Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis vitamíny

VITAMIN A-SLOVAKOFARMA 50X30KU Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11941

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 11941
Kód EAN: 8584005420305
Kód SÚKL: 347
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k léčbě a předcházení vzniku stavů, způsobených nedostatkem vitamínu A v organismu, při nízkém přívodu vitamínu A v potravě, při jeho zvýšené potřebě, při dietách, infekčních onemocněních, průjmech, ke zlepšení hojení ran a zlomenin, při zvýšené činnosti štítné žlázy, při některých onemocněních trávicího systému, při stresu, při šerosleposti různého původu, při degenerativních změnách sítnice, při poruchách vyživování a degeneraci spojivky a rohovky, při zánětlivých a degenerativních onemocněních kůže a sliznic, při tvorbě suché kůže a vlasů, při lámavosti nehtů, při poruchách rohovatění, při onemocnění ústní dutiny a dýchacích cest, při sklonu k infekcím. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let.

Příbalový leták

sp.zn. sukls267989/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Vitamin A-SLOVAKOFARMA 

30 000 IU 

měkké tobolky 

retinoli acetas 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA užívat 

3. 

Jak se přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA a k čemu se používá 

 
Vitamin A (retinol) je nutný pro obnovu a normální funkci kůže a sliznic. Je také nezbytný 
pro zabezpečení normální činnosti tyčinek a čípků sítnice oka. 
Přípravek se používá k léčbě a předcházení vzniku stavů způsobených nedostatkem vitaminu A v 
organismu, při nízkém přívodu vitaminu A v potravě, při jeho zvýšené potřebě, např. při dietách, 
infekčních onemocněních, průjmech, ke zlepšení hojení ran a zlomenin, při zvýšené činnosti štítné 
žlázy, při některých onemocněních trávicí soustavy 
Přípravek se používá v očním lékařství při šerosleposti různého původu, při degenerativních změnách 
sítnice, při poruchách vyživování a degeneraci spojivky a rohovky. 
Dále se přípravek používá při zánětlivých a degenerativních onemocněních kůže a sliznic, při tvorbě 
suché kůže a vlasů, při lámavosti nehtů, při poruchách rohovatění, při onemocnění ústní dutiny a 
dýchacích cest, při sklonu k infekcím. 
 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA 
užívat 

 
Neužívejte přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA 

  jestliže jste alergický(á) na retinol-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

  při předávkování vitaminem A nebo abnormálně zvýšené citlivosti na vitamin A, 

  při dlouhodobém selhávání ledvin, 

  při virové žloutence, 

  při dlouhodobé závislosti na alkoholu, 

  v těhotenství anebo plánujete-li těhotenství. 
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až během užívání přípravku, informujte o 
tom svého ošetřujícího lékaře. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Vitamin A-SLOVAKOFARMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
v následujících případech: 

  u dětí (riziko předávkování), 

  u dialyzovaných pacientů. 
Zvýšená opatrnost je potřebná při podávání vitaminu A kojícím matkám, vzhledem k tomu, že vitamin 
A přestupuje do mateřského mléka. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Vitamin A-SLOVAKOFARMA a účinky jiných současně podávaných léků se 
mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době 
užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. 
Přípravky používané k léčbě zvýšené hladiny tuků v krvi (kolestyramin a kolestipol) mohou negativně 
ovlivňovat vstřebávání vitaminu A. Pokud užíváte tyto léky současně je nutné mezi užitím vitaminu A 
a těmito látkami dodržovat 3 hodinový interval. 
Etretinát a isotretinoin (deriváty vitaminu A používané v kožním lékařství) mohou násobit toxické 
účinky vitaminu A. 
Perorální kontraceptiva (látky proti početí) zvyšují plazmatickou hladinu vitaminu A. 
Zinek ovlivňuje pohotovost jaterních zásob vitaminu A. 
 
Těhotenství a kojení 
Přípravek se nesmí podávat v těhotenství a ženám, které plánují těhotenství. 
Zvýšená opatrnost je nutná při podávání vitaminu A kojícím matkám, vzhledem k tomu, že vitamin A 
přestupuje do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje schopnost obsluhovat stroje a řídit motorová vozidla. 
 
Přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA obsahuje methylparaben 
Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA užívá 

 
Vždy užívejte přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA přesně podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
Přesné dávkování vždy určí lékař.  
Vzhledem k lékové formě není přípravek určen pro děti mladší 3 let. U dětí ve věku 3 až 8 let se při 
nedostatku vitaminu A zpravidla užívá maximálně 1 tobolka 1krát denně po dobu 10 dní a následně 1 
tobolka každé 3 dny po dobu 2 měsíců. U dospělých a dětí starších 8 let se při nedostatku vitaminu A 
zpravidla užívá 1 – 3 tobolky 1krát denně, při dlouhodobém užití pouze 1 tobolka 1krát denně. Délka 
podávání není přesně stanovena. Přípravek se podává až do ústupu klinických příznaků. Přesné 
dávkování a délku léčby s ohledem na důvod použití vitaminu A u dospělých i dětí vždy určí lékař. 
 
Způsob použití 
Tobolky jsou určeny k perorálnímu podání (podání ústy). Polykají se celé, pokud je polykání obtížné, 
je možné tobolku ponořit na 3 – 5 minut do teplé vody a po změknutí polknout. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamin A-SLOVAKOFARMA, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití více tobolek dítětem vyhledejte lékaře. Bez porady s lékařem 
neužívejte (nepodávejte dítěti) současně další přípravky obsahující vitaminy. 
Při předávkování se může vyskytnout slabost a závratě, podrážděnost a zmatenost, nechutenství, pocit 
na zvracení, zvracení a průjmy, zvýšená teplota, nadměrné močení, vypadávání vlasů, popraskání a 
krvácení ze rtů a dásní, suchost kůže s olupováním pokožky, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, 
oranžovožluté zbarvení okolo nosu, rtů, na dlaních a ploskách nohou, lámavost nehtů, zvětšení jater, 
bolest hlavy, žaludku, kostí a kloubů, dvojité vidění, vystouplé oči, chudokrevnost. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA 
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit 
lépe. Když léčbu bezdůvodně přerušíte, Váš zdravotní stav se může opět zhoršit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek je obvykle dobře snášen. Při užívání dávek překračujících 8 000 IU denně u těhotných žen 
hrozí riziko poškození plodu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za 
zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změn v barvě či pachu přípravku. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA obsahuje 
-  Léčivou látkou je retinoli acetas. Jedna měkká tobolka obsahuje retinoli acetas 0,020 g, což 

odpovídá 30 000 IU.  

-

 

Pomocnými látkami jsou slunečnicový olej, želatina, methylparaben, glycerol 85%

chrysoin a 

butylhydroxytoluen (E321).

 

 
Jak přípravek Vitamin A-SLOVAKOFARMA vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: oranžové oválné tobolky. Náplň tobolky je čirý bledožlutý olej. 
Velikost balení: 50 měkkých tobolek, v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím PP uzávěrem 
s pojistným kroužkem a PE vložkou. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika  
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.11.2016. 
 
 

Recenze

Recenze produktu VITAMIN A-SLOVAKOFARMA 50X30KU Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu VITAMIN A-SLOVAKOFARMA 50X30KU Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám