Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

XALATAN 3X2.5ML Oční kapky, roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16284

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 16284
Kód EAN: 8594036501379
Kód SÚKL: 58892
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Xalatan se používá k léčbě glaukomu (zeleného zákalu) a nitrooční hypertenze (přetlaku), což jsou onemocnění charakterizovaná zvýšením tlaku uvnitř postiženého oka. Obě onemocnění mohou ovlivnit Váš zrak.

Příbalový leták

sp.zn. sukls114364/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

XALATAN 

oční kapky, roztok 

(latanoprostum) 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  používat  tento  přípravek, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
•  Máte-li  jakékoli  další  otázky,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo  lékaře  ošetřujícího  Vaše  dítě, 

lékárníka nebo zdravotní sestry. 

•  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám  nebo  Vašemu  dítěti.  Nedávejte  jej  žádné  další 

osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění

 

jako Vy nebo Vaše dítě. 

•  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékaři 

ošetřujícího Vaše dítě, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek XALATAN a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XALATAN používat 
3.  Jak se přípravek XALATAN používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek XALATAN uchovávat 
6.   Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek XALATAN a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou obsaženou v přípravku XALATAN je latanoprost.  Tato látka patří do skupiny léčiv, 
které  jsou  podobné  prostaglandinům.  Přípravek  XALATAN  snižuje  tlak  v  oku  zvýšením  odtoku 
nitrooční tekutiny z oka. 
 
Přípravek XALATAN se používá k léčbě glaukomu s otevřeným úhlem (zeleného zákalu) a nitrooční 
hypertenze  (zvýšeného  tlaku)  u  dospělých.  Tato  onemocnění  jsou  charakterizovaná  zvýšením  tlaku 
uvnitř postiženého oka a mohou ovlivnit Váš zrak. 
 
Přípravek  XALATAN  se  rovněž  používá  k léčbě  zvýšeného  očního  tlaku  a  glaukomu  (zeleného 
zákalu) u dětí. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XALATAN používat  

 
Přípravek  XALATAN  lze  podávat  dospělým  mužům a ženám (včetně starších pacientů) i dětem od 
narození do 18 let věku. Přípravek XALATAN nebyl studován u předčasně narozených dětí (mladších 
než gestační věk 36 týdnů). 
 
Nepoužívejte přípravek XALATAN 

jste-li alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) 

jste-li těhotná, mohla byste být těhotná nebo plánujete otěhotnět 

jestliže kojíte. 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku XALATAN se poraďte se svým lékařem nebo lékařem ošetřujícím Vaše dítě, 
lékárníkem  nebo  zdravotní  sestrou,  domníváte-li  se,  že  se  Vás  nebo  Vašeho  dítěte  týká  některá 
z následujících skutečností: 

Vy nebo Vaše dítě se chystáte na operaci oka (včetně operace šedého zákalu) 

Vy nebo Vaše dítě trpíte očními potížemi (jako je bolest oka, podráždění nebo zánět, rozmazané 
vidění) 

Vy nebo Vaše dítě máte suché oči 

Vy nebo Vaše dítě trpíte těžkým nebo špatně kontrolovaným astmatem  

Vy nebo Vaše dítě nosíte kontaktní čočky. Můžete nadále používat přípravek XALATAN, ale 
dbejte doporučení pro nošení kontaktních čoček v bodu 3. 

trpíte nebo jste trpěl(a) virovou infekcí oka způsobenou virem herpes simplex. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek XALATAN 
Účinky  přípravku  XALATAN  a  účinky  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem 
ovlivňovat. Informujte svého lékaře, nebo lékaře ošetřujícího Vaše dítě nebo lékárníka o všech lécích 
(včetně  očních  kapek),  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete 
užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po  podání  přípravku  XALATAN  můžete  přechodně  zaznamenat  rozmazané vidění. Neřiďte vozidlo 
ani neobsluhujte stroje, dokud tento účinek neodezní. 
 
Přípravek XALATAN obsahuje jako pomocnou látku benzalkonium-chlorid 
Tato konzervační látka může způsobit podráždění oka nebo poškození rohovky. Benzalkonium-chlorid 
může být absorbován kontaktními čočkami a způsobit jejich zakalení. 
 
Pokud  Vy  nebo  Vaše  dítě  nosíte  kontaktní  čočky,  před  aplikací  kapek  čočky  (čočku)  sejměte.  Po 
podání  přípravku  XALATAN  počkejte  15  minut  před  opětovným  nasazením  čočky  (čoček).  Viz 
doporučení pro nošení kontaktních čoček v bodu 3. 
 
 
3. 

Jak se přípravek XALATAN používá

  

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, lékaře ošetřujícího Vaše dítě nebo 
lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se se svým lékařem nebo lékařem ošetřujícím Vaše dítě 
nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá  dávka  přípravku  u  dospělých  (včetně  starších  pacientů)  a  dětí  je  jedna  kapka  denně  do 
postiženého oka (očí). Nejvhodnější doba pro aplikaci je večer.  
 
Nepoužívejte  XALATAN  častěji  než  1x  denně,  protože  při  častějším  používání  se  snižuje  účinnost 
léčby. 
 
XALATAN  používejte  podle  doporučení  Vašeho  lékaře  nebo  lékaře  ošetřujícího  Vaše  dítě  tak 
dlouho, dokud lékař léčbu neukončí. 

 
Používání kontaktních čoček 
Nosíte-li  Vy  nebo  Vaše  dítě  kontaktní  čočky,  před  podáním  přípravku  XALATAN  je  vyjměte.  Po 
podání přípravku XALATAN vyčkejte 15 minut, poté je možné čočky opět vrátit do oka. 
 
Návod k použití 
 
a) lahvička s průhledným ochranným krytem na víčku 

 

 
b) lahvička s ochranným kroužkem na víčku 

 

 
Používání přípravku XALATAN s jinými očními kapkami 
Pokud  používáte  ještě  jiné  oční  kapky,  dodržte  odstup  nejméně  pěti  minut  mezi  vkápnutím 
jednotlivých přípravků. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku XALATAN, než jste měl(a)
 
Pokud vkápnete do oka příliš mnoho kapek, může se objevit lehké podráždění oka a oko může slzet 
nebo  zčervenat.  Pokud  tyto  příznaky  neustoupí,  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  lékaře  ošetřujícího 
Vaše dítě. 
 
Pokud dojde k náhodnému požití přípravku XALATAN, vyhledejte ihned lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek XALATAN 
Pokud zapomenete vkápnout kapky v obvyklou dobu, vyčkejte do doby, kdy se má podat následující 
dávka dle předepsaného schématu. V případě opomenutí dávku při příštím podání nezdvojnásobujte. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek XALATAN  
Chcete-li  ukončit  léčbu  přípravkem  XALATAN,  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  lékaře  ošetřujícího 
Vaše dítě. 
 
 

1. Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte. 
2. Odšroubujte z lahvičky ochranný uzávěr. 
3. Špičkou prstu lehce stáhněte dolní víčko oka, do kterého budete kapat.  
4. Kapátko lahvičky přibližte blízko k léčenému oku, ale nedotýkejte se ho.  
5. Lehkým stlačením stěn lahvičky aplikujte do oka jednu kapku. Pusťte oční víčko. 
6. Stiskněte koutek léčeného oka proti nosu. Podržte minutu a mějte přitom zavřené oko. 
7. Opakujte kroky 3 až 6 na druhém oku, pokud Vám to Váš lékař doporučil. 
8. Zašroubujte ochranný uzávěr zpět na lahvičku. 

1. Umyjte si ruce a pohodlně se posaďte nebo postavte. 
2. Sejměte z lahvičky vrchní průhledný ochranný kryt. 
3. Odšroubujte z lahvičky vnitřní bílý uzávěr. 
4. Špičkou prstu lehce stáhněte dolní víčko oka, do kterého budete kapat.  
5. Kapátko lahvičky přibližte blízko k léčenému oku, ale nedotýkejte se ho.  
6. Lehkým stlačením stěn lahvičky aplikujte do oka jednu kapku. Pusťte oční víčko. 
7. Stiskněte koutek léčeného oka proti nosu. Podržte minutu a mějte přitom zavřené oko. 
8. Opakujte kroky 4 až 7 na druhém oku, pokud Vám to Váš lékař doporučil. 
9. Zašroubujte vnitřní bílý uzávěr zpět na lahvičku. 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10) 
-

 

Pozvolná změna barvy oka – zvýšení množství hnědého pigmentu v duhovce. Pokud má barevná 
část  Vašeho  oka  (duhovka)  smíšenou  barvu  (tj.  modrohnědou,  šedohnědou,  zelenohnědou  nebo 
žlutohnědou),  můžete  spíše  zaznamenat  tuto  změnu,  než  když  máte  duhovku  jednobarevnou 
(modrou, šedou, zelenou nebo hnědou). Ke změně barvy oka může docházet po dobu několika let, 
ačkoliv obvykle ji lze zaznamenat po 8 měsících léčby. Tato změna může být trvalá a může být 
výraznější,  léčíte-li  přípravkem  XALATAN  pouze  pro  1  oko.  Změna  barvy  oka  nezpůsobuje 
žádné další komplikace a po ukončení léčby přípravkem XALATAN k ní již nedochází. 

-

 

Zčervenání oka. 

-

 

Podráždění  oka  (pocit  bodání,  svědění  nebo  pálení  oka,  pocit  písku  nebo  jiného  cizího  tělesa  v 
oku). Jestliže se u Vás objeví natolik silné podráždění očí, že dojde k nadměrnému slzení, nebo 
pokud  zvažujete,  že  přípravek  z tohoto  důvodu  přestanete  používat,  poraďte  se  neprodleně  (do 
týdne)  se  svým  lékařem,  lékárníkem  či  zdravotní  sestrou.  Možná  bude nutné léčbu přehodnotit, 
aby se zajistilo, že Vaše onemocnění bude i nadále léčeno vhodným způsobem. 

-

 

Pozvolná změna řas a chloupků na očních víčkách léčeného oka, pozorovaná nejčastěji u japonské 
populace (ztmavnutí řas, zvětšení jejich počtu, jejich zesílení a prodloužení).  

 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10) 
-

 

Podráždění  nebo  narušení  povrchu  oka,  zánět  očních  víček (blefaritida), bolest oka, citlivost na 
světlo (fotofobie), zánět spojivek (konjunktivitida). 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta ze 100) 
-

 

Otok očního víčka, suché oči, zánět nebo podráždění povrchu oka (keratitida) a rozmazané vidění, 
zánět duhovky, otok sítnice (makulární edém). 

-

 

Kožní vyrážka. 

-

 

Bolest na hrudi (angina pectoris), bušení srdce. 

-

 

Astma, dušnost. 

-

 

Bolest na hrudi. 

-

 

Bolest hlavy, závrať. 

-

 

Bolest svalů, bolest kloubů. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 1 000) 
-

 

Zánět duhovky,  otok nebo poškrábání/porušení povrchu oka, otok okolí oka, nepravidelný růst řas 
nebo  růst  řas  v další  řadě,  zjizvení  povrhu  oka,  tekutinou  naplněný  útvar  v barevné  části  oka 
(cysta na duhovce).Vyrážka na očním víčku, ztmavnutí očního víčka. 

-

 

Zhoršení astmatu. 

-

 

Silné svědění kůže. 

-

 

Rozvoj virové infekce oka způsobené virem herpes simplex (HSV). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000) 
-

 

Nestabilní angina pectoris, vzhled vpadlého oka. 

 
 
Nežádoucí účinky pozorované častěji u dětí než u dospělých jsou: rýma a horečka. 
 
U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku (průhledná vrstva na povrchu oka), byly v průběhu 
léčby  velmi  vzácně  zaznamenány  případy  kalcifikace  rohovky  (ukládání  vápenatých  solí  v rohovce 
projevující se vznikem zakalených skvrn). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek XALATAN uchovávat 

 
Před prvním otevřením: 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem. 
 
Po prvním otevření: 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Spotřebujte během 4 týdnů. 
 
Uchovávejte tento přípravek

 

mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek XALATAN obsahuje: 
 
Léčivou látkou je latanoprostum 50 mikrogramů v 1 ml přípravku. 
Pomocnými  látkami  jsou  benzalkonium-chlorid,  chlorid  sodný,  hydrogenfosforečnan  sodný, 
monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci. 
 
Jak přípravek XALATAN vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek XALATAN je čirý, bezbarvý roztok. Jedna lahvička přípravku XALATAN obsahuje 2,5 ml 
roztoku. Toto množství odpovídá přibližně 80 kapkám. 
 
Velikosti balení 
1 x 2,5 ml  
3 x 2,5 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci   
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce  

Pfizer Manufacturing Belgium N.V., Puurs, Belgie  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 12. 2016 

 

Recenze

Recenze produktu XALATAN 3X2.5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu XALATAN 3X2.5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám