Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RANBAXY IRELAND LTD., SPAFIELD, CASHEL, CO. TIPPER
Kód výrobku: 25796
Kód EAN: 8901296001837
Kód SÚKL: 12349
Držitel rozhodnutí: RANBAXY IRELAND LTD., SPAFIELD, CASHEL, CO. TIPPER
Co je Zanocin a k čemu se používá Zanocin tablety (ofloxacin) se užívají k léčbě bakteriální infekce. Jsou to infekce dýchacího ústrojí, jako je např. zánět průdušek, zápal plic; infekce močových cest, močové trubice; infekce pochvy včetně kapavky, infekce kůže. Lékař může přípravek Zanocin předepsat i k léčbě jiných infekcí.

Příbalový leták

1/8

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls250959/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ZANOCIN 200 mg
Potahované tablety
Ofloxacinum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek ZANOCIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZANOCIN užívat
3. Jak se přípravek ZANOCIN užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ZANOCIN uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ZANOCIN a k čemu se používá
Ofloxacin obsažený v přípravku Zanocin 200 mg je antibakteriální látka (nazývaná antibiotikum).
Patří do skupiny léčiv nazývaných 4-chinolonové antibakteriální látky. Působí tak, že ničí některé
bakterie vyvolávající infekci.
Zanocin (ofloxacin) se užívá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:
infekcí ledvin a močových cest,
infekce prostaty;
infekce mužských a ženských pohlavních orgánů (pohlavního ústrojí). To zahrnuje kapavku,
což je sexuálně přenosná infekce postihující jak muže, tak ženy.
infekce kůže a měkkých tkání. infekcí kostí a kloubů
infekcí žaludku a žlučových cest
infekce uší, nosu a hrdla (kromě akutní tonzilitidy),
infekce dýchacích cest (kromě komunitní pneumonie),
prevence infekcí způsobených patogeny citlivými na ofloxacin (profylaxe infekcí také
selektivní dekontaminací střeva) u pacientů s významným poklesem rezistence na infekce (např. při
stavech neutropenie).2/8


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZANOCIN užívat
Neužívejte přípravek Zanocin a oznamte svému lékaři pokud:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ofloxacin nebo jiná chinolonová antibiotika nebo jakoukoliv
pomocnou látku tohoto léku (uvedenou v bodě 6). Příznaky alergické reakce zahrnují: vyrážku,
problémy s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, obličeje, krku nebo jazyka
jste někdy prodělali zánět šlach (tzv. tendinitidu) např. v zápěstí nebo Achillovy šlachy
způsobený fluorochinolony
jestliže trpíte epilepsií, nebo u Vás existuje riziko záchvatů
máte problém s červenými krvinkami známý jako deficit glukosa6fosfátdehydrogenázy
jste těhotná nebo kojíte (viz bod Těhotenství a kojení)
u dětí a mladistvých do 18 let věku nebo stále ve fázi růstu
Pokud se Vás týká některé z výše uvedeného, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistí, zeptejte se
svého lékaře nebo lékárníka, než začnete užívat Zanocin.
Upozornění a opatření
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete užívat Zanocin, pokud:
trpíte nebo se u Vás rozvine závažný přetrvávající průjem (pseudomembranózní kolitida).
Léky, které potlačují peristaltiku (vlnitý pohyb stěn střeva) se nesmí v tomto případě
používat
máte problémy s játry nebo ledvinami (viz bod 4)
máte nebo jste někdy měli problémy s duševním zdravím
trpíte onemocněním nazývaným mystenia gravis (svalová slabost)
jste diabetik(čka)

Pokud se u Vás vyskytnou nové příznaky při užívání Zanocinu, řekněte to svému lékaři.
Pokud zaznamenáte příznaky neuropatie jako je bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo slabost
během užívání tohoto léku, řekněte to svému lékaři.
Ofloxacin může ovlivnit výsledky některých laboratorních vyšetření moče. Pokud je nutné vyšetřit
moč, informujte lékaře, že užíváte Zanocin.

Vyhýbejte se silnému slunečnímu nebo UV záření (horské slunce, solárium), protože při užívání
tohoto léku máte zvýšené riziko citlivosti kůže (může způsobit, že se Vaše kůže snadno spálí, nebo
tvorbu puchýřů)
Srdeční poruchy
Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým
QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v
rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte
velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste
prodělal/a srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient(ka) nebo pokud užíváte
jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Další léčivé přípravky a Zanocin:).

3/8


Pokud si nejste jistí, jestli se Vás něco z výše uvedeného týká, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka,
dříve než začnete užívat Zanocin.

Další léčivé přípravky a Zanocin:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
To je kvůli tomu, že Zanocin a některé jiné léky se mohou navzájem ovlivňovat.

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus:
léky, které patří do skupiny antiarytmik (např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid,
amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),
tricyklická antidepresiva.
některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik),
některá antipsychotika.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte následující léky:
antacida obsahující hořčík nebo hliník používaná k léčbě trávicích potíží
sukralfát používaný na léčbu žaludečních vředů
léky, které obsahují železo (na anémii) nebo zinek
theofylin -lék na léčbu dýchacích astmatických potíží.
nesteroidní protizánětlivé léky používané k úlevě od bolesti a zánětu (jako je fenbrufen,
ibuprofen, diklofenak nebo indomethacin)
léky na snížení srážlivosti krve
perorální antidiabetika (např. glibenklamid) nebo inzulín používané k léčbě cukrovky (viz
bod 4)
probenecid - na léčbu dny
cimetidin - na zažívací potíže
léky na odvodnění (diuretika), jako je furosemid
methotrexát - k léčbě revmatismu nebo rakoviny
kortikosteroidy k léčbě zánětu

Zanocin s jídlem a pitím
Během užívání Zanocinu nepijte alkohol.


4/8


Těhotenství a kojení
Neužívejte tento lék pokud:
jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět
kojíte nebo plánujete kojit
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání tohoto léku můžete cítit ospalost, závratě, poruchu pozornosti nebo mít problémy se
zrakem. Pokud toto u sebe zaznamenáte, neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Zanocin obsahuje laktosu
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
Zanocin užívat.

3. Jak se přípravek ZANOCIN užívá
Vždy užívejte přípravek Zanocin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař rozhodne, kolik tablet Zanocinu máte užívat.

Dospělí:
Doporučená denní dávka pro dospělé je v rozmezí mezi 200 a 800 mg denně podle typu a
závažnosti infekce. Dávka bude také záviset na druhu infekce, kterou trpíte.
V závislosti na funkci ledvin může být vyžadována úprava dávky u starších pacientů.
Při zhoršené funkci jater nebo ledvin Vám může lékař předepsat i nižší dávku.
Použití u dětí a dospívajících
Tento lék není určen dětem a dospívajícím.
Cesta a způsob podání
užívejte tento lék ústy
spolkněte tabletu celou s dostatečným množstvím tekutiny
tablety je možné užívat s jídlem nebo bez jídla
antacida (na trávení nebo pálení žáhy) se nemají podávat během 2 hodin před nebo po užití
Zanocinu
dávky do 400 mg se užívají jako jedna dávka ráno
vyšší dávky mají být rozděleny do dvou dávek, jedné ráno a jedné večer

5/8


Pokud pociťujete účinek léku jako příliš slabý nebo silný, neměňte si dávku sami, ale poraďte se
s lékařem.
Trvání léčby
Doba léčby bude záviset na závažnosti infekce. Léčba by neměla být delší než 2 měsíce.

Jestliže jste užil(a) více Zanocinu, než jste měl(a)
Pokud užijete více Zanocinu, než jste měl/a, oznamte to lékaři nebo jděte okamžitě na pohotovost
nejbližší nemocnice. Vezměte si s sebou toto balení léku, aby lékař věděl, co jste požil/a. Mohou
nastat následující příznaky: pocit zmatenosti nebo závratě, ztráta vědomí, křeče, pocit na zvracení
nebo krev ve stolici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zanocin
V případě, že si dávku léku zapomenete vzít, vezměte si ji okamžitě, jakmile si na to vzpomenete.
Jestliže to je však v době, kdy byste měli užít další dávku, tak předchozí dávku vynechejte a užijte
dávku následující a dále pokračujte dle předepsaného dávkovacího režimu. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít více dávek, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat Zanocin
Užívejte Zanocin, dokud Vám lékař neřekne, že můžete přestat. Nepřestávejte užívat Zanocin jen
proto, že se cítíte lépe. Pokud přestanete, infekce se může znovu zhoršit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zanocin nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky
Přestaňte užívat Zanocin a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoliv z následujících
závažných nežádoucích účinků budete možná potřebovat okamžitou lékařkou pomoc.
Pokud máte alergickou reakci
příznaky alergické reakce mohou zahrnovat: vyrážku, potíže s polykáním nebo dýcháním,
otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka
závažné kožní vyrážky, které mohou zahrnovat puchýře nebo olupování kůže okolo rtů, očí,
úst, nosu a genitálií; polékovou vyrážku
zánět krevních cév (známý jako vaskulitida), který se může projevit jako narudlé puchýře a
malé hrbolky na kůži s tvorbou krust
6/8


Další nežádoucí účinky
Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte cokoliv z následujícího:
Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100)
mykotické infekce, rezistence patogenů
neklid, potíže se spaním nebo poruchy spánku
bolest hlavy, závratě nebo neklid
podráždění oka
kašel, zánět nosohltanu
nevolnost, zvracení, průjem nebo bolest břicha
kožní vyrážka nebo svědění
Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1000)anafylaktická reakce, anafylaktoidní reakce,
angioedém
ztráta chuti k jídlu
psychické problémy, např. halucinace, úzkost, zmatenost, noční můry, deprese, ospalost
brnění nebo necitlivost rukou nebo chodidel
změny vnímání chuti nebo čichu
porucha zraku
zrychlení srdečního tepu, ,snížení krevního tlaku
dušnost
zánět střeva způsobený těžkým průjmem zahrnující někdy krvácení
zvýšení hladin jaterních enzymů a bilirubinu kopřivka, a nadměrné pocení
bolest, citlivost, někdy omezená pohyblivost šlach (zánět šlach)
zvýšení hladiny sérového kreatininu Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
krvácení nebo tvorba podlitin snadněji než je obvyklé, přetrvávající bolest v krku a časté
infekce a/nebo anémie
anafylaktický šok, anafylaktoidní šok
necitlivost nebo slabost rukou a nohou
křeče
neobvyklé pohyby zahrnující chvění a třes rukou a prstů, krouživé pohyby těla, šouravá chůze
a ztuhlost rukou a nohou
ušní šelest, ztráta sluchu
vodnatý průjem, který může obsahovat krev, případně žaludeční křeče a vysoká horečka
problémy s játry, které mohou způsobit zežloutnutí očí a kůže (žloutenka), těžké poškození
jater
kožní vyrážky způsobené slunečním zářením
fialové nebo červenohnědé skvrny prosvítající kůží, poléková vyrážka
bolest svalů a kloubů, ruptura šlachy, například Achillovy šlachy. To může nastat v průběhu
48 hodin léčby a může nastat na obou stranách. Pokud se u Vás objeví jakékoliv příznaky
zánětu šlachy (příznaky zahrnují bolest, otok, citlivost, někdy omezenou pohyblivost),
přestaňte užívat tento lék a poraďte se s lékařem
akutní selhání ledvin
7/8

Neznámá četnost (četnost nelze z dostupných údajů stanovit)
časté infekce, jako je horečka, zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech (nedostatek bílých
krvinek), selhání kostní dřeně
nízké hladiny cukru (glukózy) v krvi. Příznaky jsou pocení, slabost, hlad, závratě, třes, bolest
hlavy, zčervenání nebo bledost, necitlivost, rychlý výrazný tlukot srdce. To může nastat,
pokud se Zanocin užívá společně s antidiabetiky (léky na léčbu cukrovky)
psychické poruchy a deprese se sebepoškozujícím chováním zahrnujícím sebevražedné
myšlenky a sebevražedné chování
abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu,
poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG,
elektrickém záznamu činnosti srdce).
otok plic v důsledku alergie
závažné obtíže při dýchání
dočasné ochrnutí nebo slabost svalů a/nebo svalové bolesti, svalová ochablost nebo slabost,
která není způsobená cvičením, svalová slabost, natržení nebo ruptura svalu
akutní problémy s ledvinami
ofloxacin může vyvolat záchvat porfyrie (vzácné onemocnění ovlivňující metabolismus) u
některých pacientů
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek ZANOCIN uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivý přípravek neužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Nepoužitelné
léčivo vraťte do lékárny. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek ZANOCIN 200 mg obsahuje
- Léčivou látkou je ofloxacinum 200 mg v jedné potahované tabletě.
- Pomocnými látkami jsou laktosa, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu,
kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát, hyprolosa, polysorbát
80, hypromelosa 2506/5, makrogol 400, oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Zanocin vypadá a co obsahuje toto balení
Zanocin jsou bílé až téměř bílé, kulaté bikonvexní potahované tablety, na jedné straně s půlící rýhou,
na druhé straně je vyraženo 200.
8/8


Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení:
1 x 10 potahovaných tablet

Držitel rozhodnutí o registraci
Ranbaxy (UK) Ltd.
Building 4, Chiswick Park
Londýn, W4 5YE
Velká Británie

Výrobce
Ranbaxy Ireland Ltd.
Spafield, Cork Road, Cashel,
Co Tipperary, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.3.2013


Recenze

Recenze produktu ZANOCIN 200 MG 10X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZANOCIN 200 MG 10X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze