Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

YENTREVE 20 MG 98X20MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 111368

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Kód výrobku: 111368
Kód EAN:
Kód SÚKL: 29757
Doplněk názvu: 20MG CPS ETD 98
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Co je to přípravek Yentreve a k čemu se užívá Yentreve je přípravek podávaný ústy určený k léčbě stresové inkontinence moči (SUI) u žen. Stresová inkontinence moči je stav, při kterém pacientky trpí mimovolným únikem moči během fyzické námahy nebo při aktivitách jako je smích, kašel, kýchání, zvedání předmětů nebo cvičení. Yentreve působí zvýšením síly svalu zadržujícího moč při smíchu, kýchání nebo fyzických aktivitách. Yentreve může být kombinován s programem cvičení svalů pánevního dna (PFMT).

Příbalový leták

YENTREVE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN 

ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
YENTREVE 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky  
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 40 mg (jako hydrochlorid). 
 
Pomocná látka/Pomocné látky se 

známým účinkem:  

Jedna tobolka 

může obsahovat až 74 mg sacharózy. 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 
 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Enterosolventní tvrdá tobolka  
 
N

eprůhledné, oranžové tělo tobolky s potiskem ‘40 mg’, neprůhledné, modré víčko tobolky s potiskem 

‘9545’. 
 
 
4.  

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1 

Terapeutické indikace 

 

YENTREVE je určen k terapii středně závažného až závažného mimovolného úniku moči u žen – tzv. 

stresové inkontinence moči (Stress Urinary Incontinence – SUI). 
 

Přípravek YENTREVE je indikován k léčbě dospělých. 
Další informace viz bod 5.1. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 

Doporučené dávkování YENTREVE je 40 mg dvakrát denně bez závislosti na jídle. Po 2 až 4 týdnech 

léčby by se měl znovu zhodnotit stav pacientky pro stanovení prospěšnosti a tolerance léčby. U 

některých pacientek může být prospěšné zahájit léčbu dávkou 20 mg dvakrát denně po dobu dvou 

týdnů a poté ji zvýšit na doporučenou dávku 40 mg dvakrát denně. Stupňování dávky může snížit, i 
když ne eliminovat, riziko nevolnosti a závrati.  
 
Dostupné jsou také tobolky 20 mg. K 

potvrzení účinnosti dávky přípravku YENTREVE 20 mg 

dvakrát denně jsou ovšem k dispozici pouze omezené údaje. 
 

Účinnost YENTREVE nebyla hodnocena v placebem kontrolovaných studiích delších než tři měsíce. 

Prospěšnost léčby by měla být posuzována v pravidelných intervalech. 
 
Kombinace podávání YENTREVE a 

cvičení svalů pánevního dna (pelvic floor muscle training – 

PFMT) může být efektivnější než použití těchto typů léčby samostatně. Doporučuje se tedy věnovat 
pozor

nost současnému PFMT. 

 

Dávkování při zhoršené funkci jater 
YENTREVE se nesmí používat u žen s 

onemocněním jater, které vede k poruše jaterních funkcí (viz 

bod 4.3 a 5.2).  
 

Dávkování při snížené funkci ledvin 

U pacientek s lehkou až střední poruchou renálních funkcí není třeba upravovat dávkování (clearance 
kreatininu od 30 do 80 ml/min). 

Přípravek YENTREVE nesmí užívat pacientky s těžkým postižením 

ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min, viz bod 4.3). 
 
Pediatrická populace 
 

Bezpečnost a účinnost duloxetinu při léčbě stresové inkontinence moči poruchy nebyla stanovena. 
K dispozici nejsou žádné údaje. 
 

Zvláštní skupiny pacientů 
 
Starší pacienti 

U starších pacientek je při terapii třeba opatrnosti. 
 

Ukončení léčby 

Léčba by neměla být ukončena náhle. Při ukončování terapie přípravkem YENTREVE by měla být 

dávka snižována postupně v průběhu nejméně jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko možných 

příznaků z vysazení (viz bod 4.4 a 4.8). Jestliže se po snížení dávky nebo po ukončení léčby objeví 

příznaky nesnášenlivosti, může být zvážen návrat k předchozí předepsané dávce. Následně může lékař 
ve snižová

ní dávky dále pokračovat, ale pomalejším tempem. 

 

Způsob podání 
K perorálnímu podání. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku léčivého přípravku uvedenou 

bodě 6.1. 

 

Onemocnění jater vedoucí k poruše jaterních funkcí (viz bod 5.2). 
 
YENTREVE se nesmí podávat v kombinaci s neselektivními ireverzibilními inhibitory 
monoaminooxidázy - IMAO (viz bod 4.5).  
 
YENTREVE se nesmí používat v kombinaci s inhibitory CYP1A2, jako je fluvoxamin, ciprofloxacin 
nebo enoxacin vzhledem k tomu, že tato kombinace má za následek zvýšení plazmatických hladin 
duloxetinu (viz bod 4.5). 
 

Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) (viz bod 4.4). 
 

Zahájení léčby přípravkem YENTREVE je kontraindikováno u pacientek s nekontrolovanou 

hypertenzí, protože může vystavit tyto pacientky potenciálnímu riziku hypertenzní krize (viz bod 4.4 a 
4.8). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Mánie a křeče 

YENTREVE je třeba podávat s opatrností pacientkám s anamnézou mánie, bipolární poruchy a/nebo 

křečí. 
 
Serotoninový syndrom 

Stejně jako u ostatních serotonergních látek se, může při léčbě duloxetinem, vyskytnout serotoninový 
syndrom

, potenciálně život ohrožující stav, zvláště při současném užívání dalších serotonergních látek 

(včetně SSRI, SNRI, tricyklických antidepresiv nebo triptanů), látek, které narušují serotoninový 
metabolizmus, jako jsou IMAO, nebo antipsychotik a dalších ant

agonistů dopaminu, které mohou 

ovlivňovat serotonergní neurotransmiterové systémy (viz body 4.3 a 4.5).  

 

Příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat změny duševního stavu (např. agitovanost, 

halucinace, kóma), autonomní nestabilitu (např. tachykardii, nestabilní krevní tlak, hypertermii), 

nervosvalové poruchy (např. hyperreflexii, poruchy koordinace) a/nebo gastrointestinální příznaky 

(např. nauzeu, zvracení, průjem). 
 
Je-

li současné užívání duloxetinu a dalších serotonergních látek, které mohou ovlivňovat serotonergní 

a/nebo dopaminergní neurotransmiterové systémy, klinicky opodstatněné, doporučuje se pečlivé 

sledování pacienta, zejména na začátku léčby a při zvyšování dávek. 
 

Třezalka 

K nežádoucím účinkům může častěji docházet při současném užití přípravku YENTREVE a přípravků 

léčivých rostlin obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 

 
Mydriáza 

Ve spojení s užíváním duloxetinu byla popisována mydriáza, je proto zapotřebí opatrnosti při 

podávání přípravku pacientkám se zvýšeným nitroočním tlakem nebo s rizikem akutního glaukomu s 
úzkým úhlem.  
 

Krevní tlak a srdeční frekvence 

U některých pacientek bylo podávání duloxetinu spojeno se zvýšením krevního tlaku a klinicky 

významnou hypertenzí. Může to být způsobeno noradrenergním účinkem duloxetinu. Při podávání 

duloxetinu byly hlášeny případy hypertenzní krize, zvláště u pacientek s preexistující hypertenzí. U 

pacientek se známou hypertenzí a/nebo jiným kardiálním onemocněním se proto doporučuje 

monitorovat krevní tlak, obzvlášť v průběhu prvního měsíce léčby. U pacientek, u kterých by jejich 

zdravotní stav mohl být ohrožen zrychlenou srdeční frekvencí nebo zvýšeným krevním tlakem, by měl 

být duloxetin používán se zvýšenou opatrností. Zvýšená opatrnost je také zapotřebí, pokud je 
duloxetin už

íván společně s léčivými přípravky, které mohou ovlivnit jeho metabolismus (viz bod 

4.5). U pacientek, u kterých se při užívání duloxetinu projevilo setrvalé zvýšení krevního tlaku, by 

měla být zvážena redukce dávky nebo postupné vysazení duloxetinu (viz bod 4.8). U pacientek 

nekontrolovanou hypertenzí léčba duloxetinem nesmí být zahájena (viz bod 4.3). 

 
Poruchy funkce ledvin 

U dialyzovaných pacientek s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) se 
vyskytují zvýšené plazmatické hladiny duloxetinu. U pacientek s 

těžkou poruchou funkce ledvin viz 

bod 4.3. Terapie 

pacientek s lehkou nebo středně závažnou poruchou funkce ledvin viz bod 4.2.  

 
Krvácení  

V souvislosti s podáváním selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a 

selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu/noradrenalinu (SNRI) včetně duloxetinu, byly 

popsány krvácivé projevy jako ekchymózy, purpura a gastrointestinální krvácení. Je doporučena 
zvýšená opatrnost u pacientek užívajících antikoagulancia 

a/nebo léčivé přípravky ovlivňující funkci 

krevních destiček (např. NSAID nebo kyselinu acetylsalicylovou (ASA)), a u pacientek se známým 
sklonem ke krvácivosti. 
 

Vysazení léčby 

Při ukončení léčby jsou příznaky z vysazení časté, zvláště jestliže je léčba přerušena náhle (viz bod 
4.8). V 

klinické studii se při náhlém ukončení léčby objevily nežádoucí účinky přibližně u 44 % 

pacientek léčených přípravkem YENTREVE a 24 % pacientek léčených placebem. 
 

Riziko příznaků z vysazení, pozorované u SSRI a SNRI, může být závislé na různých faktorech 

zahrnujících délku léčby, dávku a rychlost redukce dávky. Nejčastěji hlášené účinky jsou 
vyjmenovány v 

bodu 4.8. Obecně jsou tyto příznaky mírné až střední intenzity, u některých pacientek 

však mohou být vážnější. Obvykle se objevují v průběhu prvních několika dnů po ukončení léčby, 

velmi vzácně ovšem byly tyto účinky popsány i u pacientek, které neúmyslně zapomněly užít dávku. 

Obecně tyto účinky samy mizí v průběhu 2 týdnů, ačkoliv u některých jednotlivců může být jejich 

trvání prodlouženo (2-

3 měsíce nebo více). Při ukončování léčby se proto doporučuje snižovat dávku 

duloxetinu postupně v průběhu nejméně dvou týdnů podle potřeb pacientky (viz bod 4.2). 
 
Hyponatrémie 

Při podávání přípravku YENTREVE byla hlášena hyponatrémie, včetně případů s nižší hladinou 

sodíku než 110 mmol/l.  Hyponatrémie může být způsobena syndromem nepřiměřené sekrece 

antidiuretického hormonu (SIADH). Většina případů hyponatrémie byla hlášena u starších pacientů, 

obzvláště při současném výskytu porušené rovnováhy tekutin anebo při predispozici k ní. Opatrnosti je 

zapotřebí u pacientek se zvýšeným rizikem vzniku hyponatrémie, jako jsou starší pacientky, pacientky 

cirhózou nebo dehydratované pacientky nebo pacientky léčené diuretiky.  

 
Deprese, suicidální myšlenky a chování 

Ačkoliv přípravek YENTREVE není indikován k léčbě deprese, jeho léčivá látka duloxetin existuje 
také jako antidepresivum. Deprese je spojena se zvýšeným rizikem suicidálních myšlenek, 
sebepoškození a sebevraždy (

sebevražedné příhody). Toto riziko přetrvává, dokud nenastane 

signifikantní remise. Protože zlepšení stavu nemusí nastat v 

několika prvních i dalších týdnech léčby, 

pacienti by měli být pečlivě monitorováni, dokud se toto zlepšení nedostaví. Zvýšené riziko 
sebevraždy v 

časném stadiu zotavování je všeobecnou klinickou zkušeností. U pacientů s anamnézou 

sebevražedného jednání a u pacientů vykazujících významný stupeň suicidálních úvah před zahájením 

léčby je vyšší riziko suicidálních úvah nebo suicidálního chování. Tito pacienti by měli být v průběhu 

léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických hodnocení použití 
antidepresiv u psychiatrických 

onemocnění prokázala mírné zvýšení rizika suicidálního chování při 

léčbě antidepresivy ve srovnání s placebem u pacientů mladších 25ti let.  
 

Při léčbě duloxetinem nebo krátce po jeho vysazení byly popsány případy výskytu suicidálních 
myšlenek a chování (viz bod 4.8)

. Lékaři by měli pacientům umožnit kdykoliv se svěřit s úzkostnými 

nebo depresivními myšlenkami, pocity a náladami. Pokud se v 

průběhu léčby přípravkem 

YENTREVE 

u pacientky rozvinou příznaky agitovanosti nebo deprese, je doporučeno vyhledat 

odbornou lékařskou pomoc specialisty, neboť deprese je závažný zdravotní problém. Jestliže je 
rozhodnuto zahájit antidep

resivní medikaci, je doporučeno postupné vysazení přípravku YENTREVE 

(viz bod 4.2).  
 

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let 

Přípravek YENTREVE se nesmí používat při léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Sebevražedné 
chování (sebevražedné pok

usy, sebevražedné myšlenky) a nepřátelství (především agresivita, opoziční 

chování a hněv), byly častěji pozorovány v klinických studiích u dětí a dospívajících léčených 
antidepresivy, v porovnání s 

těmi léčenými placebem. Jestliže je přece jen na základě klinické potřeby 

rozhodnuto o léčbě, musí být pacient pečlivě monitorován s ohledem na výskyt příznaků suicidálního 
chování. Mimo to úd

aje o bezpečnosti dlouhodobého podávání u dětí a dospívajících s ohledem na 

růst, dospívání a kognitivní a behaviorální vývoj nejsou k dispozici. 
 

Léčivé přípravky obsahující duloxetin 

Duloxetin se používá pod různými obchodními názvy ve více indikacích (léčba diabetické 
neuropatické bolesti, depresivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha a 

stresová močová 

inkontinence). Je nutné se vyvarovat užívání více než jednoho z 

těchto přípravků současně. 

 

Hepatitida/ zvýšení hladiny jaterních enzymů 

Při podávání duloxetinu byly hlášeny případy poškození jater, včetně závažného zvýšení hladiny 

jaterních enzymů (>10 násobek horní hranice normy), hepatitidy a žloutenky (viz bod 4.8). Většina 
z nich se objevila v 

průběhu prvních měsíců léčby. Charakter poškození jater byl převážně 

hepatocelulární. Duloxetin by měl být podáván s opatrností u pacientek léčených dalšími léčivými 

přípravky spojovanými s poškozením jater. 
 
Akatizie/psychomotorický neklid 
Použití duloxetinu bylo spojeno s vývojem akatizie

, charakterizované subjektivně nepříjemným nebo 

stresujícím neklidem a potřebou se často pohybovat, spojenou s neschopností zůstat klidně sedět či 

stát. Nejpravděpodobnější výskyt těchto účinků je v průběhu prvních několika týdnů léčby. U 
pacientek s 

těmito příznaky může být další zvyšování dávky škodlivé. 

 
Sacharóza  
YENTREVE enterosolventní tvrdé tobolky obsahují sacharózu. Pacientky se vzácnými vrozenými 

dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo i sacharázo-
izomaltázovou deficiencí 

by tento přípravek neměly užívat. 

 
4.5   Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce  

 
Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)
: vzhledem k riziku vzniku serotoninového syndromu by 
duloxetin 

neměl být podáván současně s neselektivními ireverzibilními inhibitory monoaminooxidázy 

(I

MAO) nebo v období minimálně 14 dní po ukončení léčby IMAO. Vzhledem k plazmatickému 

pol

očasu duloxetinu se doporučuje minimálně pětidenní odstup od vysazení YENTREVE do zahájení 

terapie IMAO (viz bod 4.3). 
 

Současné podávání přípravku YENTREVE se selektivními reverzibilními IMAO, jako je moklobemid 

se nedoporučuje (viz bod 4.4). Antibiotikum linezolid je reverzibilní neselektivní IMAO a pacientům 

léčeným přípravkem Yentreve se nemá podávat (viz bod 4.4). 
 
Inhibitory CYP 1A2: 
vzhledem k 

tomu, že CYP1A2 je zapojen do metabolismu duloxetinu, současné 

podávání duloxetinu se silnými inhibitory CYP

1A2 pravděpodobně zvyšuje koncentraci duloxetinu. 

Fluvoxamin (100 mg jedenkrát denně) – silný inhibitor CYP1A2 – snížil zdánlivou plazmatickou 
clearance duloxetinu asi o 77 % a hodnotu AUC

o-t

 zvýšil 6-

ti násobně. Proto by přípravek 

YENTREVE 

neměl být podáván v kombinaci se silnými inhibitory CYP1A2, jakým je fluvoxamin 

(viz bod 4.3). 
 

Léky ovlivňující CNS: riziko při podávání duloxetinu v kombinaci s ostatními léky působícími na CNS 
nebylo systematicky hodnoceno s 

výjimkou případů popsaných v tomto bodě. Opatrnost se doporučuje 

při podávání přípravku YENTREVE v kombinaci s jinými centrálně působícími léky a látkami včetně 

alkoholu a sedativních přípravků (např. benzodiazepiny, morfinomimetika, antipsychotika, 
fenobarbital, sedativní antihistaminika). 
 
Serotonergní látky: 

serotoninový syndrom byl vzácně popsán u pacientů užívajících SSRI/SNRI 

společně se serotonergními látkami. Je třeba dbát opatrnosti, je-li přípravek YENTREVE podáván v 
kombinaci se serotonergními látkami jako jsou SSRI, SRNI, tricyklickými antidepresivy jako 
klomipramin nebo amitriptylin, 

IMAO jako moklobemid nebo linezolid, třezalkou tečkovanou 

(Hypericum perforatum), nebo triptany, tramadolem, pethidinem a tryptofanem (viz bod 4.4). 
 

Účinky duloxetinu na ostatní léčivé přípravky 
Léky metabolizované CYP1A2

: farmakokinetika theofylinu, substrátu CYP1A2, nebyla významně 

ovlivněna současným podáním duloxetinu (60 mg dvakrát denně).  
 
Léky metabolizované CYP2D6

: duloxetin je středně silný inhibitor CYP2D6. Jestliže byl duloxetin 

podáván v dávce 

60 mg dvakrát denně s jednorázovou dávkou desipraminu, který je substrátem 

CYP2D6, hodnota AUC desipraminu vzrostla trojnásobně. Současné podávání duloxetinu (40 mg 

dvakrát denně) zvyšuje AUC tolterodinu v ustáleném stavu (2 mg dvakrát denně) o 71%, ale 
ne

ovlivňuje farmakokinetiku jeho aktivního 5-hydroxy-metabolitu, a úprava dávky není nutná. 

Opatrnosti je zapotřebí při podávání duloxetinu v kombinaci s přípravky metabolizovanými převážně 
CYP2D6 (risperidon, tricyklická antidepresiva jako jsou nortiptylin, amitryptylin a imipramin), 
zejména mají-

li úzký terapeutický index (např. flekainid, propafenon a metoprolol). 

 
Perorální 

kontraceptiva a další steroidní přípravky: výsledky in vitro studií prokazují, že duloxetin 

neindukuje katalytickou aktivitu CYP3A. Specifické in vivo studie lékových interakcí nebyly 
provedeny. 
 

Antikoagulancia a inhibitory agregace trombocytů: vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení, které je 

přisuzováno farmakodynamické interakci, by měl být duloxetin podáván společně s perorálními 
ant

ikoagulanci nebo inhibitory agregace trombocytů se zvýšenou opatrností. Mimo to, při současném 

podávání duloxetinu 

pacientům léčeným warfarinem byly hlášeny zvýšené hodnoty INR. Současné 

podávání duloxetinu společně s warfarinem (za ustálených podmínek) zdravým dobrovolníkům v 
rámci farmakologické klinické studie však 

nemělo za následek klinicky významné změny INR oproti 

počátečním hodnotám nebo změny farmakokinetiky R- nebo S-warfarinu. 
 

Účinky ostatních léčivých přípravků na duloxetin 
Antacida a H2- antagonisté

: současné podání YENTREVE s antacidy obsahujícími sloučeniny hliníku 

a hořčíku nebo s famotidinem nemělo významný vliv na rychlost nebo míru absorpce duloxetinu při 
perorálním podání dávky 40 mg 
 
Induktory CYP1A2: 

analýzy populačních farmakokinetických studií prokázaly, že kuřáci mají téměř o 

50% nižší plazmatické hladiny duloxetinu ve srovnání s 

nekuřáky. 

 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 
Fertilita 

Duloxetin neměl žádný účinek na samčí plodnost a účinky u samic byly pozorovatelné až u dávek, 
které byly pro matku toxické. 
 

Těhotenství 
Adekvátní údaje o podávání 

duloxetinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

ukázaly reprodukční toxicitu při systémové expozici duloxetinu (AUC) nižší, než je maximální 

expozice při klinických dávkách (viz bod 5.3).  
 

Potenciální riziko pro člověka není známé.  
 

Epidemiologické údaje naznačují, že užívání SSRI během těhotenství, a především v pokročilém 

těhotenství, může zvýšit riziko perzistující plicní hypertenze u novorozenců (PPHN). Ačkoliv nebyly 

prováděny studie zkoumající souvislost mezi léčbou  SNRI a rizikem vzniku PPHN, nelze vzhledem 

podobnému mechanizmu účinku (inhibice zpětného vychytávání serotoninu) toto riziko vyloučit. 

 

Podobně jako u ostatních serotonergních léčivých přípravků se symptomy z vysazení mohou 
vyskytnout u novorozence v 

případě, že jeho matka před porodem užívala duloxetin. Symptomy 

vysazení vyskytující se u duloxetinu mohou zahrnovat hypotonii, třes, neklid, potíže s příjmem 

potravy, dechovou tíseň a křeče. Většina případů se vyskytla při narození nebo během několika dní po 
porodu.  
 

Přípravek YENTREVE by se měl během těhotenství podávat pouze v případě, že možný přínos 

převyšuje možné riziko pro plod. Pacientky by měly být informovány, aby v případě, že během léčby 

otěhotní nebo plánují otěhotnět, tuto skutečnost oznámily svému lékaři. 
 
Kojení 

Na základě studie 6 pacientek v laktaci, které nekojily své děti, bylo zjištěno, že duloxetin je velmi 

slabě vylučován do mateřského mléka. Odhadovaná denní dávka pro dítě je v přepočtu na mg/kg je 

přibližně 0,14% matčiny dávky (viz bod 5.2). Jelikož bezpečnost podávání duloxetinu u kojenců není 
známa, 

přípravek YENTREVE je v období kojení kontraindikován (viz bod 4.3). 

 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Studie hod

notící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Užití přípravku 

YENTREVE může být spojeno se sedací a závratí. Pacienti by měli být poučeni, aby se v případě, 
pokud se u nich vyskytnou sedace nebo závra

tě, vyvarovali potenciálně nebezpečných činností, jako je 

řízení nebo obsluha strojů. 
 

4.8 

Nežádoucí účinky 

 
a. Sou

hrn bezpečnostního profilu 

 

Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky u pacientek léčených YENTREVE v klinických studiích 

SUI a jiných poruch funkce dolních močových cest byly nauzea, sucho v ústech, únava a zácpa. 

Analýza dat čtyř 12ti týdenních, placebem kontrolovaných klinických hodnocení u pacientek s SUI 

zahrnujících 958 pacientek léčených duloxetinem a 955 pacientek léčených placebem ukázala, že 

uváděné nežádoucí účinky se typicky objevovaly v prvním týdnu léčby. Většinou však byly tyto 

nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky pouze mírné až středně závažné a vymizely během 30 dní 

od jejich vzniku (např. nauzea). 
 
b. Tabulkový 

přehled nežádoucích účinků 

Tabulka 1 znáz

orňuje nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení a pozorované v placebem 

kontrolovaných klinických studiích.  

 

Tabulka 1. Nežádoucí účinky 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 a <1/10), méně časté (≥1/1000 a 

<1/100%), vzácné (≥1/10000 a <1/1000%) a velmi vzácné (<1/10000). 

každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

Infekce a infestace 
 

 

Laryngitida 

 

 

Poruchy imunitního systému 
 

 

Hypersenzitivita 

Anafylaktická 
reakce  

 

Endokrinní poruchy 
 

 

Hypotyreóza 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Snížená chuť k 
jídlu  

Dehydratace 
 

Hyperglykémie 

(hlášená zvláště u 

pacientů 
s diabetem) 
Hyponatrémie 
SIADH

6

 

 

Psychiatrické poruchy 
 

Nespavost 
Agitovanost 
Snížení libida 
Úzkost 
Poruchy spánku  

Skřípání zuby 
Dezorientace  
Apatie 
Abnormální 
orgasmus 
Abnormální sny 

Suicidální 
chování

5,6 

Suicidální 
myšlenky

5,7 

Mánie

6

 

Halucinace 
Agresivita a 

hněv

4,6

 

 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

Poruchy nervového systému 
 

Bolest hlavy 
Závra

tě 

Letargie 
Somnolence 

Třes 
Parestézie  
 

Nervozita Poruchy 
pozornosti Porucha 
chuti  
Špatná kvalita 
spánku 

Serotoninový 
syndrom

6

 

Křeče

1,6 

Myoklonus 
Akatizie

6

 

Psychomotorický 
neklid

6

 

Extrapyramidové 
symptomy

6

 

Diskineze 
Syndrom 
neklidných nohou 

 

Poruchy oka 
 

Ro

zmazané vidění 

Mydriáza 
Zhoršení zraku 
Suché oko  

Glaukom 

 

Poruchy ucha a labyrintu 
 

Vertigo 
 

Šelest

Bolest ucha 

 

 

Srdeční poruchy 
 

 

Palpitace 
Tachykardie  

Supraventikulární 

arytmie, převážně 
fibrilace síní

6

 

 

Cévní poruchy 
 

Hypertenze

3,7

  

Návaly horka 

Synkopa

Zvýšený krevní 
tlak

3

 

 

 

Hypertenzní 
krize

3

 

Ortostatická 
hypotenze

Pocit chladu na 
periferii 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
 

 

Zívání 

Stažení hrdla 
Krvácení z nosu  

 

Gastrointestinální poruchy  
Nauzea  
Sucho v ústech 
Zácpa  

Průjem 

Bolest břicha 
Zvracení 
Dyspepsie 
 

Gastrointestinální 
krvácení

7

 

Gastroenteritida  
Stomatitida 

Říhání 
Gastritida 
Dysfagie 
Flatulence  
Zápach z úst 

Krev ve stolici 
Mikroskopická 
kolitida

9

 

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

 

Hepatitida

3

 

Zvýšené hladiny 
jate

rních enzymů 

(ALT, AST, 
alkalická fosfatáza) 
Akutní poškození 
jater 

Jaterní selhání

6

 

Žloutenka

6

 

 

 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Zvýšené pocení 
 

Vyrážka  

Noční pocení 

Kopřivka 
Kontaktní 
dermatitida 
Studený pot  
Zvýšený sklon 

tvorbě modřin 

Stevens-
Johns

onův 

syndrom

6

 

Angioneurotický 
edém

6

 

Fotosenzitivní 
reakce 

Kožní vaskulitida 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
 

 

Muskuloskeletální 
bolest 

Napětí svalů  

Svalová křeč 
Trismus 

Záškuby svalů  

 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

 

Močení 
s opo

žděným 

startem 
Dysurie 
Nykturie 

Časté močení 
Abnormální pach 

moči  

Retence moči

6

 

Polyurie  

Snížení průtoku 

moči  
 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
 

 

Gynekologické 
krvácení 
Menopauzální 
symptomy 
 

Poruchy 
menstruace 
Galaktorea 
Hyperprolaktiném
ie 

 

Cel

kové poruchy a reakce v místě aplikace 

Únava  

Slabost 
Zimnice 
 

Bolest na hrudi

7

  

Pády

8

 

Divné pocity 
Pocit chladu 

Žízeň  
Malátnost 
Pocit horka 

Poruchy stoje 

 

V

yšetření 

 

 

Pokles tělesné 
hmotnosti Vzestup 

tělesné hmotnosti 
Zvýšení hladiny 
cholesterolu v krvi  
Zvýšení hladiny 
kreatin fosfokinázy 
v krvi 

Zvýšení hladiny 
draslíku v krvi 

 

 

1

 

Případy křečí a případy ušního šelestu byly hlášeny také po ukončení léčby. 

2

 

Případy ortostatické hypotenze a synkopy byly hlášeny hlavně na začátku léčby. 

3

 Viz bod 4.4. 

Byly hlášeny případy výskytu agrese a hněvu zejména krátce po zahájení nebo po ukončení této 

léčby. 

5

 

V průběhu léčby duloxetinem nebo krátce po ukončení této léčby byly hlášeny případy výskytu 

suicidálních myšlenek a suicidálního chování (viz bod 4.4). 

10 

6

 Odhadovaná frekvence výskytu z postmarketingového sledování hlášených nežádoucích 

účinků, 

nebylo pozorováno v placebem kontrolovaných klinických hodnoceních. 

7

 Není statisticky významný rozdíl oproti placebu. 

8

 

Pády byly častější u starších osob (≥65let). 

Frekvence 

výskytu odhadovaná na základě údajů ze všech klinických studií.

 

 
c. 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Ukončení podávání duloxetinu (zvláště je-li náhlé) často vede k příznakům z vysazení. Nejčastěji 

hlášené příznaky jsou závratě, smyslové poruchy (včetně parestézie nebo pocitů podobných 

elektrickému šoku, zvláště v hlavě), poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů) únava, 
somnolence

, agitace nebo úzkost, nauzea anebo zvracení, třes, bolest hlavy, myalgie, podrážděnost, 

průjem, zvýšené pocení a závrať.  
 

Obecně u SSRI a SNRI platí, že tyto účinky bývají mírné až středně závažné a samy mizí, nicméně u 

některých pacientek mohou být závažné nebo déletrvající. Při ukončování léčby duloxetinem se proto 

doporučuje snižovat dávku postupně (viz bod 4.2 a 4.4). 
 
Interval QT s 

korekcí na srdeční frekvenci u pacientů léčených duloxetinem se nelišil od intervalu, 

který byl stanoven u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Žádné klinicky signifikantní rozdíly 

nebyly pozorovány u intervalů QT, PR, QRS a QTcB mezi skupinami pacientů léčených duloxetinem 
a placebem.  
 

Ve dvanáctém týdnu akutní fáze tří klinických hodnocení duloxetinu u pacientů s diabetickou 
neuropatickou bolestí bylo pozorováno malé, ale statisticky významné zvýšení hladiny glukózy v krvi 

nalačno. Hodnoty HbA

1c 

byly stabilní v 

obou skupinách pacientů léčených duloxetinem i placebem. 

pokračovací fázi těchto hodnocení, trvající až 52 týdnů, došlo ve skupině duloxetinu i skupině běžné 

péče ke zvýšení hodnot HbA

1c,

, ale průměrné zvýšení ve skupině pacientů léčených duloxetinem bylo 

o 0,3% větší. Ve skupině pacientů léčených duloxetinem došlo také k malému zvýšení hladiny 
glukózy v 

krvi nalačno a hladiny celkového cholesterolu, zatímco u skupiny s běžnou péčí laboratorní 

testy vykázaly m

írný pokles těchto hodnot.  

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 

Byly hlášeny případy předávkování samotným duloxetinem nebo v kombinaci s dalšími léčivými 

přípravky, dávkami 

5400

 mg. Došlo k 

několika fatálním případům, převážně při kombinovaném 

předávkování, ale také při předávkování samotným duloxetinem v dávce přibližně 1000 mg. Známky a 

příznaky předávkování (při podávání duloxetinu samotného nebo v kombinaci s jinými léčivými 

přípravky) zahrnovaly somnolenci, kóma, serotoninový syndrom, křeče, zvracení a tachykardii.  
  
Specifické antidotum duloxetinu není známo, ale jestliže dojde k 

serotoninovému syndromu, měla by 

být zvážena specifická léčba (podání cyproheptadinu a/nebo kontrola tělesné teploty). Při 

předávkování je třeba zajistit volné dýchací cesty, monitorovat vitální funkce a srdeční činnost s 

příslušnými symptomatickými a podpůrnými opatřeními. Výplach žaludku může být účinný, je-li 

proveden krátce po požití léku nebo u symptomatických pacientů. Použití aktivního uhlí může snížit 

absorpci. Duloxetin má rozsáhlý distribuční objem a nelze proto předpokládat přínos forsírované 
diurézy, hemoperfúze nebo plazmaferézy.  
 
 

11 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1   Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: Jiná antidepresiva. ATC kód: N06AX21 
 

Mechanismus účinku 

Duloxetin je kombinovaný inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (5-HT) a noradrenalinu (NE). 

Slabě inhibuje zpětné vychytávání dopaminu bez jakékoli signifikantní afinity k histaminergním, 

dopaminergním, cholinergním a adrenergním receptorům.  
 

Farmakodynamické účinky  

Ve studiích na zvířatech vede zvýšení hladin 5-HT a NE v sakrální míše ke zvýšení tonu uretry 

zesílenou stimulací příčně pruhovaného svalstva svěrače uretry pudendálními nervy, která se projevuje 

pouze během plnící fáze mikčního cyklu. U žen je předpokládán podobný mechanismus, vedoucí k 

silnějšímu uzávěru uretry v průběhu zadržování moči při fyzickém stresu, který by mohl vysvětlovat 

účinnost duloxetinu v terapii žen s SUI.  
 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Účinnost duloxetinu podávaného v dávce 40 mg dvakrát denně v léčbě SUI byla stanovena ve čtyřech 

dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studiích, v rámci kterých bylo z 1913 žen se SUI (ve věku 

od 22 do 83 let) randomizováno 958 pacientek k léčbě duloxetinem a 955 k užívání placeba. Hlavními 

měřítky účinnosti byly frekvence epizod inkontinence (Incontinence Episode Frequency - IEF

denících, a skóre specifického dotazníku hodnotícího kvalitu života při inkontinenci (Incontinence 

Specific Quality ofLlife Questionnaire - I-QOL).  
 
Frekvence epizod inkontinence: 

ve všech čtyřech studiích vykazovala skupina léčená duloxetinem 

50%-ní nebo vyšší 

pokles střední hodnoty frekvence  inkontinence (IEF ) v porovnání s 33% změnou 

u placeba. Rozdíly byly pozorovány při každé návštěvě po 4 týdnech (duloxetin 54% a placebo 22%), 
8 týdnech 

(duloxetin 52% a placebo 29%) a po12 týdnech léčby (duloxetin 52% a placebo 33%).  

 

V doplňující studii zahrnující pouze pacientky s těžkou SUI, byly všechny odpovědi na léčbu 

duloxetinem dosaženy během 2 týdnů.  
 

Účinnost YENTREVE nebyla hodnocena v placebem kontrolovaných studiích delších než tři měsíce. 

Klinická prospěšnost užívání YENTREVE ve srovnání s placebem nebyla prokázána u žen s mírnou 
SUI, definovanou v 

randomizovaných studiích jako IEF < 14/týden. U těchto žen léčba YENTREVE 

patrně neposkytuje větší užitek než konzervativnější behaviorální intervence. 
 
Kvalita života (Incontinence Quality of Life- I-QOL): Skóre dotazníku I-

QOL bylo signifikantně 

zlepšeno ve skupině pacientek léčených duloxetinem ve srovnání se skupinou léčenou placebem. 
(zlepšení skóre 9,2 versus 5,9, p<0,001). 

Při hodnocení celkového zlepšení (PGI) významně vyšší 

počet žen léčených duloxetinem považoval projevy stresové inkontinence za léčbou zlepšené ve 
srovnání s ženami užívajícími placebo (64,6% versus 50,1%, p<0,001). 
 
YENT

REVE a předešlé operace pro inkontinenci:existují omezené údaje svědčící pro skutečnost, že 

prospěšnost užívání YENTREVE není snížena u pacientek trpících stresovou inkontinencí moči, které 

dříve podstoupily chirurgický zákrok.  
 
YENTREVE 

a cvičení svalů pánevního dna (Pelvic Floor Muscle Training – PFMT) : v průběhu 12-

týdenní zaslepené, randomizované 

kontrolované studie YENTREVE prokázal významnější pokles 

frekvence výskytu epizod inkontinence ve srovnání jak s placebem, tak se samotným PFMT. 
Kombinovaná 

léčba (duloxetin + PFMT) prokázala výraznější zlepšení jak v používání vložek, tak ve 

specifické kvalitě života, než léčba samotným YENTREVE nebo samotným PFMT. 
 

12 

Pediatrická populace 

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 

přípravkem YENTREVE u všech podskupin pediatrické populace v léčbě diabetické periferní 

neuropatické bolesti. Informace o použití u dětí viz bod 4.2. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 

Duloxetin je podáván ve formě izolovaného enantiomeru. Je extenzívně metabolizován oxidačními 

enzymy (CYP1A2 a polymorfní CYP2D6) a následně konjugován. Farmakokinetika duloxetinu 
vykazuje mezi jednotlivými osobami rozsáhlou variabilitu 

(obecně 50-60%), částečně závislou na 

pohlaví, věku, kouření a stavu komplexu CYP 2D6. 
  
Absorpce: 

Duloxetin je po perorálním podání dobře vstřebáván s dosažením C

max

 za 6 hodin po 

podání. Absolutní biologická dostupnost po perorálním podání je od 32% do 80% (průměrně 50%; 
N=8 osob). Jídlo prodlužuje dobu dosažení maximální k

oncentrace z 6 na 10 hodin a okrajově snižuje 

rozsah absorpce (přibližně 11%).  
 
Distribuce: 

Duloxetin je u člověka přibližně z 96% vázán na plazmatické proteiny. Váže se na 

albumin i na alfa-1 kyselý glykoprotein. Poškození ledvin nebo jater vazbu na bílk

oviny neovlivňuje.  

 
Biotransformace: 

Duloxetin je extenzívně metabolizován a jeho metabolity jsou vylučovány hlavně 

močí. CYP2D6 i CYP1A2 katalyzují vznik dvou hlavních metabolitů glukuronid-konjugátu 4-hydroxy 
duloxetinu a sulfátového konjugátu 5-hydroxy,6-methoxy duloxetinu. Cirkulující metabolity 

duloxetinu jsou na podkladě in vitro studií považovány za farmakologicky inaktivní. Farmakokinetika 

duloxetinu u slabých metabolizátorů vzhledem k CYP2D6 nebyla zvlášť zkoumána. Omezená data u 

těchto pacientů naznačují výskyt zvýšených plazmatických hladin duloxetinu. 
 
Eliminace: 

Poločas eliminace duloxetinu se po perorálním podání pohybuje od 8 do 17 hodin 

(průměrně 12 hod). Po intravenózním podání se plazmatická clearance duloxetinu pohybuje od 22 
l/hod do 46 

l/hod (průměrně 36 l/hod). Zdánlivá plazmatická clearance duloxetinu po perorálním 

podání 

se pohybuje od 33 do 261 l/hod (průměrně 101 l/hod).  

 

Zvláštní skupiny pacientů 
Pohlaví: 

mezi muži a ženami byly zjištěny farmakokinetické rozdíly (zdánlivá clearance v plazmě je 

žen přibližně o 50 % nižší). Z důvodu překrývání rozsahu clearance nejsou farmakokinetické rozdíly 

mezi pohlavími dostatečným důvodem k tomu, aby bylo ženám doporučeno užívat nižší dávky. 
 

Věk: mezi mladšími a staršími ženami (≥65 let) byly nalezeny rozdíly ve farmakokinetice přípravku (u 

starších je zvýšena AUC přibližně o 25% a plazmatický poločas prodloužen přibližně o 25%), avšak 

velikost těchto rozdílů není natolik významná, aby bylo nutné upravovat dávku. 
 
Poškození ledvin: dialyzované 

pacientky v konečném stadiu selhání ledvin (end stage renal disease – 

ESRD) měly dvojnásobně vyšší hodnoty C

max

 a AUC duloxetinu ve srovnání se zdravými jedinci. U 

pacientek s 

mírným nebo středním poškozením ledvin jsou o farmakokinetice duloxetinu k dispozici 

pouze omezené údaje. 
 
Jaterní insuficience

: středně závažné onemocnění jater (třída B Child-Pughovy klasifikace) 

ovlivňovalo farmakokinetiku duloxetinu. Zdánlivá plazmatická clearance duloxetinu byla u těchto 
pacientek ve srovnání se zdravými jedinci 

o 79 % nižší, konečný poločas byl 2,3-krát delší a AUC 3,7-

krát vyšší. U pacientek s lehkou nebo s těžkou jaterní insuficiencí nebyla farmakokinetika duloxetinu a 

jeho metabolitů studována. 
 
Kojící matky: Dispozice duloxetinu byla studována u 6 žen v laktaci, v 

období nejdříve 12 týdnů po 

porodu. Duloxetin je detekovatelný v 

mateřském mléce, a ustálené koncentrace v mateřském mléce 

dosahují přibližně jedné čtvrtiny plazmatických koncentrací. Při dávce 40 mg dvakrát denně je 
množství duloxetinu v 

mateřském mléce přibližně 7 µg/den. Laktace neovlivňuje farmakokinetiku 

duloxetinu. 

13 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 

Duloxetin nevykázal ve standardním souboru testů genotoxicitu a v pokusech na potkanech nebyl 
kancerogenní. V játrech byly u pot

kanů v průběhu studií na kancerogenitu popsány vícejaderné buňky 

absencí jiných histopatologických změn. Přesný mechanismus vzniku a klinický význam je 

neznámý. 

Myší samice, kterým byl duloxetin podáván po dobu 2 let, měly zvýšenou incidenci 

hepatocelulá

rních adenomů a karcinomů pouze při podávání vysokých dávek (144 mg/kg/den), tyto 

nádory byly ale 

považovány za sekundární následek indukce hepatálních mikrosomálních enzymů. 

Není známo, zda jsou výsledky studií na myších relevantní i pro lidi. Samice potk

anů, kterým byl 

podáván duloxetin před a v průběhu páření a na počátku březosti v systémových dávkách 

odpovídajících maximálním klinickým dávkám (AUC), měly nižší spotřebu potravy, pokles tělesné 
hmotnosti, poruchy estrálního cyklu, pokles v ukazatelích po

rodnosti živých mláďat, nižší přežití 

novorozených mláďat a jejich opožděný růst. Ve studii embryotoxicity u králíků byl pozorován vyšší 

výskyt kardiovaskulárních a skeletálních malformací při systémových dávkách odpovídajících 
maximálním klinickým dávkám (AUC). V jiné studii, testující vyšší dávky odlišné soli duloxetinu, 

nebyly malformace pozorovány. Ve studiích prenatální a postnatální toxicity u potkanů duloxetin 

indukoval nežádoucí účinky v chování u potomků při dávkách nižších než maximální klinická 
expozice (AUC).  
 
Studie s 

nedospělými krysami zjistily přechodný neurobehaviorální účinek a významně sníženou 

tělesnou hmotnost a spotřebu jídla, indukci jaterních enzymů a hepatocelulární vakuolizaci při dávce 
45mg/kg/den. Celkový toxikologický profil dul

oxetinu byl u nedospělých krys podobný profilu u 

dospělých krys. Dávka, při které nebyl pozorován žádný nežádoucí účinek, byla stanovena na 
20mg/kg/den. 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Obsah tobolky
Hypromelóza  
Acetátosukcinát hypromelózy  
Sacharóza 
Z

rněný cukr 

Mastek 
Oxid 

titaničitý (E171) 

Triethyl-citrát  
 
Tobolka: 
želatina 
natrium-lauryl-sulfát 

oxid titaničitý (E 171) 
indigokarmín (E 132) 

červený oxid železitý-syntetický (E172) 
žlutý oxid železitý-syntetický (E172) 

černý inkoust 
 

černý inkoust:  

černý oxid železitý-syntetický (E172) 
propylenglykol 
šelak 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 

14 

6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 
30° C.  
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
Polyvinylchloridový (PVC), polyethylenový (PE) a polychlorotrifluoroethylenový (PCTFE) blistr 

uzavřený hliníkovou folií. 
 
Velikost balení: 28, 56, 98, 140 a 196 (2x98) tobolek 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A) 

 

EU/1/04/280/002 
EU/1/04/280/003 
EU/1/04/280/004 
EU/1/04/280/005 
EU/1/04/280/006 

 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 11. srpna 2004 
Datum prodloužení registrace: 24. 

června 2009 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné info

rmace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky (EMA) 

http://www.ema.europa.eu

 

 
 
 

15 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
YENTREVE 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky.  
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 20 mg (jako hydrochlorid). 
 
Pomocná látka/Pomocné látky 

se známým účinkem:  

Jedna tobolka 

může obsahovat až 37 mg sacharózy. 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 
 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Enterosolventní tvrdá tobolka  
 
N

eprůhledné, modré tělo tobolky s potiskem ‘20 mg’, neprůhledné, modré víčko tobolky s potiskem 

‘9544’. 
 
 
4.  

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1 

Terapeutické indikace 

 

YENTREVE je určen k terapii středně závažného až závažného mimovolného úniku moči u žen – tzv. 

stresové inkontinence moči (Stress Urinary Incontinence – SUI). 
 

Přípravek YENTREVE je indikován k léčbě dospělých. 
Další informace viz bod 5.1. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Dávkování 

Doporučené dávkování YENTREVE je 40 mg dvakrát denně bez závislosti na jídle. Po 2 až 4 týdnech 

léčby by se měl znovu zhodnotit stav pacientky pro stanovení prospěšnosti a tolerance léčby. U 

některých pacientek může být prospěšné zahájit léčbu dávkou 20 mg dvakrát denně po dobu dvou 

týdnů a poté ji zvýšit na doporučenou dávku 40 mg dvakrát denně. Stupňování dávky může snížit, i 
když ne eliminovat, riziko nevolnosti a závrati. 
  

potvrzení účinnosti dávky přípravku YENTREVE 20 mg dvakrát denně jsou ovšem k dispozici 

pouze omezené údaje. 
 

Účinnost YENTREVE nebyla hodnocena v placebem kontrolovaných studiích delších než tři měsíce. 

Prospěšnost léčby by měla být posuzována v pravidelných intervalech. 
 
Kombinace podávání YENTREVE a 

cvičení svalů pánevního dna (pelvic floor muscle training – 

PFMT) může být efektivnější než použití těchto typů léčby samostatně. Doporučuje se tedy věnovat 

pozornost současnému PFMT. 
 

Dávkování při zhoršené funkci jater 
YENTREVE se nesmí používat u žen s 

onemocněním jater, které vede k poruše jaterních funkcí (viz 

bod 4.3a 5.2). 
 

16 

vkování při snížené funkci ledvin 

U pacientek s lehkou až střední poruchou renálních funkcí není třeba upravovat dávkování (clearance 
kreatininu od 30 do 80 ml/min). 

Přípravek YENTREVE nesmí užívat pacientky s těžkým postižením 

ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min, viz bod 4.3). 
 
Pediatrická populace 
 

Bezpečnost a účinnost duloxetinu při léčbě stresové inkontinence moči poruchy nebyla stanovena. 
K dispozici nejsou žádné údaje. 
 

Zvláštní skupiny pacientů 

 

Starší pacienti 

U starších pacientek je při terapii třeba opatrnosti. 
 

Ukončení léčby 

Léčba by neměla být ukončena náhle. Při ukončování terapie přípravkem YENTREVE by měla být 

dávka snižována postupně v průběhu nejméně jednoho až dvou týdnů, aby se snížilo riziko možných 

příznaků z vysazení (viz bod 4.4 a 4.8). Jestliže se po snížení dávky nebo po ukončení léčby objeví 

příznaky nesnášenlivosti, může být zvážen návrat k předchozí předepsané dávce. Následně může lékař 
ve snižová

ní dávky dále pokračovat, ale pomalejším tempem. 

 

Způsob podání 
K perorálnímu podání. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku léčivého přípravku uvedenou 

bodě 6.1. 

 

Onemocnění jater vedoucí k poruše jaterních funkcí (viz bod 5.2). 
 
YENTREVE se nesmí podávat v kombinaci s neselektivními ireverzibilními inhibitory 
monoaminooxidázy - IMAO (viz bod 4.5).  
 
YENTREVE se nesmí používat v kombinaci s inhibitory CYP1A2, jako je fluvoxamin, ciprofloxacin 
nebo enoxacin vzhledem k tomu, že tato kombinace má za následek zvýšení plazmatických hladin 
duloxetinu (viz bod 4.5). 
 

Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) (viz bod 4.4). 
 

Zahájení léčby přípravkem YENTREVE je kontraindikováno u pacientek s nekontrolovanou 

hypertenzí, protože může vystavit tyto pacientky potenciálnímu riziku hypertenzní krize (viz bod 4.4 a 
4.8). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Mánie a křeče 

YENTREVE je třeba podávat s opatrností pacientkám s anamnézou mánie, bipolární poruchy a/nebo 

křečí. 
 

Serotoninový syndrom 

Stejně jako u ostatních serotonergních látek se, může při léčbě duloxetinem, vyskytnout serotoninový 

syndrom, potenciálně život ohrožující stav, zvláště při současném užívání dalších serotonergních látek 

(včetně SSRI, SNRI, tricyklických antidepresiv nebo triptanů), látek, které narušují serotoninový 

metabolizmus, jako jsou IMAO, nebo antipsychotik a dalších antagonistů dopaminu, které mohou 

ovlivňovat serotonergní neurotransmiterové systémy (viz body 4.3 a 4.5).  

17 

 

Příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat změny duševního stavu (např. agitovanost, 

halucinace, kóma), autonomní nestabilitu (např. tachykardii, nestabilní krevní tlak, hypertermii), 

nervosvalové poruchy (např. hyperreflexii, poruchy koordinace) a/nebo gastrointestinální příznaky 

(např. nauzeu, zvracení, průjem). 
 
Je-

li současné užívání duloxetinu a dalších serotonergních látek, které mohou ovlivňovat serotonergní 

a/nebo dopaminergní neurotransmiterové systémy, klinicky opodstatněné, doporučuje se pečlivé 

sledování pacienta, zejména na začátku léčby a při zvyšování dávek. 
 

Třezalka 

K nežádoucím účinkům může častěji docházet při současném užití přípravku YENTREVE a přípravků 

léčivých rostlin obsahujících třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 

 
Mydriáza 
Ve spojení s užíváním duloxetinu byla popisována mydriáza, je 

proto zapotřebí opatrnosti při 

podávání přípravku pacientkám se zvýšeným nitroočním tlakem nebo s rizikem akutního glaukomu s 
úzkým úhlem.  
 

Krevní tlak a srdeční frekvence 

U některých pacientek bylo podávání duloxetinu spojeno se zvýšením krevního tlaku a klinicky 

významnou hypertenzí. Může to být způsobeno noradrenergním účinkem duloxetinu. Při podávání 

duloxetinu byly hlášeny případy hypertenzní krize, zvláště u pacientek s preexistující hypertenzí. U 
pacientek se známou hypertenzí a/nebo jiným kardiáln

ím onemocněním se proto doporučuje 

monitorovat krevní tlak, obzvlášť léčby průběhu prvního měsíce léčby. U pacientek, u kterých by 

jejich zdravotní stav mohl být ohrožen zrychlenou srdeční frekvencí nebo zvýšeným krevním tlakem, 

by měl být duloxetin používán se zvýšenou opatrností. Zvýšená opatrnost je také zapotřebí, pokud je 

duloxetin užíván společně s léčivými přípravky, které mohou ovlivnit jeho metabolismus (viz bod 

4.5). U pacientek, u kterých se při užívání duloxetinu projevilo setrvalé zvýšení krevního tlaku, by 

měla být zvážena redukce dávky nebo postupné vysazení duloxetinu (viz bod 4.8). U pacientek 

nekontrolovanou hypertenzí léčba duloxetinem nesmí být zahájena (viz bod 4.3). 

 
Poruchy funkce ledvin 

U dialyzovaných pacientek s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min) se 
vyskytují zvýšené plazmatické hladiny duloxetinu. U pacientek s 

těžkou poruchou funkce ledvin viz 

bod 4.3. Terapie 

pacientek s lehkou nebo středně závažnou poruchou funkce ledvin viz bod 4.2.  

 
Krvácení  
V s

ouvislosti s podáváním selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a 

selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu/noradrenalinu (SNRI) včetně duloxetinu, byly 
popsány krvácivé projevy jako ekchymózy, purpura a gastrointestinál

ní krvácení. Je doporučena 

zvýšená opatrnost u pacientek užívajících antikoagulancia a/nebo léčivé přípravky ovlivňující funkci 
krevních 

destiček (např. NSAID nebo kyselinu acetylsalicylovou (ASA)), a u pacientek se známým 

sklonem ke krvácivosti. 
 
Vysazení 

léčby 

Při ukončení léčby jsou příznaky z vysazení časté, zvláště jestliže je léčba přerušena náhle (viz bod 
4.8). V 

klinické studii se při náhlém ukončení léčby objevily nežádoucí účinky přibližně u 44 % 

pacientek léčených přípravkem YENTREVE a 24 % pacientek léčených placebem. 
 

Riziko příznaků z vysazení, pozorované u SSRI a SNRI, může být závislé na různých faktorech 

zahrnujících délku léčby, dávku a rychlost redukce dávky. Nejčastěji hlášené účinky jsou 
vyjmenovány v 

bodu 4.8. Obecně jsou tyto příznaky mírné až střední intenzity, u některých pacientek 

však mohou být vážnější. Obvykle se objevují v průběhu prvních několika dnů po ukončení léčby, 

velmi vzácně ovšem byly tyto účinky popsány i u pacientek, které neúmyslně zapomněly užít dávku. 

Obecně tyto účinky samy mizí v průběhu 2 týdnů, ačkoliv u některých jednotlivců může být jejich 

18 

trvání prodlouženo (2-

3 měsíce nebo více). Při ukončování léčby se proto doporučuje snižovat dávku 

duloxetinu postupně v průběhu nejméně dvou týdnů podle potřeb pacientky (viz bod 4.2). 
 
Hyponatrémie 

Při podávání přípravku Yentreve byla hlášena hyponatrémie, včetně případů s nižší hladinou sodíku 

než 110 mmol/l.  Hyponatrémie může být způsobena syndromem nedostatečné sekrece 

antidiuretického hormonu (SIADH). Většina případů hyponatrémie byla hlášena u starších pacientů, 

obzvláště při současném výskytu porušené rovnováhy tekutin anebo při predispozici k ní. Opatrnosti je 

zapotřebí u pacientek se zvýšeným rizikem vzniku hyponatrémie, jako jsou starší pacientky, pacientky 
s cirhóz

ou nebo dehydratované pacientky nebo pacientky léčené diuretiky.  

 
Deprese, suicidální myšlenky a chování 

Ačkoliv přípravek YENTREVE není indikován k léčbě deprese, jeho léčivá látka duloxetin existuje 
také jako antidepresivum. Deprese je spojena se zvýšeným rizikem suicidálních myšlenek, 

sebepoškození a sebevraždy (sebevražedné příhody). Toto riziko přetrvává, dokud nenastane 
signifikantní remise. Protože zlepšení stavu nemusí nastat v 

několika prvních i dalších týdnech léčby, 

pacienti by měli být pečlivě monitorováni, dokud se toto zlepšení nedostaví. Zvýšené riziko 
sebevraždy v 

časném stadiu zotavování je všeobecnou klinickou zkušeností. U pacientů s anamnézou 

sebevražedného jednání a u pacientů vykazujících významný stupeň suicidálních úvah před zahájením 

léčby je vyšší riziko suicidálních úvah nebo suicidálního chování. Tito pacienti by měli být v průběhu 

léčby pečlivě sledováni. Metaanalýza placebem kontrolovaných klinických hodnocení použití 
antidepresiv u psychiatrických 

onemocnění prokázala mírné zvýšení rizika suicidálního chování při 

léčbě antidepresivy ve srovnání s placebem u pacientů mladších 25ti let.  
 

Při léčbě duloxetinem nebo krátce po jeho vysazení byly popsány případy výskytu suicidálních 
myšlenek a chování (viz bod 4.8)

. Lékaři by měli pacientům umožnit kdykoliv se svěřit s úzkostnými 

nebo depresivními myšlenkami, pocity a náladami. Pokud se v 

průběhu léčby přípravkem Yentreve u 

pacientky rozvinou příznaky agitovanosti nebo deprese, je doporučeno vyhledat odbornou lékařskou 
pomoc specialis

ty, neboť deprese je závažný zdravotní problém. Jestliže je rozhodnuto zahájit 

antidepresivní medikaci, je doporučeno postupné vysazení přípravku Yentreve (viz bod 4.2). 
 

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let 

Přípravek YENTREVE se nesmí používat při léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Sebevražedné 

chování (sebevražedné pokusy, sebevražedné myšlenky) a nepřátelství (především agresivita, opoziční 

chování a hněv), byly častěji pozorovány v klinických studiích u dětí a dospívajících léčených 
antidepresivy, v porovnání s 

těmi léčenými placebem. Jestliže je přece jen na základě klinické potřeby 

rozhodnuto o léčbě, musí být pacient pečlivě monitorován s ohledem na výskyt příznaků suicidálního 
chování. Mimo to ú

daje o bezpečnosti dlouhodobého podávání u dětí a dospívajících s ohledem na 

růst, dospívání a kognitivní a behaviorální vývoj nejsou k dispozici. 
 

Léčivé přípravky obsahující duloxetin 

Duloxetin se používá pod různými obchodními názvy ve více indikacích (léčba diabetické 
neuropatické bolesti, depresivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha a 

stresová močová 

inkontinence). Je nutné se vyvarovat užívání více než jednoho z 

těchto přípravků současně. 

 

Hepatitida/ zvýšení hladiny jaterních enzymů 

Při podávání duloxetinu byly hlášeny případy poškození jater, včetně závažného zvýšení hladiny 

jaterních enzymů (>10 násobek horní hranice normy), hepatitidy a žloutenky (viz bod 4.8). Většina 
z nich se objevila v 

průběhu prvních měsíců léčby. Charakter poškození jater byl převážně 

hepatocelulární. Dul

oxetin by měl být podáván s opatrností u léčených dalšími léčivými přípravky 

spojovanými s poškozením jater. 
 

19 

Akatizie/psychomotorický neklid 
Použití duloxetinu bylo spojeno s vývojem akatizie

, charakterizované subjektivně nepříjemným nebo 

stresujícím nekl

idem a potřebou se často pohybovat, spojenou s neschopností zůstat klidně sedět či 

stát. Nejpravděpodobnější výskyt těchto účinků je v průběhu prvních několika týdnů léčby. U 
pacientek s 

těmito příznaky může být další zvyšování dávky škodlivé. 

 
Sacharóza  

YENTREVE enterosolventní tvrdé tobolky obsahují sacharózu. Pacientky se vzácnými dědičnými 
poruchami 

dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo 

sacharázo-izomaltázovou deficiencí 

by tento přípravek neměly užívat. 

 
4.5   Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce  

 
Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)
: vzhledem k riziku vzniku serotoninového syndromu by 
duloxetin 

neměl být podáván současně s neselektivními ireverzibilními inhibitory monoaminooxidázy 

(IMAO) 

nebo v období minimálně 14 dní po ukončení léčby IMAO. Vzhledem k plazmatickému 

poločasu duloxetinu se doporučuje minimálně pětidenní odstup od vysazení YENTREVE do zahájení 
terapie IMAO (viz bod 4.3). 
 

Současné podávání přípravku YENTREVE se selektivními reverzibilními IMAO, jako je moklobemid 

se nedoporučuje (viz bod 4.4). Antibiotikum linezolid je reverzibilní neselektivní IMAO a pacientům 

léčeným přípravkem Yentreve se nemá podávat (viz bod 4.4) 
 
Inhibitory CYP 1A2: 
vzhledem k tomu, že CYP1A2 je zapojen 

do metabolismu duloxetinu, současné 

podávání duloxetinu se silnými inhibitory CYP1A2 pravděpodobně zvyšuje koncentraci duloxetinu. 

Fluvoxamin (100 mg jedenkrát denně) – silný inhibitor CYP1A2 – snížil zdánlivou plazmatickou 
clearance duloxetinu asi o 77 % a hodnotu AUC

o-t

 zvýšil 6-

ti násobně. Proto by přípravek Yentreve 

neměl být podáván v kombinaci se silnými inhibitory CYP1A2, jakým je fluvoxamin (viz bod 4.3). 
 

Léky ovlivňující CNS: riziko při podávání duloxetinu v kombinaci s ostatními léky působícími na CNS 
nebylo systematicky hodnoceno s 

výjimkou případů popsaných v tomto bodě. Opatrnost se doporučuje 

při podávání přípravku YENTREVE v kombinaci s jinými centrálně působícími léky a látkami včetně 

alkoholu a sedativních přípravků (např. benzodiazepiny, morfinomimetika, antipsychotika, 
fenobarbital, sedativní antihistaminika). 
 
Serotonergní látky: 

serotoninový syndrom byl vzácně popsán u pacientů užívajících SSRI/SNRI 

společně se serotonergními látkami. Je třeba dbát opatrnosti, je-li přípravek YENTREVE podáván v 
kombinaci se serotonergními látkami jako jsou SSRI, SNRI, tricyklickými antidepresivy jako 
klomipramin nebo amitriptylin, 

IMAO jako moklobemid nebo linezolid, třezalkou tečkovanou 

(Hypericum perforatum), nebo triptany, tramadolem, pethidinem a tryptofanem (viz bod 4.4). 
 

Účinky duloxetinu na ostatní léčivé přípravky 
Léky metabolizované CYP1A2

: farmakokinetika theofylinu, substrátu CYP1A2, nebyla významně 

ovlivněna současným podáním duloxetinu (60 mg dvakrát denně).  
 
Léky metabolizované CYP2D6
: dul

oxetin je středně silný inhibitor CYP2D6. Jestliže byl duloxetin 

podáván v 

dávce 60 mg dvakrát denně s jednorázovou dávkou desipraminu, který je substrátem 

CYP2D6, hodnota AUC desipraminu vzrostla trojnásobně. Současné podávání duloxetinu (40 mg 
dvakrát de

nně) zvyšuje  AUC tolterodinu v ustáleném stavu (2 mg dvakrát denně) o 71%, ale 

neovlivňuje farmakokinetiku jeho aktivního 5-hydroxy-metabolitu, a úprava dávky není nutná. 

Opatrnosti je zapotřebí při podávání duloxetinu v kombinaci s přípravky metabolizovanými převážně 
CYP2D6 (risperidon, tricyklická antidepresiva jako jsou nortiptylin, amitryptylin a imipramin), 
zejména mají-

li úzký terapeutický index (např. flekainid, propafenon a metoprolol). 

 
Perorální 

kontraceptiva a další steroidní přípravky: výsledky in vitro studií prokazují, že duloxetin 

neindukuje katalytickou aktivitu CYP3A. Specifické in vivo studie lékových interakcí nebyly 
provedeny. 

20 

 

Antikoagulancia a inhibitory agregace trombocytů: vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení, které je 

přisuzováno farmakodynamické interakci, by měl být duloxetin podáván společně s perorálními 

antikoagulanci nebo inhibitory agregace trombocytů se zvýšenou opatrností. Mimo to, při současném 
podávání duloxetinu 

pacientům léčeným warfarinem byly hlášeny zvýšené hodnoty INR. Současné 

podávání duloxetinu společně s warfarinem (za ustálených podmínek) zdravým dobrovolníkům v 
rámci farmakologické klinické studie však 

nemělo za následek klinicky významné změny INR oproti 

počátečním hodnotám nebo změny farmakokinetiky R- nebo S-warfarinu. 
 

Účinky ostatních léčivých přípravků na duloxetin 
Antacida a H2- antagonisté

: současné podání YENTREVE s antacidy obsahujícími sloučeniny hliníku 

a hořčíku nebo s famotidinem nemělo významný vliv na rychlost nebo míru absorpce duloxetinu při 
perorálním podání dávky 40 mg. 
 
Induktory CYP1A2: 

analýzy populačních farmakokinetických studií prokázaly, že kuřáci mají téměř o 

50% nižší plazmatické hladiny duloxetinu ve srovnání s 

nekuřáky. 

 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 
Fertilita 

Duloxetin neměl žádný účinek na samčí plodnost a účinky u samic byly pozorovatelné až u dávek, 
které byly pro matku toxické. 
 

Těhotenství 
Adekvátní údaje o podávání 

duloxetinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

ukázaly reprodukční toxicitu při systémové expozici duloxetinu (AUC) nižší, než je maximální 

expozice při klinických dávkách (viz bod 5.3).  
 

Potenciální riziko pro člověka není známé.  
 

Epidemiologické údaje naznačují, že užívání SSRI během těhotenství, a především v pokročilém 

těhotenství, může zvýšit riziko perzistující plicní hypertenze u novorozenců (PPHN). Ačkoliv nebyly 

prováděny studie zkoumající souvislost mezi léčbou  SNRI a rizikem vzniku PPHN, nelze vzhledem k 

podobnému mechanizmu účinku (inhibice zpětného vychytávání serotoninu) toto riziko vyloučit. 
 

Podobně jako u ostatních serotonergních léčivých přípravků se symptomy z vysazení mohou 
vyskytnout u novorozence v 

případě, že jeho matka před porodem užívala duloxetin. Symptomy 

z vysazení vyskytující se u duloxetinu mohou zahrnovat hyp

otonii, třes, neklid, potíže s příjmem 

potravy, dechovou tíseň a křeče. Většina případů se vyskytla při narození nebo během několika dní po 
porodu. 
 

Přípravek YENTREVE by se měl během těhotenství podávat pouze v případě, že možný přínos 

převyšuje možné riziko pro plod. Pacientky by měly být informovány, aby v případě, že během léčby 

otěhotní nebo plánují otěhotnět, tuto skutečnost oznámily svému lékaři.  
 
Kojení 

Na základě studie 6 pacientek v laktaci, které nekojily své děti, bylo zjištěno, že duloxetin je velmi 

slabě vylučován do mateřského mléka. Odhadovaná denní dávka pro dítě je v přepočtu na mg/kg je 

přibližně 0,14% matčiny dávky (viz bod 5.2). Jelikož bezpečnost podávání duloxetinu u kojenců není 

známo, přípravek YENTREVE je v období kojení kontraindikován (viz bod 4.3). 
 

21 

4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Užití přípravku 

YENTREVE může být spojeno se sedací a závratí. Pacienti by měli být poučeni, aby se v případě, 
pokud se u nich vyskytnou sedace nebo závra

tě, vyvarovali potenciálně nebezpečných činností, jako je 

řízení nebo obsluha strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
a. Sou

hrn bezpečnostního profilu 

Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky u pacientek léčených YENTREVE v klinických studiích 

SUI a jiných poruch funkce dolních močových cest byly nauzea, sucho v ústech, únava a zácpa. 

Analýza dat čtyř 12ti týdenních, placebem kontrolovaných klinických hodnocení u pacientek s SUI 

zahrnujících 958 pacientek léčených duloxetinem a 955 pacientek léčených placebem ukázala, že 

uváděné nežádoucí účinky se typicky objevovaly v prvním týdnu léčby. Většinou však byly tyto 

nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky pouze mírné až středně závažné a vymizely během 30 dní 
od 

jejich vzniku (např. nauzea). 

 
b. Tabulkový 

přehled nežádoucích účinků 

Tabulka 1 znázorňuje nežádoucí účinky získané ze spontánních hlášení a pozorované v placebem 
kontrolovaných klinických studiích.  
 

Tabulka 1. Nežádoucí účinky 

Ohodnocení četnosti výskytu: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 a <1/10) a méně časté (≥1/1000 a 

<1/100), vzácné (≥1/10000 a <1/1000) a velmi vzácné (<1/10000).  
 

každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

 

Infekce a infestace 
 

 

Laryngitida 

 

 

 

Poruchy imunitního systému 
 

 

Hypersenzitivita 

Anafylaktická 
reakce  

 

 

Endokrinní poruchy 
 

 

Hypotyreóza 

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 
 

Snížená chuť k 
jídlu  

Dehydratace 
 

Hyperglykémie 
(hlášená 

zvláště u 

pacientů 
s diabetem) 
Hyponatrémie 
SIADH

6

 

 

 

Psychiatrické poruchy 
 

Nespavost 
Agitovanost 
Snížení libida 
Úzkost 
Poruchy spánku  

Skřípání zuby 
Dezorientace  
Apatie 
Abnormální 
orgasmus 
Abnormální sny 

Suicidální 
chování

5,6

 

Suicidální 
myšlenky

5,7 

Mánie

6

 

Halucinace 
Agresivita a 

hněv

4,6

  

 

 

22 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

 

Poruchy nervového systému 
 

Bolest hlavy 
Závra

tě 

Letargie 
Somnolence  

Třes 
Parestézie  
 

Nervozita 
Poruchy pozornosti 
Porucha chuti  
Špatná kvalita 
spánku 
 

Serotoninový 
syndrom

6

 

Křeče

1,6 

Myoklonus 
Akatizie

6

 

Psychomotorický 
neklid

6

 

Extrapyramidové 
symptomy

Diskineze Syndrom 
neklidných nohou 

 

 

Poruchy oka 
 

Rozmazané vidění 

Mydriáza 
Zhoršení zraku 
Suché oko 

Glaukom 

 

 

Poruchy ucha a labyrintu 
 

Vertigo 
 

Šelest

Bolest ucha 

 

 

 

Srdeční poruchy 
 

 

Palpitace 
Tachykardie  

Supraventikulární 

arytmie, převážně 
fibrilace síní

6

 

 

 

Cévní poruchy 
 

Hypertenze

3,7

  

Návaly horka 

Synkopa

Zvýšený krevní 
tlak

3

 

 

 

Hypertenzní krize

3

 

Ortostatická 
hypotenze

Pocit chladu na 
periferii 

 

 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
 

 

Zívání 

Stažení hrdla 
Krvácení z nosu  

 

 

Gastrointestinální poruchy  
Nauzea  
Sucho v ústech 
Zácpa  

Průjem 

Bolest břicha 
Zvracení 
Dyspepsie 
 

Gastrointestinální 
krvácení

7

 

Gastroenteritida  
Stomatitida 

Říhání 
Gastritida 
Dysfagie 
Flatulence 
Zápach z úst 

Krev ve stolici 
Mikroskopická 
kolitida

9

 

 

 

 

Poruchy jater a žlučových cest 
 

 

Hepatitida

3

 

Zvýšené hladiny 

jaterních enzymů 
(ALT, AST, 
alkalická 
fosfatáza) 
Akutní poškození 
jater 

Jaterní selhání

6

 

Žloutenka

6

 

 

 

 

23 

Velmi časté 

Časté 

Méně časté  

Vzácné 

Velmi vzácné 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
 

Zvýšené pocení 
 

Vyrážka  

Noční pocení 

Kopřivka 
Kontaktní 
dermatitida 
Studený pot  
Zvýšený sklon 

tvorbě modřin 

Stevens-

Johnsonův 

syndrom

6

 

Angioneurotický 
edém

6

 

Fotosenzitivní 
reakce 

Kožní 
vaskulitida 

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
 

 

Muskuloskeletální 
bolest 

Napětí svalů 

Svalová křeč  
Trismus 

Záškuby svalů  

 

 

Poruchy ledvin a močových cest 
 

 

Močení 

opožděným 

startem 
Dysurie 
Nykturie 

Časté močení 
Abnormální pach 

moči  

Retence moči

6

 

Polyurie 

Snížení průtoku 

moči  
 

 

 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
 

 

Gynekologické 
krvácení 
Menopauzální 
symptomy 
 

Poruchy 
menstruace 
Galaktorea 
Hyperprolaktinémi

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Únava  

Slabost 
Zimnice 
 

Bolest na hrudi

7

  

Pády

8

 

Divné pocity 
Pocit chladu 

Žízeň 
Malátnost 
Pocit horka 

Poruchy stoje 

 

 

V

yšetření 

 

 

Pokles tělesné 
hmotnosti 

Vzestup tělesné 
hmotnosti 
Zvýšení hladiny 
cholesterolu v 
krvi  
Zvýšení hladiny 
kreatin 
fosfokinázy v krvi 

Zvýšení hladiny 
draslíku v krvi 

 

 

1

 

Případy křečí a případy ušního šelestu byly hlášeny také po ukončení léčby. 

2

 

Případy ortostatické hypotenze a synkopy byly hlášeny hlavně na začátku léčby. 

3

 Viz bod 4.4 

4

 

Byly hlášeny případy výskytu agrese a hněvu zejména krátce po zahájení nebo po ukončení této 

léčby. 

5

 

V průběhu léčby duloxetinem nebo krátce po ukončení této léčby byly hlášeny případy výskytu 

suicidálních myšlenek a suicidálního chování (viz bod 4.4) 

24 

6

 Odhadovaná frekvence výskytu z 

postmarketingového sledování hlášených nežádoucích účinků, 

nebylo pozorováno v placebem kontrolovaných klinických hodnoceních. 

7

 Není statisticky významný rozdíl oproti placebu. 

8

 

Pády byly častější u starších osob (≥65let). 

Frekvence 

výskytu odhadovaná na základě údajů ze všech klinických studií.

 

 
c. 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

Ukončení podávání duloxetinu (zvláště je-li náhlé) často vede k příznakům z vysazení. Nejčastěji 

hlášené příznaky jsou závratě, smyslové poruchy (včetně parestézie nebo pocitů podobných 

elektrickému šoku, zvláště v hlavě), poruchy spánku (včetně nespavosti a intenzivních snů) únava, 
somnolence

, agitace nebo úzkost, nauzea anebo zvracení, třes, bolest hlavy, myalgie, podrážděnost, 

průjem, zvýšené pocení a závrať.  
 

Obecně u SSRI a SNRI platí, že tyto účinky bývají mírné až středně závažné a samy mizí, nicméně u 

některých pacientek mohou být závažné nebo déletrvající. Při ukončování léčby duloxetinem se proto 

doporučuje snižovat dávku postupně (viz bod 4.2 a 4.4). 
 
Interval QT s 

korekcí na srdeční frekvenci u pacientů léčených duloxetinem se nelišil od intervalu, 

který byl stanoven u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Žádné klinicky signifikantní rozdíly 

nebyly pozorovány u intervalů QT, PR, QRS a QTcB mezi skupinami pacientů léčených duloxetinem 
a placebem. 
  

Ve dvanáctém týdnu akutní fáze tří klinických hodnocení duloxetinu u pacientů s diabetickou 
neuropatickou bolestí bylo pozorováno malé, ale statisticky významné zvýšení hladiny glukózy v krvi 

nalačno. Hodnoty HbA

1c 

byly stabilní v 

obou skupinách pacientů léčených duloxetinem i placebem. 

pokračovací fázi těchto hodnocení, trvající až 52 týdnů, došlo ve skupině duloxetinu i skupině běžné 

péče ke zvýšení hodnot HbA

1c,

, ale průměrné zvýšení ve skupině pacientů léčených duloxetinem bylo 

o 0,3% větší. Ve skupině pacientů léčených duloxetinem došlo také k malému zvýšení hladiny 
glukózy v krvi n

alačno a hladiny celkového cholesterolu, zatímco u skupiny s běžnou péčí laboratorní 

testy vykázaly mírný pokles těchto hodnot.  
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 

Byly hlášeny případy předávkování samotným duloxetinem nebo v kombinaci s dalšími léčivými 

přípravky, dávkami 5400 mg. Došlo k několika fatálním případům, převážně při kombinovaném 

předávkování, ale také při předávkování samotným duloxetinem v dávce přibližně 1000 mg. Známky a 

příznaky předávkování (při podávání duloxetinu samotného nebo v kombinaci s jinými léčivými 

přípravky) zahrnovaly somnolenci, kóma, serotoninový syndrom, křeče, zvracení a tachykardii.  
  
Specifické antidotum duloxetinu není známo, ale jestliže dojde k 

serotoninovému syndromu, měla by 

být zvážena specifická léčba (podání cyproheptadinu a/nebo kontrola tělesné teploty). Při 

předávkování je třeba zajistit volné dýchací cesty, monitorovat vitální funkce a srdeční činnost s 

příslušnými symptomatickými a podpůrnými opatřeními. Výplach žaludku může být účinný, je-li 

proveden krátce po požití léku nebo u symptomatických pacientů. Použití aktivního uhlí může snížit 

absorpci. Duloxetin má rozsáhlý distribuční objem a nelze proto předpokládat přínos forsírované 
diurézy, hemoperfúze nebo plazmaferézy.  
 
 

25 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1   Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: Jiná antidepresiva. ATC kód: N06AX21  

 

Mechanismus účinku 

Duloxetin je kombinovaný inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (5-HT) a noradrenalinu (NE). 

Slabě inhibuje zpětné vychytávání dopaminu bez jakékoli signifikantní afinity k histaminergním, 
dopami

nergním, cholinergním a adrenergním receptorům.  

 

Farmakodynamické účinky  

Ve studiích na zvířatech vede zvýšení hladin 5-HT a NE v sakrální míše ke zvýšení tonu uretry 

zesílenou stimulací příčně pruhovaného svalstva svěrače uretry pudendálními nervy, která se projevuje 

pouze během plnící fáze mikčního cyklu. U žen je předpokládán podobný mechanismus, vedoucí k 

silnějšímu uzávěru uretry v průběhu zadržování moči při fyzickém stresu, který by mohl vysvětlovat 

účinnost duloxetinu v terapii žen s SUI.  
 
Klinic

ká účinnost a bezpečnost 

Účinnost duloxetinu podávaného v dávce 40 mg dvakrát denně v léčbě SUI byla stanovena ve čtyřech 

dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studiích, v rámci kterých bylo z 1913 žen se SUI (ve věku 
od 22 do 83 let) randomizováno 958 

pacientek k léčbě duloxetinem a 955 k užívání placeba. Hlavními 

měřítky účinnosti byly frekvence epizod inkontinence (Incontinence Episode Frequency - IEF

denících, a skóre specifického dotazníku hodnotícího kvalitu života při inkontinenci (Incontinence 

Specific Quality ofLlife Questionnaire - I-QOL).  
 
Frekvence epizod inkontinence: 

ve všech čtyřech studiích vykazovala skupina léčená duloxetinem 

50%-ní nebo vyšší 

pokles střední hodnoty frekvence  inkontinence (IEF ) v porovnání s 33% změnou 

u plac

eba. Rozdíly byly pozorovány při každé návštěvě po 4 týdnech (duloxetin 54% a placebo 22%), 

8 týdnech 

(duloxetin 52% a placebo 29%) a po12 týdnech léčby (duloxetin 52% a placebo 33%).  

 

V doplňující studii zahrnující pouze pacientky s těžkou SUI byly všechny odpovědi na léčbu 

duloxetinem dosaženy během 2 týdnů.  
 

Účinnost YENTREVE nebyla hodnocena v placebem kontrolovaných studiích delších než tři měsíce. 

Klinická prospěšnost užívání YENTREVE ve srovnání s placebem nebyla prokázána u žen s mírnou 
SUI, definovanou v 

randomizovaných studiích jako IEF < 14/týden. U těchto žen léčba YENTREVE 

patrně neposkytuje větší užitek než konzervativnější behaviorální intervence. 
 
Kvalita života (Incontinence Quality of Life- I-QOL): Skóre dotazníku I-

QOL bylo signifikantně 

zlepšeno ve skupině pacientek léčených duloxetinem ve srovnání se skupinou léčenou placebem. 
(zlepšení skóre 9,2 versus 5,9, p<0,001). 

Při hodnocení celkového zlepšení (PGI) významně vyšší 

počet žen léčených duloxetinem považoval projevy stresové inkontinence za léčbou zlepšené ve 
srovnání s ženami užívajícími placebo (64,6% versus 50,1%, p<0,001). 
 

YENTREVE a předešlé operace pro inkontinenci:existují omezené údaje svědčící pro skutečnost, že 

prospěšnost užívání YENTREVE není snížena u pacientek trpících stresovou inkontinencí moči, které 

dříve podstoupily chirurgický zákrok.  
 
YENTREVE 

a cvičení svalů pánevního dna (Pelvic Floor Muscle Training – PFMT) : v průběhu 12-

týdenní zaslepené, randomizované 

kontrolované studie YENTREVE prokázal významnější pokles 

frekvence výskytu epizod inkontinence ve srovnání jak s placebem, tak se samotným PFMT. 

Kombinovaná léčba (duloxetin + PFMT) prokázala výraznější zlepšení jak v používání vložek, tak ve 

specifické kvalitě života, než léčba samotným YENTREVE nebo samotným PFMT. 
 

26 

Pediatrická populace 

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 

přípravkem Yentreve u všech podskupin pediatrické populace v léčbě diabetické periferní 

neuropatické bolesti. Informace o použití u dětí viz bod 4.2. 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 

Duloxetin je podáván ve formě izolovaného enantiomeru. Je extenzívně metabolizován oxidačními 

enzymy (CYP1A2 a polymorfní CYP2D6) a následně konjugován. Farmakokinetika duloxetinu 
vykazuje mezi jednotlivými osobami rozsáhlou variabilitu 

(obecně 50-60%), částečně závislou na 

pohlaví, věku, kouření a stavu komplexu CYP 2D6. 
  
Absorpce: 

Duloxetin je po perorálním podání dobře vstřebáván s dosažením C

max

 za 6 hodin po 

podání. Absolutní biologická dostupnost po pe

rorálním podání je od 32% do 80% (průměrně 50%; 

N=8 osob). Jídlo prodlužuje dobu dosažení maximální koncentrace z 6 na 10 hodin a okrajově snižuje 

rozsah absorpce (přibližně 11%).  
 
Distribuce: 

Duloxetin je u člověka přibližně z 96% vázán na plazmatické proteiny. Váže se na 

albumin i na alfa-

1 kyselý glykoprotein. Poškození ledvin nebo jater vazbu na bílkoviny neovlivňuje.  

 
Biotransformace: 

Duloxetin je extenzívně metabolizován a jeho metabolity jsou vylučovány hlavně 

močí. CYP2D6 i CYP1A2 katalyzují vznik dvou hlavních metabolitů glukuronid-konjugátu 4-hydroxy 
duloxetinu a sulfátového konjugátu 5-hydroxy,6-methoxy duloxetinu. Cirkulující metabolity 

duloxetinu jsou na podkladě in vitro studií považovány za farmakologicky inaktivní. Farmakokinetika 
duloxetin

u u slabých metabolizátorů vzhledem k CYP2D6 nebyla zvlášť zkoumána. Omezená data u 

těchto pacientů naznačují výskyt zvýšených plazmatických hladin duloxetinu. 
 
Eliminace: 

Poločas eliminace duloxetinu se po perorálním podání pohybuje od 8 do 17 hodin 

(průměrně 12 hod). Po intravenózním podání se plazmatická clearance duloxetinu pohybuje od 22 
l/hod 

do 46 l/hod (průměrně 36 l/hod). Zdánlivá plazmatická clearance duloxetinu po perorálním 

podání 

se pohybuje od 33 do 261 l/hod (průměrně 101 l/hod).  

 
Zvláštní s

kupiny pacientů 

Pohlaví: 

mezi muži a ženami byly zjištěny farmakokinetické rozdíly (zdánlivá clearance v plazmě je 

žen přibližně o 50 % nižší). Z důvodu překrývání rozsahu clearance nejsou farmakokinetické rozdíly 

mezi pohlavími dostatečným důvodem k tomu, aby bylo ženám doporučeno užívat nižší dávky. 
 

Věk: mezi mladšími a staršími ženami (≥65 let) byly nalezeny rozdíly ve farmakokinetice přípravku (u 

starších je zvýšena AUC přibližně o 25% a plazmatický poločas prodloužen přibližně o 25%), avšak 
velikost 

těchto rozdílů není natolik významná, aby bylo nutné upravovat dávku. 

 
Poškození ledvin

: dialyzované pacientky v konečném stadiu selhání ledvin (end stage renal disease – 

ESRD) měly dvojnásobně vyšší hodnoty C

max

 a AUC duloxetinu ve srovnání se zdravými jedinci. U 

pacientek s 

mírným nebo středním poškozením ledvin jsou o farmakokinetice duloxetinu k dispozici 

pouze omezené údaje. 
 
Jaterní insuficience

: středně závažné onemocnění jater (třída B Child-Pughovy klasifikace) 

ovlivňovalo farmakokinetiku duloxetinu. Zdánlivá plazmatická clearance duloxetinu byla u těchto 

pacientek ve srovnání se zdravými jedinci o 79 % nižší, konečný poločas byl 2,3-krát delší a AUC 3,7-

krát vyšší. U pacientek s lehkou nebo s těžkou jaterní insuficiencí nebyla farmakokinetika duloxetinu a 

jeho metabolitů studována. 
 
Kojící matky:
 Dispozice duloxetinu byla studována u 6 žen v laktaci, v 

období nejdříve 12 týdnů po 

porodu. Duloxetin je detekovatelný v 

mateřském mléce, a ustálené koncentrace v mateřském mléce 

dosahují přibližně jedné čtvrtiny plazmatických koncentrací. Při dávce 40 mg dvakrát denně je 
množství duloxetinu v 

mateřském mléce přibližně 7 µg/den. Laktace neovlivňuje farmakokinetiku 

duloxetinu. 

27 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti  

 
Duloxetin nevykázal ve stan

dardním souboru testů genotoxicitu a v pokusech na potkanech nebyl 

kancerogenní. V 

játrech byly u potkanů v průběhu studií na kancerogenitu popsány vícejaderné buňky 

absencí jiných histopatologických změn. Přesný mechanismus vzniku a klinický význam je 

neznámý. 

Myší samice, kterým byl duloxetin podáván po dobu 2 let, měly zvýšenou incidenci 

hepatocelulárních adenomů a karcinomů pouze při podávání vysokých dávek (144 mg/kg/den), tyto 
nádory byly ale považovány za sekundární následek indukce hepatálních mik

rosomálních enzymů. 

Není známo, zda jsou výsledky studií na myších relevantní i pro lidi. Samice potkanů, kterým byl 

podáván duloxetin před a v průběhu páření a na počátku březosti v systémových dávkách 

odpovídajících maximálním klinickým dávkám (AUC), měly nižší spotřebu potravy, pokles tělesné 

hmotnosti, poruchy estrálního cyklu, pokles v ukazatelích porodnosti živých mláďat, nižší přežití 

novorozených mláďat a jejich opožděný růst. Ve studii embryotoxicity u králíků byl pozorován vyšší 
výskyt kardiovasku

lárních a skeletálních malformací při systémových dávkách odpovídajících 

maximálním klinickým dávkám (AUC). V jiné studii, testující vyšší dávky odlišné soli duloxetinu, 

nebyly malformace pozorovány. Ve studiích prenatální a postnatální toxicity u potkanů duloxetin 

indukoval nežádoucí účinky v chování u potomků při dávkách nižších než maximální klinická 
expozice (AUC).  
 
Studie s 

nedospělými krysami zjistily přechodný neurobehaviorální účinek a významně sníženou 

tělesnou hmotnost a spotřebu jídla, indukci jaterních enzymů a hepatocelulární vakuolizaci při dávce 

45mg/kg/den. Celkový toxikologický profil duloxetinu byl u nedospělých krys podobný profilu u 

dospělých krys. Dávka, při které nebyl pozorován žádný nežádoucí účinek, byla stanovena na 
20mg/kg/den. 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Obsah tobolky
Hypromel

źa  

Acetátosukcinát hypromelózy  
Sacharóza 
Z

rněný cukr 

Mastek 
O

xid titaničitý (E171) 

Triethyl-citrát  
 
Tobolka: 
želatina 
natrium-lauryl-sulfát 

oxid titaničitý (E171) 
indigokarmín (E 132) 

černý inkoust 
 

Černý inkoust:  

černý oxid železitý-syntetický (E172) 
propylenglykol 
šelak 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 

28 

6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 
30° C.  
 
6.5 

Druh obalu a velikost balení 

 
Polyvinylchloridový (PVC), polyethylenový (PE) a polychlorotrifluoroethylenový (PCTFE) blistr 

uzavřený hliníkovou folií. 
 
Velikost balení: 28, 56 a 98 tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A) 

 
EU/1/04/280/001 
EU/1/04/280/007 
EU/1/04/280/008 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 11. srpna 2004 
Datum prodloužení registrace: 

24. června 2009 

 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky (EMA) 

http://www.ema.europa.eu

 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNK POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 

ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ 

ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
Lilly SA 
Avenida de la Industria No 30 
28108 Alcobendas 
Madrid 

Španělsko 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Držitel rozhodnutí o registraci dále předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 

léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v 

čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 

pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 

ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 
• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2. registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.  
 
Aktualizovaný RMP 

je třeba předložit: 

• 

na žádost 

Evropské agentury pro léčivé přípravky 

• 

p

ři každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným zm

ěnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význa

čného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 

RMP, je možné je předložit současně. 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ OBALU 

33 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

SKLÁDAČKA 40 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
YENTREVE 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
Duloxetinum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 

40 mg (ve formě duloxetini hydrochloridum) 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sacharózu 
Další informace naleznete v 

příbalové informaci 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 
28 enterosolventních tvrdých tobolek 
56 enterosolventních tvrdých tobolek 
98 enterosolventních tvrdých tobolek 
140 enterosolventních tvrdých tobolek  
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTN

Í UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH 

DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dohled dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v původním balení tak, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě 
do 30°C.  
 

34 

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (ČÍSLA) 

 
EU/1/04/280/002(28 enterosolventních tvrdých tobolek) 
EU/1/04/280/003 (56 enterosolventních tvrdých tobolek) 
EU/1/04/280/004 (98 enterosolventních tvrdých tobolek) 
EU/1/04/280/005 (140 enterosolventních tvrdých tobolek) 
 
 
13. 

ČÍSLOŠARŽE 

 

Č.šarže 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

 NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
YENTREVE 40 mg  
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC:  
SN:  

NN: 

35 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

SKLÁDAČKA PRO 98 TOBOLEK (40 MG) JAKO SOUČÁST MULTIPACKU (BEZ BLUE 
BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
YENTREVE 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
Duloxetinum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 40 mg (ve for

mě duloxetini hydrochloridum) 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sacharózu 
Další informace naleznete v 

příbalové informaci 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 
98 tobolek 

Součást multipacku, obsahujícího dvě balení po 98 tobolkách 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH 

DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORN

ĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v původním balení tak, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě 
do 30°C.  

36 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (ČÍSLA) 

 
EU/1/04/280/006  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.šarže 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
YENTREVE 40 mg 

37 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 
MULTIPACK (2X98 TOBOLEK, 40 MG) BALENÝ VE FOLII (ZAHRNUJÍCÍ BLUE BOX) 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
YENTREVE 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky. 
Duloxetinum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 

40 mg (ve formě duloxetini hydrochloridum) 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sacharózu 
Další informace naleznete v 

příbalové informaci 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 
Multipack, obsahuje 2 balení po 98 tobolkách 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH

DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v původním balení tak, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě 
do 30°C.  
 
 

38 

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (ČÍSLA) 

 
EU/1/04/280/006  
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.šarže 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
YENTREVE 40 mg  
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC:  
SN:  

NN: 

39 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
(40 mg enterosolventní tvrdé tobolky) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
YENTREVE 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
Duloxetinum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Lilly 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 

40 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  
 

SKLÁDAČKA 20 MG ENTEROSOLVENTNÍ TVRDÉ TOBOLKY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
YENTREVE 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
Duloxetinum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK 

 
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 

20 mg (ve formě duloxetini hydrochloridum) 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje sacharózu 
Další informace naleznete v 

příbalové informaci 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 
56 enterosolventních tvrdých tobolek 
28 enterosolventních tvrdých tobolek 
98 enterosolventních tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH 

DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do:  
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte v původním balení tak, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě 
do 30°C.  
 
 

41 

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z 

TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko. 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (ČÍSLA) 

 
EU/1/04/280/001 (56 enterosolventních tvrdých tobolek) 
EU/1/04/280/007 (28 enterosolventních tvrdých tobolek) 
EU/1/04/280/008 (98 enterosolventních tvrdých tobolek) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

Č.šarže 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
YENTREVE 20 mg  
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC:  
SN:  

NN: 

42 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 
 
(20 mg enterosolventní tvrdé tobolky) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
YENTREVE 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
Duloxetinum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Lilly 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot  
 
 
5. 

JINÉ 

 
 

43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÝ LETÁK 

44 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

YENTREVE 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
YENTREVE 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky 

Duloxetinum (ve formě duloxetini hydrochloridum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne 

kterýkoli z nežádoucích účinků ,sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě

 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. 

 

příbalové informaci naleznete

1. 

Co je to přípravek YENTREVE a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YENTREVE užívat 

3. 

Jak se přípravek YENTREVE užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek YENTREVE uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek  YENTREVE a k čemu se používá

 

 

Přípravek YENTREVE obsahuje účinnou látku duloxetin. Přípravek YENTREVE zvyšuje hladiny 
serotoninu a noradrenalinu v nervovém systému. 
 
Y

ENTREVE je přípravek podávaný ústy určený k léčbě stresové inkontinence moči (SUI) u žen.  

 

Stresová inkontinence moči je stav, při kterém pacientky trpí mimovolným únikem moči během 

fyzické námahy nebo při aktivitách jako je smích, kašel, kýchání, zvedání předmětů nebo cvičení.  
 
YENTREVE 

působí zvýšením síly svalu zadržujícího moč při smíchu, kýchání nebo fyzických 

aktivitách. 
 

YENTREVE může být kombinován s programem cvičení svalů pánevního dna (PFMT). 
 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YENTREVE užívat

 

 

NEUŽÍVEJTE 

přípravek YENTREVE, jestliže: 

jste alergická na duloxetin nebo na kteroukoli další složku přípravku YENTREVE (uvedené 

bodě 6). 

trpíte onemocněním jater. 

máte závažné onemocnění ledvin 

užíváte nebo jste užívala během posledních 14 dní jiné léky známé jako “inhibitory 
monoaminoxidázy” (IMAO) (viz ‘D

alší léčivé přípravky a přípravek YENTREVE’) 

užíváte fluvoxamin, který se obvykle používá k 

léčbě deprese, nebo ciprofloxacin nebo enoxacin, 

které se používají k 

léčbě některých infekčních onemocnění 

Informujte svého lékaře, pokud trpíte vysokým krevním tlakem nebo onemocněním srdce. Váš lékař 

rozhodne, jestli můžete užívat přípravek YENTREVE. 
 

45 

Upozornění a opatření Pokud se Vás týká některý z dále uvedených stavů, nemusí pro Vás být 

přípravek YENTREVE vhodný. Obraťte se před užíváním přípravku YENTREVE na svého lékaře v 

případě že: 

užíváte přípravky k léčbě deprese (viz bod: ‘Další léčivé přípravky a přípravek YENTREVE’) 

užíváte 

přípravky z léčivých rostlin obsahujících třezalku (Hypericum perforatum

trpíte onemocněním ledvin 

měla jste záchvaty 

trpíte mánií 

trpíte bipolární poruchou 

máte potíže se zrakem jako například glaukom (zelený zákal - zvýšený nitrooční tlak) 

trpíte či trpěla jste v minulosti poruchami krvácivosti (sklon ke snadnému vzniku modřin) 

je u Vás riziko snížení hladiny sodíku 

(například pokud užíváte léky na odvodnění – diuretika, 

obzvláště ve starším věku) 

užíváte současně jiné léčivé přípravky, které mohou způsobit poškození jater 

užíváte jiné přípravky obsahující duloxetin (viz bod: ‘Další léčivé přípravky a přípravek 
YENTREVE’). 

 

Přípravek YENTREVE může způsobovat pocit neklidu nebo neschopnost vydržet klidně sedět či stát 

na místě. Pokud se u Vás tyto známky projeví, informujte svého lékaře. 
 
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy 

Ačkoliv přípravek YENTREVE není určen k léčbě deprese, jeho léčivá látka (duloxetin) je používána 
také jako antidepresivum. 

Jestliže trpíte depresí nebo úzkostnou poruchou, můžete občas pomýšlet na 

ublížení si nebo na sebevraždu. Tyto myšlenky mohou zesílit, 

pokud začínáte antidepresiva užívat 

poprvé, protože k nástupu účinku těchto přípravků dochází se zpožděním, obvykle po asi dvou 

týdnech, ale někdy i po delší době.  

Tyto myšlenky můžete mít častěji pokud:  

jste již dříve uvažovala o sebevraždě nebo o sebepoškození. 

jste dosáhla 

dospělosti v nedávné době. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko 

sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými poruchami, kteří byli léčeni 
antidepresivy.   

Jestliže se u Vás kdykoliv objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte svého 

lékaře nebo ihned navštivte nejbližší zdravotnické zařízení. 

Může být pro Vás užitečné svěřit se svou depresí nebo úzkostí Vašemu příbuznému nebo blízkému 

příteli a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud 
se budou domnívat, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo pokud budou znepokojeni 

změnami ve Vašem chování. 
 

Děti a dospívající mladší než 18 let 

Přípravek YENTREVE se nesmí používat u dětí a dospívajících mladších 18 let. Měla byste být také 

informován, že u pacientů mladších 18 let užívajících přípravky z této skupiny je zvýšené riziko 

nežádoucích účinků, jako jsou sebevražedné pokusy, myšlenky na sebevraždu a nepřátelské chování 

(převážně agrese, odpor a zlost). U této věkové skupiny také ještě nebyl hodnocen vliv dlouhodobého 

podávání přípravku YENTREVE na růst, dospívání a vývoj poznávacích funkcí a chování. 
 
D

alší léčivé přípravky a přípravek YENTREVE 

I

nformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užívala v nedávné době 

nebo které možná budete užívat

, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

 

Hlavní součást přípravku YENTREVE, duloxetin, je obsažen také v jiných přípravcích pro léčbu 
odlišných potíží:  

• 

diabetická neuropatická bolest, deprese, úzkost 

a močová inkontinence (únik moči)  

Měla byste se vyvarovat současného užívání více než jednoho z těchto přípravků. Zkontrolujte se 
svým lé

kařem, zda neužíváte další lék obsahující duloxetin. 

 

46 

Váš lékař by měl rozhodnout, můžete-li YENTREVE užívat v kombinaci s jinými léky. Nezahajujte 

nebo neukončujte léčbu žádnými léčebnými přípravky včetně léků vydávaných bez předpisu a 

bylinných preparátů, dokud se neporadíte s lékařem. 
 

Informujte také svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících přípravků: 
 
Inhibitory monoaminoxidázy (IMAO): 

Přípravek YENTREVE byste neměla užívat, pokud současně 

užíváte (nebo jste v 

průběhu posledních 14 dní užívala) jiný antidepresivní lék nazývaný inhibitor 

monoaminooxidázy (IMAO). 

Příklady IMAO zahrnují moklobemid (antidepresivum) a linezolid 

(antibiotikum). Užívání IMA

O může v kombinaci s užíváním mnoha léků vydávaných na předpis, 

včetně přípravku YENTREVE, vyvolat závažné, až život ohrožující nežádoucí účinky. Pokud jste 

přestali užívat některý IMAO, musíte počkat alespoň 14 dní, než budete moci začít užívat přípravek  
YENTREVE

. Rovněž je třeba vyčkat nejméně 5 dní poté, co jste přestali užívat přípravek  

YENTREVE

, než začnete užívat některý IMAO. 

 

Léčivé přípravky způsobující ospalost:

 

patří sem

 

přípravky předepsané Vaším lékařem včetně 

benzodiazepin

ů,

 silných lék

ů proti

 

bolesti

, antipsychotik, fenobarbitalu a antihistaminik.  

 

Léčivé přípravky zvyšující hladinu serotoninu: triptany, tramadol, tryptofan, SSRI (jako je paroxetin 
a fluoxetin), SNRI (jako je venlaxafin), tricyklická antidepresiva (jako je klomipramin nebo 
amitriptylin)

, pethidin, třezalka a IMAO (jako je moklobemid a linezolid). Tyto léky zvyšují riziko 

vzniku nežádoucích účinků; vyskytnou-li se neobvyklé příznaky během užívání těchto léčiv společně 

přípravkem YENTREVE, vyhledejte svého lékaře. 

 

Antikoagulační nebo protidestičkové přípravky podávané ústy: přípravky „ředící“ krev nebo 

zabraňující srážení krve. Tyto přípravky mohou zvýšit riziko krvácení.  
 

Přípravek YENTREVE s jídlem, pitím a alkoholem 
YENTREVE lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 

Měla byste dbát zvýšené opatrnosti, pijete-li alkohol 

během léčby YENTREVE.  
 

Těhotenství a kojení 
Pokud 

jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat  

• 

Informujte svého lékaře, pokud v průběhu léčby přípravkem YENTREVE otěhotníte nebo 

těhotenství plánujete. Přípravek YENTREVE byste měla užívat pouze tehdy, až s lékařem 

prodiskutujete možný přínos a všechna potenciální rizika pro nenarozené dítě. 

 

Ubezpečte se, že Váš lékař a/nebo porodní asistentka vědí, že užíváte přípravek YENTREVE. 
Užívání podobn

ých léků (SSRI) v těhotenství může zvýšit riziko závažného stavu kojenců, tzv. 

perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), který se projevuje zrychleným dýcháním a 

promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po narození. Pokud se 

to přihodí Vašemu dítěti, měla byste okamžitě kontaktovat svou porodní asistentku a/nebo 

lékaře. 
 
Užíváte-

li přípravek YENTREVE ke konci svého těhotenství, mohou se u Vašeho dítěte po 

narození objevit určité příznaky. Ty se obvykle objeví při narození nebo během několika dní po 

narození. Tyto příznaky mohou zahrnovat ochablé svaly, třesavku, neklid, potíže s krmením, 
potíže s 

dýcháním a křeče. Má-li Vaše dítě při narození některý z těchto příznaků nebo máte-li 

obavy o zdraví dítěte, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám budou 
schopni poradit. 

 

• 

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Užívání přípravku YENTREVE v průběhu kojení se 

nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

47 

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů 
P

řípravek YENTREVE Vám může způsobit ospalost nebo závratě. Pokud si neověříte, jak na Vás 

YENTREVE působí, neměla byste řídit vůz ani obsluhovat jakékoli stroje či zařízení.  
 

Důležité informace o některých složkách přípravku YENTREVE 
YENTREVE obsahuje sac

harózu. Jestliže víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na 

svého lékaře, než začnete přípravek užívat 
 
 
2. 

Jak se přípravek YENTREVE užívá 

 

Vždy užívejte tento 

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Přípravek YENTREVE je určen k  podání ústy. Tobolku polkněte celou a zapijte ji vodou. 
 

Doporučená dávka YENTREVE je 40 mg dvakrát denně (ráno a později odpoledne/večer). Váš lékař 

se může rozhodnout začít léčbu s 20 mg dvakrát denně, a po dvou týdnech dávku zvýšit na 40 mg 

dvakrát denně.  
 
Pro pravidelné užívání YENTREVE je jednodušší jej užívat každý den v pravidelnou dobu. 
 

Bez konzultace s lékařem léčbu nepřerušujte ani neměňte dávku. 

Řádné léčení Vaší poruchy je 

důležité, abyste se mohla cítit lépe. Pokud není porucha léčena, nemusí odeznít a může se stát 

závažnější a hůře léčitelnou. 

 

Jestliže jste užila více přípravku YENTREVE než jste měla: 

V případě, že užijete vyšší než předepsanou dávku YENTREVE, kontaktujte ihned lékaře nebo 
lékárníka. 

Příznaky předávkování zahrnují ospalost, kóma, serotoninový syndrom (vzácná reakce, 

která může vyvolat pocity velkého štěstí, ospalost, nemotornost, neklid, pocit opilosti, horečku, pocení 
nebo svalovou ztuhlost), zá

chvat křečí, zvracení a zrychlený tep. 

 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek YENTREVE: 
Zapomenete-

li užít dávku léku, vezměte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud to ovšem bude v době, 

kdy máte užít další dávku, vynechejte onu zapomenutou a vezměte svou obvyklou jednotlivou dávku. 

V případě, že zapomenete vzít dávku léku, neužívejte náhradou dvojnásobnou dávku. 

Neužívejte větší denní dávku YENTREVE než jaká vám je předepsána. 
 

Jestliže jste přestala užívat přípravek YENTREVE : 

Léčbu YENTREVE nepřerušujte bez konzultace s lékaře ani v případě, že se již cítíte lépe. V případě, 

že lékaře rozhodne o ukončení léčby, sníží vám postupně dávku léku až k jeho vysazení v průběhu 2 

týdnů.  
 

Některé pacientky užívající YENTREVE déle než týden měly při náhlém vysazení léku příznaky jako 
jsou 

• 

závratě, pocity brnění a mravenčení nebo pocity podobné elektrickému šoku (zvláště v hlavě), 

poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát),

 

únava, ospalost, pocit neklidu nebo 

vzrušení, pocit úzkosti, pocit na zvracení 

(nevolnost) nebo zvracení, třes, bolest hlavy,

 

bolest 

svalů, pocit podráždění, průjem nebo nadměrné pocení nebo pocit točení hlavy. 

Tyto příznaky nejsou obvykle příliš závažné a ustupují během několika dní, v případě výraznějších 

obtíží se poraďte se svým lékařem.  
 
Máte-

li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 

48 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u k

aždého. Tyto účinky jsou obvykle mírné až střední a často po krátké době ustupují.  

 
Velmi časté nežádoucí účinky (

mohou se 

projevit u více než 1 z 10 osob)  

• 

pocit nevolnosti (pocit na zvracení), sucho v ústech, zácpa 

• 

únava. 

 

Časté nežádoucí účinky (

mohou se 

projevit až u 1 z 10 osob) 

• 

ztráta chuti k jídlu  

• 

potíže se spánkem, pocit neklidu, menší sexuální touha, úzkost, potíže se spánkem  

• 

bolest hlavy, závrať, pocit netečnosti, ospalost, třes, pocit necitlivosti, včetně necitlivosti nebo 

brnění nebo mravenčení na kůži 

• 

rozmazané vidění 

• 

pocit závrati nebo točení hlavy (vertigo) 

• 

zvýšený krevní tlak, návaly horka 

• 

průjem, bolest žaludku, nevolnost (zvracení), pálení žáhy nebo špatné trávení, 

• 

zvýšené pocení 

• 

slabost, svalový třes. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (

mohou se 

projevit až u 1 ze 100 osob) 

• 

zánět v krku působící chraptivý hlas 

• 

alergické reakce  

• 

snížení aktivity štítné žlázy, které může působit únavu nebo zvýšení hmotnosti 

• 

dehydratace (ztráta a nedostatek vody v organismu) 

• 

skřípaní zuby nebo svírání zubů, pocit dezorientace, nedostatek motivace, potíže s orgasmem 
nebo neschopnost jej dosáhnout, neobvyklé sny 

• 

pocit nervozity, potíže se soustředit, změna chuti, špatná kvalita spánku 

• 

rozšířené oční zorničky, problémy se zrakem, pocit sucha v očích 

• 

šelest v uchu (vnímání zvuku v 

uchu bez vnějšího podnětu), bolest ucha 

• 

pocit bušení srdce, rychlý a/nebo nepravidelný tep 

• 

mdloby 

• 

častější zívání 

• 

zvracení krve nebo tmavá dehtovitá stolice, zánět žaludku a střeva, záněty v ústech, říhání, 
obtížné polykání, plynatost, zápach z úst 

• 

zánět jater, který může způsobit bolest břicha a žluté zbarvení kůže, nebo očního bělma 

• 

(svědivá) vyrážka, noční pocení, kopřivka, studený pot, zvýšený sklon k tvorbě modřin 

• 

bolest svalů, napětí svalů svalová křeč, křeč žvýkacích svalů 

• 

obtížné zaháj

ení močení, bolest při močení, potřeba močit v noci, časté močení, nezvyklý zápach 

moči 

• 

abnormální vaginální krvácení, příznaky menopauzy (přechodu) 

• 

bolest na hrudi, pocit chladu, žízeň, pocit horka, 

• 

úbytek hmotnosti, nárůst hmotnosti 

• 

přípravek YENTREVE může způsobit účinky, kterých si nemusíte všimnout, jako je zvýšení 

hodnot jaterních enzymů, hladiny draslíku v krvi, hodnot enzymu nazývaného kreatinin-
fosfokináza, cukru nebo cholesterolu. 

 

49 

Vzácné nežádoucí účinky (

mohou se 

projevit až u 1 z 1000 osob) 

• 

závažné alergické reakc

e způsobující potíže s dýcháním nebo závratě s otokem jazyka nebo rtů 

• 

snížená hladina sodíku v krvi (převážně u starších pacientů. Příznaky mohou zahrnovat závrať, 
slabost, zmatenost, ospalost nebo velkou únavu nebo pocit nevolnosti, zá

važnějšími příznaky 

jsou mdloba, záchvaty křečí nebo pády), syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického 
hormonu (SIADH) 

• 

sebevražedné chování, sebevražedné myšlenky, 

mánie (nadměrná aktivita, překotné myšlení a 

snížená potřeba spánku), halucinace, agrese nebo hněv 

• 

„serotoninový syndrom“ (vzácná reakce, která může vyvolat pocity velkého štěstí, ospalost, 

nemotornost, neklid, pocit opilosti, horečku, pocení nebo svalovou ztuhlost), záchvaty křečí, 

náhlé mimovolné tiky nebo záškuby svalů, pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát 

klidně na jednom místě, potíže kontrolovat pohyby např. nedostatek koordinace nebo 

mimovolné pohyby svalů, syndrom neklidných nohou, 

• 

zvýšený nitrooční tlak (glaukom) 

• 

závrati, pocit závrati nebo mdloby při rychlém postavení se, pocit studených prstů na rukou nebo 
nohou 

• 

stažení hrdla, krvácení z nosu 

• 

jasně červená krev ve stolici

, zánět tlustého střeva (vedoucí k průjmu)

 

• 

selhávání jater, žluté zbarvení kůže nebo očního bělma (žloutenka) 

• 

„Stevens-

Johnsonův syndrom“ (tvorba cihlově červených skvrn s puchýřky na kůži, ústech, 

očích a genitáliích), závažná alergické reakce způsobující otok tváře nebo hrdla (angioedém), 

citlivost na sluneční světlo 

• 

záškuby svalů  

• 

potíže s močením nebo nemožnost močit, potřeba močit větší množství moči než obvykle, 

snížení toku moči 

• 

abnormální menstruace včetně silné, bolestivé, nepravidelné nebo prodloužené menstruace, 

nezvykle slabá nebo vynechaná menstruace, abnormální tvorba mateřského mléka 

• 

pády (obzvláště u starších osob), nezvyklý způsob chůze. 

 
Velm

i vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 z 10000 osob) 

• 

zánět kožních krevních cév (kožní vaskulitida) 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích příznaků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak 

přípravek YENTREVE uchovávat 

 
Uchovávejte 

tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Nepoužívejte tento p

řípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP.  

 

YENTREVE uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte 

při teplotě do 30° C. 
 
Nevyhazujte žádné l

éčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 

50 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek YENTREVE obsahuje  

Léčivou látkou je duloxetin.  
Jedna tobolka obsahuje duloxetinum20 nebo 40 mg (jako hydrochlorid). 
 
Další složky:  
Obsah tobolky: 

hypromelóza, acetátosukcinát hypromelózy, sacharóza, zrněný cukr, mastek, oxid 

titaničitý (E171), triethyl-citrát. (Pro další informace týkající se sacharózy viz závěr bodu 2) 

Tělo tobolky: želatina, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničitý (E171), indigokarmín, červený oxid 

železitý a žlutý oxid železitý, černý inkoust. 

Černý inkoust obsahuje: syntetický černý oxid železitý (E 172), propylenglykol, šelak. 
 

Jak přípravek YENTREVE vypadá a co obsahuje toto balení 

YENTREVE je enterosolventní tvrdá tobolka (tvrdá tobolka rozpustná ve střevě k vnitřnímu užití). 
 

Každá tobolka YENTREVE obsahuje granulky léčivé látky s potahem na ochranu proti žaludeční 

kyselině. 
 

Přípravek YENTREVE je dostupný ve dvou různých sílách: 20 a 40 mg.  
20 mg tobolky jsou oranžovo-modré s potiskem ‘40 mg’ a kódem ‘9545’.  
 
40 mg tobolky jsou modré s potiskem ‘20 mg’ a kódem ‘9544’ 
 
YENTREVE 40 mg je dodáván v baleních po 28, 56, 98, 140 a 196 (2x98) tobolkách. 
YENTREVE 20 mg je dodáván v baleních po 28, 56 a 98 tobolkách. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 
Držitel rozhodnutí o registraci: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, 
Nizozemsko.  
Výrobce: 

Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španělsko. 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místních zastoupení držitele registračního rozhodnutí 
 
België/Belgique/Belgien
 
Eli Lilly Benelux S.A./N.V. 
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84 
 

Lietuva 

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė 
Tel. +370 (5) 2649600 
 

България 

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България 

тел. + 359 2 491 41 40 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Eli Lilly Benelux S.A./N.V. 
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84  

Česká republika 

Eli Lilly ČR, s.r.o. 
Tel: + 420 234 664 111 
 

Magyarország 
Lilly Hungária Kft. 
Tel: + 36 1 328 5100 

Danmark 
Eli Lilly Danmark A/S 
Tlf: +45 45 26 60 00 
 

Malta 
Charles de Giorgio Ltd. 
Tel: + 356 25600 500 

Deutschland 
Lilly Deutschland GmbH 
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222 
 

Nederland 
Eli Lilly Nederland B.V. 
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800 

51 

Eesti 
Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal 
Tel: +372 6 817 280 
 

Norge 
Eli Lilly Norge A.S 
Tlf: +47 22 88 18 00 

Ελλάδα 

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.  

Τηλ: +30 210 629 4600 
 

Österreich 
Eli Lilly Ges.m.b.H.  
Tel: + 43-(0) 1 711 780 

España 
Spaly Bioquímica, S.A. 
Tel: + 34-91 623 17 32 

Polska 
Eli Lilly Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 440 33 00 
 

France 
Lilly France SAS 
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34 
 

Portugal 
Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: + 351 21-4126600 
 

Hrvatska 
Eli Lilly Hrvatska d.o.o. 
Tel: +385 1 2350 999 
 

România 
Eli Lilly România S.R.L. 
Tel: + 40 21 4023000 

Ireland 
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited 
Tel: +353-(0) 1 661 4377 

 

Slovenija 
Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. 
Tel: +386 (0)1 580 00 10 

Ísland 
Icepharma hf. 
Sími + 354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Eli Lilly Slovakia, s.r.o. 
Tel: + 421 220 663 111 

Italia 
Eli Lilly Italia S.p.A. 
Tel: + 39- 055 42571 
 

Suomi/Finland 
Oy Eli Lilly Finland Ab 
Puh/Tel: +358-(0) 9 85 45 250 

Κύπρος 
Phadisco Ltd  

Τηλ: +357 22 715000 
 

Sverige 
Eli Lilly Sweden AB 
Tel: + 46-(0)8 7378800 

Latvija 

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā 
Tel: + 371 67364000 
 

United Kingdom 
Eli Lilly and Company Limited 
Tel: + 44-(0) 1256 315000 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {datum} 
 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro 

léčivé přípravky (EMA):

 http://www.ema.europa.eu/

 

 

52 

Recenze

Recenze produktu YENTREVE 20 MG 98X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu YENTREVE 20 MG 98X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám