Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

WARFARIN ORION 5 MG 100X5MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12189

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 12189
Kód EAN: 6432100007254
Kód SÚKL: 94114
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Váš lékař vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto přípravku. Nejčastěji se tento lék používá k: - prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy dolních končetin (sraženiny v žilách dolních končetin) a plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách); - prevenci vzniku krevních sraženin během fibrilace síní (srdeční arytmie); - prevenci vzniku nebo opětovného výskytu krevních sraženin po infarktu myokardu; - prevenci vzniku krevních sraženin po transplantaci srdeční chlopně.

Příbalový leták

1/5

 

sp.zn. sukls251025/2017 
 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Warfarin Orion 3 mg 
Warfarin Orion 5 mg 

tablety  

warfarinum natricum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Warfarin Orion a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Warfarin Orion užívat  

3. 

Jak se Warfarin Orion užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Warfarin Orion uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je Warfarin Orion a k čemu se používá 
 
Tablety Warfarin Orion se používají k prevenci a léčbě tromboembolismu a komplikací s ním 
spojených. Tablety Warfarin Orion snižují náchylnost krve k tvorbě sraženin. 
 
Váš lékař vám vysvětlí, která onemocnění se léčí nebo kterým onemocněním lze předejít díky tomuto 
přípravku. Nejčastěji se tento lék používá k: 

•  prevenci a léčbě hluboké žilní trombózy dolních končetin (sraženiny v žilách dolních končetin) a 

plicní embolie (krevní sraženiny v plicních tepnách), 

•  prevenci vzniku krevních sraženin během fibrilace síní (srdeční arytmie), 

•  prevenci vzniku nebo opětovného výskytu krevních sraženin po infarktu myokardu  

•  prevenci vzniku krevních sraženin po transplantaci srdeční chlopně. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Warfarin Orion užívat 
 
Neužívejte Warfarin Orion 

•  jestliže jste alergický(á) na warfarin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 

bodě 6). 

•  jestliže trpíte krvácivými stavy (hemofilií, von Willebrandovou nemocí, nedostatkem krevních 

destiček (trombocytopenií) nebo poruchou funkce krevních destiček), 

•  jestliže trpíte závažnou nedostatečností jater nebo jaterní cirhózou, 

•  jestliže trpíte neléčenou hypertenzí, 

•  jestliže jste měl(a) nedávné nitrolební krvácení 

•  jestliže máte sklon k častému omdlévání z důvodu neurologických nebo jiných zdravotních stavů 

2/5

 

•  jestliže jste v nedávné době prodělal(a) operaci centrálního nervového systému nebo očí nebo 

máte-li takovou operaci prodělat v blízké době 

•  jestliže trpíte endokarditidou nebo perikarditidou nebo máte-li krvácení do osrdečníku 

•  jestliže jste dříve trpěl(a) gastrointestinálním krvácením (např. perforace vředu, krvavá nebo černá 

stolice, zvracení krve) nebo krvácením močových cest (neobjasněná krev v moči). 

•  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na warfarin sodný nebo na kteroukoli další složku 

přípravku. 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Warfarin Orion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

•  jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství 

•  jestliže trpíte hyper- nebo hypothyreózou 

•  jestliže trpíte srdeční nedostatečností spojenou s náhlými exacerbacemi (epizody zvyšující edém a 

zkrácení dechu) 

•  jestliže trpíte jinou formou jaterní nedostatečnosti, než jsou uvedená výše nebo hepatitidou 

•  jestliže trpíte nedostatečností ledvin, 

•  jestliže máte v blízké době podstoupit chirurgický zákrok. 
 
Další léčivé přípravky a Warfarin Orion 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, 
rostlinných léčivých přípravcích a přírodních produktech. 
 
Léky 
Mnoho léků může ovlivnit účinnost tablet Warfarin Orion, a to buď jejím zvýšením nebo snížením. 
Bez předchozí konzultace s lékařem se nesmí zahajovat užívání nových léků ani vysazovat dříve 
předepsaný lék. Všechny změny v souběžném užívání léků mohou změnit rovnováhu perorálních 
antikoagulancií a může být nutné častější stanovení INR (laboratorní vyšetření krve). 
 
V případě potřeby užití analgetik kontaktujte svého lékaře. Většina analgetik dostupných bez 
lékařského předpisu se nesmí užívat současně s přípravkem Warfarin Orion. Avšak pro dočasnou 
úlevu od bolesti nebo horečky lze použít přípravky obsahující jako léčivou látku pouze paracetamol. 
 
Rostlinné léčivé přípravky a přírodních produkty 
Jestliže již užíváte některý z následujících rostlinných léčivých přípravků, musíte se před ukončením 
jejich užívání poradit s lékařem. Ginko (Ginkgo biloba), česnek (Allium sativum), andělika čínská

 

(Angelica sinensis), papája (Carica papaya) nebo šalvěj (Salvia miltiorrhiza) mohou zvýšit účinek 
přípravku Warfarin Orion. Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) a ženšen (Panax spp.) mohou 
naopak jeho účinek snižovat. Proto během léčby přípravkem Warfarin Orion nesmíte užívání těchto 
rostlinných léčivých přípravků zahájit nebo ukončit bez konzultace se svým lékařem.  
 
Warfarin Orion s jídlem, pitím a alkoholem 
Příjem vitaminu K  rovněž ovlivňuje léčbu přípravkem Warfarin Orion. Z tohoto důvodu by měl být 
Váš příjem potravy s obsahem vitaminu K během léčby warfarinem co nejvíce vyrovnaný. Je třeba se 
vyvarovat náhlých změn životosprávy. Nejbohatším zdrojem vitaminu K je zelená zelenina, listová 
zelenina a byliny. 
 
Některé z nich jsou uvedeny níže. Není nutné se těmto potravinám vyhýbat, ale jejich množství v 
denní stravě má byt co nejvíce vyvážené: amarantové listy, avokádo, brokolice, růžičková kapusta, 
zelí, řepkový

 

olej, lístky čajotu, pažitka, koriandr, slupky okurek (avšak nikoliv loupané okurky), 

čekanka, kapusta, kiwi, hlávkový salát, mátové listy, nať hořčice, olivový olej, petržel, hrášek, 
pistácie, červené mořské řasy, špenát, sójové boby, sójový olej, čajové lístky (nikoliv však čaj), lístky 
vodnice (tuřín) nebo řeřicha. 
Brusinkový džus a jiné produkty s obsahem brusinek mohou potencovat účinek warfarinu a proto je 
třeba se vyhnout souběžnému použití. 
 

3/5

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Váš lékař rozhodne o užívání přípravku Warfarin Orion během těhotenství. Plánujete-li těhotenství 
nebo otěhotníte-li během léčby přípravkem Warfarin Orion, musíte kontaktovat svého lékaře, jelikož 
užívání přípravku Warfarin Orion během těhotenství může být pro plod škodlivé. 
 
Warfarin sodný se nevylučuje do mateřského mléka, tudíž se během léčby přípravkem Warfarin Orion 
může pokračovat v kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Žádné účinky. 
 
Přípravek  Warfarin  Orion  obsahuje  monohydrát  laktosy.  Pokud  víte,  že  trpíte  nesnášenlivostí 
některých cukrů, informujte o tom lékaře ještě před zahájením užívání přípravku Warfarin Orion. 
 
 
3. Jak se Warfarin Orion užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Od svého lékaře, v nemocnici nebo ve zdravotním středisku obdržíte podrobné instrukce o Vaší léčbě 
přípravkem Warfarin Orion..  
 
Je nezbytné pravidelné laboratorní vyšetření. Dávkování je individuální, upravené pro Vás, a dávky se 
mohou den ode dne lišit. Pokyny ohledně dávkování jsou popsány ve Vaší průkazce o sledování léčby 
perorálními antikoagulancii. V této průkazce naleznete účel Vaší antikoagulační léčby, cílový 
antikoagulační účinek (např. INR 2,0 až 3,0 nebo INR 2,5 až 3,5) a termín následující laboratorní 
kontroly. Je naprosto nezbytné dodržovat instrukce pro dávkování a docházet pravidelně na 
laboratorní kontroly. 
 
Důležité! 
Vyskytne-li se u Vás během léčby přípravkem Warfarin Orion, zvýšená náchylnost nebo přecitlivělost 
k tvoření podlitin, krvácení z nosu nebo dásní, krev v moči, černá nebo krvavá stolice, zvracení krve 
nebo silnější a delší menstruační krvácení, kontaktujte svého lékaře. Tyto příznaky mohou být projevy 
nadměrného účinku warfarinu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Warfarin Orion, než jste měl(a) 
Pokud užijete Vy, nebo někdo jiný nadměrnou dávku přípravku Warfarin Orion, musíte se poradit se 
svým lékařem, který Vám sdělí další instrukce. Byla-li užita velmi velká dávka, lze jako první pomoc 
podat živočišné uhlí, ale přesto musí postižený co nejdříve kontaktovat svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Warfarin Orion 
Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku a uvědomíte si to během 12 hodin, můžete si vzít 
zapomenutou dávku ihned. Další dávku užijte jak jste zvyklý/á. Pokud od doby kdy jste měl(a) užít lék 
uběhla delší doba než 12 hodin, neberte si zapomenutou dávku. Nezapomeňte si poznamenat 
zapomenutou dávku do své průkazky o sledování léčby.  
Zapomenete-li více než jednu dávku, musíte kontaktovat svého lékaře, který Vám určí další 
dávkování. Nikdy neužívejte zdvojenou dávku nebo dvě dávky krátce po sobě. 
 
Doporučuje se zapisovat si užité dávky do Vaší průkazky o sledování léčby. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Warfarin Orion 
Jestliže je léčba přípravkem Warfarin Orion ukončena, může antikoagulační účinek přetrvávat po dobu 
2-5 dnů. 

4/5

 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, ihned o tom informujte svého 
lékaře: 
 
Bolestivá kožní vyrážka. Ve vzácných případech může warfarin způsobit závažná kožní onemocnění, 
včetně onemocnění zvaného kalcifylaxe, které může začít bolestivou kožní vyrážkou, ale může vést i k 
dalším vážným komplikacím. Tento nežádoucí účinek se častěji vyskytuje u pacientů s chronickým 
onemocněním ledvin. 
 
1 až 10% pacientů se může v průběhu léčby přípravkem Warfarin Orion setkat s krvácením. Slabé 
krvácení (z nosu nebo z dásní, nebo tvoření podlitin) jsou nejobvyklejšími formami krvácení. Méně 
časté jsou krev v moči, černá nebo krvavá stolice, silnější nebo delší menstruační krvácení, nebo jiné 
krvácení. Objeví-li se neobvyklé krvácení, je třeba sdělit to lékaři nebo se poradit s lékařem. 
 
Velmi  vzácnými  nežádoucími  účinky  (mohou  postihovat  až  1  z  10  000  uživatelů)  jsou  reakce  z 
přecitlivělosti,  projevující  se  obvykle  kožní  vyrážkou,  reverzibilním  zvýšením  hladin  jaterního 
enzymu, bolest žlučníku, vznik vaskulitidy, reverzibilní ztráta vlasů, priapismus (obvykle na začátku 
léčby), syndrom purpurových prstů (načervenalé bolestivé kožní léze na prstech nohou a chodidlech). 
Jestliže se vyskytne některý z těchto nebo jakékoliv jiné neobvyklé příznaky, kontaktujte svého lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Warfarin Orion uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce a v krabičce, aby byl 
přípravek chráněn před vlhkostí a světlem. 
 
Lahvička  obsahuje  vysoušedlo,  které  chrání  tablety  proti  vlhkosti.  Vysoušecí  kapsle  by  neměla  být 
vyjmuta z lahvičky. Vysoušecí kapsle nepolykejte. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  "Použitelné  do" 
nebo "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

5/5

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co Warfarin Orion obsahuje 
-  Léčivou látkou je warfarinum natricum 3 mg nebo 5 mg. 
-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, magnesium-stearát, 

indigokarmín (E 132) v 3 mg tabletách a erythrosin (E 127) v 5 mg tabletách. 
 

Jak Warfarin Orion vypadá a co obsahuje toto balení 
Warfarin Orion 3 mg - světle modré ploché tablety s půlicí rýhou a symbolem ORN 17, které mohou 
                                     být skvrnité.  
Warfarin Orion 5 mg - světle růžové ploché tablety s půlicí rýhou a symbolem ORN 18, které mohou 
                                     být skvrnité.  
 
Bílá plastová lahvička (HDPE) s kapslí s vysoušedlem a šroubovacím uzávěrem (HDPE) garantujícím  
neporušenost obalu, krabička. 
 
Velikost balení: 100 tablet  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Orion Corporation 

 

Orionintie 1 
FI-02200 Espoo  
Finsko  
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 12. 2017 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu WARFARIN ORION 5 MG 100X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu WARFARIN ORION 5 MG 100X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám