Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

VITAMIN B12 LÉČIVA 300 MCG 5X1ML/300RG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12334

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12334
Kód EAN: 8594739054394
Kód SÚKL: 641
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Perniciózní anémie (makrocytární, megaloblastová), prevence a léčba nedostatku vitamínu B12 (funikulární myelóza, alkoholizmus, gastritis, postižení hepatobiliárního traktu, postižení ledvin, dlouhodobý stres, hyperthyroidizmus, gravidita, stav po gastrektomii).

Příbalový leták

 
 


 

sp.zn. sukls25711/2016 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Vitamin B

12

 Léčiva 300 µg 

injekční roztok 

 

 

 

 

 

   cyanocobalaminum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci

1. 

Co je přípravek Vitamin B

12

 Léčiva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin B

12

 Léčiva používat 

3. 

Jak se přípravek Vitamin B

12

 Léčiva používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Vitamin B

12

 Léčiva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Vitamin B

12

 Léčiva a k čemu se používá 

 
Vitamin B

12

 (kyanokobalamin) je spolu s kyselinou listovou  nezbytný k syntéze DNA 

(deoxyribonukleové kyseliny), obalu nervových vláken a bílkovin. Usnadňuje využití kyseliny listové. 
Nedostatek vitaminu B

12

 vede k narušení tvorby DNA, což  má za následek poruchu tvorby krve v 

kostní dřeni a degeneraci míchy i periferních nervů. 
 
Vitamin B

12

 Léčiva se používá k: 

léčbě perniciózní anemie (chudokrevnost způsobená nedostatkem vitaminu B

12

; makrocytární, 

megaloblastová), 

prevenci a léčbě nedostatku vitaminu B

12 

(funikulární myelóza - degenerativní onemocnění 

postihující míchu, alkoholizmus, zánět žaludku, postižení jaterního a žlučového traktu, postižení 
ledvin, dlouhodobý stres, zvýšená činnost štítné žlázy, těhotenství, stav po částečném odstranění 
žaludku). 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin B

12

 Léčiva používat 

 
Nepoužívejte přípravek Vitamin B

12

 Léčiva 

jestliže jste alergický(á) na kyanokobalamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže máte vrozené onemocnění zraku nazývané Leberova hereditární optická neuropatie. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Vitamin B

12

 Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Při anemii nesmí být přípravek podáván, dokud není stanovena diagnóza typu anemie. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin B

12

 Léčiva 

 
 


 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Vysoké a dlouhodobě podávané dávky kyseliny listové 
mohou snižovat hladinu vitaminu B

12

 v krvi. Hormonální antikoncepce může klinicky nevýznamně 

snížit sérovou hladinu vitaminu B

12

. Podávání chloramfenikolu pacientům s nedostatkem vitaminu B

12

 

léčených vitaminem B

12

 může vzácně vést ke snížení klinické odpovědi na vitamin B

12

 
Vitamin B

12

 Léčiva s jídlem a pitím 

Přípravek Vitamin B

12

 Léčiva se může podávat nezávisle na jídle a pití. 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
Přípravek Vitamin B

12

 Léčiva prochází placentární bariérou a do mateřského mléka. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Vitamin  B

12

  Léčiva  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 

obsluhovat stroje. 
 
Vitamin B

12

 Léčiva obsahuje sodík 

Tento  přípravek  obsahuje  méně  než  1  mmol  (23  mg)  sodíku  v jedné  dávce,  tj.  v podstatě  je  „bez 
sodíku“.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Vitamin B

12

 Léčiva používá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování:  
 
Dospělí: V hematologické indikaci bez neurologických projevů se podává 1 000 µg ob den do svalu 5-
7x, pak dle postupu normalizace krevního obrazu jednou týdně až 1x za 2 týdny. Udržovací dávka 
1 000 µg postačí 1x za 3 měsíce. Při postižení nervového systému se podává 1 000 µg ob den až do 
známek zlepšení a pak ještě tak dlouho, dokud zlepšování pokračuje. 
 
Děti a dospívající: U nekomplikované perniciózní anemie (anemie z nedostatku vitaminu B

12

) nebo 

malabsorbce (poruchy vstřebávání) vitaminu B

12 

se podává 30-50 µg denně po dobu 2 nebo více týdnů 

do celkové dávky 1 000 – 5 000 µg. Následuje udržovací dávka 100 µg jednou za měsíc. Při 
kongenitálním deficitu (vrozeném nedostatku) transkobalaminu se podává 1 000 µg 2x týdně. 
 
Diagnosticky:  
1 mg/1 000 µg/i.m. (do svalu) jednorázově. 
Způsob podání: Vitamin B

12

 se podává do svalu nebo hluboko podkožně, může být též podán 

nitrožilně kapénkovou infuzí jako součást parenterální výživy (výživa podávaná injekčně do cévního 
oběhu). Vitamin B

12

 nepodáváme nitrožilně v injekci. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamin B

12

 Léčiva než jste měl(a) 

Předávkování nebylo dosud popsáno
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

 
 


 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívání vitaminu B

12

 byly pozorovány následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu: 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): alergické reakce (svědění, kožní vyrážka, 
kopřivka). 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): akné. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Vitamin B

12

 Léčiva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Chraňte před mrazem. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Vitamin B

12

 Léčiva  obsahuje 

Léčivou látkou je cyanocobalaminum. Jeden ml injekčního roztoku obsahuje 
cyanocobalaminum 300 µg. 

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci. 

 
Jak přípravek Vitamin B

12

 Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Vitamin B

12

 Léčiva je čirý červený injekční roztok bez viditelných částic. 

Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.2.2016 
 

Recenze

Recenze produktu VITAMIN B12 LÉČIVA 300 MCG 5X1ML/300RG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu VITAMIN B12 LÉČIVA 300 MCG 5X1ML/300RG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám