Lékárna.cz
Hledat

VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety

Léčivý přípravek
VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety

Používá se k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je senná rýma, celoroční (stálá) rýma, chronická kopřivka.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

FENISTIL Perorální kapky, roztok 20 ml

Léčivý přípravek

199 Kč 189 Kč -5 %

FENISTIL Gel 30 g

Léčivý přípravek

209 Kč 189 Kč -10 %

ZYRTEC 10 mg 20 potahovaných tablet

Léčivý přípravek

209 Kč 196 Kč -6 %

VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety

Používá se k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je senná rýma, celoroční (stálá) rýma, chronická kopřivka.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
199803
Kód EAN:
4030855471171
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Levocetirizin
Farmakoterapeutická skupina:
antihistaminika pro systémovou aplikaci | antihistaminika pro systémovou aplikaci | piperazinové deriváty | levocetirizin
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety

Příbalovou informaci k produktu VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety stáhnete ve formátu pdf zde: VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety.pdf

Sp.zn.sukls287513/2018

a sp.zn.sukls20332/2019

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Volnostin 5 mg potahované tablety

levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. − Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. − Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. − Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. − Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci

1. CO JE PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Volnostin obsahuje léčivou látku levocetirizin, což je antialergikum. Používá se k léčbě příznaků spojených s alergickými stavy, jako je:

 • alergická rýma (včetně přetrvávající alergické rýmy),
 • chronická kopřivka (včetně chronické idiopatické kopřivky).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Volnostin

 • jestliže jste alergický(á) na levocetirizin dihydrochlorid, cetirizin, hydroxizin nebo na

kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.) - jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (závažná porucha funkce ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Volnostin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže je u Vás pravděpodobné, že budete mít problém s vyprázdněním močového měchýře (máte např. poranění míchy nebo zvětšenou prostatu), poraďte se, prosím, se svým lékařem.

 1. Co je přípravek Volnostin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Volnostin užívat
 3. Jak se přípravek Volnostin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Volnostin uchovávat
 6. Obsah balení a další informace Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože Volnostin může způsobit zhoršení záchvatu. Jestliže je u Vás plánováno vyšetření na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Volnostin několik dní před vyšetřením. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho vyšetření na alergie.

Děti

Podávání přípravku Volnostin dětem mladším 6 let věku se nedoporučuje, protože léková forma potahovaných tablet nedovoluje úpravu dávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek Volnostin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Volnostin s jídlem, pitím a alkoholem

Opatrnosti je třeba při současném podávání přípravku Volnostin a alkoholu nebo jiných látek působících na mozek. U citlivých pacientů může současné podávání přípravku Volnostin a alkoholu nebo jiných látek působících na mozek způsobit další snížení bdělosti a výkonnosti. Levocetirizin lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých pacientů může levocetirizin způsobit ospalost/malátnost, únavu a vyčerpanost. Pokud máte v úmyslu řídit, vykonávat potenciálně nebezpečnou činnost nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na lék. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání přípravku v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti, schopnosti reagovat nebo obsluhovat stroje. Přípravek Volnostin obsahuje laktózu

Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů , obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je pro dospělé a děti ve věku od 6 let je jedna tableta denně .

Porucha funkce ledvin a jater

U pacientů s poruchou funkce ledvin a u pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin. U dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí Váš lékař. Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nesmí Volnostin užívat. Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, mají užívat obvyklou předepsanou dávku.

Starší pacienti od 65 let věku

U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin.

Použití u dětí

Přípravek Volnostin se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let, protože potahované tablety neumožňují úpravu dávky.

Jak a kdy byste měl(a) přípravek Volnostin užívat?

Tablety polykejte celé a zapijte vodou, s jídlem nebo bez něj. Délka léčby závisí na typu, trvání a průběhu potíží. Váš lékař nebo lékárník Vám v tomto ohledu poradí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Volnostin, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Volnostin, než jste měl(a), může se u dospělých objevit spavost. Děti mohou být zpočátku nadměrně aktivní a neklidné, pak malátné. Pokud se domníváte, že jste se předávkoval(a) přípravkem Volnostin, ihned se obraťte na svého lékaře, který zváží potřebnou léčbu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Volnostin

Pokud jste zapomněl(a) užít přípravek Volnostin nebo jste užil(a) nižší dávku, než kterou Vám předepsal Váš lékař, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku v obvyklém čase.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při prvních známkách alergické reakce přerušte užívání přípravku Volnostin a okamžitě navštivte svého lékaře. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat: otok úst, jazyka, obličeje a / nebo hrdla, potíže s dýcháním nebo polykáním (pocit tlaku na hrudi nebo sípání), kopřivka (angioedém), náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, který může být smrtelný.

Časté, mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

 • sucho v ústech
 • bolesti hlavy
 • únava
 • ospalost/malátnost.

Méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

 • vyčerpanost
 • bolest břicha. Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)
 • palpitace (bušení srdce)
 • zvýšená srdeční frekvence
 • záchvaty
 • mravenčení
 • závratě
 • synkopa (mdloba)
 • třes
 • dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti)
 • pocit otáčení či pohybu
 • poruchy vidění
 • rozmazané vidění
 • okulogyrie (mimovolní krouživé pohyby očí)
 • bolestivé nebo obtížné močení
 • neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř
 • otoky
 • pruritus (svědění), také po přerušení léčby
 • vyrážka
 • kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže)
 • kožní výsev
 • dušnost
 • zvýšení tělesné hmotnosti
 • bolest svalů
 • bolest kloubů
 • agresivní nebo neklidné chování
 • halucinace
 • deprese
 • nespavost
 • opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou
 • noční můry
 • hepatitida (zánět jater)
 • abnormální jaterní funkce
 • zvracení
 • zvýšená chuť k jídlu
 • nevolnost
 • průjem.

  Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK VOLNOSTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Volnostin obsahuje

Léčivou látkou je:

levocetirizinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg, což odpovídá 4,2 mg levocetirizinu. Pomocnými látkami jsou:

mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, magnesium-stearát (E572), hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400. Jak přípravek Volnostin vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety jsou bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety označené „L9CZ“ na jedné straně a „5“ na druhé. Tablety jsou baleny v PVC/PVDC/Al nebo OPA/Al/PVC/Al blistrech po 7 a 14 tabletách v krabičce. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika Výrobce

Synthon B.V., Nijmegen, Nizozemsko Synthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, Španělsko Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Volnostin Bulharsko: BEZALERIA 5 mg Finsko: Levocetirizine Sandoz 5 mg Maďarsko: Sefaller 5 mg filmtabletta Polsko: Votrezin Portugalsko: Levocetirizina Sandoz Rakousko: Levocetirizin Hexal 5 mg - Filmtabletten Rumunsko: LEVOCETIRIZINA SANDOZ 5 mg, comprimate filmate Španělsko: LEVOCETIRIZINA SANDOZ 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 1. 2019

VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety

VOLNOSTIN 14X5MG Potahované tablety

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.