Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis vitamíny

VITAMIN D SLOVAKOFARMA 1X300KU Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11946

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VITAMIN D SLOVAKOFARMA 1X300KU Tobolky

sp.zn. sukls32033/2009

Příbalová informace: informace pro uživatele

VITAMIN D

-SLOVAKOFARMA

měkké tobolky ergocalciferolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA užívat
 3. Jak se přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA

a k čemu se používá

Vitamin D patří do skupiny vitaminů rozpustných v tucích. Tobolky Vitamin D-SLOVAKOFARMA se používají při prevenci křivice u dětí, při prevenci nedostatku vitaminu D u dospělých, při prevenci řídnutí kostí (osteoporózy) u dospělých a prevenci narušení tvorby kostí (osteomalácii) u dětí a dospělých. Mechanismus účinku přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA (ergokalciferol) spočívá v ovlivnění hospodaření organismu vápníkem a fosforem. Při nedostatku ergokalciferolu v organismu dochází k poklesu plazmatických hladin vápníku a postupně odvápnění kostí. Ergokalciferol je účinný až po přeměně na aktivní látky (aktivní metabolity) procesy, které probíhají v játrech a ledvinách.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA

užívat

Neužívejte přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA

 • jestliže jste alergický(á) na ergokalciferol, na jiné vitaminy skupiny D nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • při hypervitaminóze (chorobný stav způsobený nadměrným přívodem) vitaminu D;
 • při vysoké hladině vápníku v krvi;
 • u postižení kostí v důsledku onemocnění ledvin při současně zvýšené krevní hladině fosforu, v těhotenství a při kojení (pro vysoký obsah vitaminu D se nesmí používat).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem v následujících případech:

 • jestliže trpíte arteriosklerózou (tvrdnutí tepen) a srdeční nedostatečností;
 • jestliže trpíte poruchou funkce ledvin;
 • jestliže trpíte sarkoidózou (multisystémové zánětlivé onemocnění);
 • po užití tobolek Vitamin D-SLOVAKOFARMA se vaše příznaky spojené s nedostatkem vitaminu D nezlepšily nebo došlo pouze k částečné úlevě od příznaků;
 • jestliže se u Vás objevily níže uvedené nebo i jiné nežádoucí účinky.

Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Léčebný účinek přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA mohou zvyšovat léčivé přípravky, které obsahují kyselinu askorbovou (vitamin C), estrogeny (ženské pohlavní hormony), fluorid sodný (prevence zubního kazu), soli hořčíku, thiazidová diuretika (léčiva proti vysokému krevnímu tlaku), tokoferol (vitamin E), ketokonazol (lék proti plísním a kvasinkám) a esenciální mastné kyseliny.

Léčebný účinek přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA mohou snižovat léčivé přípravky, které obsahují alopurinol (snižováno hladiny kys. močové v krvi), isoniazid (léčba tuberkulózy), heparin (lék na ředění krve), medroxyprogesteron (antikoncepce), parafinový olej, neomycin (antibiotikum), orlistat (lék omezující vstřebávání tuků), fenobarbital (lék proti epilepsii), sekvestranty (látky vytvářející komplexy s kovy), kortikosteroidy (hormony kůry nadledvin), aktivní uhlí, bisfosfonáty (terapie osteoporózy) a sukralfat (léčba žaludečního vředu), ochranné faktory proti UV záření (faktor 8 a vyšší) a některé přípravky k léčbě zvýšené hladiny tuků v krvi (cholestyramin nebo kolestipol).

Léčivý přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA může zvyšovat účinek digoxinu (lék užívaný při srdečním selhávání) a může snižovat účinek verapamilu (léčba ischemické choroby srdeční a nepravidelností srdečního rytmu).

Užívání přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA

s jídlem, a pitím Tobolky se užívají před jídlem, během jídla nebo i po jídle, aplikují se buď přímo do úst nebo je možné zúžený konec tobolky odstřihnout a obsah tobolky vpravit do úst (např. dítěte) či je možné obsah tobolky vmíchat do malého množství nápoje (nejlépe mléka) na lžičce nebo ve sklenici.

Těhotenství a kojení

Pro vysoký obsah vitaminu D se nesmí používat v těhotenství a při kojení,

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vitamin D-SLOVAKOFARMA neovlivňuje nepříznivě pozornost a schopnost soustředění.

3. Jak se přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Prevence a léčba křivice u dětí: V případě, že nelze zaručit pravidelné denní podávání přípravku s vitaminem D ve formě kapek nebo vznikají-li pochybnosti o dostatečné zodpovědnosti a spolehlivosti rodičů dítěte, je možno aplikovat nárazové dávky 300.000 IU, tj. 1 tobolku ve 3. týdnu života a dále ve 3. a 6. měsíci života. Další dávky se podávají vždy v odstupu 3 měsíců až do 2 let věku dítěte. V podávání je vhodné pokračovat až do dosažení úplné zralosti kostry (do 18 let), dostačující je dávka 300.000 IU, tj. jedna tobolka 1krát za rok, nejlépe v podzimních měsících. Prevence a léčba nedostatku vitaminu D Především u osob starších 65 let: pokud denní podávání přípravku s vitaminem D ve formě kapek není z různých příčin možné, je vhodné jednorázové podání přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA v dávce 300.000 IU, tj. jedna tobolka 1krát ročně nejlépe v podzimních měsících, případně lze stejnou dávku zopakovat za 6 měsíců.

Prevence osteoporózy (řídnutí kostí) u dospělých nebo prevence osteomalacie u dospělých a dětí Pokud denní podávání přípravku s vitaminem D ve formě kapek není z různých příčin možné, je vhodné jednorázové podání přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA v dávce 300.000 IU, tj. jedna tobolka 1krát za 6 měsíců.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamin D-SLOVAKOFARMA, než jste měl(a)

Hlavními příznaky, které lze očekávat při akutní otravě ergokalciferolem, jsou nechutenství, nevolnost, zvracení, zvýšená hladina vápníku v krvi, postižení nervů, poruchy srdečního rytmu, žízeň, zvýšené močení, svalová slabost, zmatenost, deprese, netečnost. Hlavními příznaky, které lze očekávat při vysokém příjmu vitaminu D po delší dobu jsou vedle výše uvedených příznaků dále zánět spojivek, postižení rohovky, vznik zvápenatění některých orgánů (především ledvin), anémie, velmi vzácně též vznik infarktu myokardu. Při předávkování nebo při akutní otravě ergokalciferolem nutné ukončit jeho podávání, případně zamezit jeho dalšímu vstřebávání z trávicího ústrojí (vyvolání zvracení, výplach žaludku). V případě náhodného předávkování nebo otravy přípravkem Vitamin D-SLOVAKOFARMA je nezbytné okamžitě kontaktovat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Tobolky Vitamin D-SLOVAKOFARMA bývají velmi dobře snášeny.

Nežádoucích účinky se vyskytují vzácně (u méně než 1 z 1000 léčených pacientů); bolest hlavy, kovová chuť v ústech, nevolnost, průjem nebo zácpa, zvýšené nucení na močení, bolesti svalů a kostí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte celofánovou fólii v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změn v jeho zabarvení či zápachu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA obsahuje

 • Léčivou látkou je ergocalciferolum 7,5 mg, což odpovídá 300.000 IU v jedné tobolce.
 • Pomocnými látkami jsou- slunečnicový olej, želatina, glycerol 85%, karamelové barvivo (E150), butylhydroxytoluen (E321).

Jak přípravek Vitamin D-SLOVAKOFARMA vypadá a co obsahuje toto balení

Světle žlutý olej v hnědých želatinových tobolkách hruškovitého tvaru. Velikost balení: 1 nebo 50 tobolek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.10.2014.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 11946
Kód EAN: 8584005420503
Kód SÚKL: 353
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tobolky Vitamin D Slovakofarma se používají při prevenci křivice u dětí, při prevenci nedostatku vitamínu D u dospělých, při prevenci řídnutí kostí (osteoporózy) u dospělých a prevenci narušení tvorby kostí (osteomalácii) u dětí a dospělých.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

VITAMIN D SLOVAKOFARMA 1X300KU Tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu VITAMIN D SLOVAKOFARMA 1X300KU Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: VITAMIN D SLOVAKOFARMA 1X300KU Tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu VITAMIN D SLOVAKOFARMA 1X300KU Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu VITAMIN D SLOVAKOFARMA 1X300KU Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám