Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

VOLTAREN 5X3ML/75MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24060

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24060
Kód EAN: 8594050584938
Kód SÚKL: 15629
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Intramuskulární injekce (injekce do svalu) se používají k léčbě následujících stavů: - Vzplanutí revmatické bolestivosti kloubů (artritida), bolesti zad, ztuhlého ramene, tenisového loktu a ostatních typů revmatismu. - Záchvaty dny. - Bolest způsobená žlučníkovými nebo ledvinovými kameny. - Bolest a otoky po chirurgickém zákroku nebo poranění. - Silné záchvaty migrény. Voltaren ve formě infúze (intravenózní infúze) se používá k léčbě nebo prevenci bolesti po chirurgickém zákroku. Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

Příbalový leták

1/8 

sp. zn. sukls201642/2016 
 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele  

 

VOLTAREN  

injekční roztok 

diclofenacum natricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek  
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li 
stejné známky onemocnění jako Vy. 
Pokud  se  u  Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. Co je přípravek Voltaren a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren užívat 
3. Jak se přípravek Voltaren užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Voltaren uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
7. Informace pro zdravotnický personál 

 

 
 
1. Co je přípravek Voltaren a k čemu se používá 
 
Co je přípravek Voltaren 
Léčivou látkou přípravku Voltaren je diklofenak sodný (diclofenacum natricum). 
Přípravek Voltaren patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), které se používají k léčbě 
bolesti nebo zánětu.  
 
K čemu se přípravek Voltaren používá 
Intramuskulární injekce (injekce do svalu) se používají k léčbě následujících stavů: 
  Akutní bolest u zánětlivých a degenerativních kloubních onemocnění  (artritida, artróza), bolest u mimokloubních 

revmatických onemocnění (ztuhlé rameno, tenisový loket), bolest zad. 

  Záchvaty dny. 
  Bolest způsobená žlučníkovými nebo ledvinovými kameny. 
  Bolest a otoky po chirurgickém zákroku nebo poranění. 
  Silné záchvaty migrény. 
Přípravek Voltaren ve formě žilní infuze se používá k léčbě nebo prevenci bolesti po chirurgickém zákroku. 
 
 
 

2/8 

Jak přípravek Voltaren účinkuje 
Přípravek  Voltaren  odstraňuje  (mírní)  příznaky  zánětu, jako je bolest a  otok blokádou syntézy látek (prostaglandiny) 
zodpovědných za zánět, bolest a horečku. Nemá vliv na příčinu zánětu nebo horečky.  
 
Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte 
se svého lékaře. 
 
Sledování během léčby přípravkem Voltaren 

Pokud  máte  srdeční  onemocnění  nebo  existuje  riziko  jeho  vzniku,  bude  Váš  lékař  pravidelně  hodnotit,  zda  můžete 
pokračovat v léčbě přípravkem Voltaren. 

Pokud máte poruchu funkce jater, ledvin nebo krve, budou Vám během léčby odebrány vzorky krve. Tímto způsobem 
budou  sledovány  funkce  jater  (hladina  aminotransferáz)  nebo  ledvin  (hladina  kreatininu)  nebo  krevní  obraz  (hladina 
červených a bílých krvinek a krevních destiček). Výsledky těchto krevních testů umožní Vašemu lékaři rozhodnout, zda 
je nutné přerušit léčbu přípravkem Voltaren nebo zda není nutné upravit dávku. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Voltaren užívat 
Vždy dodržuje všechny pokyny Vašeho lékaře, i když se liší od informací uvedených v této příbalové informaci. 
 
Neužívejte přípravek Voltaren: 

  Pokud  jste  alergický(á)  na  diklofenak,  disiřičitan  sodný  (nebo  jiné  siřičitany)  nebo  na  kteroukoli  další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

  Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo bolesti (např. kyselina 

acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být následující: astma, akutní rýma, kožní vyrážka, 
otok obličeje. Jestliže se domníváte, že můžete být alergický/á, poraďte se s lékařem. 

  Pokud  máte  žaludeční  nebo  dvanáctníkový  vřed 

nebo  jste  měl(a)  vředovou  chorobu  opakovaně  v 

minulosti

  Pokud dojde k perforaci nebo krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice) 

nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních antirevmatik. 

  Při selhání jater nebo ledvin. 
  Pokud trpíte vážnou srdeční 

nedostatečností

  Pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené postižením 

mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní mozkovou příhodu 
nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo 
bypass.  

  Pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen). 
  V posledních třech měsících těhotenství. 

Jestliže  se  Vás  týká  kterýkoli  z výše  uvedených  bodů,  řekněte  to  ošetřujícímu  lékaři  a  neužívejte  přípravek 
Voltaren.  
. 
 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Voltaren se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

  Pokud  máte  onemocnění  srdce  nebo  cév  (nazývané  též  kardiovaskulární  onemocnění,  včetně 

nekontrolovaně vysokého krevního tlaku, městnavého srdečního selhání, ischemické choroby srdeční nebo 
onemocnění periferních tepen), léčba přípravkem Voltaren se obecně nedoporučuje.   

  Pokud užíváte přípravek Voltaren současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky, jako je kyselina 

acetylsalicylová,  kortikosteroidy,  léky  proti  krevní  srážlivosti  nebo  léky  na  deprese  (SSRI  -  inhibitory 

3/8 

zpětného  selektivního  vychytávání  serotoninu)  viz  odstavec  Vzájemné  působení  s dalšími  léčivými 
přípravky.  

  Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu) 

nosní polypy nebo chronické plicní 

onemocnění

  Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem, jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, krvavá 

nebo  černá  stolice 

(při  opakovaném  vředovém  onemocnění  nebo  krvácení  z  trávicího  traktu  v 

minulosti se přípravek užívat nesmí

  

  Pokud  jste  v  minulosti  měl(a)  problémy  se  zažíváním  nebo  pálení  žáhy  po  předchozím  užívání 

protizánětlivých léků. 

  Pokud  máte  zánět  tlustého  střeva  provázený  tvorbou  vředů  (ulcerózní  kolitida)  nebo  zánětlivé  střevní 

onemocnění nazývané Crohnova nemoc.  

  Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin. 
  Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení, průjmu, před nebo po větší 

operaci. 

  Jestliže Vám otékají dolní končetiny. 
  Jestliže  máte  poruchy krvácivosti  nebo  jiné  potíže  s krví  včetně  vzácné  poruchy  jater  nazývané  jaterní 

porfyrie. 

 

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. 
Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte 
doporučenou dávku ani dobu léčby. 
 
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke 
zlepšení příznaků 
 

Informujte rovněž lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud: 

  Kouříte.  
  Máte diabetes (cukrovku).  
  Máte  anginu  pectoris  (srdeční  onemocnění  projevující  se  častou  bolestí  na  hrudi),  krevní  sraženiny,  vysoký 

krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky). 

 
Pokud se u Vás kdykoliv během léčby přípravkem Voltaren objeví jakékoli známky a příznaky srdečních nebo cévních 
potíží jako jsou bolest na hrudi, dýchavičnost, slabost nebo splývavá řeč, vyhledejte neprodleně lékaře. 
 
Přípravek  Voltaren  může  překrývat  příznaky  infekčního  onemocnění  (např.  bolest  hlavy,  horečka),  proto  je  pak  o 
mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte 
mu říci, že užíváte přípravek Voltaren. 
 
Ve velmi vzácných případech může přípravek Voltaren, tak jako i jiná nesteroidní antirevmatika, způsobit těžké kožní 
alergické reakce (např. závažnou formu vyrážky).  
 
Pokud se u Vás objeví kterýkoli z popsaných příznaků, informujte neprodleně lékaře
 
Další léčivé přípravky a přípravek Voltaren 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

  Lithium  nebo  inhibitory  zpětného  selektivního  vychytávání  serotoninu  (SSRI),  tj.  léky  užívané  k léčbě 

4/8 

některých typů depresí. 

  Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce). 
  Diuretika (močopudné léky). 
  ACE  inhibitory  nebo  betablokátory  (skupiny  léčivých  přípravků  pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku  a 

srdečního selhání). 

  Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen. 
  Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu). 
  Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti. 
  Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu. 
  Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo 

chronický zánět kloubů

). 

  Cyklosporin, takrolimus (přípravky užívané po transplantaci orgánů). 
  Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest) 
  Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích). 
  Vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí). 
  Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů) 

  Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu) 

 

 
Starší pacienti 
Starší osoby mohou být citlivější na účinky přípravku Voltaren, než jiní dospělí. Z toho důvodu by měli velmi pečlivě 
dodržovat  pokyny  ošetřujícího  lékaře,  který  stanoví  vhodné  nejnižší  dávkování  s ohledem  na jejich  stav.  Je  zejména 
důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři. 
 
Použití u děti a dospívajících 
Přípravek Voltaren není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let věku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.  
Informujte  svého  lékaře  o  tom,  že  jste  nebo  můžete  být  těhotná.  Přípravek  Voltaren  by  se  neměl  užívat  během 
těhotenství,  pokud  to  není  nezbytně  nutné.  Tak  jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky  ani přípravek  Voltaren se 
nesmí užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte 
nebo k potížím při porodu. 
 
Informujte svého lékaře o tom, že kojíte.  
Pokud užíváte přípravek Voltaren, neměla byste kojit, protože přípravek může být pro kojence škodlivý. 
Před užitím jakéhokoli přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Lékař s Vámi probere možná rizika plynoucí z užívání přípravku Voltaren během těhotenství nebo kojení. 
 
Ženy plánující těhotenství 
Přípravek  Voltaren  může  způsobovat  problémy  s početím.  Proto  neužívejte  tento  přípravek,  pokud  to  není  nezbytné, 
jestliže plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V ojedinělých  případech  může  přípravek  Voltaren  působit  ospalost,  závratě,  rozmazané  vidění.  Pokud  se  u  Vás  tyto 
příznaky  projeví,  neřiďte  motorová  vozidla,  neobsluhujte  stroje,  ani  nevykonávejte  jiné  činnosti  vyžadující  zvýšenou 
pozornost a koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže. 
 
 
 

5/8 

 
3. Jak se přípravek Voltaren užívá 
Vždy užívejte přípravek Voltaren přesně podle pokynů svého lékaře.  
 
Jaké množství přípravku Voltaren budete užívat 
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Voltaren v nejnižších účinných dávkách a neužívat 
jej déle, než je to nutné. 
Lékař  Vám  přesně  řekne,  jaké  množství  přípravku  budete  užívat.  V závislosti  na  tom,  jak  budete  reagovat  na  léčbu, 
Vám může lékař dávku upravit. 
 
Dospělí 

  Dospělým se obvykle podává obsah jedné ampule za den maximálně po dobu dvou dnů. V některých případech 

je možné aplikovat za den obsah dvou ampulí. Pokud je nutná další léčba přípravkem Voltaren, je možné v ní 
pokračovat např. formou tablet.  

 
Jak budete přípravek Voltaren užívat 
Podání do svalu: 
Roztok Vám bude podán hluboko do hýžďového svalu. 
Podání do žíly: Injekční roztok Vám po naředění nejméně 100ml fyziologického roztoku nebo glukózy bude podán 
pomalu nitrožilně. Do žíly nesmí být aplikován rychle.  
 
Jak dlouho se přípravek Voltaren užívá 
Dodržujte přesně pokyny lékaře. 
 

Máte-li jakékoli otázky ohledně délky léčby přípravkem Voltaren, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Voltaren nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné 

Ihned přestaňte přípravek Voltaren užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:  
 
Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem Voltaren, po kterých se následně objeví 
krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 hodin od rozvoje bolesti břicha (frekvence není 
známa, z dostupných údajů nelze určit). 

 

Následující  nežádoucí  účinky  mohou  postihnout  1  až  10  pacientů  z  1000,  zejména  pokud  užívají  vysoké denní dávky 
(150 mg) po dlouhou dobu 
  Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi (známka infarktu myokardu nebo náhlá srdeční slabost). 
  Dušnost, obtížné dýchání vleže, otoky rukou nebo nohou (známky srdečního selhání). 
 
Následující vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 až 10 pacientů z 10 000 

  Spontánní krvácení nebo krevní podlitiny (příznaky trombocytopenie). 
  Horečka, časté infekce, přetrvávající bolest v krku (příznaky agranulocytózy). 
  Potíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka, závratě (příznaky přecitlivělosti, anafylaktické 

nebo anafylaktoidní reakce). 

  Otoky, zejména obličeje nebo hrdla (příznaky angioedému). 

6/8 

  Znepokojivé myšlenky nebo nálady (příznaky psychotických poruch) 
  Poruchy paměti. 
  Křeče. 
  Úzkost. 
  Ztuhnutí šíje, horečka, 

pocit na zvracení

, zvracení, bolest hlavy (příznaky aseptické meningitidy). 

  Náhlá silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže s mluvením, slabost nebo 

ochrnutí končetin nebo tváře (příznaky mozkové příhody nebo mrtvice). 

  Zhoršení sluchu. 
  Dušnost a obtížné dýchání v poloze vleže, otoky nohou nebo rukou (příznaky srdečního selhání). 
  Náhlá a nesnesitelná bolest na hrudi (příznaky infarktu myokardu nebo srdečního záchvatu). 
  Bolest hlavy, závratě (příznaky vysokého krevního tlaku, hypertenze). 
  Vyrážka, červené nebo purpurové skvrny na kůži, horečka, svědění (příznaky zánětu cév). 
  Náhlá  dušnost  a  pocit  tíhy  na  hrudi  se  sípáním  nebo  kašlem  (příznaky  astmatu  nebo  zánětu  plic,  pokud  je 

horečka). 

  Zvracení krve a/nebo krvavá nebo černá stolice (příznaky krvácení do zažívacího traktu).  
  Krvavý průjem (hemoragický průjem). 
  Bolest žaludku, nevolnost (příznaky vředu v trávicím traktu). 
  Průjem,  bolest  v podbřišku,  horečka,  nevolnost,  zvracení  (příznak  kolitidy,  včetně  hemoragické,  a  vzplanutí 

ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby). 

  Silné bolesti v oblasti žaludku (příznaky zánětu slinivky břišní). 
  Žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky  žloutenky), nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč (příznaky 

zánětu jater/selhání jater). 

  Příznaky  podobající  se  chřipce,  pocit  únavy,  bolesti  svalů,  zvýšená  hladina  jaterních  enzymů  při  krevních 

testech (příznaky poruchy funkce jater, včetně fulminantní hepatitidy, jaterní nekrózy, jaterního selhání). 

  Puchýře (příznaky bulózní dermatitidy). 
  Krev v moči, přemíra bílkoviny v moči, snížení množství moči (příznaky postižení ledvin). 
  Červená nebo purpurová pokožka (možný příznak cévního zánětu), kožní vyrážka s puchýři; puchýře na rtech, v 

očích  nebo  v ústech;  zánět  kůže  s odlupováním  nebo  šupinatěním  (příznaky  erythema  multiforme  nebo  při 
horečce příznaky Stevens-Johnson syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy). 

  Kožní vyrážka s odlupováním nebo šupinatěním (příznaky exfoliativní dermatitidy). 
  Zvýšená citlivost pokožky na sluneční světlo (příznaky fotosenzitivity). 
  Purpurové  skvrny  na  pokožce  (příznaky  purpury  nebo  purpury  Henoch-Schonlein,  pokud  je  alergického 

původu). 

  Otoky, pocit slabosti nebo abnormální močení (příznaky akutního ledvinového selhání). 
  Nadměrné množství proteinu v moči (příznaky proteinurie). 
  Oteklé tváře nebo břicho, vysoký krevní tlak (příznak nefrotického syndromu). 
  Silnější nebo slabší tvorba moči, ospalost, zmatenost, nevolnost (příznaky tubulointersticiální nefritidy). 
  Silně snížená tvorba moči (příznak renální papilární nekrózy). 
  Generalizované otoky (edém). 

 
Jestliže zaznamenáte kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, oznamte to ihned svému lékaři 
 
Některé nežádoucí účinky jsou časté: 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 
Bolest  hlavy,  závratě,  nevolnost,  zvracení,  průjem,  trávicí  potíže,  bolest  břicha,  nadýmání,  ztráta  chuti  k jídlu, 
abnormální  výsledky  jaterních  testů  (např.  zvýšená  hladina 

aminotransferáz

),  kožní  vyrážka,  podráždění  v místě 

injekce, bolest v místě vpichu, zduření v místě vpichu. 
 

7/8 

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné: 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10 000 
Ospalost, bolesti žaludku (příznak zánětu žaludku), jaterní poruchy, svědivá vyrážka, nekróza (odumření tkáně) v místě 
vpichu. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné: 
Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000 
Nízká hladina červených krvinek (anémie), nízká hladina bílých krvinek (leukopenie), dezorientace, deprese, potíže se 
spaním, noční můry, přecitlivělost, mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, třes, poruchy chuti,  poruchy 
zraku 

(rozmazané  vidění,  dvojité  vidění)

,  zvonění  v  uších,  zácpa,  bolest  v ústech  (příznaky  zánětu  úst),  oteklý, 

červený a bolestivý jazyk (příznaky zánětu jazyka), příznaky poruch jícnu, křeče v horní části břicha (příznaky nemoci 
střevní  stěny),  bušení  srdce,  bolest  na  hrudi;  svědivá,  červená  a  pálící  vyrážka  (projevy  ekzému),  zarudnutí  pokožky 
(erytém), vypadávání vlasů, svědění, krev v moči (hematurie), absces (dutina vyplněná hnisem) v místě vpichu.  
 
U některých nežádoucích účinků není četnost výskytu známa, neboť ji z dostupných údajů nelze určit: 

   Poškození tkáně v místě vpichu injekce 

 
Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.  
 
Pokud užíváte přípravek Voltaren déle než několik týdnů, měl/a byste navštívit Vašeho lékaře kvůli pravidelné kontrole, 
abyste se ujistil/a, že netrpíte nerozpoznaným nežádoucím účinkem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
5. Jak přípravek Voltaren uchovávat  

  Uchovávejte při teplotě do 30°C.  
  Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
  Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce.  Doba  použitelnosti  se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 

naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 
6. Obsah balení a další informace 
Co přípravek Voltaren obsahuje 
Léčivou látkou je diklofenak sodný. 
Pomocnými látkami jsou mannitol, disiřičitan sodný (E223), benzylalkohol, propylenglykol, roztok hydroxidu sodného 
1 mol/l, voda na injekci. 
 

8/8 

Jak přípravek Voltaren vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. 
 
Velikost balení: 5x 75 mg/3 ml 
 
Držitel rozhodnutí o registraci/ výrobce 
Novartis s.r.o., 

Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4

, Česká republika 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.8.2016
 
 
7.  Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky 
Přípravek  je  určen  k  aplikaci  hluboko  intramuskulárně  do  horního  kvadrantu  gluteálního  svalu  nebo  intravenózně, 
pomalou intravenózní infuzí po naředění dle následujícího návodu. Každá ampule je určena pouze pro jedno použití, 
roztok musí být použit ihned po otevření. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován.  
 
V závislosti na předpokládané době infuze se smíchá příslušné množství 100 až 500 ml fyziologického roztoku (0,9%) 
nebo roztok 5% glukózy s injekčním roztokem bikarbonátu sodného (0,5 ml 8,4% nebo 1,0 ml 4,2% nebo odpovídající 
množství odlišné koncentrace), který byl odebrán z čerstvě otevřeného zásobního roztoku. K tomuto roztoku se přidá 
obsah jedné ampule přípravku Voltaren. Smí být použit pouze čirý roztok. Pokud se objeví krystaly nebo precipitace, 
infuze nesmí být použita. 
 
Přípravek Voltaren nesmí být mísen s jinými injekčními roztoky. 
 
Při použití 0,9% fyziologického roztoku nebo 5% roztoku glukózy bez přítomnosti bikarbonátu sodného jako doplňkové 
přísady představuje riziko přesycení, vedoucí k možné tvorbě krystalů nebo precipitace. Jiné infuzní roztoky než výše 
doporučené se nesmějí používat. 
 
Intravenózní infuze musí být zahájena okamžitě po přípravě infuzního roztoku (viz předcházející instrukce). Nepoužitý 
roztok nesmí být dále uchováván. 
 
 

Recenze

Recenze produktu VOLTAREN 5X3ML/75MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu VOLTAREN 5X3ML/75MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám