Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

VOLTAREN 50 20X50MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24061

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VOLTAREN 50 20X50MG Tablety

Strana 1 (celkem 7)
sp.zn.sukls83316/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VOLTAREN 50
enterosolventní tablety
(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Voltaren 50 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren 50 užívat
3. Jak se Voltaren 50 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravku Voltaren 50 uchovávat
6. Další informace


1. CO JE VOLTAREN 50 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Voltaren
Léčivou látkou Voltarenu 50 je diklofenak sodný (diclofenacum natricum).

K čemu se Voltaren používá
Voltaren 50 patří do skupiny léčiv, která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) a
používají se při léčení bolesti a zánětu.

Voltaren se užívá k léčbě následujících stavů:
Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza).
Bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního
revmatismu.
Záchvat dny.
Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění.
Bolest a otok po chirurgickém zákroku.
Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci.
Infekční onemocnění v ušní, krční a nosní oblasti.

Jak Voltaren účinkuje
Strana 2 (celkem 7)
Voltaren odstraňuje zánětlivé příznaky, jako je bolest a otok (edém) a také snižuje horečku.
Nemá žádný vliv na příčinu zánětu nebo horečky.
Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren 50 účinkuje nebo proč byl tento přípravek
předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VOLTAREN 50
UŽÍVAT

Vždy dodržuje pokyny Vašeho lékaře nebo lékárníka, i když se liší od informací uvedených
v této příbalové informaci.

Neužívejte Voltaren 50:
Pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak nebo některou pomocnou látku
obsaženou v přípravku (viz odstavec Složení na konci této příbalové informace).
Pokud jste již v minulosti měl(a) alergickou reakci na přípravek k léčbě zánětu nebo
bolesti (např. kyselina acetylsalicylová, diklofenak, ibuprofen). Reakce mohou být
následující: astma, akutní rýma, kožní vyrážka, otok obličeje. Jestliže se domníváte, že
můžete být alergický/á, poraďte se s lékařem.
Pokud máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed.
Pokud krvácíte z trávicího traktu (příznaky jsou krev ve stolici nebo černá stolice)
nebo jste v minulosti měl(a) tyto potíže v souvislosti s užíváním nesteroidních
antirevmatik.
Při těžším onemocněním jater nebo ledvin.
Pokud trpíte vážnou srdeční vadou.
V posledních třech měsících těhotenství.
Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, řekněte to ošetřujícímu lékaři a
neužívejte Voltaren 50. Váš lékař rozhodne o tom, zda je tento přípravek pro vás vhodný.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Voltaren 50 je třeba:
Pokud užíváte Voltaren 50 současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky jako
je kyselina acetylsalicylová, kortikosteroidy, léky proti krevní srážlivosti (např.
warfarin) nebo léky na deprese (SSRI - inhibitory zpětného selektivního vychytávání
serotoninu) viz odstavec Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky.
Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rinitidu).
Pokud jste někdy měl(a) potíže s trávícím traktem jako jsou žaludeční nebo
dvanáctníkové vředy, krvavá nebo černá stolice, zánětlivé onemocnění střev, anebo
jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy po předchozím
užívání protizánětlivých léků.
Pokud máte zánět tlustého střeva provázený tvorbou vředů (ulcerózní kolitida) nebo
zánětlivé střevní onemocnění nazývané Crohnova nemoc.
Pokud máte nebo jste měl(a) srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
Jestliže jste dehydratován/a (odvodnění organismu) v důsledku např. zvracení,
průjmu, před nebo po větší operaci.
Jestliže Vám otékají dolní končetiny.
Jestliže máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater
nazývané jaterní porfyrie.

Strana 3 (celkem 7)
Informujte svého ošetřujícího lékaře, že se u Vás některý z uvedených stavů vyskytuje
ještě před tím, než začnete užívat Voltaren 50.

Voltaren 50 může maskovat příznaky infekčního onemocnění (např. bolest hlavy,
horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte
dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte Voltaren
50.
Ve velmi vzácných případech může Voltaren 50, tak jako i jiná nesteroidní
antirevmatika, způsobit těžké kožní alergické reakce např. vyrážku. Z toho důvodu je
třeba, abyste okamžitě informoval/a svého lékaře, pokud budete mít tyto příznaky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:
Lithium nebo inhibitory zpětného selektivního vychytávání serotoninu (SSRI), tj.
léky užívané k léčbě depresí.
Digoxin (přípravek na léčbu onemocnění srdce).
Diuretika (močopudné léky).
ACE inhibitory nebo beta blokátory (skupiny léčivých přípravků pro léčbu
vysokého krevního tlaku a srdečního selhání).
Jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen.
Kortikosteroidy (léky užívané k úlevě od zánětu).
Léky, které se používají k prevenci krevní srážlivosti, jako např. warfarin.
Přípravky k léčbě cukrovky, kromě insulinu.
Metotrexat (lék na některé druhy rakoviny nebo artritidy).
Cyklosporin ( přípravek užívaný po transplantaci orgánů).
Některé léky proti infekcím (chinolony antibakteriální léky).
Sulfinpyrazon (lék užívaný k léčbě dny) nebo vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových
infekcí).
Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů)
Cholestipol/Cholestyramin (léky určené ke snižování hladiny cholesterolu)

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá
doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký
cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Starší pacienti
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji, než u jiných dospělých. Z toho důvodu
by měli velmi pečlivě dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, který stanoví vhodné nejnižší
dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili
jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři.

Děti a mladiství
Strana 4 (celkem 7)
Voltaren 50 není určen pro děti a mladistvé do 14 let věku.

Užívání přípravku Voltaren 50 s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny. Voltaren 50 se
doporučuje užívat před jídlem nebo nalačno. Tablety nedělte ani nekousejte. Během léčby
není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Informujte svého lékaře o tom, že jste nebo můžete být těhotná. Voltaren 50 by neměl být
užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Tak jako ostatní nesteroidní
protizánětlivé léky i Voltaren 50 se nesmí užívat v průběhu posledních třech měsících
těhotenství, protože by mohlo dojít k poškození nenarozeného dítěte nebo k potížím při
porodu.

Informujte svého lékaře o tom, že kojíte. Voltaren 50 prostupuje v malém množství do
mateřského mléka. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Voltaren 50, měla by jej užívat
pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před
nejdelším spánkem dítěte.

Ženy plánující těhotenství
Voltaren 50 může způsobovat problémy s početím, proto neužívejte tento přípravek, jestliže
plánujete otěhotnět anebo máte potíže s početím.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
V ojedinělých případech může Voltaren 50 působit ospalost, závratě, rozmazané vidění .
Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje, ani
nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a koordinaci pohybů. Informujte
co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže.

Důležité informace o některých složkách přípravku Voltaren 50 mg
Voltaren 50 enterosolventní tablety obsahují laktózu (mléčný cukr). Jestliže Vám lékař
oznámil, že nesnášíte některé cukry (intolerance laktózy), kontaktujte jej, než začnete užívat
tento přípravek.

3. JAK SE VOLTAREN 50 UŽÍVÁ
Vždy užívejte Voltaren 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Nepřekračujte doporučené
dávkování a dobu léčby.

Jak a kdy se Voltaren 50 užívá
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat Voltaren 50 v nejnižších dávkách a
neužívat jej déle, než je nutné.
Váš lékař Vám řekne, jaké množství přípravku Voltaren 50 máte užívat. Na základě Vaší
léčebné odpovědi může lékař dávku zvýšit nebo snížit.

Dospělí
Na počátku léčby užívají dospělí obvykle dávku 100 až 150 mg denně. V lehčích
případech a při dlouhodobé léčbě je dostatečná dávka 100 mg denně. Celková denní
Strana 5 (celkem 7)
dávka by měla být rozdělena do 2 až 3 samostatných dávek. Nepřekračujte maximální
denní dávku 150 mg.
U bolestí při menstruaci začněte léčbu dávkou 50 až 100 mg hned při prvních
příznacích. Pokračujte s dávkou 50 mg třikrát denně po dobu několika dní podle
potřeby. Jestliže dávka 150 mg nezajistí úlevu od bolesti během 2 až 3 menstruačních
cyklů, může Vám lékař doporučit zvýšení dávkování na 200 mg denně při následující
menstruaci. Nepřekračujte denní dávku 200 mg.

Jak se Voltaren 50 užívá
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody nebo jiné tekutiny.
Voltaren 50 se doporučuje užívat před jídlem nebo nalačno. Tablety nedělte ani
nekousejte.

Jak dlouho se Voltaren 50 užívá
Dodržujte přesně pokyny lékaře.

Jestliže užíváte Voltaren retard déle než několik týdnů, navštivte svého lékaře, aby
zkontroloval Váš zdravotní stav a zaručil, že netrpíte žádným nezaznamenaným nežádoucím
účinkem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Voltaren 50
Jestliže jste zapomněl(a) užít Voltaren 50, vezměte si jej hned, jakmile si vzpomenete, pokud
to není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku v obvyklou dobu.
Nikdy nezdvojnásobujte následující dávku náhradou za tu, kterou jste zapomněl(a) užít.

Jestliže jste užil(a) více Voltarenu 50, než jste měl(a)
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet , než jste měl/a, oznamte to ihned svému lékaři
nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Voltaren 50 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Některé vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné:
Pravděpodobně postihují méně než 1 až 10 pacientů z 10 000
Neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny.
Horečka nebo přetrvávající bolesti v krku.
Alergické reakce jako jsou otoky obličeje, rtů, jazyka, nebo hrdla často doprovázené
kožní vyrážkou a svěděním, které může také způsobit potíže s polykáním, hypotenzi
(nízký krevní tlak), mdloby. Dušnost a pocit tíhy na hrudi (příznaky astmatu).
Bolest na prsou (příznaky infarktu).
Náhlá silná bolest hlavy, nevolnost, závrať, otupělost, neschopnost mluvit nebo potíže
s mluvením, ochrnutí (příznaky mozkové příhody).
Ztuhnutí šíje (příznaky virové meningitidy).
Křeče.
Vysoký krevní tlak (hypertenze).
Strana 6 (celkem 7)
Červené nebo purpurové skvrny na kůži (možné příznaky zánětu cév); kožní vyrážka
s puchýři; puchýře na rtech, v očích nebo v ústech; zarudnutí kůže s odlupováním nebo
šupinatěním.
Silné bolesti žaludku, krvavá nebo černá stolice. Zvracení krve.
Žloutnutí kůže nebo očního bělma (příznaky zánětu jater/selhání jater).
Krev v moči, přemíra bílkoviny v moči, snížení množství moči (příznaky postižení
ledvin).

Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, oznamte to ihned svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou časté:
Pravděpodobně postihují 1 až 10 pacientů ze 100
Bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, špatné zažívání, bolest břicha, nadýmání,
ztráta chuti k jídlu, změny v jaterních testech (např. hodnot transamináz), kožní vyrážka.

Některé nežádoucí účinky jsou vzácné:
Pravděpodobně postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
Ospalost, bolesti žaludku, otoky (edémy) paží, rukou, nohou a chodidel.

Některé nežádoucí účinky jsou velmi vzácné:
Pravděpodobně postihují méně než 1 pacienta z 10 000
Dezorientace, deprese, potíže se spaním, noční můry, přecitlivělost, psychické potíže,
mravenčení nebo snížená citlivost rukou nebo nohou, zhoršení paměti, úzkost, třes, poruchy
chuti, porucha vidění, porucha sluchu, zácpa, vřídky v ústech, vřed v jícnu, bušení srdce,
vypadávání vlasů; červenání, otoky a puchýřky na kůži (zvýšená citlivost kůže na sluneční
záření).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod.

5. JAK PŘÍPRAVEK VOLTAREN 50 UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Voltaren 50 mg obsahuje
Léčivá látka: Diclofenacum natricum, 50 mg diklofenaku sodného v 1 enterosolventní tabletě
Strana 7 (celkem 7)
Pomocné látky: oxid křemičitý koloidní, celulóza mikrokrystalická, laktóza, magnesium-
stearát, povidon, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymetylškrobu,
hydroxypropylmetylcelulóza, glyceryl polyetylenglykol oxystearát, žlutý oxid železitý,
mastek, oxid titaničitý, makrogol 8000, emulze simetikonu, červený oxid železitý,

Jak přípravek Voltaren 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: světle hnědé kulaté bikonvexní enterosolventní tablety se zkosenými hranami, značené
na jedné straně CG, na druhé GT.
Velikost balení
20 x 50 mg

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, ČR

Pokud máte nějaké další otázky k tomuto přípravku, kontaktujte lékaře nebo lékárníka nebo
místní zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
20.5.2013

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24061
Kód EAN: 8594050584945
Kód SÚKL: 97518
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Voltaren se užívá k léčbě následujících stavů: - Zánětlivá a degenerativní kloubní onemocnění (artritida a artróza). - Bolest v zádech, ztuhlé rameno, tenisový loket a ostatní formy mimokloubního revmatismu. - Záchvat dny. - Podvrtnutí, natažení svalů nebo jiná poranění. - Bolest a otok po chirurgickém zákroku. - Bolestivé zánětlivé stavy v gynekologii, včetně bolesti při menstruaci. - Infekční onemocnění v ušní, krční a nosní oblasti. Máte-li jakékoli dotazy, jak přípravek Voltaren 50 účinkuje nebo proč byl tento přípravek předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

Recenze

Recenze produktu VOLTAREN 50 20X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VOLTAREN 50 20X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám