Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

VOLTAREN RETARD 10X100MG Tabl. s prodl. uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24063

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24063
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15625
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Voltaren se užívá k léčbě následujících stavů: - Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza). - Bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního revmatismu. - Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění. - Bolest a otok po chirurgickém zákroku. - Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci. Pokud máte jakékoli dotazy, jak Voltaren retard účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, požádejte ošetřujícího lékaře o vysvětlení.

Příbalový leták

 

1/8

 

sp. zn. sukls289063/2016 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

VOLTAREN RETARD 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

diclofenacum natricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Viz 
bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. Co je přípravek Voltaren retard a k čemu se používá 
2  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren retard užívat 
3. Jak se přípravek Voltaren retard užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Voltaren retard uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Voltaren retard a k čemu se používá 
 
Co je přípravek Voltaren retard 
Léčivou látkou přípravku Voltaren retard je diklofenak sodný (diclofenacum natricum).  
Přípravek  Voltaren  retard patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) a 
používají se při léčení bolesti a zánětu. 
 
K čemu se přípravek Voltaren retard používá 
 
Přípravek Voltaren retard se užívá k léčbě následujících stavů: 

  Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza). 
  Bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního revmatismu. 
  Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění. 
  Bolest a otok po chirurgickém zákroku. 
  Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci. 

 
Jak přípravek Voltaren retard účinkuje 
Přípravek  Voltaren  retard  odstraňuje  zánětlivé  příznaky,  jako  je  bolest  a  otok  blokádou  syntézy  látek 
(prostaglandiny) zodpovědných za zánět, bolest a horečku. Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky. 
 
Pokud máte jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren retard účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán 
právě Vám, zeptejte se svého lékaře. 
 
 
 

 

2/8

 

Sledování během léčby přípravkem Voltaren retard 

Pokud máte srdeční onemocnění nebo existuje riziko jeho vzniku, bude Váš lékař pravidelně hodnotit, zda 
můžete pokračovat v léčbě přípravkem Voltaren retard. 
Pokud máte poruchu funkce jater, ledvin nebo krve, budou Vám během léčby odebrány vzorky krve. Tímto 
způsobem budou sledovány funkce jater (hladina aminotransferáz) nebo ledvin (hladina kreatininu) nebo 
krevní obraz (hladina červených a bílých krvinek a krevních destiček). Výsledky těchto krevních testů 
umožní Vašemu lékaři rozhodnout, zda je nutné přerušit léčbu přípravkem Voltaren retard nebo zda není 
nutné upravit dávku. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren retard užívat 
 

 

Vždy dodržuje všechny pokyny Vašeho lékaře, i když se liší od informací uvedených v této příbalové 
informaci. 
 
Neužívejte přípravek Voltaren retard: 

  Pokud jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v 

bodě 6). 

  Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např. 

kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma, 
kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický(á), poraďte se s lékařem. 

  Pokud  máte  žaludeční  nebo  dvanáctníkový  vřed  nebo  jste  měl(a)  vředovou  chorobu  opakovaně  v 

minulosti. 

  Pokud  dojde  k perforaci  nebo  krvácíte  z trávicího  traktu  (příznaky  jsou  krev  ve  stolici  nebo  černá 

stolice) nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik. 

  Při selhání jater nebo ledvin. 
  Pokud trpíte vážnou srdeční 

nedostatečností

  Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené 

postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou 
cévní mozkovou příhodu nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste 
podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass.  

 

Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen).

 

  V posledních třech měsících těhotenství. 

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a neužívejte Voltaren 
retard.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Voltaren retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  Pokud  máte  onemocnění  srdce  nebo  cév  (nazývané  též  kardiovaskulární  onemocnění,  včetně 

nekontrolovaně  vysokého  krevního  tlaku,  městnavého  srdečního  selhání,  ischemické  choroby 
srdeční), léčba přípravkem Voltaren retard se obecně nedoporučuje.   

  Pokud užíváte přípravek Voltaren retard současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako 

je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např. warfarin) nebo léky 
na deprese (SSRI - inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu) viz odstavec Vzájemné 
působení s dalšími léčivými přípravky.  

  Pokud  máte  astma  nebo  sennou  rýmu  (sezónní  alergickou  rinitidu)  nosní  polypy  nebo  chronické 

plicní onemocnění. 

  Pokud  jste  někdy  měl(a)  potíže  s trávicím  traktem  jako  jsou  žaludeční  nebo  dvanáctníkové  vředy, 

krvavá nebo černá stolice (při opakovaném vředovém onemocnění nebo krvácení z trávicího traktu v 
minulosti se přípravek užívat nesmí).  

 

3/8

 

  Pokud  jste  v  minulosti  měl(a)  problémy  se  zažíváním  nebo  pálení  žáhy  po  předchozím  užívání 

protizánětlivých léků. 

  Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo zánětlivé střevní 

onemocnění nazývané Crohnova nemoc.  

  Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin. 
  Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo po 

větší operaci. 

  Jestliže Vám otékají dolní končetiny. 
  Jestliže  máte  poruchy  krvácivosti  nebo  jiné  potíže  s krví  včetně  vzácné  poruchy  jater  nazývané 

jaterní porfyrie. 

 
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. 
Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte 
doporučenou dávku ani dobu léčby. 
 
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke 
zlepšení příznaků. 
 

Informujte rovněž lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud: 

  Kouříte.  
  Máte diabetes (cukrovku).  
  Máte  anginu  pectoris  (srdeční  onemocnění  projevující  se  častou  bolestí  na  hrudi),  krevní 

sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky). 

 
Pokud se u Vás kdykoliv během léčby přípravkem Voltaren retard objeví jakékoli známky a příznaky 
srdečních nebo cévních potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo splývavá řeč, vyhledejte 
neprodleně lékaře.

 

 
Přípravek Voltaren retard může překrývat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy, horečka), 
proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat 
navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte přípravek Voltaren retard. 
 
Ve velmi vzácných případech může přípravek Voltaren retard, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, 
způsobit těžké kožní alergické reakce např. závažnou formu vyrážky. 

Pokud se u Vás objeví vyrážka, 

informujte neprodleně lékaře. 

 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Voltaren retard  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

  Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané 

k léčbě depresí. 

  Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce). 
  Diuretika (močopudné léky). 
  ACE  inhibitory  nebo  betablokátory  (skupiny  léčivých  přípravků  pro  léčbu  vysokého  krevního 

tlaku a srdečního selhání). 

  Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. 
  Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu). 
  Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti, jako např. warfarin. 
  Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu. 
  Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo chronický zánět kloubů) 

 

4/8

 

  Cyklosporin, takrolimus (přípravky užívané po transplantaci orgánů). 
  Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest) 
  Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích). 
  Vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí). 
  Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů) 
  Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu) 

 
Starší pacienti 
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu by měli velmi 
pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší dávkování k úlevě od potíží. Je 
zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři. 
 
Použití u děti a dospívajících 
Vzhledem k síle přípravku nesmí být Voltaren retard podáván dětem a dospívajícím do 18 let věku. 
 
Přípravek Voltaren retard s jídlem a pitím 
Tablety se polykají vcelku, nesmí se kousat ani dělit a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. 
Přípravek Voltaren retard se doporučuje užívat při jídle. 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství,  kojení a plodnost 
Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. Přípravek Voltaren retard by se neměl užívat 
během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky i přípravek 
Voltaren  retard  se  nesmí  užívat  v průběhu  posledních  tří  měsíců  těhotenství,  protože  by  mohlo  dojít  k 
poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při porodu. 
 
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte.  
Přípravek  Voltaren  retard  prostupuje  v malém  množství  do  mateřského  mléka.  Pokud  užíváte  přípravek 
Voltaren retard, neměla byste kojit, protože přípravek může být pro kojence škodlivý. 
Před užitím jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Lékař  s Vámi  probere  možná  rizika  plynoucí  z užívání  přípravku  Voltaren  retard  během  těhotenství  nebo 
kojení. 
 
Ženy plánující těhotenství 
Přípravek  Voltaren  retard  může  způsobovat  problémy  s početím.  Proto  neužívejte  tento  přípravek,  jestliže 
plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V ojedinělých případech může přípravek Voltaren retard působit ospalost, závratě, rozmazané vidění. Pokud 
se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani nevykonávejte jiné činnosti 
vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto 
potíže. 
 
Přípravek Voltaren retard obsahuje sacharózu 
Tablety přípravku Voltaren retard obsahují sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. Jak se přípravek Voltaren retard užívá  
Vždy užívejte přípravek Voltaren retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem. 
 
 

 

5/8

 

Jaké množství přípravku Voltaren retard se užívá 
Lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Voltaren retard máte užívat. Nepřekračujte doporučené dávkování 
a neužívejte přípravek Voltaren retard déle, než je nutné.  
Na základě Vaší léčebné odpovědi může lékař upravit dávkování a případně Vám doporučit užívání jiného 
přípravku s obsahem diklofenaku.  
 
Dospělí 

  Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 mg denně (1 tableta přípravku Voltaren retard). 

V lehčích případech a při dlouhodobé léčbě je rovněž dostatečná dávka 100 mg denně. 
 

Jak se přípravek Voltaren retard užívá 

  Pokud  jsou  příznaky  onemocnění  výraznější  během  noci  nebo  ráno,  je  výhodné  užívat  přípravek 

Voltaren retard večer. 

  Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Přípravek Voltaren retard se 

doporučuje užívat při jídle. Tablety nedělte ani nekousejte. 

 
Jak dlouho se přípravek Voltaren retard užívá 
Dodržujte přesně pokyny lékaře. 
Jestliže  užíváte  přípravek  Voltaren  retard déle než  několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby zkontroloval 
Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím účinkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Voltaren retard, než jste měl(a)   
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři nebo rovnou 
jděte na lékařskou pohotovost.
 Můžete potřebovat lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Voltaren retard 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Voltaren retard, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete. Pokud se 
již blíží čas pro další dávku, užijte další tabletu v obvyklou dobu. Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku 
náhradou za tu, kterou jste zapomněl(a) užít. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné 

Ihned přestaňte přípravek Voltaren Retard užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 

 
Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem Voltaren Retard, po kterých 
se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 hodin od rozvoje 
bolesti břicha (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit). 

 

Následující nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000, zejména pokud užívají vysoké denní 
dávky (150 mg) po dlouhou dobu 
  Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi (známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční slabost). 
  Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání). 
 
Následující vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 až 10 pacientů z 10 
000 

 

6/8

 

  Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (známky trombocytopenie). 
  Vysoká horečka, časté infekce, přetrvávající bolesti v krku (známky agranulocytózy). 
  Potíže  s dýcháním  nebo  polykáním,  kožní  vyrážka,  svědění,  kopřivka,  závratě  (známky 

přecitlivělosti, anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce). 

  Otoky obličeje nebo hrdla (známky angioedému). 
  Znepokojivé myšlenky nebo nálady (známky psychotických poruch). 
  Poruchy paměti.  
  Křeče. 
  Úzkost.  
  Ztuhnutí šíje, horečka, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické meningitidy). 
  Náhlá a silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením, 

slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje (příznaky mozkové příhody). 

  Porucha sluchu. 
  Bolest hlavy, závratě (známky vysokého krevního tlaku, hypertenze). 
  Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži, horečka, svědění (možné příznaky zánětu cév). 
  Náhlá  dušnost  a  pocit  tíže  na  prsou  se  sípáním  nebo  kašlem  (známky  astmatu  nebo  zánětu  plic, 

pokud je horečka). 

  Krev ve zvratcích a/nebo černá nebo krvavá stolice (známky krvácení do trávicího traktu). 
  Krvavý průjem. 
  Černá stolice (melena). 
  Bolest žaludku, nevolnost (známky žaludečního nebo dvanáctníkového vředu). 
  Průjem,  bolest  břicha,  horečka,  nevolnost,  zvracení  (známky  zánětu  střev  (kolitida),  včetně 

hemoragické kolitidy a propuknutí ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby). 

  Silné bolesti v oblasti nad žaludkem (známky zánětu slinivky). 
  Žloutnutí  kůže  nebo  očního  bělma,  nevolnost,  ztráta  chuti  k jídlu,  tmavá  moč  (příznaky  zánětu 

jater/selhání jater).   

  Příznaky  podobné  chřipce,  únava,  bolest  svalů,  zvýšená  hladina  jaterních  enzymů  v  krvi  (známky 

poruchy funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní nekrózy, selhání jater). 

  Puchýře (známky bulózní dermatitidy). 
  Červená nebo purpurová pokožka (možná známka zánětu cév), kožní vyrážka s puchýři, puchýře na 

rtech,  v  okolí  očí,  v  ústech,  kožní  zánět  s  odlupováním  pokožky  (známky  multiformního  erytému 
nebo v případě horečky Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy). 

  Kožní vyrážka s odlupováním pokožky (známky exfoliativní dermatitidy). 
  Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (známky fotosenzitivní reakce). 
  Purpurové  skvrny  na  pokožce  (známky  purpury  nebo  Henoch-Schonleinovy  purpury  v  případě 

alergie). 

  Otoky, slabost nebo neobvyklý objem moči (známky akutního selhání ledvin). 
  Nadměrné množství bílkoviny v krvi (proteinurie). 
  Otok tváře nebo břicha, vysoký krevní tlak (známky nefrotického syndromu). 
  Větší nebo menší objem moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (známky tubulointersticiální nefritidy). 
  Nadměrně snížený objem moči (známky ledvinové papilární nekrózy). 
  Generalizovaný otok (edém). 

 
Některé nežádoucí účinky jsou časté 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 
Bolest  hlavy,  závratě,  nevolnost,  zvracení,  průjem,  špatné  zažívání,  bolest  břicha,  nadýmání,  ztráta  chuti 
k jídlu, změny v jaterních testech (např. hodnot aminotransferáz), kožní vyrážka. 

 

7/8

 

 
Některé nežádoucí účinky jsou vzácné 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000 
Ospalost, bolesti žaludku, poruchy funkce jater, svědivá vyrážka (kopřivka). 
 
Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000 
Nízká hladina červených krvinek (anémie), nízká hladina bílých krvinek (leukopenie), dezorientace, deprese, 
potíže  se  spaním,  noční  můry,  podrážděnost,  mravenčení  nebo  snížená  citlivost  rukou  nebo  nohou,  třes, 
poruchy chuti, porucha zraku (rozmazané vidění, dvojité vidění), zvonění v uších (tinnitus), zácpa, vřídky v 
ústech,  oteklý,  zarudlý  a  bolestivý  jazyk,  vřed v jícnu, křeče v horní části břicha, zejména po jídle, bušení 
srdce, bolest na hrudi, svědící, zarudlá a pálící pokožka (ekzém), zarudnutí kůže (erytém), vypadávání vlasů, 
svědění, krev v moči.  
 
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.  
 
Pokud  užíváte  přípravek  Voltaren  déle  než  několik  týdnů,  podrobte  se  pravidelným  kontrolám  u  lékaře, 
abyste netrpěl(a) nerozpoznanými nežádoucími účinky.

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
5. Jak přípravek Voltaren retard uchovávat 

  Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
  Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce.  Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

  Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Voltaren retard obsahuje 

Léčivou  látkou  je  diclofenacum  natricum.  Jedna  tableta  s řízeným  uvolňováním  obsahuje  100 mg 
diklofenaku sodného. 
Pomocnými  látkami  jsou  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  cetylalkohol,  magnesium-stearát,  povidon, 
hydroxypropylmethylcelulóza,  červený  oxid  železitý,  polysorbát  80,  mastek,  oxid  titaničitý,  sacharóza, 
makrogol 8000, černý inkoust (černý oxid železitý, šelak). 
 
 
 

 

8/8

 

Jak přípravek Voltaren retard vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis: kulaté, růžové, lehce bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami, na jedné straně označené 
CG, na druhé straně CGC. 

Velikost balení 
10 tablet  
30 tablet  
 
Držitel rozhodnutí o registraci/ výrobce 
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika  
 
Pokud  máte  nějaké  další  otázky  k tomuto  přípravku,  kontaktujte  lékaře  nebo  lékárníka  nebo  místní 
zastoupení držitele rozhodnutí o registraci. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
25. 5. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu VOLTAREN RETARD 10X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu VOLTAREN RETARD 10X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám