ledvin závažné, Váš lékař může zvážit 
specifické dávkování. 
 
Použití u dětí (mladších 18 let) 
Léčba přípravkem Zibor se u dětí nedoporučuje. 
 
Jak mám přípravek Zibor injikovat? 
Přípravek Zibor nesmí být nikdy injikován do svalu, protože pak by mohl způsobit krvácení do svalu. 
Předtím, než si podáte první injekci, musíte být poučen(a) o správném způsobu podání tohoto léčivého 
přípravku a o správné technice samostatného podávání injekce pacientem. 
Tento návod Vám musí poskytnout lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotnický pracovník. 
 
Musíte postupovat následovně: 

-  Umyjte si dobře ruce a pohodlně se posaďte nebo položte. 
-  Vyberte oblast v pase vzdálenou nejméně 5 centimetrů od pupíku a od případně přítomných 

jizev nebo modřin, a kůži v tomto místě pečlivě očistěte. 

-  Pro  podání  injekce  v  různé  dny  vybírejte  různá  místa,  například  první  na  levé  straně, 

následující na pravé straně. 

-  Stáhněte kryt jehly ze stříkačky s přípravkem Zibor. 
-  Aby jehla zůstala sterilní, ujistěte se, že se ničeho nedotýká. 
-  Předplněná injekční stříkačka je nyní připravena k použití. 
-  Před  podáním  injekce  nestlačujte  píst  k  odstranění  vzduchových  bublin,  protože  by  mohlo 

dojít k ztrátě léčivého přípravku 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  Držte stříkačku v jedné ruce a druhou rukou pomocí ukazováku a palce jemně sevřete oblast 

kůže, kterou jste očistil(a), a vytvořte tak kožní řasu. 

-  Do kožní řasy zaveďte celou délku jehly, a to přímo v pravém úhlu (90°). 
-  Stiskněte  píst,  a  dbejte  přitom  na  to,  abyste  kožní  řasu  držel(a)  během  celé  injekce  v  jedné 

poloze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Vytáhněte jehlu přímým tahem a uvolněte kožní řasu. 
-  Kůži v místě zavedení jehly netřete. Tím se zabrání tvorbě modřin. 
-  Nepokoušejte se nasadit kryt jehly zpět na stříkačku. Jen jej (nejdříve jehlu) vhoďte do nádoby 

na ostré předměty, víko nádoby dobře uzavřete a nádobu umístěte mimo dosah dětí. 

-  Pokud máte pocit, že dávka je buď příliš silná (například zpozorujete, že nečekaně krvácíte) 

nebo příliš slabá (například se Vám zdá, že dávka nepůsobí), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Zibor, než jste měl(a)
 

Může  to  vést  ke  krvácení.  Pokud  se  tak  stane,  sdělte  to  ihned  svému  lékaři  nebo  ihned  navštivte 
příjmovou ambulanci v nejbližší nemocnici a vezměte s sebou tuto příbalovou informaci. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Zibor 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Musíte  se  co  nejdříve 
poradit se svým lékařem, který Vám sdělí, jak dále postupovat. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Zibor 
Před ukončením používání tohoto léčivého přípravku se vždy poraďte se svým lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud  zaznamenáte  jakýkoli  z  následujících  nežádoucích  účinků,  přestaňte  přípravek  Zibor 
používat a informujte ihned svého lékaře nebo zdravotní sestru (nebo ihned navštivte nejbližší 
příjmovou ambulanci nemocnice): 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
 

-  Neobvyklé nebo nečekané krvácení, například krev v moči a/nebo stolici. 

 

 

 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): 

-  Závažné snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie typu II), které může vést k tvorbě 

modřin, krvácení z úst, dásní a nosu, vyrážce. 

Tmavé bolestivé kožní reakce v místě injekce (kožní nekróza)

-  Krevní výrony (hematomy) v páteřním kanále po míšní nebo lumbální anestézii (bolest zad, 

snížená citlivost a slabost dolních končetin, dysfunkce střev nebo močového měchýře). Tyto 
krevní  výrony  mohou  způsobit  poškození  nervového  systému  různého  stupně,  včetně 
déletrvající nebo trvalé obrny. 

Vážné  alergické  reakce  (zvýšená  teplota,  třesavka,  dušnost,  otok  hlasivkových  vazů, 
malátnost,  pocení,  kopřivka,  svědění  kůže,  nízký  krevní  tlak,  návaly  horka,  zčervenání, 
krátkodobá ztráta vědomí, zúžení průdušek, otok hrtanu).

 

 

Další nežádoucí účinky: 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): 

-  Tvorba modřin, skvrny na kůži, svědění. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

-  Mírné a přechodné zvýšení některých enzymů (transamináz), které se zjistí při vyšetření krve. 
-  Bolest v místech, kde byla podána injekce léčivého přípravku. 
 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

-  Mírné a přechodné snížení počtu Vašich krevních destiček (trombocytopenie typu I), které se 

zjistí ve vyšetření krve. 

-  Mírné kožní alergické reakce: kožní vyrážka, kopřivka, podlitiny. 

 
Není známo (nelze určit z dostupných údajů): 
 

Zvýšení hladin draslíku, které se může ukázat v krevních testech. 

 
Dlouhodobá  léčba  tímto  nebo  podobným  léčivým  přípravkem  může  vyústit  v  řídnutí  kostí 
(osteoporózu). Frekvence tohoto jevu není známá. 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro 
kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
5.  Jak přípravek ZIBOR uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Chraňte před mrazem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete: 
- že ochranný obal již byl otevřen. 
- že ochranný obal je poškozen. 
- že léčivý přípravek v injekční stříkačce je zakalený. 
- že léčivý přípravek obsahuje malé částice. 
 
Léčivý přípravek musí být použit ihned po otevření blistru obsahujícího injekční stříkačku. 
 
Doba použitelnosti 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. 

 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Likvidace 
Tento léčivý přípravek je dodáván v jednodávkových injekčních stříkačkách. 
Použité injekční stříkačky vyhoďte do nádoby na ostré předměty. 
Injekční stříkačky po použití neuschovávejte. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Zibor obsahuje 

Léčivou látkou je bemiparinum natricum. 

Pomocnou látkou je voda na injekce. 

 
Jak přípravek Zibor vypadá a co obsahuje toto balení 
Léčivý  přípravek  obsažený  v  injekčních  stříkačkách  je  čirý,  bezbarvý  nebo  lehce  nažloutlý  roztok, 
který neobsahuje žádné částice. 
 
Přípravek  Zibor  25000  IU  je  dodáván  v  baleních  po  2,  10,  30  a  100  předplněných  injekčních 
stříkačkách obsahujících 0,2 ml, 0,3 ml nebo 0,4 ml injekčního roztoku. 
 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Jedna injekční stříkačka o objemu 0,2 ml obsahuje dávku 5000 IU bemiparinum natricum. 
Jedna injekční stříkačka o objemu 0,3 ml obsahuje dávku 7500 IU bemiparinum natricum. 
Jedna injekční stříkačka o objemu 0,4 ml obsahuje dávku 10000 IU bemiparinum natricum. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Menarini  International  Operations  Luxembourg  S.A.,  Avenue  de  la  Gare  1,  1611  Luxembourg, 
Lucembursko 
 
Výrobce: 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A., 28037 Madrid, Španělsko 
ROVI Contract Manufacturing S.L., 28037 Madrid, Španělsko 
 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Česká republika 

Zibor 25000 IU 

Estonsko 

 

Zibor 25000 IU Anti Xa/ml 

Irsko   

 

Zibor 25000 IU Anti Xa/ml 

Itálie   

 

Ivor 25000 IU Anti Xa/ml 

Lotyšsko 

 

Zibor 25000 IU Anti Xa/ml 

Litva   

 

Zibor 25000 IU Anti Xa/ml 

Polsko   

 

Zibor 25000 IU Anti Xa/ml 

Portugalsko 

 

Ivor 25000 IU Anti Xa/ml 

Slovensko 

 

Zibor 25000 IU Anti Xa/ml 

Slovinsko 

 

Zibor 25000 IU Anti Xa/ml 

Španělsko 

 

Phivor 25000 IU Anti Xa/ml 

 

Velká Británie   

Zibor 25000 IU Anti Xa/ml 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.9.2015

 

Recenze

Recenze produktu ZIBOR 25 000 IU 100X0.2ML/5000IU Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ZIBOR 25 000 IU 100X0.2ML/5000IU Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám