Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 12189
Kód EAN: 6432100007254
Kód SÚKL: 94114
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Váš lékař vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto přípravku. Nejčastěji se tento lék používá k: - prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy dolních končetin (sraženiny v žilách dolních končetin) a plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách); - prevenci vzniku krevních sraženin během fibrilace síní (srdeční arytmie); - prevenci vzniku nebo opětovného výskytu krevních sraženin po infarktu myokardu; - prevenci vzniku krevních sraženin po transplantaci srdeční chlopně.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls103609/2008,
sukls103610/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Warfarin Orion 3 mg
Warfarin Orion 5 mg
tablety
warfarinum natricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Warfarin Orion a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Warfarin Orion užívat
3. Jak se Warfarin Orion užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Warfarin Orion uchovávat
6. Další informace
1. CO JE WARFARIN ORION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tablety Warfarin Orion se používají k prevenci a léčbě tromboembolismu a komplikací s ním
spojených. Tablety Warfarin Orion snižují náchylnost krve k tvorbě sraženin.
Váš lékař vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto
přípravku. Nejčastěji se tento lék používá k:
prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy dolních končetin (sraženiny v žilách dolních končetin) a
plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách),
prevenci vzniku krevních sraženin během fibrilace síní (srdeční arytmie),
prevenci vzniku nebo opětovného výskytu krevních sraženin po infarktu myokardu
prevenci vzniku krevních sraženin po transplantaci srdeční chlopně.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE WARFARIN ORION
UŽÍVAT
Neužívejte Warfarin Orion
jestliže jste přecitlivělí na warfarin nebo na kteroukoli pomocnou látku
jestliže trpíte krvácivými stavy (hemofilií, von Willebrandovou nemocí, nedostatkem krevních
destiček (trombocytopenií) nebo poruchou funkce krevních destiček),
jestliže trpíte závažnou nedostatečností jater nebo jaterní cirhózou,
jestliže trpíte neléčenou hypertenzí,
jestliže jste měl(a) nedávné nitrolební krvácení
jestliže máte sklon k častému omdlévání z důvodu neurologických nebo jiných zdravotních stavů
2/5
jestliže jste v nedávné době prodělal(a) operaci centrálního nervového systému nebo očí nebo
máte-li takovou operaci prodělat v blízké době
jestliže trpíte endokarditidou nebo perikarditidou nebo máte-li krvácení do osrdečníku
jestliže jste dříve trpěl(a) gastrointestinálním krvácením (např. perforace vředu, krvavá nebo černá
stolice, zvracení krve) nebo krvácením močových cest (neobjasněná krev v moči).
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na warfarin sodný nebo na kteroukoli další složku
přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Warfarin Orion je zapotřebí
jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství
jestliže trpíte hyper- nebo hypothyreózou
jestliže trpíte srdeční nedostatečností spojenou s náhlými exacerbacemi (epizody zvyšující edém a
zkrácení dechu)
jestliže trpíte jinou formou jaterní nedostatečnosti než jsou uvedená výše nebo hepatitidou
jestliže trpíte nedostatečností ledvin,
jestliže máte v blízké době podstoupit chirurgický zákrok.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných léčivých přípravcích a přírodních
produktech.
Léky
Mnoho léků může ovlivnit účinnost tablet Warfarin Orion, a to buď jejím zvýšením nebo snížením.
Bez předchozí konzultace s lékařem se nesmí zahajovat užívání nových léků ani vysazovat dříve
předepsaný lék. Všechny změny v souběžném užívání léků mohou změnit rovnováhu perorálních
antikoagulancií a může být nutné častější stanovení INR (laboratorní vyšetření krve).
V případě potřeby užití analgetik kontaktujte svého lékaře. Většina analgetik dostupných bez
lékařského předpisu se nesmí užívat současně s přípravkem Warfarin Orion. Avšak pro dočasnou
úlevu od bolesti nebo horečky lze použít přípravky obsahující jako léčivou látku pouze paracetamol.
Rostlinné léčivé přípravky a přírodních produkty
Jestliže již užíváte některý z následujících rostlinných léčivých přípravků, musíte se před ukončením
jejich užívání poradit s lékařem. Ginko (Ginkgo biloba), česnek (Allium sativum), andělika čínská
(Angelica sinensis), papája (Carica papaya) nebo šalvěj (Salvia miltiorrhiza) mohou zvýšit účinek
přípravku Warfarin Orion. Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a ženšen (Panax spp.) mohou
naopak jeho účinek snižovat. Proto během léčby přípravkem Warfarin Orion nesmíte užívání těchto
rostlinných léčivých přípravků zahájit nebo ukončit bez konzultace se svým lékařem.
Užívání přípravkuWarfarin Orion s jídlem a pitím
Příjem vitaminu K rovněž ovlivňuje léčbu přípravkem Warfarin Orion. Z tohoto důvodu by měl být
Váš příjem potravy s obsahem vitaminu K během léčby warfarinem co nejvíce vyrovnaný. Je třeba se
vyvarovat náhlých změn životosprávy. Nejbohatším zdrojem vitaminu K je zelená zelenina, listová
zelenina a byliny.
Některé z nich jsou uvedeny níže. Není nutné se těmto potravinám vyhýbat, ale jejich množství v
denní stravě má byt co nejvíce vyvážené: amarantové listy, avokádo, brokolice, růžičková kapusta,
zelí, řepkový olej, lístky čajotu, pažitka, koriandr, slupky okurek (avšak nikoliv loupané okurky),
čekanka, kapusta, kiwi, hlávkový salát, mátové listy, nať hořčice, olivový olej, petržel, hrášek,
pistácie, červené mořské řasy, špenát, sójové boby, sójový olej, čajové lístky (nikoliv však čaj), lístky
vodnice (tuřín) nebo řeřicha.
3/5
Brusinkový džus a jiné produkty s obsahem brusinek mohou potencovat účinek warfarinu a proto je
třeba se vyhnout souběžnému použití.
Těhotenství a kojení
Váš lékař rozhodne o užívání přípravku Warfarin Orion během těhotenství. Plánujete-li těhotenství
nebo otěhotníte-li během léčby přípravkem Warfarin Orion, musíte kontaktovat svého lékaře, jelikož
užívání přípravku Warfarin Orion během těhotenství může být pro plod škodlivé.
Warfarin sodný se nevylučuje do mateřského mléka, tudíž se během léčby přípravkem Warfarin Orion
může pokračovat v kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádné účinky.
Důležité informace o některých složkách přípravku Warfarin Orion
Přípravek Warfarin Orion obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE WARFARIN ORION UŽÍVÁ
Od svého lékaře, v nemocnici nebo ve zdravotním středisku obdržíte podrobné instrukce o Vaší léčbě
přípravkem Warfarin Orion. Vždy užívejte Warfarin Orion přesně podle pokynů svého lékaře.
Je nezbytné pravidelné laboratorní vyšetření. Dávkování je individuální, upravené pro Vás, a dávky se
mohou den ode dne lišit. Pokyny ohledně dávkování jsou popsány ve Vaší průkazce o sledování léčby
perorálními antikoagulancii. V této průkazce naleznete účel Vaší antikoagulační léčby, cílový
antikoagulační účinek (např. INR 2,0 až 3,0 nebo INR 2,5 až 3,5) a termín následující laboratorní
kontroly. Je naprosto nezbytné dodržovat instrukce pro dávkování a docházet pravidelně na
laboratorní kontroly.
Dúležité!
Vyskytne-li se u Vás během léčby přípravkem Warfarin Orion, zvýšená náchylnost nebo přecitlivělost
k tvoření podlitin, krvácení z nosu nebo dásní, krev v moči, černá nebo krvavá stolice, zvracení krve
nebo silnější a delší menstruační krvácení, kontaktujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být projevy
nadměrného účinku warfarinu
Jestliže jste užil(a) více přípravku Warfarin Orion, než jste měl(a)
Pokud užijete Vy, nebo někdo jiný nadměrnou dávku přípravku Warfarin Orion, musíte se poradit se
svým lékařem, který Vám sdělí další instrukce. Byla-li užita velmi velká dávka, lze jako první pomoc
podat živočišné uhlí, ale přesto musí postižený co nejdříve kontaktovat svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Warfarin Orion
Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku a uvědomíte si to během 12 hodin, můžete si vzít
zapomenutou dávku ihned. Další dávku užijte jak jste zvyklý/á. Pokud od doby kdy jste měl(a) užít lék
uběhla delší doba než 12 hodin, neberte si zapomenutou dávku. Nezapomeňte si poznamenat
zapomenutou dávku do své průkazky o sledování léčby.
Zapomenete-li více než jednu dávku, musíte kontaktovat svého lékaře, který Vám určí další
dávkování. Nikdy neužívejte zdvojenou dávku nebo dvě dávky krátce po sobě.
Doporučuje se zapisovat si užité dávky do Vaší průkazky o sledování léčby.
4/5
Jestliže jste přestal(a) užívat Warfarin Orion
Jestliže je léčba přípravkem Warfarin Orion ukončena, může antikoagulační účinek přetrvávat po dobu
2-5 dnů.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Warfarin Orion nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
1 až 10% pacientů se může v průběhu léčby přípravkem Warfarin Orion setkat s krvácením. Slabé
krvácení (z nosu nebo z dásní, nebo tvoření podlitin) jsou nejobvyklejšími formami krvácení. Méně
časté jsou krev v moči, černá nebo krvavá stolice, silnější nebo delší menstruační krvácení, nebo jiné
krvácení. Objeví-li se neobvyklé krvácení, je třeba sdělit to lékaři nebo se poradit s lékařem.
Velmi vzácnými nežádoucími účinky jsou reakce z přecitlivělosti, projevující se obvykle kožní
vyrážkou, reverzibilním zvýšením hladin jaterního enzymu, bolest žlučníku, vznik vaskulitidy,
reverzibilní ztráta vlasů, priapismus (obvykle na začátku léčby), syndrom purpurových prstů
(načervenalé bolestivé kožní léze na prstech nohou a chodidlech). Jestliže se vyskytne některý z těchto
nebo jakékoliv jiné neobvyklé příznaky, kontaktujte svého lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK WARFARIN ORION UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Warfarin Orion nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Warfarin Orion obsahuje
- Léčivou látkou je warfarinum natricum 3 mg nebo 5 mg.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, magnesium-stearát,
indigokarmín (E 132) v 3 mg tabletách a erythrosin (E 127) v 5 mg tabletách.
JakWarfarin Orion vypadá a co obsahuje toto balení
Warfarin Orion 3 mg - světle modré ploché tablety s půlicí rýhou a symbolem ORN 17, které mohou
být skvrnité.
Warfarin Orion 5 mg - světle růžové ploché tablety s půlicí rýhou a symbolem ORN 18 ,které mohou
být skvrnité.
5/5
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN-02200 Espoo
Finsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
9.6. 2010

Recenze

Recenze produktu WARFARIN ORION 5 MG 100X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu WARFARIN ORION 5 MG 100X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze