Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ZELDOX 10 MG/ML PERORÁLNÍ SUSPENZE 600MG/60ML Suspenze - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 65324

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 65324
Kód EAN: 8595060908103
Kód SÚKL: 48858
Doplněk názvu: 10MG/ML POR SUS 60ML
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Přípravek Zeldox perorální suspenze se používá k léčbě následujících onemocnění: - Schizofrenie (slyšení zvuků a vidění nebo vnímání věcí, které existují pouze v představách pacienta, mylné představy, neobvyklá podezření, uzavírání se do sebe, deprese nebo úzkostné stavy). - Bipolární afektivní porucha (maniodepresivní stavy). Pokud reagujete na léčbu přípravkem Zeldox perorální suspenze, mohou se Vaše příznaky zmírnit. Pokud užíváte přípravek Zeldox perorální suspenze, je menší pravděpodobnost, že se příznaky vrátí. I když se cítíte lépe, nepřestávejte přípravek Zeldox perorální suspenze užívat, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Příbalový leták

ZELDOX

 

sp.zn. sukls68836/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

ZELDOX 10 mg/ml perorální suspenze 

(ziprasidoni hydrochloridum monohydricum) 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Zeldox perorální suspenze a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zeldox perorální suspenze užívat 

3. 

Jak se přípravek Zeldox perorální suspenze užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Zeldox perorální suspenze uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Zeldox perorální suspenze a k čemu se používá 

 
Přípravek Zeldox patří do skupiny léčiv nazývané antipsychotika. 
 
Přípravek Zeldox se používá k léčbě následujících onemocnění: 
 
Schizofrenie (Mentální porucha charakterizovaná následujícími příznaky: slyšení zvuků a vidění nebo 
vnímání  věcí,  které  existují  pouze  v  představách  pacienta,    mylné  představy,  neobvyklá  podezření, 
uzavírání se do sebe a obtíže s navazováním sociálních vazeb, nervozita, deprese nebo úzkostné stavy) 
u dospělých 
 
Středně závažné manické nebo smíšené epizody při bipolární afektivní poruše (Mentální porucha 
charakterizovaná střídajícími se stavy euforie a deprese. Charakteristickými příznaky jsou: povznesená 
nálada, přehnané sebevědomí, přebytek energie, snížená potřeba spánku, nedostatek koncentrace nebo 
hyperaktivita a opakované rizikové chování.) u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 10-17 let 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zeldox perorální suspenze užívat 

 
Neužívejte přípravek
 Zeldox  

jestliže  jste  alergický(á)  na  ziprasidon  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou  v bodě  6).  Alergická  reakce  se  může  projevovat  vyrážkou,  svěděním,  otokem 
obličeje nebo rtů nebo pocitem krátkého dechu. 

jestliže  trpíte  nebo  jste  v minulosti  trpěl(a)  onemocněním  srdce  nebo  jste  nedávno  prodělal(a) 
srdeční infarkt.  

-

 

užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit 
(viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Zeldox").  

 

 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Zeldox se poraďte se svým  lékařem: 

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami 
(ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou 
krevních sraženin v cévách. 

jste-li starší 65 let a trpíte demencí a existuje u Vás riziko vzniku cévní mozkové příhody 

trpíte-li onemocněním jater 

jestliže jste někdy prodělal(a) epileptický záchvat 

máte-li  pomalý  srdeční  puls  a/nebo  nedostatek  solí  v organismu  v důsledku  dlouhotrvajícího 
průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění) 

zaznamenáte-li zrychlený srdeční puls nebo mdloby kolaps nebo točení hlavy při vstávání, což 
může být příznakem poruchy srdečního rytmu. 

 
Předtím, než podstoupíte laboratorní vyšetření (kontrola krve, moči, funkce jater, srdce apod.), 
informujte  lékaře  o  tom,  že  užíváte  přípravek  Zeldox,  protože  jeho  užívání  může  ovlivnit 
výsledky těchto testů. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Zeldox 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Neužívejte přípravek Zeldox, užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují 
srdeční rytmus, jako například: 
-

 

antiarytmika  třídy  IA  a  III,  oxid  arzenitý,  halofantrin,  levomethadyl-acetát,  mesoridazin, 
thioridazin,  pimozid,  sparfloxacin,  gatifloxacin,  moxifloxacin,  dolasteron-mesylát,  meflochin, 
sertindol  nebo  cisaprid.  Tyto  léky  ovlivňují  srdeční  rytmus  prodloužením  QT  intervalu.  Máte-li 
další otázky, informujte se u svého lékaře. 

 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li nebo jste užíval(a) v nedávné době léky k 
léčbě: 
-

 

bakteriální infekce (např. makrolidová antibiotika nebo rifampicin) 

-

 

změn nálady - od deprese po euforii, vzrušenosti a podrážděnosti (např. lithium, karbamazepin a 
valproát) 

-

 

deprese  (např.  fluoxetin,  paroxetin  a  sertralin,  nebo  rostlinný  přípravek  obsahující  třezalku 
tečkovanou) 

-

 

epilepsie (např. fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, etosuximid) 

-

 

Parkinsonovy choroby (např. levodopa, bromokriptin, ropinirol, pramipexol) 

-

 

nebo  užíváte-li  v současnosti  nebo  jste  nedávno  užíval(a)  následující  léky:  verapamil,  chinidin, 
itrakonazol nebo ritonavir. 

 
Přípravek Zeldox s jídlem a pitím a alkoholem 
Přípravek Zeldox je nutné užívat s jídlem.  
Přípravek  Zeldox  se  nesmí  před  podáním  mísit  s jídlem  ani  nápoji,  protože  by  se  tím  mohlo  zvýšit 
riziko nežádoucích účinků. Vždy k podání použijte přiloženou perorální stříkačku a suspenzi podávejte 
přímo do úst. 
Během užívání přípravku Zeldox se nedoporučuje požívat alkohol. 
 
Těhotenství a kojení 
Neurčí–li  lékař  jinak,  nesmíte  přípravek  Zeldox  užívat  během  těhotenství,  protože  by  mohl  být 
poškozen plod. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat účinnou antikoncepci. Vyhledejte svého 
lékaře okamžitě, pokud během léčby přípravkem Zeldox otěhotníte nebo plánujete těhotenství.  
 
U  novorozenců,  jejichž  matky  užívaly  přípravek  Zeldox  v  posledním  trimestru  (poslední  tři  měsíce 
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, 

 

problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto 
příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. 
 
Protože není známo, zda se ziprasidon vylučuje do mateřského mléka, nedoporučuje se během užívání 
přípravku Zeldox kojit. Pokud chcete kojit, před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Zeldox  může  způsobovat  ospalost.  Neřiďte,  neobsluhujte  stroje,  ani  se  nevěnujte 
nebezpečným  činnostem,  dokud  si  neověříte,  že  tento  přípravek  neovlivňuje  Vaši  schopnost  tyto 
činnosti vykonávat. 
 
Přípravek Zeldox obsahuje propylparaben (E216) a methylparaben (E218) 
Tyto pomocné látky mohou způsobit alregické reakce, i opožděně. 
 
Tento přípravek rovněž obsahuje 4,65 mg sodíku v 1 ml. Pacienti s dietou se sníženým příjmem soli 
musí vzít toto v úvahu. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Zeldox perorální suspenze užívá 

 
Vždy užívejte přípravek Zeldox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování u dospělých 
Obvyklá dávka přípravku je 40 - 80 mg (4-8 ml), užitá 2x denně s jídlem. Užívejte přípravek každý 
den  ve  stejnou  dobu.  Je-li  třeba,  abyste  užíval(a  )přípravek  Zeldox  dlouhodobě,  může  Vám  lékař 
dávku upravit. Nepřekračujte nejvyšší dávku 160 mg denně. 
 
Dávkování u dětí a dospívajících s bipolární afektivní poruchou 
Léčba se zahajuje jednorázovou dávkou 20 mg, užitou s jídlem. Poté může lékař zvyšovat dávku podle 
potřeby. Nepřekračujte nejvyšší dávku 160 mg denně při hmotnosti dítěte vyšší než 45 kg, nebo 80 mg 
denně při hmotnosti nižší než 45 kg. 
 
Dávkování u starších pacientů (starší 65 let) 
Jste-li starší pacient, Váš lékař Vám stanoví vhodnou dávku, která bývá někdy nižší, než u mladých 
dospělých.   
 
Dávkování u pacientů s onemocněním jater 
Trpíte-li  onemocněním  jater,  můžete  užívat  nižší  dávku  přípravku  Zeldox.  Váš  lékař  Vám  stanoví 
vhodnou dávku.  
 
Přípravek  Zeldox  užívejte  pouze  pomocí  přiložené  perorální  stříkačky  a  podávejte  přímo  do  úst. 
Přestože  je  vhodné  podávat  suspenzi  při  jídle,  rozpouštění  nebo  míchání  s jídlem  nebo  nápoji  před 
podáním není vhodné. Pro správné užití suspenze dbejte následujících instrukcí: 
 

 

   

  

 

 

 
 

1.  Před použitím pečlivě protřepejte lahvičku. Z lahvičky odstraňte bezpečnostní uzávěr tak, že 

na uzávěr zatlačíte a proti směru hodinových ručiček otočíte. 

2.  Nástavec  na  perorální  stříkačku  může  lékárník  nasadit  na  lahvičku.  Jestliže  se  tak  nestalo, 

nasaďte nástavec na hrdlo lahvičky. Pomocí nástavce budete moci naplnit perorální stříkačku 
lékem z lahvičky. 

3.  Postavte  lahvičku  na  pevný  hladky  povrch  a  držte  ji  pevně  jednou  rukou.  Druhou  rukou 

nasaďte hrot stříkačky do nástavce.   

 

   

 

 

 

   

4.  Otočte  lahvičku  dnem  vzhůru  a  stále  přidržujte  stříkačku.  Pomalu  zatáhněte  za  píst,  dokud 

nenatáhnete  z lahvičky  požadované  množství  přípravku.  Perorální  stříkačka  je  označena 
stupnicí buď po 0,25 ml (2,5 mg) nebo po 1 ml (10 mg). Aby byla dávka naměřena správně, 
musí být horní okraj černého kroužku na úrovni značky požadovaného množství na stříkačce. 

5.  Objeví-li se ve stříkačce velké bubliny, stlačte píst zpět do stříkačky. Tím se přípravek vrátí do 

lahvičky. Zopakujte znovu krok 4. 

6.  Držte pevně stříkačku a lahvičku. Lahvičku otočte dnem dolů, se stříkačkou stále nasazenou. 

Odstraňte stříkačku z lahvičky. 

                    

                                                   

 

7.  Přípravek podávejte přímo do úst tak, že do úst vložíte hrot stříkačky a POMALU stlačíte píst 

stříkačky. Nevystřikujte přípravek příliš rychle. 

8.  Vraťte  na  lahvičku  bezpečnostní  uzávěr,  nástavec  ponechejte  na  lahvičce.  Stříkačku 

vypláchněte. 

 

 

Čištění a uchovávání stříkačky. 

1.  Stříkačka se vyplachuje po každém použití. Vytáhněte píst ze stříkačky a obě části opláchněte 

pod teplou tekoucí vodou.  

2.  Obě části osušte. Píst vraťte zpět do stříkačky. Uchovávejte na suchém a čistém místě spolu 

s přípravkem. 

 
Suspenzi užívejte nejlépe každý den vždy ve stejnou dobu, s jídlem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zeldox, než jste měl(a) 
Vyhledejte  okamžitě  svého  lékaře  nebo  nejbližší  pohotovostní  službu. Vezměte  s sebou lahvičku  od 
přípravku Zeldox. Můžete zaznamenat ospalost, třes, křeče a nekontrolovatelné pohyby hlavy a krku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zeldox  
Je nezbytné užívat přípravek Zeldox pravidelně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li užít dávku, 
užijte  ji  co  nejdříve  si  vzpomenete,  pokud  již  není  čas  si  vzít  další  dávku.  V tom  případě  užijte  až 
následující dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zeldox  
Váš  lékař  určí  nezbytnou  délku  léčby  přípravkem  Zeldox.  Neukončujte  užívání  přípravku  Zeldox, 
dokud  Vám  to  nedoporučí  Váš  lékař.  Nepřestávejte  přípravek  užívat,  i  pokud  se  cítíte  lépe.  Při 
předčasném ukončení léčby se příznaky mohou vrátit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Většina  nežádoucích  účinků  je  přechodná.  Často  může  být  obtížné  odlišit 
příznaky Vaší nemoci od nežádoucích účinků. 
 
Přestaňte  užívat  přípravek  Zeldox  a  ihned  kontaktujte  svého  lékaře,  zaznamenáte-li  některý 
z následujících nežádoucích účinků: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):   

  Mimovolní/neobvyklé pohyby, nejčastěji obličeje nebo jazyka. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): 

  Rychlý  nebo  nepravidelný  srdeční  rytmus  a  závrať  při  vstávání,  které  mohou  být  projevem 

poruchy srdce. Může se jednat o příznaky posturální hypotenze.  

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000):  

  Otok  obličeje,  rtů,  jazyka  nebo  hrdla,  porucha  polykání  nebo  potíže  s dýcháním,  kopřivka. 

Výše uvedené jsou příznaky závažné alergické reakce nazývané angioedém. 

  Horečka,  zrychlený  dech, pocení,  svalová  ztuhlost, třes,  obtížné polykání  a  snížené  vědomí. 

Výše uvedené jsou příznaky neuroleptického maligního syndromu. 

  Kožní  reakce,  zvláště  vyrážka,  horečka  a  otok  mízních  uzlin,  což  mohou  být  příznaky 

onemocnění  nazývaného  „lékové  reakce  s eosinofilií  a  systémovými  příznaky  (DRESS 
syndrom)“. Tyto reakce mohou být život ohrožující.  

  Těžké  kožní  reakce,  jako  je  vyrážka  s puchýři,  které  mohou  zahrnovat  i  vředy  v ústech, 

odlupování  kůže,  horečku  a  ohraničené  skvrny  na  kůži.  Toto  mohou  být  příznaky  Stevens-
Johnsonova syndromu. Tyto kožní reakce nohou být život ohrožující. 

 

  Zmatenost, vzrušenost, horečka, pocení, nedostatek koordinace svalů, svalové záškuby. Výše 

uvedené jsou příznaky serotoninového syndromu. 

  Rychlý, nepravidelný srdeční rytmus a mdloby, které mohou být projevem život ohrožujícího 

stavu nazývaného torsades de pointes.  

  Přetrvávající neobvyklá a bolestivá erekce. 

 
Můžete zaznamenat níže uvedené nežádoucí účinky. Jsou obecně mírné až střední závažnosti a 
v průběhu léčby mohou odeznít. Jsou-li závažné nebo Vás obtěžují, kontaktujte svého lékaře. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10): 

  Potíže se spánkem  

  Nadměrná denní ospalost 

  Bolest hlavy 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): 

  Rýma 

  Povznesená nálada, neobvyklé myšlení a hyperaktivita, pocit rozrušení, úzkost 

  Neklid 

  Porucha  hybnosti  zahrnující  neobvyklé/nedobrovolné  pohyby,  svalová  ztuhlost,  pomalé 

pohyby 

  Závrať  

  Útlum 

  Rozmazané vidění, porucha vidění 

  Vysoký krevní tlak 

  Zácpa,  průjem,  pocit na  zvracení,  zvracení,  porucha  trávení,  sucho  v ústech,  zvýšená  tvorba 

slin 

  Vyrážka 

  Sexuální problémy u mužů 

  Horečka 

  Bolest 

  Nárůst nebo pokles tělesné hmotnosti 

  Vyčerpání 

  Celkový pocit nemoci 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100): 

  Vysoké hladiny hormonu prolaktinu v krvi 

  Zvýšená chuť k jídlu 

  Záchvat paniky 

  Nervozita nebo deprese 

  Snížení pohlavní touhy 

  Ztráta vědomí 

  Nekontrolovatelné pohyby/mimovolní pohyby 

  Neklidné nohy 

  Noční můry 

  Epileptické  záchvaty,  neobvyklé  pohyby  očí,    nemotornost,  nezřetelná  řeč,  snížená  citlivost, 

pocit brnění, snížená schopnost koncentrace, slintání  

  Rychlý nebo nepravidelný srdeční puls, dušnost 

  Přecitlivělost na světlo, suché oko, zvonění v uších, bolest ucha 

  Bolest hrdla, plynatost, nepříjemný pocit v břiše 

  Svědivá vyrážka, akné 

  Svalové křeče, ztuhlé nebo oteklé klouby 

  Žízeň, bolest na hrudi, abnormální chůze 

 

  Pronikání  kyselého  žaludečního  obsahu  zpět  do  jícnu  projevující  se  pálením  žáhy,  bolest 

břicha 

  Vypadávání vlasů 

  Neobvyklá poloha hlavy (nesymetrické držení hlavy) 

  Únik moči, bolestivé nebo obtížné močení 

  Abnormální tvorba mléka 

  Zvětšení prsů u mužů 

  Vynechání menstruace 

  Neobvyklé výsledky krevních testů nebo testu funkce srdce 

  Neobvyklé výsledky funkčních jaterních testů 

  Závrať 

  Celková slabost a únava 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000): 

  Pokles hladiny vápníku v krvi 

  Zpomalené myšlení, apatie 

  Pokles obličejových svalů 

  Ochrnutí 

  Částečná nebo úplná ztráta zraku jednoho oka, svědění očí 

  Porucha řeči, škytavka 

  Řídká stolice 

  Podráždění kůže 

  Neschopnost otevřít ústa 

  Potíže s vyprázdněním močového měchýře 

  Příznaky z vysazení léku u novorozenců 

  Snížený orgasmus 

  Pocit horka 

  Snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek (ve výsledcích krevních testů) 

  Lupénka (vyvýšené a zanícené skvrny na kůži potažené bílými šupinkami) 

 
Není známo /frekvenci nelze z dostupných údajů určit): 

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet 
úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali. 

Krevní  sraženiny  v žilách zvláště  dolních  končetin  (příznaky  zahrnují  otok,  bolest  a  zarudnutí 
dolní  končetiny),  které  mohou  putovat  žilním  řečištěm  do  plic  a  zapříčinit  bolest  na  hrudi  a 
dýchací  obtíže.  Jestliže  zpozorujete  některý  z těchto  příznaků,  vyhledejte  okamžitě  lékařskou 
pomoc. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 

 

5. 

Jak přípravek Zeldox perorální suspenze uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce.  Po 
otevření se obsah lahvičky musí spotřebovat do 2 měsíců. 
 
Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Zeldox obsahuje 
-  Léčivou  látkou  je  ziprasidoni  hydrochloridum  monohydricum  11,33  mg,  což  odpovídá 

ziprasidonum 10 mg v 1 mililitru suspenze. 

-  Pomocnými  látkami  jsou:  čištěná  voda,  xylitol  (E967),  chlorid  sodný,  koloidní  bezvodý  oxid 

křemičitý, třešňové aroma, xanthanová klovatina (E415), methylparaben (E218), dihydrát natrium-
citrátu  (E331),  monohydrát  kyseliny  citronové  (E330),  polysorbát  80  (E433),  propylparaben 
(E216). 
 

Jak přípravek Zeldox vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek  Zeldox  perorální  suspenze  se  vyrábí  ve  2  velikostech  balení:  60  ml  (obsahující  600  mg 
ziprasidonu)  a  240  ml  (obsahující  2400  mg  ziprasidonu)  bílé  až  slabě  žluté  neprůhledné  vodní 
suspenze, s třešňovou příchutí. 
 
Balení  obsahuje  lahvičku  se  suspenzí  s bezpečnostním  uzávěrem,  nástavec  na  lahvičku  a  perorální 
stříkačku.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
R-Pharm Germany GmbH, Heinrich-Mack-Str. 35, 89257 Illertissen, Německo 
Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, B-1930 Zaventem, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 3. 2017 

Recenze

Recenze produktu ZELDOX 10 MG/ML PERORÁLNÍ SUSPENZE 600MG/60ML Suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu ZELDOX 10 MG/ML PERORÁLNÍ SUSPENZE 600MG/60ML Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám