Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

XAGRID 0,5 MG 100X0.5MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28079

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 28079
Kód EAN:
Kód SÚKL: 28369
Co je přípravek Xagrid a k čemu se používá. Xagrid je lék, který zasahuje do vývoje krevních destiček. Snižuje počet krevních destiček produkovaných kostní dření, což má za následek snížení počtu krevních destiček v krvi a přiblížení se normálnímu stavu. Z tohoto důvodu se používá pro léčbu pacientů trpících esenciální trombocytémií. Esenciální trombocytémie je stav, k němuž dochází, pokud kostní dřeň produkuje nadměrné množství krevních buněk, které se nazývají krevní destičky. Vysoký počet krevních destiček v krvi může vyvolat závažné problémy v krevním oběhu a vznik sraženin.

Příbalový leták

1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

2

 

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací 

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. 

Podrobnosti o 

hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8. 

 
 
1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Xagrid 0,5 mg tvrdé tobolky. 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje anagrelidum 0,5 mg 

(ve formě anagrelidi hydrochloridum). 

 
Pomocná látka/Pomocné látky 

se známým účinkem 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje monohydrát laktózy (53,7 mg) a laktózu (65,8 mg). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Tvrdá tobolka. 
 

Neprůhledné bílé tvrdé tobolky s potiskem S 063. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Xagrid je indikován ke snížení zvýšeného počtu trombocytů u rizikových pacientů s esenciální 
trombocytemií (ET), u nichž došlo k 

intoleranci stávající léčby nebo tato léčba nesnížila zvýšený 

počet trombocytů na přijatelnou úroveň. 
 
Rizikový pacient 
Rizikový pacient s esenciální trombocytem

ií je definován jako pacient, který splňuje jedno nebo 

několik z následujících kritérií: 

• 

věk nad 60 let nebo 

• 

počet trombocytů > 1000 x 10

9

/l nebo 

• 

anamnéza trombohemoragických příhod. 

 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčbu přípravkem Xagrid má zahájit klinický pracovník, který má zkušenosti s léčbou esenciální 
trombocytemie. 
 
Dávkování 

Doporučovaná počáteční dávka anagrelidu je 1 mg/den; měla by být podávána perorálně ve dvou 
samostatných dávkách (0,5 mg/dávka). 
 

Počáteční dávka má být zachována alespoň po dobu jednoho týdne. Po uplynutí jednoho týdne lze 

dávku individuálně titrovat, aby bylo dosaženo nejnižší účinné dávky, která zajistí snížení a/nebo 

zachování počtu trombocytů pod hodnotou 600 x 10

9

/l, ide

álně pak v rozmezí 150 x 10

9

/l až 

400 x 10

9

/l. Dávka se nesmí v rozmezí jednoho týdne navýšit o více než 0,5 

mg/den; doporučená 

3

 

maximální 

jednotlivá dávka by neměla přesáhnout 2,5 mg (viz bod 4.9). V průběhu klinického vývoje 

byly používány dávky 10 mg/den. 
 

Účinky léčby anagrelidem je nutno pravidelně monitorovat (viz bod 4.4). Pokud činí počáteční dávka 
více než 1 

mg/den, je třeba zjišťovat počet trombocytů v prvním týdnu léčby jednou za dva dny a poté 

minimálně jednou týdně, dokud není dosaženo stabilní udržovací dávky. Do 14 až 21 dnů od zahájení 

léčby dochází zpravidla ke snížení počtu trombocytů; u většiny pacientů nastává adekvátní odpověď 

na léčbu při dávkách 1 až 3 mg/den a na této úrovni je i zachována (další informace o klinických 

účincích najdete v bodě 5.1). 
 
Starší pacienti 

Zjištěné farmakokinetické rozdíly mezi staršími pacienty a mladými pacienty s esenciální 
trombocytemií (viz bod 5.2) 

neopravňují k užívání různého počátečního režimu nebo různého stupně 

titrace dávky 

za účelem dosažení režimu léčby anagrelidem upravené na míru jednotlivým pacientům. 

 

průběhu klinického vývoje bylo přibližně 50 % pacientů léčených anagrelidem ve věku nad 60 let a 

nebylo u nich zapotřebí dávku nijak speciálně upravovat. Jak se však předpokládalo, u této věkové 

skupiny se vyskytovaly závažné nežádoucí účinky (především kardiální) v dvojnásobné míře. 
 
Porucha funkce ledvin 

U této populace pacientů existují omezené farmakokinetické údaje. Před zahájením léčby anagrelidem 

u pacientů s poruchou funkce ledvin mají být nejdříve vyhodnoceny potenciální přínosy a rizika (viz 
bod 4.3). 
 
Porucha funkce jater 

U této populace pacientů existují omezené farmakokinetické údaje. Metabolismus jater ovšem 

představuje hlavní cestu clearance anagrelidu a funkce jater by tedy mohla tento proces ovlivnit. Proto 

se nedoporučuje léčit anagrelidem pacienty se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater. Před 

zahájením léčby anagrelidem u pacientů s mírnou poruchou funkce jater mají být nejdříve 

vyhodnoceny potenciální přínosy a rizika (viz bod 4.3 a 4.4). 
 
Pediatrická populace 

Bezpečnost a účinnost anagrelidu u dětí nebyly dosud stanoveny. Zkušenosti s podáváním u dětí a 
dospívajících jsou velmi omezené; anagrelid má 

být u této skupiny pacientů podáván s opatrností. 

Vzhledem k nedosta

tku specifických pokynů pro pediatrické pacienty se zvažuje, že by pro 

pediatrickou populaci mohla mít význam kritéria WHO pro diagnostiku esenciální trombocytemie 
(ET) u 

dospělých. Pokyny k diagnostice esenciální trombocytemie mají být pečlivě dodržovány a 

případě nejistoty má být diagnóza pravidelně přezkoumána, zejména je nutná snaha o odlišení od 

hereditární nebo sekundární trombocytózy, což může zahrnovat genetickou analýzu a biopsii kostní 

dřeně. 
 
U vysoce rizikových pediatrických 

pacientů se obvykle zvažuje cytoredukční terapie. 

 

Léčba anagrelidem má být zahájena pouze v případě, že se u pacienta objeví známky progrese 

onemocnění nebo pokud má pacient trombózu. Pokud se léčba zahájí, je nutné pravidelně sledovat 

přínosy a rizika léčby anagrelidem a pravidelně hodnotit potřebu pokračující léčby.  
 

Cíle týkající se trombocytů přiřazuje ošetřující lékař každému pacientovi zvlášť. 
 
O u

končení léčby se má uvažovat u pediatrických pacientů, kteří přibližně po 3 měsících nereagují 

uspokojivě na léčbu.  
 
V s

oučasnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze 

učinit žádná doporučení ohledně dávkování. 
 

4

 

Způsob podání 
Perorální podání. 

Tobolky je třeba polykat vcelku. Nedrťte ani nerozpouštějte obsah v tekutině. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na anagrelid nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v 

bodě 6.1. 

Pacienti se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater. 

Pacienti se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min). 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Porucha funkce jater 

Před zahájením léčby anagrelidem u pacientů s mírnou poruchou funkce jater mají být nejdříve 

vyhodnoceny potenciální přínosy a rizika. Nedoporučuje se aplikace u pacientů se zvýšenou hladinou 

transamináz (nad pětinásobek horní hranice normální hodnoty) (viz bod 4.2 a 4.3).  
 
Porucha funkce ledvin 

Před zahájením léčby anagrelidem u pacientů s poruchou funkce ledvin mají být nejdříve 

vyhodnoceny potenciální přínosy a rizika (viz bod 4.2 a 4.3). 
 
Monitoring 
Pacient musí být v 

průběhu léčby pod pečlivým dohledem klinického pracovníka; v rámci tohoto 

dohledu je třeba zajistit úplné vyšetření krevního obrazu (hemoglobin a počty leukocytů a 

trombocytů), posouzení funkce jater (ALT a AST), ledvin (sérový kreatinin a urea) a stanovení 

elektrolytů (draslík, hořčík a vápník). 
 
Trombocyty 
P

očet trombocytů se bude během čtyř dnů od ukončení léčby anagrelidem zvyšovat a do 10 až 14 dnů 

se vrátí k úrovni 

před léčbou, s možností opětovného překročení vstupních hodnot. Z toho důvodu má 

být počet trombocytů pravidelně sledován. 
 
Kardiovaskulární systém 
Byly hlášeny závažné kardiovaskulární nežádoucí 

účinky včetně případů torsade de pointes, 

ventrikulární tachykardie, kardiomyopatie, kardiomegalie a 

městnavého srdečního selhání (viz 

bod 4.8). 
 

Je třeba postupovat s opatrností při použití anagrelidu u pacientů se známými rizikovými faktory pro 
prodloužení intervalu QT, jako je kongenitální syndrom dlouhého intervalu QT, získané prodloužení 
intervalu QTc v a

namnéze, léčivé přípravky, které mohou prodloužit interval QTc a hypokalemie. 

 

Také je třeba postupovat opatrně u populací, které mohou mít vyšší maximální koncentraci (C

max

anagrelidu nebo jeho aktivního metabolitu 3-hydroxyanagrelidu v 

plazmě, např. při zhoršené funkce 

jater nebo při použití s inhibitory CYP1A2 (viz bod 4.5). 
 

Doporučuje se pečlivé sledování účinku na interval QTc. 
 
P

řed zahájením terapie anagrelidem se u všech pacientů doporučuje vyšetření kardiovaskulárního 

systému včetně vstupního EKG a echokardiografie. U všech pacientů mají být během léčby pravidelně 

sledovány možné účinky (např. pomocí EKG nebo echokardiografie), které mohou vyžadovat další 

kardiovaskulární vyšetření. Před podáním anagrelidu musí být upravena hypokalemie nebo 
hypomagnesemie a v 

průběhu terapie je vhodné pravidelně sledovat hladinu draslíku a hořčíku. 

 

Anagrelid je inhibitor cyklické AMP fosfodiesterázy (cAMP) III a vzhledem k jeho pozitivně 
inotropnímu a chronotropnímu 

účinku má být anagrelid podáván s opatrností pacientům všech 

věkových skupin, kteří trpí srdečním onemocněním nebo u nich existuje podezření na srdeční 

onemocnění. Kromě toho se závažné kardiovaskulární nežádoucí účinky vyskytovaly i u pacientů bez 

5

 

podezření na srdeční onemocnění, jejichž výsledky kardiovaskulárních vyšetření před léčbou byly 
normální. 
 

Anagrelid by se měl podávat pouze tehdy, pokud potenciální přínosy léčby převažují nad 
potenciálními riziky. 
 
Plicní hypertenze 

pacientů léčených anagrelidem byly hlášeny případy plicní hypertenze. Před zahájením léčby 

anagrelidem a v 

jejím průběhu mají být pacienti vyšetřeni z hlediska známek a příznaků základního 

kardiopulmonálního onemocnění. 
 
Pediatrická populace 

Data o užívání anagrelidu u pediatrických pacientů jsou velmi omezená a anagrelid má být u této 

skupiny pacientů užíván s opatrností (viz body 4.2, 4.8, 5.1 a 5.2).  
 

Stejně jako u dospělé populace mají být  před zahájením léčby a pravidelně v jejím průběhu 

prováděna vyšetření kompletního krevního obrazu a funkční  hodnocení srdce, jater a ledvin. 

Onemocnění může progredovat do myelofibrózy nebo AML. Přestože míra takové progrese není 
známa, trvá u 

dětí nemoc déle, a proto může v porovnání s dospělými existovat zvýšené riziko maligní 

transformace. U 

dětí  má být pravidelně sledována progrese onemocnění podle standardních 

klinických 

postupů, např. fyzikálním vyšetřením, zhodnocením významných markerů onemocnění a 

biopsií kostní dřeně. 
 
Jakékoli abnormality mají být ihned vyhodnoceny a 

mají být přijata vhodná opatření, která mohou 

také zahrnovat 

snížení dávky, přerušení nebo ukončení léčby. 

 
Klinicky významné interakce 
A

nagrelid je inhibitor cyklické AMP fosfodiesterázy (cAMP) III (PDE III). Souběžné užívání s jinými 

inhibitory PDE III, jako je milrinon, amrinon, enoximon, olprinon a cilostazol, s

e nedoporučuje. 

 

Souběžné užívání anagrelidu a kyseliny acetylsalicylové je spojováno se závažnými hemoragickými 

příhodami (viz bod 4.5).  
 
Pomocné látky 
Xagrid 

obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, s 

vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a 

galaktózy by tento přípravek neměli 

užívat. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Uskutečnily se omezené studie farmakokinetiky a/nebo farmakodynamiky zkoumající možné 
interakce mez

i anagrelidem a jinými léčivými přípravky. 

 
Ú

činky jiných léčivých látek na anagrelid 

• 

Studie interakcí in vivo u 

člověka prokázaly, že digoxin a warfarin neovlivňují farmakokinetické 

vlastnosti anagrelidu. 

Inhibitory CYP1A2 
• 

Anagrelid je primárně metabolizován CYP1A2. Je známo, že CYP1A2 je inhibován několika 

léčivými přípravky, včetně fluvoxaminu a enoxacinu, přičemž takovéto léčivé přípravky mohou 

teoreticky nepříznivě ovlivnit clearance anagrelidu.  

Induktory CYP1A2 
• 

Induktory CYP1A2 

(např. omeprazol) mohou snižovat expozici anagrelidu zvýšením hladiny 

jeho hlavního aktivního metabolitu. 

Dopad na profily bezpečnosti a účinnosti anagrelidu nebyl 

zjišťován. Z toho důvodu se u pacientů užívajících souběžně induktory CYP1A2 doporučuje 
klinické a biologické sled

ování. Pokud je to potřebné, lze upravit dávku anagrelidu. 

 

6

 

Ú

činky anagrelidu na jiné léčivé látky 

• 

Anagrelid vykazuje omezenou inhibiční aktivitu vůči CYP1A2, což může představovat 
teoretický potenciál pro interakci s 

ostatními souběžně podávanými léčivými přípravky, které 

sdílí tentýž mechanismus clearance, např. theofylin. 

• 

Anagrelid je inhibitor PDE III. Účinky léčivých přípravků podobných vlastností, jako jsou 
inotropní látky milrinon, enoximon, amrinon, olprinon a cilostazol, mohou být vlivem 
anagrelidu 

zvýrazněny. 

• 

Studie interakce in vivo u 

člověka prokázaly, že anagrelid neovlivňuje farmakokinetické 

vlastnosti digoxinu a warfarinu. 

• 

dávkách doporučovaných k léčbě esenciální trombocytemii může anagrelid potencovat 

účinky jiných léčivých přípravků, které inhibují či modifikují činnost trombocytů, např. 
kyseliny acetylsalicylové. 

• 

V klinické studii interakcí u zdravých subjekt

ů bylo prokázáno, že souběžné opakované 

podávání 1 

mg anagrelidu jedenkrát denně a 75 mg kyseliny acetylsalicylové jedenkrát denně 

m

ůže zvýšit antiagregační účinek obou léčivých látek na krevní destičky v porovnání s podáním 

kyseliny acetylsalicylové samotné. 

U některých pacientů s esenciální trombocytemií léčených 

souběžně kyselinou acetylsalicylovou a anagrelidem došlo k závažné hemoragii. Z toho důvodu 
mají být 

před zahájením léčby zhodnocena možná rizika současného podávání anagrelidu a 

kyseliny acetylsalicylové, zejména u pacientů s vysokým rizikovým profilem pro krvácení. 

• 

Anagrelid může u některých pacientů vyvolat intestinální poruchy a snižovat absorpci 

perorálních hormonálních antikoncepčních přípravků. 

 
Interakce s jídlem 
• 

Vlivem jídla dochází k 

opožděné absorpci anagrelidu, nikoliv však k výrazné změně celkového 

účinku na organismus.  

• 

Účinky potravy na biologickou dostupnost nejsou pro použití anagrelidu považovány za 
klinicky významné. 

 
Pediatrická populace 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
4.6 

Fertilita, t

ěhotenství a kojení 

 

Ženy ve fertilním věku 

Ženy ve fertilním věku musí během léčby anagrelidem používat vhodnou antikoncepci. 
 

Těhotenství 

Adekvátní údaje o podávání anagrelidu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech 

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Proto se 
podávání 

přípravku Xagrid v těhotenství nedoporučuje. 

 
Pokud bude anagrelid užíván v 

těhotenství, nebo pokud pacientka během léčby tímto léčivým 

přípravkem otěhotní, měla by být seznámena s potenciálním rizikem pro plod. 
 
Kojení 
Není známo, zda se anagrelid/metabolity 

vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné údaje 

zvířat prokázaly vylučování anagrelidu/metabolitů do mléka. Riziko pro kojeného novorozence/dítě 

nelze vyloučit. Kojení má být během léčby anagrelidem přerušeno. 
 
Fertilita 
Nejsou dostupné žádné údaje týkající se 

účinku anagrelidu na fertilitu u lidí. U samců potkana nebyl 

prokázán žádný vliv anagrelidu na fertilitu ani 

reprodukční schopnost. U samic potkana narušoval 

anagrelid proces 

uhnízdění vajíčka při použití dávek přesahujících terapeutické rozmezí (viz bod 5.3). 

 

7

 

4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

V klinickém vývoji byly často hlášeny závratě. Doporučuje se, aby pacienti neřídili ani neobsluhovali 
stroje, pokud se u nich po užití anagrelidu 

vyskytnou závratě. 

 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Shrnutí bezpečnostního profilu 

Bezpečnost anagrelidu byla zkoumána ve čtyřech otevřených klinických studiích. Ve třech studiích 

byla zkoumána bezpečnost na 942 pacientech, kterým byl podáván anagrelid v průměrné dávce 
2 mg/den. V 

rámci těchto studií byl anagrelid podáván 22 pacientům po dobu až čtyř let. 

 

pozdější studii byla zkoumána bezpečnost na 3660 pacientech, kterým byl podáván anagrelid 

průměrné dávce 2 mg/den. V rámci této studie byl anagrelid podáván 34 pacientům po dobu až pěti 

let. 
 

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky související s anagrelidem patřily bolesti hlavy, které se 

vyskytovaly přibližně u 14 %, palpitace, které se vyskytovaly přibližně u 9 %, zadržování tekutin a 
nauzea – v 

obou případech s přibližně 6% výskytem, a průjem s 5% výskytem. Tyto nežádoucí účinky 

léku byly na základě farmakologie anagrelidu předpokládány (inhibice PDE III). Postupná titrace 

dávek může tyto účinky zmírnit (viz bod 4.2). 
 
Seznam 

nežádoucích účinků ve formě tabulky 

Nežádoucí účinky vycházející z klinických studií, ze studií bezpečnosti po uvedení přípravku na trh a 
ze spontánních hlášení jsou uvedeny v tabulce níže. V 

rámci systémů orgánových tříd jsou seřazeny 

pod následujícími nadpisy: 

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až 

< 1/100); vzácné (

≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z 

dostupných údajů 

nelze ur

čit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí podle klesající 

závažnosti. 
 

Třída orgánových 

systémů - 
MedDRA 

Frekvence nežádoucích účinků 
Velmi 

časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není známo 

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému
 

 

Anémie 

Pancytopenie  
Trombocytopenie 
Hemoragie 
Ekchymóza 

 

 

Poruchy 
metabolismu a 
výživy
 

 

Retence 
tekutin 

Edémy 

Pokles tělesné 
hmotnosti 

Zvýšení tělesné 
hmotnosti 

 

Poruchy 
nervového 
systému
 

Bolest 
hlavy 

Závra

ť 

Deprese 
Amnézie 
Zmatenost 
Nespavost 
Parestézie 
Hypestézie 
Nervozita 
Sucho v ústech 

Migréna 
Dysartrie 
Somnolence 
Abnormální 
koordinace 

 

Poruchy oka 

 

 

 

Diplopie 
Abnormality 

vidění 

 

Poruchy ucha a 
labyrintu
 

 

 

 

Tinitus 

 

Srdeční poruchy 

 

Tachykardie 
Palpitace 

Ventrikulární 
tachykardie 

Infarkt myokardu 
Kardiomyopatie 

Torsade de 
pointes 

8

 

Třída orgánových 

systémů - 
MedDRA 

Frekvence nežádoucích účinků 
Velmi 

časté 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Není známo 

Městnavé srdeční 
selhání 
Fibrilace síní 
Supraventrikulární 
tachykardie 
Arytmie 
Hypertenze 
Synkopa 

Kardiomegalie 
Perikardiální 
výpotek 
Angina pectoris 
Posturální 
hypotenze 
Vasodilatace 

Respirační, 
hrudní a 
mediastinální 
poruchy
 

 

 

Plicní hypertenze 
Pneumonie 
Pleurální výpotek 
Dušnost 
Epistaxe 

Plicní infiltráty 
 

Intersticiální 
plicní 

onemocnění 

včetně 
pneumonitidy 
a alergické 
alveolitidy 

Gastrointestinální 
poruchy
 

 

P

růjem 

Zvracení 
Bolest 

břicha 
Nauzea 
Flatulence 

Gastrointestinální 
krvácení 
Pankreatitida 
Anorexie 
Dyspepsie 
Zácpa 
Poruchy 
gastrointestinálního 
traktu 

Kolitida 
Gastritida 
Krvácení z 
dásní 

 

Poruchy jater a 

žlučových cest 

 

 

Zvýšení 
koncentrace 

jaterních enzymů 

 

Hepatitida 

Poruchy kůže a 

podkožní tkáně 

 

Vyrážka 

Alopecie 

Svědění 
Odlišné zabarvení 

kůže 

Suchá kůže 

 

Poruchy svalové a 
kosterní soustavy 

a pojivové tkáně 

 

 

Artralgie 
Myalgie 
Bolest zad 

 

 

Poruchy ledvin a 

močových cest 

 

 

Impotence 

Selhání ledvin 
Nokturie 

Tubulo-
intersticiální 
nefritida 

Celkové poruchy 
a reakce v 

místě 

aplikace 

 

Únava 

Bolest na hrudi 

Horečka  
Zimnice 
Malátnost 
Slabost 

Onemocnění 
podobné 

chřipce 
Bolest 
Astenie 

 

Vyšetření 

 

 

 

Zvýšená 
hladina 
kreatininu 
v krvi 

 

 
Pediatrická populace 
48 

pacientům ve věku 6-17 let (19 dětem a 29 dospívajícím) byl podáván anagrelid po dobu až 

6,5 roku 

buď v klinických studiích, nebo jako součást registru pacientů (viz bod 5.1). 

 

9

 

Většina pozorovaných nežádoucích účinků je uvedena v souhrnu údajů o přípravku. Údaje 

bezpečnosti jsou však omezené a neumožňují provést významné srovnání dospělých a pediatrických 

pacientů (viz bod 4.4). 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 
Po uvedení 

přípravku na trh byly zaznamenány případy úmyslného předávkování anagrelidem. Mezi 

příznaky patří sinusová tachykardie a zvracení. Symptomy odezněly po zavedení konzervativní léčby. 
 
Bylo prokázáno, že anagrelid 

podávaný ve vyšších dávkách, než je doporučeno, snižuje krevní tlak a 

některých případech vyvolává hypotenzi. Jedna 5mg dávka anagrelidu může vést k poklesu krevního 

tlaku, obvykle doprovázenému 

závratěmi. 

 
Specifické antidotum nebylo identifikováno. V 

případě předávkování je nutný bezprostřední klinický 

dohled nad pacientem, a to včetně sledování počtu trombocytů pro případ možného výskytu 
trombocytopenie. Dávku 

je třeba vhodně pozastavit nebo snížit, dokud se počet trombocytů nevrátí do 

normálního rozmezí. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Jiná cytostatika, ATC kód: L01XX35. 
 

Mechanismus účinku 

Přesný mechanismus, kterým anagrelid snižuje počet trombocytů v krvi, není znám. Ve studii 

buněčnými kulturami anagrelid potlačoval expresi transkripčních faktorů včetně GATA-1 a FOG-1 

potřebných pro megakaryocytopoézu, což v konečném důsledku vedlo ke snížené produkci 

trombocytů. 
 
In vitro 

studie tvorby megakaryocytů u člověka stanovily, že inhibiční působení anagrelidu na tvorbu 

trombocytů u člověka je dáno zpomalením zrání megakaryocytů a zmenšováním jejich velikosti a 
ploidie. Na vzorcích biopsie kost

ní dřeně léčených pacientů byly pozorovány doklady podobného 

působení in vivo
 
Anagrelid je inhibitor fosfodiesterázy (cAMP) III. 
 

Klinická účinnost a bezpečnost 

Bezpečnost a účinnost anagrelidu jakožto látky snižující počet trombocytů byly hodnoceny ve čtyřech 

otevřených klinických studiích bez kontrolních skupin (čísla studií 700-012, 700-014, 700-999 
a 13970-

301) zahrnujících více než 4000 pacientů s myeloproliferativními neoplaziemi (MPN). 

pacientů s esenciální trombocytemií byla kompletní odpověď definována jako snížení počtu 

trombocytů na ≤ 600 x 10

9

/l nebo 

≥ 50% snížení výchozí hodnoty a zachování tohoto sníženého stavu 

po dobu alespoň čtyř týdnů. Ve studiích 700-012, 700-014, 700-999 a ve studii 13970-301 se doba do 

kompletní odpovědi pohybovala od čtyř do dvanácti týdnů. Klinický přínos s ohledem na 

trombohemoragické příhody nebyl přesvědčivě prokázán. 
 

10

 

Účinky na tepovou frekvenci a interval QTc 

Účinek dvou dávkových hladin anagrelidu (jednotlivá dávka 0,5 mg a 2,5 mg) na tepovou frekvenci a 
inter

val QTc byl hodnocen ve dvojitě zaslepené, randomizované, placebem a léčivou látkou 

kontrolované, zkřížené studii u zdravých dospělých mužů a žen. 
 

Během prvních 12 hodin bylo pozorováno zvýšení tepové frekvence, které bylo závislé na dávce. 
Maximální zvýš

ení se objevilo přibližně v době maximální koncentrace. Maximální změna průměrné 

tepové frekvence se objevila za 2 hodiny po podání a byla +7,8 

tepů za minutu při dávce 0,5 mg a 

+29,1 

tepů za minutu při dávce 2,5 mg. 

 
P

řechodné zvýšení průměrného intervalu QTc bylo pozorováno u obou dávek v průběhu období 

zvyšující se tepové frekvence. M

aximální změna průměrného intervalu QTcF (korekce podle 

Fridericii) +5,0 ms se objevila za 2 

hodiny při dávce 0,5 mg a maximální změna průměrného intervalu 

QTcF +10,0 ms se objevila za 1 

hodinu při dávce 2,5 mg. 

 
Pediatrická populace 

otevřené klinické studii s 8 dětmi a 10 dospívajícími (zahrnující pacienty, kteří nikdy nebyli léčeni 

anagrelidem nebo kterým byl před studií podáván anagrelid po dobu až 5 let) byl medián hladiny 

trombocytů snížený na kontrolované hladiny po 12 týdnech léčby. Průměrná denní dávka byla spíše 
vyšší u dospívajících. 
 
Ve studii pediatrického registru se medián 

počtu trombocytů od diagnózy snížil a zůstal zachován až 

po dobu 18 

měsíců u 14 pediatrických pacientů s ET (4 dětí, 10 dospívajících) léčených anagrelidem. 

otevřených studiích, které byly provedeny dříve, bylo snížení mediánu počtu trombocytů 

pozorováno u 7 

dětí a 9 dospívajících léčených po dobu 3 měsíců až 6,5 roku. 

 

Průměrná celková denní dávka anagrelidu napříč všemi studiemi u pediatrických pacientů s ET byla 
vysoce variabilní, 

ale údaje celkově naznačují, že u dospívajících by bylo možné použít podobné 

počáteční a udržovací dávky jako u dospělých a že pro děti starší než 6 let by byla vhodnější nižší 

počáteční dávka 0,5 mg/den (viz body 4.2, 4.4, 4.8, 5.2). U všech pediatrických pacientů je nutná 

pečlivá titrace denní dávky specifické pro pacienta. trombocytem 
 
Tento 

léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností”. 

Znamená to, že vzhledem ke vzácné povaze 

onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat 

úplné informace o 

přínosech a rizicích tohoto léčivého přípravku. 

Evropská agentura 

pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově dostupné informace 

a tento s

ouhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován. 

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Absorpce 
Po perorálním podání anagrelidu se u 

člověka absorbuje minimálně 70 % z gastrointestinálního traktu. 

U subjektů, kterým byl přípravek podáván na lačno, se nejvyšší hladina v plasmě dostavuje přibližně 
po 1 

hodině od podání. Farmakokinetické údaje získané od zdravých jedinců potvrdily, že potravou se 

snižuje C

max

 anagrelidu o 14 %, ale AUC se zvyšuje o 20 %. Potrava taktéž snížila C

max

 

účinného 

metabolitu, 3-hydroxyanagrelidu, o 29 

%, přestože na AUC neměla žádný vliv. 

 
Biotransformace 

Anagrelid je primárně metabolizován CYP1A2 za tvorby 3-hydroxyanagrelidu, který je dále 
metabolizován 

CYP1A2 na neúčinný metabolit, 2-amino-5, 6-dichloro-3, 4-dihydrochinazolin.  

 
Eliminace 
Plasmatick

ý poločas anagrelidu je krátký, přibližně 1,3 hodiny a jak se předpokládalo na základě 

poločasu, neexistují důkazy o kumulaci anagrelidu v plasmě. Méně než 1 % je vyloučeno močí jako 
anagrelid. 

Průměrná koncentrace 2-amino-5, 6-dichloro-3, 4-dihydrochinazolinu v moči je přibližně 

18 – 35 % podané dávky.  

11

 

 
Dále tyto výsledky neprokazují autoindukci clearance anagrelidu. 
 
Linearita 

Proporčnost dávky se projevuje v dávkovém rozmezí 0,5 mg až 2 mg. 
 
Pediatrická populace 
Farmakokinetické úd

aje pocházející od dětí a dospívajících exponovaných na lačno (věkové rozmezí 

7 – 16 let) s esenciální trombocytemií ukazují, že normalizovaná expozice z hlediska dávky, C

max

 a 

AUC anagrelidu byly v porovnání s 

dospělými u dětí/dospívajících spíš vyšší. Rovněž existoval trend 

k vyšší expozici aktivnímu metabolitu 

při normalizované dávce. 

 
Starší pacienti 
Farmakokinetické údaje pocházející od starších 

pacientů na lačno (věkové rozmezí 65 - 75 let) s 

esenciální trombocytem

ií v porovnání s dospělými pacienty (věkové rozmezí 22 – 50 let) na lačno 

ukazují, že C

max 

a AUC anagrelidu byly vyšší o 36 %, respektive o 61 % u starších 

pacientů, zatímco 

C

max 

a AUC aktivního metabolitu 3-hydroxyanagrelidu byly nižší o 42 %, respektive 37 % u starších 

pacientů ,Tyto rozdíly byly pravděpodobně způsobeny nižším metabolizmem anagrelidu na 3-
hydroxyanagrelid 

při prvním průchodu játry u starších pacientů. 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Toxicita opakovaných dávek 
Po opakovaném perorálním podávání anagrelidu v dávkách 1 mg/kg/den a vyšších bylo u 

psů 

pozorováno krvácení v subendokardiální oblasti a fokální nekróza myokardu u 

samců i samic, přičemž 

samci byli k 

těmto účinkům senzitivnější. Hladina bez pozorovaného účinku (NOEL - no observed 

effect level) u samc

ů psů (0,3 mg/kg/den) odpovídá 0,1násobku, 0,1násobku, resp. 1,6násobku hodnot 

AUC u 

člověka pro anagrelid v dávce 2 mg/den, resp. pro příslušné metabolity BCH24426 a RL603. 

 

Reprodukční toxicita 
 
Fertilita 

Bylo zjištěno, že u samců potkana nemá anagrelid při perorálních dávkách až do dávky 240 mg/kg/den 
(> 1000násobek dávky 2 mg/den, 

určené na základě plochy povrchu těla) žádný vliv na fertilitu a 

reprodukční schopnosti. U samic potkana bylo při dávce 30 mg/kg/den pozorováno zvýšení počtu 
pre

implantačních a postimplantačních ztrát a snížení průměrného počtu živých embryí. Hodnoty 

NOEL (10 mg/kg/den) pro tento 

účinek byly 143krát, 12krát, resp. 11krát vyšší než hodnoty AUC 

člověka po podání dávky anagrelidu 2 mg/den, resp. pro metabolity BCH24426 a RL603. 

 
Studie embryofetálního vývoje 

Dávky anagrelidu, které byly u potkanů a králíků toxické pro matku, souvisely se zvýšenou resorpcí 

embryí a mortalitou plodů. 
 
Ve studii prenatálního a postnatálního vývoje u samic 

potkana byl při perorálních dávkách anagrelidu 

≥ 10 mg/kg zjištěn jiný než nežádoucí účinek v podobě prodloužené doby gestace. Při dávce 
odpovídajcí NOEL (3 mg/kg/den) byly hodnoty AUC pro anagrelid a metabolity BCH24426 a RL603 
14krát, 2krát 

a 2krát (v uvedeném pořadí) vyšší než hodnoty AUC u člověka po podání perorální 

dávky anagrelidu 2 mg/den. 
 
Anagrelid v 

dávce ≥ 60 mg/kg Prodloužil  délku porodů u samic, respektive mortalitu plodů. Při dávce 

odpovídající NOEL (30 mg/kg/den) byly hodnoty AUC pro anagrelid, resp. metabolity BCH24426 a 
RL603 425krát, 31krát, resp. 13krát vyšší než hodnoty AUC u 

člověka po podání perorální dávky 

anagrelidu 2 mg/den. 
 
Mutagenní a kancerogenní potenciál 

Studie genotoxického potenciálu anagrelidu neprokázaly žádné mutagenní ani klastogenní účinky. 

12

 

 
V dvouleté studii ka

ncerogenního účinku u potkanů byly pozorovány non-neoplastické a neoplastické 

nálezy, které souvisely s 

nadměrným farmakologickým účinkem nebo byly takovému účinku 

přisuzovány. Patří k nim zvýšený výskyt nadledvinových feochromocytomů ve srovnání s kontrolou u 

samců při všech dávkách (≥ 3 mg/kg/den) a u samic, kterým bylo podáváno 10 mg/kg/den a více. 

Nejnižší dávka u samců (3 mg/kg/den) odpovídá 37násobku expozice podle AUC u člověka po podání 
dávky 1 

mg dvakrát denně. Děložní adenokarcinomy epigenetického původu by mohly souviset s 

enzymatickou indukcí skupiny CYP1. Byly pozorovány u samic, kterým bylo podáváno 30 mg/kg/den, 
což odpovídá 572násobku expozice podle AUC u 

člověka po podání dávky 1 mg dvakrát denně. 

 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Tobolka obsahuje 
Povidon (E 1201) 
Laktózu Monohydrát laktózy 
Mikrokrystalickou celulózu (E 460) 
Krospovidon 
Magnesium-stearát 
 
Potah tobolky 
Želatina 

Oxid titaničitý (E171) 
 
Inkoust potisku 
Šelak 
Koncentrovaný roztok amoniakuHydroxid draselný (E 525) 

Černý oxid železitý (E 172) 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
4 roky 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Vysokodenzitní polyetyle

nové (HDPE) lahvičky s dětským bezpečnostním uzávěrem a vysoušedlem; 

jedna lahvička obsahuje 100 tobolek.  
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku  

 
Žádné zvláštní požadavky. 
 
 

13

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
1 Kingdom Street 
London, W2 6BD 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/04/295/001 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 16. listopadu 2004 
Datum posledního prodloužení registrace: 16. listopadu 2014 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

 

14

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ / VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 
E.  

ZVLÁŠTNÍ POVINNOST 

USKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ 

OPATŘENÍ PRO REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA 

VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ 

15

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ / VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

Název a adresa výrobce odpovědného / výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
Wasdell Packaging Limited, Units 1, 2, 3, 5, 6, 7 & 8 Euro Way Industrial Estate, Blagrove, Swindon, 
SN5 8YW, Velká Británie. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 

přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

Držitel rozhodnutí o registraci je povinen informovat Evropskou komisi o plánu uvádět léčivý 

přípravek registrovaný tímto rozhodnutím na trh. 
 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v 

seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 

směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 

léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S 

OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Neuplatňuje se. 
 
 
E. 

ZVLÁŠTNÍ POVINNOST U

SKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ PRO 

REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ 

 

Tato registrace byla schválena za „výjimečných okolností“, a proto podle čl. 14 odst. 8 nařízení (ES) 

č. 726/2004 držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu následující opatření. 
 
Klinické aspekty: 
 

Popis 

Termín splnění 

1. 

Shire poskyt

ne každoroční aktualizaci veškerých zveřejněných údajů 

týkajících se účinnosti a bezpečnosti anagrelidu u pacientů s ET jako 

součást ročního hodnocení. 

Každoročně, jako 

součást ročního 

přehodnocení 

 

 
 

 

 

16

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

17

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

18

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 

KRABIČKA A ŠTÍTEK NA LAHVIČCE 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Xagrid 0,5 mg tvrdé tobolky  
anagrelidum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje anagrelidum 0,5 mg 

(ve formě anagrelidi hydrochloridum). 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Rovněž obsahuje laktózu. Další informace viz příbalový leták. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
100 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH 

DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah 

dětí. 

 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP  
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
 

19

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd 
London 
W2 6BD 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/04/295/001 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Xagrid (pouze na 

krabičce) 

 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 

20

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

21

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Xagrid 0,5 mg tvrdé tobolky 
 

anagrelidum 

 

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací 

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. 

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4. 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se 

svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné 

známky onemocnění jako Vy. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této 

příbalové informaci: 

 
1. 

Co je přípravek Xagrid a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xagrid užívat 

3. 

Jak se přípravek Xagrid užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Xagrid uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Xagrid a k čemu se používá 

 

Xagrid obsahuje léčivou látku anagrelid. Xagrid je lék, který zasahuje do vývoje krevních destiček. 

Snižuje počet krevních destiček produkovaných kostní dření, což má za následek snížení počtu 

krevních destiček v krvi a přiblížení se normálnímu stavu. Z tohoto důvodu se používá k léčbě 

pacientů s esenciální trombocytemií. 
 
Esenciální trombocytemie je stav, k 

němuž dochází, pokud kostní dřeň produkuje nadměrné množství 

krevní

ch buněk, které se nazývají krevní destičky. Vysoký počet krevních destiček v krvi může 

vyvolat závažné problémy v 

krevním oběhu a vznik sraženin. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xagrid užívat 

 

Neužívejte přípravek Xagrid 
 
• 

jestliže jste alergický(á) na anagrelid nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku 

(uvedenou v 

bodě 6). Alergická reakce se projevuje jako vyrážka, svědění, otok obličeje a rtů 

nebo dušnost; 

• 

jestliže 

máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce jater; 

• 

jestliže 

máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce ledvin. 

 

Upozornění a opatření 
 

Před užitím přípravku Xagrid se poraďte se svým lékařem: 

22

 

• 

pokud máte potíže se srdcem nebo se domníváte, že byste je mohl(a) mít; 

• 

pokud jste se narodil(a) s prodlouženým intervalem QT (pozorovatelné na EKG, elektrickém 
záznamu srdce) nebo pokud má prodloužený interval QT 

někdo v rodině, pokud užíváte jiné 

léky, které vedou k 

abnormálním změnám EKG, pokud máte nízké hladiny elektrolytů, např. 

draslíku, hořčíku nebo vápníku (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Xagrid“); 

• 

pokud máte problémy s 

játry či ledvinami. 

 
V kombinaci s acetylsalicylovou kyselinou (

látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě 

od bolesti a snížení horečky, a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin) existuje 
zvýšené riziko závažných hemoragií (krvácení) (viz bod „

Další léčivé přípravky a přípravek Xagrid“). 

 

Děti a dospívající 
 

O užívání přípravku Xagrid u dětí a dospívajících existují pouze omezené informace, proto mají tento 

přípravek užívat s opatrností. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Xagrid 
 
I

nformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků: 

• 

Léky, které mohou měnit srdeční rytmus, např. sotalol, amiodaron; 

• 

Fluvoxamin, 

užívaný při léčbě depresí; 

• 

Určité typy antibiotik, např. enoxacin, užívaný k léčbě infekcí; 

• 

Theofylin, užívaný k 

léčbě těžkého astmatu a dechových obtíží; 

• 

Léky určené k léčbě srdečních poruch, jako je např. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon a 
cilostazol; 

• 

Kyselinu acetylsalicylovou (

látka přítomná v mnoha lécích, která se používá k úlevě od bolesti 

a snížení horečky, a také k zamezení srážení krve, rovněž známá jako aspirin); 

• 

Jiné léky určené k léčbě stavů postihujících krevní destičky, např. klopidogrel; 

• 

Omeprazol, používaný ke snížení množství kyseliny produkované v žaludku; 

• 

Perorální antikoncepce: pokud se u Vás 

při užívání tohoto léku vyskytne silný průjem, může to 

snižovat účinnost perorální antikoncepce a doporučuje se použít doplňkovou metodu 

antikoncepce (např. kondom). Viz pokyny v příbalové informaci antikoncepčních pilulek, které 
užíváte. 

 

Pokud byste přípravek Xagrid užíval(a) souběžně s těmito léky, nemusel by přípravek Xagrid nebo 

tyto léky správně účinkovat.  
 
Pokud si nejste jistý(á

), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Těhotenství a kojení 
 

Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství. Těhotné ženy by neměly 

přípravek Xagrid užívat. Ženy, u nichž existuje riziko otěhotnění, by si měly po dobu léčby 

přípravkem Xagrid zajistit účinnou antikoncepci. Pokud potřebujete s antikoncepcí poradit, poraďte se 

se svým lékařem. 
 
Informujte svého lék

aře o tom, zda kojíte nebo plánujete kojit. Kojící ženy by neměly přípravek 

Xagrid užívat. Po dobu léčby přípravkem Xagrid musíte přerušit kojení. 
 

23

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 

Někteří pacienti užívající přípravek Xagrid hlásili závratě. Pokud cítíte závrať, neřiďte ani 

neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje. 
 

Přípravek Xagrid obsahuje laktózu 
 
Složkou tohoto léku je laktóza. Pokud V

ám bylo sděleno, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se 

svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Xagrid užívá 

 

Vždy užívejte přípravek Xagrid přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Dávka přípravku Xagrid se u různých lidí liší a závisí na Vašem stavu. Lékař Vám předepíše dávku, 
která pro Vás bude optimální. 
 

Obvyklá počáteční dávka přípravku Xagrid je 1 mg. Tuto dávku budete užívat jako jednu 0,5mg 

tobolku dvakrát denně minimálně po dobu jednoho týdne. Po uplynutí této doby může lékař počet 
tobolek, které užíváte, zvýšit nebo snížit, aby bylo dosaženo dávky, která pro Vás bude optimální a 

která zajistí nejúčinnější léčbu Vašeho stavu. 
 
Tobolky se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. 

Tobolky nedrťte ani nerozpouštějte jejich obsah 

tekutině. Tobolky můžete užívat s jídlem nebo po jídle nebo i na lačno. Nejlepší je, pokud 

tobolku(y) užíváte každý den ve stejnou dobu. 
 
Neužívejte 

více tobolek, než Vám doporučil lékař. 

 

Lékař Vás vyzve k pravidelným vyšetřením krve, která poslouží jako kontrola toho, zda lék působí 

účinně a zda Vám játra a ledviny pracují správně. 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Xagrid, než jste měl(a) 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Xagrid, než jste měl(a), nebo pokud Váš lék užil někdo jiný, 

neprodleně informujte lékaře nebo lékárníka. Ukažte jim dané balení přípravku Xagrid. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Xagrid 
 

Vezměte si tobolku, jakmile si vzpomenete. Další dávku si vezměte v obvyklou dobu. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Xagrid nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Máte-

li obavy, poraďte se se svým lékařem. 

 

Závažné nežádoucí účinky: 

Méně časté: srdeční selhání (mezi příznaky patří potíže s dýcháním, bolest na hrudi, otok nohou 

důsledku nahromadění tekutiny), vážný problém s rychlostí nebo rytmem srdečního tepu 

(ventrikulární tachykardie, supraventr

ikulární tachykardie nebo fibrilace síní), zánět slinivky břišní, 

který způsobuje těžké bolesti břicha a zad (pankreatitida – zánět slinivky břišní), zvracení krve nebo 

krvavá či černá stolice, závažné snížení počtu krevních buněk, které může způsobit slabost, modřiny, 

24

 

krvácení nebo infekce (pancytopenie), plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v plicích, mezi jehož 

známky patří dušnost, otok nohou nebo kotníků,  rty a kůže mohou získat namodralou barvu). 
 

Vzácné: selhání ledvin (nevylučujete žádnou moč nebo vylučujete málo moči), srdeční infarkt. 
 

Pokud byste zpozoroval(a) některý z těchto příznaků, ihned se spojte se svým lékařem. 
 

Velmi časté nežádoucí účinky: mohou postihnout více než 1 z 10 osob 
Bolest hlavy. 
 

Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 osob 

Závratě, únava, rychlý srdeční tep, nepravidelný nebo bušení srdce (palpitace), pocit na zvracení 
(nauzea)

, průjem, bolest žaludku, plynatost, zvracení,snížení počtu červených krvinek (anémie), 

zadržování tekutin nebo vyrážka. 
 

Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 ze 100 osob 
Pocit slabosti nebo pocit nepohody, vysoký krevní tlak, 

nepravidelný srdeční tep, mdloby, zimnice 

nebo horečka, zažívací potíže, nechutenství, zácpa, modřiny, krvácení, otoky (edémy), pokles tělesné 
hmotnosti, bolest sval

ů, bolestivé klouby, bolest zad, snížení či ztráta citlivosti nebo pocit necitlivosti, 

obzvláště na kůži, abnormální pocit nebo změna citlivosti, např. brnění nebo mravenčení, nespavost, 
deprese, zmatenost, nervozita, sucho v 

ústech, výpadky paměti, ztížené dýchání, krvácení z nosu, 

závažná infekce plic doprovázená hor

ečkou, dušností, kašlem, vykašláváním hlenu; vypadávání vlasů, 

svědění nebo odlišné zabarvení kůže, impotence, bolest na hrudi, snížení počtu krevních destiček, což 
zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby 

modřin (trombocytopenie), hromadění tekutiny kolem plic nebo 

zvýšení koncentrace jaterních enzymů. Váš lékař může provést vyšetření krve k průkazu zvýšené 

hladiny jaterních enzymů. 
 

Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1z 1000 osob 
Krvácení z dásní, 

zvýšení tělesné hmotnosti, těžká bolest na hrudi (angina pectoris), onemocnění 

srdečního svalu (mezi známky patří únava, bolest na hrudi a bušení srdce), zvětšené srdce, hromadění 
tekutiny kolem srdce, ztráta koordinace, potíže 

při mluvení, suchá pokožka, migréna, poruchy vidění 

nebo dvojité vidění,  zvonění v uších, závratě při vstávání (obzvláště při postavení ze sedu nebo lehu), 

zvýšená potřeba močení v noci, bolest, příznaky podobné chřipce, ospalost, rozšíření krevních cév, 

zánět tlustého střeva (mezi známky patří průjem, obvykle s krví a hlenem, bolest břicha, horečka), 

zánět žaludku (mezi známky patří bolest, pocit na zvracení zvracení), abnormální nálezy na rentgenu 
plic, zvýšená hladina kreatininu v 

krevních testech, která může být známkou problémů s ledvinami. 

 
Následující nežádoucí 

účinky byly hlášeny, ale četnost jejich výskytu není přesně známa: 

• 

N

epravidelný srdeční tep, který může ohrozit život (torsade de pointes); 

• 

Zánět jater, příznaky zahrnují  pocit na zvracení, zvracení, svědění, zežloutnutí kůže a očí, 

změna barvy stolice a moči (hepatitida); 

• 

Zánět plic (známky zahrnují horečku, kašel, obtížné dýchání, sípání, které způsobuje zjizvení 
plic) (alergická alveolitida 

včetně intersticiálního plicního onemocnění a pneumonitidy); 

• 

Z

ánět ledvin (tubulointersticiální nefritida). 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informa

cí o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 

25

 

5. 

Jak přípravek Xagrid uchovávat 

 
Uchovávejte 

tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Nepoužívejte tento 

přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku lahvičky 

za EXP. Doba použitelnosti s

e vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Tento 

přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

Pokud lékař léčbu ukončí, neponechávejte si žádné nepoužité tobolky, pokud Vás k tomu lékař přímo 
nevyzve. Nevyhazujte žádné l

éčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s 

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co přípravek Xagrid obsahuje 
 

Léčivou látkou je anagrelidum. Jedna tobolka obsahuje anagrelidum 0,5 mg (ve formě anagrelidi 
hydrochloridum). 
 
Dalšími složkami jsou: 
Obsah tobolky: obsahuje: povidon (E 1201), krospovidon, laktózu, monohydrát laktózy, 
mikrokrystalickou celulózu (E 460) a magnesium-stearát. 
Obal t

obolky: želatina, oxid titaničitý (E 171). 

Inkoust potisku: šelak, koncentrovaný roztok amoniaku , hydroxid draselný (E 

525), černý oxid 

železitý (E 172). 
 

Jak přípravek Xagrid vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Xagrid se dodává ve formě neprůhledných bílých tvrdých tobolek. Ty jsou označeny „S 063“. 
Tobolky se dodávají v 

lahvičkách obsahujících 100 tvrdých tobolek. Lahvička též obsahuje malou 

uzavřenou nádobku. Tato nádobka obsahuje vysoušedlo, aby byly tobolky chráněny před vlhkostí. 
Tuto nádobku ponechte v 

lahvičce. Vysoušedlo z nádobky nevyjímejte ani ji nejezte. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Shire Pharmaceutical Contracts Limited 
1 Kingdom Street 
London 
W2 6BD 
Velká Británie 
Tel:   +44(0) 1256 894 000 
Fax:  +44(0) 1256 894 708 
Email: medinfoemea@shire.com 

 

 
Výrobce 
 
Wasdell Packaging Limited 
Units 1, 2, 3, 5, 6, 7 & 8 Euro Way Industrial Estate 
Blagrove 
Swindon 
SN5 8YW 
Velká Británie 
 

26

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

България, Hrvatska, Latvija, Lietuva, 
Magyarország, România, Slovenija, Slovenská 
republika 
Shire Pharmaceuticals Ltd 

Великобритания, Lielbritānija, Jungtinė 

Karalystė, Nagy-Britannia, Marea Britanie, 
Velika Britanija, Vel’ká Británia 

Teл/Tel: +44(0) 800 055 6614 
email: medinfoemea@shire.com 
 

 

België/Belgique/Belgien/ 
Luxembourg/Luxemburg 
Shire Belgium BVBA 
België/Belgique  
Tél/Tel: +32 (0)2711 0246 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Česká Republika  
Shire Pharmaceuticals Ltd 
Velká Británie  
Tel: +420 239 018 556 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Italia 
Shire Italia S.p.A 
Tel: +39 0265 535 096 
email: medinfoemea@shire.com 
 
 
 
K

ύπρος 

Shire Hellas S.A 

Ελλάδα 

Τηλ: +30 216 900 4026 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Danmark 
Shire Sweden AB 
Sverige 
Tlf: + 45 (0)80 886 962 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Malta 
Vivian Corporation Ltd 
Tel:  +356 21 320338 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Deutschland 
Shire Deutschland GmbH  
Tel: +49 (0)800 1830742 
email: medinfoemea@shire.com 
 
 

Nederland 
Shire Belgium BVBA 
België  
Tel: +31 (0)2020 35492 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Eesti 
Grove Healthcare Baltic UAB 
Lithuania 
Tel:  +372 55596234 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Norge 
Shire Sweden AB 
Sverige 
Tlf: +47 800 19240 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Ελλάδα 
Shire Hellas S.A 

Τηλ: +30 216 900 4026 
email: medinfoemea@shire.com 
 
 
España 
Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L. 
Tel: +34 900 947 618 (bezplatná linka) 

případě použití mobilního telefonu volejte +34 

91 422 9896 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Polska 
Shire Pharmaceuticals Ltd 
Wielka Brytania 
Tel: +48 (0)2230 62447 
email: medinfoemea@shire.com 
 
Österreich 
Shire Austria GmbH 
Tel: +43 (0)120 609 2538 
email: medinfoemea@shire.com 
 

27

 

France 
Shire France S.A. 
Tél: +33 (0)800 907 913 

jiné země než z Francie volejte +33 (0)1 40 67 

32 90 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Portugal 
Shire Pharmaceuticals Portugal Lda 
Tel: +351 800 785 005 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Ireland 
Shire Pharmaceuticals Ltd 
United Kingdom 
Tel: 1800 818 016 

jiné země než z Irska volejte +44 800 055 6614 

email: medinfoemea@shire.com 
 

Suomi/Finland 
Shire Sweden AB 
Ruotsi 
Puh/Tel: + 358 (0)800 774 051 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Ísland 
Shire Sweden AB 
Svíþjóð 
Sími: +46 8 544 964 00 
email: medinfoemea@shire.com 
 

Sverige 
Shire Sweden AB 
Tel: 020-795 079 

jiné země než ze Švédska volejte +46 8 544 964 

00 
email: medinfoemea@shire.com 
 

 

United Kingdom 
Shire Pharmaceuticals Ltd 
Tel: 0800 055 6614 
email: medinfoemea@shire.com 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
Tento 

léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností”. Znamená to, že vzhledem ke 

vzácné povaze tohoto 

onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace. 

 
Evropská agentura 

pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se 

tohoto 

léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována. 

 
Podrobné informace o tomto 

léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury 

pro léčivé přípravky

 

http://www.ema.europa.eu. 

Na těchto stránkách naleznete též odkazy na 

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby. 

 

Recenze

Recenze produktu XAGRID 0,5 MG 100X0.5MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu XAGRID 0,5 MG 100X0.5MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám