Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 65347
Kód EAN: 3838989514914
Kód SÚKL: 41446
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek Yasnal je určen pro symptomatickou léčbu (léčbu příznaků) mírně až středně závažné Alzheimerovy demence.

Příbalový leták

1/6
Sp.zn. sukls13057/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
YASNAL 5 mg
YASNAL 10 mg
potahované tablety
donepezili hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Yasnal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yasnal užívat
3. Jak se Yasnal užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Yasnal uchovávat
6. Další informace
1. CO JE YASNAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Yasnal (donepezil-hydrochlorid) patří do skupiny léků zvaných inhibitory
acetylcholinesterázy. Donepezil zvyšuje v mozku hladiny látky (acetylcholinu), která je zapojená do
paměťových funkcí tak, že zpomaluje rozklad acetylcholinu.
Užívá se k léčbě příznaků demence u nemocných, u nichž byla rozpoznána mírná až středně těžká
forma Alzheimerovy choroby. Příznaky zahrnují zvyšující se ztrátu paměti, zmatenost a změny
chování. Následkem toho je pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou stále obtížnější provádět
jejich normální denní aktivity.
Přípravek Yasnal je určen k použití pouze u dospělých pacientů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK YASNAL
UŽÍVAT
Neužívejte Yasnal:
- pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na donepezil-hydrochlorid, nebo na deriváty piperidinu
nebo na kteroukoliv další složku přípravku Yasnal uvedenou v bodě 6.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Yasnal je zapotřebí:
Před tím než začnete užívat přípravek Yasnal, informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže máte
nebo jste měl(a):
- žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,
- záchvaty nebo křeče,
- srdeční onemocnění (nepravidelný nebo pomalý tlukot srdce),
- astma nebo jinou dlouhodobou plicní chorobu,
- onemocnění jater či zánět jater,
2/6
- obtíže s močením nebo mírně závažnou poruchu ledvin.
Informujte svého lékaře také, jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět.
Jestliže máte podstoupit operaci, která vyžaduje celkovou anestezii (znecitlivění), měl(a) byste
oznámit svému lékaři a anesteziologovi, že užíváte přípravek Yasnal. To proto, že Váš lék může
ovlivnit množství potřebného anestetika.
Přípravek Yasnal se může užívat u pacientů s poruchou ledvin nebo s mírnou až středně závažnou
poruchou jater. Informujte svého lékaře, že máte poruchu ledvin nebo jater. Pacienti se závažnou
poruchou jater nesmí přípravek Yasnal užívat.
Sdělte svému lékaři či lékárníkovi jméno osoby, která o Vás bude pečovat. Váš pečovatel Vám
pomůže užívat lék tak, jak ho předepsal lékař.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které Vám nepředepsal Váš lékař a které jste si koupil(a) bez
lékařského předpisu. Platí to i pro léky, které můžete začít užívat někdy v budoucnosti, když již budete
pokračovat v užívání přípravku Yasnal. To proto, že tyto léky mohou snižovat nebo zvyšovat účinek
přípravku Yasnal.
Zejména svého lékaře informujte, jestliže užíváte některý z následujících skupin léků:
- jiné léky na Alzheimerovu chorobu, např. galantamin nebo rivastigmin,
- léky proti bolesti nebo na léčbu zánětu kloubů, např. acylpyrin, nesteroidní protizánětlivé léky
(NSA) jako je ibuprofen nebo diklofenak,
- anticholinergní léky, např. tolterodin,
- antibiotika např. erythromycin, rifampicin,
- protiplísňové léky např. ketokonazol nebo itrakonazol,
- léky proti depresi např. fluoxetin,
- léky k léčbě záchvatů např. fenytoin, karbamazepin,
- léčivé přípravky k léčbě srdečních onemocnění např. chinidin, betablokátory (propranolol a
atenolol),
- svalová relaxancia (léčivé přípravky, které uvolňují svaly) např. diazepam, sukcinylcholin,
- celková anestetika,
- léčivé přípravky bez lékařského předpisu např. rostlinné přípravky.
Užívání přípravku Yasnal s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje účinek přípravku Yasnal.
Přípravek Yasnal se nesmí užívat současně s alkoholem, protože alkohol může změnit jeho účinek.
Těhotenství a kojení
Přípravek Yasnal se nesmí během kojení užívat.
Jestliže jste těhotná nebo máte podezření, že jste těhotná, zeptejte se lékaře na radu dříve, než začnete
jakýkoli léčivý přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Alzheimerova choroba může sama ovlivňovat Vaši schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat
stroje. Tyto činnosti nesmíte vykonávat dříve, než Vás lékař ujistí o tom, že je to pro Vás bezpečné.
Váš lék může také způsobovat únavu, závratě a svalové křeče. Jestliže některý z těchto příznaků na
sobě pozorujete, nesmíte řídit motorové vozidlo ani obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Yasnal
3/6
Přípravek Yasnal obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE YASNAL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Yasnal přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jakou dávku přípravku Yasnal máte užívat?
Obvykle začnete užívání dávkou 5 mg (jedna bílá tableta) každý večer. Po jednom měsíci Vám může
lékař sdělit, abyste užíval(a) dávku 10 mg (jednu žlutou tabletu) každý večer.
Spolkněte tabletu přípravku Yasnal večer před ulehnutím a zapijte ji vodou.
Dávka, kterou budete užívat, se může měnit v závislosti na délce trvání léčby a na tom, co Vám
doporučí Váš lékař. Maximální doporučená dávka je 10 mg každý večer.
Vždy dodržujte radu lékaře nebo lékárníka ohledně způsobu a doby užívání Vašeho léku. Neměňte
svoji dávku bez porady s lékařem.
Jak dlouho musím přípravek Yasnal užívat?
Váš lékař nebo lékárník Vás bude informovat, jak dlouho budete v užívání tablet pokračovat. Občas
budete chodit na kontroly k lékaři, aby mohl zhodnotit Vaši léčbu a příznaky.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Yasnal, než jste měl(a)
NEUŽÍVEJTE více než jednu tabletu denně. Ihned kontaktujte svého lékaře, jestliže užijete více, než
jste měl(a). Jestliže nemůžete kontaktovat svého lékaře, kontaktujte nejbližší pohotovostní službu nebo
nemocnici. Vždy s sebou přineste tablety nebo krabičku, aby lékař poznal, co jste užil(a).
Příznaky předávkování zahrnují nevolnost a zvracení, slintání, pocení, pomalou srdeční frekvenci,
nízký krevní tlak (točení hlavy nebo závratě při vstávání), dýchací problémy, ztrátu vědomí a záchvaty
nebo křeče.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Yasnal
Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, užijte tabletu následující den v obvyklou dobu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže zapomenete užít svůj lék po dobu delší než jeden týden, kontaktujte svého lékaře dříve, než
budete v užívání pokračovat.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Yasnal
Nepřerušujte užívání tablet, dokud Vám to Váš lékař nedoporučí. Jestliže přestanete užívat přípravek
Yasnal, bude přínos léčby postupně odeznívat.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Yasnal nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u pacientů při užívání přípravku Yasnal.
Sdělte svému lékaři, pokud budete mít některý s následujících účinků při užívání přípravku Yasnal.
4/6
Závažné nežádoucí účinky:
Ihned musíte informovat svého lékaře, jestliže si všimnete těchto zmíněných závažných nežádoucích
účinků. Je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření.
- horečka se svalovou ztuhlostí, pocením nebo poruchami vědomí (onemocnění zvané
Neuroleptický maligní syndrom) (postihuje méně než 1 pacienta z 10 000)
- poškození jater např. hepatitida (zánět jater). Příznaky hepatitidy jsou nevolnost nebo
zvracení, ztráta chuti k jídlu, pocit celkové nepohody, horečka, svědění, zežloutnutí kůže a
očního bělma, tmavě zbarvená moč (postihuje 1 až 10 pacientů z 10 000).
- žaludeční nebo dvanáctníkový vřed. Příznaky vředů jsou bolest žaludku a nepříjemný pocit
v oblasti mezi pupkem a hrudní kostí (postihuje 1 až 10 pacientů z 1000).
- krvácení do žaludku nebo střev. Projevuje se jako tmavá dehtovitá stolice nebo viditelné
krvácení z konečníku (postihuje 1 až 10 pacientů z 1000).
- záchvaty nebo křeče (postihuje 1 až 10 pacientů z 1000).
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 pacientů)
- průjem
- nevolnost nebo zvracení
- bolest hlavy
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)
- svalové křeče
- únava
- nespavost (potíže se spaním)
- nachlazení
- nechutenství
- halucinace (vidění nebo slyšeni něčeho, co není přítomno)
- neklid
- agresivní chování
- mdloby
- závratě
- bolesti břicha
- vyrážka
- svědění
- pomočování
- bolest
- úrazy (pacienti jsou více náchylní k pádům a úrazům)
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000)
- pomalý srdeční tep
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)
- ztuhlost, třes nebo nekontrolované pohyby především obličeje a jazyka, ale také končetin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK YASNAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek Yasnal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
5/6
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Yasnal obsahuje:
- Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum.
- Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg (ve formě monohydrátu)
odpovídající donepezilum 4,56 mg.
- Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg (ve formě monohydrátu)
odpovídající donepezilum 9,12 mg.
- Pomocnými látkami jsou:
- Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, hyprolosa,
magnesium-stearát v jádru tablety;
- obal tablety: oxid titaničitý (E171), hypromelosa 2910/5, makrogol 400, žlutý oxid železitý
(E172) pouze v tabletě 10 mg.
Jak přípravek Yasnal vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety 5 mg jsou: bílé až téměř bílé, kulaté, vypouklé, potahované tablety.
Tablety 10 mg: jsou žlutohnědé, kulaté, vypouklé, potahované tablety.
Tablety jsou baleny do blistrů po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 nebo 100 potahovaných
tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovinsko
Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Cuxhaven, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Belgie: Donepezil Krka 5/10 mg film-coated tablets
Bulharsko: Yasnal 5/10 mg film-coated tablets
Česká republika: Yasnal 5/10 mg
Dánsko: Donepezil Krka
Finsko: Donepezil Krka 5/10mg tabletti kalvopaallysteinen
Francie: Donepezil Krka 5/10 mg film-coated tablets
Irsko: Donepezil Krka
Itálie: Yasnal
Kypr: Donepezil Krka 5/10 mg film-coated tablets
Maďarsko: Yasnal 5/10 mg filmtabletta
Německo: Yasnal 5/10 mg Filmtabletten
Norsko: Donepezil Krka tabletter, filmdrasjerte 5/10 mg
Portugalsko: Donepezilo Krka 5/10 mg
Rakousko: Donepezil Krka 5/10 mg Filmtabletten
Rumansko: Yasnal 5 mg, 10 mg comprimate filmate
Řecko: Donepezil Krka 5/10 mg film-coated tablets
Španělsko: Yasnal 5/10 mg film-coated tablets
Švédsko: Donepezil Krka
Slovenská republika: Yasnal 5/10 mg film-coated tablets
Velká Británie: Donepezil hydrochloride 5/10 mg film-coated tablets
6/6
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.3.2013
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Recenze

Recenze produktu YASNAL 5 MG 84X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu YASNAL 5 MG 84X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze