Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

XANAX 2 MG 50X2MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14661

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 14661
Kód EAN: 8594036500877
Kód SÚKL: 96983
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Přípravek Xanax je indikován k léčbě příznaků: - úzkosti; - panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní. Přípravek Xanax budete užívat pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení.

Příbalový leták

1

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls132402/2010
a přílohy ke sp.zn. sukls96863/2011, sukls9166/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - RP
XANAX 0,25 mg
XANAX 0,5 mg
XANAX 1 mg
XANAX 2 mg
tablety
(alprazolamum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek XANAX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XANAX užívat
3. Jak se přípravek XANAX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek XANAX uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK XANAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek XANAX obsahuje léčivou látku alprazolam, sloučeninu patřící do skupiny benzodiazepinů.
Alprazolam účinkuje jako anxiolytikum (lék působící proti stavům úzkosti, navozující pocity uvolnění
a uklidnění).

Přípravek XANAX je indikován k léčbě příznaků:
- úzkosti
- panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní.

Přípravek XANAX Vám lékař předepíše pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující
nebo Vám způsobují nesnesitelné utrpení.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XANAX
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek XANAX:
trpíte-li onemocněním myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou
slabostí)
jestliže jste přecitlivělý/á na benzodiazepiny, léčivou látku nebo některou z dalších látek
obsažených v přípravku
trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností
trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku)
trpíte-li těžkou jaterní nedostatečností

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku XANAX je zapotřebí:
2
při náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky, protože může dojít ke vzniku abstinenčního
syndromu.
trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin
trpíte-li těžkými depresemi nebo sebevražednými sklony
máte-li sklon k nadměrnému užívání alkoholu či zneužívání léků
trpíte-li panickými poruchami nebo podobnými stavy
užíváte-li přípravek XANAX dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat potřebu
další léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k fyzické i psychické závislosti.
jste-li starší pacient/ka nebo jste oslaben/a. Lékař Vám předepíše nejnižší účinnou dávku.

Vznik závislosti
Používání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické
závislosti k těmto přípravkům. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; může být vyšší u
pacientů se sklonem k zneužívání alkoholu či léků. Závislost na lécích se může vyskytnout i při
doporučených dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě více
benzodiazepiny.

Příznaky z vysazení: při rozvoji závislosti by náhlé vysazení léku mohlo vyvolat abstinenční
příznaky. Ty mohou zahrnovat bolest hlavy, svalů, nadměrnou úzkost, napětí, neklid,
zmatenost, podrážděnost a nespavost. V závažných případech se mohou vyskytnout i: pocit
nereálnosti, pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či sobě samému, citlivost na zvuk,
znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace, nebo
epileptický záchvat.
Během ukončování léčby přípravkem XANAX Vám bude dávka snižována pomalu, nejvýše o
0,5 mg každé 3 dny. Někteří pacienti mohou vyžadovat i pomalejší snižování dávky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Benzodiazepiny včetně alprazolamu prohlubují dále útlum funkcí centrálního nervového systému
(CNS), jsou-li podávány současně s antipsychotiky (léky ovlivňující duševní činnost), hypnotiky (léky
k léčbě poruch spánku), sedativy (léky na zklidnění), antidepresivy (léky k léčbě deprese), opioidními
analgetiky (silné léky proti bolesti), antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie a proti křečím), anestetiky
(léky proti bolesti), antihistaminiky (léky proti alergiím), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na
CNS.

Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léků; může být nezbytné upravit dávku,
nebo vysadit tento lék nebo přípravek XANAX:
ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika,
nefazodon, fluvoxamin a cimetidin,
fluoxetin, propoxyfen, perorální kontraceptiva (antikoncepce), diltiazem nebo makrolidová
antibiotika jako erytromycin, telitromycin a klaritromycin,
ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV).

Během léčby přípravkem XANAX nepožívejte alkoholické nápoje ani bez porady s lékařem
neužívejte jiné léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém.

Děti a dospívající
Přípravek XANAX není určen pro děti a dospívající do 18 let

Užívání přípravku XANAX s jídlem a pitím
Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
3

Jste-li těhotná, myslíte, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři.
Lékař rozhodne o ukončení/přerušení léčby.

Během léčby přípravkem XANAX se nedoporučuje kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte složité stroje, dokud si neověříte, že lék na Vás nemá
tlumivý účinek (ospalost, porucha koncentrace, únava).

Důležité informace o některých složkách přípravku XANAX
Tablety přípravku XANAX obsahují laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK XANAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek XANAX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nejvhodnější dávkování přípravku XANAX Vám lékař stanoví na základě závažnosti Vašich příznaků
a snášenlivosti. V případě závažných nežádoucích účinků po prvním užití přípravku je nutné snížení
dávky.

LÉČBA ÚZKOSTI
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,25-0,5 mg 3x denně
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg,
rozdělenou během dne do několika dávek

LÉČBA PANICKÝCH PORUCH
Doporučená zahajovací dávka: užívejte 0,5-1 mg před spaním
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku upraví. Zvyšovat dávku lze nejvýše o 1 mg každé
3-4 dny.

Použití přípravku XANAX 2 mg
Je-li třeba, tablety přípravku XANAX 2 mg je možné rozpůlit nebo rozčtvrtit. Umístí se vydutou
stranou na tvrdou podložku. Tlakem palce se rozdělí na 2 stejné části s obsahem 1 mg.Je-li třeba, je možné dále tyto části rozdělit. Opět se umístí vydutou stranou na tvrdou podložku a
tlakem palce se rozdělí na 2 dílky s obsahem 0,5 mg.Tímto způsobem získáte následující dílky tablet přípravku Xanax:4
Tyto dílky je možné uchovávat ve speciálně upraveném uzávěru lahvičky, který ale není součástí
každého balení.

Léčba starších a oslabených pacientů
Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je upravována v závislosti na Vaši toleranci.

Jestliže jste užil/a více přípravku XANAX, než jste měl/a
Vezmete-li více tablet, než je předepsáno (nebo vezme-li Vaše tablety někdo jiný), vyhledejte
lékařskou pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek XANAX
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li si vzít
jednu dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu. Neužívejte dvojitou dávku, abyste doplnil/a
zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek XANAX
Nikdy sami léčbu neukončujte. Dbejte přesně pokynů Vašeho lékaře, co se týče velikosti dávky a
délky užívání. Po náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky přípravku XANAX se mohou opět
objevit původní příznaky nebo abstinenční příznaky. Váš lékař bude dávku snižovat postupně, nejvýše
o 0,5 mg každé 3 dny.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek XANAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se během léčby přípravkem XANAX vyskytnou nežádoucí účinky, vznikají zejména na
počátku léčby; po delším podávání nebo při snižování dávky obvykle vymizí.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou ospalost a útlum.

Často se vyskytují: snížení chuti k jídlu, zmatenost, deprese, ztráta orientace, porucha koordinace
pohybů a rovnováhy, porucha paměti, porucha řeči, porucha soustředění, závrať, bolest hlavy, točení
hlavy, rozmazané vidění, zácpa, pocit na zvracení, únava, podrážděnost.

Méně často se vyskytují: zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi, halucinace, zuřivost, agresívní a
nepřátelské chování, úzkost, vzrušenost, změny sexuální touhy, nespavost, změny myšlení, nervozita,
stimulace, ztráta paměti, porucha svalového napětí, třes, porucha funkce jater, žloutenka, zánět kůže,
svalová slabost, pomočování, neschopnost močit, poruchy sexuální výkonnosti, nepravidelná
menstruace, změny tělesné hmotnosti, zvýšení nitroočního tlaku.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny nežádoucí účinky: nerovnováha nervového systému, zánět
jater, otok podkožní tkáně a otok končetin.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK XANAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
5

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek XANAX obsahuje

- Léčivou látkou je alprazolamum 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg nebo 2 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou: Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát,
kukuřičný škrob, sodná sůl dokusátu s natrium-benzoátem, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Tablety 0,5 mg obsahují barvivo hlinitý lak erythrosinu (E127). Tablety 1 mg obsahují barvivo
hlinitý lak erythrosinu (E127) a indigokarmínu (E132).

Jak přípravek XANAX vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety
XANAX 0,25 mg: bílé eliptické oválné tablety s půlicí rýhou na jedné straně a nápisem Upjohn 29
na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.
XANAX 0,5 mg: růžové eliptické oválné tablety s půlící rýhou na jedné straně a nápisem Upjohn 55
na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění polknutí.
XANAX 1 mg: světle fialové eliptické oválné tablety, s půlící rýhou na jedné straně a nápisem
Upjohn 90 na druhé. Půlicí rýha není určena k dělení dávky, ale pouze k usnadnění
polknutí.
XANAX 2 mg: bílé tablety ve tvaru tobolky s trojitou dělící rýhou na jedné straně a nápisem U94,
a trojitou dělící rýhou na druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny nebo čtvrtiny.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha, Česká republika

Výrobce:
Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.4.2012.

Recenze

Recenze produktu XANAX 2 MG 50X2MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu XANAX 2 MG 50X2MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám