Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

YAL 10X67.5ML Roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11603

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TROMMSDORFF GMBH & CO., ALSDORF
Kód výrobku: 11603
Kód EAN: 8594059530042
Kód SÚKL: 92489
Doplněk názvu: 13,4G/67,5ML+10MG/67,5ML RCT SOL 10X67,5ML
Cesta podání: místně - do konečníku
Držitel rozhodnutí: TROMMSDORFF GMBH & CO., ALSDORF
Yal se doporučuje používat pro vyčištění tlustého střeva a konečníku před jejich vyšetřeními a dále také před vyšetřeními ledvin, močových a pohlavních orgánů, kde je vyčištění tlustého střeva a konečníku nutným předpokladem. K těmto vyšetřením patří zejména endoskopická (vyšetření přístrojovou optikou) a rentgenová vyšetření. Yal se také může používat pro předoperační přípravu tlustého střeva a konečníku. Dále se Yal používá při zahájení léčby zácpy v těžkých případech. Tento přípravek s projímavým účinkem se může jednorázově používat u dětí od 3 let a mladistvých.

Příbalový leták

YAL

 

sp.zn.sukls160923/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

YAL rektální roztok  

 

 sorbitolum/docusatum natricum  

  

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

  

Co naleznete v této příbalové informaci:   

1. 

Co je přípravek Yal a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yal používat   

3. 

Jak se přípravek Yal používá   

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5  

Jak přípravek Yal uchovávat   

6.  

Obsah balení a další informace  

  
  
1. 

Co je přípravek Yal a k čemu se používá 

 

Yal se používá k přípravě střeva před vyšetřeními nebo drobnými chirurgickými výkony. Umožňuje 

vyprázdnit střevo bez dalších dietních či režimových opatření. Po 30 minutách je střevo vyčištěno a je 
možné provést i předem neplánovaná vyšetření nebo zákroky.  

Yal se doporučuje používat pro vyčištění tlustého střeva a konečníku před jejich vyšetřeními a také před 

vyšetřeními ledvin, močových a pohlavních orgánů, kde je vyčištění tlustého střeva a konečníku nutným 
předpokladem.  K  těmto  vyšetřením  patří  zejména  endoskopická  (vyšetření  přístrojovou  optikou)  a 
rentgenová vyšetření.   

Yal se také může používat k předoperační přípravě tlustého střeva a konečníku.  
Dále se Yal používá při zahájení léčby zácpy v těžkých případech.  
Tento přípravek s projímavým účinkem se může jednorázově používat u dětí od 3 let a dospívajících.   

  
  
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Yal používat  

 

Nepoužívejte přípravek Yal:  

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  

jestliže máte vrozenou intoleranci (nesnášenlivost) fruktózy   

jestliže máte ileus (neprůchodnost střev) nebo ztíženou průchodnost střev    

jestliže jste po operaci pro podezření na ileus (neprůchodnost střeva)    

jestliže máte bolesti v oblasti břicha   

jestliže krvácíte v oblasti konečníku nebo máte hemoroidy  

jestliže zvracíte nebo máte pocit na zvracení  

jestliže máte perforaci střeva, akutní zánětlivé onemocnění žaludku a střev 

jestliže máte poruchu hospodaření organismu s vodou a minerály.  

 

Upozornění a opatření  

Před použitím přípravku Yal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

jestliže používáte Yal dlouhodobě, lze stejně jako u ostatních projímadel očekávat zesílení sklonu 
ke zlenivění střev.  

  
Děti a dospívající 

Yal  nesmí  být  používán  u  kojenců  a  malých  dětí,  u  kterých  je  riziko  dosud  nezjištěné  vrozené 

nesnášenlivosti fruktózy obzvláště vysoké.   

 
Další léčivé přípravky a přípravek Yal
  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které  užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu.  

Účinky  přípravku  Yal  a  účinky  jiných  současně užívaných  léků  se  mohou  navzájem  ovlivňovat.  Při 

používání přípravku Yal se nemohou současně požívat jiná projímadla (užívaná ústy nebo zaváděná do 
konečníku) obsahující glycerín, polyvinylpyrrolidon nebo parafínový olej, protože tyto látky znečišťují 
optiku endoskopu.  

Při nesprávném dlouhodobém používání přípravku Yal může pro ztráty draslíku a hořčíku střevní sliznicí 

dojít k zesílení citlivosti vůči srdečním glykosidům (léky používané při srdeční nedostatečnosti). Ztráta 
draslíku a hořčíku může být zesílena při současném používání diuretik (močopudné léky).  
  

Přípravek Yal s jídlem a pitím  
Použití přípravku Yal nemusí předcházet žádná dietní ani režimová opatření.  

  

Těhotenství, kojení a plodnost  

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Škodlivé účinky přípravku Yal při používání v době těhotenství a kojení nejsou známy.  
Ačkoli škodlivé účinky přípravku Yal při používání v době těhotenství a kojení nejsou známy, musí o 

podávání přípravku Yal rozhodnout lékař.  
  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Yal nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  

  
  
3. 

Jak se přípravek Yal používá 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 
Doporučená dávka přípravku je:  

-  u dospělých 1 až 2 lahvičky  

 
Použití u dětí a dospívajících 
 

-  u dětí od 3 let a dospívajících se doporučuje jednorázové užití 1 lahvičky přípravku Yal     

  

Přípravě nemusí předcházet žádná dietní ani režimová opatření. Před použitím lahvičku s přípravkem 

Yal krátce protřepejte, až vznikne pěna. Po odstranění uzávěru lahvičky zaveďte trubičku klystýru do 
konečníku až na doraz. Stlačováním plastikové lahvičky dojde k vyprázdnění pěny a roztoku do tlustého 
střeva. Použití je jednorázové. Stejně jako při použití klystýru, je nutné se snažit zadržet nutkání na 
stolici  co  možná  nejdéle.  Zpravidla  po  půl  hodině  jste  vyčištěni  a  připraveni  k  vyšetření  nebo  k 
chirurgickému zákroku.  
  

Jestliže jste použil(a) více přípravku Yal, než jste měl(a)  
Při  předávkování  nebo  náhodném  použití  přípravku  dítětem  se  poraďte  s  lékařem.  Při  předávkování 

může dojít k dehydrataci s poruchami hladin minerálů.  
  

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Yal  

 

Yal je možno používat v nepravidelných intervalech opakovaně. Má být však používán jen krátkodobě.  
 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 

u každého.  
  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.  
  

Přípravek Yal je obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky se mohou projevit v případě nesprávného 

používání přípravku (např. při jeho trvalém nebo častém používání). V takovém případě, stejně jako u 
ostatních projímadel, může dojít k větším ztrátám vody a minerálních látek (např. draslíku a hořčíku) 
projevující  se  větším  sklonem  k  zácpám.  Dále  může  nesprávné  používání  vést  k  poruchám  srdeční 
funkce,  k  celkové  únavě  a  svalové  slabostí,  zvláště při současném  podávání  diuretik  (léky  zvyšující 
vylučování moče) a hormonů kůry nadledvin. Při výskytu těchto nežádoucích účinků přerušte užívání 
přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře!  

Při používání přípravku Yal může dojít k nadýmání, difúzní bolesti v podbřišku a k průjmům. Tyto 

příznaky však nevyžadují přerušení použití přípravku. Okamžité vyprázdnění stolice je naopak žádoucí.  

Případný  výskyt  těchto  nežádoucích  účinků  nebo  jiných  neobvyklých  reakcí  oznamte  ošetřujícímu 

lékaři.  
  
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
  
5. 

Jak přípravek Yal uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.  

  

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
  

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.    Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
  
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Yal obsahuje  

  
-  Léčivými látkami jsou sorbitolum 13,40 g a docusatum  natricum 0,01 g v 67,5 ml roztoku.  
-  Pomocnými látkami jsou hydromelosa, roztok kyseliny chlorovodíkové a/nebo roztok hydroxidu 

sodného (pro úpravu pH), čištěná voda.  

  

 

Jak přípravek Yal vypadá a co obsahuje toto balení  
2 lahvičky po 67,5 ml roztoku   
10 lahviček po 67,5 ml roztoku  

  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  

Trommsdorff GmbH and Co. KG  
Trommsdorffstrasse 2-6  

52475 Alsdorf, Německo  

  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

29. 6. 2017 

Recenze

Recenze produktu YAL 10X67.5ML Roztok

Diskuze

Diskuze k produktu YAL 10X67.5ML Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám