Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

ZIAGEN 1X240ML Roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25965

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 25965
Kód EAN: 8590335503281
Kód SÚKL: 26864
Doplněk názvu: 20MG/ML POR SOL 1X240ML
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Ziagen se užívá v kombinaci s jinými léčivy působícími proti retrovirům k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV). Ziagen snižuje virovou zátěž HIV a udržuje ji na nízké úrovni. Dále zvyšuje počet lymfocytů CD4. Buňky CD4 jsou druhem bílých krvinek, které hrají důležitou úlohu ve zdravém přirozeném ochranném (imunitním) systému, kde pomáhají v boji proti infekci. Odezva na léčbu přípravkem Ziagen bývá u různých pacientů různá. Účinnost léčby u Vás bude kontrolovat Váš lékař.

Příbalový leták

ZIAGEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Ziagen 300 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje abacavirum 300 mg (jako abacaviri sulfas). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta (tableta) 
Žluté, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s 

půlicí rýhou a na obou stranách s vyrytým 

označením „GX 623“. 
 

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Ziagen je indikován v kombinaci s jinými antiretrovirotiky k terapii infekcí vyvolaných virem lidské 
imunodeficience (HIV) u 

dospělých, dospívajících a dětí (viz body 4.4 a 5.1). 

 

Přínos přípravku Ziagen dokazují hlavně výsledky studií s dávkovacím režimem dvakrát denně 

dospělých pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky v kombinované terapii (viz bod 5.1). 

 

všech pacientů infikovaných HIV, bez ohledu na rasovou příslušnost, se před zahájením léčby 

abakavirem má provést screeningové vyšet

ření na přítomnost alely HLA-B*5701 (viz bod 4.4.). 

Abakavir nemají užívat pacienti, u kterých je známo, že jsou nositeli alely HLA-B*5701. 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Ziagen mají předepisovat lékaři se zkušenostmi s léčením infekcí HIV. 
 
Ziagen lze užívat s 

jídlem nebo nalačno. 

 

zajištění podání celé dávky má být tableta nejlépe spolknuta bez drcení. 

 

Pro podání dětem starším 3 měsíců a s tělesnou hmotností nižší než 14 kg a u pacientů, pro které je 

nevhodná léková forma tablet, je Ziagen rovněž k dispozici v lékové formě perorálního roztoku. 
 

Pro pacienty, kteří nejsou schopní tablety polykat, se mohou tablety rozdrtit a přimíchat do malého 
množství polotuhé stravy nebo tekutiny, která se má ihned sníst/vypít (viz bod 5.2). 
 

Dospělí, dospívající a děti (s tělesnou hmotností alespoň 25 kg): 
 
D

oporučená dávka přípravku Ziagen je 600 mg denně. Může se též podávat buď jako 300 mg (jedna 

tableta) dvakrát denně nebo jako 600 mg (dvě tablety) jednou denně (viz body 4.4 a 5.1). 
 

Děti (s tělesnou hmotností nižší než 25 kg): 
 

Doporučuje se, aby tablety přípravku Ziagen byly dávkovány podle hmotnostních skupin. 

 

Děti s tělesnou hmotností ≥ 20 kg až < 25 kg: Doporučená dávka je 450 mg denně. Tu lze podat jako 
jednou 150 mg (

půlka tablety) užitých ráno a jednou 300 mg (jedna celá tableta) užitých večer nebo 

450 mg (jedna a 

půl tablety) užitých jednou denně. 

 

Děti s tělesnou hmotností 14 až 20 kg: Doporučená dávka je 300 mg denně. Tu lze podat jako 150 mg 
(

půlka tablety) dvakrát denně nebo 300 mg (jedna celá tableta) jednou denně. 

 

Děti mladší než 3 měsíce věku: Klinické zkušenosti s podáváním přípravku dětem mladším než tři 

měsíce jsou omezené a nejsou dostatečné k doporučení specifického dávkování (viz bod 5.2). 
 

Pacienti přecházející z dávkování dvakrát denně na dávkování jednou denně mají užít doporučenou 

dávku pro dávkování jednou denně (jak je popsáno výše) přibližně 12 hodin po poslední dávce 

dávkování dvakrát denně a poté pokračovat v užívání doporučené dávky jednou denně (jak je popsáno 

výše) přibližně každých 24 hodin. Při změně zpět na dávkování dvakrát denně mají pacienti užít 

doporučenou dávku pro dávkování dvakrát denně přibližně 24 hodin po poslední dávce režimu 

dávkování jednou denně. 
 
Zvláštní 

skupiny pacientů 

 
Porucha funkce ledvin 
Porucha funkce ledvin 

není důvodem pro úpravu dávkování přípravku Ziagen. Přípravek Ziagen se 

však nedoporučuje podávat pacientům s terminálním selháním ledvin (viz bod 5.2). 
 
Porucha funkce jater 
A

bakavir je primárně metabolizován játry. U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh 

skóre 5-6) 

není možné doporučit vhodnou dávku. O podávání pacientům se středně závažnou nebo 

závažnou poruchou funkce jater nejsou dostupné žádné klinické údaje, proto se u 

těchto pacientů 

nedoporučuje abakavir podávat, s výjimkou stavů, kde je jeho podání považováno za nezbytné. 

Jestliže se abakavir podává pacientům s mírnou poruchou funkce jater, pak je nutné tyto pacienty 

pečlivě sledovat včetně monitorování plazmatické hladiny abakaviru, je-li proveditelné (viz body 4.4 
a 5.2). 
 
Starší pacienti 

současnosti nejsou k dispozici farmakokinetické údaje o pacientech starších než 65 let. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na abakavir nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v 

bodě 6.1. Viz body 4.4 

a 4.8. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Hypersenzitivní reakce (viz též bod 4.8) 
 
Abakavir je spojen s rizikem hypersenzitivních reakcí (HSR) (viz bod 4.8) charakterizovaných 

horečkou a/nebo vyrážkou s dalšími příznaky ukazujícími na multiorgánové postižení. Některé HSR 
pozorované u abakaviru byly život ohrožující a 

ve vzácných případech fatální, pokud nebyly náležitě 

léčeny. 
 

Riziko HSR způsobených abakavirem se vyskytuje zejména u pacientů, kteří mají pozitivní test na 
alelu HLA-

B*5701. Nicméně u pacientů, kteří tuto alelu nemají, byly HSR na abakavir hlášeny, 

avšak s nižší frekvencí. 
 
Proto je nutno dodržet následující: 

• 

Před zahájením léčby je nutno vždy dokumentovat stav HLA-B*5701. 

 

• 

Léčba přípravkem Ziagen se nikdy nesmí zahájit u pacientů s pozitivním stavem HLA-B*5701 
ani u 

pacientů s negativním stavem HLA-B*5701, u nichž bylo podezření na HSR způsobené 

abakavirem při předchozím léčebném režimu obsahujícím abakavir (např. Kivexa, Trizivir, 
Triumeq). 

 

• 

Léčbu přípravkem Ziagen je nutno okamžitě ukončit i v nepřítomnosti alely HLA-B*5701, 
je-

li podezření na HSR. Odložení ukončení léčby přípravkem Ziagen po nástupu 

hypersenzitivity může vést k život ohrožující reakci. 

 

• 

Po ukončení léčby přípravkem Ziagen z důvodu podezření na HSR se již nikdy nesmí znovu 
podat Ziagen an

i jiný léčivý přípravek obsahující abakavir (např. Kivexa, Trizivir, 

Triumeq). 

 

• 

Nové zahájení podávání přípravků obsahujících abakavir po podezření na HSR způsobené 

abakavirem může vést k okamžitému návratu příznaků během hodin. Tento nový nástup je 

většinou mnohem závažnější než původní příznaky a může zahrnovat život ohrožující 
hypotenzi a úmrtí. 

 

• 

Aby se zabránilo novému zahájení léčby abakavirem, je nutno poučit pacienty, u nichž se 

objevilo podezření na HSR, aby zlikvidovali všechny zbývající tablety přípravku Ziagen. 

 

• 

Klinický popis HSR způsobených abakavirem 

 

HSR na abakavir byly dobře charakterizovány během klinických studií i postmarketingového 

používání. Příznaky se obvykle objevují během prvních šesti týdnů (medián doby do nástupu je 
11 

dní) po zahájení léčby abakavirem, tyto reakce se však mohou objevit kdykoli během léčby

 

Téměř všechny HSR na abakavir zahrnují horečku a/nebo vyrážku. Další známky a příznaky, které 

byly pozorovány jako součást HSR, jsou detailně popsány v bodu 4.8 (Popis vybraných nežádoucích 

účinků), včetně respiračních a gastrointestinálních příznaků. Důležité je, že tyto příznaky mohou vést 

chybné diagnóze, kdy HSR může být mylně pokládána za respirační onemocnění (pneumonii, 

bronchitidu, faryngitidu) nebo gastroenteritidu. 
 

Tyto příznaky spojené s HSR se při pokračující léčbě zhoršují a mohou být život ohrožující. Po 

zastavení podávání abakaviru tyto příznaky obvykle ustoupí. 
 

Vzácně se u pacientů, kteří přerušili léčbu kvůli jiným příznakům než HSR, po novém zahájení 

léčby abakavirem během hodin také vyskytly život ohrožující reakce (viz bod 4.8 Popis 

vybraných nežádoucích účinků). Nové zahájení léčby abakavirem u těchto pacientů musí být 
provedeno v 

prostředí, kde je okamžitě dostupná lékařská péče. 

 
Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero 
 
Nukleosidová a 

nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což 

je n

ejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudiunu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci 

HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; 

ty se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími 

účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktatemie, 
hyperlip

azemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i některé neurologické 

poruchy s 

pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, 

zda jsou neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte, 
které bylo in utero 

vystaveno působení analogů nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné 

klinické nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní 

doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV. 
 

Tělesná hmotnost a metabolické parametry 

 

průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 

a glukózy v 

krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 

lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 

není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pok

yny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 

 
Pankreatitida 
 
B

yl hlášen výskyt pankreatitidy, avšak příčinný vztah s léčbou abakavirem je nejistý. 

 

Trojkombinační nukleosidová léčba 
 

pacientů s vysokou hodnotou virové zátěže (> 100 000 kopií/ml) vyžaduje volba trojkombinace 

abakaviru, lamivudinu a 

zidovudinu zvláštní odůvodnění (viz bod 5.1). 

 
Když byl abakavir kombinován s tenofovir-disoproxyl-fumarátem a lamivudinem v dávkovacím 

režimu jednou denně, byl hlášen vysoký stupeň virologického selhání a vývoj rezistence v časné fázi. 
 
Porucha funkce jater 
 

pacientů s významnou jaterní poruchou nebyly bezpečnost a účinnost přípravku Ziagen zkoumány. 

Ziagen 

se nedoporučuje u pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater (viz 

body 4.2 a 5.2). 
Pacienti s 

již dříve existujícími jaterními poruchami, včetně chronické aktivní hepatitidy, mají 

průběhu kombinované antiretrovirové léčby zvýšenou frekvenci výskytu poruch funkce jater, a měli 

by proto být podle standardních 

požadavků pravidelně sledováni. Je-li prokázané zhoršování jaterního 

onemocnění, musí být zvažováno přerušení nebo zastavení léčby. 
 
Pacienti s

oučasně infikovaní virem chronické hepatitidy B nebo C 

 
Pacienti s chronickou hepatitidou 

B nebo C léčení kombinovanými antiretrovirotiky mají zvýšené 

riziko výskytu těžkých a potenciálně fatálních jaterních nežádoucích účinků. V případě současné 

antivirové léčby hepatitidy B nebo C si, prosím, přečtěte také příslušné informace o těchto léčivých 

přípravcích. 
 
Porucha funkce ledvin 
 

Ziagen by se neměl podávat pacientům s terminálním selháním ledvin (viz bod 5.2). 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
 

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination antiretroviral therapy, CART) se 

pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na 

asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky závažné stavy nebo 

zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během několika prvních 

týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované 
a/nebo fokální mykobakteriální infekce a 

pneumonii způsobenou Pneumocystis carinii. Jakékoli 

příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě potřeby by měla být zahájena příslušná léčba
V souvislosti s imunitní reaktivací byly hlášeny také autoimunitní poruchy (jako je Gravesova 
choroba); hlášená doba do jejich výskytu je však více variabilní, tyto poruchy se mohou objevit až po 

mnoha měsících od zahájení léčby. 
 
Osteonekróza 
 

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 

alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 

především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART. 

Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost 

kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 
Oportunní infekce 
 

při užívání přípravku Ziagen nebo jakéhokoli jiného antiretrovirotika se mohou vyvinout oportunní 

infekce a 

jiné komplikace infekce HIV. Pacienti proto musejí zůstat pod pečlivým klinickým 

dohledem lékařů, kteří mají zkušenosti s léčbou nemocí spojených s infekcí HIV. 
 

Přenos infekce 
 

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s 

národními doporučeními. 

 
Infarkt myokardu 
 
Pozorovací studie prokázaly spojitost mezi infarktem myokardu a užíváním abakaviru. Tyto studie 

byly hlavně prováděny u pacientů, kteří již byli dříve léčeni antiretrovirotiky. Data z klinických studií 

ukázala omezené počty výskytu infarktu myokardu a nemohla vyloučit malé zvýšení rizika. V souhrnu 
vykazují dostupné údaje z pozorovaných kohort a 

randomizovaných studií některé nesrovnalosti, takže 

nemohou potvrdit ani vyloučit příčinnou souvislost mezi léčbou abakavirem a rizikem vzniku infarktu 
myokardu

. Doposud není určen biologický mechanismus, který by vysvětlil potenciální zvýšení rizika. 

Při předepisování přípravku Ziagen by měla být učiněna opatření s cílem pokusit se minimalizovat 

všechny modifikovatelné rizikové faktory (např. kouření, hypertenze a hyperlipidemie). 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Podle výsledků pokusů in vitro a známých hlavních metabolických cest abakaviru má abakavir nízký 
potenciál k 

lékovým interakcím zprostředkovávaným cytochromem P450. Cytochrom P450 nemá 

v metabolismu abakaviru hlavní úlohu a 

abakavir neinhibuje metabolismus zprostředkovávaný 

izoenzymem CYP3A4. In vitro bylo také prokázáno, že abakavir v klinicky relevantních 
koncentracích neinhibuje izoenzymy CYP3A4, CYP2C9 ani CYP2D6. V klinických studiích nebyla 
pozorována indukce hepatálního metabolismu. Potenciál k lékovým interakcím s antiretrovirovými 
inhibitory proteáz a s 

jinými léčivy metabolizovanými hlavními enzymy cytochromu P450 je tedy 

malý. Klinické studie prokázaly, že neexistují klinicky významné interakce mezi abakavirem, 
zidovudinem a lamivudinem. 
 

Silné induktory enzymů, jako je rifampicin, fenobarbital a fenytoin, mohou prostřednictvím svého 

působení na glukuronyltransferázy mírně snižovat plazmatické koncentrace abakaviru. 
 
Ethanol: Metaboli

smus abakaviru se mění v přítomnosti ethanolu, která vede ke zvýšení AUC 

abakaviru asi o 41 

%. Tyto nálezy se nepovažují za klinicky významné. Abakavir neovlivňuje 

metabolismus ethanolu. 
 
Methadon: Ve 

farmakokinetické studii bylo při podávání abakaviru v dávce 600 mg dvakrát denně 

současně s methadonem pozorováno 35% snížení C

max

 abakaviru a jednohodinové prodloužení jeho 

t

max

, přičemž však AUC zůstala nezměněna. Tyto změny ve farmakokinetice abakaviru se nepovažují 

za klinicky významné. V této studii abaka

vir zvýšil průměrnou systémovou clearance methadonu 

o 22 

%, nelze tudíž vyloučit indukci enzymů biotransformujících léčiva. U pacientů léčených 

methadonem a 

abakavirem by měl být sledován výskyt abstinenčních příznaků, protože je 

ojedinělých případech nutná úprava dávky methadonu. 

 
Retinoidy: R

etinoidní sloučeniny jsou eliminovány alkoholdehydrogenázou. Interakce s abakavirem je 

možná, avšak nebyla studována. 
 

4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 

Obecně, pokud se rozhoduje o použití antiretrovirotik k léčbě infekce HIV u těhotných žen a následně 

snížení rizika vertikálního přenosu HIV na novorozence, je nutno vzít v úvahu jak údaje od zvířat, 

tak i klinickou zkušenost u 

těhotných žen. 

Studie na zvířatech ukázaly toxicitu na vyvíjející se embryo a plod u potkanů, nikoli však u králíků 

(viz bod 5.3). Ve zvířecích modelech se abakavir ukázal jako kancerogenní (viz bod 5.3). Klinická 

relevance těchto údajů pro člověka není známa. U člověka byl zjištěn transplacentární průnik 
abakaviru a/nebo jeho 

metabolitů. 

 

těhotných žen naznačuje více než 800 výstupů po expozici v prvním trimestru a více než 

1 000 

výstupů po expozici ve druhém a třetím trimestru, že abakavir nemá ani malformační ani 

feto/neonátalní účinek. Riziko malformací je podle těchto údajů u člověka nepravděpodobné. 
 
Mitochondriální dysfunkce 
In vitro a in vivo se ukázalo, že nukleosidové a 

nukleotidové analogy způsobují různé stupně 

poškození mitochondrií. Byly hlášeny případy mitochondriální dysfunkce u HIV-negativních kojenců 
vystavených in utero 

a/nebo postnatálně nukleosidovým analogům (viz bod 4.4). 

 
Kojení 
 
Abakavir a 

jeho metabolity jsou vylučovány do mléka potkaních samic. Abakavir se vylučuje také do 

mateřského mléka. Údaje o bezpečnosti aplikace abakaviru u dětí mladších než tři měsíce nejsou 

dispozici. Doporučuje se, aby ženy infikované HIV své děti vůbec nekojily, aby se zabránilo přenosu 

HIV. 
 
Fertilita 
 
Studie u 

zvířat ukázaly, že abakavir nemá na fertilitu žádný vliv (viz bod 5.3). 

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie, které by zkoumaly ovlivnění způsobilosti k řízení vozidel nebo k obsluze strojů, nebyly 
provedeny. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

mnoha nežádoucích účinků není jasné, zda souvisejí s přípravkem Ziagen nebo se širokou paletou 

léčiv používaných v léčbě onemocnění HIV, nebo zda jsou důsledkem základního onemocnění. 
 

Mnoho nežádoucích účinků uvedených v tabulce níže se vyskytuje často u pacientů 
s hypersenzitivitou k 

abakaviru (nauzea, zvracení, průjem, horečka, letargie, vyrážka). Proto je 

u paci

entů s těmito příznaky nutno podrobně hodnotit přítomnost hypersenzitivní reakce (viz bod 4.4). 

Velmi 

vzácně byly hlášeny případy erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické 

epidermální nekrolýzy, při kterých nemohla být vyloučena hypersenzitivita k abakaviru. V těchto 

případech je nutno podávání přípravků obsahujících abakavir trvale ukončit. 
 
Mnoho z 

těchto nežádoucích účinků se nevztahuje k léčbě. Následující výčet je užíván ke klasifikaci 

nežádoucích 

účinků: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až 

< 1/100), vzácné (> 1/100 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (> 1/10 000). 
 
Poruchy metabolismu a výživy 

Časté: anorexie 
Velmi vzácné: 
laktátová acidóza 
 

Poruchy nervového systému 

Časté: bolest hlavy 
 
Gastrointestinální poruchy 

Časté: nauzea, zvracení, průjem 
Vzácné: pankreatitida 
 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: kopřivka (bez systémových příznaků) 
Velmi vzácné: erythema multiforme, Stevens-

Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. 

 
Celkové poruchy a reakce v 

místě aplikace 

Časté: horečka, letargie, únava 
 

Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Hypersenzitivita na abakavir 
Známky a 

příznaky této HSR jsou uvedeny níže. Byly zjištěny buď v klinických studiích nebo po 

uvedení na trh. Příznaky hlášené u alespoň 10 % pacientů s hypersenzitivní reakcí jsou uvedeny 

tučně. 
 

Téměř u všech pacientů s vývojem hypersenzitivní reakce se objeví horečka a/nebo vyrážka (obvykle 

makulopapulární nebo urtikariální) jako součást syndromu, vyskytly se však i reakce bez vyrážky nebo 

horečky. Další klíčové příznaky zahrnují gastrointestinální, respirační nebo celkové příznaky, jako je 
letargie a malátnost. 
 

Kůže 

Vyrážka (obvykle makulopapulární nebo urtikariální) 
 

Gastrointestinální ústrojí 

Nauzea, 

zvracení, průjem, bolest břicha, ulcerace v ústech 

 

Respira

ční ústrojí 

Dyspnoe, kašel, bolest v krku, 

syndrom respirační tísně (šoková 

plíce) u 

dospělých, respirační selhání 

 

Varia 

Horečka, letargie, malátnost, otoky, lymfadenopatie, hypotenze, 
konjunktivitida, anafylaxe 
 

Neurologické/psychiatrické 

Bolest hlavy, parestezie 
 

Hematologické 

Lymfopenie 
 

Játra/

slinivka břišní 

Zvýšené hodnoty funkčních jaterních testů, hepatitida, selhání 
jater 
 

Muskuloskeletální 

Myalgie

vzácně myolýza, artralgie, zvýšení kreatinfosfokinázy 

 

Urologické 

Zvýšení kreatininu, selhání ledvin 

 

Příznaky spojené s touto HSR se zhoršují s pokračující léčbou a mohou být život ohrožující, ve 

vzácných případech byly i fatální. 
 
Nové zahájení podávání abakaviru po HSR na abakavir vede k okamžitému návratu 

příznaků během 

hodin. Tato rekurence HSR je obvykle 

mnohem závažnější než původní výskyt a může zahrnovat 

život ohrožující hypotenzi a 

úmrtí. Podobné reakce se občas vyskytly i po novém zahájení podávání 

abakaviru u 

pacientů, kteří měli před ukončením podávání abakaviru pouze jeden z klíčových příznaků 

hypersenzitivity (viz výše); při velmi vzácných příležitostech byly pozorovány u pacientů, kteří 

obnovili léčbu bez jakýchkoli předchozích příznaků (tj. pacientů dosud považovaných za tolerující 
abakavir). 

 
Metabolické parametry 

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz 
bod 4.4). 
 
Syndrom imunitní reaktivace 

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u pacientů infikovaných HIV s těžkou 
imunodefi

ciencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 

infekce. V souvislosti s imunitní reaktivací byly hlášeny také autoimunitní poruchy (jako je Gravesova 
choroba); hlášená doba do jejich výskytu je však více variabilní, mohou se objevit až po mnoha 

měsících od zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Osteonekróza 

Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 

pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa 

(viz bod 4.4). 
 

Změny v laboratorních vyšetřeních 
 
V kontrolovaných klinických studiích nebyly laboratorní odchylky vztažené k 

léčbě přípravkem 

Ziagen vzácné, ale bez pozorovatelných rozdílů mezi pacienty léčenými přípravkem Ziagen 
a kontrolními skupinami. 
 
Pediatrická populace 
 

Do studie ARROW (COL105677) bylo zařazeno 1 206 pediatrických pacientů infikovaných HIV ve 

věku 3 měsíce až 17 let, z nichž 669 dostávalo abakavir a lamivudin buď jednou nebo dvakrát denně 
(viz bod 5.1). Ve srovnání s 

dospělými nebyly u pediatrických pacientů s dávkováním jednou denně 

nebo dvakrát denně identifikovány žádné další bezpečnostní signály. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 

klinických studiích byly pacientům podány jednotlivé dávky až 1 200 mg a denní dávky až 

1 800 

mg abakaviru. Při podávání doporučených dávek nebyly zaznamenány žádné další nežádoucí 

účinky. Účinky vyšších dávek nejsou známy. Dojde-li k předávkování, je nutné pacienta sledovat se 

zaměřením na známky toxicity (viz bod 4.8) a v případě potřeby aplikovat standardní podpůrnou 

léčbu. Není známo, zda lze abakavir odstranit peritoneální dialýzou nebo hemodialýzou. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: antivirotikum ze skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní 
transkriptázy, ATC kód: J05AF06. 
 
Mechani

smus účinku 

 
Abakavir je inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI). Je to antivirotikum se silným selektivním 

účinkem proti HIV-1 a HIV-2. Intracelulárně je abakavir metabolizován na aktivní karbovir 

10 

5‘-trifosfát (TP). Studie in vitro prokázaly, že mechanism

em jeho účinku ve vztahu k HIV je inhibice 

enzymu 

HIV reverzní transkriptázy, což je děj, který vede k ukončení řetězce a přerušení cyklu 

replikace viru. 

Antivirový účinek abakaviru v buněčné kultuře nebyl antagonizován kombinací 

s nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) didanosinem, emtricitabinem, 
lamivudinem, stavudinem, tenofovirem nebo zidovudinem, s nenukleosidovým inhibitorem reverzní 
transkriptázy (NNRTI) nevirapinem, nebo s inhibitorem proteázy (PI) amprenavirem. 
 
Rezistence 
 
Rezistence in vitro: In vitro byly vyselektovány izoláty HIV-

1 rezistentní vůči abakaviru vyznačující 

se specifickými genotypovými změnami v oblasti kodonů reverzní transkriptázy (RT) (kodony 
M184V, K65R, L74V a 

Y115F). Virová rezistence vůči abakaviru se in vitro vyvíjí relativně pomalu, 

neboť vyžaduje mnohonásobné mutace, aby došlo ke klinicky relevantnímu vzestupu EC

50

 oproti 

divokému typu viru. 
 

In vivo rezistence (léčba pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky): Izoláty od většiny pacientů 
s virologickým selháním v režimu obsahujícím abakavir v pivotních klinických studiích prokázaly 

buď to, že ke změnám výchozích hodnot v souvislosti s NRTI nedošlo (45 %), nebo došlo pouze 
k selekci M184V nebo M184I (45 

%). Celková selekční četnost výskytu M184V nebo M184I byla 

vysoká (54 %) a 

méně častá byla selekční četnost L74V (5 %), K65R (1 %) a Y115F (1 %) (viz 

tabulka). Zahrnutí zidovudinu do 

režimu snížilo četnosti selekce L74V a K65R v přítomnosti 

abakaviru (se zidovudinem: 0/40; bez zidovudinu: 15/192, 8 %). 
 

Léčba 

 

Abakavir + 

Combivir

Abakavir + 

lamivudin + 

NNRTI 

Abakavir + 

lamivudin + PI 

(nebo 

PI/ritonavir) 

Celkově 

Počet jednotlivců 

282 

1 094 

909 

2 285 

 

Počet 

virologických 

selhání 

 

43 

 

90 

 

158 

 

291 

Počet genotypů 

dostávajících 

léčbu 

40 (100 %) 

51 (100 %)

141 (100 %) 

232 (100 %) 

K65R 

1 (2 %) 

2 (1 %) 

3 (1 %) 

L74V 

9 (18 %) 

3 (2 %) 

12 (5 %) 

Y115F 

2 (4 %) 

2 (1 %) 

M184V/I 

34 (85 %) 

22 (43 %) 

70 (50 %) 

126 (54 %) 

TAM

3 (8 %) 

2 (4 %) 

4 (3 %) 

9 (4 %) 

1.  Combivir je fixní kombinací lamivudinu a zidovudinu. 
2.  Zahrnuta 3 nevirologická selhání a 4 nepotvrzená virologická selhání. 
3. 

Počet jednotlivců s ≥ 1 mutací thymidinového analogu (TAM). 

 
TAM mohou být selektovány, když jsou thymidinové analogy spojovány s abakavirem. V jedné 
metaanalýze šesti klinických studií se TAM neobjevily v režimu obsahujícím abakavir bez zidovudinu 
(0/127), ale objevily se v režimu obsahujícím abakavir a thymidinový analog zidovudin (22/86, 26 %). 
 

Rezistence in vivo (léčba pacientů již léčených antiretrovirotiky): Klinicky signifikantní snížení 
citlivosti na abakavir bylo prokázáno u 

klinických izolátů od pacientů s nekontrolovanou virovou 

replikací, kteří byli předtím léčeni jinými nukleosidovými inhibitory a jsou na ně rezistentní. 

Metaanalýza pěti klinických studií, kde byl abakavir přidán pro intenzivnější léčbu u 166 jednotlivců, 
123 (74 

%) mělo M184V/I, 50 (30 %) mělo T215Y/F, 45 (27 %) mělo M41L, 30 (18 %) mělo K70R 

a 25 (15 

%) mělo D67N. K65R se nevyskytl a L74V a Y115F byly méně časté (≤ 3 %). Logistické 

regresní modelování předpovědní hodnoty pro genotyp (modifikováno pro výchozí plazmatické 
hladiny HIV-

1 RNA [vRNA], počet buněk CD4+, počet a trvání dřívějších antiretrovirových terapií) 

prokázalo, že výskyt 3 nebo více mutací souvisejících s rezistencí k NRTI souvisel se snížením 

11 

odpovědi ve 4. týdnu (p = 0,015) nebo 4 nebo více mutacemi v mediánu 24. týdne (p ≤ 0,012). Navíc, 
69. 

inzerční komplex nebo Q151M mutace, obvykle nalezené v kombinaci s A62V, V75I, F77L 

a F116Y, 

zapříčiňují vysoký stupeň rezistence vůči abakaviru. 

 

Výchozí mutace reverzní 

transkriptázy 

4. týden 

(n = 166) 

 

mediá

n změn vRNA 

(log

10

 c/ml) 

procenta s < 400 kopiemi/ml 

vRNA 

žádné 

15 

-0,96 

40 % 

samotné M184V 

75 

-0,74 

64 % 

kterákoliv mutace NRTI 

82 

-0,72 

65 % 

kterékoliv dvě mutace 

související s NRTI 

22 

-0,82 

32 % 

kterékoliv 

tři mutace 

související s NRTI 

19 

-0,30 

5 % 

kteréko

liv čtyři nebo více 

mutací souvisejících s NRTI 

28 

-0,07 

11 % 

 
Fenotypová rezistence a 

zkřížená rezistence: Podmínkou fenotypové rezistence vůči abakaviru je 

výskyt M184V spolu s ales

poň jednou mutací selektovanou abakavirem, nebo M184V 

mnohočetnými TAM. Fenotypová zkřížená rezistence vůči jiným NRTI pouze s mutací M184V nebo 

pouze s mutací M184I je omezená. Zidovudin, didanosin, stavudin a tenofovir si proti takovým 
variantám HIV-1zachovávají své antiretrovirov

é účinky. Přítomnost M184V s K65R vede ke zkřížené 

rezistenci mezi abakavirem, tenofovirem, didanosinem a lamivudinem, a M184V s L74V vede ke 

zkřížené rezistenci mezi abakavirem, didanosinem a lamivudinem. Přítomnost M184V s Y115F vede 

ke zkřížené rezistenci mezi abakavirem a lamivudinem. Aby bylo podávání abakaviru účelné, je 

vhodné se při jeho podávání řídit v současnosti doporučenými algoritmy rezistence. 
 

Zkřížená rezistence mezi abakavirem a antiretrovirotiky jiných tříd, jako např. inhibitory proteáz (PI) 
nebo nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy (

NNRTI) je nepravděpodobná. 

 
Klinick

á účinnost a bezpečnost 

 

Přínos podávání přípravku Ziagen je hlavně založený na výsledcích studií u pacientů doposud 

neléčených antiretrovirotiky užívajících dávkovací režim 300 mg přípravku Ziagen dvakrát denně 
v kombinaci se zidovudinem a lamivudinem. 
 

Dávkovací režim dvakrát denně (300 mg): 
 

• 

Terapie dospělých pacientů, kteří dosud nebyli léčeni 

 

dospělých pacientů léčených abakavirem v kombinaci s lamivudinem a zidovudinem je podíl 

pacientů s nedetekovatelnou virovou zátěží (< 400 kopií/ml) a odpovídajícím vzestupem počtu 

lymfocytů CD4 přibližně 70 % (při analýze „intention to treat“, tj. všech randomizovaných subjektů, 
po 48 týdnech). 
 

Jedna randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie na dospělých 
porovnávala kombinaci abakaviru, lamivudinu a zidovudinu s kombinací indinaviru, lamivudinu 
a zidovudinu. Z 

důvodu vysokého podílu pacientů předčasně ukončivších účast ve studii (do 48. týdne 

přestalo randomizovaně přidělenou farmakoterapii užívat 42 % pacientů) nelze určit definitivní závěr 

stran ekvivalence obou terapeutických režimů ke 48. týdnu. Třebaže mezi režimy obsahujícími 
abakavir a indinavir byl pozorován podobný protivirový efekt, pokud jde o 

podíl pacientů 

s nedetekovatelnou 

virovou zátěží [

 400 

kopií/ml; při analýze „intention to treat“ (ITT) (tj. analýza 

všech randomizovaných subjektů) 47 % pacientů přidělených k léčbě kombinací obsahující abakavir 
oproti 49 

% pacientů přidělených k léčbě kombinací obsahující indinavir; při analýze „as treated“ 

(AT) (tj. analýze skutečně odléčených subjektů) 86 % pacientů léčených kombinací obsahující 
abakaviru oproti 94 

% pacientů léčených kombinací obsahující indinavir], výsledky favorizovaly 

12 

kombinaci s 

indinavirem, obzvláště v subpopulaci pacientů s vysokou virovou zátěží (s výchozí 

hodnotou 

>

 100 000 

kopií/ml; při analýze ITT 46 % pacientů přidělených k léčbě kombinací 

obsahující abakavir oproti 55 

% pacientů přidělených k léčbě kombinací obsahující indinavir; při 

analýze AT 84 % p

acientů léčených kombinací obsahující abakavir oproti 93 % pacientů léčených 

kombinací obsahující indinavir). 
 

multicentrické dvojitě zaslepené kontrolované studii (CNA30024) s 654 HIV infikovanými pacienty 

doposud 

neléčenými antiretrovirotiky byli tito randomizováni k podání buď 300 mg abakaviru dvakrát 

denně nebo 300 mg zidovudinu dvakrát denně obojí v kombinaci s lamivudinem 150 mg dvakrát 

denně a 600 mg efavirenzu jednou denně. Dvojitě zaslepená studie trvala alespoň 48 týdnů. Při 
analýze „intent-to-treat“ (ITT) 70 

% pacientů ve skupině užívající abakavir ve srovnání s 69 % 

pacient

ů ze skupiny užívající zidovudin dosáhlo virologické odpovědi plazmatické HIV-1 RNA 

 50 kopií/ml v 48. 

týdnu (stupeň předpokládané léčebné odlišnosti: 0,8; 95% Cl – 6,3; 7,9). Při 

analýze „as treated“ (AT) byl 

rozdíl mezi oběma větvemi studie více patrný [88 % u pacientů ve 

skupině užívající abakavir ve srovnání s 95 % u pacientů ve skupině užívající zidovudin (stupeň 

předpokládané léčebné odlišnosti: -6,8; 95% Cl – 11,8; -1,7)]. Avšak obě analýzy byly srovnatelné se 

závěry noninferiority mezi oběma léčebnými větvemi studie. 
 

ACTG5095 byla randomizována (1:1:1) dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie u 1 147 HIV 

infikovaných dospělých pacientů dosud neléčených antivirovou léčbou srovnávající 3 režimy: 
zidovudin (ZDV), lamivudin (3TC), abakavir (ABC), efavirenz (EFV) proti ZDV/3TC/EFV proti 

ZDV/3TC/ABC. Po střední době sledování trvající 32 týdnů trojkombinační léčba třemi nukleosidy 
ZDV/3TC/ABC prokázala, že je virologicky slabší než zbývající 2 režimy bez ohledu na úvodní 
hodnoty virologické nálože (< nebo > 100 000 kopií/ml) s 26 

% jedinců ve skupině ZDV/3TC/ABC, 

16 

% jedinců ve skupině ZDV/3TC/EFV a 13 % ve skupině se 4 přípravky klasifikovanými jako 

virologické selhání (HIV RNA > 200 kopií/ml). Ve 48. týdnu byl 

poměr jednotlivců s HIV RNA 

< 50 kopií/ml 63 % u ZDV/3TC/ABC, 80 % u ZDV/3TC/EFV a 86 % u ZDV/3TC/ABC/EFV. Výbor 

monitorující bezpečnost studie ukončil léčbu ZDV/3TC/ABC v tomto období pro vyšší poměr 

pacientů s virologickým selháním. Zbývající skupiny pokračovaly jako zaslepené. Po 144týdenní 

střední době sledování bylo 25 % jednotlivců ve skupině léčené ZDV/3TC/ABC/EFV a 26 % ve 

skupině léčené ZDV/3TC/EFV považováno za virologické selhání. V udaném čase nebyl statisticky 
významný rozdíl v 

době k prvnímu virologickému selháním (p = 0,73, log-rank test) mezi oběma 

skupinami. V 

této studii nevedlo přidání ABC k ZDV/3TC/EFV k významnému zlepšení účinnosti. 

 

 

 

ZDV/3TC/ABC 

ZDV/3TC/EFV 

ZDV/3TC/ABC/EFV 
 

Virologické selhání  

32 

týdnů  26 % 

16 % 

13 % 

(HIV RNA 
> 200 kopií/ml) 

144 

týdnů 

26 % 

25 % 

Virologický úspěch 
(48 

týdnů HIV RNA 

< 50 kopií/ml) 

 

63 % 

80 % 

86 % 

 

•  Terapie d

říve léčených dospělých pacientů 

 

pacientů s dosavadní středně velkou expozicí antiretrovirotikům vedlo přidání abakaviru ke 

kombinované antiretrovirové farmakoterapii k 

mírnému snížení virové zátěže (po 16 týdnech 

průměrná změna 0,44 log

10

 kopií/ml). 

 

pacientů po intenzivní předchozí terapii nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) je 

účinnost abakaviru velmi nízká. Stupeň přínosu abakaviru jako součásti nového kombinovaného 
režimu závisí na povaze a 

trvání předchozí terapie, která mohla selektovat varianty HIV-1 se 

zkříženou rezistencí vůči abakaviru. 
 

Dávkovací režim jednou denně (600 mg): 
 

• 

Terapie dospělých dosud neléčených pacientů 

13 

 
Jednodenní dávkovací režim podávaný 48 

týdnů je podpořen v multicentrické dvojitě zaslepené 

kontrolované studii (CNA30021) s 770 

HIV infikovanými dospělými doposud neléčenými 

antiretrovirotiky. Toto by

li primárně asymptomatičtí HIV infikováni pacienti - Centre for Disease 

Control and Prevention (CDC) 

stupně A. Pacienti byli randomizováni k podání buď abakaviru 600 mg 

jednou denně nebo 300 mg dvakrát denně v kombinaci s efavirenzem a lamivudinem podávanými 

jednou denně. Stejný (noninferioritní) klinický úspěch (stupeň předpokládané léčebné odlišnosti -1,7; 
95% CI -8,4; 4,9) byl pozorován u 

obou režimů. Z těchto výsledků může být udělán závěr s 95% 

spolehlivostí, že skutečný rozdíl není větší než 8,4 % ve prospěch dávkování dvakrát denně. Tento 

možný rozdíl je dostatečně malý, aby vedl k celkovému závěru, že abakavir v dávkovacím režimu 

jednou denně není horší než abakavir v dávkovacím režimu dvakrát denně. 
 
U obou skupin, a to s dávkovacím režimem jednou d

enně nebo dvakrát denně, byl podobně nízký 

(10 % a 8 %) celkový výskyt virologického selhání (virová nálož > 50 kopií/ml). U malého vzorku pro 

genotypovou analýzu byl přítomen trend vyššího výskytu mutací spojených s nukleosidovými 
inhibitory reverzní transkriptázy u jednodenního dávkovacího režimu oproti dvoudennímu 
dávkovacímu režimu abakaviru. Vzhledem k 

limitovaným údajům odvozeným z této studie nelze dojít 

jednoznačným závěrům. Dlouhodobě získané údaje s abakavirem podávaným v jednodenním 

dávkovacím režimu (delším než 48 

týdnů) jsou v současné době limitované. 

 

•  Terapie 

dříve léčených dospělých pacientů 

 
Ve studii CAL30001 u 182 

pacientů dříve léčených a s virologickým selháním byli pacienti 

randomizováni podáním buď fixní kombinaci abakaviru/lamivudinu (FDC) jednou denně nebo 300 mg 

abakaviru dvakrát denně spolu s 300 mg lamivudinu jednou denně, v obou případech v kombinaci 
s tenofovirem a inhibitory proteázy (PI) nebo nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy 
(NNRTI) po dobu 48 

týdnů. Předběžná data v 24. týdnu signalizují, že skupina léčená FDC neměla 

horší výsledky oproti skupině s abakavirem podávaným dvakrát denně, pokud šlo o supresi viru 

měřenou podle průměrné plochy pod křivkou minus výchozí hodnota (AAUCMB, -1,6 versus -1,87; 
95% Cl -0,06; 0,37) plazmatické HIV-1 RNA. Proporce s HIV-1 RNA < 50 kopií/ml (56 % versus 
47 %) a < 400 kopií/ml (65 % versus 63 %) byly též stejné v obou skupinách. Avšak, jelikož ve studii 

byli zahrnuti pouze pacienti se střední zkušeností a s nevyvážeností virové nálože spolu s přerušením 

léčby mezi větvemi studie, by měly být výsledky interpretovány s opatrností. 
 
Ve studii ESS30008 bylo 260 

pacientů dříve léčených s virologickou supresí v režimu obsahujícím 

300 mg abakaviru a 150 mg lamivudinu, oba podávené dv

akrát denně, a inhibitory proteázy nebo 

nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy randomizováno k 

pokračování v tomto režimu nebo 

ke změně režimu na abakavir/lamivudin FDC spolu s inhibitory proteázy nebo nenukleosidovými 
inhibitory reverzní transkriptázy po 48. 

týdnu. Výsledky signalizují, že skupina léčená FDC byla 

spojována se stejným výsledkem (noninferiority) ve srovnání se skupinou s abakavirem 

lamivudinem, podle proporce subjektů s HIV-1 RNA < 50 kopií/ml (90 % a 85 %, 95% Cl -2,7; 

13,5). 
 
Další informace: 
 

Bezpečnost a účinnost použití přípravku Ziagen v různých kombinovaných režimech s více léčivými 

přípravky (zejména v kombinaci s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy) ještě nejsou 

úplně zhodnoceny. 
 
Abakavir proniká do mozkomíšního moku (viz bod 5.2) a bylo prokázáno, že snižuje hladiny HIV-1 
RNA v mozkomíšním moku. 

Při podávání pacientům s komplexem demence u AIDS ale nebyly 

pozorovány 

žádné účinky na neuropsychologické činnosti. 

 
Pediatrická populace: 
 
Randomizované srovnání režimu zahrnujícího dávkování abakaviru a 

lamivudinu jednou denně proti 

dáv

kování dvakrát denně bylo provedeno v rámci randomizované multicentrické kontrolované studie 

14 

pediatrických pacientů infikovaných HIV. 1 206 pediatrických pacientů ve věku 3 měsíce až 17 let 

zahrnutých do studie ARROW (COL105677) dostávalo dávku na základě tělesné hmotnosti podle 

doporučení Světové zdravotnické organizace (Antiretroviral therapy of HIV infection in infants and 
children, 2006). Po 36 

týdnech léčby zahrnující abakavir a lamivudin dvakrát denně bylo 

669 

příslušných pacientů randomizováno tak, aby pokračovali buď v dávkování dvakrát denně nebo 

byli převedeni na dávkování abakaviru a lamivudinu jednou denně po dobu nejméně 96 týdnů. 

Poznámka: Údaje pro děti mladší než jeden rok nebyly z této studie dostupné. Výsledky jsou shrnuty 
v tabulce níže. 
 

Virologická odpověď založená na hladině RNA HIV-1 v plazmě nižší než 80 kopií/ml ve 
48. týdnu a v 96. týdnu u 

lamivudinu + abakaviru jednou denně vs. dvakrát denně 

v randomizované 

studii ARROW (observační analýza) 

 

 

Dvakrát denně 

N (%) 

Jednou denně 

N (%) 

Týden 0 (po ≥ 36 týdnech léčby) 

HIV-1 RNA v 

plazmě 

< 80 kopií/ml 

250/331 (76) 

237/335 (71) 

Rozdíl v riziku (jednou 

denně – dvakrát denně) 

-4,8 % (95% CI -11,5 % až +1,9 %), p = 0,16 

48. týden 

HIV-1 RNA v 

plazmě 

< 80 kopií/ml 

242/331 (73) 

236/330 (72) 

Rozdíl v riziku (jednou 

denně – dvakrát denně) 

-1,6 % (95% CI -8,4 % až +5,2 %), p = 0,65 

96. týden 

HIV-1 RNA v 

plazmě 

< 80 kopií/ml 

234/326 (72) 

230/331 (69) 

Rozdíl v riziku (jednou 

denně – dvakrát denně) 

-2,3% (95% CI -9,3 % až +4,7 %), p = 0,52 

 
Bylo prokázáno, že skupina s dávkováním abakaviru a 

lamivudinu jednou denně je non-inferioritní ke 

skupině s dávkováním dvakrát denně podle předem specifikovaného non-inferioritního kritéria 12 % 
pro primární výstup, tj. < 80 kopií/ml ve 48. týdnu i v 96. týdnu (sekundární výstup) i ve všech 
ostatních testovaných parametrech (< 200 kopií/ml, < 400 kopií/ml, < 1 000 kopií/ml), které všechny 
spadaly pod tato non-inferioritní kritéria. Analýza podskupin testování heterogenity u dávkování 
jednou 

denně vs. dvakrát denně neprokázala žádný významný vliv pohlaví, věku nebo virové nálože 

při randomizaci. Závěry podpořily non-inferioritu bez ohledu na metodu analýzy. 
 
V separátní studii srovnávající nezasle

penou kombinaci NRTI (buď se zaslepeným nebo 

nezaslepeným nelfinavirem) u 

dětí měl ve 48. týdnu větší podíl pacientů léčených abakavirem 

a lamivudinem (71 %) nebo abakavirem a zidovudinem (60 %) HIV-1 RNA 

≤ 400 kopií/ml ve 

srovnání s 

pacienty léčenými lamivudinem a zidovudinem (47 %) (p = 0,09, ITT analýza). Podobně 

větší podíl dětí léčených kombinacemi obsahujícími abakavir měl ve 48. týdnu HIV-1 RNA 

≤ 50 kopií/ml (53 %, 42 %, resp. 28 %, p = 0,07). 
 
Ve farmakokinetické studii (PENTA 

15) přešli 4 virologicky kontrolovaní pacienti mladší než 

12 

měsíců z abakaviru a lamivudinu v perorálním roztoku dvakrát denně na dávkování jednou denně. 

Tři pacienti měli ve 48. týdnu nedetekovatelnou virovou nálož a jeden měl hladinu HIV-RNA 

plazmě 900 kopií/ml. U těchto pacientů nebyly pozorovány žádné bezpečnostní problémy. 

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
 
Abakavir je po perorálním podání rychle a 

dobře absorbován. Absolutní biologická dostupnost 

perorálně podaného abakaviru je u dospělých kolem 83 %. Průměrná doba dosažení maximálních 

15 

sérových koncentrací (t

max

) abakaviru po perorálním podání je u lékové formy tablet kolem 1,5 hodiny 

a u lékové formy roztoku kolem 1 hodiny. 
 

Při terapeutické dávce, dávka 300 mg dvakrát denně, činila v ustáleném stavu průměrná hodnota (CV) 
sérové koncentrace C

max 

a C

min

 aba

kaviru přibližně 3,0 μg/ml (30 %) a 0,01 μg.h/ml (99 %). Průměrná 

hodnota (CV) AUC v dávkovacím intervalu 12 hodin byla 6,02 

μg.h/ml (29 %), odpovídající denní 

hodnotě AUC přibližně 12,0 μg.h/ml. Hodnota C

max

 

po aplikaci perorálního roztoku je mírně vyšší než 

po aplikaci tablet. Po dávce 600 

mg abakaviru průměrná (CV) C

max

 

abakaviru byla přibližně 

4,26 

μg/ml (28 %) a průměrná hodnota (CV) AUC

 byla 11,95 

μg.h/ml (21 %). 

 
Potrava zpomaluje absorpci a snižuje C

max

, avšak 

neovlivňuje celkové plazmatické koncentrace 

(AUC). Ziagen lze 

proto užívat jak nalačno, tak s jídlem. 

 

Neočekává se, že by podání drcených tablet v malém množství polotuhé stravy nebo tekutiny mělo 

vliv na farmaceutickou kvalitu přípravku, a proto se při takovém podání neočekává změna klinického 

účinku. Tento závěr je založen na fyziochemických a farmakokinetických údajích, které předpokládají, 
že pacient rozdrtí a 

do úst přenese 100 % tablety a že ji ihned spolkne. 

 
Distribuce 
 
Z

dánlivý distribuční objem po nitrožilním podání byl kolem 0,8 l/kg, což svědčí o tom, že abakavir 

volně prostupuje do tělesných tkání. 
 
Studie u 

pacientů infikovaných HIV prokázaly dobrý průnik abakaviru do mozkomíšního moku 

(MMM), s 

poměrem plochy pod křivkou závislosti koncentrace léčiva v MMM na čase (MMM-AUC) 

k plazmatické AUC mezi 30 a 44 %. Pozorované hodnoty maximálních koncentrací po aplikaci 
600 

mg abakaviru dvakrát denně jsou devětkrát vyšší než IC

50

 abakaviru 0,08 µg/ml neboli 0,26 µmol. 

 
Studie vazby na plazmatické proteiny in vitro 

svědčí o tom, že abakavir se váže na lidské plazmatické 

proteiny v terapeutických koncentracích jen v 

malé až střední míře (

~

 49 

%). To naznačuje malou 

pravděpodobnost lékových interakcí způsobených mechanismem vytěsňování z vazby na plazmatické 
proteiny. 
 
Biotransformace 
 
Abakavir 

je primárně metabolizován játry, přičemž v nezměněné formě se renálně vylučují méně než 

% podané dávky. Hlavními biotransformačními cestami jsou metabolizace alkoholdehydrogenázou 

(za vzniku kyseliny 5´-karboxylové) a glukuronidace (za vzniku 5´-glukuronidu), kterým odpovídá 

přibližně 66 % podané dávky. Metabolity se vylučují močí. 
 
Eliminace 
 
P

růměrný poločas eliminace abakaviru je přibližně 1,5 hodiny. Po opakovaných perorálních dávkách 

300 

mg abakaviru dvakrát denně nedochází k významné kumulaci léčiva. Abakavir je eliminován 

hepatální metabolizací a 

následující primárně renální exkrecí metabolitů. Močí se ve formě metabolitů 

intaktního abakaviru vyloučí kolem 83 % podané dávky. Zbytek se vyloučí stolicí. 

 
Intracelulární farmakokinetika 
 
V jedné studii užívalo 20 

HIV infikovaných pacientů 300 mg abakaviru dvakrát denně. Před 

24hodinovým odběrovým obdobím však užili pouze jednu 300mg dávku. Průměrný geometrický 

intracelulární terminální poločas karbovir-TP v rovnovážném stavu byl 20,6 hodin ve srovnání 

geometrickým průměrným plazmatickým poločasem abakaviru 2,6 hodin v této studii. Ve zkřížené 

studii u 27 

pacientů infikovaných HIV byly hladiny intracelulárního karboviru-TP vyšší při podávání 

600 

mg abakaviru jednou denně (AUC

24,ss

 +32 %, C

max24,ss

 +99 % a C

trough

 +18 %) ve srovnání se 

300 

mg podávanými dvakrát denně. Lze shrnout, že tyto údaje podporují v léčbě HIV infikovaných 

16 

pacientů podávání 600 mg abakaviru jednou denně. Navíc byla účinnost a bezpečnost abakaviru 

podávaného jednou denně prokázána v pivotní klinické studii (CNA30021- viz klinické zkušenosti). 
 

Zvláštní skupiny pacientů 
 
Porucha funkce jater 
A

bakavir je primárně metabolizován játry. Byly provedeny studie farmakokinetiky abakaviru 

pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre 5-6) při podávání jednorázové dávky 

600 mg; medián 

(rozpětí) hodnoty AUC bylo 24,1 (10,4 až 54,8) µg.h/ml. Výsledky ukázaly, že AUC 

abakaviru byla průměrně (90% CI) zvýšená 1,89krát (1,32; 2,70) a eliminační poločas 1,58krát (1,22; 
2,04). U 

pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater není možné doporučit vhodné snížení 

dávky pro značné rozdíly expozici abakavirem. 

Abakavir se nedoporučuje u pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater. 
 
Porucha funkce ledvin 
Abakavir je prim

árně metabolizován játry, přičemž ve formě intaktního léčiva se močí vylučují méně 

než 2 

% podaného množství. Farmakokinetické údaje zjištěné u pacientů s terminálním selháním 

ledvin jsou podobné jako u 

pacientů s normální renální funkcí. Renální dysfunkce proto není důvodem 

pro redukci dávkování. Vzhledem k 

omezeným zkušenostem by se však Ziagen neměl používat 

terapii pacientů s terminálním selháním ledvin. 

 
Pediatrická populace 
Podle klinických studií provedených u 

dětí je abakavir rychle a dobře absorbován z perorálního 

roztoku a tablet jim podaným. 

Prokázalo se, že plazmatická expozice abakaviru je při podání stejné 

dávky totožná u 

obou lékových forem. Děti dostávající perorální roztok abakaviru podle 

doporučeného dávkovacího režimu dosahují podobné plazmatické expozice jako dospělí. Děti 

dostávající perorální tablety podle doporučeného dávkovacího režimu dosahují vyšší plazmatické 

expozice než děti dostávající perorální roztok, protože při podání tablet jsou podány vyšší dávky 
v mg/kg. 
 
Neexistují dost

atečné bezpečnostní údaje, aby bylo možné doporučit použití přípravku Ziagen u dětí 

mladších než tří měsíce. Dostupné částečné údaje ukazují, že dávka 2 mg/kg perorálního roztoku 
u novorozenc

ů mladších než 30 dnů vede ke stejné nebo vyšší AUC ve srovnání s 8 mg/kg perorálního 

roztoku 

podanými starším dětem. 

 
Farmakokinetické údaje byly odvozeny ze 3 farmakokinetických studií (PENTA 13, PENTA 15 

ARROW PK substudie) zahrnujících děti mladší než 12 let věku. Údaje jsou uvedeny v tabulce níže. 

 
Souhrn AUC

(0-24)

 (µg.h/ml) abakaviru v 

plazmě v rovnovážném stavu a statistické srovnání 

dávkování perorálního podávání jednou a 

dvakrát denně mezi studiemi 

 

 

Studie 

 

Věková skupina 

Abakavir 

16 mg/kg 

dávkování 

jednou denně – 

geometrický 

průměr (95% Cl) 

Abakavir 

8 mg/kg 

dávkování 

dvakrát denně – 

geometrický 

průměr (95% Cl) 

Srovnání jednou 

denně versus 

dvakrát denně 

průměrný podíl 

GLS (90% Cl) 

ARROW PK 

substudie 

část 1 

3 až 12 let 

(N = 36) 

15,3 

(13,3-17,5) 

15,6 

(13,7-17,8) 

0,98 

(0,89; 1,08) 

PENTA 13 

2 až 12 let 

(N = 14) 

13,4 

(11,8-15,2) 

9,91 

(8,3-11,9) 

1,35 

(1,19-1,54) 

PENTA 15 

3 až 36 

měsíců 

(N = 18) 

11,6 

(9,89-13,5) 

10,9 

(8,9-13,2) 

1,07 

(0,92-1,23) 

 
Ve studii PENTA 

15 jsou střední geometrické průměry AUC

(0-24)

 abakaviru v 

plazmě (95% CI) čtyř 

jedinců pod 12 měsíců věku, kteří přešli z režimu dvakrát denně na režim jednou denně (viz bod 5.1), 

17 

15,9 (8,86; 28,5) µg.h/ml u 

dávkování jednou denně a 12,7 (6,52; 24,6) µg.h/ml u dávkování dvakrát 

denně. 
 
Starší pacienti 
Farmakokinetika abakaviru u 

pacientů starších než 65 let nebyla studována. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Abakavir nebyl mutagenní v 

testech na bakteriích, avšak vykázal mutagenní účinky in vitro v testu 

chromozomových aberací v lidských lymfocytech, v testu myšího lymfomu a také in vivo 

mikronukleárním testu. Tyto nálezy souhlasí se známými účinky jiných nukleosidových analogů. 

Výsledky ukazují, že abakavir ve vysokých testovaných koncentracích má jak in vitro, tak in vivo 
slabý potenciál k 

poškození chromozomů. 

 
Studie kancerogenity s pe

rorálně podávaným abakavirem myším a potkanům ukázaly zvýšený výskyt 

maligních a 

nonmaligních tumorů. Vyskytly se maligní nádory prepuciálních žláz samečků 

a prepuciálních žláz 

samiček v oblasti clitoris, u potkaních samečků ve štítné žláze a u samiček 

v j

átrech, močovém měchýři, lymfatických uzlinách a v podkoží. 

 

Většina z těchto nádorů se vyskytla při podávání nejvyšších dávek abakaviru (330 mg/kg/den myším 
a 600 

mg/kg/den potkanům). Výjimkou byl nádor předkožky, který se vyskytl u myší při dávce 

110 mg/kg. Systémová expozice beznádorovou hladinou u myší a 

potkanů byla ekvivalentní 

trojnásobku a sedminásobku expozice u lidí v 

průběhu léčby. Zatímco kancerogenní potenciál u lidí 

není známý, tato data naznačují, že možný klinický přínos u lidí převažuje nad rizikem kancerogenity. 
 

předklinických toxikologických studiích bylo pozorováno, že podávání abakaviru zvyšuje u potkanů 

a u 

opic hmotnost jater. Klinický význam těchto nálezů není znám. V klinických studiích nebyly 

zjištěny známky toho, že by abakavir byl hepatotoxický. U člověka nebyla pozorována autoindukce 

metabolismu abakaviru ani indukce metabolismu jiných léčiv biotransformovaných v játrech. 
 
Na myších a potkaních srdcích byla pozorována mírná myokardiální degenerace po podávání 

přípravku abakavir po dobu dvou let. Systémová expozice byla srovnatelná se sedminásobkem až 

dvacetičtyřnásobkem předpokládané systémové expozice u lidí. Klinická závažnost tohoto nálezu není 
vymezena. 
 

reprodukčních studiích byly pozorovány projevy embryonální a fetální toxicity u potkanů, nikoliv 

však u 

králíků. Tyto nálezy zahrnovaly pokles hmotnosti plodu, fetální edém a zvýšený výskyt 

malformací kostí, časná nitroděložní úmrtí a předčasné porody. Není možné dělat závěry týkající se 

teratogenního účinku abakaviru pro jeho embryonální a fetální toxicitu. 
 
Ve studii fertility u 

potkanů abakavir neovlivnil samčí ani samičí fertilitu. 

 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety

: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, 

koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Potahová vrstva tablety: triacetin, 

hypromelosa, oxid titaničitý, polysorbát 80, žlutý oxid železitý. 

 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

18 

 
3 roky 
 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchov

ávejte při teplotě do 30 °C. 

 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Balení ve foliových blistr

ech (polyvinylchlorid/hliník/papír) zabezpečených proti otevření dětmi 

obsahuje 60 tablet. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/112/001 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum registrace: 8. 

července 1999 

 
Datum posledního prodloužení registrace: 21. 

března 2014 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

19 

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
Ziagen 20 mg/ml perorální roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jeden ml perorálního roztoku obsahuje abacavirum 20 mg (jako abacaviri sulfas). 
 
Pomocné látky 

se známým účinkem: 

 
Sorbitol (E420) 340 mg/ml 
Methylparaben (E218) 1,5 mg/ml 
Propylparaben (E216) 0,18 mg/ml 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Perorální roztok. 
 

Perorální roztok je čirý až slabě opalescentní nažloutlý vodný roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Ziagen je indikován v kombinaci s jinými antiretrovirotiky k terapii infekcí vyvolaných virem lidské 
imunodeficience (HIV) u 

dospělých, dospívajících a dětí (viz body 4.4 a 5.1). 

 

Přínos přípravku Ziagen dokazují hlavně výsledky studií s dávkovacím režimem dvakrát denně 

dospělých pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky v kombinované terapii (viz bod 5.1). 

 

všech pacientů infikovaných HIV, bez ohledu na rasovou příslušnost, se před zahájením léčby 

abakavirem má provést screeningové vyšetření na přítomnost alely HLA-B*5701 (viz bod 4.4.). 
Abakavir nemají užívat pacienti, u kterých je známo, že jsou nositeli alely HLA-B*5701. 
 
4.2 

Dávkování a 

způsob podání 

 

Ziagen mají předepisovat lékaři se zkušenostmi s léčením infekcí HIV. 
 
Ziagen lze užívat s 

jídlem nebo nalačno. 

 
Ziagen 

je dostupný také ve formě tablet. 

 

Dospělí, dospívající a děti (s tělesnou hmotností alespoň 25 kg): 
 
D

oporučená dávka přípravku Ziagen je 600 mg denně (30 ml). Může se též podávat buď jako 300 mg 

(15 

ml) dvakrát denně nebo jako 600 mg (30 ml) jednou denně (viz body 4.4 a 5.1). 

 

Děti (s tělesnou hmotností nižší než 25 kg): 
 

Děti od jednoho roku věku: Doporučená dávka je 8 mg/kg dvakrát denně nebo 16 mg/kg jednou 

denně, až do maximální denní dávky 600 mg (30 ml). 
 

20 

Děti od tří měsíců do jednoho roku věku: Doporučená dávka je 8 mg/kg dvakrát denně. Není-li režim 

dvakrát denně možný, lze zvážit režim jednou denně (16 mg/kg/den). Je nutno vzít v úvahu, že údaje 

pro režim jednou denně jsou u této populace velmi omezené (viz body 5.1 a 5.2). 
 

Děti mladší než tři měsíce věku: Zkušenosti s podáváním přípravku dětem mladším než tři měsíce jsou 
omezené (viz bod 5.2). 
 

Pacienti přecházející z dávkování dvakrát denně na dávkování jednou denně mají užít doporučenou 

dávku pro dávkování jednou denně (jak je popsáno výše) přibližně 12 hodin po poslední dávce 

dávkování dvakrát denně a poté pokračovat v užívání doporučené dávky jednou denně (jak je popsáno 

výše) přibližně každých 24 hodin. Při změně zpět na dávkování dvakrát denně mají pacienti užít 

doporučenou dávku pro dávkování dvakrát denně přibližně 24 hodin po poslední dávce režimu 

dávkování jednou denně. 
 
Zvláštní skupiny p

acientů 

 
Porucha funkce ledvin 
Porucha funkce ledvin 

není důvodem pro úpravu dávkování přípravku Ziagen. Přípravek Ziagen se 

však nedoporučuje podávat pacientům s terminálním selháním ledvin (viz bod 5.2). 
 
Porucha funkce jater 

Abakavir je primárně metabolizován játry. U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh 
skóre 5-6) 

není možné doporučit vhodnou dávku. O podávání pacientům se středně závažnou nebo 

závažnou poruchou funkce jater nejsou dostupné žádné klinické údaje, proto se u 

těchto pacientů 

nedoporučuje abakavir podávat, s výjimkou stavů, kde je jeho podání považováno za nezbytné. 

Jestliže se abakavir podává pacientům s mírnou poruchou funkce jater, pak je nutné tyto pacienty 

pečlivě sledovat včetně monitorování plazmatické hladiny abakaviru, je-li proveditelné (viz body 4.4 
a 5.2). 
 
Starší pacienti
 

současnosti nejsou k dispozici farmakokinetické údaje o pacientech starších než 65 let. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na abakavir nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v 

bodě 6.1. Viz body 4.4 

a 4.8. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Hypersenzitivní reakce (viz též bod 4.8) 
 
Abakavir je spojen s rizikem hypersenzitivních reakcí (HSR) (viz bod 4.8) charakterizovaných 

horečkou a/nebo vyrážkou s dalšími příznaky ukazujícími na multiorgánové postižení. Některé HSR 
pozorované u abakaviru byly život ohrožující a 

ve vzácných případech fatální, pokud nebyly náležitě 

léčeny. 
 

Riziko HSR způsobených abakavirem se vyskytuje zejména u pacientů, kteří mají pozitivní test na 
alelu HLA-

B*5701. Nicméně u pacientů, kteří tuto alelu nemají, byly HSR na abakavir hlášeny, 

avšak s nižší frekvencí. 
 
Proto je nutno dodržet následující: 

• 

Před zahájením léčby je nutno vždy dokumentovat stav HLA-B*5701. 

 

• 

Léčba přípravkem Ziagen se nikdy nesmí zahájit u pacientů s pozitivním stavem HLA-B*5701 
ani u 

pacientů s negativním stavem HLA-B*5701, u nichž bylo podezření na HSR způsobené 

abakavirem při předchozím léčebném režimu obsahujícím abakavir (např. Kivexa, Trizivir, 
Triumeq). 

21 

 

• 

Léčbu přípravkem Ziagen je nutno okamžitě ukončit i v nepřítomnosti alely HLA-B*5701, 
je-

li podezření na HSR. Odložení ukončení léčby přípravkem Ziagen po nástupu 

hypersenziti

vity může vést k život ohrožující reakci. 

 

• 

Po ukončení léčby přípravkem Ziagen z důvodu podezření na HSR se již nikdy nesmí znovu 
podat Ziagen ani j

iný léčivý přípravek obsahující abakavir (např. Kivexa, Trizivir, 

Triumeq). 

 

• 

Nové zahájení podávání přípravků obsahujících abakavir po podezření na HSR způsobené 
abakavire

m může vést k okamžitému návratu příznaků během hodin. Tento nový nástup je 

většinou mnohem závažnější než původní příznaky a může zahrnovat život ohrožující 
hypotenzi a úmrtí. 

 

•  Aby se zabránil

o novému zahájení léčby abakavirem, je nutno poučit pacienty, u nichž se 

objevilo podezření na HSR, aby zlikvidovali všechen zbývající přípravek Ziagen perorální 
roztok. 

 

• 

Klinický popis HSR způsobených abakavirem 

 

HSR na abakavir byly dobře charakterizovány během klinických studií i postmarketingového 

používání. Příznaky se obvykle objevují během prvních šesti týdnů (medián doby do nástupu je 
11 

dní) po zahájení léčby abakavirem, tyto reakce se však mohou objevit kdykoli během léčby

 

Téměř všechny HSR na abakavir zahrnují horečku a/nebo vyrážku. Další známky a příznaky, které 

byly pozorovány jako součást HSR, jsou detailně popsány v bodu 4.8 (Popis vybraných nežádoucích 

účinků), včetně respiračních a gastrointestinálních příznaků. Důležité je, že tyto příznaky mohou vést 

chybné diagnóze, kdy HSR může být mylně pokládána za respirační onemocnění (pneumonii, 

bronchitidu, faryngitidu) nebo gastroenteritidu. 
 

Tyto příznaky spojené s HSR se při pokračující léčbě zhoršují a mohou být život ohrožující. Po 
zastave

ní podávání abakaviru tyto příznaky obvykle ustoupí. 

 

Vzácně se u pacientů, kteří přerušili léčbu kvůli jiným příznakům než HSR, po novém zahájení 

léčby abakavirem během hodin také vyskytly život ohrožující reakce (viz bod 4.8 Popis 
vybraných nežádoucích ú

činků). Nové zahájení léčby abakavirem u těchto pacientů musí být 

provedeno v 

prostředí, kde je okamžitě dostupná lékařská péče. 

 
Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero 
 
Nukleosidová a 

nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což 

je n

ejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudiunu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci 

HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; 

ty se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími 

účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktatemie, 

hyperlipazemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i některé neurologické 
poruchy s 

pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, 

zda jsou neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte, 
které bylo in utero 

vystaveno působení analogů nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné 

klinické nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní 

doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV. 
 

Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
 

průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 

a glukózy v 

krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 

22 

lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 

není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 

sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
Pankreatitida 
 
By

l hlášen výskyt pankreatitidy, avšak příčinný vztah s léčbou abakavirem je nejistý. 

 

Trojkombinační nukleosidová léčba 
 

pacientů s vysokou hodnotou virové zátěže (> 100 000 kopií/ml) vyžaduje volba trojkombinace 

abakaviru, lamivudinu a zidovudinu zvláštn

í odůvodnění (viz bod 5.1). 

 
Když byl abakavir kombinován s tenofovir-disoproxyl-fumarátem a lamivudinem v dávkovacím 

režimu jednou denně, byl hlášen vysoký stupeň virologického selhání a vývoj rezistence v časné fázi. 
 
Porucha funkce jater 
 

pacientů s významnou jaterní poruchou nebyly bezpečnost a účinnost přípravku Ziagen zkoumány. 

Ziagen 

se nedoporučuje u pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater (viz 

body 4.2 a 5.2). 
Pacienti s 

již dříve existujícími jaterními poruchami, včetně chronické aktivní hepatitidy, mají 

průběhu kombinované antiretrovirové léčby zvýšenou frekvenci výskytu poruch funkce jater, a měli 

by proto 

být podle standardních požadavků pravidelně sledováni. Je-li prokázané zhoršování jaterního 

onemocnění, musí být zvažováno přerušení nebo zastavení léčby. 
 
Pacienti 

současně infikovaní virem chronické hepatitidy B nebo C 

 
Pacienti s chronickou hepatitidou 

B nebo C léčení kombinovanými antiretrovirotiky mají zvýšené 

riziko výskytu těžkých a potenciálně fatálních jaterních nežádoucích účinků. V případě současné 

antivirové léčby hepatitidy B nebo C si, prosím, přečtěte také příslušné informace o těchto léčivých 

přípravcích. 
 
Porucha funkce ledvin 
 

Ziagen by se neměl podávat pacientům s terminálním selháním ledvin (viz bod 5.2). 
 
Pomocné látky 
 
Ziagen perorální roztok obsahuje 340 

mg/ml sorbitolu. Při užívání podle doporučeného dávkování 

obsahuje každá 15ml dávka přibližně 5 g sorbitolu. Pacienti se vzácnými problémy intolerance 

fruktózy by neměli toto léčivo užívat. Sorbitol může způsobit mírné projímavé účinky. Kalorická 
hodnota sorbitolu je 2,6 kcal/g. 
 

Ziagen perorální roztok rovněž obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit 
alergickou reakci. 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
 

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (combination antiretroviral therapy, CART) se 

pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na 

asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky závažné stavy nebo 
zh

oršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během několika prvních 

týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované 
a/nebo fokální mykobakteriální infekce a 

pneumonii způsobenou Pneumocystis carinii. Jakékoli 

příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě potřeby by měla být zahájena příslušná léčba. 
V souvislosti s imunitní reaktivací byly hlášeny také autoimunitní poruchy (jako je Gravesova 

23 

choroba); hlášená doba do jejich výskytu je však více variabilní, tyto poruchy se mohou objevit až po 

mnoha měsících od zahájení léčby. 
 
Osteonekróza 
 

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 

alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 

především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART. 

Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost 

kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 
Oportunní infekce 
 

při užívání přípravku Ziagen nebo jakéhokoli jiného antiretrovirotika se mohou vyvinout oportunní 

infekce a 

jiné komplikace infekce HIV. Pacienti proto musejí zůstat pod pečlivým klinickým 

dohledem lékařů, kteří mají zkušenosti s léčbou nemocí spojených s infekcí HIV. 
 

Přenos infekce 
 

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s 

národními doporučeními. 

 
Infarkt myokardu 
 
Pozorovací studie prokázaly spojitost mezi infarktem myokardu a užíváním abakaviru. Tyto studie 

byly hlavně prováděny u pacientů, kteří již byli dříve léčeni antiretrovirotiky. Data z klinických studií 

ukázala omezené počty výskytu infarktu myokardu a nemohla vyloučit malé zvýšení rizika. V souhrnu 
vykazují dostupné údaje z pozorovaných kohort a 

randomizovaných studií některé nesrovnalosti, takže 

nemohou potvrdit ani vyloučit příčinnou souvislost mezi léčbou abakavirem a rizikem vzniku infarktu 
myokardu

. Doposud není určen biologický mechanismus, který by vysvětlil potenciální zvýšení rizika. 

Při předepisování přípravku Ziagen by měla být učiněna opatření s cílem pokusit se minimalizovat 

všechny modifikovatelné rizikové faktory (např. kouření, hypertenze a hyperlipidemie). 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Podle výsledků pokusů in vitro a známých hlavních metabolických cest abakaviru má abakavir nízký 
potenciál k 

lékovým interakcím zprostředkovávaným cytochromem P450. Cytochrom P450 nemá 

v metabolismu abakaviru hlavní úlohu a 

abakavir neinhibuje metabolismus zprostředkovávaný 

izoenzymem CYP3A4. In vitro bylo také prokázáno, že abakavir v klinicky relevantních 
koncentracích neinhibuje izoenzymy CYP3A4, CYP2C9 ani CYP2D6. V klinických studiích nebyla 
pozorována indukce hepatálního metabolismu. Potenciál k lékovým interakcím s antiretrovirovými 
inhibitory proteáz a s 

jinými léčivy metabolizovanými hlavními enzymy cytochromu P450 je tedy 

malý. Klinické studie prokázaly, že neexistují klinicky významné interakce mezi abakavirem, 
zidovudinem a lamivudinem. 
 

Silné induktory enzymů, jako je rifampicin, fenobarbital a fenytoin, mohou prostřednictvím svého 

působení na glukuronyltransferázy mírně snižovat plazmatické koncentrace abakaviru. 
 
Ethanol: M

etabolismus abakaviru se mění v přítomnosti ethanolu, která vede ke zvýšení AUC 

abakaviru asi o 41 %. Tyto nálezy se nepovažují za klinicky významné. Abakavir neovli

vňuje 

metabolismus ethanolu. 
 
Methadon: V

e farmakokinetické studii bylo při podávání abakaviru v dávce 600 mg dvakrát denně 

současně s methadonem pozorováno 35% snížení C

max

 abakaviru a jednohodinové prodloužení jeho 

t

max

, přičemž však AUC zůstala nezměněna. Tyto změny ve farmakokinetice abakaviru se nepovažují 

za klinicky významné. V 

této studii abakavir zvýšil průměrnou systémovou clearance methadonu 

24 

o 22 

%, nelze tudíž vyloučit indukci enzymů biotransformujících léčiva. U pacientů léčených 

methadonem a a

bakavirem by měl být sledován výskyt abstinenčních příznaků, protože je 

ojedinělých případech nutná úprava dávky methadonu. 

 
Retinoidy: R

etinoidní sloučeniny jsou eliminovány alkoholdehydrogenázou. Interakce s abakavirem je 

možná, avšak nebyla studována. 
 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 

Obecně, pokud se rozhoduje o použití antiretrovirotik k léčbě infekce HIV u těhotných žen a následně 
o snížení rizik

a vertikálního přenosu HIV na novorozence, je nutno vzít v úvahu jak údaje od zvířat, 

tak i klinickou zkušenost u 

těhotných žen. 

Studie na zvířatech ukázaly toxicitu na vyvíjející se embryo a plod u potkanů, nikoli však u králíků 

(viz bod 5.3). Ve zvířecích modelech se abakavir ukázal jako kancerogenní (viz bod 5.3). Klinická 

relevance těchto údajů pro člověka není známa. U člověka byl zjištěn transplacentární průnik 

abakaviru a/nebo jeho metabolitů. 
 

těhotných žen naznačuje více než 800 výstupů po expozici v prvním trimestru a více než 

1 000 

výstupů po expozici ve druhém a třetím trimestru, že abakavir nemá ani malformační ani 

feto/neonátalní účinek. Riziko malformací je podle těchto údajů u člověka nepravděpodobné. 
 
Mitochondriální dysfunkce 
In vitro a in vivo se ukázalo, že nukleosidové a 

nukleotidové analogy způsobují různé stupně 

poškoze

ní mitochondrií. Byly hlášeny případy mitochondriální dysfunkce u HIV-negativních kojenců 

vystavených in utero 

a/nebo postnatálně nukleosidovým analogům (viz bod 4.4). 

 
Kojení 
 
Abakavir a 

jeho metabolity jsou vylučovány do mléka potkaních samic. Abakavir se vylučuje také do 

mateřského mléka. Údaje o bezpečnosti aplikace abakaviru u dětí mladších než tři měsíce nejsou 

dispozici. Doporučuje se, aby ženy infikované HIV své děti vůbec nekojily, aby se zabránilo přenosu 

HIV. 
 
Fertilita 
 
Studie u 

zvířat ukázaly, že abakavir nemá na fertilitu žádný vliv (viz bod 5.3). 

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie, které by zkoumaly ovlivnění způsobilosti k řízení vozidel nebo k obsluze strojů, nebyly 
provedeny. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
U mnoha nežádouc

ích účinků není jasné, zda souvisejí s přípravkem Ziagen nebo se širokou paletou 

léčiv používaných v léčbě onemocnění HIV, nebo zda jsou důsledkem základního onemocnění. 
 

Mnoho nežádoucích účinků uvedených v tabulce níže se vyskytuje často u pacientů 
s hypersenzitivitou k 

abakaviru (nauzea, zvracení, průjem, horečka, letargie, vyrážka). Proto je 

pacientů s těmito příznaky nutno podrobně hodnotit přítomnost hypersenzitivní reakce (viz bod 4.4). 

Velmi 

vzácně byly hlášeny případy erythema multiforme, Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické 

epidermální nekrolýzy, při kterých nemohla být vyloučena hypersenzitivita k abakaviru. V těchto 

případech je nutno podávání přípravků obsahujících abakavir trvale ukončit. 
 

25 

Mnoho z 

těchto nežádoucích účinků se nevztahuje k léčbě. Následující výčet je užíván ke klasifikaci 

nežádoucích 

účinků: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1 000 až 

< 1/100), vzácné (> 1/100 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (> 1/10 000). 
 
Poruchy metabolismu a výživy 

Časté: anorexie 
Velmi vzácné: 
laktátová acidóza 
 
Poruchy nervového systému 

Časté: bolest hlavy 
 
Gastrointestinální poruchy 

Časté: nauzea, zvracení, průjem 
Vzácné: pankreatitida 
 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Časté: kopřivka (bez systémových příznaků) 
Velmi vzácné: erythema multiforme, Stevens-

Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza. 

 
Celkové poruchy a reakce v 

místě aplikace 

Časté: horečka, letargie, únava 
 

Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Hypersenzitivita na abakavir 
Známky a 

příznaky této HSR jsou uvedeny níže. Byly zjištěny buď v klinických studiích nebo po 

uvedení na trh. Příznaky hlášené u alespoň 10 % pacientů s hypersenzitivní reakcí jsou uvedeny 

tučně. 
 

Téměř u všech pacientů s vývojem hypersenzitivní reakce se objeví horečka a/nebo vyrážka (obvykle 

makulopapulární nebo urtikariální) jako součást syndromu, vyskytly se však i reakce bez vyrážky nebo 

horečky. Další klíčové příznaky zahrnují gastrointestinální, respirační nebo celkové příznaky, jako je 
letargie a malátnost. 
 

Kůže 

Vyrážka (obvykle makulopapulární nebo urtikariální) 
 

Gastrointestinální ústrojí 

Nauzea, 

zvracení, průjem, bolest břicha, ulcerace v ústech 

 

Respira

ční ústrojí 

Dyspnoe, kašel, bolest v krku, 

syndrom respirační tísně (šoková 

plíce) u 

dospělých, respirační selhání 

 

Varia 

Hore

čka, letargie, malátnost, otoky, lymfadenopatie, hypotenze, 

konjunktivitida, anafylaxe 
 

Neurologické/psychiatrické 

Bolest hlavy, parestezie 
 

Hematologické 

Lymfopenie 
 

Játra/

slinivka břišní 

Zvýšené hodnoty funkčních jaterních testů, hepatitida, selhání 
jater 
 

Muskuloskeletální 

Myalgie

vzácně myolýza, artralgie, zvýšení kreatinfosfokinázy 

 

Urologické 

Zvýšení kreatininu, selhání ledvin 

 

Příznaky spojené s touto HSR se zhoršují s pokračující léčbou a mohou být život ohrožující, ve 

vzácných případech byly i fatální. 

26 

 
Nové zahájení podávání abakaviru po HSR na abakavir vede k okamžitému návratu 

příznaků během 

hodin. Tato rekurence HSR je obvykle 

mnohem závažnější než původní výskyt a může zahrnovat 

život ohrožující hypotenzi a 

úmrtí. Podobné reakce se občas vyskytly i po novém zahájení podávání 

abakaviru u 

pacientů, kteří měli před ukončením podávání abakaviru pouze jeden z klíčových příznaků 

hypersenzitivity (viz výše); při velmi vzácných příležitostech byly pozorovány u pacientů, kteří 

obnovili léčbu bez jakýchkoli předchozích příznaků (tj. pacientů dosud považovaných za tolerující 
abakavir). 
 
Metabolické parametry 

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz 
bod 4.4). 
 
Syndrom imunitní reaktivace 

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u pacientů infikovaných HIV s těžkou 

imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní 
infekce. V souvislosti s imunitní reaktivací byly hlášeny také autoimunitní poruchy (jako je Gravesova 
choroba); hlášená doba do jejich výskytu je však více variabilní, mohou se objevit až po mnoha 

měsících od zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Osteonekróza 

Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 

pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa 

(viz bod 4.4). 
 

Změny v laboratorních vyšetřeních 
 
V kontrolovaných klinických studiích nebyly laboratorní odchylky vztažené k 

léčbě přípravkem 

Ziagen vzácné, ale bez pozorovatelných rozdílů mezi pacienty léčenými přípravkem Ziagen 
a kontrolními skupinami. 
 
Pediatrická populace 
 

Do studie ARROW (COL105677) bylo zařazeno 1 206 pediatrických pacientů infikovaných HIV ve 

věku 3 měsíce až 17 let, z nichž 669 dostávalo abakavir a lamivudin buď jednou nebo dvakrát denně 
(viz bod 5.1). Ve srovnání s 

dospělými nebyly u pediatrických pacientů s dávkováním jednou denně 

nebo dvakrát denně identifikovány žádné další bezpečnostní signály. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 

klinických studiích byly pacientům podány jednotlivé dávky až 1 200 mg a denní dávky až 

1 800 mg abakaviru

. Při podávání doporučených dávek nebyly zaznamenány žádné další nežádoucí 

účinky. Účinky vyšších dávek nejsou známy. Dojde-li k předávkování, je nutné pacienta sledovat se 

zaměřením na známky toxicity (viz bod 4.8) a v případě potřeby aplikovat standardní podpůrnou 

léčbu. Není známo, zda lze abakavir odstranit peritoneální dialýzou nebo hemodialýzou. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

27 

 
Farmakoterapeutická skupina: 

antivirotikum ze skupiny nukleosidových inhibitorů reverzní 

transkriptázy, ATC kód: J05AF06. 
 

Mechanismus účinku 
 
Abakavir je inhibitor reverzní transkriptázy (NRTI). Je to antivirotikum se silným selektivním 

účinkem proti HIV-1 a HIV-2. Intracelulárně je abakavir metabolizován na aktivní karbovir 
5‘-trifosfát (TP). Studie in vitro 

prokázaly, že mechanismem jeho účinku ve vztahu k HIV je inhibice 

enzymu 

HIV reverzní transkriptázy, což je děj, který vede k ukončení řetězce a přerušení cyklu 

replikace viru. A

ntivirový účinek abakaviru v buněčné kultuře nebyl antagonizován kombinací 

s nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) didanosinem, emtricitabinem, 
lamivudinem, stavudinem, tenofovirem nebo zidovudinem, s nenukleosidovým inhibitorem reverzní 
transkriptázy (NNRTI) nevirapinem, nebo s inhibitorem proteázy (PI) amprenavirem. 
 
Rezistence 
 
Rezistence in vitro: In vitro byly vyselektovány izoláty HIV-

1 rezistentní vůči abakaviru vyznačující 

se specifickými genotypovými změnami v oblasti kodonů reverzní transkriptázy (RT) (kodony 
M184V, K65R, L74V a 

Y115F). Virová rezistence vůči abakaviru se in vitro vyvíjí relativně pomalu, 

neboť vyžaduje mnohonásobné mutace, aby došlo ke klinicky relevantnímu vzestupu EC

50

 oproti 

divokému typu viru. 
 
In vivo rezist

ence (léčba pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky): Izoláty od většiny pacientů 

s virologickým selháním v režimu obsahujícím abakavir v pivotních klinických studiích prokázaly 

buď to, že ke změnám výchozích hodnot v souvislosti s NRTI nedošlo (45 %), nebo došlo pouze 
k selekci M184V nebo M184I (45 

%). Celková selekční četnost výskytu M184V nebo M184I byla 

vysoká (54 %) a 

méně častá byla selekční četnost L74V (5 %), K65R (1 %) a Y115F (1 %) (viz 

tabulka). Zahrnutí zidovudinu do 

režimu snížilo četnosti selekce L74V a K65R v přítomnosti 

abakaviru (se zidovudinem: 0/40; bez zidovudinu: 15/192, 8 %). 
 

Léčba 

 

Abakavir + 

Combivir

Abakavir + 

lamivudin + 

NNRTI 

Abakavir + 

lamivudin + PI 

(nebo 

PI/ritonavir) 

Celkově 

Počet jednotlivců 

282 

1 094 

909 

2 285 

 

Počet 

virologických 

selhání 

 

43 

 

90 

 

158 

 

291 

Počet genotypů 

dostávajících 

léčbu 

40 (100 %) 

51 (100 %)

141 (100 %) 

232 (100 %) 

K65R 

1 (2 %) 

2 (1 %) 

3 (1 %) 

L74V 

9 (18 %) 

3 (2 %) 

12 (5 %) 

Y115F 

2 (4 %) 

2 (1 %) 

M184V/I 

34 (85 %) 

22 (43 %) 

70 (50 %) 

126 (54 %) 

TAM

3 (8 %) 

2 (4 %) 

4 (3 %) 

9 (4 %) 

1.  Combivir je fixní kombinací lamivudinu a zidovudinu. 
2.  Zahrnuta 3 nevirologická selhání a 4 nepotvrzená virologická selhání. 
3. 

Počet jednotlivců s ≥ 1 mutací thymidinového analogu (TAM). 

 
TAM mohou být selektovány, když jsou thymidinové analogy spojovány s abakavirem. V jedné 
metaanalýze šesti klinických studií se TAM neobjevily v režimu obsahujícím abakavir bez zidovudinu 
(0/127), ale objevily se v režimu obsahujícím abakavir a thymidinový analog zidovudin (22/86, 26 %). 
 

28 

Rezistence in vivo (léčba pacientů již léčených antiretrovirotiky): Klinicky signifikantní snížení 
citlivosti na abakavir bylo prokázáno u 

klinických izolátů od pacientů s nekontrolovanou virovou 

replikací, kteří byli předtím léčeni jinými nukleosidovými inhibitory a jsou na ně rezistentní. 

Metaanalýza pěti klinických studií, kde byl abakavir přidán pro intenzivnější léčbu u 166 jednotlivců, 
123 (74 

%) mělo M184V/I, 50 (30 %) mělo T215Y/F, 45 (27 %) mělo M41L, 30 (18 %) mělo K70R 

a 25 (15 

%) mělo D67N. K65R se nevyskytl a L74V a Y115F byly méně časté (≤ 3 %). Logistické 

regresní modelování předpovědní hodnoty pro genotyp (modifikováno pro výchozí plazmatické 
hladiny HIV-

1 RNA [vRNA], počet buněk CD4+, počet a trvání dřívějších antiretrovirových terapií) 

prokázalo, že výskyt 3 nebo více mutací souvisejících s rezistencí k NRTI souvisel se snížením 

odpovědi ve 4. týdnu (p = 0,015) nebo 4 nebo více mutacemi v mediánu 24. týdne (p ≤ 0,012). Navíc, 
69. 

inzerční komplex nebo Q151M mutace, obvykle nalezené v kombinaci s A62V, V75I, F77L 

a F116Y, 

zapříčiňují vysoký stupeň rezistence vůči abakaviru. 

 

Výchozí mutace reverzní 

transkriptázy 

4. týden 

(n = 166) 

 

mediá

n změn vRNA 

(log

10

 c/ml) 

procenta s < 400 kopiemi/ml 

vRNA 

žádné 

15 

-0,96 

40 % 

samotné M184V 

75 

-0,74 

64 % 

kterákoliv mutace NRTI 

82 

-0,72 

65 % 

kterékoliv dvě mutace 

související s NRTI 

22 

-0,82 

32 % 

kterékoliv tři mutace 

související s NRTI 

19 

-0,30 

5 % 

kterékoliv čtyři nebo více 

mutací souvisejících s NRTI 

28 

-0,07 

11 % 

 
Fenotypová rezistence a 

zkřížená rezistence: Podmínkou fenotypové rezistence vůči abakaviru je 

výskyt M184V spolu s ales

poň jednou mutací selektovanou abakavirem, nebo M184V 

mnohočetnými TAM. Fenotypová zkřížená rezistence vůči jiným NRTI pouze s mutací M184V nebo 

pouze s mutací M184I je omezená. Zidovudin, didanosin, stavudin a tenofovir si proti takovým 
variantám HIV-1zachovávají své antiretrovirov

é účinky. Přítomnost M184V s K65R vede ke zkřížené 

rezistenci mezi abakavirem, tenofovirem, didanosinem a lamivudinem, a M184V s L74V vede ke 

zkřížené rezistenci mezi abakavirem, didanosinem a lamivudinem. Přítomnost M184V s Y115F vede 

ke zkřížené rezistenci mezi abakavirem a lamivudinem. Aby bylo podávání abakaviru účelné, je 

vhodné se při jeho podávání řídit v současnosti doporučenými algoritmy rezistence. 
 

Zkřížená rezistence mezi abakavirem a antiretrovirotiky jiných tříd, jako např. inhibitory proteáz (PI) 

nebo nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI) je nepravděpodobná. 
 
Klinick

á účinnost a bezpečnost 

 

Přínos podávání přípravku Ziagen je hlavně založený na výsledcích studií u pacientů doposud 

neléčených antiretrovirotiky užívajících dávkovací režim 300 mg přípravku Ziagen dvakrát denně 
v kombinaci se zidovudinem a lamivudinem. 
 

Dávkovací režim dvakrát denně (300 mg): 
 

• 

Terapie dospělých pacientů, kteří dosud nebyli léčeni 

 

dospělých pacientů léčených abakavirem v kombinaci s lamivudinem a zidovudinem je podíl 

pacientů s nedetekovatelnou virovou zátěží (< 400 kopií/ml) a odpovídajícím vzestupem počtu 

lymfocytů CD4 přibližně 70 % (při analýze „intention to treat“, tj. všech randomizovaných subjektů, 
po 48 týdnech). 
 

Jedna randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie na dospělých 
porovnávala kombinaci abakaviru, lamivudinu a zidovudinu s kombinací indinaviru, lamivudinu 

29 

a zidovudinu. Z 

důvodu vysokého podílu pacientů předčasně ukončivších účast ve studii (do 48. týdne 

přestalo randomizovaně přidělenou farmakoterapii užívat 42 % pacientů) nelze určit definitivní závěr 
stran ekvivalence obou 

terapeutických režimů ke 48. týdnu. Třebaže mezi režimy obsahujícími 

abakavir a indinavir byl pozorován podobný protivirový efekt, pokud jde o 

podíl pacientů 

s nedetekovatelnou 

virovou zátěží [

 400 

kopií/ml; při analýze „intention to treat“ (ITT) (tj. analýza 

všech randomizovaných subjektů) 47 % pacientů přidělených k léčbě kombinací obsahující abakavir 
oproti 49 

% pacientů přidělených k léčbě kombinací obsahující indinavir; při analýze „as treated“ 

(AT) (tj. analýze skutečně odléčených subjektů) 86 % pacientů léčených kombinací obsahující 
abakaviru oproti 94 

% pacientů léčených kombinací obsahující indinavir], výsledky favorizovaly 

kombinaci s 

indinavirem, obzvláště v subpopulaci pacientů s vysokou virovou zátěží (s výchozí 

hodnotou 

>

 100 000 

kopií/ml; při analýze ITT 46 % pacientů přidělených k léčbě kombinací 

obsahující abakavir oproti 55 

% pacientů přidělených k léčbě kombinací obsahující indinavir; při 

analýze AT 84 

% pacientů léčených kombinací obsahující abakavir oproti 93 % pacientů léčených 

kombinací obsahující indinavir). 
 

multicentrické dvojitě zaslepené kontrolované studii (CNA30024) s 654 HIV infikovanými pacienty 

doposud 

neléčenými antiretrovirotiky byli tito randomizováni k podání buď 300 mg abakaviru dvakrát 

denně nebo 300 mg zidovudinu dvakrát denně obojí v kombinaci s lamivudinem 150 mg dvakrát 

denně a 600 mg efavirenzu jednou denně. Dvojitě zaslepená studie trvala alespoň 48 týdnů. Při 
analýze „intent-to-treat“ (ITT) 70 

% pacientů ve skupině užívající abakavir ve srovnání s 69 % 

pacient

ů ze skupiny užívající zidovudin dosáhlo virologické odpovědi plazmatické HIV-1 RNA 

 50 kopií/ml v 48. 

týdnu (stupeň předpokládané léčebné odlišnosti: 0,8; 95% Cl – 6,3; 7,9). Při 

analýze „as treated“ (AT) byl 

rozdíl mezi oběma větvemi studie více patrný [88 % u pacientů ve 

skupině užívající abakavir ve srovnání s 95 % u pacientů ve skupině užívající zidovudin (stupeň 

předpokládané léčebné odlišnosti: -6,8; 95% Cl – 11,8; -1,7)]. Avšak obě analýzy byly srovnatelné se 

závěry noninferiority mezi oběma léčebnými větvemi studie. 
 

ACTG5095 byla randomizována (1:1:1) dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie u 1 147 HIV 

infikovaných dospělých pacientů dosud neléčených antivirovou léčbou srovnávající 3 režimy: 
zidovudin (ZDV), lamivudin (3TC), abakavir (ABC), efavirenz (EFV) proti ZDV/3TC/EFV proti 

ZDV/3TC/ABC. Po střední době sledování trvající 32 týdnů trojkombinační léčba třemi nukleosidy 
ZDV/3TC/ABC prokázala, že je virologicky slabší než zbývající 2 režimy bez ohledu na úvodní 
hodnoty virologické nálože (< nebo > 100 000 kopií/ml) s 26 

% jedinců ve skupině ZDV/3TC/ABC, 

16 

% jedinců ve skupině ZDV/3TC/EFV a 13 % ve skupině se 4 přípravky klasifikovanými jako 

virologické selhání (HIV RNA > 200 kopií/ml). Ve 48. týdnu byl 

poměr jednotlivců s HIV RNA 

< 50 kopií/ml 63 % u ZDV/3TC/ABC, 80 % u ZDV/3TC/EFV a 86 % u ZDV/3TC/ABC/EFV. Výbor 

monitorující bezpečnost studie ukončil léčbu ZDV/3TC/ABC v tomto období pro vyšší poměr 

pacientů s virologickým selháním. Zbývající skupiny pokračovaly jako zaslepené. Po 144týdenní 

střední době sledování bylo 25 % jednotlivců ve skupině léčené ZDV/3TC/ABC/EFV a 26 % ve 

skupině léčené ZDV/3TC/EFV považováno za virologické selhání. V udaném čase nebyl statisticky 
významný rozdíl v 

době k prvnímu virologickému selháním (p = 0,73, log-rank test) mezi oběma 

skupinami. V této studii nevedlo 

přidání ABC k ZDV/3TC/EFV k významnému zlepšení účinnosti. 

 

 

 

ZDV/3TC/ABC 

ZDV/3TC/EFV 

ZDV/3TC/ABC/EFV 
 

Virologické selhání  

32 

týdnů  26 % 

16 % 

13 % 

(HIV RNA 
> 200 kopií/ml) 

144 

týdnů 

26 % 

25 % 

Virol

ogický úspěch 

(48 

týdnů HIV RNA 

< 50 kopií/ml) 

 

63 % 

80 % 

86 % 

 

•  Terapie 

dříve léčených dospělých pacientů 

 

30 

pacientů s dosavadní středně velkou expozicí antiretrovirotikům vedlo přidání abakaviru ke 

kombinované antiretrovirové farmakoterapii k mírnému sn

ížení virové zátěže (po 16 týdnech 

průměrná změna 0,44 log

10

 kopií/ml). 

 

pacientů po intenzivní předchozí terapii nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) je 

účinnost abakaviru velmi nízká. Stupeň přínosu abakaviru jako součásti nového kombinovaného 
režimu závisí na povaze a 

trvání předchozí terapie, která mohla selektovat varianty HIV-1 se 

zkříženou rezistencí vůči abakaviru. 
 

Dávkovací režim jednou denně (600 mg): 
 

• 

Terapie dospělých dosud neléčených pacientů 

 
Jednodenní dávkovací režim podávaný 48 

týdnů je podpořen v multicentrické dvojitě zaslepené 

kontrolované studii (CNA30021) s 770 

HIV infikovanými dospělými doposud neléčenými 

antiretrovirotiky. Toto byli primárně asymptomatičtí HIV infikováni pacienti - Centre for Disease 
Control and Prevention (CDC) 

stupně A. Pacienti byli randomizováni k podání buď abakaviru 600 mg 

jednou denně nebo 300 mg dvakrát denně v kombinaci s efavirenzem a lamivudinem podávanými 

jednou denně. Stejný (noninferioritní) klinický úspěch (stupeň předpokládané léčebné odlišnosti -1,7; 
95% CI -8,4; 4,9) byl pozorován u 

obou režimů. Z těchto výsledků může být udělán závěr s 95% 

spolehlivostí, že skutečný rozdíl není větší než 8,4 % ve prospěch dávkování dvakrát denně. Tento 

možný rozdíl je dostatečně malý, aby vedl k celkovému závěru, že abakavir v dávkovacím režimu 

jednou denně není horší než abakavir v dávkovacím režimu dvakrát denně. 
 
U obou skupin, a to s dávkovacím režimem 

jednou denně nebo dvakrát denně, byl podobně nízký 

(10 % a 8 %) celkový výskyt virologického selhání (virová nálož > 50 kopií/ml). U malého vzorku pro 

genotypovou analýzu byl přítomen trend vyššího výskytu mutací spojených s nukleosidovými 
inhibitory reverzní transkriptázy u jednodenního dávkovacího režimu oproti dvoudennímu 
dávkovacímu režimu abakaviru. Vzhledem k 

limitovaným údajům odvozeným z této studie nelze dojít 

jednoznačným závěrům. Dlouhodobě získané údaje s abakavirem podávaným v jednodenním 

dávkovacím režimu (delším než 48 

týdnů) jsou v současné době limitované. 

 

• 

Terapie 

dříve léčených dospělých pacientů 

 
Ve studii CAL30001 u 182 

pacientů dříve léčených a s virologickým selháním byli pacienti 

randomizováni podáním buď fixní kombinaci abakaviru/lamivudinu (FDC) jednou denně nebo 300 mg 

abakaviru dvakrát denně spolu s 300 mg lamivudinu jednou denně, v obou případech v kombinaci 
s tenofovirem a inhibitory proteázy (PI) nebo nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy 
(NNRTI) po dobu 48 

týdnů. Předběžná data v 24. týdnu signalizují, že skupina léčená FDC neměla 

horší výsledky oproti 

skupině s abakavirem podávaným dvakrát denně, pokud šlo o supresi viru 

měřenou podle průměrné plochy pod křivkou minus výchozí hodnota (AAUCMB, -1,6 versus -1,87; 
95% Cl -0,06; 0,37) plazmatické HIV-1 RNA. Proporce s HIV-1 RNA < 50 kopií/ml (56 % versus 
47 %) a < 400 kopií/ml (65 % versus 63 %) byly též stejné v obou skupinách. Avšak, jelikož ve studii 

byli zahrnuti pouze pacienti se střední zkušeností a s nevyvážeností virové nálože spolu s přerušením 

léčby mezi větvemi studie, by měly být výsledky interpretovány s opatrností. 
 
Ve studii ESS30008 bylo 260 

pacientů dříve léčených s virologickou supresí v režimu obsahujícím 

300 mg abakaviru a 150 mg lamivudinu, 

oba podávené dvakrát denně, a inhibitory proteázy nebo 

nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy randomizováno k 

pokračování v tomto režimu nebo 

ke změně režimu na abakavir/lamivudin FDC spolu s inhibitory proteázy nebo nenukleosidovými 
inhibitory reverzní transkriptázy po 48. týdnu. Výsledky signalizují, že skupina 

léčená FDC byla 

spojována se stejným výsledkem (noninferiority) ve srovnání se skupinou s abakavirem 

lamivudinem, podle proporce subjektů s HIV-1 RNA < 50 kopií/ml (90 % a 85 %, 95% Cl -2,7; 

13,5). 
 
Další informace: 
 

31 

Bezpečnost a účinnost použití přípravku Ziagen v různých kombinovaných režimech s více léčivými 

přípravky (zejména v kombinaci s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy) ještě nejsou 

úplně zhodnoceny. 
 
Abakavir proniká do mozkomíšního moku (viz bod 5.2) a bylo prokázáno, že snižuje hladiny HIV-1 
RNA v mozkomíšním moku. P

ři podávání pacientům s komplexem demence u AIDS ale nebyly 

pozorovány 

žádné účinky na neuropsychologické činnosti. 

 
Pediatrická populace: 
 
Randomizované srovnání režimu zahrnujícího dávkování abakaviru a 

lamivudinu jednou denně proti 

dávkování d

vakrát denně bylo provedeno v rámci randomizované multicentrické kontrolované studie 

pediatrických pacientů infikovaných HIV. 1 206 pediatrických pacientů ve věku 3 měsíce až 17 let 

zahrnutých do studie ARROW (COL105677) dostávalo dávku na základě tělesné hmotnosti podle 

doporučení Světové zdravotnické organizace (Antiretroviral therapy of HIV infection in infants and 
children, 2006). Po 36 

týdnech léčby zahrnující abakavir a lamivudin dvakrát denně bylo 

669 

příslušných pacientů randomizováno tak, aby pokračovali buď v dávkování dvakrát denně nebo 

byli převedeni na dávkování abakaviru a lamivudinu jednou denně po dobu nejméně 96 týdnů. 

Poznámka: Údaje pro děti mladší než jeden rok nebyly z této studie dostupné. Výsledky jsou shrnuty 
v tabulce níže. 
 
Virologi

cká odpověď založená na hladině RNA HIV-1 v plazmě nižší než 80 kopií/ml ve 

48. týdnu a v 96. týdnu u 

lamivudinu + abakaviru jednou denně vs. dvakrát denně 

randomizované studii ARROW (observační analýza) 

 

 

Dvakrát denně 

N (%) 

Jednou denně 

N (%) 

Týden 0 

(po ≥ 36 týdnech léčby) 

HIV-1 RNA v 

plazmě 

< 80 kopií/ml 

250/331 (76) 

237/335 (71) 

Rozdíl v riziku (jednou 

denně – dvakrát denně) 

-4,8 % (95% CI -11,5 % až +1,9 %), p = 0,16 

48. týden 

HIV-1 RNA v 

plazmě 

< 80 kopií/ml 

242/331 (73) 

236/330 (72) 

Rozdíl v riziku (jednou 

denně – dvakrát denně) 

-1,6 % (95% CI -8,4 % až +5,2 %), p = 0,65 

96. týden 

HIV-1 RNA v 

plazmě 

< 80 kopií/ml 

234/326 (72) 

230/331 (69) 

Rozdíl v riziku (jednou 

denně – dvakrát denně) 

-2,3% (95% CI -9,3 % až +4,7 %), p = 0,52 

 
Bylo prokázáno, že skupina s dávkováním abakaviru a 

lamivudinu jednou denně je non-inferioritní ke 

skupině s dávkováním dvakrát denně podle předem specifikovaného non-inferioritního kritéria 12 % 
pro primární výstup, tj. < 80 kopií/ml ve 48. týdnu i v 96. týdnu (sekundární výstup) i ve všech 
ostatních testovaných parametrech (< 200 kopií/ml, < 400 kopií/ml, < 1 000 kopií/ml), které všechny 
spadaly pod tato non-inferioritní kritéria. Analýza podskupin testování heterogenity u dávkování 

jednou denně vs. dvakrát denně neprokázala žádný významný vliv pohlaví, věku nebo virové nálože 

při randomizaci. Závěry podpořily non-inferioritu bez ohledu na metodu analýzy. 
 
V separátní studii srovnávající nezasle

penou kombinaci NRTI (buď se zaslepeným nebo 

nezaslepeným nelfinavirem) u 

dětí měl ve 48. týdnu větší podíl pacientů léčených abakavirem 

a lamivudinem (71 %) nebo abakavirem a zidovudinem (60 %) HIV-1 RNA 

≤ 400 kopií/ml ve 

srovnání s 

pacienty léčenými lamivudinem a zidovudinem (47 %) (p = 0,09, ITT analýza). Podobně 

větší podíl dětí léčených kombinacemi obsahujícími abakavir měl ve 48. týdnu HIV-1 RNA 

≤ 50 kopií/ml (53 %, 42 %, resp. 28 %, p = 0,07). 

32 

 
Ve farmakokinetické studii (PENTA 

15) přešli 4 virologicky kontrolovaní pacienti mladší než 

12 

měsíců z abakaviru a lamivudinu v perorálním roztoku dvakrát denně na dávkování jednou denně. 

Tři pacienti měli ve 48. týdnu nedetekovatelnou virovou nálož a jeden měl hladinu HIV-RNA 

plazmě 900 kopií/ml. U těchto pacientů nebyly pozorovány žádné bezpečnostní problémy. 

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
 
Abakavir je po perorálním podání rychle a 

dobře absorbován. Absolutní biologická dostupnost 

perorálně podaného abakaviru je u dospělých kolem 83 %. Průměrná doba dosažení maximálních 
sérových koncentrací (t

max

) abakaviru po perorálním podání je u lékové formy tablet kolem 1,5 hodiny 

a u lékové formy roztoku kolem 1 hodiny. 
 

Při terapeutické dávce, dávka 300 mg dvakrát denně, činila v ustáleném stavu průměrná hodnota (CV) 
sérové koncentrace C

max 

a C

min

 

abakaviru přibližně 3,0 μg/ml (30 %) a 0,01 μg.h/ml (99 %). Průměrná 

hodnota (CV) AUC v dávkovacím intervalu 12 hodin byla 6,02 

μg.h/ml (29 %), odpovídající denní 

hodnotě AUC přibližně 12,0 μg.h/ml. Hodnota C

max

 

po aplikaci perorálního roztoku je mírně vyšší než 

po aplikaci tablet. Po dávce 600 

mg abakaviru průměrná (CV) C

max

 

abakaviru byla přibližně 

4,26 

μg/ml (28 %) a průměrná hodnota (CV) AUC

 byla 11,95 

μg.h/ml (21 %). 

 
Potrava zpomaluje absorpci a snižuje C

max

, avšak neovlivňuje celkové plazmatické koncentrace 

(AUC). Ziagen lze pro

to užívat jak nalačno, tak s jídlem. 

 
Distribuce 
 
Z

dánlivý distribuční objem po nitrožilním podání byl kolem 0,8 l/kg, což svědčí o tom, že abakavir 

volně prostupuje do tělesných tkání. 
 
Studie u 

pacientů infikovaných HIV prokázaly dobrý průnik abakaviru do mozkomíšního moku 

(MMM), s 

poměrem plochy pod křivkou závislosti koncentrace léčiva v MMM na čase (MMM-AUC) 

k plazmatické AUC mezi 30 a 44 %. Pozorované hodnoty maximálních koncentrací po aplikaci 
600 

mg abakaviru dvakrát denně jsou devětkrát vyšší než IC

50

 abakaviru 0,08 µg/ml neboli 0,26 µmol. 

 
Studie vazby na plazmatické proteiny in vitro 

svědčí o tom, že abakavir se váže na lidské plazmatické 

proteiny v terapeutických koncentracích jen v 

malé až střední míře (

~

 49 

%). To naznačuje malou 

pravděpodobnost lékových interakcí způsobených mechanismem vytěsňování z vazby na plazmatické 
proteiny. 
 
Biotransformace 
 
A

bakavir je primárně metabolizován játry, přičemž v nezměněné formě se renálně vylučují méně než 

% podané dávky. Hlavními biotransformačními cestami jsou metabolizace alkoholdehydrogenázou 

(za vzniku kyseliny 5´-karboxylové) a glukuronidace (za vzniku 5´-glukuronidu), kterým odpovídá 

přibližně 66 % podané dávky. Metabolity se vylučují močí. 
 
Eliminace 
 
P

růměrný poločas eliminace abakaviru je přibližně 1,5 hodiny. Po opakovaných perorálních dávkách 

300 

mg abakaviru dvakrát denně nedochází k významné kumulaci léčiva. Abakavir je eliminován 

hepatální metabolizací a 

následující primárně renální exkrecí metabolitů. Močí se ve formě metabolitů 

a intaktního 

abakaviru vyloučí kolem 83 % podané dávky. Zbytek se vyloučí stolicí. 

 
Intracelulární farmakokinetika 
 

33 

V jedné studii užívalo 20 

HIV infikovaných pacientů 300 mg abakaviru dvakrát denně. Před 

24hodinovým odběrovým obdobím však užili pouze jednu 300mg dávku. Průměrný geometrický 

intracelulární terminální poločas karbovir-TP v rovnovážném stavu byl 20,6 hodin ve srovnání 

geometrickým průměrným plazmatickým poločasem abakaviru 2,6 hodin v této studii. Ve zkřížené 

studii u 27 

pacientů infikovaných HIV byly hladiny intracelulárního karboviru-TP vyšší při podávání 

600 

mg abakaviru jednou denně (AUC

24,ss

 +32 %, C

max24,ss

 +99 % a C

trough

 +18 %) ve srovnání se 

300 

mg podávanými dvakrát denně. Lze shrnout, že tyto údaje podporují v léčbě HIV infikovaných 

pacientů podávání 600 mg abakaviru jednou denně. Navíc byla účinnost a bezpečnost abakaviru 

podávaného jednou denně prokázána v pivotní klinické studii (CNA30021- viz klinické zkušenosti). 
 

Zvláštní skupiny pacientů 
 
Porucha funkce jater 

Abakavir je primárně metabolizován játry. Byly provedeny studie farmakokinetiky abakaviru 

pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre 5-6) při podávání jednorázové dávky 

600 mg

; medián (rozpětí) hodnoty AUC bylo 24,1 (10,4 až 54,8) µg.h/ml. Výsledky ukázaly, že AUC 

ab

akaviru byla průměrně (90% CI) zvýšená 1,89krát (1,32; 2,70) a eliminační poločas 1,58krát (1,22; 

2,04). U 

pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater není možné doporučit vhodné snížení 

dávky pro značné rozdíly expozici abakavirem. 
Abakavir se nedo

poručuje u pacientů se středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater. 

 
Porucha funkce ledvin 
A

bakavir je primárně metabolizován játry, přičemž ve formě intaktního léčiva se močí vylučují méně 

než 2 

% podaného množství. Farmakokinetické údaje zjištěné u pacientů s terminálním selháním 

ledvin jsou podobné jako u 

pacientů s normální renální funkcí. Renální dysfunkce proto není důvodem 

pro redukci dávkování. Vzhledem k 

omezeným zkušenostem by se však Ziagen neměl používat 

terapii pacientů s terminálním selháním ledvin. 

 
Pediatrická populace 
Podle klinických studií provedených u 

dětí je abakavir rychle a dobře absorbován z perorálního 

roztoku a tablet jim podaným

. Prokázalo se, že plazmatická expozice abakaviru je při podání stejné 

dávky totožná u obou l

ékových forem. Děti dostávající perorální roztok abakaviru podle 

doporučeného dávkovacího režimu dosahují podobné plazmatické expozice jako dospělí. Děti 

dostávající perorální tablety podle doporučeného dávkovacího režimu dosahují vyšší plazmatické 
expozic

e než děti dostávající perorální roztok, protože při podání tablet jsou podány vyšší dávky 

v mg/kg. 
 

Neexistují dostatečné bezpečnostní údaje, aby bylo možné doporučit použití přípravku Ziagen u dětí 

mladších než tří měsíce. Dostupné částečné údaje ukazují, že dávka 2 mg/kg perorálního roztoku 
u novorozenc

ů mladších než 30 dnů vede ke stejné nebo vyšší AUC ve srovnání s 8 mg/kg perorálního 

roztoku 

podanými starším dětem. 

 
Farmakokinetické údaje byly odvozeny ze 3 farmakokinetických studií (PENTA 13, PENTA 15 

ARROW PK substudie) zahrnujících děti mladší než 12 let věku. Údaje jsou uvedeny v tabulce níže. 

 
Souhrn AUC

(0-24)

 (µg.h/ml) abakaviru v 

plazmě v rovnovážném stavu a statistické srovnání 

dávkování perorálního podávání jednou a 

dvakrát denně mezi studiemi 

 

34 

 

Studie 

 

Věková skupina 

Abakavir 

16 mg/kg 

dávkování 

jednou denně – 

geometrický 

průměr (95% Cl) 

Abakavir 

8 mg/kg 

dávkování 

dvakrát denně – 

geometrický 

průměr (95% Cl) 

Srovnání jednou 

denně versus 

dvakrát denně 

průměrný podíl 

GLS (90% Cl) 

ARROW PK 

substudie 

část 1 

3 až 12 let 

(N = 36) 

15,3 

(13,3-17,5) 

15,6 

(13,7-17,8) 

0,98 

(0,89; 1,08) 

PENTA 13 

2 až 12 let 

(N = 14) 

13,4 

(11,8-15,2) 

9,91 

(8,3-11,9) 

1,35 

(1,19-1,54) 

PENTA 15 

3 až 36 

měsíců 

(N = 18) 

11,6 

(9,89-13,5) 

10,9 

(8,9-13,2) 

1,07 

(0,92-1,23) 

 
Ve studii PENTA 

15 jsou střední geometrické průměry AUC

(0-24)

 abakaviru v 

plazmě (95% CI) čtyř 

jedinců pod 12 měsíců věku, kteří přešli z režimu dvakrát denně na režim jednou denně (viz bod 5.1), 
15,9 (8,86; 28,5) µg.h/ml u 

dávkování jednou denně a 12,7 (6,52; 24,6) µg.h/ml u dávkování dvakrát 

denně. 
 
Starší pacienti 
Farmakokinetika abakaviru u 

pacientů starších než 65 let nebyla studována. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Abakavir nebyl mutagenní v testech na bakteriích, avšak vykázal mutag

enní účinky in vitro v testu 

chromozomových aberací v lidských lymfocytech, v testu myšího lymfomu a také in vivo 

mikronukleárním testu. Tyto nálezy souhlasí se známými účinky jiných nukleosidových analogů. 

Výsledky ukazují, že abakavir ve vysokých testovaných koncentracích má jak in vitro, tak in vivo 
slabý potenciál k 

poškození chromozomů. 

 
Studie kancerogenity s 

perorálně podávaným abakavirem myším a potkanům ukázaly zvýšený výskyt 

maligních a 

nonmaligních tumorů. Vyskytly se maligní nádory prepuciálních žláz samečků 

a prepuciálních žláz 

samiček v oblasti clitoris, u potkaních samečků ve štítné žláze a u samiček 

játrech, močovém měchýři, lymfatických uzlinách a v podkoží. 

 

Většina z těchto nádorů se vyskytla při podávání nejvyšších dávek abakaviru (330 mg/kg/den myším 
a 600 

mg/kg/den potkanům). Výjimkou byl nádor předkožky, který se vyskytl u myší při dávce 

110 mg/kg. Systémová expozice beznádorovou hladinou u myší a 

potkanů byla ekvivalentní 

trojnásobku a sedminásobku expozice u lidí v 

průběhu léčby. Zatímco kancerogenní potenciál u lidí 

není známý, tato data naznačují, že možný klinický přínos u lidí převažuje nad rizikem kancerogenity. 
 

předklinických toxikologických studiích bylo pozorováno, že podávání abakaviru zvyšuje u potkanů 

a u opic hmotnos

t jater. Klinický význam těchto nálezů není znám. V klinických studiích nebyly 

zjištěny známky toho, že by abakavir byl hepatotoxický. U člověka nebyla pozorována autoindukce 

metabolismu abakaviru ani indukce metabolismu jiných léčiv biotransformovaných v játrech. 
 
Na myších a potkaních srdcích byla pozorována mírná myokardiální degenerace po podávání 

přípravku abakavir po dobu dvou let. Systémová expozice byla srovnatelná se sedminásobkem až 

dvacetičtyřnásobkem předpokládané systémové expozice u lidí. Klinická závažnost tohoto nálezu není 
vymezena. 
 

reprodukčních studiích byly pozorovány projevy embryonální a fetální toxicity u potkanů, nikoliv 

však u 

králíků. Tyto nálezy zahrnovaly pokles hmotnosti plodu, fetální edém a zvýšený výskyt 

malformací kostí, 

časná nitroděložní úmrtí a předčasné porody. Není možné dělat závěry týkající se 

teratogenního účinku abakaviru pro jeho embryonální a fetální toxicitu. 
 
Ve studii fertility u 

potkanů abakavir neovlivnil samčí ani samičí fertilitu. 

35 

 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Krystalizující sorbitol 70 % (E420), dihydrát sodné soli sacharinu, dihydrát natrium-citrátu, kyselina 
citronová, methylparaben (E218), propylparaben (E216), propylenglykol (E1520), maltodextrin, 

kyselina mléčná, triacetin, přírodní a umělé jahodové a banánové aroma, čištěná voda a hydroxid 
sodný a/nebo kyselina chlorovodíková k 

úpravě pH. 

 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
2 roky 
 

Po prvním otevření balení: 2 měsíce. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 

Ziagen perorální roztok je dodáván ve HDPE lahvičce s bezpečnostním uzávěrem s dětskou pojistkou, 
obsahující 240 ml perorálního roztoku.  

Součástí balení je rovněž polyetylenový adaptér a perorální dávkovací stříkačka o obsahu 10 ml, která 
se skládá z polypropylénového barelu (s 

vyznačenou stupnicí v ml) a polyetylénového pístu. 

 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Pro přesné odměření předepsané dávky perorálního roztoku je přiložena perorální dávkovací stříkačka 
a adaptér z 

umělé hmoty. Adaptér je umístěn na hrdle lahvičky a dávkovací stříkačka se v tomto místě 

připojuje. Lahvička se otočí dnem vzhůru a odebere se odpovídající objem přípravku. 
Veškerý 

nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS  
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/112/002 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

36 

Datum registrace: 8. 

července 1999 

 
Datum posledního prodloužení registrace: 21. 

března 2014 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 

Evropské agentury pro l

éčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 
 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

38 

A. 

VÝROBCI 

ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a 

adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 

 
Potahované tablety 
 
Glaxo Operations UK Ltd 
(trading as Glaxo Wellcome Operations) 
Priory Street 
Ware 
Hertfordshire 
SG12 0DJ 
Velká Británie 
 
nebo 
 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 
Ul. Grunwaldzka 189 
60-

322 Poznaň 

Polsko 
 
Perorální roztok 
 
Aspen Bad Oldesloe GmbH 
Industriestrasse 32 – 36 
23843 Bad Oldesloe 

Německo 
 
nebo 
 
Glaxo Operations UK Ltd 
(trading as GlaxoWellcome Operations) 
Harmire Road 
Barnard Castle 
Co. Durham DL12 8DT 
Velká Británie 
 

příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 

propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej  léčivého  přípravku  je  vázán  na  lékařský  předpis  s omezením  (viz  Příloha  I:  Souhrn  údajů 

přípravku, bod 4.2). 

 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Držitel rozhodnutí o 

registraci dále předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 

léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v 

čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 

pro léčivé přípravky. 
 
 

39 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM  NA  BEZPEČNÉ  A ÚČINNÉ 

POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o 

registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k 

významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 
RMP, je mo

žné je předložit současně. 

 
• 

Další opatření k minimalizaci rizik 

 

EU RMP pro přípravky obsahující abakavir (ABC) (Ziagen, Kivexa a Trizivir) zahrnuje 
následující plán minimalizace rizik vztahující se k hypersenzitivním reakcím (HSR) na 
abakavir, které jsou 

důležitým identifikovaným rizikem: 

 

Bezpečnostní riziko 

Hypersenzitivita na ABC (včetně rizika snížené klinické 

pozornosti věnované hypersenzitivitě na abakavir (ABC HSR) 

po provedení screeningu na přítomnost HLA-B*5701). 

Rutinní činnosti ke snížení 
rizika 

V EU SPC jsou uvedeny podrobné informace a pokyny týkající se 
ABC HSR. 

Další činnosti ke snížení 
rizika 

Cíle a 

zdůvodnění: Zvýšení porozumění a povědomí o ABC 

HSR. 

Navrhované činnosti: Poskytnutí aktualizovaných edukačních 

materiálů o ABC HSR zdravotnickým pracovníkům v zemích, kde 
má držitel rozhodnutí o 

registraci registrované přípravky 

obsahující abakavir. 

Kritéria potvrzující úspěšnost činnosti ke snížení rizik

Implementace edukačního programu bude monitorována držitelem 
rozhodnutí o registraci 

prostřednictvím auditů. 

Navrhovaná frekvence aktualizací: Materiály budou 

vyhodnoceny každoročně. 

 

Edukační program k ABC HSR existuje od první registrace léčivého přípravku ZIAGEN, obsahujícího 

abakavir jako jedinou léčivou látku (USA listopad 1998, EU červenec 1999). 
 

Klíčové prvky obsažené v edukačních materiálech ke zvýšení porozumění a povědomí o ABC HSR 

rozšíření informací již obsažených v aktuálním schváleném EU SPC: 

 
1. 

Diagnóza hypersenzitivní reakce k abakaviru 

Hlavními příznaky spojenými s ABC HSR jsou horečka (v ~ 80 %), vyrážka, gastrointestinální 

příznaky (ve > 50 %), jako je nauzea, bolest břicha, zvracení a průjem, celková malátnost, únava 
a bolest hlavy (v ~ 50 %), a 

další příznaky (ve ~ 30 %), jako jsou respirační, mukosální 

a muskuloskeletální symptomy. 

Na základě výše uvedeného je pacientům doporučeno, aby neprodleně vyhledali lékaře, aby bylo 

možné určit, jestli mají ukončit užívání abakaviru, pokud: 

•  se u nich vyskytne kožní vyrážka NEBO 

•  se u 

nich vyskytne 1 nebo více příznaků z alespoň 2 následujících skupin: 

40 

− 

horečka; 

−  dušnost, bolest v krku nebo kašel; 

− 

nauzea nebo zvracení nebo průjem nebo bolest břicha; 

−  extrémní únava nebo bolest nebo celkový pocit nemoci; 

 
2. 

Farmakogenetické testování 

Alela HLA-B*5701 je jediným identifikovaným farmakog

enetickým markerem konzistentně 

spojeným s 

klinickou diagnózou ABC HSR. Avšak někteří pacienti se suspektní hypersenzitivní reakcí 

na abakavir nemusí být nositeli alely HLA-B*5701. 
 
P

řed zahájením léčby abakavirem mají lékaři provést HLA-B*5701 screening . Stav HLA-B*5701 je 

před zahájením léčby nutno vždy dokumentovat a vysvětlit pacientovi. Klinická diagnóza suspektní 

hypersenzitivity na ABC zůstává základem pro klinické rozhodování. HLA-B*5701 screening na 
riziko hypersenzitivity na ABC nemá u osob užívajících abakavir 

nikdy nahradit patřičnou klinickou 

pozornost a 

péči o pacienta. Pokud nemůže být hypersenzitivita na abakavir na klinickém základě 

vyloučena, má být léčba ABC trvale ukončena a nemá být znovu zahájena bez ohledu na výsledky 
HLA-B*5701 screeningu. 

Screening se doporučuje také před novým zahájením léčby abakavirem 

pacientů s neznámým statusem HLA-B*5701, kteří dříve abakavir snášeli. 

 
3. 

Léčba hypersenzitivní reakce na ABC 

Bez ohledu na stav HLA-B*5701 musejí pacienti, u nichž je diagnostikována hypersenzitivní reakce, 

okamžitě ukončit léčbu abakavirem. Příznaky se mohou objevit kdykoli během léčby ABC, ale 

obvykle se vyskytnou během prvních 6 týdnů léčby. Odložené ukončení léčby abakavirem po nástupu 

hypersenzitivity může vést k okamžitým a život ohrožujícím reakcím. Po ukončení podávání 

abakaviru je nutno příznaky reakce léčit podle místních standardních postupů. Opětovné zahájení 

léčby může vést k rychlejší a závažnější reakci, která může být fatální. Z tohoto důvodu je opětovné 

zahájení léčby kontraindikováno. 
 
4. 

Případové studie hypersenzitivity 

Edukační materiály obsahují 3 modelové případové studie ukazující různé klinické scénáře a léčebné 
postupy. 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

43 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

KRABIČKA – TABLETY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Ziagen 300 mg potahované tablety 
Abacavirum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje abacavirum 300 mg (jako abacaviri sulfas). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
60 potahovaných tablet, tablety s 

půlicí rýhou. 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Odtrhněte přiloženou výstražnou průkazku, která obsahuje důležité informace. 
 

UPOZORNĚNÍ! V případě podezření na vznik příznaků reakce přecitlivělosti, IHNED kontaktujte 

svého lékaře. 
 

“Zde vytáhněte” (s přiloženou výstražnou průkazkou) 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

44 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/112/001 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
ziagen 300 mg

 

 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

45 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJĚ UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
TEXT NA BLISTRU TABLET 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Ziagen 300 mg tablety 
 
Abacavirum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Limited 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

46 

TEXT VÝSTRAŽNÉ PRŮKAZKY 
 
 
1. strana 
 
 

DŮLEŽITÉ - VÝSTRAŽNÁ PRŮKAZKA 

ZIAGEN (abacavirum ), perorální roztok 

Mějte tuto průkazku stále u sebe 

 
Jelikož Ziagen obsahuje abakavir, 

může se u některých pacientů vyvinout hypersenzitivní reakce 

(závažná alergická reakce), která při pokračujícím užívání přípravku Ziagen může ohrozit život

NEPRODLENĚ ZAVOLEJTE SVÉHO LÉKAŘE a zeptejte se ho, zda máte přestat užívat 
Ziagen
, pokud by se u Vás: 
1)  objevila kožní vyrážka, NEBO 
2) 

objevil jeden nebo více příznaků z alespoň DVOU následujících skupin: 

horečka, 

- dušnost (dechové obtíže), bolest v krku nebo kašel, 

nevolnost nebo zvracení nebo průjem nebo bolest v břiše, 

- silná únava nebo bolestivost nebo celkový pocit nemoci. 

Jestliže jste v 

minulosti přestal(a) užívat přípravek Ziagen z důvodu hypersenzitivní reakce, 

NESMÍTE 

Ziagen ani žádný jiný léčivý přípravek obsahující léčivou látku abakavir (např. Kivexa, 

Trizivir nebo Triumeq) UŽ NIKDY ZNOVU UŽÍT, protože 

během několika hodin by u Vás mohlo 

dojít k poklesu krevního tlaku ohrožujícímu život, nebo k úmrtí. 

(viz druhá strana) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. STRANA 
 
Domníváte-li se, že se u Vás rozvíjí hypersenzitivní reakce 

na přípravek Ziagen, spojte se neprodleně 

se svým lékařem. Na následujícím řádku vyplňte jméno a telefon svého lékaře. 
 

Lékař:………………………………….      Telefon:……………………………. 
 
Není-

li lékař k zastižení, musíte si neodkladně vyžádat radu jiného lékaře (např. na 

pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice). 
 
Pro všeobecné informace o 

přípravku Ziagen kontaktujte firmu GlaxoSmithKline……Tel:………….. 

(zde bude uveřejněn název a číslo telefonu místního zastoupení firmy). 

47 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

KRABIČKA – PERORÁLNÍ ROZTOK 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Ziagen 20 mg/ml perorální roztok 
Abacavirum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jeden ml perorálního roztoku obsahuje abacavirum 20 mg/ml (jako abacaviri sulfas). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky mimo jiné: sorbitol (340 mg/ml, E340), methylparaben (E218) a propylparaben 

(E216). Další informace viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
240 ml perorálního roztoku 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A 

DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

Odtrhněte přiloženou výstražnou průkazku, která obsahuje důležité informace. 
 

UPOZORNĚNÍ! V případě podezření na vznik příznaků reakce přecitlivělosti, IHNED kontaktujte 

svého lékaře. 
 

“Zde vytáhněte” (s přiloženou výstražnou průkazkou) 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

48 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Perorální roztok zlikvidujte po 2 

měsících od prvního otevření. 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/112/002 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
ziagen 20 mg/ml 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2

D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

49 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 
 
ŠTÍTEK 

NA LAHVIČKU - PERORÁLNÍ ROZTOK 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Ziagen 20 mg/ml perorální roztok 
Abacavirum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jeden ml perorálního roztoku obsahuje abacavirum 20 mg/ml (jako abacaviri sulfas). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky mimo jiné: sorbitol (340 mg/ml, E340), methylparaben (E218) a propylparaben 
(E216). Další informac

e viz příbalová informace. 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
240 ml perorálního roztoku 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOS

AH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a 

dosah dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Perorální roztok zlikvidujte po 2 

měsících od prvního otevření. 

 

50 

 
10. 

ZVLÁŠ

TNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road 
Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/99/112/002 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

51 

TEXT VÝSTRAŽNÉ PRŮKAZKY 
 
 
1. strana 
 
 

DŮLEŽITÉ - VÝSTRAŽNÁ PRŮKAZKA 

ZIAGEN (abacavirum ), perorální roztok 

Mějte tuto průkazku stále u sebe 

 
Jelikož Ziagen obsahuje abakavir, 

může se u některých pacientů vyvinout hypersenzitivní reakce 

(závažná alergická reakce), která při pokračujícím užívání přípravku Ziagen může ohrozit život

NEPRODLENĚ ZAVOLEJTE SVÉHO LÉKAŘE a zeptejte se ho, zda máte přestat užívat 
Ziagen
, pokud by se u Vás: 
3)  objevila kožní vyrážka, NEBO 
4) 

objevil jeden nebo více příznaků z alespoň DVOU následujících skupin: 

horečka, 

- dušnost (dechové obtíže), bolest v krku nebo kašel, 

nevolnost nebo zvracení nebo průjem nebo bolest v břiše, 

- silná únava nebo bolestivost nebo celkový pocit nemoci. 

Jestliže jste v 

minulosti přestal(a) užívat přípravek Ziagen z důvodu hypersenzitivní reakce, 

NESMÍTE 

Ziagen ani žádný jiný léčivý přípravek obsahující léčivou látku abakavir (např. Kivexa, 

Trizivir nebo Triumeq) UŽ NIKDY ZNOVU UŽÍT, protože 

během několika hodin by u Vás mohlo 

dojít k poklesu krevního tlaku ohrožujícímu život, nebo k úmrtí. 

(viz druhá strana) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. STRANA 
 
Domníváte-li se, že se u Vás rozvíjí hypersenzitivní reakce 

na přípravek Ziagen, spojte se neprodleně 

se svým lékařem. Na následujícím řádku vyplňte jméno a telefon svého lékaře. 
 

Lékař:………………………………….      Telefon:……………………………. 
 
Není-

li lékař k zastižení, musíte si neodkladně vyžádat radu jiného lékaře (např. na 

pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice). 
 
Pro všeobecné informace o 

přípravku Ziagen kontaktujte firmu GlaxoSmithKline……Tel:………….. 

(zde bude uveřejněn název a číslo telefonu místního zastoupení firmy). 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

53 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Ziagen 300 mg potahované tablety 

Abacavirum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

DŮLEŽITÉ – hypersenzitivní reakce 
Ziagen obsahuje abakavir
 

(což je léčivá látka obsažená také v léčivých přípravcích Kivexa, 

Triumeq a Trizivir). U 

některých pacientů, kteří užívají abakavir, se může vyvinout hypersenzitivní 

reakce (závažná alergická reakce), která 

může ohrozit život, pokud tito pacienti přípravky obsahující 

abakavir dále užívají. 

Je nezbytné, abyste si přečetl(a) informace v odstavci „Hypersenzitivní reakce“ uvedené 

bodě 4 této příbalové informace. 

Součástí balení přípravku Ziagen je výstražná průkazka, která má Vám a lékařům připomínat 
možnost vzniku hypersenzitivity na abakavir. 

Vyjměte tuto průkazku z balení a mějte ji stále při 

sobě. 
 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

1. 

Co je Ziagen a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ziagen užívat 

3. 

Jak se Ziagen užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ziagen uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Ziagen a k 

čemu se používá 

 

Přípravek Ziagen je určený k léčbě infekce virem HIV (virus lidské imunodeficience). 
 

Přípravek Ziagen obsahuje léčivou látku abakavir. Abakavir patří do skupiny antiretrovirových léků, 
které se nazývají 

inhibitory reverzní transkriptázy ze skupiny nukleosidových analogů (NRTI). 

 

Přípravek Ziagen nevyléčí infekci HIV úplně, sníží však množství viru v těle a udržuje ho na nízké 

úrovni. Rovněž zvyšuje počet buněk CD4 v krvi. Buňky CD4 jsou druhem bílých krvinek, které jsou 

důležité v boji proti infekci. 
 

Ne všichni pacienti reagují na léčbu přípravkem Ziagen stejným způsobem. Lékař bude sledovat 

účinnost Vaší léčby. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ziagen užívat 

 
Neužívejte Ziagen 

54 

Jestliže jste alergický(á) na abakavir 

(či na jiné léčivo s obsahem abakaviru, jako jsou např. 

léčivé přípravky Trizivir, Triumeq nebo Kivexa) nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Přečtěte si, prosím, pozorně veškeré informace o hypersenzitivní reakci v bodě 4 příbalové 
informace.
 

Poraďte se se svým lékařem, pokud se domníváte, že se Vás to týká. 

 
Zvláštní 

opatrnosti při použití přípravku Ziagen je zapotřebí 

některých pacientů, kteří užívají přípravek Ziagen k léčbě infekce HIV, je zvýšené riziko vzniku 

závažných nežádoucích účinků. Je nutné, abyste si byl(a) vědom(a) většího rizika: 

• 

pokud trpíte 

středně závažným nebo závažným onemocněním jater

• 

pokud jste někdy měl(a) onemocnění jater, včetně hepatitidy typu B nebo C; 

• 

pokud trpíte výraznou nadváhou 

(zvláště pokud jste žena); 

• 

pokud trpíte 

závažným onemocněním ledvin

Pokud se Vás cokoli z toho t

ýká, poraďte se se svým lékařem. Je možné, že v době užívání 

přípravku Ziagen bude potřeba provádět častější kontroly Vašeho zdravotního stavu, včetně 

vyšetření krve. Pro další informace viz bod 4. 

 
Hypersenzitivní reakce na abakavir 
I u 

pacientů, kteří nejsou nositeli genu HLA-B*5701, se může vyvinout hypersenzitivní reakce 

(závažná alergická reakce). 

Přečtěte si pozorně veškeré informace o hypersenzitivní reakci v bodě 4 této příbalové 
informace. 

 
Riziko s

rdečního infarktu 

Nelze vyloučit, že podávání abakaviru může zvýšit riziko výskytu srdečního infarktu. 

Informujte svého lékaře, jestliže máte potíže se srdcem, kouříte nebo trpíte onemocněním, 

které zvyšuje riziko srdečního onemocnění, jako je vysoký krevní tlak a diabetes (cukrovka). 

Užívání přípravku Ziagen nepřerušujte, pokud Vám to lékař nedoporučí. 

 
Sledujte, zda se u 

Vás při léčbě přípravkem Ziagen neobjeví důležité příznaky 

některých pacientů, kteří užívají léky k léčbě HIV infekce, se mohou rozvinout další onemocnění, 

která mohou být závažná. Je 

proto důležité, abyste věděl(a), jakým důležitým známkám onemocnění 

příznakům máte během léčby přípravkem Ziagen věnovat pozornost a sledovat, zda se u Vás 

neobjeví. 

P

řečtěte si „Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIV“ v bodě 4 této 

p

říbalové informace. 

 

Chraňte ostatní osoby před nákazou virem HIV 

Infekce virem HIV se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo je virem infikován nebo přenosem 

krve, ve které je přítomen virus HIV (např. při používání společných injekčních jehel). I když užíváte 

tento léčivý přípravek, můžete stále šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou 

sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby. 
 

Další léčivé přípravky a Ziagen 
Informujte svého lék

aře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Nezapomeňte informovat svého 

lékaře nebo lékárníka, pokud během léčby přípravkem Ziagen začnete užívat nějaký další léčivý 

přípravek. 
 

Některá léčiva mohou ovlivňovat účinky přípravku Ziagen 

Patří k nim: 

• 

fenytoin 

pro léčbu epilepsie. 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte fenytoin. Lékař může v tomto případě potřebovat 

monitorovat Váš zdravotní stav během současné léčby přípravkem Ziagen. 

 

55 

• 

methadon používaný jako náhražka heroinu. Jelikož abakavir zvyšuje rychlost, kterou je 
meth

adon odstraňován z těla, pacienti užívající methadon budou sledováni pro možný výskyt 

abstinenčních příznaků. Dávku methadonu může být nutné proto upravit. 

Informujte svého lékaře, pokud jste léčen(a) methadonem. 

 

Těhotenství 

průběhu těhotenství se podávání přípravku Ziagen nedoporučuje. Ziagen a podobné léčivé 

přípravky mohou způsobit nežádoucí účinky u doposud nenarozených dětí. Pokud jste v průběhu 

těhotenství užívala přípravek Ziagen, může lékař požadovat v zájmu sledování vývoje dítěte 
pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U 

dětí, jejichž matky užívaly v průběhu těhotenství NRTI, 

převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích účinků. 
 
Kojení 
Ženy infikované virem HIV nesm

ějí kojit, protože infekce HIV může být přenesena mateřským 

mlékem 

na dítě. Malé množství složek přípravku Ziagen může také přecházet do mateřského mléka. 

Pokud již kojíte nebo uvažujete o tom, že 

začnete kojit: 

Poraďte se neprodleně se svým lékařem. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje, dokud se necítíte dobře. 

 
 
3. 

Jak se Ziagen užívá 

 
Vždy užívejte tento 

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Tablety přípravku Ziagen se polykají celé a zapíjejí se vodou. Tablety lze užívat spolu s jídlem nebo 

nalačno. 
 
Nejste-li schopen(schopna) tabletu(y) spolknout

, můžete ji(je) rozdrtit a přidat k malému množství 

jídla nebo nápoje. Celou dávku je pak třeba okamžitě spolknout. 
 

Zůstaňte v pravidelném kontaktu se svým lékařem 

Přípravek Ziagen pomáhá upravit Váš zdravotní stav. Aby mohl zabránit ve zhoršování nemoci, je 

třeba ho užívat každý den. I tak se ale u Vás mohou rozvinout další infekce a onemocnění, která 
souvisejí s infekcí virem HIV. 
 

Je důležité, abyste zůstal(a) v kontaktu se svým lékařem a abyste neukončoval(a) léčbu 

přípravkem Ziagen dříve, než se poradíte se svým lékařem. 

 

Kolik přípravku se užívá 
 

Dospělí, dospívající a děti s tělesnou hmotností alespoň 25 kg 
Obvyklá dávka 

přípravku Ziagen je 600 mg denně. Dávka může být podána buď jako jedna 300mg 

tableta dvakrát denně v časovém odstupu přibližně 12 hodin nebo dvě 300mg tablety jednou denně. 
 

Děti od jednoho roku věku a s tělesnou hmotností nižší než 25 kg 

Dávka závisí na tělesné hmotnosti dítěte. Doporučenou dávkou je: 
 

• 

Děti s tělesnou hmotností alespoň 20 kg a nižší než 25 kg: Obvyklá dávka přípravku Ziagen je 
450 mg 

denně. Tu lze podat jako 150 mg (polovinu tablety) ráno a 300 mg (jednu celou tabletu) 

večer nebo jako 450 mg (jeden a půl tablety) jednou denně, podle rady lékaře. 

 

• 

Děti s tělesnou hmotností alespoň 14 kg a nižší než 20 kg: Obvyklá dávka přípravku Ziagen je 
300 

mg denně. Tu lze podat jako 150 mg (polovinu tablety) dvakrát denně nebo jako 300 mg 

(jednu celou tabletu) jednou denně, podle rady lékaře. 

 

56 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 

Pro léčbu dětí starších než tři měsíce a s hmotností menší než 14 kg a pacientů, kterým je třeba 
podávat dávky menší, než je obvyklá dávka, nebo kte

ří nejsou schopni užívat tablety, je k dispozici 

léková forma perorálního roztoku (20 mg abakaviru/ml). 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ziagen, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) velké množství 

tohoto léčivého přípravku, informujte o tom svého lékaře nebo 

lékárníka, nebo se poraďte na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Ziagen užít 
Zapomenete-

li si vzít dávku léčiva, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete. Potom pokračujte 

užívání stejně jako předtím. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 

dávku. 
 

Je důležité, abyste Ziagen užíval(a) pravidelně, protože jeho nepravidelné užívání může zvýšit 
pravd

ěpodobnost výskytu hypersenzitivních reakcí. 

 
Jestliže jste 

přípravek Ziagen přestal(a) užívat 

Pokud jste z 

jakéhokoli důvodu přestal(a) užívat Ziagen a zejména pokud jste tak učinil(a) v domnění, 

že máte nežádoucí účinky, nebo kvůli nějakému jinému onemocnění: 

Poraďte se se svým lékařem předtím, než případně začnete přípravek Ziagen znovu 
užívat. 

Váš lékař posoudí, zda příznaky mohly souviset s hypersenzitivní reakcí. Pokud lékař 

usoudí, že nežádoucí účinky mohly s hypersenzitivní reakcí souviset, sdělí Vám, abyste již 

nikdy přípravek Ziagen ani jiný přípravek obsahující abakavir (tzn. např. léčiva s názvem 
Triumeq, Trizivir nebo Kivexa) neužíval(a

). Je důležité dodržet toto doporučení lékaře. 

 

Pokud lékař usoudí, že přípravek Ziagen můžete znovu začít užívat, může Vás požádat, abyste první 

dávky tohoto přípravku užil(a) v místech, kde pro Vás v případě potřeby bude snadno a rychle 

dostupná lékařská péče. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy 

krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů 

krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Při léčení infekce virem HIV nelze vždy říci, zda jsou vzniklé nežádoucí účinky způsobeny 

přípravkem Ziagen nebo jinými léčivými přípravky, které souběžně užíváte, nebo vlastním 
onemo

cněním HIV. Z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře 

jakýchkoli změnách svého zdravotního stavu

 

I u 

pacientů, kteří nemají gen HLA-B*5701, se může vyvinout hypersenzitivní reakce (závažná 

alergická reakce) popsaná v 

této příbalové informaci pod názvem „Hypersenzitivní reakce“. Je 

důležité, abyste si informaci o této závažné reakci přečetl(a) a porozuměl(a) jí. 

 

Stejně jako nežádoucí účinky přípravku Ziagen shrnuté níže, mohou se v průběhu kombinované 

léčby infekce virem HIV rozvinout i další zdravotní potíže. 

Je důležité, abyste si přečetl(a) další informace v tomto bodě s názvem „Další možné nežádoucí 

účinky kombinované léčby infekce HIV“. 
 
Hypersenzitivní reakce 

57 

Přípravek Ziagen obsahuje abakavir (abakavir je léčivá látka obsažená rovněž v přípravcích 
Trizivir, Triumeq a Kivexa). 

Abakavir může způsobit závažnou alergickou reakci zvanou hypersenzitivní reakce. 

Tyto hypersenzitivní reakce byly pozorovány častěji u osob užívajících léčivé přípravky obsahující 
abakavir. 
 
Kdo je n

áchylnější k rozvoji těchto reakcí? 

U kteréhokoli 

pacienta, který užívá přípravek Ziagen, se může rozvinout hypersenzitivní reakce na 

abakavir

, která může být život ohrožující, pokud se v užívání přípravku Ziagen pokračuje. 

J

e pravděpodobnější, že se tato reakce vyvine, pokud máte gen HLA-B*5701 (avšak tato reakce se 

může objevit, i když tento gen nemáte). 

Před zahájením léčby přípravkem Ziagen byste měl(a) být na přítomnost tohoto genu testován(a). 
Pokud víte, že tento typ genu máte, informujte o tom svého 

lékaře dříve, než začnete přípravek 

Ziagen užívat. 
Asi u 3 až 4 osob z každých 100 

pacientů léčených abakavirem v klinické studii, kteří neměli gen 

HLA-B*5701, se hypersenzitivní reakce vyvinula. 
 

Jaké jsou příznaky? 

Nejčastějšími příznaky jsou: 

• 

horečka (vysoká teplota) a kožní vyrážka. 

 

Dalšími častými příznaky jsou: 

•  pocit na zvracení (nauzea)

, zvracení, průjem, bolesti břicha a silná únava. 

 

Další příznaky zahrnují: 

bolesti kloubů nebo svalů, otok hrdla, dušnost, bolest v krku, kašel, občas bolest hlavy, zánět spojivek 
(konjunktivitida)

vředy v ústní dutině, nízký krevní tlak, brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou. 

 
Kdy se tyto reakce objeví? 
Hypersenzitivní reakce se m

ůže vyskytnout kdykoli v průběhu léčby přípravkem Ziagen, obvykle se 

však objeví v prvních šesti týdnech užívání abakaviru. 
 

Pečujete-li o dítě, které je léčeno přípravkem Ziagen, je důležité, abyste této informaci 
o hypersenzitivní reakci 

porozuměl(a). Objeví-li se u Vašeho dítěte níže popisované příznaky, je 

nezbytné, abyste postupoval(a) podle uvedených instrukcí. 
 

Neprodleně zavolejte svého lékaře, pokud se: 
1)  objevila kožní vyrážka, NEBO 
2) 

objevil jeden nebo více příznaků z alespoň DVOU následujících skupin: 

- horečka, 
- dušnost (dechové obtíže), bolest v krku nebo kašel, 
- nevolnost nebo zvracení, průjem nebo bolesti břicha, 
- silná únava nebo bolestivost nebo celkový pocit nemoci. 

Lékař Vám může doporučit, abyste přestal(a) přípravek Ziagen užívat. 
 
Jestliže jste 

přestal(a) užívat přípravek Ziagen 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ziagen z důvodu hypersenzitivní reakce, NESMÍTE 

Ziagen ani žádný jiný léčivý přípravek obsahující abakavir (např. Trizivir, Triumeq nebo 
Kivexa) UŽ NIKDY ZNOVU UŽÍT. 

Pokud to uděláte, během hodin by u Vás mohlo dojít 

k výraznému poklesu krevního tlaku, což by mohlo vést až k úmrtí. 
 
Pokud jste v minulosti z 

jakéhokoli důvodu přestal(a) užívat přípravek Ziagen - zejména pokud jste 

tak učinil(a) v domnění, že máte nežádoucí účinky, nebo kvůli nějakému jinému onemocnění: 

Poraďte se se svým lékařem dříve, než znovu začnete přípravek Ziagen užívat. Lékař zkontroluje, 

zda Vaše příznaky měly souvislost s hypersenzitivní reakcí. V případě, že lékař zjistí, že příznaky 

mohly souviset, budete poučen(a), že již nikdy znovu nesmíte přípravek Ziagen ani žádný jiný 

58 

přípravek obsahující abakavir (např. Trizivir, Triumeq nebo Kivexa) užít. Je důležité tato 

doporučení dodržovat. 
 

Občas se hypersenzitivní reakce vyvinuly i u osob, které znovu začaly užívat přípravky s obsahem 

abakaviru, ale před ukončením užívání měly pouze jeden příznak uvedený na Výstražné průkazce. 
 

Velmi vzácně se u pacientů, kteří užívali léčivé přípravky obsahující abakavir v minulosti bez 

jakýchkoli příznaků hypersenzitivity, vyvinula hypersenzitivní reakce, když znovu začali užívat tyto 

přípravky. 
 
Pokud lé

kař usoudí, že přípravek Ziagen můžete znovu začít užívat, může Vás požádat, abyste první 

dávky tohoto přípravku užil(a) v místě, kde bude v případě potřeby snadno a rychle dostupná lékařská 

péče. 
Jste-

li na přípravek Ziagen hypersenzitivní, vraťte všechny své nevyužívané tablety přípravku 

Ziagen. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Balení přípravku Ziagen obsahuje Výstražnou průkazku, která Vám i zdravotnickým pracovníkům 

připomene hypersenzitivitu. Odtrhněte tuto průkazku a mějte ji stále u sebe
 

Časté nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 osobu z 10: 

• 

hypersenzitivní reakce; 

• 

pocit na zvracení (nauzea); 

• 

bolest hlavy; 

• 

zvracení (vomitus); 

• 

průjem; 

• 

nechutenství; 

• 

letargie, únava; 

• 

vysoká teplota (horečka); 

• 

kožní vyrážka. 

 

Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 osobu z 1 000: 

• 

zánět slinivky břišní (pankreatitida)

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 osobu z 10 000: 

• 

kožní vyrážka, která se může projevit výsevem puchýřů a vypadat jako malé terčíky (centrální 
tmavé skvrny jsou obklopené bledší plochou s tmavým prstencem kolem dokola – tento typ 

kožní vyrážky se odborně nazývá erythema multiforme); 

• 

rozsáhlá kožní vyrážka s 

puchýři a olupující se kůží, obzvláště v okolí úst, nosu, očí 

pohlavních orgánů (tzv. Stevens-Johnsonův syndrom) a závažnější forma této kožní vyrážky, 

při které dochází k olupování kůže na více než 30 % tělesného povrchu (tzv. toxická 
epidermální nekrolýza)

• 

laktátová acidóza (vzestup kyseliny mléčné v krvi). 

 

Pokud se u 

Vás objeví některý z výše uvedených příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou 

pomoc. 

 
Pokud se u 

Vás objeví nežádoucí účinky 

Pokud se kterýkoli z 

nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 

Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIV 

59 

Kombinovaná léčba, jako je např. přípravek Ziagen, může způsobovat další zdravotní potíže, které se 
mohou objevit v 

průběhu léčby infekce virem HIV. 

 

Příznaky infekce a zánětu 
Staré infekce mohou znovu propuknout 
Osoby s 

pokročilou infekcí virem HIV (AIDS) mají slabý imunitní systém (přirozenou 

obranyschopnost) a mohou se u nich s 

větší pravděpodobností vyvinout závažné infekce (oportunní 

infekce). Pokud tito 

pacienti zahájí léčbu, může se stát, že staré skryté infekce znovu vzplanou 

projeví se příznaky i objektivními známkami zánětu. Tyto příznaky jsou pravděpodobně způsobeny 

tím, že se imunitní systém stává silnějším a tělo pak může proti těmto infekcím bojovat. Příznaky 
obvykle zahrnují 

horečku a něco z dále uvedeného: 

• 

bolest hlavy; 

• 

bolest žaludku; 

• 

dušnost. 

Ve vzácných případech, jak imunitní systém posiluje, může také napadnout zdravou tělesnou tkáň 
(autoimunitní choroby

). Příznaky autoimunitních chorob se mohou objevit mnoho měsíců poté, co jste 

začal(a) užívat léčivý přípravek k léčbě infekce HIV. Příznaky mohou zahrnovat: 

• 

palpitace (rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce) nebo třes; 

• 

hyperaktivitu (nadměrný neklid a pohyblivost); 

• 

slabost začínající v rukou a nohou a postupující směrem k trupu. 

 
Pokud se u Vás 

během užívání přípravku Ziagen objeví jakékoli příznaky infekce: 

Sdělte to okamžitě svému lékaři. Neužívejte další léky proti infekci dříve, než se poradíte se 

svým lékařem. 

 
Mohou se u Vás objevit problémy s kostmi 

některých osob, které užívají kombinovanou léčbu infekce virem HIV, se může objevit onemocnění 

nazývané osteonekróza

. Při tomto onemocnění části kostní tkáně odumírají z důvodu nedostatku 

cévního zásobení kostí. S 

větší pravděpodobností se toto onemocnění objeví u osob: 

• 

pokud užívají kombinovanou léčbu již po delší dobu; 

• 

pokud rovněž užívají protizánětlivé léky nazývané kortikosteroidy; 

• 

pokud konzumují alkohol; 

• 

pokud je jejich imunitní systém velmi slabý; 

• 

pokud mají nadváhu. 

 

Příznaky osteonekrózy jsou: 

• 

ztuhlost kloubů; 

• 

bolesti 

(zvláště kyčlí, kolen a ramen); 

• 

obtíže s pohybem. 

Pokud zaznamenáte jakýkoli z 

těchto příznaků: 

Sdělte to svému lékaři. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek Ziagen uchovávat 

 
Uchovávejte tento 

přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Nepoužívejte 

tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 

se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

60 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte 

žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Ziagen obsahuje 
 

Léčivou látkou přípravku Ziagen je abacavirum. Jedna potahovaná tableta přípravku Ziagen obsahuje 
abacavirum 300 mg (

ve formě abacaviri sulfas). 

 

Dalšími složkami tablety přípravku Ziagen jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 
karboxymethylškrobu, magnesium-stearát a 

koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

Potahová 

vrstva tablet obsahuje triacetin, hypromelosu, oxid titaničitý, polysorbát 80 a žlutý oxid 

železitý. 
 

Jak přípravek Ziagen vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Potahované tablety Ziagen s 

půlicí rýhou mají tvar tobolky, jsou žluté barvy a na obou stranách jsou 

označeny potiskem „GX 623“. Dodávají se v baleních s blistry, která obsahují 60 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ViiV Healthcare UK Limited 
980 Great West Road, Brentford 
Middlesex 
TW8 9GS 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Glaxo Operations UK Ltd. 
(obchodní název Glaxo Wellcome Operations) 
Priory Street 
Ware 
Hertfordshire SG12 0DJ 
Velká Británie 
 

 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. 
ul. Grunwaldzka 189 
60-

322 Poznaň 

Polsko 
 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 
ViiV Healthcare sprl/bvba 
Tél/Tel: + +32 (0)10 85 65 00 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: + 370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 
 

61 

Бългapия 

ГлaкcoCмитКлaин EOOД 

Teл. : + 359 2 953 10 34 

Luxembourg/Luxemburg 
ViiV Healthcare sprl/bvba 
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: + +32 (0)10 85 65 00 
 
 

 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 222 001 111 
cz.info@gsk.com 
 

 
Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36 1 225 5300 

Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
dk-info@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline Malta 
Tel: + 356 21 238131 
 
 

Deutschland 
ViiV Healthcare GmbH 
Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10 
viiv.med.info@viivhealthcare.com  
 

Nederland 
ViiV Healthcare BV 
Tel: + 31 (0)30 6986060 
 contact-nl@viivhealthcare.com 
 

Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Tel: + 372 6676 900 
estonia@gsk.com 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E. 

Τηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Tel: + 43 (0)1 97075 0 
at.info@gsk.com 
 

España 
Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. 
Tel: + + 34 902 051 260 
es-ci@ viivhealthcare.com 
 

Polska 
GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (0)22 576 9000 
 
  

France 
ViiV Healthcare SAS 
Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969 
Infomed@viivhealthcare.com 
 
Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 385 1 6051 999 
 

Portugal 
VIIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA 
Tel: + 351 21 094 08 01 
FI.PT@gsk.com 
 
România 
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. 
Tel: +4021 3028 208 
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
Sími: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0)1 280 25 00 
gqq41253@glaxowellcome.co.uk 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 
 

62 

Italia 
ViiV Healthcare S.r.l 
Tel: + 39 (0)45 9212611 
 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com 
 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline Cyprus Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 
gskcyprus@gsk.com 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 
 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 
ViiV Healthcare UK Limited 
Tel: + 44 (0)800 221441 
customercontactuk@gsk.com 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

63 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Ziagen 20 mg/ml perorální roztok 

Abacavirum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

DŮLEŽITÉ – hypersenzitivní reakce 
Ziagen obsahuje abakavir
 

(což je léčivá látka obsažená také v léčivých přípravcích Kivexa, 

Triumeq a Trizivir). U 

některých pacientů, kteří užívají abakavir, se může vyvinout hypersenzitivní 

reakce 

(závažná alergická reakce), která může ohrozit život, pokud tito pacienti přípravky obsahující 

abakavir dále užívají. 

Je nezbytné, abyste si přečetl(a) informace v odstavci „Hypersenzitivní reakce“ uvedené 

bodě 4 této příbalové informace. 

Součástí balení přípravku Ziagen je výstražná průkazka, která má Vám a lékařům připomínat 
možnost vzniku hypersenzitivity na abakavir. 

Vyjměte tuto průkazku z balení a mějte ji stále při 

sobě. 
 
Co naleznete v této 

příbalové informaci 

1. 

Co je Ziagen a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ziagen užívat 

3. 

Jak se Ziagen užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ziagen uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Ziagen a k 

čemu se používá 

 

Přípravek Ziagen je určený k léčbě infekce virem HIV (virus lidské imunodeficience). 
 

Přípravek Ziagen obsahuje léčivou látku abakavir. Abakavir patří do skupiny antiretrovirových léků, 
které se nazývají 

inhibitory reverzní transkriptázy ze skupiny nukleosidových analogů (NRTI). 

 

Přípravek Ziagen nevyléčí infekci HIV úplně, sníží však množství viru v těle a udržuje ho na nízké 

úrovni. Rovněž zvyšuje počet buněk CD4 v krvi. Buňky CD4 jsou druhem bílých krvinek, které jsou 

důležité v boji proti infekci. 
 

Ne všichni pacienti reagují na léčbu přípravkem Ziagen stejným způsobem. Lékař bude sledovat 

účinnost Vaší léčby. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ziagen užívat 

 
Neužívejte Ziagen 

Jestliže jste alergický(á) 

na abakavir (či na jiné léčivo s obsahem abakaviru, jako jsou např. 

léčivé přípravky Trizivir, Triumeq nebo Kivexa) nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

64 

Přečtěte si, prosím, pozorně veškeré informace o hypersenzitivní reakci v bodě 4 příbalové 
informace.
 

Poraďte se se svým lékařem, pokud se domníváte, že se Vás to týká. 

 
Zvláštní 

opatrnosti při použití přípravku Ziagen je zapotřebí 

některých pacientů, kteří užívají přípravek Ziagen k léčbě infekce HIV, je zvýšené riziko vzniku 

závažných nežádoucích účinků. Je nutné, abyste si byl(a) vědom(a) většího rizika: 

• 

pokud trpíte 

středně závažným nebo závažným onemocněním jater

• 

pokud jste někdy měl(a) onemocnění jater, včetně hepatitidy typu B nebo C; 

• 

pokud trpíte výraznou nadváhou 

(zvláště pokud jste žena); 

• 

pokud trpíte 

závažným onemocněním ledvin

 

Pokud se Vás cokoli z 

toho týká, poraďte se se svým lékařem. Je možné, že v době užívání 

přípravku Ziagen bude potřeba provádět častější kontroly Vašeho zdravotního stavu, včetně 

vyšetření krve. Pro další informace viz bod 4. 

 
Hypersenzitivní reakce na abakavir 
I u 

pacientů, kteří nejsou nositeli genu HLA-B*5701, se může vyvinout hypersenzitivní reakce 

(závažná alergická reakce). 

Přečtěte  si  pozorně  veškeré  informace  o hypersenzitivní  reakci v bodě 4  této  příbalové 
informace.
 

 
Riziko s

rdečního infarktu 

Nelze vyloučit, že podávání abakaviru může zvýšit riziko výskytu srdečního infarktu. 

Informujte svého lékaře, jestliže máte potíže se srdcem, kouříte nebo trpíte onemocněním, 

které zvyšuje riziko srdečního onemocnění, jako je vysoký krevní tlak a diabetes (cukrovka). 

Užívání přípravku Ziagen nepřerušujte, pokud Vám to lékař nedoporučí. 

 
Sledujte, zda se u 

Vás při léčbě přípravkem Ziagen neobjeví důležité příznaky 

některých pacientů, kteří užívají léky k léčbě HIV infekce, se mohou rozvinout další onemocnění, 

která mohou být závažná. Je proto důležité, abyste věděl(a), jakým důležitým známkám onemocnění 

příznakům  máte  během  léčby  přípravkem  Ziagen  věnovat  pozornost  a sledovat, zda se u Vás 

neobjeví. 

Přečtěte si „Další možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIV“ v bodě 4 této 

příbalové informace. 

 

Chraňte ostatní osoby před nákazou virem HIV 

Infekce virem HIV se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo je virem infikován nebo přenosem 

krve, ve které je přítomen virus HIV (např. při používání společných injekčních jehel). I když užíváte 

tento léčivý přípravek, můžete stále šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou 

sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby. 
 

Další léčivé přípravky a Ziagen 
I

nformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Nezapomeňte informovat svého 

lékaře nebo lékárníka, pokud během léčby přípravkem Ziagen začnete užívat nějaký další léčivý 

přípravek. 
 

Některá léčiva mohou ovlivňovat účinky přípravku Ziagen 

Patří k nim: 

• 

fenytoin 

pro léčbu epilepsie. 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte fenytoin. Lékař může v tomto případě potřebovat 

monitorovat Váš zdravotní stav během současné léčby přípravkem Ziagen. 

 

• 

methadon používaný jako náhražka heroinu. Jelikož abakavir zvyšuje rychlost, kterou je 
meth

adon odstraňován z těla, pacienti užívající methadon budou sledováni pro možný výskyt 

abstinenčních příznaků. Dávku methadonu může být nutné proto upravit. 

Informujte svého lékaře, pokud jste léčen(a) methadonem. 

65 

 

Těhotenství 

průběhu těhotenství se podávání přípravku Ziagen nedoporučuje. Ziagen a podobné léčivé 

přípravky mohou způsobit nežádoucí účinky u doposud nenarozených dětí. Pokud jste v průběhu 

těhotenství užívala přípravek Ziagen, může lékař požadovat v zájmu sledování vývoje dítěte 
pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U 

dětí, jejichž matky užívaly v průběhu těhotenství NRTI, 

převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích účinků. 
 
Kojení 
Ženy infikované virem HIV nesm

ějí kojit, protože infekce HIV může být přenesena mateřským 

mlékem 

na dítě. Malé množství složek přípravku Ziagen může také přecházet do mateřského mléka. 

Pokud již kojíte nebo uvažujete o tom, že 

začnete kojit: 

Poraďte se neprodleně se svým lékařem. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje, dokud se necítíte dobře. 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Ziagen perorální roztok 
 

Toto léčivo obsahuje jako sladidlo sorbitol (přibližně 5 g na 15 ml roztoku), které může mít mírný 

laxativní efekt. Neužívejte léčiva obsahující sorbitol, pokud trpíte dědičnou hereditární intolerancí 
fruktózy. Kalorická hodnota sorbitolu je 2,6 kcal/g. 
 

Ziagen také obsahuje konzervační látky (parahydroxybenzoáty), které mohou způsobit alergickou 

reakci (pravděpodobně opožděného typu). 
 
3. 

Jak se Ziagen užívá 

 
Vždy užívejte tento 

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem. Ziagen se užívá s jídlem nebo bez jídla. 
 

Zůstaňte v pravidelném kontaktu se svým lékařem 

Přípravek Ziagen pomáhá upravit Váš zdravotní stav. Aby mohl zabránit ve zhoršování nemoci, je 

třeba ho užívat každý den. I tak se ale u Vás mohou rozvinout další infekce a onemocnění, která 
souvisejí s infekcí virem HIV. 

Je důležité, abyste zůstal(a) v kontaktu se svým lékařem a abyste neukončoval(a) léčbu 

přípravkem Ziagen dříve, než se poradíte se svým lékařem. 

 

Kolik přípravku se užívá 
 

Dospělí, dospívající a děti s tělesnou hmotností alespoň 25 kg 

Obvyklá dávka přípravku Ziagen je 600 mg (30 ml) denně. Dávka může být podána buď jako 
dávka 300 mg (15 ml) 

dvakrát denně nebo jako dávka 600 mg (30 ml) jednou denně. 

 

Děti od 3 měsíců věku a s tělesnou hmotností nižší než 25 kg 
Dávka 

závisí na tělesné hmotnosti dítěte. Doporučenou dávkou je 8 mg/kg dvakrát denně nebo 

16 

mg/kg jednou denně až do maximální celkové denní dávky 600 mg denně: 

 

Jak odměřit dávku přípravku Ziagen a užít léčivo 

přesnému odměření své dávky používejte dávkovací perorální stříkačku, která je součástí 

dodávaného balení. Plná stříkačka obsahuje 10 ml roztoku. Postupujte podle tohoto návodu: 
 
1. 

Sejměte z lahvičky uzávěr (víčko). Víčko odložte tak, abyste jej neztratil(a). 

2. 

Držte lahvičku pevně a do jejího hrdla zasuňte umělohmotný adaptér. 

3. 

Do adaptéru 

upevněte stříkačku

4. 

Obraťte lahvičku dnem vzhůru. 

5. 

Vytažením pístu stříkačky natáhněte do stříkačky předepsané množství roztoku. 

66 

6. 

Obraťte lahvičku zpět do polohy hrdlem vzhůru a vyjměte stříkačku z adaptéru. 

7. 

Vložte  otevřený  konec  stříkačky  do  úst a nasměrujte  ho  proti  vnitřku  tváře.  Vyprázdněte 

stříkačku stlačením pístu, které má být pomalé, abyste měl(a) dost času na spolknutí roztoku. 

Rychlé vystříknutí roztoku dozadu do hrdla by mohlo vyvolat dávení nebo dušení. 

8. 

Opakujte výše uvedené kroky v bodech 3 až 7, 

dokud neužijete celou dávku přípravku. Např., 

pokud Vaše dávka roztoku má být 30 ml, musíte 

stříkačku léčivým přípravkem naplnit 3x a tento 

obsah užít. 

9. 

Po použití 

se stříkačka nesmí vkládat do lahvičky a má se důkladně umýt v čisté vodě. Před 

opětovným použitím nechte stříkačku vyschnout. 

10. 

Nasaďte zpět uzávěr lahvičky a utáhněte ho. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ziagen, než jste měl(a) 

Jestliže jste užil(a) velké množství tohoto léčivého přípravku, informujte o tom svého lékaře nebo 
lékárníka, nebo se 

poraďte na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Ziagen užít  
Zapomenete-

li si vzít dávku léčiva, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete. Potom pokračujte 

užívání stejně jako předtím. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 

dávku. 
 

Je důležité, abyste Ziagen užíval(a) pravidelně, protože jeho nepravidelné užívání může zvýšit 

pravděpodobnost výskytu hypersenzitivních reakcí. 
 
Jestliže jste 

přípravek Ziagen přestal(a) užívat 

Pokud jste z 

jakéhokoli důvodu přestal(a) užívat Ziagen a zejména pokud jste tak učinil(a) v domnění, 

že máte nežádoucí účinky, nebo kvůli nějakému jinému onemocnění: 

Poraďte se se svým lékařem předtím, než případně začnete přípravek Ziagen znovu 
užívat. 

Váš lékař posoudí, zda příznaky mohly souviset s hypersenzitivní reakcí. Pokud lékař 

usoudí, že nežádoucí účinky mohly s hypersenzitivní reakcí souviset, sdělí Vám, abyste již 

nikdy přípravek Ziagen ani jiný přípravek obsahující abakavir (tzn. např. léčiva s názvem 
Triumeq, Trizivir nebo Kivexa) neužíval(a

). Je důležité dodržet toto doporučení lékaře. 

 

Pokud lékař usoudí, že přípravek Ziagen můžete znovu začít užívat, může Vás požádat, abyste první 

dávky tohoto přípravku užil(a) v místech, kde pro Vás v případě potřeby bude snadno a rychle 

dostupná lékařská péče. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy 

krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů 

krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Při léčení infekce virem HIV nelze vždy říci, zda jsou vzniklé nežádoucí účinky způsobeny 

přípravkem Ziagen nebo jinými léčivými přípravky, které souběžně užíváte, nebo vlastním 

onemocněním HIV. Z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře 

jakýchkoli změnách svého zdravotního stavu. 

 
I u 

pacientů, kteří nemají gen HLA-B*5701, se může vyvinout hypersenzitivní reakce (závažná 

alergická reakce) popsaná v 

této příbalové informaci pod názvem „Hypersenzitivní reakce“. Je 

důležité, abyste si informaci o této závažné reakci přečetl(a) a porozuměl(a) jí. 
 

Stejně jako nežádoucí účinky přípravku Ziagen shrnuté níže, mohou se v průběhu kombinované 

léčby infekce virem HIV rozvinout i další zdravotní potíže. 

67 

Je důležité, abyste si přečetl(a) další informace v tomto bodě s názvem „Další možné nežádoucí 

účinky kombinované léčby infekce HIV“. 

 

Hypersenzitivní reakce 

Přípravek Ziagen obsahuje abakavir (abakavir je léčivá látka obsažená rovněž v přípravcích 
Trizivir, Triumeq a Kivexa). 
Abakavi

r může způsobit závažnou alergickou reakci zvanou hypersenzitivní reakce. 

Tyto hypersenzitivní reakce byly pozorovány častěji u osob užívajících léčivé přípravky obsahující 
abakavir. 
 

Kdo je náchylnější k rozvoji těchto reakcí? 
U kteréhokoli pacienta, kter

ý užívá přípravek Ziagen, se může rozvinout hypersenzitivní reakce na 

abakavir

, která může být život ohrožující, pokud se v užívání přípravku Ziagen pokračuje. 

J

e pravděpodobnější, že se tato reakce vyvine, pokud máte gen HLA-B*5701 (avšak tato reakce se 

m

ůže objevit, i když tento gen nemáte). 

Před  zahájením  léčby  přípravkem  Ziagen  byste  měl(a)  být  na  přítomnost  tohoto  genu  testován(a). 
Pokud víte, že tento typ genu máte, informujte o 

tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek 

Ziagen užívat. 
Asi u 3 až 4 osob z každých 100 

pacientů léčených abakavirem v klinické studii, kteří neměli gen 

HLA-B*5701, se hypersenzitivní reakce vyvinula. 
 

Jaké jsou příznaky? 

Nejčastějšími příznaky jsou: 

• 

horečka (vysoká teplota) a kožní vyrážka

 

Dalšími častými příznaky jsou: 

•  pocit na zvracení (nauzea)

, zvracení, průjem, bolesti břicha a silná únava. 

 
Další 

příznaky zahrnují: 

bolesti kloubů nebo svalů, otok hrdla, dušnost, bolest v krku, kašel, občas bolest hlavy, zánět spojivek 
(konjunktivitida)

vředy v ústní dutině, nízký krevní tlak, brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou. 

 
Kdy se tyto reakce objeví? 
Hypersenzitivní reakce se m

ůže vyskytnout kdykoli v průběhu léčby přípravkem Ziagen, obvykle se 

však objeví v prvních šesti týdnech užívání abakaviru. 
 

Pečujete-li o dítě, které je léčeno přípravkem Ziagen, je důležité, abyste této informaci 
o hypersenzitivní reakci 

porozuměl(a). Objeví-li se u Vašeho dítěte níže popisované příznaky, je 

nezbytné, abyste postupoval(a) podle uvedených instrukcí. 
 

Neprodleně zavolejte svého lékaře, pokud se: 
3)  objevila kožní vyrážka, NEBO 
4) 

objevil jeden nebo více příznaků z alespoň DVOU následujících skupin: 

- horečka, 
- dušnost (dechové obtíže), bolest v krku nebo kašel, 
- nevolnost nebo zvracení, průjem nebo bolesti břicha, 
- silná únava nebo bolestivost nebo celkový pocit nemoci. 

 

Lékař Vám může doporučit, abyste přestal(a) přípravek Ziagen užívat. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ziagen 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ziagen z důvodu hypersenzitivní reakce, NESMÍTE 

Ziagen ani žádný ji

ný léčivý přípravek obsahující abakavir (např. Trizivir, Triumeq nebo 

Kivexa) UŽ NIKDY ZNOVU UŽÍT. 

Pokud to uděláteběhem hodin by u Vás mohlo dojít 

k výraznému poklesu krevního tlaku, což by mohlo vést až k úmrtí. 
 

68 

Pokud jste v minulosti z 

jakéhokoli důvodu přestal(a) užívat přípravek Ziagen - zejména pokud jste 

tak učinil(a) v domnění, že máte nežádoucí účinky, nebo kvůli nějakému jinému onemocnění: 

Poraďte se se svým lékařem dříve, než znovu začnete přípravek Ziagen užívat. Lékař zkontroluje, 
zda Vaše p

říznaky měly souvislost s hypersenzitivní reakcí. V případě, že lékař zjistí, že příznaky 

mohly souviset, budete poučen(a), že již nikdy znovu nesmíte přípravek Ziagen ani žádný jiný 

přípravek obsahující abakavir (např. Trizivir, Triumeq nebo Kivexa) užít. Je důležité tato 

doporučení dodržovat. 
 

Občas se hypersenzitivní reakce vyvinuly i u osob, které znovu začaly užívat přípravky s obsahem 

abakaviru, ale před ukončením užívání měly pouze jeden příznak uvedený na Výstražné průkazce. 
 
Ve

lmi vzácně se u pacientů, kteří užívali léčivé přípravky obsahující abakavir v minulosti bez 

jakýchkoli příznaků hypersenzitivity, vyvinula hypersenzitivní reakce, když znovu začali užívat tyto 

přípravky. 
 

Pokud lékař usoudí, že přípravek Ziagen můžete znovu začít užívat, může Vás požádat, abyste první 

dávky tohoto přípravku užil(a) v místě, kde bude v případě potřeby snadno a rychle dostupná lékařská 

péče. 
Jste-

li na přípravek Ziagen hypersenzitivní, vraťte všechny své nevyužívané tablety přípravku 

Ziagen. 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Balení přípravku Ziagen obsahuje Výstražnou průkazku, která Vám i zdravotnickým pracovníkům 

připomene hypersenzitivitu. Odtrhněte tuto průkazku a mějte ji stále u sebe
 

Časté nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 osobu z 10: 

• 

hypersenzitivní reakce; 

• 

pocit na zvracení (nauzea)

• 

bolest hlavy; 

• 

zvracení (vomitus)

• 

průjem; 

• 

nechutenství; 

• 

letargie, únava; 

• 

vysoká teplota (horečka); 

• 

kožní vyrážka. 

 

Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 osobu z 1 000: 

• 

zánět slinivky břišní (pankreatitida)

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou postihnout až 1 osobu z 10 000: 

• 

kožní vyrážka, která se může projevit výsevem puchýřů a vypadat jako malé terčíky (centrální 
tmavé skvrny jsou obklopené bledší plochou s tmavým prstencem kolem dokola – tento typ 

kožní vyrážky se odborně nazývá erythema multiforme); 

• 

rozsáhlá kožní vyrážka s 

puchýři a olupující se kůží, obzvláště v okolí úst, nosu, očí 

pohlavních orgánů (tzv. Stevens-Johnsonův syndrom) a závažnější forma této kožní vyrážky, 

při které dochází k olupování kůže na více než 30 % tělesného povrchu (tzv. toxická 
epidermální nekrolýza)

• 

laktátová acidóza (vzestup kyseliny mléčné v krvi). 

 

Pokud se u 

Vás objeví některý z výše uvedených příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou 

pomoc. 

 
Pokud se u Vás objeví n

ežádoucí účinky 

69 

Pokud se kterýkoli z 

nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo lékárníkovi

 
Další možné nežádoucí 

účinky kombinované léčby infekce HIV 

Kombinovaná léčba, jako je např. přípravek Ziagen, může způsobovat další zdravotní potíže, které se 
mohou objevit v 

průběhu léčby infekce virem HIV. 

 

Příznaky infekce a zánětu 
Staré infekce mohou znovu propuknout 
Osoby s 

pokročilou infekcí virem HIV (AIDS) mají slabý imunitní systém (přirozenou 

obranyschopnost) a mohou se u nich s 

větší pravděpodobností vyvinout závažné infekce (oportunní 

infekce). Pokud tito pacienti zahájí léčbu, může se stát, že staré skryté infekce znovu vzplanou 

projeví se příznaky i objektivními známkami zánětu. Tyto příznaky jsou pravděpodobně způsobeny 

tím, že se imunitní systém stává silnějším a tělo pak může proti těmto infekcím bojovat. Příznaky 
obvykle zahrnují 

horečku a něco z dále uvedeného: 

• 

bolest hlavy; 

• 

bolest žaludku; 

• 

dušnost. 

Ve vzácných případech, jak imunitní systém posiluje, může také napadnout zdravou tělesnou tkáň 
(autoimunitní choroby

). Příznaky autoimunitních chorob se mohou objevit mnoho měsíců poté, co jste 

začal(a) užívat léčivý přípravek k léčbě infekce HIV. Příznaky mohou zahrnovat: 

• 

palpitace (rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce) nebo třes; 

• 

hyperaktivitu (nadměrný neklid a pohyblivost); 

• 

slabost začínající v rukou a nohou a postupující směrem k trupu. 

 
Pokud se u Vás 

během užívání přípravku Ziagen objeví jakékoli příznaky infekce: 

Sdělte to okamžitě svému lékaři. Neužívejte další léky proti infekci dříve, než se poradíte se 

svým lékařem. 

 
Mohou se u Vás objevit problémy s kostmi 

některých osob, které užívají kombinovanou léčbu infekce virem HIV, se může objevit onemocnění 

nazývané 

osteonekróza. Při tomto onemocnění části kostní tkáně odumírají z důvodu nedostatku 

cévního zásobení kostí. S 

větší pravděpodobností se toto onemocnění objeví u osob: 

• 

pokud užívají kombinovanou léčbu již po delší dobu; 

• 

pokud rovněž užívají protizánětlivé léky nazývané kortikosteroidy; 

• 

pokud konzumují alkohol; 

• 

pokud je jejich imunitní systém velmi slabý; 

• 

pokud mají nadváhu. 

 

Příznaky osteonekrózy jsou: 

• 

ztuhlost kloubů; 

• 

bolesti 

(zvláště kyčlí, kolen a ramen); 

• 

obtíže s pohybem. 

Pokud zaznamenáte jakýkoli z 

těchto příznaků: 

Sdělte to svému lékaři. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek Ziagen uchovávat 

70 

 
Uchovávejte tento 

přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Nepoužívej

te tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 

se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 

Odstraňte nepoužitý sirup po 2 měsících od prvního otevření lahvičky. 
 
Nevyhazujte žádné l

éčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Ziagen obsahuje 
 
L

éčivou látkou přípravku Ziagen je abacavirum. Jeden mililitr přípravku Ziagen perorální roztok 

obsahuje abacavirum 20 

mg (ve formě abacaviri sulfas). 

 

Dalšími složkami přípravku Ziagen jsou krystalizující sorbitol 70 % (E420), dihydrát sodné soli 
sacharinu, dihydrát natrium-citrátu, kyselina citronová, methylparaben (E218), propylparaben (E216), 

propylenglykol (E1520), maltodextrin, kyselina mléčná, triacetin, přírodní a umělé jahodové 

banánové aroma, čištěná voda, hydroxid sodný a/nebo kyselina chlorovodíková k úpravě pH. 

 

Jak přípravek Ziagen vypadá a co obsahuje toto balení 

Ziagen perorální roztok je čirý až nažloutlý, s jahodovou/banánovou příchutí. Dodává se 

polyetylenové lahvičce s bezpečnostním uzávěrem s dětskou pojistkou. Lahvička obsahuje 240 ml 

(20 mg abakaviru/ml) perorálního roztoku. 

Součástí balení je rovněž 10ml stříkačka pro perorální 

dávkování a plastikový adaptér. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: ViiV Healthcare UK Limited, 980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie 
 
Výrobce:Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, 

Německo nebo 

Glaxo Operations UK Ltd (trading as GlaxoWellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, 
Co. Durham, DL12 8DT, Velká Británie 
 
 
Další informace o 

tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 
ViiV Healthcare sprl/bvba  
Tél/Tel: + +32 (0)10 85 65 00 
 

Lietuva 
GlaxoSmithKline Lietuva UAB 
Tel: + 370 5 264 90 00 
info.lt@gsk.com 
 

Бългapия 

ГлaкcoCмитКлaин EOOД 

Teл. : + 359 2 953 10 34 
 

Luxembourg/Luxemburg 
ViiV Healthcare sprl/bvba  
Belgique/Belgien 
Tél/Tel: +32 (0)10 85 65 00 
 

71 

Česká republika 
GlaxoSmithKline s.r.o. 
Tel: + 420 222 001 111 
cz.info@gsk.com 
 

Magyarország 
GlaxoSmithKline Kft. 
Tel.: + 36 1 225 5300 
 

Danmark 
GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Tlf: + 45 36 35 91 00 
dk-info@gsk.com 
 

Malta 
GlaxoSmithKline Malta 
Tel: + 356 21 238131 
 
 

Deutschland 
ViiV Healthcare GmbH 
Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10 
viiv.med.info@viivhealthcare.com 

Nederland 
ViiV Healthcare BV 
Tel: + 31 (0)30 6986060 
contact-nl@viivhealthcare.com 
 

Eesti 
GlaxoSmithKline Eesti OÜ 
Tel: + 372 6676 900 
estonia@gsk.com 
 

Norge 
GlaxoSmithKline AS 
Tlf: + 47 22 70 20 00 
firmapost@gsk.no 

Ελλάδα 
GlaxoSmithKline A.E.B.E. 

Τηλ: + 30 210 68 82 100 
 

Österreich 
GlaxoSmithKline Pharma GmbH 
Tel: + 43 (0)1 97075 0 
at.info@gsk.com 
 

España 
Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. 
Tel: + 34 902 051 260 
es-ci@viivhealthcare.com 
 

Polska 
GSK Services Sp. z o.o. 
Tel.: + 48 (0)22 576 9000 
 

France 
ViiV Healthcare SAS 
Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969 
Infomed@viivhealthcare.com  
 

Portugal 
VIIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA 
Tel: + 351 21 094 08 01 
FI.PT@gsk.com 
 

Hrvatska 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 385 1 6051 999 
 

România 
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. 
Tel: +4021 3028 208 
 

Ireland 
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 
Sími: + 353 (0)1 4955000 
 

Slovenija 
GlaxoSmithKline d.o.o. 
Tel: + 386 (0)1 280 25 00 
gqq41253@glaxowellcome.co.uk 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. 
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 
recepcia.sk@gsk.com 
 

Italia 
ViiV Healthcare S.r.l 
Tel: + 39 (0)45 9212611 

Suomi/Finland 
GlaxoSmithKline Oy 
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30 
Finland.tuoteinfo@gsk.com 
 

72 

Κύπρος 
GlaxoSmithKline Cyprus Ltd 

Τηλ: + 357 22 39 70 00 
gskcyprus@gsk.com 

Sverige 
GlaxoSmithKline AB 
Tel: + 46 (0)8 638 93 00 
info.produkt@gsk.com 
 

Latvija 
GlaxoSmithKline Latvia SIA 
Tel: + 371 67312687 
lv-epasts@gsk.com 
 

United Kingdom 
ViiV Healthcare UK Limited 
Tel: + 44 (0)800 221441 
customercontactuk@gsk.com 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

Recenze

Recenze produktu ZIAGEN 1X240ML Roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ZIAGEN 1X240ML Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám