Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

VIREAD 30X245MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25948

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 25948
Kód EAN: 8594044141253
Kód SÚKL: 26960
Přípravek VIREAD se používá k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV) u dospělých. Tento lék se musí užívat v kombinaci s dalšími anti-HIV léky. Tento přípravek neléčí infekci HIV. I při užívání přípravku VIREAD se mohou dále vyvíjet infekce nebo jiná onemocnění související s infekcí HIV.

Příbalový leták

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 
 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Viread 123 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje tenofovirum disoproxilum 123 mg (ve formě tenofoviri disoproxili 
fumaras). 
 
Pomocná látka se známým účinkem  
Jedna tableta obsahuje 82 mg laktosy (ve formě monohydrátu laktosy). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta (tableta). 
 
Bílé trojúhelníkové potahované tablety o průměru 8,5 mm, na jedné straně je vyraženo „GSI“ a na 
druhé straně „150“. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Potahované tablety Viread 123 mg jsou indikovány v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými 
přípravky k léčbě pediatrických pacientů infikovaných HIV-1 s rezistencí k NRTI nebo toxicitami, 
které zabraňují použití látek první volby, ve věku 6 až < 12 let, o tělesné hmotnosti od 17 kg do méně 
než 22 kg. 
 
Rozhodnutí o použití přípravku Viread k léčbě pacientů s HIV-1 infekcí již léčených antiretrovirotiky 
je nutné založit na testování virové rezistence a/nebo anamnéze léčby jednotlivých pacientů.  
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka pro pediatrické pacienty infikované HIV-1, ve věku 6 až < 12 let, o tělesné 
hmotnosti od 17 kg do 22 kg, kteří jsou schopni spolknout potahované tablety, je jedna 123 mg tableta, 
užívaná jednou denně perorálně spolu s jídlem. 
 
Informace o použití přípravků Viread 163 mg a 204 mg potahované tablety k léčbě pediatrických 
pacientů infikovaných HIV-1, ve věku 6 až < 12 let, o tělesné hmotnosti od 22 kg do < 28 kg a od 
28 kg do < 35 kg, naleznete v příslušných Souhrnech údajů o přípravku. 
 
Přípravek Viread je rovněž dostupný jako granule 33 mg/g k léčbě pediatrických pacientů 
infikovaných HIV-1 ve věku 2 až < 12 let, o tělesné hmotnosti < 17 kg nebo pediatrických pacientů, 
kteří nejsou schopni spolknout potahované tablety. Další informace naleznete v Souhrnu údajů o 
přípravku pro Viread 33 mg/g granule. 
 
Vynechaná dávka 
Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Viread a uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy je 
přípravek obvykle užíván, má co nejdříve užít přípravek Viread s jídlem a vrátit se k normálnímu 

 
 

rozvrhu dávkování. Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Viread a uplynulo více než 12 hodin od 
doby, kdy je přípravek obvykle užíván a je téměř čas pro užití další dávky, pacient nemá užít 
vynechanou dávku, ale jednoduše se vrátit k obvyklému rozvrhu dávkování. 
 
Jestliže pacient zvrací do 1 hodiny po užití přípravku Viread, má užít další tabletu. Jestliže pacient 
zvrací po více než 1 hodině po užití přípravku Viread, nemusí užít další dávku. 
 
Zvláštní populace pacientů 
Porucha funkce ledvin
 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 
 
Porucha funkce jater 
U pacientů s poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Jestliže se přeruší léčba potahovanými tabletami Viread 123 mg u pacientů současně infikovaných 
HIV a virem hepatitidy B (HBV), je třeba u těchto pacientů pozorně sledovat příznaky exacerbace 
hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu u dětí infikovaných HIV-1 ve věku méně než 
2 roky nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu u dětí s chronickou hepatitidou B ve věku 2 až 
< 12 let nebo s tělesnou hmotností < 35 kg nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Způsob podání 
Potahované tablety Viread 123 mg se mají užívat jednou denně, perorálně, s jídlem. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Všeobecně 
Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 
sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s národními doporučeními. 
 
Současné podávání s jinými léčivými přípravky 

Viread se nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-
disoproxil-fumarát nebo tenofovir-alafenamid. 

Viread se nemá podávat současně s adefovir-dipivoxylem. 

Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje. Současné 
podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu má za následek 40-60% zvýšení 
systémové expozice didanosinu, které může zvýšit riziko nežádoucích účinků spojených 
s užíváním didanosinu (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy pankreatitidy a 
laktátové acidózy, někdy smrtelné. Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
a didanosinu v denní dávce 400 mg bylo spojováno s výrazným snížením počtu buněk CD4, 
pravděpodobně z důvodu intracelulární interakce zvyšující hladinu fosforylovaného (tj. 
aktivního) didanosinu. Snížení dávky didanosinu na 250 mg současně podávané s tenofovir-
disoproxil-fumarátem mělo za následek vysoký výskyt virologického selhání v rámci několika 
testovaných kombinací léčby HIV-1 infekce. 

 

 
 

Terapie trojicí nukleosidů/nukleotidů 
Existují údaje o vysoké míře virologického selhání a o vzniku rezistence, obojí v časném stádiu u HIV 
pacientů, když byl tenofovir-disoproxil-fumarát podáván současně s lamivudinem a abakavirem, stejně 
jako s lamivudinem a didanosinem v dávkovacím režimu jednou denně. 
 
Účinky na ledviny a kosti u dospělé populace 
Účinky na ledviny 
Tenofovir je eliminován především ledvinami. V klinické praxi bylo v souvislosti s používáním 
tenofovir-disoproxil-fumarátu hlášeno selhání ledvin, poruchy funkce ledvin, zvýšení hladiny 
kreatininu, hypofosfatemie a proximální tubulopatie (včetně Fanconiho syndromu) (viz bod 4.8). 
 
Porucha funkce ledvin 
Bezpečnost použití tenofoviru z hlediska funkce ledvin byla u dospělých pacientů s poruchou funkce 
ledvin (clearance kreatininu < 80 ml/min) studována jenom ve velmi omezené míře. 
 
Účinky na kosti 
U pacientů infikovaných HIV v kontrolované klinické studii trvající 144 týdnů, která srovnávala 
tenofovir-disoproxil-fumarát se stavudinem v kombinaci s lamivudinem a efavirenzem u dospělých 
pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky, byl pozorován malý pokles kostní hustoty (bone mineral 
density
, BMD) v proximálním femuru a v páteři u obou léčených skupin. Pokles BMD v páteři a 
změny kostních biomarkerů ve srovnání s výchozími hodnotami byly významně vyšší ve skupině 
léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem ve 144. týdnu. Pokles BMD v proximálním femuru byl 
významně vyšší v této skupině do 120. týdnu. Nicméně zvýšené riziko vzniku zlomenin nebo příznaky 
vzniku klinicky významných kostních abnormalit se v průběhu 144 týdnů neprojevily. 
 
V jiných studiích (prospektivní a průřezové) bylo nejvýraznější snížení BMD pozorováno u pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem v rámci léčebného režimu obsahujícího potencovaný 
inhibitor proteázy. U pacientů s osteoporózou, kteří mají vyšší riziko zlomenin, mají být zváženy jiné 
dostupné dávkovací režimy. 
 
Kostní abnormality (občas přispívající ke zlomeninám) mohou být spojeny s proximální renální 
tubulopatií (viz bod 4.8). 
 
Účinky na ledviny a kosti u pediatrické populace 
V souvislosti s dlouhodobými účinky kostní a renální toxicity existují nejistoty. Kromě toho není 
možné plně zaručit reverzibilitu renální toxicity. Proto je doporučený multidisciplinární přístup pro 
adekvátní zvážení rovnováhy přínosu/rizika léčby v každém individuálním případě, rozhodnutí se pro 
vhodné sledování během léčby (včetně rozhodnutí ukončit léčbu) a zvážení potřeby suplementace. 
 
Účinky na ledviny 
V klinické studii GS-US-104-0352 byly hlášeny nežádoucí účinky na ledviny odpovídající proximální 
renální tubulopatii u pediatrických pacientů infikovaných HIV-1 ve věku 2 až < 12 let (viz body 4.8 
a 5.1). 
 
Sledování funkce ledvin 
Před začátkem léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem se doporučuje vyhodnotit funkci ledvin 
(clearance kreatininu a sérové fosfáty) u všech pacientů a rovněž se doporučuje sledovat funkci ledvin 
po dvou až čtyřech týdnech léčby, po třech měsících léčby a každé tři až šest měsíců poté u pacientů 
bez renálních rizikových faktorů. U pacientů s rizikem poruch funkce ledvin je nutné častější 
sledování funkce ledvin. 
 
Postup při renálních abnormalitách 
Jsou-li u pediatrických pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát potvrzeny sérové fosfáty 
< 3,0 mg/dl (0,96 mmol/l), měla by se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce ledvin, včetně 
stanovení koncentrace glukosy a draslíku v krvi a koncentrace glukosy v moči (viz bod 4.8, 
proximální tubulopatie). Existuje-li podezření na renální abnormality nebo byly-li zjištěny renální 
abnormality, má být zajištěna konzultace s nefrologem pro zvážení přerušení léčby tenofovir-

 
 

disoproxil-fumarátem. Přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem se má také zvážit v případě 
progresivního poklesu funkce ledvin, když nebyla identifikována žádná jiná příčina. 
 
Současné podávání a riziko renální toxicity 
Tenofovir-disoproxil-fumarát by se neměl užívat současně nebo bezprostředně po užívání 
nefrotoxických léčivých přípravků (např. aminoglykosidů, amfotericinu B, foskarnetu, gancikloviru, 
pentamidinu, vankomycinu, cidofoviru nebo interleukinu-2). Je-li současné užívání tenofovir-
disoproxil-fumarátu a nefrotoxických látek nezbytné, je nutné sledovat funkci ledvin každý týden. 
 
U pacientů s rizikovým faktorem pro renální dysfunkci užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát byly 
po zahájení léčby vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAIDs) nebo kombinací 
více NSAIDs pozorovány případy akutního renálního selhání. Pokud je tenofovir-disoproxil-fumarát 
podáván s NSAIDs, je potřeba zvýšeně sledovat renální funkce. 
 
U pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci s ritonavirem nebo kobicistatem 
potencovanými („boosted“) inhibitory proteázy bylo hlášeno vyšší riziko poruchy funkce ledvin. U 
těchto pacientů je nutné pečlivé sledování funkce ledvin (viz bod 4.5). U pacientů s renálními 
rizikovými faktory má být souběžné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu s potencovaným 
inhibitorem proteázy pečlivě vyhodnoceno. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát nebyl klinicky hodnocen u pacientů léčených přípravky, které jsou 
eliminovány stejnou renální cestou, včetně transportních proteinů - lidských organických aniontových 
transportérů (human organic anion transporter, hOAT1) 1 a 3 nebo MRP 4 (např. cidofovir, známý 
nefrotoxický léčivý přípravek). Tyto renální transportní proteiny mohou být odpovědné za tubulární 
sekreci a částečně za renální eliminaci tenofoviru a cidofoviru. V důsledku toho se může změnit 
farmakokinetika těchto léčivých přípravků, které jsou eliminovány stejnou renální cestou, včetně 
transportních proteinů hOAT 1 a 3 nebo MRP 4, jsou-li podávány současně. Pokud to není zcela 
nezbytné, současné užívání těchto léčivých přípravků, které jsou eliminovány stejnou renální cestou, 
se nedoporučuje, ale pokud je to nevyhnutné, je třeba kontrolovat funkci ledvin každý týden 
(viz bod 4.5). 
 
Porucha funkce ledvin 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz bod 4.2). Léčba tenofovir-disoproxil-fumarátem se nemá zahajovat u pediatrických 
pacientů s poruchou funkce ledvin, a má být přerušena u pediatrických pacientů, u kterých se objeví 
porucha funkce ledvin během léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Účinky na kosti 
Přípravek Viread může způsobit snížení BMD. Účinky změn BMD souvisejících s podáváním 
tenofovir-disoproxil-fumarátu na dlouhodobý stav kostí a riziko vzniku zlomenin v budoucnosti 
nejsou v současné době známy (viz bod 5.1). 
 
Pokud byly u pediatrických pacientů zjištěny kostní abnormality nebo existuje-li podezření na kostní 
abnormality, má být zajištěna konzultace s endokrinologem a/nebo nefrologem. 
 
Pacienti se současnou infekcí HIV a virem hepatitidy B nebo C 
U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C léčených antiretrovirovou terapií existuje zvýšené 
riziko závažných a potenciálně smrtelných jaterních nežádoucích účinků. 
 
Pro stanovení optimální léčby infekce HIV u pacientů se současnou infekcí virem hepatitidy B (HBV) 
se mají lékaři řídit aktuálními pokyny k léčbě infekce HIV. 
 
V případě současné antivirové léčby hepatitidy B nebo C si přečtěte také příslušný Souhrn údajů o 
přípravku k těmto léčivým přípravkům. 
 
Ukončení léčby přípravkem Viread u pacientů se současnou infekcí HIV a HBV může být spojeno 
s těžkými akutními exacerbacemi hepatitidy. Pacienti se současnou infekcí HIV a HBV, u kterých byla 

 
 

ukončena léčba přípravkem Viread, musí být pečlivě klinicky i laboratorně sledováni po dobu nejméně 
6 měsíců po ukončení léčby. U pacientů s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou se přerušení 
léčby nedoporučuje, protože exacerbace hepatitidy po ukončení léčby může vést k dekompenzaci jater. 
 
Použití s některými antivirotiky k léčbě hepatitidy C 
Bylo prokázáno, že současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a ledipasviru/sofosbuviru nebo 
sofosbuviru/velpatasviru má za následek zvýšení plazmatických koncentrací tenofoviru, zejména 
pokud se používá současně režim léčby HIV obsahující tenofovir-disoproxil-fumarát a přípravek 
optimalizující farmakokinetiku (ritonavir nebo kobicistat). Bezpečnost tenofovir-disoproxil-fumarátu v 
použití s ledipasvirem/sofosbuvirem nebo sofosbuvirem/velpatasvirem a přípravkem optimalizujícím 
farmakokinetiku nebyla stanovena. Je třeba zvážit možné přínosy a rizika související se současným 
podáváním ledipasviru/sofosbuviru nebo sofosbuviru/velpatasviru s tenofovir-disoproxil-fumarátem v 
kombinaci s potencovaným inhibitorem HIV proteázy (např. atazanavirem nebo darunavirem), 
zejména u pacientů se zvýšeným rizikem poruch ledvin. Pacienti užívající ledipasvir/sofosbuvir nebo 
sofosbuvir/velpatasvir současně s tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci s potencovaným 
inhibitorem HIV proteázy mají být sledováni ohledně nežádoucích účinků souvisejících s tenofovir-
disoproxil-fumarátem. 
 
Onemocnění jater 
Tenofovir a tenofovir-disoproxil-fumarát nejsou metabolizovány jaterními enzymy. Farmakokinetická 
studie byla provedena u dospělých pacientů, neinfikovaných HIV, s různým stupněm poruchy funkce 
jater. U těchto pacientů nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické změny (viz bod 5.2). 
 
U pacientů s preexistující dysfunkcí jater, včetně chronické aktivní hepatitidy, se při kombinované 
antiretrovirové terapii (combination antiretroviral therapy, CART) projevuje zvýšená četnost 
abnormální funkce jater a tyto pacienty je třeba sledovat obvyklým způsobem. Prokáže-li se u těchto 
pacientů zhoršení jaterního onemocnění, musí být zváženo přerušení nebo vysazení léčby.  
 
Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero 
Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což 
je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudinu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci u 
HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; ty 
se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími 
účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktátemie, 
hyperlipázemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i  neurologické poruchy 
s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, zda jsou 
takové neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte, 
které bylo in utero vystaveno působení analog nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné klinické 
nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní 
doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV. 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky 
závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během 
několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou 
retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou 
Pneumocystis jirovecii. Jakékoli příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby musí být 
zahájena příslušná léčba. 
 

 
 

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova 
choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. 
 
Osteonekróza 
Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 
alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 
především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART. 
Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost 
kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 
Potahované tablety Viread 123 mg obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými 
problémy s intolerancí galaktosy, s vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a 
galaktosy nemají proto tento léčivý přípravek užívat. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Na základě výsledků pokusů in vitro a známé cesty eliminace tenofoviru jsou velmi málo 
pravděpodobné interakce tenofoviru s jinými léčivými přípravky zprostředkované CYP450. 
 
Současné používání se nedoporučuje 
Přípravek Viread se nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-
disoproxil-fumarát nebo tenofovir-alafenamid. 
 
Přípravek Viread se nemá podávat současně s adefovir dipivoxylem. 
 
Didanosin 
Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje (viz bod 4.4 a 
tabulka 1). 
 
Léčivé přípravky eliminované ledvinami 
Tenofovir je primárně eliminován ledvinami. Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
s léčivými přípravky, které snižují funkci ledvin nebo u kterých dochází ke kompetici o aktivní 
tubulární sekreci prostřednictvím transportních proteinů hOAT 1, hOAT 3 nebo MRP 4 (např. 
cidofovir), může proto zvyšovat sérové koncentrace tenofoviru a/nebo současně podávaných léčivých 
přípravků. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát se nemá užívat současně nebo bezprostředně po užívání nefrotoxických 
léčivých přípravků. Některé příklady zahrnují aminoglykosidy, amfotericin B, foskarnet, ganciklovir, 
pentamidin, vankomycin, cidofovir nebo interleukin-2, nejsou však omezeny jen na tyto léčivé 
přípravky (viz bod 4.4). 
 
Vzhledem k tomu, že takrolimus může ovlivňovat funkci ledvin, doporučuje se pečlivé sledování při 
jeho současném podávání s tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Další interakce 
Interakce mezi tenofovir-disoproxil-fumarátem a jinými léčivými přípravky jsou uvedeny v Tabulce 1 
níže (nárůst je označen „↑“, snížení „↓“, beze změny „↔“, dvakrát denně „b.i.d.“ a jednou denně 
„q.d.“). 

 
 

Tabulka 1: Interakce mezi tenofovir-disoproxil-fumarátem a dalšími léčivými přípravky 
 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

ANTIINFEKTIVA 
Antiretrovirotika 
Inhibitory proteáz 
Atazanavir/ritonavir 
(300 q.d./100 q.d./300 q.d.) 

Atazanavir: 
AUC: ↓ 25% 
C

max

: ↓ 28% 

C

min

: ↓ 26%  

Tenofovir: 
AUC: ↑ 37% 
C

max

: ↑ 34% 

C

min

: ↑ 29% 

 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Lopinavir/ritonavir 
(400 b.i.d./100 b.i.d./300 q.d.) 

Lopinavir/ritonavir: 
Žádné významné účinky na 
farmakokinetické parametry 
lopinaviru/ritonaviru. 
AUC: ↑ 32% 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 51% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Darunavir/ritonavir 
(300/100 b.i.d./300 q.d.) 

Darunavir: 
Žádné významné účinky na 
farmakokinetické parametry 
darunaviru/ritonaviru. 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 22% 
C

min

: ↑ 37% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

NRTI 
Didanosin 

Současné podávání tenofovir-disoproxil-
fumarátu a didanosinu má za následek 
40-60% zvýšení systémové expozice 
didanosinu, která může zvýšit riziko 
nežádoucích účinků spojených s užíváním 
didanosinu. Vzácně byly zaznamenány 
případy pankreatitidy a laktátové acidózy, 
někdy smrtelné. Současné podávání 
tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu 
v denní dávce 400 mg bylo spojováno 
s výrazným snížením počtu buněk CD4, 
pravděpodobně z důvodu intracelulární 
interakce zvyšující hladinu 
fosforylovaného (tj. aktivního) didanosinu. 
Snížení dávky didanosinu na 250 mg 
současně podávané s tenofovir-disoproxil-
fumarátem mělo za následek vysoký 
výskyt virologického selhání v rámci 
několika testovaných kombinací léčby 
HIV-1 infekce. 

Současné podávání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu a didanosinu se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Adefovir-dipivoxyl 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Tenofovir-disoproxil-
fumarát se nemá podávat 
současně s adefovir 
dipivoxylem (viz bod 4.4). 

 
 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Antivirotika k léčbě hepatitidy C 
Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
atazanavir/ritonavir 
(300 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát (200 mg/300 mg q.d.)

1

 

Ledipasvir: 
AUC: ↑ 96% 
C

max

: ↑ 68% 

C

min

: ↑ 118% 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 42% 

 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 63% 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 45% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 47% 

C

min

: ↑ 47% 

Zvýšené koncentrace 
tenofoviru vyplývající ze 
současného podání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
ledipasviru/sofosbuviru 
a atazanaviru/ritonaviru 
mohou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití 
s ledipasvirem/sofosbuvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Jestliže nejsou k dispozici 
jiné alternativy, má být tato 
kombinace podávána 
s opatrností a s častým 
sledováním funkce ledvin 
(viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
darunavir/ritonavir 
(800 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.)

1

 

Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↓ 27% 
C

max

: ↓ 37% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 48% 

 

Zvýšené koncentrace 
tenofoviru vyplývající ze 
současného podání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
ledipasviru/sofosbuviru 
a darunaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. 
Bezpečnost tenofovir-
disoproxil-fumarátu 
při použití 
s ledipasvirem/sofosbuvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Jestliže nejsou k dispozici 
jiné alternativy, může tato 

 
 

10 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 50% 
C

max

: ↑ 64% 

C

min

: ↑ 59% 

kombinace být podávána 
s opatrností a s častým 
sledováním funkce ledvin 
(viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↓ 34% 
C

max

: ↓ 34% 

C

min

: ↓ 34% 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 98% 
C

max

: ↑ 79% 

C

min

: ↑ 163% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je 
třeba pozorně sledovat 
funkci ledvin (viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
emtricitabin/rilpivirin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(200 mg/25 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Rilpivirin: 
AUC: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je 
třeba pozorně sledovat 
funkci ledvin (viz bod 4.4). 

 
 

11 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 91% 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + dolutegravir 
(50 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát (200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Dolutegravir  
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 65% 
C

max

: ↑ 61% 

C

min

: ↑ 115% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
atazanavir/ritonavir 
(300 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔  
C

max

: ↔  

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 42% 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↑ 142% 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 301% 

 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a atazanaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 

 
 

12 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

min

: ↑ 39% 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 29% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 39% 

farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
darunavir/ritonavir 
(800 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/renofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC:  ↓28% 
C

max

: ↓ 38% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 24% 

C

min

: ↔ 

 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 39% 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 52% 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a darunaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400

 

mg/100 mg q.d.) + 

lopinavir/ritonavir 

Sofosbuvir: 
AUC: ↓ 29% 
C

max

: ↓ 41% 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 

 
 

13 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

(800 mg/200 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 30% 

C

min

: ↑ 63% 

 
Lopinavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 42% 

C

min

: ↔ 

podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a lopinaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
raltegravir 
(400 mg b.i.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Raltegravir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↓ 21% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

 
 

14 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↑ 46% 

C

min

: ↑ 70% 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir 
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 38% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↓ 53% 
C

max

: ↓ 47% 

C

min

: ↓ 57% 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabine: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 81% 
C

max

: ↑ 77% 

C

min

: ↑ 121% 

V případě současného 
podávání 
sofosbuviru/velpatasviru 
a efavirenzu se očekává 
pokles plazmatických 
koncentrací velpatasviru. 
Současné podávání 
sofosbuviru/velpatasviru 
s režimy obsahujícími 
efavirenz se nedoporučuje. 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
emtricitabin/rilpivirin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(200 mg/25 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

 
 

15 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

 
Rilpivirin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↑ 44% 

C

min

: ↑ 84% 

Sofosbuvir 
(400 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 19% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 23% 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 25% 

C

min

: ↔ 

Není nutná žádná úprava 
dávkování. 

1

 Údaje získané ze současného podávání s ledipasvirem/sofosbuvirem. Střídavé podávání (po 12 hodinách) poskytlo podobné 

výsledky. 

2

 Hlavní cirkulující metabolit sofosbuviru. 

 
Studie provedené s jinými léčivými přípravky 
Při současném podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu s emtricitabinem, lamivudinem, indinavirem, 
efavirenzem, nelfinavirem, sachinavirem (potencovaného ritonavirem, „boosted“), methadonem, 
ribavirinem, rifampicinem, takrolimem nebo hormonální antikoncepcí 
norgestimátem/ethinylestradiolem nedošlo k žádným klinicky významným farmakokinetickým 
interakcím. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát se musí užívat spolu s jídlem, protože jídlo zvyšuje biologickou 
dostupnost tenofoviru (viz bod 5.2). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen (mezi 300-1 000 ukončených těhotenství) 
nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu spojené s tenofovir-disoproxil-
fumarátem. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání tenofovir-
disoproxil-fumarátu v těhotenství lze zvážit, pokud je to nezbytně nutné. 
 

 
 

16 

Kojení 
Bylo prokázáno, že se tenofovir vylučuje do lidského mateřského mléka. Informace o účincích 
tenofoviru na novorozence/děti jsou nedostatečné. Proto se přípravek Viread během kojení nemá 
podávat. 
 
Jako obecné pravidlo se doporučuje, aby ženy infikované HIV nekojily své děti, aby nedošlo 
k přenosu HIV na kojence. 
 
Fertilita 
Klinické údaje ohledně účinku tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu jsou omezené. Studie na 
zvířatech nenaznačují škodlivé účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti musí být 
informováni o tom, že při léčbě tenofovir-disoproxil-fumarátem byly zaznamenány stavy závratí. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
U pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát byly hlášeny vzácné případy poruch funkce 
ledvin, selhání ledvin a méně časté případy proximální renální tubulopatie (včetně Fanconiho 
syndromu), které někdy vedly ke kostním abnormalitám (občas přispívajícím ke zlomeninám). 
U pacientů užívajících přípravek Viread se doporučuje sledování funkce ledvin (viz bod 4.4). 
 
U přibližně jedné třetiny pacientů lze očekávat po léčení tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci 
s jinými antiretrovirovými látkami nežádoucí účinky. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně 
těžké gastrointestinální potíže. Přibližně 1% dospělých pacientů léčených tenofovir-disoproxil-
fumarátem přerušilo léčbu z důvodu gastrointestinálních potíží. 
 
Současné podávání přípravku Viread a didanosinu se nedoporučuje, protože může mít za následek 
zvýšené riziko nežádoucích účinků (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy pankreatitidy 
a laktátové acidózy, někdy smrtelné (viz bod 4.4). 
 
Ukončení léčby přípravkem Viread u pacientů se současnou infekcí HIV a HBV může být spojeno s 
těžkými akutními exacerbacemi hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
Hodnocení nežádoucích účinků tenofovir-disoproxil fumarátu je založeno na údajích o bezpečnosti 
z klinických studií a zkušeností získaných po uvedení na trh. Všechny nežádoucí účinky jsou uvedeny 
v tabulce 2. 
 
Hodnocení nežádoucích účinků podle údajů z klinických studií zaměřených na virus HIV-1 je 
založeno na zkušenostech ze dvou studií s 653 již léčenými dospělými pacienty, kteří užívali 
tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 443) nebo placebo (n = 210) v kombinaci s dalšími 
antiretrovirovými léčivými přípravky po 24 týdnů, a také na zkušenostech z dvojitě zaslepené 
komparativní kontrolované studie, ve které 600 dosud neléčených dospělých pacientů dostávalo 
tenofovir-disoproxil 245 mg (ve formě fumarátu) (n = 299) nebo stavudin (n = 301) v kombinaci 
s lamivudinem a efavirenzem po 144 týdnů. 
 
Nežádoucí účinky, u kterých vzniklo podezření (i pouhá možnost), že souvisí s danou léčbou, jsou 
uvedeny dále v rozdělení podle orgánových systémů a četnosti. V každé skupině četností jsou 
nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou definovány jako velmi časté 
(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) nebo vzácné (≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000). 
 

 
 

17 

Tabulka 2: Tabulkový přehled nežádoucích účinků spojovaných s tenofovir-disoproxil-
fumarátem na základě zkušeností z klinických studií a po uvedení na trh 
 
Četnost 

Tenofovir-disoproxil-fumarát 

Poruchy metabolismu a výživy: 
Velmi časté: 

hypofosfatemie

1

 

Méně časté: 

hypokalémie

1

 

Vzácné: 

laktátová acidóza 

Poruchy nervového systému: 
Velmi časté: 

závratě 

Gastrointestinální poruchy: 
Velmi časté: 

průjem, zvracení, nauzea 

Časté: 

flatulence 

Méně časté: 

pankreatitida 

Poruchy jater a žlučových cest: 
Časté: 

zvýšen aminotransferáz 

Vzácné: 

jaterní steatóza, hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
Velmi časté: 

vyrážka 

Vzácné: 

angioedém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Méně časté: 

rabdomyolýza

1

, svalová slabost

1

 

Vzácné: 

osteomalácie (projevující se jako bolest kostí a občas přispívající ke 
zlomeninám)

1, 2

, myopatie

1

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Méně časté: 

zvýšená hladina kreatininu, proximální renální tubulopatie (včetně Fanconiho 
syndromu) 

Vzácné: 

akutní selhání ledvin, selhání ledvin, akutní tubulární nekróza, nefritida (včetně 
akutní intersticiální nefritidy)

2

, nefrogenní diabetes insipidus 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 
Velmi časté: 

astenie 

Tento nežádoucí účinek může vzniknout jako následek proximální renální tubulopatie. Pokud toto onemocnění není 

přítomno, není považován za kauzálně související s podáváním tenofovir-disoproxil-fumarátu. 

Tento nežádoucí účinek byl identifikován po uvedení na trh, avšak v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích 

nebo programu s rozšířeným přístupem k tenofovir-disoproxil-fumarátu pozorován nebyl. Kategorie četnosti byla odhadnuta 
podle statistického výpočtu založeného na celkovém počtu pacientů, kteří užívali tenofovir-disoproxil-fumarát 
v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích a programu s rozšířeným přístupem k tenofovir-disoproxil-fumarátu 
(n = 7 319). 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Porucha funkce ledvin 
Protože přípravek Viread může způsobit poškození ledvin, doporučuje se sledování funkce ledvin (viz 
body 4.4 a 4.8 Souhrn bezpečnostního profilu). Proximální renální tubulopatie se obecně vyřešila nebo 
zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. U některých pacientů se však clearance 
kreatininu úplně nevyřešila i přes přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. Pacienti s rizikem 
poruchy funkce ledvin (jako jsou pacienti s výchozími renálními rizikovými faktory, pokročilým 
onemocněním HIV nebo pacienti léčení současně nefrotoxickými léky) mají zvýšené riziko neúplného 
obnovení funkce ledvin i přes ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (viz bod 4.4). 
 
Interakce s didanosinem
 
Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje, protože má za 
následek 40-60% zvýšení systémové expozice didanosinu, která může zvýšit riziko nežádoucích 
účinků spojených s užíváním didanosinu (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy 
pankreatitidy a laktátové acidózy, někdy smrtelné. 
 

 
 

18 

Metabolické parametry 
Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz 
bod 4.4). 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní infekce. Byl také hlášen výskyt 
autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla 
velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Osteonekróza 
Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 
s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa 
(viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na dvou randomizovaných studiích (studie 
GS-US-104-0321 a GS-US-104-0352) se 184 pediatrickými pacienty infikovanými HIV-1 (ve věku 2 
až < 18 let), kteří po dobu 48 týdnů dostávali léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem (n = 93) nebo 
placebo/srovnávací účinný přípravek (n = 91) v kombinaci s jinými antiretrovirovými látkami (viz 
bod 5.1). Nežádoucí účinky pozorované u pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-
fumarátem byly shodné s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích s tenofovir-
disoproxil-fumarátem u dospělých (viz body 4.8 Tabulkový přehled nežádoucích účinků a 5.1). 
 
U pediatrických pacientů bylo hlášeno snížení BMD. U dospívajících infikovaných HIV-1 bylo 
BMD Z-skóre pozorované u pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem nižší než u pacientů 
dostávajících placebo. U dětí infikovaných HIV-1 bylo BMD Z-skóre pozorované u pacientů, kteří 
byli převedeni na tenofovir-disoproxil-fumarát nižší než u pacientů, kteří zůstali na režimu 
obsahujícím stavudin nebo zidovudin (viz body 4.4 a 5.1). 
 
Čtyři z 89 pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem ve studii GS-US-104-0352 
(střední expozice tenofovir-disoproxil-fumarátu 312 týdnů) ukončili studii kvůli nežádoucím účinkům 
odpovídající proximální renální tubulopatií. Sedm pacientů mělo odhadovanou rychlost glomerulární 
filtrace (GFR) mezi 70 a 90 ml/min/1,73 m

2

. Dva z těchto pacientů měli klinicky významný pokles 

odhadované GFR, která se zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Další zvláštní populace pacientů 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Exacerbace hepatitidy po přerušení léčby 
U pacientů infikovaných HIV se současnou infekcí HBV se po přerušení léčby tenofovir-disoproxil-
fumarátem objevily klinické a laboratorní důkazy hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 
Příznaky 
Pokud dojde k předávkování, musí být u pacienta sledovány příznaky toxicity (viz body 4.8 a 5.3) a 
v případě potřeby zahájena standardní podpůrná léčba. 
 

 
 

19 

Léčba 
Tenofovir může být odstraněn hemodialýzou; střední clearance tenofoviru hemodialýzou je 
134 ml/min. Není známo, zda může být tenofovir odstraněn peritoneální dialýzou. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémovou aplikaci; nukleosidové a nukleotidové 
inhibitory reverzní transkriptázy, ATC kód: J05AF07 
 
Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je fumarátová sůl proléčiva tenofovir-disoproxilu. Tenofovir-disoproxil 
je absorbován a konvertován na léčivou látku tenofovir, která je nukleosidovým monofosfátovým 
(nukleotidovým) analogem. Tenofovir je následně konvertován na aktivní metabolit, tenofovir-
difosfát, obligátní terminátor řetězce, působením konstitutivně exprimovaných buněčných enzymů. 
Tenofovir-difosfát má nitrobuněčný poločas 10 hodin v aktivovaných a 50 hodin v klidových 
periferních krevních mononukleárech (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs). Tenofovir-
difosfát inhibuje reverzní transkriptázu HIV-1 a polymerázu HBV přímou vazebnou kompeticí 
s přirozeným deoxyribonukleotidovým substrátem a po začlenění do DNA ukončením DNA řetězce. 
Tenofovir-difosfát je slabý inhibitor buněčné polymerázy α, β a γ. Při pokusech in vitro neprokázal 
tenofovir při koncentracích do 300 μmol/l účinek na syntézu mitochondriální DNA nebo na produkci 
kyseliny mléčné. 
 
Údaje vztahující se k HIV 
HIV antivirová aktivita in vitro:
 Koncentrace tenofoviru potřebná pro 50% inhibici (EC

50

) divokého 

typu laboratorního kmene HIV-1

IIIB

 je 1-6 μmol/l v liniích lymfoidních buněk a 1,1 μmol/l proti 

izolátům primárního subtypu B HIV-1 v PBMCs. Tenofovir je také aktivní proti HIV-1 subtypům A, 
C, D, E, F, G a O a proti HIV

BaL

 v primárních monocytech/makrofázích. Tenofovir vykazuje aktivitu 

in vitro proti HIV-2, s EC

50

 4,9 μmol/l v buňkách MT-4. 

 
Rezistence: In vitro a u některých pacientů byly selektovány kmeny HIV-1 se sníženou citlivostí na 
tenofovir a s mutací K65R v reverzní transkriptáze (viz Klinická účinnost a bezpečnost). Tenofovir-
disoproxil-fumarát nemají užívat pacienti již léčení antiretrovirotiky s kmeny obsahujícími mutaci 
K65R (viz bod 4.4). Navíc byla tenofovirem u reverzní transkriptázy HIV-1 selektována substituce 
K70E, která vede ke snížené citlivosti na tenofovir. 
 
Klinické studie u pacientů již léčených hodnotily anti-HIV aktivitu tenofovir-disoproxilu 245 mg 
(ve formě fumarátu) proti kmenům HIV-1 s rezistencí vůči nukleosidovým inhibitorům. Výsledky 
ukazují, že pacienti, jejichž HIV vykazoval 3 a více mutací spojených s thymidinovými analogy 
(thymidine-analogue associated mutations, TAMs), které zahrnovaly buď mutaci reverzní 
transkriptázy M41L nebo L210W, vykazovali sníženou citlivost na terapii tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu). 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
Účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu na již léčené a dosud neléčené pacienty infikované HIV-1 byly 
prokázány ve studiích trvajících 48 resp. 144 týdnů. 
 
Ve studii GS-99-907 bylo 550 již léčených dospělých pacientů léčeno placebem nebo tenofovir-
disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) po 24 týdnů. Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 
427 buněk/mm

3

, průměrná výchozí plasmatická HIV-1 RNA byla 3,4 log

10

 kopií/ml (78% pacientů 

mělo virovou nálož < 5 000 kopií/ml) a průměrné trvání předchozí HIV léčby bylo 5,4 roku. Výchozí 
genotypová analýza izolátů HIV od 253 pacientů odhalila, že 94% pacientů má HIV-1 rezistentní 
mutace spojené s nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy, 58% má mutace spojené 
s inhibitory proteázy a 48% má mutace spojené s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy. 
 

 
 

20 

Ve 24. týdnu byla průměrná časově normovaná změna z výchozí úrovně log

10

 plasmatické 

HIV-1 RNA (DAVG

24

) -0,03 log

10

 kopií/ml pro příjemce placeba a -0,61 log

10

 kopií/ml pro příjemce 

tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) (p < 0,0001). Statisticky významný rozdíl 
ve prospěch tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) byl vidět u průměrné časově 
normované změny ve 24. týdnu z výchozího (DAVG

24

) počtu CD4 (+13 buněk/mm

3

 u tenofovir-

disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) oproti -11 buněk/mm

3

 u placeba, p-hodnota = 0,0008). 

Antivirová odpověď na tenofovir-disoproxil-fumarát byla stálá během 48 týdnů (DAVG

48

 byl 

-0,57 log

10

 kopií/ml, poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 nebo 50 kopií/ml byl 41%, resp. 18%). 

Během prvních 48 týdnů vyvinulo mutaci K65R 8 pacientů (2%), léčených tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu). 
 
Dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná fáze studie GS-99-903, trvající 144 týdnů, vyhodnocovala 
účinnost a bezpečnost tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) oproti stavudinu, 
kombinovaného s lamivudinem a efavirenzem, u dospělých pacientů infikovaných HIV-1, dosud 
neléčených antiretrovirovou terapií. Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 279 buněk/mm

3

průměrná výchozí plasmatická HIV-1 RNA byla 4,91 log

10

 kopií/ml, 19% pacientů mělo 

symptomatickou HIV-1 infekci a 18% mělo AIDS. Pacienti byli rozdělení podle výchozí HIV-1 RNA 
a počtu CD4. 43% pacientů mělo výchozí virovou nálož > 100 000 kopií/ml a 39% mělo počet buněk 
CD4 < 200 buněk/ml. 
 
U intent to treat analýzy (chybějící údaje a změna antiretrovirové terapie (ART) jsou považovány za 
selhání) byl poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 kopií/ml a 50 kopií/ml ve 48. týdnu léčby 80%, 
resp. 76% ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) ve srovnání s 84%, resp. 80% 
ve skupině stavudinu. Ve 144. týdnu byl poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 kopií/ml a 50 kopií/ml 
71%, resp. 68% ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) ve srovnání s 64%, 
resp. 63% ve skupině stavudinu. 
 
Průměrná změna od výchozího stavu u HIV-1 RNA a počtu CD4 ve 48. týdnu léčby byla podobná 
u obou léčených skupin (-3,09 a -3,09 log

10

 kopií/ml; +169 a 167 buněk/mm

3

 ve skupině tenofovir-

disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu), resp. skupině stavudinu). Ve 144. týdnu léčby zůstala 
průměrná změna od výchozího stavu podobná u obou léčených skupin (-3,07 a -3,03 log

10

 kopií/ml; 

+263 a +283 buněk/mm

3

 ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu), resp. skupině 

stavudinu). Byla pozorována konzistentní odpověď na léčbu tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě 
fumarátu) bez ohledu na výchozí HIV-1 RNA a počet CD4. 
 
Mutace K65R se objevila v trochu vyšším procentu u pacientů ve skupině tenofovir-disoproxil-
fumarátu než v aktivní kontrolní skupině (2,7% oproti 0,7%). Ve všech případech rezistence 
k efavirenzu nebo lamivudinu buď předcházela nebo nastala současně s rozvojem K65R. Ve skupině 
tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) mělo osm pacientů HIV, který vykazoval K65R, 
u 7 z nich se objevil v průběhu prvních 48 týdnů léčby a poslední v 96. týdnu. Až do 144. týdne nebyl 
pozorován žádný další rozvoj K65R. Ve skupině tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) se u 
jednoho pacienta vyvinula substituce K70E. Podle genotypové ani fenotypové analýzy nebyl žádný 
projev jiných cest k rezistenci k tenofoviru. 
 
Údaje vztahující se k HBV 
Antivirová aktivita tenofovir-disoproxil-fumarátu proti viru hepatitidy B (HBV) byla prokázána 
in vitro a klinicky u dospělých a dospívajících. Další informace naleznete v Souhrnech údajů o 
přípravku Viread 245 mg potahované tablety a Viread 33 mg/g ranule. 
 
Pediatrická populace 
V rámci studie GS-US-104-0321 dostávalo 87 již léčených pacientů infikovaných HIV-1 ve věku 12 
až < 18 let tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 45) nebo placebo (n = 42) v kombinaci 
s optimalizovaným základním režimem (optimised background regimen, OBR) po dobu 48 týdnů. V 
důsledku omezení studie nebyl na základě plasmatických hladin HIV-1 RNA ve 24. týdnu prokázán 
přínos tenofovir-disoproxil-fumarátu oproti placebu. Přínos se však očekává u dospívající populace na 
základě extrapolace údajů u dospělých a srovnávacích farmakokinetických údajů (viz bod 5.2). 
 

 
 

21 

U pacientů, kteří dostávali léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem nebo placebo, bylo průměrné 
výchozí BMD Z-skóre bederní páteře -1,004 a -0,809 a průměrné výchozí BMD Z-skóre celého těla 
-0,866 a -0,584. Průměrné změny ve 48. týdnu (konec dvojitě zaslepené fáze) byly -0,215 a -0,165 pro 
BMD Z-skóre bederní páteře a -0,254 a -0,179 pro BMD Z-skóre celého těla ve skupině užívající 
tenofovir-disoproxil-fumarát a ve skupině užívající placebo. Průměrná rychlost nárůstu BMD byla 
nižší ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát v porovnání se skupinou užívající placebo. 
Ve 48. týdnu vykazovalo šest dospívajících ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát a jeden 
dospívající pacient ve skupině užívající placebo významný úbytek BMD bederní páteře (definovaný 
jako > 4% úbytek). Z 28 pacientů, kteří dostávali po dobu 96 týdnů léčbu tenofovir-disoproxil-
fumarátem pokleslo BMD Z-skóre bederní páteře o -0,341 a BMD Z-skóre celého těla o -0,458. 
 
Ve studii GS-US-104-0352 bylo 97 již léčených pacientů ve věku 2 až < 12 let se stabilní virologickou 
supresí při léčbě režimem obsahujícím stavudin nebo zidovudin randomizováno buď na náhradu 
stavudinu nebo zidovudinu tenofovir-disoproxil-fumarátem (n = 48) nebo na pokračování původního 
režimu (n = 49) po dobu 48 týdnů. Ve 48. týdnu byla u 83% pacientů ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát a u 92% pacientů ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin koncentrace 
HIV-1 RNA < 400 kopií/ml. Rozdíl mezi podílem pacientů, kteří si udrželi koncentraci < 400 kopií/ml 
ve 48. týdnu, byl ovlivněn hlavně vyšším počtem ukončení léčby ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát. Po vyloučení chybějících údajů byla ve 48. týdnu u 91% pacientů ve skupině 
užívající tenofovir-disoproxil-fumarát a u 94% pacientů ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin 
koncentrace HIV-1 RNA < 400 kopií/ml. 
 
U pediatrických pacientů bylo hlášeno snížení BMD. U pacientů, kteří dostávali léčbu tenofovir-
disoproxil-fumarátem nebo stavudinem nebo zidovudinem, bylo průměrné výchozí BMD Z-skóre 
bederní páteře -1,034 a -0,498 a průměrné výchozí BMD Z-skóre celého těla -0,471 a -0,386. 
Průměrné změny ve 48. týdnu (na konci randomizované fáze) byli 0,032 a 0,087 pro BMD Z-skóre 
bederní páteře a -0,184 a -0,027 pro BMD Z-skóre celého těla ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát a ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin. Průměrná rychlost nárůstu kostní 
hmoty bederní páteře ve 48. týdnu byla podobná ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát i ve 
skupině užívající stavudin nebo zidovudin. Nárůst kostní hmoty celého těla byl ve skupině užívající 
tenofovir-disoproxil-fumarát oproti skupině užívající stavudin nebo zidovudin nižší. Významný 
úbytek (> 4%) BMD bederní páteře byl ve 48. týdnu pozorován u jednoho pacienta léčeného 
tenofovir-disoproxil-fumarátem a nebyl pozorován u žádného z pacientů léčených stavudinem nebo 
zidovudinem. BMD Z-skóre pokleslo o -0,012 pro bederní páteř a o -0,338 pro celé tělo u 64 pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem po dobu 96 týdnů. Hodnoty BMD Z-skóre nebyly upraveny 
podle výšky a tělesné hmotnosti. 
 
Z 89 pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem ve studii GS-US-104-0352 
(střední expozice 104 týdnů) ukončili 4 pacienti studii kvůli nežádoucím účinkům 
odpovídajících proximální renální tubulopatií. 
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Viread u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s HIV a chronickou 
hepatitidou B (informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2). 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je vodou rozpustný ester proléčiva, který se in vivo rychle konvertuje na 
tenofovir a formaldehyd. 
 
Tenofovir se nitrobuněčně konvertuje na tenofovir-monofosfát a na aktivní látku tenofovir-difosfát. 
 
Absorpce 
Po perorálním podání tenofovir-disoproxil-fumarátu pacientům infikovaným HIV se tenofovir-
disoproxil-fumarát rychle absorbuje a konvertuje na tenofovir. Po podání vícenásobných dávek 
tenofovir-disoproxil-fumarátu s jídlem pacientům infikovaným HIV byly průmĕrné (koeficient 
odchylky v %) výsledné hodnoty C

max

, AUC a C

min

 tenofoviru 326 (36,6%) ng/ml, 

 
 

22 

3 324 (41,2%) ng·h/ml, resp. 64,4 (39,4%) ng/ml. Maximální koncentrace tenofoviru jsou pozorovány 
v séru během jedné hodiny po podání nalačno a během dvou hodin, je-li užit spolu s jídlem. Perorální 
biologická dostupnost tenofoviru z tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů nalačno byla přibližně 
25%. Podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu spolu s velmi tučným jídlem zvýšilo perorální 
biologickou dostupnost, kdy AUC tenofoviru vzrostlo o přibližně 40% a C

max

 přibližně o 14%. Po 

první dávce tenofovir-disoproxil-fumarátu pacientům po jídle se střední C

max

 v séru pohybovala 

v rozmezí od 213 do 375 ng/ml. Nicméně podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu spolu s lehkým 
jídlem nemělo významný účinek na farmakokinetiku tenofoviru. 
 
Distribuce 
Ustálený objem distribuce tenofoviru po intravenózním podání se odhaduje na přibližně 800 ml/kg. Po 
perorálním podání tenofovir-disoproxil-fumarátu je tenofovir distribuován do většiny tkání; nejvyšší 
koncentrace se vyskytují v ledvinách, játrech a obsahu střev (preklinické studie). Vazba proteinu 
tenofoviru k proteinu plasmy nebo séra bylo in vitro menší než 0,7, resp. 7,2% v celém rozmezí 
koncentrace tenofoviru od 0,01 do 25 μg/ml. 
 
Biotransformace 
Studie in vitro prokázaly, že ani tenofovir-disoproxil-fumarát, ani tenofovir nejsou substráty pro 
enzymy CYP450. Navíc při znatelně vyšších koncentracích (přibližně 300násobných) než byly ty, 
které byly pozorovány in vivo, tenofovir in vitro neinhiboval metabolismus léku zprostředkovaný 
jakýmikoliv hlavními lidskými CYP450 izoformami, účastnícími se biotransformace léku (CYP3A4, 
CYP2D6, CYP2C9, CYP2E1 nebo CYP1A1/2). Tenofovir-disoproxil-fumarát v koncentraci 
100 μmol/l neměl žádný účinek na žádné izoformy CYP450, s výjimkou CYP1A1/2, kde byla 
pozorovaná malá (6%), ale statisticky významná redukce metabolismu substrátu CYP1A1/2. Podle 
těchto údajů není pravděpodobné, že by se objevily klinicky významné interakce tenofovir-disoproxil-
fumarátu a léčivých přípravků metabolizovaných CYP450. 
 
Eliminace 
Tenofovir je primárně eliminován ledvinami jak filtrací, tak také aktivním tubulárním transportním 
systémem. Po intravenózním podání se močí eliminuje přibližně 70-80% dávky v nezměněném stavu. 
Celková clearance byla odhadnuta přibližně na 230 ml/h/kg (přibližně 300 ml/min). Renální clearance 
byla odhadnuta přibližně na 160 ml/h/kg (přibližně 210 ml/min), což je více než míra glomerulární 
filtrace. To naznačuje, že aktivní tubulární sekrece je důležitou součástí eliminace tenofoviru. Po 
perorálním podání je terminální poločas tenofoviru přibližně 12 až 18 hodin. 
 
Studie odhalily dráhu aktivní tubulární sekrece tenofoviru, kdy přítok do buňky proximálního tubulu 
zajišťují lidské organické aniontové transportéry (hOAT) 1 a 3 a odtok do moči zajišťuje 
multirezistentní protein 4 (Multidrug Resistant Protein 4, MRP 4). 
 
Linearita/nelinearita 
V rozmezí dávky od 75 do 600 mg byla farmakokinetika tenofoviru nezávislá na dávce tenofovir-
disoproxil-fumarátu a nebyla ovlivněna ani opakovaným podáním při jakékoliv velikosti dávky. 
 
Pohlaví 
Omezené údaje o farmakokinetice tenofoviru u žen neindikují žádný větší vliv pohlaví. 
 
Etnikum 
Farmakokinetika nebyla specificky studována u různých etnických skupin. 
 
Pediatrická populace 
Farmakokinetika tenofoviru v ustáleném stavu byla vyhodnocena u 8 dospívajících pacientů (ve věku 
12 až < 18 let) infikovaných HIV-1 s tělesnou hmotností ≥ 35 kg a u 23 dětí infikovaných HIV-1 ve 
věku 2 až < 12 let (viz tabulka 3 níže). Expozice tenofoviru u těchto pediatrických pacientů užívajících 
denně perorální dávku tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) nebo 6,5 mg tenofovir-
disoproxilu (ve formě fumarátu)/kg tělesné hmotnosti až do maximální dávky 245 mg byla podobná 
expozicím u dospělých užívajících dávky tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) jednou 
denně. 

 
 

23 

 
Tabulka 3: Průměrné (± SD) hodnoty farmakokinetických parametrů tenofoviru podle 
věkových skupin u pediatrických pacientů 
 

Dávka a léková forma 

245 mg potahované tablety 

12 až < 18 let (n = 8) 

6.5 mg/kg granule 

2 až < 12 let (n = 23) 

C

max

 (μg/ml) 

0,38 ± 0,13 

0,24 ± 0,13 

AUC

tau

 (μg·h/ml) 

3,39 ± 1,22 

2,59 ± 1,06 

 
Farmakokinetické studie nebyly prováděny u dětí mladších 2 let. 
 
Porucha funkce ledvin 
Farmakokinetické parametry tenofoviru byly stanoveny po podání jednorázové dávky tenofovir-
disoproxilu 245 mg 40 dospělým pacientům neinfikovaným HIV s různým stupněm poruch funkce 
ledvin definovaných podle výchozí clearance kreatininu (CrCl) (normální funkce ledvin je při CrCl 
> 80 ml/min; lehká porucha funkce je při CrCl = 50-79 ml/min; středně těžká při CrCl = 30-49 ml/min 
a těžká při CrCl = 10-29 ml/min). V porovnání s pacienty s normální funkcí ledvin je průměrná 
hodnota (koeficient odchylky v %) expozice tenofoviru zvýšená z 2 185 (12%) ng·h/ml u jedinců 
s CrCl > 80 ml/min na 3 064 (30%) ng·h/ml, 6 009 (42%) ng·h/ml, resp. 15 985 (45%) ng·h/ml 
u pacientů s lehkou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin.  
 
Farmakokinetika tenofoviru nebyla studována u dospělých pacientů s clearance kreatininu 
< 10 ml/min bez hemodialýzy a u pacientů s ESRD s peritoneální nebo s jinými formami dialýzy. 
 
Farmakokinetika tenofoviru u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin nebyla studována. 
Nejsou dostupné žádné údaje, na jejichž základě by bylo možné doporučit dávkování (viz body 4.2 
a 4.4). 
 
Porucha funkce jater 
Dospělým pacientům neinfikovaným HIV s různým stupněm poruchy funkce jater hodnocené podle 
Child-Pugh-Turcottovy (CPT) klasifikace byla podána jednorázová dávka 245 mg tenofovir-
disoproxilu. Farmakokinetika tenofoviru nebyla u jedinců s poruchou funkce jater podstatně změněna, 
což nasvědčuje tomu, že u těchto jedinců není nutná úprava dávkování. Průměrné (koeficient odchylky 
v %) hodnoty C

max

 a AUC

0-∞

 tenofoviru u zdravých jedinců byly 223 (34,8%) ng/ml, resp. 

2 050 (50,8%) ng·h/ml v porovnání s 289 (46,0%) ng/ml a 2 310 (43,5%) ng·h/ml u jedinců se středně 
těžkou poruchou funkce jater a 305 (24,8%) ng/ml a 2 740 (44,0%) ng·h/ml u jedinců s těžkou 
poruchou funkce jater. 
 
Nitrobuněčná farmakokinetika 
Bylo zjištěno, že poločas tenofovir-difosfátu v lidských neproliferujícich periferních krevních 
mononukleárech (PBMC) je přibližně 50 hodin, zatímco poločas v buňkách PBMC stimulovaných 
fytohemaglutininem je přibližně 10 hodin. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické farmakologické studie bezpečnosti neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Údaje ze 
studií toxicity po opakovaném podávání u potkanů, psů a opic po expozici vyšší nebo rovné klinické 
expozici, které jsou významné pro klinické použití,zahrnují renální a kostní toxicitu a pokles 
koncentrace fosfátů v séru. Kostní toxicita byla diagnostikována jako osteomalácie (opice) a snížená 
kostní hustota (BMD) (potkani a psi). Kostní toxicita u mladých dospělých potkanů a psů se 
vyskytovala při ≥ 5násobných expozicích u pediatrických nebo dospělých jedinců. Kostní toxicita se 
vyskytovala u mladých infikovaných opic při velmi vysokých expozicích po subkutánním podání 
(≥ 40násobná expozice u pacientů). Poznatky ze studií s potkany a opicemi naznačily, že v závislosti 
na podávané látce dochází k poklesu intestinální absorpce fosfátu s možnou sekundární redukcí BMD. 
 
Studie genotoxicity ukázaly pozitivní výsledky v in vitro testu u myšího lymfomu, neprůkazné 
výsledky v jednom z kmenů použitých v Amesově testu a slabě pozitivní výsledky v testu 

 
 

24 

neplánované syntézy DNA (unscheduled DNA synthesis, UDS) s primárními potkaními hepatocyty. 
Výsledky však byly negativní v in vivo mikronukleárním testu v kostní dřeni myši. 
 
Studie kancerogenity po perorálním podání u potkanů a myší ukázaly jen nízký výskyt duodenálních 
tumorů v případě velmi vysoké dávky u myší. Není pravděpodobné, že by tyto tumory byly významné 
pro člověka. 
 
Studie reprodukční toxicity s potkany a králíky neprokázaly vliv na fertilitu, březost nebo na 
parametry plodu. Ve studiích perinatální a postnatální toxicity však tenofovir-disoproxil-fumarát snížil 
index životaschopnosti a tělesnou hmotnost mláďat při maternálně toxických dávkách. 
 
Léčivá látka tenofovir-disoproxil-fumarát a hlavní produkty její přeměny přetrvávají dlouhodobě 
v životním prostředí. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Monohydrát laktosy 
Magnesium-stearát (E572) 
Mikrokrystalická celulosa (E460) 
Předbobtnalý škrob 
 
Potahová vrstva tablety 
Triacetin (E1518) 
Hypromelosa (E464) 
Monohydrát laktosy 
Oxid titaničitý (E171) 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Lahvička z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 
uzávěrem, která obsahuje 30 potahovaných tablet a silikagelový vysoušeč. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1 lahvičku s 30 potahovanými 
tabletami a krabička obsahující 90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. Na trhu nemusí být 
všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 

 
 

25 

 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/01/200/004 
EU/1/01/200/005 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 5. února 2002 
Datum posledního prodloužení registrace: 14. prosince 2011 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 
Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 
 

26 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Viread 163 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje tenofovirum disoproxilum 163 mg (ve formě tenofoviri disoproxili 
fumaras). 
 
Pomocná látka se známým účinkem  
Jedna tableta obsahuje 109 mg laktosy (ve formě monohydrátu laktosy). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta (tableta). 
 
Bílé kulaté potahované tablety o průměru 10,7 mm, na jedné straně je vyraženo „GSI“ a na druhé 
straně „200“. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Potahované tablety Viread 163 mg jsou indikovány v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými 
přípravky k léčbě pediatrických pacientů infikovaných HIV-1 s rezistencí k NRTI nebo toxicitami, 
které zabraňují použití látek první volby, ve věku 6 až < 12 let, o tělesné hmotnosti od 22 kg do méně 
než 28 kg. 
 
Rozhodnutí o použití přípravku Viread k léčbě pacientů s HIV-1 infekcí již léčených antiretrovirotiky 
je nutné založit na testování virové rezistence a/nebo anamnéze léčby jednotlivých pacientů.  
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka pro pediatrické pacienty infikované HIV-1, ve věku 6 až < 12 let, o tělesné 
hmotnosti od 22 kg do 28 kg, kteří jsou schopni spolknout potahované tablety, je jedna 163 mg tableta, 
užívaná jednou denně perorálně spolu s jídlem. 
 
Informace o použití přípravků Viread 123 mg a 204 mg potahované tablety k léčbě pediatrických 
pacientů infikovaných HIV-1, ve věku 6 až < 12 let, o tělesné hmotnosti od 17 kg do < 22 kg a od 
28 kg do < 35 kg, naleznete v příslušných Souhrnech údajů o přípravku. 
 
Přípravek Viread je rovněž dostupný jako granule 33 mg/g k léčbě pediatrických pacientů 
infikovaných HIV-1 ve věku 2 až < 12 let, o tělesné hmotnosti < 17 kg nebo pediatrických pacientů, 
kteří nejsou schopni spolknout potahované tablety. Další informace naleznete v Souhrnu údajů o 
přípravku pro Viread 33 mg/g granule. 
 
Vynechaná dávka 
Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Viread a uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy je 
přípravek obvykle užíván, má co nejdříve užít přípravek Viread s jídlem a vrátit se k normálnímu 

 
 

27 

rozvrhu dávkování. Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Viread a uplynulo více než 12 hodin od 
doby, kdy je přípravek obvykle užíván a je téměř čas pro užití další dávky, pacient nemá užít 
vynechanou dávku, ale jednoduše se vrátit k obvyklému rozvrhu dávkování. 
 
Jestliže pacient zvrací do 1 hodiny po užití přípravku Viread, má užít další tabletu. Jestliže pacient 
zvrací po více než 1 hodině po užití přípravku Viread, nemusí užít další dávku. 
 
Zvláštní populace pacientů 
Porucha funkce ledvin
 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 
 
Porucha funkce jater 
U pacientů s poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Jestliže se přeruší léčba potahovanými tabletami Viread 163 mg u pacientů současně infikovaných 
HIV a virem hepatitidy B (HBV), je třeba u těchto pacientů pozorně sledovat příznaky exacerbace 
hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu u dětí infikovaných HIV-1 ve věku méně než 
2 roky nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu u dětí s chronickou hepatitidou B ve věku 2 až 
< 12 let nebo s tělesnou hmotností < 35 kg nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Způsob podání 
Potahované tablety Viread 163 mg se mají užívat jednou denně, perorálně, s jídlem. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Všeobecně 
Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 
sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s národními doporučeními. 
 
Současné podávání s jinými léčivými přípravky 

Viread se nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-
disoproxil-fumarát nebo tenofovir-alafenamid. 

Viread se nemá podávat současně s adefovir-dipivoxylem. 

Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje. Současné 
podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu má za následek 40-60% zvýšení 
systémové expozice didanosinu, které může zvýšit riziko nežádoucích účinků spojených 
s užíváním didanosinu (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy pankreatitidy a 
laktátové acidózy, někdy smrtelné. Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
a didanosinu v denní dávce 400 mg bylo spojováno s výrazným snížením počtu buněk CD4, 
pravděpodobně z důvodu intracelulární interakce zvyšující hladinu fosforylovaného (tj. 
aktivního) didanosinu. Snížení dávky didanosinu na 250 mg současně podávané s tenofovir-
disoproxil-fumarátem mělo za následek vysoký výskyt virologického selhání v rámci několika 
testovaných kombinací léčby HIV-1 infekce. 

 

 
 

28 

Terapie trojicí nukleosidů/nukleotidů 
Existují údaje o vysoké míře virologického selhání a o vzniku rezistence, obojí v časném stádiu u HIV 
pacientů, když byl tenofovir-disoproxil-fumarát podáván současně s lamivudinem a abakavirem, stejně 
jako s lamivudinem a didanosinem v dávkovacím režimu jednou denně. 
 
Účinky na ledviny a kosti u dospělé populace 
Účinky na ledviny 
Tenofovir je eliminován především ledvinami. V klinické praxi bylo v souvislosti s používáním 
tenofovir-disoproxil-fumarátu hlášeno selhání ledvin, poruchy funkce ledvin, zvýšení hladiny 
kreatininu, hypofosfatemie a proximální tubulopatie (včetně Fanconiho syndromu) (viz bod 4.8). 
 
Porucha funkce ledvin 
Bezpečnost použití tenofoviru z hlediska funkce ledvin byla u dospělých pacientů s poruchou funkce 
ledvin (clearance kreatininu < 80 ml/min) studována jenom ve velmi omezené míře. 
 
Účinky na kosti 
U pacientů infikovaných HIV v kontrolované klinické studii trvající 144 týdnů, která srovnávala 
tenofovir-disoproxil-fumarát se stavudinem v kombinaci s lamivudinem a efavirenzem u dospělých 
pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky, byl pozorován malý pokles kostní hustoty (bone mineral 
density
, BMD) v proximálním femuru a v páteři u obou léčených skupin. Pokles BMD v páteři a 
změny kostních biomarkerů ve srovnání s výchozími hodnotami byly významně vyšší ve skupině 
léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem ve 144. týdnu. Pokles BMD v proximálním femuru byl 
významně vyšší v této skupině do 96. týdnu. Nicméně zvýšené riziko vzniku zlomenin nebo příznaky 
vzniku klinicky významných kostních abnormalit se v průběhu 144 týdnů neprojevily. 
 
V jiných studiích (prospektivní a průřezové) bylo nejvýraznější snížení BMD pozorováno u pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem v rámci léčebného režimu obsahujícího potencovaný 
inhibitor proteázy. U pacientů s osteoporózou, kteří mají vyšší riziko zlomenin, mají být zváženy jiné 
dostupné dávkovací režimy. 
 
Kostní abnormality (občas přispívající ke zlomeninám) mohou být spojeny s proximální renální 
tubulopatií (viz bod 4.8). 
 
Účinky na ledviny a kosti u pediatrické populace 
V souvislosti s dlouhodobými účinky kostní a renální toxicity existují nejistoty. Kromě toho není 
možné plně zaručit reverzibilitu renální toxicity. Proto je doporučený multidisciplinární přístup pro 
adekvátní zvážení rovnováhy přínosu/rizika léčby v každém individuálním případě, rozhodnutí se pro 
vhodné sledování během léčby (včetně rozhodnutí ukončit léčbu) a zvážení potřeby suplementace. 
 
Účinky na ledviny 
V klinické studii GS-US-104-0352 byly hlášeny nežádoucí účinky na ledviny odpovídající proximální 
renální tubulopatii u pediatrických pacientů infikovaných HIV-1 ve věku 2 až < 12 let (viz body 4.8 
a 5.1). 
 
Sledování funkce ledvin 
Před začátkem léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem se doporučuje vyhodnotit funkci ledvin 
(clearance kreatininu a sérové fosfáty) u všech pacientů a rovněž se doporučuje sledovat funkci ledvin 
po dvou až čtyřech týdnech léčby, po třech měsících léčby a každé tři až šest měsíců poté u pacientů 
bez renálních rizikových faktorů. U pacientů s rizikem poruch funkce ledvin je nutné častější 
sledování funkce ledvin. 
 
Postup při renálních abnormalitách 
Jsou-li u pediatrických pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát potvrzeny sérové fosfáty 
< 3,0 mg/dl (0,96 mmol/l), měla by se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce ledvin, včetně 
stanovení koncentrace glukosy a draslíku v krvi a koncentrace glukosy v moči (viz bod 4.8, 
proximální tubulopatie). Existuje-li podezření na renální abnormality nebo byly-li zjištěny renální 
abnormality, má být zajištěna konzultace s nefrologem pro zvážení přerušení léčby tenofovir-

 
 

29 

disoproxil-fumarátem. Přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem se má také zvážit v případě 
progresivního poklesu funkce ledvin, když nebyla identifikována žádná jiná příčina. 
 
Současné podávání a riziko renální toxicity 
Tenofovir-disoproxil-fumarát by se neměl užívat současně nebo bezprostředně po užívání 
nefrotoxických léčivých přípravků (např. aminoglykosidů, amfotericinu B, foskarnetu, gancikloviru, 
pentamidinu, vankomycinu, cidofoviru nebo interleukinu-2). Je-li současné užívání tenofovir-
disoproxil-fumarátu a nefrotoxických látek nezbytné, je nutné sledovat funkci ledvin každý týden. 
 
U pacientů s rizikovým faktorem pro renální dysfunkci užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát byly 
po zahájení léčby vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAIDs) nebo kombinací 
více NSAIDs pozorovány případy akutního renálního selhání. Pokud je tenofovir-disoproxil-fumarát 
podáván s NSAIDs, je potřeba zvýšeně sledovat renální funkce. 
 
U pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci s ritonavirem nebo kobicistatem 
potencovanými („boosted“) inhibitory proteázy bylo hlášeno vyšší riziko poruchy funkce ledvin. U 
těchto pacientů je nutné pečlivé sledování funkce ledvin (viz bod 4.5). U pacientů s renálními 
rizikovými faktory má být souběžné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu s potencovaným 
inhibitorem proteázy pečlivě vyhodnoceno. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát nebyl klinicky hodnocen u pacientů léčených přípravky, které jsou 
eliminovány stejnou renální cestou, včetně transportních proteinů - lidských organických aniontových 
transportérů (human organic anion transporter, hOAT1) 1 a 3 nebo MRP 4 (např. cidofovir, známý 
nefrotoxický léčivý přípravek). Tyto renální transportní proteiny mohou být odpovědné za tubulární 
sekreci a částečně za renální eliminaci tenofoviru a cidofoviru. V důsledku toho se může změnit 
farmakokinetika těchto léčivých přípravků, které jsou eliminovány stejnou renální cestou, včetně 
transportních proteinů hOAT 1 a 3 nebo MRP 4, jsou-li podávány současně. Pokud to není zcela 
nezbytné, současné užívání těchto léčivých přípravků, které jsou eliminovány stejnou renální cestou, 
se nedoporučuje, ale pokud je to nevyhnutné, je třeba kontrolovat funkci ledvin každý týden (viz 
bod 4.5). 
 
Porucha funkce ledvin 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz bod 4.2). Léčba tenofovir-disoproxil-fumarátem se nemá zahajovat u pediatrických 
pacientů s poruchou funkce ledvin, a má být přerušena u pediatrických pacientů, u kterých se objeví 
porucha funkce ledvin během léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Účinky na kosti 
Přípravek Viread může způsobit snížení BMD. Účinky změn BMD souvisejících s podáváním 
tenofovir-disoproxil-fumarátu na dlouhodobý stav kostí a riziko vzniku zlomenin v budoucnosti 
nejsou v současné době známy (viz bod 5.1). 
 
Pokud byly u pediatrických pacientů zjištěny kostní abnormality nebo existuje-li podezření na kostní 
abnormality, má být zajištěna konzultace s endokrinologem a/nebo nefrologem. 
 
Pacienti se současnou infekcí HIV a virem hepatitidy B nebo C 
U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C léčených antiretrovirovou terapií existuje zvýšené 
riziko závažných a potenciálně smrtelných jaterních nežádoucích účinků. 
 
Pro stanovení optimální léčby infekce HIV u pacientů se současnou infekcí virem hepatitidy B (HBV) 
se mají lékaři řídit aktuálními pokyny k léčbě infekce HIV. 
 
V případě současné antivirové léčby hepatitidy B nebo C si přečtěte také příslušný Souhrn údajů o 
přípravku k těmto léčivým přípravkům. 
 
Ukončení léčby přípravkem Viread u pacientů se současnou infekcí HIV a HBV může být spojeno 
s těžkými akutními exacerbacemi hepatitidy. Pacienti se současnou infekcí HIV a HBV, u kterých byla 

 
 

30 

ukončena léčba přípravkem Viread, musí být pečlivě klinicky i laboratorně sledováni po dobu nejméně 
6 měsíců po ukončení léčby. U pacientů s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou se přerušení 
léčby nedoporučuje, protože exacerbace hepatitidy po ukončení léčby může vést k dekompenzaci jater. 
 
Použití s některými antivirotiky k léčbě hepatitidy C 
Bylo prokázáno, že současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a ledipasviru/sofosbuviru nebo 
sofosbuviru/velpatasviru má za následek zvýšení plazmatických koncentrací tenofoviru, zejména 
pokud se používá současně režim léčby HIV obsahující tenofovir-disoproxil-fumarát a přípravek 
optimalizující farmakokinetiku (ritonavir nebo kobicistat). Bezpečnost tenofovir-disoproxil-fumarátu v 
použití s ledipasvirem/sofosbuvirem nebo sofosbuvirem/velpatasvirem a přípravkem optimalizujícím 
farmakokinetiku nebyla stanovena. Je třeba zvážit možné přínosy a rizika související se současným 
podáváním ledipasviru/sofosbuviru nebo sofosbuviru/velpatasviru s tenofovir-disoproxil-fumarátem v 
kombinaci s potencovaným inhibitorem HIV proteázy (např. atazanavirem nebo darunavirem), 
zejména u pacientů se zvýšeným rizikem poruch ledvin. Pacienti užívající ledipasvir/sofosbuvir nebo 
sofosbuvir/velpatasvir současně s tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci s potencovaným 
inhibitorem HIV proteázy mají být sledováni ohledně nežádoucích účinků souvisejících s tenofovir-
disoproxil-fumarátem. 
 
Onemocnění jater 
Tenofovir a tenofovir-disoproxil-fumarát nejsou metabolizovány jaterními enzymy. Farmakokinetická 
studie byla provedena u dospělých pacientů, neinfikovaných HIV, s různým stupněm poruchy funkce 
jater. U těchto pacientů nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické změny (viz bod 5.2). 
 
U pacientů s preexistující dysfunkcí jater, včetně chronické aktivní hepatitidy, se při kombinované 
antiretrovirové terapii (combination antiretroviral therapy, CART) projevuje zvýšená četnost 
abnormální funkce jater a tyto pacienty je třeba sledovat obvyklým způsobem. Prokáže-li se u těchto 
pacientů zhoršení jaterního onemocnění, musí být zváženo přerušení nebo vysazení léčby.  
 
Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero 
Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což 
je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudinu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci u 
HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; ty 
se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími 
účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktátemie, 
hyperlipázemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i  neurologické poruchy 
s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, zda jsou 
takové neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte, 
které bylo in utero vystaveno působení analog nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné klinické 
nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní 
doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV. 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky 
závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během 
několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou 
retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou 
Pneumocystis jirovecii. Jakékoli příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby musí být 
zahájena příslušná léčba. 
 

 
 

31 

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova 
choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. 
 
Osteonekróza 
Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 
alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 
především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART. 
Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost 
kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 
Potahované tablety Viread 163 mg obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými 
problémy s intolerancí galaktosy, s vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a 
galaktosy nemají proto tento léčivý přípravek užívat.

 

 

4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Na základě výsledků pokusů in vitro a známé cesty eliminace tenofoviru jsou velmi málo 
pravděpodobné interakce tenofoviru s jinými léčivými přípravky zprostředkované CYP450. 
 
Současné používání se nedoporučuje 
Přípravek Viread se nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-
disoproxil-fumarát nebo tenofovir-alafenamid. 
 
Přípravek Viread se nemá podávat současně s adefovir dipivoxylem. 
 
Didanosin 
Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje (viz bod 4.4 a 
tabulka 1). 
 
Léčivé přípravky eliminované ledvinami 
Tenofovir je primárně eliminován ledvinami. Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
s léčivými přípravky, které snižují funkci ledvin nebo u kterých dochází ke kompetici o aktivní 
tubulární sekreci prostřednictvím transportních proteinů hOAT 1, hOAT 3 nebo MRP 4 (např. 
cidofovir), může proto zvyšovat sérové koncentrace tenofoviru a/nebo současně podávaných léčivých 
přípravků. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát se nemá užívat současně nebo bezprostředně po užívání nefrotoxických 
léčivých přípravků. Některé příklady zahrnují aminoglykosidy, amfotericin B, foskarnet, ganciklovir, 
pentamidin, vankomycin, cidofovir nebo interleukin-2, nejsou však omezeny jen na tyto léčivé 
přípravky (viz bod 4.4). 
 
Vzhledem k tomu, že takrolimus může ovlivňovat funkci ledvin, doporučuje se pečlivé sledování při 
jeho současném podávání s tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Další interakce 
Interakce mezi tenofovir-disoproxil-fumarátem a jinými léčivými přípravky jsou uvedeny v Tabulce 1 
níže (nárůst je označen „↑“, snížení „↓“, beze změny „↔“, dvakrát denně „b.i.d.“ a jednou denně 
„q.d.“). 
 

 
 

32 

Tabulka 1: Interakce mezi tenofovir-disoproxil-fumarátem a dalšími léčivými přípravky 
 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

ANTIINFEKTIVA 
Antiretrovirotika 
Inhibitory proteáz 
Atazanavir/ritonavir 
(300 q.d./100 q.d./300 q.d.) 

Atazanavir: 
AUC: ↓ 25% 
C

max

: ↓ 28% 

C

min

: ↓ 26%  

Tenofovir: 
AUC: ↑ 37% 
C

max

: ↑ 34% 

C

min

: ↑ 29% 

 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí účinky 
spojené s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Lopinavir/ritonavir 
(400 b.i.d./100 b.i.d./300 q.d.) 

Lopinavir/ritonavir: 
Žádné významné účinky na 
farmakokinetické parametry 
lopinaviru/ritonaviru. 
AUC: ↑ 32% 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 51% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí účinky 
spojené s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Darunavir/ritonavir 
(300/100 b.i.d./300 q.d.) 

Darunavir: 
Žádné významné účinky na 
farmakokinetické parametry 
darunaviru/ritonaviru. 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 22% 
C

min

: ↑ 37% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice může potencovat 
nežádoucí účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

NRTI 
Didanosin 

Současné podávání tenofovir-disoproxil-
fumarátu a didanosinu má za následek 
40-60% zvýšení systémové expozice 
didanosinu, která může zvýšit riziko 
nežádoucích účinků spojených s užíváním 
didanosinu. Vzácně byly zaznamenány 
případy pankreatitidy a laktátové acidózy, 
někdy smrtelné. Současné podávání 
tenofovir-disoproxil-fumarátu 
a didanosinu v denní dávce 400 mg bylo 
spojováno s výrazným snížením počtu 
buněk CD4, pravděpodobně z důvodu 
intracelulární interakce zvyšující hladinu 
fosforylovaného (tj. aktivního) didanosinu. 
Snížení dávky didanosinu na 250 mg 
současně podávané s tenofovir-disoproxil-
fumarátem mělo za následek vysoký 
výskyt virologického selhání v rámci 
několika testovaných kombinací léčby 
HIV-1 infekce. 

Současné podávání tenofovir-
disoproxil-fumarátu a 
didanosinu se nedoporučuje 
(viz bod 4.4). 

Adefovir dipivoxyl 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Tenofovir-disoproxil-fumarát 
se nemá podávat současně s 
adefovir dipivoxylem (viz 
bod 4.4). 

 
 

33 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Antivirotika k léčbě hepatitidy C 
Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
atazanavir/ritonavir 
(300 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát (200 mg/300 mg q.d.)

11

 

Ledipasvir: 
AUC: ↑ 96% 
C

max

: ↑ 68% 

C

min

: ↑ 118% 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 42% 

 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 63% 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 45% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 47% 

C

min

: ↑ 47% 

výšené koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
ledipasviru/sofosbuviru 
a atazanaviru/ritonaviru 
mohou potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, včetně 
poruch funkce ledvin. 
Bezpečnost tenofovir-
disoproxil-fumarátu 
při použití 
s ledipasvirem/sofosbuvirem 
a přípravkem optimalizujícím 
farmakokinetiku (např 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Jestliže nejsou k dispozici jiné 
alternativy, má být tato 
kombinace podávána 
s opatrností a s častým 
sledováním funkce ledvin (viz 
bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
darunavir/ritonavir 
(800 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.)

1

 

Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↓ 27% 
C

max

: ↓ 37% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 48% 

 

Zvýšené koncentrace 
tenofoviru vyplývající ze 
současného podání tenofovir-
disoproxil-fumarátu, 
ledipasviru/sofosbuviru 
a darunaviru/ritonaviru můžou 
potencovat nežádoucí účinky 
spojené s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. 
Bezpečnost tenofovir-
disoproxil-fumarátu 
při použití 
s ledipasvirem/sofosbuvirem 
a přípravkem optimalizujícím 
farmakokinetiku (např 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Jestliže nejsou k dispozici jiné 
alternativy, může tato 
kombinace být podávána 
s opatrností a s častým 
sledováním funkce ledvin (viz 

 
 

34 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 50% 
C

max

: ↑ 64% 

C

min

: ↑ 59% 

bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↓ 34% 
C

max

: ↓ 34% 

C

min

: ↓ 34% 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 98% 
C

max

: ↑ 79% 

C

min

: ↑ 163% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí účinky 
spojené s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
emtricitabin/rilpivirin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(200 mg/25 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Rilpivirin: 
AUC: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí účinky 
spojené s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

 
 

35 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 91% 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
dolutegravir (50 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát (200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Dolutegravir  
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 65% 
C

max

: ↑ 61% 

C

min

: ↑ 115% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí účinky 
spojené s tenofovir-disoproxil-
fimarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
atazanavir/ritonavir 
(300 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔  
C

max

: ↔  

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 42% 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↑ 142% 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 301% 

 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a atazanaviru/ritonaviru 
můžou potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, včetně 
poruch funkce ledvin. 
Bezpečnost tenofovir-
disoproxil-fumarátu 
při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 

 
 

36 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

min

: ↑ 39% 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 29% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 39% 

ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
darunavir/ritonavir 
(800 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC:  ↓28% 
C

max

: ↓ 38% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 24% 

C

min

: ↔ 

 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 39% 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 52% 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a darunaviru/ritonaviru můžou 
potencovat nežádoucí účinky 
spojené s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-fumarátu 
při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400

 

mg/100 mg q.d.) + 

lopinavir/ritonavir 

Sofosbuvir: 
AUC: ↓ 29% 
C

max

: ↓ 41% 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 

 
 

37 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

(800 mg/200 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 30% 

C

min

: ↑ 63% 

 
Lopinavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 42% 

C

min

: ↔ 

podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a lopinaviru/ritonaviru můžou 
potencovat nežádoucí účinky 
spojené s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-fumarátu 
při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
raltegravir 
(400 mg b.i.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Raltegravir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↓ 21% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí účinky 
spojené s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

 
 

38 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↑ 46% 

C

min

: ↑ 70% 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 38% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↓ 53% 
C

max

: ↓ 47% 

C

min

: ↓ 57% 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 81% 
C

max

: ↑ 77% 

C

min

: ↑ 121% 

V případě současného 
podávání 
sofosbuviru/velpatasviru 
a efavirenzu se očekává 
pokles plazmatických 
koncentrací velpatasviru. 
Současné podávání 
sofosbuviru/velpatasviru 
s režimy obsahujícími 
efavirenz se nedoporučuje. 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
emtricitabin/rilpivirin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(200 mg/25 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí účinky 
spojené s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

 
 

39 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

 
Rilpivirin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↑ 44% 

C

min

: ↑ 84% 

Sofosbuvir 
(400 mg q.d.) + 
Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovir
-disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 19% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 23% 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 25% 

C

min

: ↔ 

Není nutná žádná úprava 
dávkování. 

1

 Údaje získané ze současného podávání s ledipasvirem/sofosbuvirem. Střídavé podávání (po 12 hodinách) poskytlo 

podobné výsledky. 

2

 Hlavní cirkulující metabolit sofosbuviru. 

 
Studie provedené s jinými léčivými přípravky 
Při současném podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu s emtricitabinem, lamivudinem, indinavirem, 
efavirenzem, nelfinavirem, sachinavirem (potencovaného ritonavirem, „boosted“), methadonem, 
ribavirinem, rifampicinem, takrolimem nebo hormonální antikoncepcí 
norgestimátem/ethinylestradiolem nedošlo k žádným klinicky významným farmakokinetickým 
interakcím. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát se musí užívat spolu s jídlem, protože jídlo zvyšuje biologickou 
dostupnost tenofoviru (viz bod 5.2). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen (mezi 300-1 000 ukončených těhotenství) 
nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu spojené s tenofovir-disoproxil-
fumarátem. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání tenofovir-
disoproxil-fumarátu v těhotenství lze zvážit, pokud je to nezbytně nutné. 
 

 
 

40 

Kojení 
Bylo prokázáno, že se tenofovir vylučuje do lidského mateřského mléka. Informace o účincích 
tenofoviru na novorozence/děti jsou nedostatečné. Proto se přípravek Viread během kojení nemá 
podávat. 
 
Jako obecné pravidlo se doporučuje, aby ženy infikované HIV nekojily své děti, aby nedošlo 
k přenosu HIV na kojence. 
 
Fertilita 
Klinické údaje ohledně účinku tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu jsou omezené. Studie na 
zvířatech nenaznačují škodlivé účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti musí být 
informováni o tom, že při léčbě tenofovir-disoproxil-fumarátem byly zaznamenány stavy závratí. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
U pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát byly hlášeny vzácné případy poruch funkce 
ledvin, selhání ledvin a méně časté případy proximální renální tubulopatie (včetně Fanconiho 
syndromu), které někdy vedly ke kostním abnormalitám (občas přispívajícím ke zlomeninám). 
U pacientů užívajících přípravek Viread se doporučuje sledování funkce ledvin (viz bod 4.4). 
 
U přibližně jedné třetiny pacientů lze očekávat po léčení tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci 
s jinými antiretrovirovými látkami nežádoucí účinky. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně 
těžké gastrointestinální potíže. Přibližně 1% dospělých pacientů léčených tenofovir-disoproxil-
fumarátem přerušilo léčbu z důvodu gastrointestinálních potíží. 
 
Současné podávání přípravku Viread a didanosinu se nedoporučuje, protože může mít za následek 
zvýšené riziko nežádoucích účinků (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy pankreatitidy 
a laktátové acidózy, někdy smrtelné (viz bod 4.4). 
 
Ukončení léčby přípravkem Viread u pacientů se současnou infekcí HIV a HBV může být spojeno s 
těžkými akutními exacerbacemi hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
Hodnocení nežádoucích účinků tenofovir-disoproxil fumarátu je založeno na údajích o bezpečnosti 
z klinických studií a zkušeností získaných po uvedení na trh. Všechny nežádoucí účinky jsou uvedeny 
v tabulce 2. 
 
Hodnocení nežádoucích účinků podle údajů z klinických studií zaměřených na virus HIV-1 je 
založeno na zkušenostech ze dvou studií s 653 již léčenými dospělými pacienty, kteří dostávali 
tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 443) nebo placebo (n = 210) v kombinaci s dalšími 
antiretrovirovými léčivými přípravky po 24 týdnů, a také na zkušenostech z dvojitě zaslepené 
komparativní kontrolované studie, ve které 600 dosud neléčených dospělých pacientů dostávalo 
tenofovir-disoproxil 245 mg (ve formě fumarátu) (n = 299) nebo stavudin (n = 301) v kombinaci 
s lamivudinem a efavirenzem po 144 týdnů. 
 
Nežádoucí účinky, u kterých vzniklo podezření (i pouhá možnost), že souvisí s danou léčbou, jsou 
uvedeny dále v rozdělení podle orgánových systémů a četnosti. V každé skupině četností jsou 
nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou definovány jako velmi časté 
(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) nebo vzácné (≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000). 
 

 
 

41 

Tabulka 2: Tabulkový přehled nežádoucích účinků spojovaných s tenofovir-disoproxil-
fumarátem na základě zkušeností z klinických studií a po uvedení na trh 
 
Četnost 

Tenofovir-disoproxil-fumarát 

Poruchy metabolismu a výživy: 
Velmi časté: 

hypofosfatemie

1

 

Méně časté: 

hypokalémie

1

 

Vzácné: 

laktátová acidóza 

Poruchy nervového systému: 
Velmi časté: 

závratě 

Gastrointestinální poruchy: 
Velmi časté: 

průjem, zvracení, nauzea 

Časté: 

flatulence 

Méně časté: 

pankreatitida 

Poruchy jater a žlučových cest: 
Časté: 

zvýšen aminotransferáz 

Vzácné: 

jaterní steatóza, hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
Velmi časté: 

vyrážka 

Vzácné: 

angioedém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Méně časté: 

rabdomyolýza

1

, svalová slabost

1

 

Vzácné: 

osteomalácie (projevující se jako bolest kostí a občas přispívající ke 
zlomeninám)

1, 2

, myopatie

1

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Méně časté: 

zvýšená hladina kreatininu, proximální renální tubulopatie (včetně Fanconiho 
syndromu) 

Vzácné: 

akutní selhání ledvin, selhání ledvin, akutní tubulární nekróza, nefritida (včetně 
akutní intersticiální nefritidy)

2

, nefrogenní diabetes insipidus 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 
Velmi časté: 

astenie 

Tento nežádoucí účinek může vzniknout jako následek proximální renální tubulopatie. Pokud toto onemocnění není 

přítomno, není považován za kauzálně související s podáváním tenofovir-disoproxil-fumarátu. 

Tento nežádoucí účinek byl identifikován po uvedení na trh, avšak v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích 

nebo programu s rozšířeným přístupem k tenofovir-disoproxil-fumarátu pozorován nebyl. Kategorie četnosti byla odhadnuta 
podle statistického výpočtu založeného na celkovém počtu pacientů, kteří užívali tenofovir-disoproxil-fumarát 
v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích a programu s rozšířeným přístupem k tenofovir-disoproxil-fumarátu 
(n = 7 319). 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Porucha funkce ledvin 
Protože přípravek Viread může způsobit poškození ledvin, doporučuje se sledování funkce ledvin (viz 
body 4.4 a 4.8 Souhrn bezpečnostního profilu). Proximální renální tubulopatie se obecně vyřešila nebo 
zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. U některých pacientů se však clearance 
kreatininu úplně nevyřešila i přes přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. Pacienti s rizikem 
poruchy funkce ledvin (jako jsou pacienti s výchozími renálními rizikovými faktory, pokročilým 
onemocněním HIV nebo pacienti léčení současně nefrotoxickými léky) mají zvýšené riziko neúplného 
obnovení funkce ledvin i přes ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (viz bod 4.4). 
 
Interakce s didanosinem
 
Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje, protože má za 
následek 40-60% zvýšení systémové expozice didanosinu, která může zvýšit riziko nežádoucích 
účinků spojených s užíváním didanosinu (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy 
pankreatitidy a laktátové acidózy, někdy

 s

mrtelné. 

 

 
 

42 

Metabolické parametry 
Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz 
bod 4.4). 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní infekce. Byl také hlášen výskyt 
autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla 
velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Osteonekróza 
Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 
s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa 
(viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na dvou randomizovaných studiích (studie 
GS-US-104-0321 a GS-US-104-0352) se 184 pediatrickými pacienty infikovanými HIV-1 (ve věku 2 
až < 18 let), kteří po dobu 48 týdnů dostávali léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem (n = 93) nebo 
placebo/srovnávací účinný přípravek (n = 91) v kombinaci s jinými antiretrovirovými látkami (viz 
bod 5.1). Nežádoucí účinky pozorované u pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-
fumarátem byly shodné s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích s tenofovir-
disoproxil-fumarátem u dospělých (viz body 4.8 Tabulkový přehled nežádoucích účinků a 5.1). 
 
U pediatrických pacientů bylo hlášeno snížení BMD. U dospívajících infikovaných HIV-1 bylo 
BMD Z-skóre pozorované u pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem nižší než u pacientů 
dostávajících placebo. U dětí infikovaných HIV-1 bylo BMD Z-skóre pozorované u pacientů, kteří 
byli převedeni na tenofovir-disoproxil-fumarát nižší než u pacientů, kteří zůstali na režimu 
obsahujícím stavudin nebo zidovudin (viz body 4.4 a 5.1). 
 
Čtyři z 89 pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem ve studii GS-US-104-0352 
(střední expozice tenofovir-disoproxil-fumarátu 312 týdnů) ukončili studii kvůli nežádoucím účinkům 
odpovídající proximální renální tubulopatií. Sedm pacientů mělo odhadovanou rychlost glomerulární 
filtrace (GFR) mezi 70 a 90 ml/min/1,73 m

2

. Dva z těchto pacientů měli klinicky významný pokles 

odhadované GFR, která se zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Další zvláštní populace pacientů 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Exacerbace hepatitidy po přerušení léčby 
U pacientů infikovaných HIV se současnou infekcí HBV se po přerušení léčby tenofovir-disoproxil-
fumarátem objevily klinické a laboratorní důkazy hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 
Příznaky 
Pokud dojde k předávkování, musí být u pacienta sledovány příznaky toxicity (viz body 4.8 a 5.3) a 
v případě potřeby zahájena standardní podpůrná léčba. 
 

 
 

43 

Léčba 
Tenofovir může být odstraněn hemodialýzou; střední clearance tenofoviru hemodialýzou je 
134 ml/min. Není známo, zda může být tenofovir odstraněn peritoneální dialýzou. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémovou aplikaci; nukleosidové a nukleotidové 
inhibitory reverzní transkriptázy, ATC kód: J05AF07 
 
Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je fumarátová sůl proléčiva tenofovir-disoproxilu. Tenofovir-disoproxil 
je absorbován a konvertován na léčivou látku tenofovir, která je nukleosidovým monofosfátovým 
(nukleotidovým) analogem. Tenofovir je následně konvertován na aktivní metabolit, tenofovir-
difosfát, obligátní terminátor řetězce, působením konstitutivně exprimovaných buněčných enzymů. 
Tenofovir-difosfát má nitrobuněčný poločas 10 hodin v aktivovaných a 50 hodin v klidových 
periferních krevních mononukleárech (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs). Tenofovir-
difosfát inhibuje reverzní transkriptázu HIV-1 a polymerázu HBV přímou vazebnou kompeticí 
s přirozeným deoxyribonukleotidovým substrátem a po začlenění do DNA ukončením DNA řetězce. 
Tenofovir-difosfát je slabý inhibitor buněčné polymerázy α, β a γ. Při pokusech in vitro neprokázal 
tenofovir při koncentracích do 300 μmol/l účinek na syntézu mitochondriální DNA nebo na produkci 
kyseliny mléčné. 
 
Údaje vztahující se k HIV 
HIV antivirová aktivita in vitro:
 Koncentrace tenofoviru potřebná pro 50% inhibici (EC

50

) divokého 

typu laboratorního kmene HIV-1

IIIB

 je 1-6 μmol/l v liniích lymfoidních buněk a 1,1 μmol/l proti 

izolátům primárního subtypu B HIV-1 v PBMCs. Tenofovir je také aktivní proti HIV-1 subtypům A, 
C, D, E, F, G a O a proti HIV

BaL

 v primárních monocytech/makrofázích. Tenofovir vykazuje aktivitu 

in vitro proti HIV-2, s EC

50

 4,9 μmol/l v buňkách MT-4. 

 
Rezistence: In vitro a u některých pacientů byly selektovány kmeny HIV-1 se sníženou citlivostí na 
tenofovir a s mutací K65R v reverzní transkriptáze (viz Klinická účinnost a bezpečnost). Tenofovir-
disoproxil-fumarát nemají užívat pacienti již léčení antiretrovirotiky s kmeny obsahujícími mutaci 
K65R (viz bod 4.4). Navíc byla tenofovirem u reverzní transkriptázy HIV-1 selektována substituce 
K70E, která vede ke snížené citlivosti na tenofovir. 
 
Klinické studie u pacientů již léčených hodnotily anti-HIV aktivitu tenofovir-disoproxilu 245 mg 
(ve formě fumarátu) proti kmenům HIV-1 s rezistencí vůči nukleosidovým inhibitorům. Výsledky 
ukazují, že pacienti, jejichž HIV vykazoval 3 a více mutací spojených s thymidinovými analogy 
(thymidine-analogue associated mutations, TAMs), které zahrnovaly buď mutaci reverzní 
transkriptázy M41L nebo L210W, vykazovali sníženou citlivost na terapii tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu). 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
Účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu na již léčené a dosud neléčené pacienty infikované HIV-1 byly 
prokázány ve studiích trvajících 48 resp. 144 týdnů. 
 
Ve studii GS-99-907 bylo 550 již léčených dospělých pacientů léčeno placebem nebo tenofovir-
disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) po 24 týdnů. Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 
427 buněk/mm

3

, průměrná výchozí plasmatická HIV-1 RNA byla 3,4 log

10

 kopií/ml (78% pacientů 

mělo virovou nálož < 5 000 kopií/ml) a průměrné trvání předchozí HIV léčby bylo 5,4 roku. Výchozí 
genotypová analýza izolátů HIV od 253 pacientů odhalila, že 94% pacientů má HIV-1 rezistentní 
mutace spojené s nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy, 58% má mutace spojené 
s inhibitory proteázy a 48% má mutace spojené s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy. 
 

 
 

44 

Ve 24. týdnu byla průměrná časově normovaná změna z výchozí úrovně log

10

 plasmatické 

HIV-1 RNA (DAVG

24

) -0,03 log

10

 kopií/ml pro příjemce placeba a -0,61 log

10

 kopií/ml pro příjemce 

tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) (p < 0,0001). Statisticky významný rozdíl 
ve prospěch tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) byl vidět u průměrné časově 
normované změny ve 24. týdnu z výchozího (DAVG

24

) počtu CD4 (+13 buněk/mm

3

 u tenofovir-

disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) oproti -11 buněk/mm

3

 u placeba, p-hodnota = 0,0008). 

Antivirová odpověď na tenofovir-disoproxil-fumarát byla stálá během 48 týdnů (DAVG

48

 byl 

-0,57 log

10

 kopií/ml, poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 nebo 50 kopií/ml byl 41%, resp. 18%). 

Během prvních 48 týdnů vyvinulo mutaci K65R 8 pacientů (2%), léčených tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu). 
 
Dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná fáze studie GS-99-903, trvající 144 týdnů, vyhodnocovala 
účinnost a bezpečnost tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) oproti stavudinu, 
kombinovaného s lamivudinem a efavirenzem, u dospělých pacientů infikovaných HIV-1, dosud 
neléčených antiretrovirovou terapií. Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 279 buněk/mm

3

průměrná výchozí plasmatická HIV-1 RNA byla 4,91 log

10

 kopií/ml, 19% pacientů mělo 

symptomatickou HIV-1 infekci a 18% mělo AIDS. Pacienti byli rozdělení podle výchozí HIV-1 RNA 
a počtu CD4. 43% pacientů mělo výchozí virovou nálož > 100 000 kopií/ml a 39% mělo počet buněk 
CD4 < 200 buněk/ml. 
 
U intent to treat analýzy (chybějící údaje a změna antiretrovirové terapie (ART) jsou považovány za 
selhání) byl poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 kopií/ml a 50 kopií/ml ve 48. týdnu léčby 80%, 
resp. 76% ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) ve srovnání s 84%, resp. 80% 
ve skupině stavudinu. Ve 144. týdnu byl poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 kopií/ml a 50 kopií/ml 
71%, resp. 68% ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) ve srovnání s 64%, 
resp. 63% ve skupině stavudinu. 
 
Průměrná změna od výchozího stavu u HIV-1 RNA a počtu CD4 ve 48. týdnu léčby byla podobná 
u obou léčených skupin (-3,09 a -3,09 log

10

 kopií/ml; +169 a 167 buněk/mm

3

 ve skupině tenofovir-

disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu), resp. skupině stavudinu). Ve 144. týdnu léčby zůstala 
průměrná změna od výchozího stavu podobná u obou léčených skupin (-3,07 a -3,03 log

10

 kopií/ml; 

+263 a +283 buněk/mm

3

 ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu), resp. skupině 

stavudinu). Byla pozorována konzistentní odpověď na léčbu tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě 
fumarátu) bez ohledu na výchozí HIV-1 RNA a počet CD4. 
 
Mutace K65R se objevila v trochu vyšším procentu pacientů ve skupině tenofovir-disoproxil-fumarátu 
než v aktivní kontrolní skupině (2,7% oproti 0,7%). Ve všech případech rezistence k efavirenzu nebo 
lamivudinu buď předcházela nebo nastala současně s rozvojem K65R. Ve skupině tenofovir-
disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) mělo osm pacientů HIV, který vykazoval K65R, u 7 z nich se 
objevil v průběhu prvních 48 týdnů léčby a poslední v 96. týdnu. Až do 144. týdne nebyl pozorován 
žádný další rozvoj K65R. Ve skupině tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) se u jednoho pacienta 
vyvinula substituce K70E. Podle genotypové ani fenotypové analýzy nebyl žádný projev jiných cest 
k rezistenci k tenofoviru. 
 
Údaje vztahující se k HBV 
Antivirová aktivita tenofovir-disoproxil-fumarátu proti viru hepatitidy B (HBV) byla prokázána 
in vitro a klinicky u dospělých a dospívajících. Další informace naleznete v Souhrnech údajů o 
přípravku Viread 245 mg potahované tablety a Viread 33 mg/g granule. 
 
Pediatrická populace 
V rámci studie GS-US-104-0321 dostávalo 87 již léčených pacientů infikovaných HIV-1 ve věku 12 
až < 18 let tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 45) nebo placebo (n = 42) v kombinaci 
s optimalizovaným základním režimem (optimised background regimen, OBR) po dobu 48 týdnů. 
V důsledku omezení studie nebyl na základě plasmatických hladin HIV-1 RNA ve 24. týdnu prokázán 
přínos tenofovir-disoproxil-fumarátu oproti placebu. Přínos se však očekává u dospívající populace na 
základě extrapolace údajů u dospělých a srovnávacích farmakokinetických údajů (viz bod 5.2). 
 

 
 

45 

U pacientů, kteří dostávali léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem nebo placebo, bylo průměrné 
výchozí BMD Z-skóre bederní páteře -1,004 a -0,809 a průměrné výchozí BMD Z-skóre celého těla 
-0,866 a -0,584. Průměrné změny ve 48. týdnu (konec dvojitě zaslepené fáze) byly -0,215 a -0,165 pro 
BMD Z-skóre bederní páteře a -0,254 a -0,179 pro BMD Z-skóre celého těla ve skupině užívající 
tenofovir-disoproxil-fumarát a ve skupině užívající placebo. Průměrná rychlost nárůstu BMD byla 
nižší ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát v porovnání se skupinou užívající placebo. 
Ve 48. týdnu vykazovalo šest dospívajících ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát a jeden 
dospívající pacient ve skupině užívající placebo významný úbytek BMD bederní páteře (definovaný 
jako > 4% úbytek). Z 28 pacientů, kteří dostávali po dobu 96 týdnů léčbu tenofovir-disoproxil-
fumarátem pokleslo BMD Z-skóre bederní páteře o -0,341 a BMD Z-skóre celého těla o -0,458. 
 
Ve studii GS-US-104-0352 bylo 97 již léčených pacientů ve věku 2 až < 12 let se stabilní virologickou 
supresí při léčbě režimem obsahujícím stavudin nebo zidovudin randomizováno buď na náhradu 
stavudinu nebo zidovudinu tenofovir-disoproxil-fumarátem (n = 48) nebo na pokračování původního 
režimu (n = 49) po dobu 48 týdnů. Ve 48. týdnu byla u 83% pacientů ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát a u 92% pacientů ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin koncentrace 
HIV-1 RNA < 400 kopií/ml. Rozdíl mezi podílem pacientů, kteří si udrželi koncentraci < 400 kopií/ml 
ve 48. týdnu, byl ovlivněn hlavně vyšším počtem ukončení léčby ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát. Po vyloučení chybějících údajů byla ve 48. týdnu u 91% pacientů ve skupině 
užívající tenofovir-disoproxil-fumarát a u 94% pacientů ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin 
koncentrace HIV-1 RNA < 400 kopií/ml. 
 
U pediatrických pacientů bylo hlášeno snížení BMD. U pacientů, kteří dostávali léčbu tenofovir-
disoproxil-fumarátem nebo stavudinem nebo zidovudinem, bylo průměrné výchozí BMD Z-skóre 
bederní páteře -1,034 a -0,498 a průměrné výchozí BMD Z-skóre celého těla -0,471 a -0,386. 
Průměrné změny ve 48. týdnu (na konci randomizované fáze) byli 0,032 a 0,087 pro BMD Z-skóre 
bederní páteře a -0,184 a -0,027 pro BMD Z-skóre celého těla ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát a ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin. Průměrná rychlost nárůstu kostní 
hmoty bederní páteře ve 48. týdnu byla podobná ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát i ve 
skupině užívající stavudin nebo zidovudin. Nárůst kostní hmoty celého těla byl ve skupině užívající 
tenofovir-disoproxil-fumarát oproti skupině užívající stavudin nebo zidovudin nižší. Významný 
úbytek (> 4%) BMD bederní páteře byl ve 48. týdnu pozorován u jednoho pacienta léčeného 
tenofovir-disoproxil-fumarátem a nebyl pozorován u žádného z pacientů léčených stavudinem nebo 
zidovudinem. BMD Z-skóre pokleslo o -0,012 pro bederní páteř a o -0,338 pro celé tělo u 64 pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem po dobu 96 týdnů. Hodnoty BMD Z-skóre nebyly upraveny 
podle výšky a tělesné hmotnosti. 
 
Z 89 pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem ve studii GS-US-104-0352 
(střední expozice 104 týdnů) ukončili 4 pacienti studii kvůli nežádoucím účinkům odpovídajících 
proximální renální tubulopatií. 
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Viread u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s HIV a chronickou 
hepatitidou B (informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2). 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je vodou rozpustný ester proléčiva, který se in vivo rychle konvertuje na 
tenofovir a formaldehyd. 
 
Tenofovir se nitrobuněčně konvertuje na tenofovir-monofosfát a na aktivní látku tenofovir-difosfát. 
 
Absorpce 
Po perorálním podání tenofovir-disoproxil-fumarátu pacientům infikovaným HIV se tenofovir-
disoproxil-fumarát rychle absorbuje a konvertuje na tenofovir. Po podání vícenásobných dávek 
tenofovir-disoproxil-fumarátu s jídlem pacientům infikovaným HIV byly průmĕrné (koeficient 
odchylky v %) výsledné hodnoty C

max

, AUC a C

min

 tenofoviru 326 (36,6%) ng/ml, 

 
 

46 

3 324 (41,2%) ng·h/ml, resp. 64,4 (39,4%) ng/ml. Maximální koncentrace tenofoviru jsou pozorovány 
v séru během jedné hodiny po podání nalačno a během dvou hodin, je-li užit spolu s jídlem. Perorální 
biologická dostupnost tenofoviru z tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů nalačno byla přibližně 
25%. Podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu spolu s velmi tučným jídlem zvýšilo perorální 
biologickou dostupnost, kdy AUC tenofoviru vzrostlo o přibližně 40% a C

max

 přibližně o 14%. Po 

první dávce tenofovir-disoproxil-fumarátu pacientům po jídle se střední C

max

 v séru pohybovala 

v rozmezí od 213 do 375 ng/ml. Nicméně podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu spolu s lehkým 
jídlem nemělo významný účinek na farmakokinetiku tenofoviru. 
 
Distribuce 
Ustálený objem distribuce tenofoviru po intravenózním podání se odhaduje na přibližně 800 ml/kg. Po 
perorálním podání tenofovir-disoproxil-fumarátu je tenofovir distribuován do většiny tkání; nejvyšší 
koncentrace se vyskytují v ledvinách, játrech a obsahu střev (preklinické studie). Vazba proteinu 
tenofoviru k proteinu plasmy nebo séra bylo in vitro menší než 0,7, resp. 7,2% v celém rozmezí 
koncentrace tenofoviru od 0,01 do 25 μg/ml. 
 
Biotransformace 
Studie in vitro prokázaly, že ani tenofovir-disoproxil-fumarát, ani tenofovir nejsou substráty pro 
enzymy CYP450. Navíc při znatelně vyšších koncentracích (přibližně 300násobných) než byly ty, 
které byly pozorovány in vivo, tenofovir in vitro neinhiboval metabolismus léku zprostředkovaný 
jakýmikoliv hlavními lidskými CYP450 izoformami, účastnícími se biotransformace léku (CYP3A4, 
CYP2D6, CYP2C9, CYP2E1 nebo CYP1A1/2). Tenofovir-disoproxil-fumarát v koncentraci 
100 μmol/l neměl žádný účinek na žádné izoformy CYP450, s výjimkou CYP1A1/2, kde byla 
pozorovaná malá (6%), ale statisticky významná redukce metabolismu substrátu CYP1A1/2. Podle 
těchto údajů není pravděpodobné, že by se objevily klinicky významné interakce tenofovir-disoproxil-
fumarátu a léčivých přípravků metabolizovaných CYP450. 
 
Eliminace 
Tenofovir je primárně eliminován ledvinami jak filtrací, tak také aktivním tubulárním transportním 
systémem. Po intravenózním podání se močí eliminuje přibližně 70-80% dávky v nezměněném stavu. 
Celková clearance byla odhadnuta přibližně na 230 ml/h/kg (přibližně 300 ml/min). Renální clearance 
byla odhadnuta přibližně na 160 ml/h/kg (přibližně 210 ml/min), což je více než míra glomerulární 
filtrace. To naznačuje, že aktivní tubulární sekrece je důležitou součástí eliminace tenofoviru. Po 
perorálním podání je terminální poločas tenofoviru přibližně 12 až 18 hodin. 
 
Studie odhalily dráhu aktivní tubulární sekrece tenofoviru, kdy přítok do buňky proximálního tubulu 
zajišťují lidské organické aniontové transportéry (hOAT) 1 a 3 a odtok do moči zajišťuje 
multirezistentní protein 4 (Multidrug Resistant Protein 4, MRP 4). 
 
Linearita/nelinearita 
V rozmezí dávky od 75 do 600 mg byla farmakokinetika tenofoviru nezávislá na dávce tenofovir-
disoproxil-fumarátu a nebyla ovlivněna ani opakovaným podáním při jakékoliv velikosti dávky. 
 
Pohlaví 
Omezené údaje o farmakokinetice tenofoviru u žen neindikují žádný větší vliv pohlaví. 
 
Etnikum 
Farmakokinetika nebyla specificky studována u různých etnických skupin. 
 
Pediatrická populace 
Farmakokinetika tenofoviru v ustáleném stavu byla vyhodnocena u 8 dospívajících pacientů (ve věku 
12 až < 18 let) infikovaných HIV-1 s tělesnou hmotností ≥ 35 kg a u 23 dětí infikovaných HIV-1 ve 
věku 2 až < 12 let (viz tabulka 3 níže). Expozice tenofoviru u těchto pediatrických pacientů užívajících 
denně perorální dávku tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) nebo 6,5 mg tenofovir-
disoproxilu (ve formě fumarátu)/kg tělesné hmotnosti až do maximální dávky 245 mg byla podobná 
expozicím u dospělých užívajících dávky tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) jednou 
denně. 

 
 

47 

 
Tabulka 3: Průměrné (± SD) hodnoty farmakokinetických parametrů tenofoviru podle 
věkových skupin u pediatrických pacientů 
 

Dávka a léková forma 

245 mg potahované tablety 

12 až < 18 let (n = 8) 

6.5 mg/kg granule 

2 až < 12 let (n = 23) 

C

max

 (μg/ml) 

0,38 ± 0,13 

0,24 ± 0,13 

AUC

tau

 (μg·h/ml) 

3,39 ± 1,22 

2,59 ± 1,06 

 
Farmakokinetické studie nebyly prováděny u dětí mladších 2 let. 
 
Porucha funkce ledvin 
Farmakokinetické parametry tenofoviru byly stanoveny po podání jednorázové dávky tenofovir-
disoproxilu 245 mg 40 dospělým pacientům neinfikovaným HIV s různým stupněm poruch funkce 
ledvin definovaných podle výchozí clearance kreatininu (CrCl) (normální funkce ledvin je při CrCl 
> 80 ml/min; lehká porucha funkce je při CrCl = 50-79 ml/min; středně těžká při CrCl = 30-49 ml/min 
a těžká při CrCl = 10-29 ml/min). V porovnání s pacienty s normální funkcí ledvin je průměrná 
hodnota (koeficient odchylky v %) expozice tenofoviru zvýšená z 2 185 (12%) ng·h/ml u jedinců 
s CrCl > 80 ml/min na 3 064 (30%) ng·h/ml, 6 009 (42%) ng·h/ml, resp. 15 985 (45%) ng·h/ml 
u pacientů s lehkou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin.  
 
Farmakokinetika tenofoviru nebyla studována u dospělých pacientů s clearance kreatininu 
< 10 ml/min bez hemodialýzy a u pacientů s ESRD s peritoneální nebo s jinými formami dialýzy. 
 
Farmakokinetika tenofoviru u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin nebyla studována. 
Nejsou dostupné žádné údaje, na jejichž základě by bylo možné doporučit dávkování (viz body 4.2 
a 4.4). 
 
Porucha funkce jater 
Dospělým pacientům neinfikovaným HIV s různým stupněm poruchy funkce jater hodnocené podle 
Child-Pugh-Turcottovy (CPT) klasifikace byla podána jednorázová dávka 245 mg tenofovir-
disoproxilu. Farmakokinetika tenofoviru nebyla u jedinců s poruchou funkce jater podstatně změněna, 
což nasvědčuje tomu, že u těchto jedinců není nutná úprava dávkování. Průměrné (koeficient odchylky 
v %) hodnoty C

max

 a AUC

0-∞

 tenofoviru u zdravých jedinců byly 223 (34,8%) ng/ml, resp. 

2 050 (50,8%) ng·h/ml v porovnání s 289 (46,0%) ng/ml a 2 310 (43,5%) ng·h/ml u jedinců se středně 
těžkou poruchou funkce jater a 305 (24,8%) ng/ml a 2 740 (44,0%) ng·h/ml u jedinců s těžkou 
poruchou funkce jater. 
 
Nitrobuněčná farmakokinetika 
Bylo zjištěno, že poločas tenofovir-difosfátu v lidských neproliferujícich periferních krevních 
mononukleárech (PBMC) je přibližně 50 hodin, zatímco poločas v buňkách PBMC stimulovaných 
fytohemaglutininem je přibližně 10 hodin. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické farmakologické studie bezpečnosti neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Údaje ze 
studií toxicity po opakovaném podávání u potkanů, psů a opic po expozici vyšší nebo rovné klinické 
expozici, které jsou významné pro klinické použití, zahrnují renální a kostní toxicitu a pokles 
koncentrace fosfátů v séru. Kostní toxicita byla diagnostikována jako osteomalácie (opice) a snížená 
kostní hustota (BMD) (potkani a psi). Kostní toxicita u mladých dospělých potkanů a psů se 
vyskytovala při ≥ 5násobných expozicích u pediatrických nebo dospělých jedinců. Kostní toxicita se 
vyskytovala u mladých infikovaných opic při velmi vysokých expozicích po subkutánním podání 
(≥ 40násobná expozice u pacientů). Poznatky ze studií s potkany a opicemi naznačily, že v závislosti 
na podávané látce dochází k poklesu intestinální absorpce fosfátu s možnou sekundární redukcí BMD. 
 
Studie genotoxicity ukázaly pozitivní výsledky v in vitro testu u myšího lymfomu, neprůkazné 
výsledky v jednom z kmenů použitých v Amesově testu a slabě pozitivní výsledky v testu 

 
 

48 

neplánované syntézy DNA (unscheduled DNA synthesis, UDS) s primárními potkaními hepatocyty. 
Výsledky však byly negativní v in vivo mikronukleárním testu v kostní dřeni myši. 
 
Studie kancerogenity po perorálním podání u potkanů a myší ukázaly jen nízký výskyt duodenálních 
tumorů v případě velmi vysoké dávky u myší. Není pravděpodobné, že by tyto tumory byly významné 
pro člověka. 
 
Studie reprodukční toxicity s potkany a králíky neprokázaly vliv na fertilitu, březost nebo na 
parametry plodu. Ve studiích perinatální a postnatální toxicity však tenofovir-disoproxil-fumarát snížil 
index životaschopnosti a tělesnou hmotnost mláďat při maternálně toxických dávkách. 
 
Léčivá látka tenofovir-disoproxil-fumarát a hlavní produkty její přeměny přetrvávají dlouhodobě 
v životním prostředí. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Monohydrát laktosy 
Magnesium-stearát (E572) 
Mikrokrystalická celulosa (E460) 
Předbobtnalý škrob 
 
Potahová vrstva tablety 
Triacetin (E1518) 
Hypromelosa (E464) 
Monohydrát laktosy 
Oxid titaničitý (E171) 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Lahvička z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 
uzávěrem, která obsahuje 30 potahovaných tablet a silikagelový vysoušeč. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1 lahvičku s 30 potahovanými 
tabletami a krabička obsahující 90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. Na trhu nemusí být 
všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 

 
 

49 

 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/01/200/006 
EU/1/01/200/007 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 5. února 2002 
Datum posledního prodloužení registrace: 14. prosince 2011 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 
Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 
 

50 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Viread 204 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje tenofovirum disoproxilum 204 mg (ve formě tenofoviri disoproxili 
fumaras). 
 
Pomocná látka se známým účinkem  
Jedna tableta obsahuje 137 mg laktosy (ve formě monohydrátu laktosy). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta (tableta). 
 
Bílé potahované tablety tvaru tobolky o rozměrech 15,4 mm x 7,3 mm, na jedné straně je vyraženo 
„GSI“ a na druhé straně „250“. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
Potahované tablety Viread 204 mg jsou indikovány v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými 
přípravky k léčbě pediatrických pacientů infikovaných HIV-1 s rezistencí k NRTI nebo toxicitami, 
které zabraňují použití látek první volby, ve věku 6 až < 12 let, o tělesné hmotnosti od 28 kg do méně 
než 35 kg. 
 
Rozhodnutí o použití přípravku Viread k léčbě pacientů s HIV-1 infekcí již léčených antiretrovirotiky 
je nutné založit na testování virové rezistence a/nebo anamnéze léčby jednotlivých pacientů.  
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka pro pediatrické pacienty infikované HIV-1, ve věku 6 až < 12 let, o tělesné 
hmotnosti od 28 kg do 35 kg, kteří jsou schopni spolknout potahované tablety, je jedna 204 mg tableta, 
užívaná jednou denně perorálně spolu s jídlem. 
 
Informace o použití přípravků Viread 123 mg a 163 mg potahované tablety k léčbě pediatrických 
pacientů infikovaných HIV-1, ve věku 6 až < 12 let, o tělesné hmotnosti od 17 kg do < 22 kg a od 
22 kg do < 28 kg, naleznete v příslušných Souhrnech údajů o přípravku. 
 
Přípravek Viread je rovněž dostupný jako granule 33 mg/g k léčbě pediatrických pacientů 
infikovaných HIV-1 ve věku 2 až < 12 let, o tělesné hmotnosti < 17 kg nebo pediatrických pacientů, 
kteří nejsou schopni spolknout potahované tablety. Další informace naleznete v Souhrnu údajů o 
přípravku pro Viread 33 mg/g granule. 
 
Vynechaná dávka 
Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Viread a uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy je 
přípravek obvykle užíván, má co nejdříve užít přípravek Viread s jídlem a vrátit se k normálnímu 

 
 

51 

rozvrhu dávkování. Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Viread a uplynulo více než 12 hodin od 
doby, kdy je přípravek obvykle užíván a je téměř čas pro užití další dávky, pacient nemá užít 
vynechanou dávku, ale jednoduše se vrátit k obvyklému rozvrhu dávkování. 
 
Jestliže pacient zvrací do 1 hodiny po užití přípravku Viread, má užít další tabletu. Jestliže pacient 
zvrací po více než 1 hodině po užití přípravku Viread, nemusí užít další dávku. 
 
Zvláštní populace pacientů 
Porucha funkce ledvin
 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 
 
Porucha funkce jater 
U pacientů s poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Jestliže se přeruší léčba potahovanými tabletami Viread 204 mg u pacientů současně infikovaných 
HIV a virem hepatitidy B (HBV), je třeba u těchto pacientů pozorně sledovat příznaky exacerbace 
hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu u dětí infikovaných HIV-1 ve věku méně než 
2 roky nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu u dětí s chronickou hepatitidou B ve věku 2 až 
< 12 let nebo s tělesnou hmotností < 35 kg nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Způsob podání 
Potahované tablety Viread 204 mg se mají užívat jednou denně, perorálně, s jídlem. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Všeobecně 
Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 
sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s národními doporučeními. 
 
Současné podávání s jinými léčivými přípravky 

Viread se nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-
disoproxil-fumarát nebo tenofovir-alafenamid. 

Viread se nemá podávat současně s adefovir-dipivoxylem. 

Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje. Současné 
podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu má za následek 40-60% zvýšení 
systémové expozice didanosinu, které může zvýšit riziko nežádoucích účinků spojených 
s užíváním didanosinu (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy pankreatitidy a 
laktátové acidózy, někdy smrtelné. Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
a didanosinu v denní dávce 400 mg bylo spojováno s výrazným snížením počtu buněk CD4, 
pravděpodobně z důvodu intracelulární interakce zvyšující hladinu fosforylovaného (tj. 
aktivního) didanosinu. Snížení dávky didanosinu na 250 mg současně podávané s tenofovir-
disoproxil-fumarátem mělo za následek vysoký výskyt virologického selhání v rámci několika 
testovaných kombinací léčby HIV-1 infekce. 

 

 
 

52 

Terapie trojicí nukleosidů/nukleotidů 
Existují údaje o vysoké míře virologického selhání a o vzniku rezistence, obojí v časném stádiu u HIV 
pacientů, když byl tenofovir-disoproxil-fumarát podáván současně s lamivudinem a abakavirem, stejně 
jako s lamivudinem a didanosinem v dávkovacím režimu jednou denně. 
 
Účinky na ledviny a kosti u dospělé populace 
Účinky na ledviny 
Tenofovir je eliminován především ledvinami. V klinické praxi bylo v souvislosti s používáním 
tenofovir-disoproxil-fumarátu hlášeno selhání ledvin, poruchy funkce ledvin, zvýšení hladiny 
kreatininu, hypofosfatemie a proximální tubulopatie (včetně Fanconiho syndromu) (viz bod 4.8). 
 
Porucha funkce ledvin 
Bezpečnost použití tenofoviru z hlediska funkce ledvin byla u dospělých pacientů s poruchou funkce 
ledvin (clearance kreatininu < 80 ml/min) studována jenom ve velmi omezené míře. 
 
Účinky na kosti 
U pacientů infikovaných HIV v kontrolované klinické studii trvající 144 týdnů, která srovnávala 
tenofovir-disoproxil-fumarát se stavudinem v kombinaci s lamivudinem a efavirenzem u dospělých 
pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky, byl pozorován malý pokles kostní hustoty (bone mineral 
density
, BMD) v proximálním femuru a v páteři u obou léčených skupin. Pokles BMD v páteři a 
změny kostních biomarkerů ve srovnání s výchozími hodnotami byly významně vyšší ve skupině 
léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem ve 144. týdnu. Pokles BMD v proximálním femuru byl 
významně vyšší v této skupině do 96. týdnu. Nicméně zvýšené riziko vzniku zlomenin nebo příznaky 
vzniku klinicky významných kostních abnormalit se v průběhu 144 týdnů neprojevily. 
 
V jiných studiích (prospektivní a průřezové) bylo nejvýraznější snížení BMD pozorováno u pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem v rámci léčebného režimu obsahujícího potencovaný 
inhibitor proteázy. U pacientů s osteoporózou, kteří mají vyšší riziko zlomenin, mají být zváženy jiné 
dostupné dávkovací režimy. 
 
Kostní abnormality (občas přispívající ke zlomeninám) mohou být spojeny s proximální renální 
tubulopatií (viz bod 4.8). 
 
Účinky na ledviny a kosti u pediatrické populace 
V souvislosti s dlouhodobými účinky kostní a renální toxicity existují nejistoty. Kromě toho není 
možné plně zaručit reverzibilitu renální toxicity. Proto je doporučený multidisciplinární přístup pro 
adekvátní zvážení rovnováhy přínosu/rizika léčby v každém individuálním případě, rozhodnutí se pro 
vhodné sledování během léčby (včetně rozhodnutí ukončit léčbu) a zvážení potřeby suplementace. 
 
Účinky na ledviny 
V klinické studii GS-US-104-0352 byly hlášeny nežádoucí účinky na ledviny odpovídající proximální 
renální tubulopatii u pediatrických pacientů infikovaných HIV-1 ve věku 2 až < 12 let (viz body 4.8 a 
5.1). 
 
Sledování funkce ledvin 
Před začátkem léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem se doporučuje vyhodnotit funkci ledvin 
(clearance kreatininu a sérové fosfáty) u všech pacientů a rovněž se doporučuje sledovat funkci ledvin 
po dvou až čtyřech týdnech léčby, po třech měsících léčby a každé tři až šest měsíců poté u pacientů 
bez renálních rizikových faktorů. U pacientů s rizikem poruch funkce ledvin je nutné častější 
sledování funkce ledvin. 
 
Postup při renálních abnormalitách 
Jsou-li u pediatrických pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát potvrzeny sérové fosfáty 
< 3,0 mg/dl (0,96 mmol/l), měla by se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce ledvin, včetně 
stanovení koncentrace glukosy a draslíku v krvi a koncentrace glukosy v moči (viz bod 4.8, 
proximální tubulopatie). Existuje-li podezření na renální abnormality nebo byly-li zjištěny renální 
abnormality, má být zajištěna konzultace s nefrologem pro zvážení přerušení léčby tenofovir-

 
 

53 

disoproxil-fumarátem. Přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem se má také zvážit v případě 
progresivního poklesu funkce ledvin, když nebyla identifikována žádná jiná příčina. 
 
Současné podávání a riziko renální toxicity 
Tenofovir-disoproxil-fumarát by se neměl užívat současně nebo bezprostředně po užívání 
nefrotoxických léčivých přípravků (např. aminoglykosidů, amfotericinu B, foskarnetu, gancikloviru, 
pentamidinu, vankomycinu, cidofoviru nebo interleukinu-2). Je-li současné užívání tenofovir-
disoproxil-fumarátu a nefrotoxických látek nezbytné, je nutné sledovat funkci ledvin každý týden. 
 
U pacientů s rizikovým faktorem pro renální dysfunkci užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát byly 
po zahájení léčby vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAIDs) nebo kombinací 
více NSAIDs pozorovány případy akutního renálního selhání. Pokud je tenofovir-disoproxil-fumarát 
podáván s NSAIDs, je potřeba zvýšeně sledovat renální funkce. 
 
U pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci s ritonavirem nebo kobicistatem 
potencovanými („boosted“) inhibitory proteázy bylo hlášeno vyšší riziko poruchy funkce ledvin. U 
těchto pacientů je nutné pečlivé sledování funkce ledvin (viz bod 4.5). U pacientů s renálními 
rizikovými faktory má být souběžné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu s potencovaným 
inhibitorem proteázy pečlivě vyhodnoceno. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát nebyl klinicky hodnocen u pacientů léčených přípravky, které jsou 
eliminovány stejnou renální cestou, včetně transportních proteinů - lidských organických aniontových 
transportérů (human organic anion transporter, hOAT1) 1 a 3 nebo MRP 4 (např. cidofovir, známý 
nefrotoxický léčivý přípravek). Tyto renální transportní proteiny mohou být odpovědné za tubulární 
sekreci a částečně za renální eliminaci tenofoviru a cidofoviru. V důsledku toho se může změnit 
farmakokinetika těchto léčivých přípravků, které jsou eliminovány stejnou renální cestou, včetně 
transportních proteinů hOAT 1 a 3 nebo MRP 4, jsou-li podávány současně. Pokud to není zcela 
nezbytné, současné užívání těchto léčivých přípravků, které jsou eliminovány stejnou renální cestou, 
se nedoporučuje, ale pokud je to nevyhnutné, je třeba kontrolovat funkci ledvin každý týden (viz 
bod 4.5). 
 
Porucha funkce ledvin 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz bod 4.2). Léčba tenofovir-disoproxil-fumarátem se nemá zahajovat u pediatrických 
pacientů s poruchou funkce ledvin, a má být přerušena u pediatrických pacientů, u kterých se objeví 
porucha funkce ledvin během léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Účinky na kosti 
Přípravek Viread může způsobit snížení BMD. Účinky změn BMD souvisejících s podáváním 
tenofovir-disoproxil-fumarátu na dlouhodobý stav kostí a riziko vzniku zlomenin v budoucnosti 
nejsou v současné době známy (viz bod 5.1). 
 
Pokud byly u pediatrických pacientů zjištěny kostní abnormality nebo existuje-li podezření na kostní 
abnormality, má být zajištěna konzultace s endokrinologem a/nebo nefrologem. 
 
Pacienti se současnou infekcí HIV a virem hepatitidy B nebo C 
U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C léčených antiretrovirovou terapií existuje zvýšené 
riziko závažných a potenciálně smrtelných jaterních nežádoucích účinků. 
 
Pro stanovení optimální léčby infekce HIV u pacientů se současnou infekcí virem hepatitidy B (HBV) 
se mají lékaři řídit aktuálními pokyny k léčbě infekce HIV. 
 
V případě současné antivirové léčby hepatitidy B nebo C si přečtěte také příslušný Souhrn údajů o 
přípravku k těmto léčivým přípravkům. 
 
Ukončení léčby přípravkem Viread u pacientů se současnou infekcí HIV a HBV může být spojeno 
s těžkými akutními exacerbacemi hepatitidy. Pacienti se současnou infekcí HIV a HBV, u kterých byla 

 
 

54 

ukončena léčba přípravkem Viread, musí být pečlivě klinicky i laboratorně sledováni po dobu nejméně 
6 měsíců po ukončení léčby. U pacientů s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou se přerušení 
léčby nedoporučuje, protože exacerbace hepatitidy po ukončení léčby může vést k dekompenzaci jater. 
 
Použití s některými antivirotiky k léčbě hepatitidy C 
Bylo prokázáno, že současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a ledipasviru/sofosbuviru nebo 
sofosbuviru/velpatasviru má za následek zvýšení plazmatických koncentrací tenofoviru, zejména 
pokud se používá současně režim léčby HIV obsahující tenofovir-disoproxil-fumarát a přípravek 
optimalizující farmakokinetiku (ritonavir nebo kobicistat). Bezpečnost tenofovir-disoproxil-fumarátu v 
použití s ledipasvirem/sofosbuvirem nebo sofosbuvirem/velpatasvirem a přípravkem optimalizujícím 
farmakokinetiku nebyla stanovena. Je třeba zvážit možné přínosy a rizika související se současným 
podáváním ledipasviru/sofosbuviru nebo sofosbuviru/velpatasviru s tenofovir-disoproxil-fumarátem v 
kombinaci s potencovaným inhibitorem HIV proteázy (např. atazanavirem nebo darunavirem), 
zejména u pacientů se zvýšeným rizikem poruch ledvin. Pacienti užívající ledipasvir/sofosbuvir nebo 
sofosbuvir/velpatasvir současně s tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci s potencovaným 
inhibitorem HIV proteázy mají být sledováni ohledně nežádoucích účinků souvisejících s tenofovir-
disoproxil-fumarátem. 
 
Onemocnění jater 
Tenofovir a tenofovir-disoproxil-fumarát nejsou metabolizovány jaterními enzymy. Farmakokinetická 
studie byla provedena u dospělých pacientů, neinfikovaných HIV, s různým stupněm poruchy funkce 
jater. U těchto pacientů nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické změny (viz bod 5.2). 
 
U pacientů s preexistující dysfunkcí jater, včetně chronické aktivní hepatitidy, se při kombinované 
antiretrovirové terapii (combination antiretroviral therapy, CART) projevuje zvýšená četnost 
abnormální funkce jater a tyto pacienty je třeba sledovat obvyklým způsobem. Prokáže-li se u těchto 
pacientů zhoršení jaterního onemocnění, musí být zváženo přerušení nebo vysazení léčby.  
 
Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero 
Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což 
je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudinu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci u 
HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; ty 
se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími 
účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktátemie, 
hyperlipázemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i  neurologické poruchy 
s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, zda jsou 
takové neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte, 
které bylo in utero vystaveno působení analog nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné klinické 
nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní 
doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV. 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky 
závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během 
několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou 
retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou 
Pneumocystis jirovecii. Jakékoli příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě potřeby by 
měla být zahájena příslušná léčba. 
 

 
 

55 

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova 
choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. 
 
Osteonekróza 
Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 
alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 
především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART. 
Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost 
kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 
Potahované tablety Viread 204 mg obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými 
problémy s intolerancí galaktosy, s vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a 
galaktosy nemají proto tento léčivý přípravek užívat. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Na základě výsledků pokusů in vitro a známé cesty eliminace tenofoviru jsou velmi málo 
pravděpodobné interakce tenofoviru s jinými léčivými přípravky zprostředkované CYP450. 
 
Současné používání se nedoporučuje 
Přípravek Viread se nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-
disoproxil-fumarát nebo tenofovir-alafenamid. 
 
Přípravek Viread se nemá podávat současně s adefovir dipivoxylem. 
 
Didanosin 
Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje (viz bod 4.4 a 
tabulka 1). 
 
Léčivé přípravky eliminované ledvinami 
Tenofovir je primárně eliminován ledvinami. Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
s léčivými přípravky, které snižují funkci ledvin nebo u kterých dochází ke kompetici o aktivní 
tubulární sekreci prostřednictvím transportních proteinů hOAT 1, hOAT 3 nebo MRP 4 (např. 
cidofovir), může proto zvyšovat sérové koncentrace tenofoviru a/nebo současně podávaných léčivých 
přípravků. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát se nemá užívat současně nebo bezprostředně po užívání nefrotoxických 
léčivých přípravků. Některé příklady zahrnují aminoglykosidy, amfotericin B, foskarnet, ganciklovir, 
pentamidin, vankomycin, cidofovir nebo interleukin-2, nejsou však omezeny jen na tyto léčivé 
přípravky (viz bod 4.4). 
 
Vzhledem k tomu, že takrolimus může ovlivňovat funkci ledvin, doporučuje se pečlivé sledování při 
jeho současném podávání s tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Další interakce 
Interakce mezi tenofovir-disoproxil-fumarátem a jinými léčivými přípravky jsou uvedeny v Tabulce 1 
níže (nárůst je označen „↑“, snížení „↓“, beze změny „↔“, dvakrát denně „b.i.d.“ a jednou denně 
„q.d.“). 
 

 
 

56 

Tabulka 1: Interakce mezi tenofovir-disoproxil-fumarátem a dalšími léčivými přípravky 
 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

ANTIINFEKTIVA 
Antiretrovirotika 
Inhibitory proteáz 
Atazanavir/ritonavir 
(300 q.d./100 q.d./300 q.d.) 

Atazanavir: 
AUC: ↓ 25% 
C

max

: ↓ 28% 

C

min

: ↓ 26%  

Tenofovir: 
AUC: ↑ 37% 
C

max

: ↑ 34% 

C

min

: ↑ 29% 

 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Lopinavir/ritonavir 
(400 b.i.d./100 b.i.d./300 q.d.) 

Lopinavir/ritonavir: 
Žádné významné účinky na 
farmakokinetické parametry 
lopinaviru/ritonaviru. 
AUC: ↑ 32% 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 51% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Darunavir/ritonavir 
(300/100 b.i.d./300 q.d.) 

Darunavir: 
Žádné významné účinky na 
farmakokinetické parametry 
darunaviru/ritonaviru. 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 22% 
C

min

: ↑ 37% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

NRTI 
Didanosin 

Současné podávání tenofovir-disoproxil-
fumarátu a didanosinu má za následek 
40-60% zvýšení systémové expozice 
didanosinu, která může zvýšit riziko 
nežádoucích účinků spojených s užíváním 
didanosinu. Vzácně byly zaznamenány 
případy pankreatitidy a laktátové acidózy, 
někdy smrtelné. Současné podávání 
tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu 
v denní dávce 400 mg bylo spojováno 
s výrazným snížením počtu buněk CD4, 
pravděpodobně z důvodu intracelulární 
interakce zvyšující hladinu 
fosforylovaného (tj. aktivního) didanosinu. 
Snížení dávky didanosinu na 250 mg 
současně podávané s tenofovir-disoproxil-
fumarátem mělo za následek vysoký 
výskyt virologického selhání v rámci 
několika testovaných kombinací léčby 
HIV-1 infekce. 

Současné podávání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu a didanosinu se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Adefovir dipivoxyl 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Tenofovir-disoproxil-
fumarát se nemá podávat 
současně s adefovir 
dipivoxylem (viz bod 4.4). 

 
 

57 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Antivirotika k léčbě hepatitidy C 
Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
atazanavir/ritonavir 
(300 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát (200 mg/300 mg q.d.)

1

 

Ledipasvir: 
AUC: ↑ 96% 
C

max

: ↑ 68% 

C

min

: ↑ 118% 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 42% 

 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 63% 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 45% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 47% 

C

min

: ↑ 47% 

Zvýšené koncentrace 
tenofoviru vyplývající ze 
současného podání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
ledipasviru/sofosbuviru 
a atazanaviru/ritonaviru 
mohou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití 
s ledipasvirem/sofosbuvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Jestliže nejsou k dispozici 
jiné alternativy, má být tato 
kombinace podávána 
s opatrností a s častým 
sledováním funkce ledvin 
(viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
darunavir/ritonavir 
(800 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.)

1

 

Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↓ 27% 
C

max

: ↓ 37% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 48% 

 

Zvýšené koncentrace 
tenofoviru vyplývající ze 
současného podání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
ledipasviru/sofosbuviru 
a darunaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. 
Bezpečnost tenofovir-
disoproxil-fumarátu 
při použití 
s ledipasvirem/sofosbuvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Jestliže nejsou k dispozici 
jiné alternativy, může tato 

 
 

58 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 50% 
C

max

: ↑ 64% 

C

min

: ↑ 59% 

kombinace být podávána 
s opatrností a s častým 
sledováním funkce ledvin 
(viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↓ 34% 
C

max

: ↓ 34% 

C

min

: ↓ 34% 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 98% 
C

max

: ↑ 79% 

C

min

: ↑ 163% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je 
třeba pozorně sledovat 
funkci ledvin (viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
emtricitabin/rilpivirin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(200 mg/25 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Rilpivirin: 
AUC: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je 
třeba pozorně sledovat 
funkci ledvin (viz bod 4.4). 

 
 

59 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 91% 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + dolutegravir 
(50 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát (200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Dolutegravir  
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 65% 
C

max

: ↑ 61% 

C

min

: ↑ 115% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fimarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
atazanavir/ritonavir 
(300 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔  
C

max

: ↔  

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 42% 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↑ 142% 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 301% 

 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a atazanaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 

 
 

60 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

min

: ↑ 39% 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 29% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 39% 

farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
darunavir/ritonavir 
(800 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/ tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC:  ↓28% 
C

max

: ↓ 38% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 24% 

C

min

: ↔ 

 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 39% 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 52% 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a darunaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400

 

mg/100 mg q.d.) + 

lopinavir/ritonavir 

Sofosbuvir: 
AUC: ↓ 29% 
C

max

: ↓ 41% 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 

 
 

61 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

(800 mg/200 mg q.d.) + 
emtricitabin/ tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 30% 

C

min

: ↑ 63% 

 
Lopinavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 42% 

C

min

: ↔ 

podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a lopinaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
raltegravir 
(400 mg b.i.d) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Raltegravir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↓ 21% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

 
 

62 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↑ 46% 

C

min

: ↑ 70% 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 38% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↓ 53% 
C

max

: ↓ 47% 

C

min

: ↓ 57% 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 81% 
C

max

: ↑ 77% 

C

min

: ↑ 121% 

V případě současného 
podávání 
sofosbuviru/velpatasviru 
a efavirenzu se očekává 
pokles plazmatických 
koncentrací velpatasviru. 
Současné podávání 
sofosbuviru/velpatasviru 
s režimy obsahujícími 
efavirenz se nedoporučuje. 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
emtricitabin/rilpivirin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(200 mg/25 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

 
 

63 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

 
Rilpivirin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↑ 44% 

C

min

: ↑ 84% 

Sofosbuvir 
(400 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 19% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 23% 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 25% 

C

min

: ↔ 

Není nutná žádná úprava 
dávkování. 

1

 Údaje získané ze současného podávání s ledipasvirem/sofosbuvirem. Střídavé podávání (po 12 hodinách) poskytlo podobné 

výsledky. 

2

 Hlavní cirkulující metabolit sofosbuviru. 

 
Studie provedené s jinými léčivými přípravky 
Při současném podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu s emtricitabinem, lamivudinem, indinavirem, 
efavirenzem, nelfinavirem, sachinavirem (potencovaného ritonavirem, „boosted“), methadonem, 
ribavirinem, rifampicinem, takrolimem nebo hormonální antikoncepcí 
norgestimátem/ethinylestradiolem nedošlo k žádným klinicky významným farmakokinetickým 
interakcím. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát se musí užívat spolu s jídlem, protože jídlo zvyšuje biologickou 
dostupnost tenofoviru (viz bod 5.2). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen (mezi 300-1 000 ukončených těhotenství) 
nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu spojené s tenofovir-disoproxil-
fumarátem. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání tenofovir-
disoproxil-fumarátu v těhotenství lze zvážit, pokud je to nezbytně nutné. 
 

 
 

64 

Kojení 
Bylo prokázáno, že se tenofovir vylučuje do lidského mateřského mléka. Informace o účincích 
tenofoviru na novorozence/děti jsou nedostatečné. Proto se přípravek Viread během kojení nemá 
podávat. 
 
Jako obecné pravidlo se doporučuje, aby ženy infikované HIV nekojily své děti, aby nedošlo 
k přenosu HIV na kojence. 
 
Fertilita 
Klinické údaje ohledně účinku tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu jsou omezené. Studie na 
zvířatech nenaznačují škodlivé účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti musí být 
informováni o tom, že při léčbě tenofovir-disoproxil-fumarátem byly zaznamenány stavy závratí. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
U pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát byly hlášeny vzácné případy poruch funkce 
ledvin, selhání ledvin a méně časté případy proximální renální tubulopatie (včetně Fanconiho 
syndromu), které někdy vedly ke kostním abnormalitám (občas přispívajícím ke zlomeninám). 
U pacientů užívajících přípravek Viread se doporučuje sledování funkce ledvin (viz bod 4.4). 
 
U přibližně jedné třetiny pacientů lze očekávat po léčení tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci 
s jinými antiretrovirovými látkami nežádoucí účinky. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně 
těžké gastrointestinální potíže. Přibližně 1% dospělých pacientů léčených tenofovir-disoproxil-
fumarátem přerušilo léčbu z důvodu gastrointestinálních potíží. 
 
Současné podávání přípravku Viread a didanosinu se nedoporučuje, protože může mít za následek 
zvýšené riziko nežádoucích účinků (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy pankreatitidy 
a laktátové acidózy, někdy smrtelné (viz bod 4.4). 
 
Ukončení léčby přípravkem Viread u pacientů se současnou infekcí HIV a HBV může být spojeno s 
těžkými akutními exacerbacemi hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
Hodnocení nežádoucích účinků tenofovir-disoproxil fumarátu je založeno na údajích o bezpečnosti 
z klinických studií a zkušeností získaných po uvedení na trh. Všechny nežádoucí účinky jsou uvedeny 
v tabulce 2. 
 
Hodnocení nežádoucích účinků podle údajů z klinických studií zaměřených na virus HIV-1 je 
založeno na zkušenostech ze dvou studií s 653 již léčenými dospělými pacienty, kteří dostávali 
tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 443) nebo placebo (n = 210) v kombinaci s dalšími 
antiretrovirovými léčivými přípravky po 24 týdnů, a také na zkušenostech z dvojitě zaslepené 
komparativní kontrolované studie, ve které 600 dosud neléčených dospělých pacientů dostávalo 
tenofovir-disoproxil 245 mg (ve formě fumarátu) (n = 299) nebo stavudin (n = 301) v kombinaci 
s lamivudinem a efavirenzem po 144 týdnů. 
 
Nežádoucí účinky, u kterých vzniklo podezření (i pouhá možnost), že souvisí s danou léčbou, jsou 
uvedeny dále v rozdělení podle orgánových systémů a četnosti. V každé skupině četností jsou 
nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou definovány jako velmi časté 
(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) nebo vzácné (≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000). 
 

 
 

65 

Tabulka 2: Tabulkový přehled nežádoucích účinků spojovaných s tenofovir-disoproxil-
fumarátem na základě zkušeností z klinických studií a po uvedení na trh 
 
Četnost 

Tenofovir-disoproxil-fumarát 

Poruchy metabolismu a výživy: 
Velmi časté: 

hypofosfatémie

1

 

Méně časté: 

hypokalémie

1

 

Vzácné: 

laktátová acidóza 

Poruchy nervového systému: 
Velmi časté: 

závratě 

Gastrointestinální poruchy: 
Velmi časté: 

průjem, zvracení, nauzea 

Časté: 

flatulence 

Méně časté: 

pankreatitida 

Poruchy jater a žlučových cest: 
Časté: 

zvýšen aminotransferáz 

Vzácné: 

jaterní steatóza, hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
Velmi časté: 

vyrážka 

Vzácné: 

angioedém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Méně časté: 

rabdomyolýza

1

, svalová slabost

1

 

Vzácné: 

osteomalácie (projevující se jako bolest kostí a občas přispívající ke 
zlomeninám)

1, 2

, myopatie

1

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Méně časté: 

zvýšená hladina kreatininu, proximální renální tubulopatie (včetně Fanconiho 
syndromu) 

Vzácné: 

akutní selhání ledvin, selhání ledvin, akutní tubulární nekróza, nefritida (včetně 
akutní intersticiální nefritidy)

2

, nefrogenní diabetes insipidus 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 
Velmi časté: 

astenie 

Tento nežádoucí účinek může vzniknout jako následek proximální renální tubulopatie. Pokud toto onemocnění není 

přítomno, není považován za kauzálně související s podáváním tenofovir-disoproxil-fumarátu. 

Tento nežádoucí účinek byl identifikován po uvedení na trh, avšak v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích 

nebo programu s rozšířeným přístupem k tenofovir-disoproxil-fumarátu pozorován nebyl. Kategorie četnosti byla odhadnuta 
podle statistického výpočtu založeného na celkovém počtu pacientů, kteří užívali tenofovir-disoproxil-fumarát 
v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích a programu s rozšířeným přístupem k tenofovir-disoproxil-fumarátu 
(n = 7 319). 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Porucha funkce ledvin 
Protože přípravek Viread může způsobit poškození ledvin, doporučuje se sledování funkce ledvin (viz 
body 4.4 a 4.8 Souhrn bezpečnostního profilu). Proximální renální tubulopatie se obecně vyřešila nebo 
zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. U některých pacientů se však clearance 
kreatininu úplně nevyřešila i přes přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. Pacienti s rizikem 
poruchy funkce ledvin (jako jsou pacienti s výchozími renálními rizikovými faktory, pokročilým 
onemocněním HIV nebo pacienti léčení současně nefrotoxickými léky) mají zvýšené riziko neúplného 
obnovení funkce ledvin i přes ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (viz bod 4.4). 
 
Interakce s didanosinem
 
Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje, protože má za 
následek 40-60% zvýšení systémové expozice didanosinu, která může zvýšit riziko nežádoucích 
účinků spojených s užíváním didanosinu (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy 
pankreatitidy a laktátové acidózy, někdy smrtelné. 
 

 
 

66 

Metabolické parametry 
Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz 
bod 4.4). 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní infekce. Byl také hlášen výskyt 
autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla 
velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Osteonekróza 
Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 
s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa 
(viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na dvou randomizovaných studiích (studie 
GS-US-104-0321 a GS-US-104-0352) se 184 pediatrickými pacienty infikovanými HIV-1 (ve věku 2 
až < 18 let), kteří po dobu 48 týdnů dostávali léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem (n = 93) nebo 
placebo/srovnávací účinný přípravek (n = 91) v kombinaci s jinými antiretrovirovými látkami (viz 
bod 5.1). Nežádoucí účinky pozorované u pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-
fumarátem byly shodné s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích s tenofovir-
disoproxil-fumarátem u dospělých (viz body 4.8 Tabulkový přehled nežádoucích účinků a 5.1). 
 
U pediatrických pacientů bylo hlášeno snížení BMD. U dospívajících infikovaných HIV-1 bylo 
BMD Z-skóre pozorované u pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem nižší než u pacientů 
dostávajících placebo. U dětí infikovaných HIV-1 bylo BMD Z-skóre pozorované u pacientů, kteří 
byli převedeni na tenofovir-disoproxil-fumarát nižší než u pacientů, kteří zůstali na režimu 
obsahujícím stavudin nebo zidovudin (viz body 4.4 a 5.1). 
 
Čtyři z 89 pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem ve studii GS-US-104-0352 
(střední expozice tenofovir-disoproxil-fumarátu 312 týdnů) ukončili studii kvůli nežádoucím účinkům 
odpovídající proximální renální tubulopatií. Sedm pacientů mělo odhadovanou rychlost glomerulární 
filtrace (GFR) mezi 70 a 90 ml/min/1,73 m

2

. Dva z těchto pacientů měli klinicky významný pokles 

odhadované GFR, která se zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Další zvláštní populace pacientů 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Exacerbace hepatitidy po přerušení léčby 
U pacientů infikovaných HIV se současnou infekcí HBV se po přerušení léčby tenofovir-disoproxil-
fumarátem objevily klinické a laboratorní důkazy hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 
Příznaky 
Pokud dojde k předávkování, musí být u pacienta sledovány příznaky toxicity (viz body 4.8 a 5.3) a 
v případě potřeby zahájena standardní podpůrná léčba. 
 

 
 

67 

Léčba 
Tenofovir může být odstraněn hemodialýzou; střední clearance tenofoviru hemodialýzou je 
134 ml/min. Není známo, zda může být tenofovir odstraněn peritoneální dialýzou. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémovou aplikaci; nukleosidové a nukleotidové 
inhibitory reverzní transkriptázy, ATC kód: J05AF07 
 
Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je fumarátová sůl proléčiva tenofovir-disoproxilu. Tenofovir-disoproxil 
je absorbován a konvertován na léčivou látku tenofovir, která je nukleosidovým monofosfátovým 
(nukleotidovým) analogem. Tenofovir je následně konvertován na aktivní metabolit, tenofovir-
difosfát, obligátní terminátor řetězce, působením konstitutivně exprimovaných buněčných enzymů. 
Tenofovir-difosfát má nitrobuněčný poločas 10 hodin v aktivovaných a 50 hodin v klidových 
periferních krevních mononukleárech (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs). Tenofovir-
difosfát inhibuje reverzní transkriptázu HIV-1 a polymerázu HBV přímou vazebnou kompeticí 
s přirozeným deoxyribonukleotidovým substrátem a po začlenění do DNA ukončením DNA řetězce. 
Tenofovir-difosfát je slabý inhibitor buněčné polymerázy α, β a γ. Při pokusech in vitro neprokázal 
tenofovir při koncentracích do 300 μmol/l účinek na syntézu mitochondriální DNA nebo na produkci 
kyseliny mléčné. 
 
Údaje vztahující se k HIV 
HIV antivirová aktivita in vitro:
 Koncentrace tenofoviru potřebná pro 50% inhibici (EC

50

) divokého 

typu laboratorního kmene HIV-1

IIIB

 je 1-6 μmol/l v liniích lymfoidních buněk a 1,1 μmol/l proti 

izolátům primárního subtypu B HIV-1 v PBMCs. Tenofovir je také aktivní proti HIV-1 subtypům A, 
C, D, E, F, G a O a proti HIV

BaL

 v primárních monocytech/makrofázích. Tenofovir vykazuje aktivitu 

in vitro proti HIV-2, s EC

50

 4,9 μmol/l v buňkách MT-4. 

 
Rezistence: In vitro a u některých pacientů byly selektovány kmeny HIV-1 se sníženou citlivostí na 
tenofovir a s mutací K65R v reverzní transkriptáze (viz Klinická účinnost a bezpečnost). Tenofovir-
disoproxil-fumarát nemají užívat pacienti již léčení antiretrovirotiky s kmeny obsahujícími mutaci 
K65R (viz bod 4.4). Navíc byla tenofovirem u reverzní transkriptázy HIV-1 selektována substituce 
K70E, která vede ke snížené citlivosti na tenofovir. 
 
Klinické studie u pacientů již léčených hodnotily anti-HIV aktivitu tenofovir-disoproxilu 245 mg 
(ve formě fumarátu) proti kmenům HIV-1 s rezistencí vůči nukleosidovým inhibitorům. Výsledky 
ukazují, že pacienti, jejichž HIV vykazoval 3 a více mutací spojených s thymidinovými analogy 
(thymidine-analogue associated mutations, TAMs), které zahrnovaly buď mutaci reverzní 
transkriptázy M41L nebo L210W, vykazovali sníženou citlivost na terapii tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu). 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
Účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu na již léčené a dosud neléčené pacienty infikované HIV-1 byly 
prokázány ve studiích trvajících 48 resp. 144 týdnů. 
 
Ve studii GS-99-907 bylo 550 již léčených dospělých pacientů léčeno placebem nebo tenofovir-
disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) po 24 týdnů. Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 
427 buněk/mm

3

, průměrná výchozí plasmatická HIV-1 RNA byla 3,4 log

10

 kopií/ml (78% pacientů 

mělo virovou nálož < 5 000 kopií/ml) a průměrné trvání předchozí HIV léčby bylo 5,4 roku. Výchozí 
genotypová analýza izolátů HIV od 253 pacientů odhalila, že 94% pacientů má HIV-1 rezistentní 
mutace spojené s nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy, 58% má mutace spojené 
s inhibitory proteázy a 48% má mutace spojené s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy. 
 

 
 

68 

Ve 24. týdnu byla průměrná časově normovaná změna z výchozí úrovně log

10

 plasmatické 

HIV-1 RNA (DAVG

24

) -0,03 log

10

 kopií/ml pro příjemce placeba a -0,61 log

10

 kopií/ml pro příjemce 

tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) (p < 0,0001). Statisticky významný rozdíl 
ve prospěch tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) byl vidět u průměrné časově 
normované změny ve 24. týdnu z výchozího (DAVG

24

) počtu CD4 (+13 buněk/mm

3

 u tenofovir-

disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) oproti -11 buněk/mm

3

 u placeba, p-hodnota = 0,0008). 

Antivirová odpověď na tenofovir-disoproxil-fumarát byla stálá během 48 týdnů (DAVG

48

 byl 

-0,57 log

10

 kopií/ml, poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 nebo 50 kopií/ml byl 41%, resp. 18%). 

Během prvních 48 týdnů vyvinulo mutaci K65R 8 pacientů (2%), léčených tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu). 
 
Dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná fáze studie GS-99-903, trvající 144 týdnů, vyhodnocovala 
účinnost a bezpečnost tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) oproti stavudinu, 
kombinovaného s lamivudinem a efavirenzem, u dospělých pacientů infikovaných HIV-1, dosud 
neléčených antiretrovirovou terapií. Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 279 buněk/mm

3

průměrná výchozí plasmatická HIV-1 RNA byla 4,91 log

10

 kopií/ml, 19% pacientů mělo 

symptomatickou HIV-1 infekci a 18% mělo AIDS. Pacienti byli rozdělení podle výchozí HIV-1 RNA 
a počtu CD4. 43% pacientů mělo výchozí virovou nálož > 100 000 kopií/ml a 39% mělo počet buněk 
CD4 < 200 buněk/ml. 
 
U intent to treat analýzy (chybějící údaje a změna antiretrovirové terapie (ART) jsou považovány za 
selhání) byl poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 kopií/ml a 50 kopií/ml ve 48. týdnu léčby 80%, 
resp. 76% ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) ve srovnání s 84%, resp. 80% 
ve skupině stavudinu. Ve 144. týdnu byl poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 kopií/ml a 50 kopií/ml 
71%, resp. 68% ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) ve srovnání s 64%, 
resp. 63% ve skupině stavudinu. 
 
Průměrná změna od výchozího stavu u HIV-1 RNA a počtu CD4 ve 48. týdnu léčby byla podobná 
u obou léčených skupin (-3,09 a -3,09 log

10

 kopií/ml; +169 a 167 buněk/mm

3

 ve skupině tenofovir-

disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu), resp. skupině stavudinu). Ve 144. týdnu léčby zůstala 
průměrná změna od výchozího stavu podobná u obou léčených skupin (-3,07 a -3,03 log

10

 kopií/ml; 

+263 a +283 buněk/mm

3

 ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu), resp. skupině 

stavudinu). Byla pozorována konzistentní odpověď na léčbu tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě 
fumarátu) bez ohledu na výchozí HIV-1 RNA a počet CD4. 
 
Mutace K65R se objevila v trochu vyšším procentu pacientů ve skupině tenofovir-disoproxil-fumarátu 
než v aktivní kontrolní skupině (2,7% oproti 0,7%). Ve všech případech rezistence k efavirenzu nebo 
lamivudinu buď předcházela nebo nastala současně s rozvojem K65R. Ve skupině tenofovir-
disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) mělo osm pacientů HIV, který vykazoval K65R, u 7 z nich se 
objevil v průběhu prvních 48 týdnů léčby a poslední v 96. týdnu. Až do 144. týdne nebyl pozorován 
žádný další rozvoj K65R. Ve skupině tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) se u jednoho pacienta 
vyvinula substituce K70E. Podle genotypové ani fenotypové analýzy nebyl žádný projev jiných cest 
k rezistenci k tenofoviru. 
 
Údaje vztahující se k HBV 
Antivirová aktivita tenofovir-disoproxil-fumarátu proti viru hepatitidy B (HBV) byla prokázána 
in vitro a klinicky u dospělých a dospívajících. Další informace naleznete v Souhrnech údajů o 
přípravku Viread 245 mg potahované tablety a Viread 33 mg/g granule. 
 
Pediatrická populace 
V rámci studie GS-US-104-0321 dostávalo 87 již léčených pacientů infikovaných HIV-1 ve věku 12 
až < 18 let tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 45) nebo placebo (n = 42) v kombinaci 
s optimalizovaným základním režimem (optimised background regimen, OBR) po dobu 48 týdnů. V 
důsledku omezení studie nebyl na základě plasmatických hladin HIV-1 RNA ve 24. týdnu prokázán 
přínos tenofovir-disoproxil-fumarátu oproti placebu. Přínos se však očekává u dospívající populace na 
základě extrapolace údajů u dospělých a srovnávacích farmakokinetických údajů (viz bod 5.2). 
 

 
 

69 

U pacientů, kteří dostávali léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem nebo placebo, bylo průměrné 
výchozí BMD Z-skóre bederní páteře -1,004 a -0,809 a průměrné výchozí BMD Z-skóre celého těla 
-0,866 a -0,584. Průměrné změny ve 48. týdnu (konec dvojitě zaslepené fáze) byly -0,215 a -0,165 pro 
BMD Z-skóre bederní páteře a -0,254 a -0,179 pro BMD Z-skóre celého těla ve skupině užívající 
tenofovir-disoproxil-fumarát a ve skupině užívající placebo. Průměrná rychlost nárůstu BMD byla 
nižší ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát v porovnání se skupinou užívající placebo. Ve 
48. týdnu vykazovalo šest dospívajících ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát a jeden 
dospívající pacient ve skupině užívající placebo významný úbytek BMD bederní páteře (definovaný 
jako > 4% úbytek). Z 28 pacientů, kteří dostávali po dobu 96 týdnů léčbu tenofovir-disoproxil-
fumarátem pokleslo BMD Z-skóre bederní páteře o -0,341 a BMD Z-skóre celého těla o -0,458. 
 
Ve studii GS-US-104-0352 bylo 97 již léčených pacientů ve věku 2 až < 12 let se stabilní virologickou 
supresí při léčbě režimem obsahujícím stavudin nebo zidovudin randomizováno buď na náhradu 
stavudinu nebo zidovudinu tenofovir-disoproxil-fumarátem (n = 48) nebo na pokračování původního 
režimu (n = 49) po dobu 48 týdnů. Ve 48. týdnu byla u 83% pacientů ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát a u 92% pacientů ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin koncentrace 
HIV-1 RNA < 400 kopií/ml. Rozdíl mezi podílem pacientů, kteří si udrželi koncentraci < 400 kopií/ml 
ve 48. týdnu, byl ovlivněn hlavně vyšším počtem ukončení léčby ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát. Po vyloučení chybějících údajů byla ve 48. týdnu u 91% pacientů ve skupině 
užívající tenofovir-disoproxil-fumarát a u 94% pacientů ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin 
koncentrace HIV-1 RNA < 400 kopií/ml. 
 
U pediatrických pacientů bylo hlášeno snížení BMD. U pacientů, kteří dostávali léčbu tenofovir-
disoproxil-fumarátem nebo stavudinem nebo zidovudinem, bylo průměrné výchozí BMD Z-skóre 
bederní páteře -1,034 a -0,498 a průměrné výchozí BMD Z-skóre celého těla -0,471 a -0,386. 
Průměrné změny ve 48. týdnu (na konci randomizované fáze) byli 0,032 a 0,087 pro BMD Z-skóre 
bederní páteře a -0,184 a -0,027 pro BMD Z-skóre celého těla ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát a ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin. Průměrná rychlost nárůstu kostní 
hmoty bederní páteře ve 48. týdnu byla podobná ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát i ve 
skupině užívající stavudin nebo zidovudin. Nárůst kostní hmoty celého těla byl ve skupině užívající 
tenofovir-disoproxil-fumarát oproti skupině užívající stavudin nebo zidovudin nižší. Významný 
úbytek (> 4%) BMD bederní páteře byl ve 48. týdnu pozorován u jednoho pacienta léčeného 
tenofovir-disoproxil-fumarátem a nebyl pozorován u žádného z pacientů léčených stavudinem nebo 
zidovudinem. BMD Z-skóre pokleslo o -0,012 pro bederní páteř a o -0,338 pro celé tělo u 64 pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem po dobu 96 týdnů. Hodnoty BMD Z-skóre nebyly upraveny 
podle výšky a tělesné hmotnosti. 
 
Z 89 pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem ve studii GS-US-104-0352 
(střední expozice 104 týdnů) ukončili 4 pacienti studii kvůli nežádoucím účinkům odpovídajících 
 proximální renální tubulopatií. 
 
Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Viread u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s HIV a chronickou 
hepatitidou B (informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2). 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je vodou rozpustný ester proléčiva, který se in vivo rychle konvertuje na 
tenofovir a formaldehyd. 
 
Tenofovir se nitrobuněčně konvertuje na tenofovir-monofosfát a na aktivní látku tenofovir-difosfát. 
 
Absorpce 
Po perorálním podání tenofovir-disoproxil-fumarátu pacientům infikovaným HIV se tenofovir-
disoproxil-fumarát rychle absorbuje a konvertuje na tenofovir. Po podání vícenásobných dávek 
tenofovir-disoproxil-fumarátu s jídlem pacientům infikovaným HIV byly průmĕrné (koeficient 
odchylky v %) výsledné hodnoty C

max

, AUC a C

min

 tenofoviru 326 (36,6%) ng/ml, 

 
 

70 

3 324 (41,2%) ng·h/ml, resp. 64,4 (39,4%) ng/ml. Maximální koncentrace tenofoviru jsou pozorovány 
v séru během jedné hodiny po podání nalačno a během dvou hodin, je-li užit spolu s jídlem. Perorální 
biologická dostupnost tenofoviru z tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů nalačno byla přibližně 
25%. Podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu spolu s velmi tučným jídlem zvýšilo perorální 
biologickou dostupnost, kdy AUC tenofoviru vzrostlo o přibližně 40% a C

max

 přibližně o 14%. Po 

první dávce tenofovir-disoproxil-fumarátu pacientům po jídle se střední C

max

 v séru pohybovala 

v rozmezí od 213 do 375 ng/ml. Nicméně podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu spolu s lehkým 
jídlem nemělo významný účinek na farmakokinetiku tenofoviru. 
 
Distribuce  
Ustálený objem distribuce tenofoviru po intravenózním podání se odhaduje na přibližně 800 ml/kg. Po 
perorálním podání tenofovir-disoproxil-fumarátu je tenofovir distribuován do většiny tkání; nejvyšší 
koncentrace se vyskytují v ledvinách, játrech a obsahu střev (preklinické studie). Vazba proteinu 
tenofoviru k proteinu plasmy nebo séra bylo in vitro menší než 0,7, resp. 7,2% v celém rozmezí 
koncentrace tenofoviru od 0,01 do 25 μg/ml. 
 
Biotransformace 
Studie in vitro prokázaly, že ani tenofovir-disoproxil-fumarát, ani tenofovir nejsou substráty pro 
enzymy CYP450. Navíc při znatelně vyšších koncentracích (přibližně 300násobných) než byly ty, 
které byly pozorovány in vivo, tenofovir in vitro neinhiboval metabolismus léku zprostředkovaný 
jakýmikoliv hlavními lidskými CYP450 izoformami, účastnícími se biotransformace léku (CYP3A4, 
CYP2D6, CYP2C9, CYP2E1 nebo CYP1A1/2). Tenofovir-disoproxil-fumarát v koncentraci 
100 μmol/l neměl žádný účinek na žádné izoformy CYP450, s výjimkou CYP1A1/2, kde byla 
pozorovaná malá (6%), ale statisticky významná redukce metabolismu substrátu CYP1A1/2. Podle 
těchto údajů není pravděpodobné, že by se objevily klinicky významné interakce tenofovir-disoproxil-
fumarátu a léčivých přípravků metabolizovaných CYP450. 
 
Eliminace 
Tenofovir je primárně eliminován ledvinami jak filtrací, tak také aktivním tubulárním transportním 
systémem. Po intravenózním podání se močí eliminuje přibližně 70-80% dávky v nezměněném stavu. 
Celková clearance byla odhadnuta přibližně na 230 ml/h/kg (přibližně 300 ml/min). Renální clearance 
byla odhadnuta přibližně na 160 ml/h/kg (přibližně 210 ml/min), což je více než míra glomerulární 
filtrace. To naznačuje, že aktivní tubulární sekrece je důležitou součástí eliminace tenofoviru. Po 
perorálním podání je terminální poločas tenofoviru přibližně 12 až 18 hodin. 
 
Studie odhalily dráhu aktivní tubulární sekrece tenofoviru, kdy přítok do buňky proximálního tubulu 
zajišťují lidské organické aniontové transportéry (hOAT) 1 a 3 a odtok do moči zajišťuje 
multirezistentní protein 4 (Multidrug Resistant Protein 4, MRP 4). 
 
Linearita/nelinearita 
V rozmezí dávky od 75 do 600 mg byla farmakokinetika tenofoviru nezávislá na dávce tenofovir-
disoproxil-fumarátu a nebyla ovlivněna ani opakovaným podáním při jakékoliv velikosti dávky. 
 
Pohlaví 
Omezené údaje o farmakokinetice tenofoviru u žen neindikují žádný větší vliv pohlaví. 
 
Etnikum 
Farmakokinetika nebyla specificky studována u různých etnických skupin. 
 
Pediatrická populace 
Farmakokinetika tenofoviru v ustáleném stavu byla vyhodnocena u 8 dospívajících pacientů (ve věku 
12 až < 18 let) infikovaných HIV-1 s tělesnou hmotností ≥ 35 kg a u 23 dětí infikovaných HIV-1 ve 
věku 2 až < 12 let (viz tabulka 3 níže). Expozice tenofoviru u těchto pediatrických pacientů užívajících 
denně perorální dávku tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) nebo 6,5 mg tenofovir-
disoproxilu (ve formě fumarátu)/kg tělesné hmotnosti až do maximální dávky 245 mg byla podobná 
expozicím u dospělých užívajících dávky tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) 
jednou denně. 

 
 

71 

 
Tabulka 3: Průměrné (± SD) hodnoty farmakokinetických parametrů tenofoviru podle 
věkových skupin u pediatrických pacientů 
 

Dávka a léková forma 

245 mg potahované tablety 

12 až < 18 let (n = 8) 

6.5 mg/kg granule 

2 až < 12 let (n = 23) 

C

max

 (μg/ml) 

0,38 ± 0,13 

0,24 ± 0,13 

AUC

tau

 (μg·h/ml) 

3,39 ± 1,22 

2,59 ± 1,06 

 
Farmakokinetické studie nebyly prováděny u dětí mladších 2 let. 
 
Porucha funkce ledvin 
Farmakokinetické parametry tenofoviru byly stanoveny po podání jednorázové dávky tenofovir-
disoproxilu 245 mg 40 dospělým pacientům neinfikovaným HIV s různým stupněm poruch funkce 
ledvin definovaných podle výchozí clearance kreatininu (CrCl) (normální funkce ledvin je při CrCl 
> 80 ml/min; lehká porucha funkce je při CrCl = 50-79 ml/min; středně těžká při CrCl = 30-49 ml/min 
a těžká při CrCl = 10-29 ml/min). V porovnání s pacienty s normální funkcí ledvin je průměrná 
hodnota (koeficient odchylky v %) expozice tenofoviru zvýšená z 2 185 (12%) ng·h/ml u jedinců 
s CrCl > 80 ml/min na 3 064 (30%) ng·h/ml, 6 009 (42%) ng·h/ml, resp. 15 985 (45%) ng·h/ml 
u pacientů s lehkou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin.  
 
Farmakokinetika tenofoviru nebyla studována u dospělých pacientů s clearance kreatininu 
< 10 ml/min bez hemodialýzy a u pacientů s ESRD s peritoneální nebo s jinými formami dialýzy. 
 
Farmakokinetika tenofoviru u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin nebyla studována. 
Nejsou dostupné žádné údaje, na jejichž základě by bylo možné doporučit dávkování (viz body 4.2 
a 4.4). 
 
Porucha funkce jater 
Dospělým pacientům neinfikovaným HIV s různým stupněm poruchy funkce jater hodnocené podle 
Child-Pugh-Turcottovy (CPT) klasifikace byla podána jednorázová dávka 245 mg tenofovir-
disoproxilu. Farmakokinetika tenofoviru nebyla u jedinců s poruchou funkce jater podstatně změněna, 
což nasvědčuje tomu, že u těchto jedinců není nutná úprava dávkování. Průměrné (koeficient odchylky 
v %) hodnoty C

max

 a AUC

0-∞

 tenofoviru u zdravých jedinců byly 223 (34,8%) ng/ml, resp. 

2 050 (50,8%) ng·h/ml v porovnání s 289 (46,0%) ng/ml a 2 310 (43,5%) ng·h/ml u jedinců se středně 
těžkou poruchou funkce jater a 305 (24,8%) ng/ml a 2 740 (44,0%) ng·h/ml u jedinců s těžkou 
poruchou funkce jater. 
 
Nitrobuněčná farmakokinetika 
Bylo zjištěno, že poločas tenofovir-difosfátu v lidských neproliferujícich periferních krevních 
mononukleárech (PBMC) je přibližně 50 hodin, zatímco poločas v buňkách PBMC stimulovaných 
fytohemaglutininem je přibližně 10 hodin. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické farmakologické studie bezpečnosti neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Údaje ze 
studií toxicity po opakovaném podávání u potkanů, psů a opic po expozici vyšší nebo rovné klinické 
expozici, které jsou významné pro klinické použití, zahrnují renální a kostní toxicitu a pokles 
koncentrace fosfátů v séru. Kostní toxicita byla diagnostikována jako osteomalácie (opice) a snížená 
kostní hustota (BMD) (potkani a psi). Kostní toxicita u mladých dospělých potkanů a psů se 
vyskytovala při ≥ 5násobných expozicích u pediatrických nebo dospělých jedinců. Kostní toxicita se 
vyskytovala u mladých infikovaných opic při velmi vysokých expozicích po subkutánním podání 
(≥ 40násobná expozice u pacientů). Poznatky ze studií s potkany a opicemi naznačily, že v závislosti 
na podávané látce dochází k poklesu intestinální absorpce fosfátu s možnou sekundární redukcí BMD. 
 
Studie genotoxicity ukázaly pozitivní výsledky v in vitro testu u myšího lymfomu, neprůkazné 
výsledky v jednom z kmenů použitých v Amesově testu a slabě pozitivní výsledky v testu 

 
 

72 

neplánované syntézy DNA (unscheduled DNA synthesis, UDS) s primárními potkaními hepatocyty. 
Výsledky však byly negativní v in vivo mikronukleárním testu v kostní dřeni myši. 
 
Studie kancerogenity po perorálním podání u potkanů a myší ukázaly jen nízký výskyt duodenálních 
tumorů v případě velmi vysoké dávky u myší. Není pravděpodobné, že by tyto tumory byly významné 
pro člověka. 
 
Studie reprodukční toxicity s potkany a králíky neprokázaly vliv na fertilitu, březost nebo na 
parametry plodu. Ve studiích perinatální a postnatální toxicity však tenofovir-disoproxil-fumarát snížil 
index životaschopnosti a tělesnou hmotnost mláďat při maternálně toxických dávkách. 
 
Léčivá látka tenofovir-disoproxil-fumarát a hlavní produkty její přeměny přetrvávají dlouhodobě 
v životním prostředí. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Monohydrát laktosy 
Magnesium-stearát (E572) 
Mikrokrystalická celulosa (E460) 
Předbobtnalý škrob 
 
Potahová vrstva tablety 
Triacetin (E1518) 
Hypromelosa (E464) 
Monohydrát laktosy 
Oxid titaničitý (E171) 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Lahvička z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 
uzávěrem, která obsahuje 30 potahovaných tablet a silikagelový vysoušeč. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1 lahvičku s 30 potahovanými 
tabletami a krabička obsahující 90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. Na trhu nemusí být 
všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 

 
 

73 

 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/01/200/008 
EU/1/01/200/009 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 5. února 2002 
Datum posledního prodloužení registrace: 14. prosince 2011 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 
Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 
 

74 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Viread 245 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje tenofovirum disoproxilum 245 mg (ve formě tenofoviri disoproxili 
fumaras). 
 
Pomocná látka se známým účinkem  
Jedna tableta obsahuje 164 mg laktosy (ve formě monohydrátu laktosy). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta (tableta). 
 
Světle modré, potahované tablety tvaru mandle o rozměrech 16,8 mm x 10,3 mm, na jedné straně je 
vyraženo „GILEAD“ a „4331“ a na druhé straně „300“. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
HIV-1 infekce 
Potahované tablety Viread 245 mg jsou indikovány, v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými 
přípravky, k léčbě dospělých, infikovaných HIV-1. 
 
Přínos přípravku Viread k léčbě HIV-1 infekce u dospělých je založen na výsledcích jedné studie 
s dosud neléčenými pacienty, včetně pacientů s velkou virovou náloží (> 100 000 kopií/ml) a studiích, 
kde byl přípravek Viread přidáván ke stabilní původní terapii (hlavně triterapii) u pacientů již 
antiretrovirově léčených, u kterých došlo k časnému virologickému selhání (< 10 000 kopií/ml, 
s většinou pacientů, kteří měli < 5 000 kopií/ml). 
 
Potahované tablety Viread 245 mg jsou také indikovány k léčbě dospívajících infikovaných HIV-1 
s rezistencí k NRTI nebo toxicitami, které zabraňují použití látek první volby, ve věku 12 až < 18 let.  
 
Rozhodnutí o použití přípravku Viread k léčbě pacientů s HIV-1 infekcí již léčených antiretrovirotiky 
je nutné založit na testování virové rezistence a/nebo anamnéze léčby jednotlivých pacientů.  
 
Hepatitida B 
Potahované tablety Viread 245 mg jsou indikovány k léčbě chronické hepatitidy B u dospělých: 
 

 

s kompenzovaným onemocněním jater, s prokázanou aktivní virovou replikací, trvale 
zvýšenými hladinami sérové alanin aminotransferázy (ALT) a s histologicky prokázaným 
aktivním zánětem a/nebo fibrózou (viz bod 5.1). 

 

 

s prokázanou přítomností viru hepatitidy B rezistentního na lamivudin (viz body 4.8 a 5.1), 

 

 

s jaterní dekompenzací (viz body 4.4, 4.8 a 5.1). 

 

 
 

75 

Potahované tablety Viread 245 mg jsou indikovány k léčbě chronické hepatitidy B u dospívajících ve 
věku 12 až < 18 let: 
 

 

s kompenzovaným onemocněním jater a prokázaným aktivním onemocněním imunitního 
systému, tj. aktivní virovou replikací, trvale zvýšenými sérovými hladinami ALT a 
histologickým průkazem aktivního zánětu a/nebo fibrózy (viz body 4.4, 4.8 a 5.1). 

 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce a/nebo s léčbou chronické 
hepatitidy B. 
 
Dávkování 
Dospělí 
Doporučená dávka přípravku Viread k léčbě HIV nebo k léčbě chronické hepatitidy B je 245 mg 
(jedna tableta) jednou denně, užívaná perorálně spolu s jídlem. 
 
Chronická hepatitida B 
Optimální trvání léčby není známé. O přerušení léčby se může uvažovat v následujících případech: 
 

U HBeAg pozitivních pacientů bez cirhózy se má v léčbě pokračovat po dobu nejméně 
6-12 měsíců po potvrzení HBe sérokonverze (ztráta HBeAg a HBV DNA s detekcí protilátek 
proti HBe), nebo do HBs sérokonverze, nebo do ztráty účinnosti (viz bod 4.4). Po přerušení 
léčby se mají sledovat sérové hladiny ALT a HBV DNA, aby se zjistila jakákoliv pozdější 
virologická recidiva. 

 

U HBeAg negativních pacientů bez cirhózy se má v léčbě pokračovat alespoň do 
HBs sérokonverze, nebo do ztráty účinnosti. V případě prodloužené léčby po dobu více než 2 let 
se doporučuje pravidelné přehodnocování, aby se potvrdilo, že pokračování ve zvolené léčbě je 
pro pacienta ještě vhodné. 

 
Přípravek Viread je rovněž dostupný jako granule 33 mg/g k léčbě HIV-1 infekce a chronické 
hepatitidy B u dospělých, u kterých není vhodné podávání pevné lékové formy. 
 
Pediatrická populace 
HIV-1: U dospívajících ve věku 12 až < 18 let s tělesnou hmotností ≥ 35 kg je doporučená dávka 
přípravku Viread 245 mg (jedna tableta) jednou denně, užívaná perorálně spolu s jíd lem (viz body 4.8 
a 5.1). 
 
Přípravek Viread je rovněž dostupný jako granule k léčbě pediatrických pacientů infikovaných HIV-1, 
ve věku 2 až < 12 let a jako tablety se slabší sílou k léčbě pediatrických pacientů infikovaných HIV-1, 
ve věku 6 až < 12 let (viz bod 5.1). Další informace naleznete v Souhrnech údajů o přípravku pro 
Viread 33 mg/g granule a Viread 123 mg, 163 mg a 204 mg potahované tablety. 
 
Bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu u dětí infikovaných HIV-1 ve věku méně než 
2 roky nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Chronická hepatitida B: U dospívajících ve věku 12 až < 18 let a s tělesnou hmotností ≥ 35 kg je 
doporučená dávka přípravku Viread 245 mg (jedna tableta) jednou denně, užívaná perorálně spolu 
s jídlem (viz body 4.8 a 5.1). Optimální trvání léčby není v současnosti známé. 
 
Bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu u dětí s chronickou hepatitidou B ve věku 2 až 
< 12 let nebo s tělesnou hmotností < 35 kg nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Přípravek Viread je rovněž dostupný jako granule 33 mg/g k léčbě HIV-1 infekce a chronické 
hepatitidy B u dospívajících ve věku 12 až < 18 let, u kterých není vhodné podávání pevné lékové 
formy. 

 
 

76 

 
Vynechaná dávka 
Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Viread a uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy je 
přípravek obvykle užíván, má co nejdříve užít přípravek Viread s jídlem a vrátit se k normálnímu 
rozvrhu dávkování. Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Viread a uplynulo více než 12 hodin od 
doby, kdy je přípravek obvykle užíván a je téměř čas pro užití další dávky, pacient nemá užít 
vynechanou dávku, ale jednoduše se vrátit k obvyklému rozvrhu dávkování. 
 
Jestliže pacient zvrací do 1 hodiny po užití přípravku Viread, má užít další tabletu. Jestliže pacient 
zvrací po více než 1 hodině po užití přípravku Viread, nemusí užít další dávku. 
 
Zvláštní populace pacientů 
Starší pacienti
 
Nejsou dostupné žádné údaje, na základě kterých by bylo možné doporučit dávkování u pacientů 
starších 65 let (viz bod 4.4). 
 
Porucha funkce ledvin 
Tenofovir je eliminován renální exkrecí a expozice tenofoviru je vyšší u pacientů s renální dysfunkcí.  
 
Dospělí 
O bezpečnosti a účinnosti tenofovir-disoproxil-fumarátu u dospělých pacientů se středně závažnou a 
závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min) jsou k dispozici jen omezené 
údaje a údaje o dlouhodobé bezpečnosti nebyly dosud vyhodnoceny u pacientů s mírnou poruchou 
funkce ledvin (clearance kreatininu 50-80 ml/min). Tenofovir-disoproxil-fumarát se proto má používat 
u dospělých pacientů s poruchou funkce ledvin pouze v případě, že potenciální přínos léčby převáží 
její možné riziko. U dospělých pacientů s clearance kreatininu < 50 ml/min, včetně 
hemodialyzovaných pacientů, se doporučuje podávání přípravku Viread 33 mg/g granule, aby se 
dosáhlo snížení denní dávky tenofovir-disoproxil-fumarátu. Další informace naleznete v Souhrnu 
údajů o přípravku pro Viread 33 mg/g granule. 
 
Lehká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu 50-80 ml/min) 
Omezené množství údajů z klinických studií podporuje podávání dávky tenofovir-disoproxilu 245 mg 
(ve formě fumarátu) jednou denně u pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin. 
 
Středně těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu 30-49 ml/min) 
U pacientů, kteří nemohou užívat tenofovir-disoproxil-fumarát ve formě granulí, je možné použít 
přípravek Viread 245 mg potahované tablety v prodloužených intervalech mezi dávkami. Na základě 
modelů farmakokinetických údajů s jednorázovou dávkou u HIV negativních jedinců neinfikovaných 
HBV s různým stupněm poruch funkce ledvin, včetně terminálního stádia onemocnění ledvin 
vyžadujícího hemodialýzu, se může použít podávání 245 mg tenofovir-disoproxilu (ve formě 
fumarátu) každých 48 hodin, které však nebylo v klinických studiích potvrzeno. Proto je nutné 
u takových pacientů pozorně sledovat klinickou odpověď na léčbu a funkci ledvin (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) a hemodialyzovaní pacienti 
U pacientů, kteří nemohou užívat tenofovir-disoproxil-fumarát ve formě granulí a pro které není k 
dispozici jiná dostupná léčba, je možné použít přípravek Viread 245 mg potahované tablety 
v následujících prodloužených intervalech mezi dávkami: 
 
Těžká porucha funkce ledvin: 245 mg tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) se může podávat 
každých 72-96 hodin (dávkování dvakrát týdně). 
 
Hemodialyzovaní pacienti: 245 mg tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) se může podávat 
každých 7 dní po ukončení cyklu hemodialýzy*. 
 
Tyto úpravy intervalů mezi dávkami nebyly potvrzeny v klinických studiích. Simulace naznačují, že 
prodloužený interval mezi dávkami při použití přípravku Viread 245 mg potahované tablety není 

 
 

77 

optimální a může mít za následek zvýšenou toxicitu a možnou nedostatečnou odpověď. Proto je nutné 
pozorně sledovat klinickou odpověď na léčbu a funkci ledvin (viz body 4.4 a 5.2). 
 
* Obecně předpokládá týdenní dávkování tři hemodialýzy týdně, každá v trvání přibližně čtyři hodiny 
nebo kumulativní hemodialýza po 12 hodinách. 
 
Není možné doporučit dávkování pro nehemodialyzované pacienty s clearance kreatininu 
< 10 ml/min. 
 
Pediatrická populace 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 
 
Poruchy funkce jater 
U pacientů s poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Jestliže se přeruší léčba přípravkem Viread u pacientů s chronickou hepatitidou B současně 
infikovaných nebo neinfikovaných HIV, je třeba u těchto pacientů pozorně sledovat příznaky 
exacerbace hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Způsob podání 
Tablety přípravku Viread se mají užívat jednou denně, perorálně, s jídlem. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je dostupný rovněž jako granule pro pacienty s obtížemi při polykání 
potahovaných tablet. Vyjímečně však můžou být potahované tablety Viread 245 mg podávány po 
rozpuštění tablety v nejméně 100 ml vody, pomerančového džusu nebo hroznové šťávy. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Všeobecně 
Před zahájením léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem je třeba všem pacientům infikovaným HBV 
nabídnout testování HIV protilátek (viz níže Současná infekce HIV-1 a virem hepatitidy B). 
 
HIV-1 
Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 
sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s národními doporučeními. 
 
Chronická hepatitida B 
Pacienti musí být informováni o skutečnosti, že nebylo prokázáno, že by tenofovir-disoproxil-fumarát 
zabraňoval riziku přenosu HBV na jiné osoby pohlavním stykem nebo krví. I nadále musí být 
dodržována příslušná opatření. 
 
Současné podávání s jinými léčivými přípravky 

Viread se nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-
disoproxil-fumarát nebo tenofovir-alafenamid. 

Viread se nemá podávat současně s adefovir-dipivoxylem. 

Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje. Současné 
podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu má za následek 40-60% zvýšení 
systémové expozice didanosinu, které může zvýšit riziko nežádoucích účinků spojených 
s užíváním didanosinu (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy pankreatitidy a 
laktátové acidózy, někdy smrtelné. Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
a didanosinu v denní dávce 400 mg bylo spojováno s výrazným snížením počtu buněk CD4, 

 
 

78 

pravděpodobně z důvodu intracelulární interakce zvyšující hladinu fosforylovaného (tj. 
aktivního) didanosinu. Snížení dávky didanosinu na 250 mg současně podávané s tenofovir-
disoproxil-fumarátem mělo za následek vysoký výskyt virologického selhání v rámci několika 
testovaných kombinací léčby HIV-1 infekce. 

 
Terapie trojicí nukleosidů/nukleotidů 
Existují údaje o vysoké míře virologického selhání a o vzniku rezistence, obojí v časném stádiu u HIV 
pacientů, když byl tenofovir-disoproxil-fumarát podáván současně s lamivudinem a abakavirem, stejně 
jako s lamivudinem a didanosinem v dávkovacím režimu jednou denně. 
 
Účinky na ledviny a kosti u dospělé populace 
Účinky na ledviny 
Tenofovir je eliminován především ledvinami. V klinické praxi bylo v souvislosti s používáním 
tenofovir-disoproxil-fumarátu hlášeno selhání ledvin, poruchy funkce ledvin, zvýšení hladiny 
kreatininu, hypofosfatemie a proximální tubulopatie (včetně Fanconiho syndromu) (viz bod 4.8). 
 
Sledování funkce ledvin 
Před začátkem léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem se doporučuje provést výpočet clearance 
kreatininu u všech pacientů a rovněž se doporučuje sledovat funkci ledvin (clearance kreatininu a 
sérových fosfátů) po dvou až čtyřech týdnech léčby, po třech měsících léčby a každé tři až šest měsíců 
poté u pacientů bez renálních rizikových faktorů. U pacientů s rizikem poruch funkce ledvin je nutné 
častější sledování funkce ledvin. 
 
Postup při renálních abnormalitách 
Jsou-li u dospělých pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát sérové fosfáty < 1,5 mg/dl 
(0,48 mmol/l) nebo je-li clearance kreatininu snížena na < 50 ml/min, měla by se do jednoho týdne 
znovu vyhodnotit funkce ledvin, včetně stanovení koncentrace glukosy a draslíku v krvi a koncentrace 
glukosy v moči (viz bod 4.8, proximální tubulopatie). U dospělých pacientů, u kterých clearance 
kreatininu klesla pod 50 ml/min nebo sérové fosfáty klesly pod 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l), by se mělo 
také zvážit přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. Přerušení léčby tenofovir-disoproxil-
fumarátem se má také zvážit v případě progresivního poklesu funkce ledvin, když nebyla 
identifikována žádná jiná příčina. 
 
Současné podávání a riziko renální toxicity 
Tenofovir-disoproxil-fumarát by se neměl užívat současně nebo bezprostředně po užívání 
nefrotoxických léčivých přípravků (např. aminoglykosidů, amfotericinu B, foskarnetu, gancikloviru, 
pentamidinu, vankomycinu, cidofoviru nebo interleukinu-2). Je-li současné užívání tenofovir-
disoproxil-fumarátu a nefrotoxických látek nezbytné, je nutné sledovat funkci ledvin každý týden. 
 
U pacientů s rizikovým faktorem pro renální dysfunkci užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát byly 
po zahájení léčby vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAIDs) nebo kombinací 
více NSAIDs pozorovány případy akutního renálního selhání. Pokud je tenofovir-disoproxil-fumarát 
podáván s NSAIDs, je potřeba zvýšeně sledovat renální funkce. 
 
U pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci s ritonavirem nebo kobicistatem 
potencovanými („boosted“) inhibitory proteázy bylo hlášeno vyšší riziko poruchy funkce ledvin. U 
těchto pacientů je nutné pečlivé sledování funkce ledvin (viz bod 4.5). U pacientů s renálními 
rizikovými faktory má být souběžné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu s potencovaným 
inhibitorem proteázy pečlivě vyhodnoceno. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát nebyl klinicky hodnocen u pacientů léčených přípravky, které jsou 
eliminovány stejnou renální cestou, včetně transportních proteinů - lidských organických aniontových 
transportérů (human organic anion transporter, hOAT1) 1 a 3 nebo MRP 4 (např. cidofovir, známý 
nefrotoxický léčivý přípravek). Tyto renální transportní proteiny mohou být odpovědné za tubulární 
sekreci a částečně za renální eliminaci tenofoviru a cidofoviru. V důsledku toho se může změnit 
farmakokinetika těchto léčivých přípravků, které jsou eliminovány stejnou renální cestou, včetně 
transportních proteinů hOAT 1 a 3 nebo MRP 4, jsou-li podávány současně. Pokud to není zcela 

 
 

79 

nezbytné, současné užívání těchto léčivých přípravků, které jsou eliminovány stejnou renální cestou, 
se nedoporučuje, ale pokud je to nevyhnutné, je třeba kontrolovat funkci ledvin každý týden (viz 
bod 4.5). 
 
Porucha funkce ledvin 
Bezpečnost použití tenofovir-disoproxil-fumarátu z hlediska funkce ledvin byla u dospělých pacientů s 
poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 80 ml/min) studována jenom ve velmi omezené míře. 
 
Dospělí pacienti s clearance kreatininu < 50 ml/min, včetně hemodialyzovaných pacientů 
O bezpečnosti a účinnosti tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů s poruchou funkce ledvin jsou 
k dispozici jen omezené údaje. Tenofovir-disoproxil-fumarát se proto má používat pouze v případě, že 
potenciální přínos léčby převažuje její možné riziko. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin 
(clearance kreatininu < 30 ml/min) a u pacientů, kteří vyžadují hemodialýzu, se použití tenofovir-
disoproxil-fumarátu nedoporučuje. Pokud není k dispozici jiná dostupná léčba, musí se upravit interval 
mezi dávkami a je třeba pozorně sledovat funkci ledvin (viz body 4.2 a 5.2). 
 
Účinky na kosti 
U pacientů infikovaných HIV v kontrolované klinické studii trvající 144 týdnů, která srovnávala 
tenofovir-disoproxil-fumarát se stavudinem v kombinaci s lamivudinem a efavirenzem u dospělých 
pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky, byl pozorován malý pokles kostní hustoty (bone mineral 
density
, BMD) v proximálním femuru a v páteři u obou léčených skupin. Pokles BMD v páteři a 
změny kostních biomarkerů ve srovnání s výchozími hodnotami byly významně vyšší ve skupině 
léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem ve 144. týdnu. Pokles BMD v proximálním femuru byl 
významně vyšší v této skupině do 96. týdnu. Nicméně zvýšené riziko vzniku zlomenin nebo příznaky 
vzniku klinicky významných kostních abnormalit se v průběhu 144 týdnů neprojevily. 
 
V jiných studiích (prospektivní a průřezové) bylo nejvýraznější snížení BMD pozorováno u pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem v rámci léčebného režimu obsahujícího potencovaný 
inhibitor proteázy. U pacientů s osteoporózou, kteří mají vyšší riziko zlomenin, mají být zváženy jiné 
dostupné dávkovací režimy. 
 
Kostní abnormality (občas přispívající ke zlomeninám) mohou být spojeny s proximální renální 
tubulopatií (viz bod 4.8). 
 
Existuje-li podezření na kostní abnormality nebo byly-li zjištěny kostní abnormality, má být zajištěna 
příslušná konzultace. 
 
Účinky na ledviny a kosti u pediatrické populace 
V souvislosti s dlouhodobými účinky kostní a renální toxicity existují nejistoty. Kromě toho není 
možné plně zaručit reverzibilitu renální toxicity. Proto je doporučený multidisciplinární přístup pro 
adekvátní zvážení rovnováhy přínosu/rizika léčby v každém individuálním případě, rozhodnutí se pro 
vhodné sledování během léčby (včetně rozhodnutí ukončit léčbu) a zvážení potřeby suplementace. 
 
Účinky na ledviny 
V klinické studii GS-US-104-0352 byly hlášeny nežádoucí účinky na ledviny odpovídající proximální 
renální tubulopatii u pediatrických pacientů infikovaných HIV-1 ve věku 2 až < 12 let (viz body 4.8 
a 5.1). 
 
Sledování funkce ledvin 
Funkce ledvin (clearance kreatininu a sérové fosfáty) by měly být vyhodnoceny před léčbou a 
sledovány během léčby stejně jako u dospělých (viz výše). 
 
Postup při renálních abnormalitách 
Jsou-li u pediatrických pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát potvrzeny sérové fosfáty 
< 3,0 mg/dl (0,96 mmol/l), měla by se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce ledvin, včetně 
stanovení koncentrace glukosy a draslíku v krvi a koncentrace glukosy v moči (viz bod 4.8, 
proximální tubulopatie). Existuje-li podezření na renální abnormality nebo byly-li zjištěny renální 

 
 

80 

abnormality, má být zajištěna konzultace s nefrologem pro zvážení přerušení léčby tenofovir-
disoproxil-fumarátem. Přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem se má také zvážit v případě 
progresivního poklesu funkce ledvin, když nebyla identifikována žádná jiná příčina. 
 
Současné podávání a riziko renální toxicity 
Platí stejná doporučení jako u dospělých (viz výše).  
 
Porucha funkce ledvin 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz bod 4.2). Léčba tenofovir-disoproxil-fumarátem se nemá zahajovat u pediatrických 
pacientů s poruchou funkce ledvin, a má být přerušena u pediatrických pacientů, u kterých se objeví 
porucha funkce ledvin během léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Účinky na kosti 
Přípravek Viread může způsobit snížení BMD. Účinky změn BMD souvisejících s podáváním 
tenofovir-disoproxil-fumarátu na dlouhodobý stav kostí a riziko vzniku zlomenin v budoucnosti 
nejsou v současné době známy (viz bod 5.1).  
 
Pokud byly u pediatrických pacientů zjištěny kostní abnormality nebo existuje-li podezření na kostní 
abnormality, má být zajištěna konzultace s endokrinologem a/nebo nefrologem.  
 
Onemocnění jater 
Údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientů po transplantaci jater jsou velmi omezené. 
 
Údaje o bezpečnosti a účinnosti tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů infikovaných HBV s jaterní 
dekompenzací a skóre podle Child-Pugh-Turcottovy (CPT) klasifikace > 9 jsou omezené. U těchto 
pacientů může být riziko vzniku závažných nežádoucích účinků na játra a ledviny vyšší. Proto je u této 
populace pacientů nutné pozorně sledovat jaterní, žlučové a ledvinové parametry. 
 
Exacerbace hepatitidy 
Vzplanutí během léčby:
 Spontánní exacerbace chronické hepatitidy B jsou relativně časté a vyznačují 
se přechodným zvýšením sérové hladiny ALT. Po zahájení antivirové terapie může u některých 
pacientů vzrůst sérová hladina ALT (viz bod 4.8). U pacientů s kompenzovaným onemocněním jater 
zpravidla nejsou tyto nárůsty sérové hladiny ALT spojeny se zvýšením koncentrací sérového 
bilirubinu nebo dekompenzací jater. Pacienti s cirhózou mohou být ohroženi vyšším rizikem 
dekompenzace jater po exacerbaci hepatitidy, a proto by měli být během léčby pečlivě sledováni. 
 
Vzplanutí po přerušení léčby: Akutní exacerbace hepatitidy byla také hlášena u pacientů, kteří 
přerušili léčbu hepatitidy B. Exacerbace po léčbě jsou obvykle spojovány s rostoucí HBV DNA a zdá 
se, že většina z nich spontánně zmizí. Nicméně byly hlášeny závažné exacerbace, včetně smrtelných 
případů. Jaterní funkce je třeba opakovaně klinicky i laboratorně sledovat po dobu nejméně 6 měsíců 
od přerušení léčby hepatitidy B. V případě potřeby je možné obnovit léčbu hepatitidy B. U pacientů 
s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou se přerušení léčby nedoporučuje, protože exacerbace 
hepatitidy po ukončení léčby může vést k dekompenzaci jater. 
 
Vzplanutí jaterních onemocnění jsou mimořádně závažná a někdy i smrtelná u pacientů s jaterní 
dekompenzací. 
 
Současná infekce virem hepatitidy C nebo D: O účinnosti tenofoviru u pacientů současně infikovaných 
virem hepatitidy C nebo D nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Současná infekce HIV-1 a virem hepatitidy B: Kvůli riziku vzniku rezistence vůči HIV se má u 
pacientů současně infikovaných HIV/HBV používat tenofovir-disoproxil-fumarát pouze jako součást 
vhodného kombinovaného antiretrovirového režimu. U pacientů s preexistující dysfunkcí jater, včetně 
chronické aktivní hepatitidy, se při kombinované antiretrovirové terapii (combination antiretroviral 
therapy, CART
) projevuje zvýšená četnost abnormální funkce jater a tyto pacienty je třeba sledovat 
obvyklým způsobem. Prokáže-li se u těchto pacientů zhoršení jaterního onemocnění, musí být zváženo 

 
 

81 

přerušení nebo vysazení léčby. Nicméně je třeba poznamenat, že zvýšení hladiny ALT může být 
součástí clearance HBV během terapie tenofovirem, viz výše Exacerbace hepatitidy. 
 
Použití s některými antivirotiky k léčbě hepatitidy C 
Bylo prokázáno, že současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a ledipasviru/sofosbuviru nebo 
sofosbuviru/velpatasviru má za následek zvýšení plazmatických koncentrací tenofoviru, zejména 
pokud se používá současně režim léčby HIV obsahující tenofovir-disoproxil-fumarát a přípravek 
optimalizující farmakokinetiku (ritonavir nebo kobicistat). Bezpečnost tenofovir-disoproxil-fumarátu v 
použití s ledipasvirem/sofosbuvirem nebo sofosbuvirem/velpatasvirem a přípravkem optimalizujícím 
farmakokinetiku nebyla stanovena. Je třeba zvážit možné přínosy a rizika související se současným 
podáváním ledipasviru/sofosbuviru nebo sofosbuviru/velpatasviru s tenofovir-disoproxil-fumarátem v 
kombinaci s potencovaným inhibitorem HIV proteázy (např. atazanavirem nebo darunavirem), 
zejména u pacientů se zvýšeným rizikem poruch ledvin. Pacienti užívající ledipasvir/sofosbuvir nebo 
sofosbuvir/velpatasvir současně s tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci s potencovaným 
inhibitorem HIV proteázy mají být sledováni ohledně nežádoucích účinků souvisejících s tenofovir-
disoproxil-fumarátem. 
 
Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero 
Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což 
je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudinu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci u 
HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; ty 
se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími 
účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktátemie, 
hyperlipázemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i  neurologické poruchy 
s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, zda jsou 
takové neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte, 
které bylo in utero vystaveno působení analog nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné klinické 
nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní 
doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV. 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky 
závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během 
několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou 
retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou 
Pneumocystis jirovecii. Jakékoli příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě potřeby by 
měla být zahájena příslušná léčba. 
 
Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova 
choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. 
 
Osteonekróza 
Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 
alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 
především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART. 
Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost 
kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 

 
 

82 

Starší pacienti 
Tenofovir-disoproxil-fumarát nebyl zkoumán u pacientů starších 65 let. Snížená funkce ledvin je 
u starších pacientů pravděpodobnější, proto je nutná zvýšená opatrnost při léčbě starších pacientů 
tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Potahované tablety Viread 245 mg obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými 
problémy s intolerancí galaktosy, s vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a 
galaktosy nemají proto tento léčivý přípravek užívat. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Na základě výsledků pokusů in vitro a známé cesty eliminace tenofoviru jsou velmi málo 
pravděpodobné interakce tenofoviru s jinými léčivými přípravky zprostředkované CYP450. 
 
Současné používání se nedoporučuje 
Přípravek Viread se nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-
disoproxil-fumarát nebo tenofovir-alafenamid. 
 
Přípravek Viread se nemá podávat současně s adefovir dipivoxylem. 
 
Didanosin 
Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje (viz bod 4.4 a 
tabulka 1). 
 
Léčivé přípravky eliminované ledvinami 
Tenofovir je primárně eliminován ledvinami. Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
s léčivými přípravky, které snižují funkci ledvin nebo u kterých dochází ke kompetici o aktivní 
tubulární sekreci prostřednictvím transportních proteinů hOAT 1, hOAT 3 nebo MRP 4 (např. 
cidofovir), může proto zvyšovat sérové koncentrace tenofoviru a/nebo současně podávaných léčivých 
přípravků. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát se nemá užívat současně nebo bezprostředně po užívání nefrotoxických 
léčivých přípravků. Některé příklady zahrnují aminoglykosidy, amfotericin B, foskarnet, ganciklovir, 
pentamidin, vankomycin, cidofovir nebo interleukin-2, nejsou však omezeny jen na tyto léčivé 
přípravky (viz bod 4.4). 
 
Vzhledem k tomu, že takrolimus může ovlivňovat funkci ledvin, doporučuje se pečlivé sledování při 
jeho současném podávání s tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Další interakce 
Interakce mezi tenofovir-disoproxil-fumarátem a jinými léčivými přípravky jsou uvedeny v Tabulce 1 
níže (nárůst je označen „↑“, snížení „↓“, beze změny „↔“, dvakrát denně „b.i.d.“ a jednou denně 
„q.d.“). 
 
Tabulka 1: Interakce mezi tenofovir-disoproxil-fumarátem a dalšími léčivými přípravky 
 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

ANTIINFEKTIVA 
Antiretrovirotika 
Inhibitory proteáz 
Atazanavir/ritonavir 
(300 q.d./100 q.d./300 q.d.) 

Atazanavir: 
AUC: ↓ 25% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 

 
 

83 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

max

: ↓ 28% 

C

min

: ↓ 26%  

Tenofovir: 
AUC: ↑ 37% 
C

max

: ↑ 34% 

C

min

: ↑ 29% 

 

expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Lopinavir/ritonavir 
(400 b.i.d./100 b.i.d./300 q.d.) 

Lopinavir/ritonavir: 
Žádné významné účinky na 
farmakokinetické parametry 
lopinaviru/ritonaviru. 
AUC: ↑ 32% 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 51% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Darunavir/ritonavir 
(300/100 b.i.d./300 q.d.) 

Darunavir: 
Žádné významné účinky na 
farmakokinetické parametry 
darunaviru/ritonaviru. 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 22% 
C

min

: ↑ 37% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

NRTI 
Didanosin 

Současné podávání tenofovir-disoproxil-
fumarátu a didanosinu má za následek 
40-60% zvýšení systémové expozice 
didanosinu, která může zvýšit riziko 
nežádoucích účinků spojených s užíváním 
didanosinu. Vzácně byly zaznamenány 
případy pankreatitidy a laktátové acidózy, 
někdy smrtelné. Současné podávání 
tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu 
v denní dávce 400 mg bylo spojováno 
s výrazným snížením počtu buněk CD4, 
pravděpodobně z důvodu intracelulární 
interakce zvyšující hladinu 
fosforylovaného (tj. aktivního) didanosinu. 
Snížení dávky didanosinu na 250 mg 
současně podávané s tenofovir-disoproxil-
fumarátem mělo za následek vysoký 
výskyt virologického selhání v rámci 
několika testovaných kombinací léčby 
HIV-1 infekce. 

Současné podávání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu a didanosinu se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

Adefovir dipivoxyl 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Tenofovir-disoproxil-
fumarát se nemá podávat 
současně s adefovir 
dipivoxylem (viz bod 4.4). 

Entekavir 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Při současném podávání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu s entekavirem 
nedošlo k žádným klinicky 
významným 
farmakokinetickým 
interakcím. 

Antivirotika k léčbě hepatitidy C 

 
 

84 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
atazanavir/ritonavir 
(300 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát (200 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↑ 96% 
C

max

: ↑ 68% 

C

min

: ↑ 118% 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 42% 

 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 63% 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 45% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 47% 

C

min

: ↑ 47% 

Zvýšené koncentrace 
tenofoviru vyplývající ze 
současného podání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
ledipasviru/sofosbuviru 
a atazanaviru/ritonaviru 
mohou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití 
s ledipasvirem/sofosbuvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Jestliže nejsou k dispozici 
jiné alternativy, má být tato 
kombinace podávána 
s opatrností a s častým 
sledováním funkce ledvin 
(viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
darunavir/ritonavir 
(800 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.)

1

 

Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↓ 27% 
C

max

: ↓ 37% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 48% 

 
Emtricitabin: 

Zvýšené koncentrace 
tenofoviru vyplývající ze 
současného podání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
ledipasviru/sofosbuviru 
a darunaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. 
Bezpečnost tenofovir-
disoproxil-fumarátu 
při použití 
s ledipasvirem/sofosbuvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Jestliže nejsou k dispozici 
jiné alternativy, může tato 
kombinace být podávána 

 
 

85 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 50% 
C

max

: ↑ 64% 

C

min

: ↑ 59% 

s opatrností a s častým 
sledováním funkce ledvin 
(viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↓ 34% 
C

max

: ↓ 34% 

C

min

: ↓ 34% 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 98% 
C

max

: ↑ 79% 

C

min

: ↑ 163% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je 
třeba pozorně sledovat 
funkci ledvin (viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
emtricitabin/rilpivirin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(200 mg/25 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Rilpivirin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je 
třeba pozorně sledovat 
funkci ledvin (viz bod 4.4). 

 
 

86 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 91% 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + dolutegravir 
(50 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát (200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Dolutegravir  
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 65% 
C

max

: ↑ 61% 

C

min

: ↑ 115% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fimarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
atazanavir/ritonavir 
(300 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔  
C

max

: ↔  

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 42% 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↑ 142% 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 301% 

 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 39% 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a atazanaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 

 
 

87 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 29% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 39% 

ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 
 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
darunavir/ritonavir 
(800 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC:  ↓28% 
C

max

: ↓ 38% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 24% 

C

min

: ↔ 

 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 39% 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 52% 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a darunaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400

 

mg/100 mg q.d.) + 

lopinavir/ritonavir 
(800 mg/200 mg q.d.) + 

Sofosbuvir: 
AUC: ↓ 29% 
C

max

: ↓ 41% 

 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-

 
 

88 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 30% 

C

min

: ↑ 63% 

 
Lopinavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 42% 

C

min

: ↔ 

fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a lopinaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
raltegravir 
(400 mg b.i.d) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Raltegravir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↓ 21% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

 
 

89 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↑ 46% 

C

min

: ↑ 70% 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 38% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↓ 53% 
C

max

: ↓ 47% 

C

min

: ↓ 57% 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 81% 
C

max

: ↑ 77% 

C

min

: ↑ 121% 

V případě současného 
podávání 
sofosbuviru/velpatasviru 
a efavirenzu se očekává 
pokles plazmatických 
koncentrací velpatasviru. 
Současné podávání 
sofosbuviru/velpatasviru 
s režimy obsahujícími 
efavirenz se nedoporučuje. 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
emtricitabin/rilpivirin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(200 mg/25 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

 
 

90 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Rilpivirin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↑ 44% 

C

min

: ↑ 84% 

Sofosbuvir 
(400 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 19% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 23% 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 25% 

C

min

: ↔ 

Není nutná žádná úprava 
dávkování. 

1

 Údaje získané ze současného podávání s ledipasvirem/sofosbuvirem. Střídavé podávání (po 12 hodinách) poskytlo podobné 

výsledky. 

2

 Hlavní cirkulující metabolit sofosbuviru. 

 
Studie provedené s jinými léčivými přípravky 
Při současném podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu s emtricitabinem, lamivudinem, indinavirem, 
efavirenzem, nelfinavirem, sachinavirem (potencovaného ritonavirem, „boosted“), methadonem, 
ribavirinem, rifampicinem, takrolimem nebo hormonální antikoncepcí 
norgestimátem/ethinylestradiolem nedošlo k žádným klinicky významným farmakokinetickým 
interakcím. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát se musí užívat spolu s jídlem, protože jídlo zvyšuje biologickou 
dostupnost tenofoviru (viz bod 5.2). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen (mezi 300-1 000 ukončených těhotenství) 
nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu spojené s tenofovir-disoproxil-
fumarátem. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání tenofovir-
disoproxil-fumarátu v těhotenství lze zvážit, pokud je to nezbytně nutné. 
 

 
 

91 

Kojení 
Bylo prokázáno, že se tenofovir vylučuje do lidského mateřského mléka. Informace o účincích 
tenofoviru na novorozence/děti jsou nedostatečné. Proto se přípravek Viread během kojení nemá 
podávat. 
 
Jako obecné pravidlo se doporučuje, aby ženy infikované HIV a HBV nekojily své děti, aby nedošlo 
k přenosu HIV a HBV na kojence. 
 
Fertilita 
Klinické údaje ohledně účinku tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu jsou omezené. Studie na 
zvířatech nenaznačují škodlivé účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti musí být 
informováni o tom, že při léčbě tenofovir-disoproxil-fumarátem byly zaznamenány stavy závratí. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
HIV-1 a hepatitida B: U pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát byly hlášeny vzácné 
případy poruch funkce ledvin, selhání ledvin a méně časté případy proximální renální tubulopatie 
(včetně Fanconiho syndromu), které někdy vedly ke kostním abnormalitám (občas přispívajícím ke 
zlomeninám). U pacientů užívajících přípravek Viread se doporučuje sledování funkce ledvin (viz 
bod 4.4). 
 
HIV-1:
 U přibližně jedné třetiny pacientů lze očekávat po léčení tenofovir-disoproxil-fumarátem 
v kombinaci s jinými antiretrovirovými látkami nežádoucí účinky. Tyto účinky jsou obvykle mírné 
nebo středně těžké gastrointestinální potíže. Přibližně 1% dospělých pacientů léčených tenofovir-
disoproxil-fumarátem přerušilo léčbu z důvodu gastrointestinálních potíží. 
 
Současné podávání přípravku Viread a didanosinu se nedoporučuje, protože může mít za následek 
zvýšené riziko nežádoucích účinků (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy pankreatitidy 
a laktátové acidózy, někdy smrtelné (viz bod 4.4). 
 
Hepatitida B: U přibližně jedné čtvrtiny pacientů lze očekávat po léčení tenofovir-disoproxil-
fumarátem nežádoucí účinky, z nichž většina bývá mírná. V klinických studiích prováděných 
u pacientů infikovaných HBV byla nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem tenofovir-
disoproxil-fumarátu nauzea (5,4%). 
 
Akutní exacerbace hepatitidy byla hlášena jak u léčených pacientů, tak i u pacientů, kteří přerušili 
léčbu hepatitidy B (viz bod 4.4). 
 
Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
Hodnocení nežádoucích účinků tenofovir-disoproxil fumarátu je založeno na údajích o bezpečnosti 
z klinických studií a zkušeností získaných po uvedení na trh. Všechny nežádoucí účinky jsou uvedeny 
v tabulce 2. 
 
Klinické studie zaměřené na HIV-1: Hodnocení nežádoucích účinků podle údajů z klinických studií 
zaměřených na virus HIV-1 je založeno na zkušenostech ze dvou studií s 653 již léčenými pacienty, 
kteří užívali tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 443) nebo placebo (n = 210) v kombinaci s dalšími 
antiretrovirovými léčivými přípravky po 24 týdnů, a také na zkušenostech z dvojitě zaslepené 
komparativní kontrolované studie, ve které 600 dosud neléčených pacientů dostávalo tenofovir-
disoproxil 245 mg (ve formě fumarátu) (n = 299) nebo stavudin (n = 301) v kombinaci s lamivudinem 
a efavirenzem po 144 týdnů. 
 

 
 

92 

Klinické studie zaměřené na hepatitidu B: Hodnocení nežádoucích účinků podle údajů z klinických 
studií zaměřených na HBV je primárně založeno na zkušenostech ze dvou dvojitě zaslepených 
komparativních kontrolovaných studií, ve kterých bylo po dobu 48 týdnů léčeno 641 dospělých 
pacientů s chronickou hepatitidou B a kompenzovaným onemocněním jater tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu) denně (n = 426) nebo adefovir-dipivoxylem 10 mg denně (n = 215). 
Nežádoucí účinky pozorované při pokračování léčby po dobu 384 týdnů byly v souladu s 
bezpečnostním profilem tenofovir-disoproxil-fumarátu. Po úvodním poklesu přibližně o -4,9 ml/min 
(podle Cockcroftovy-Gaultovy rovnice) nebo -3,9 ml/min/1,73 m

2

 (podle rovnice stanovené na 

základě vlivu diety u onemocnění ledvin [modification of diet in renal disease, MDRD]) po prvních 
4 týdnech léčby byl každoroční pokles funkcí ledvin oproti výchozí hodnotě, uváděný pro pacienty 
léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem, -1,41 ml/min za rok (podle Cockcroftovy-Gaultovy rovnice) a 
-0,74 ml/min/1,73 m

2

 za rok (podle rovnice MDRD). 

 
Pacienti s jaterní dekompenzací: Bezpečnostní profil tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů 
s jaterní dekompenzací byl hodnocen v dvojitě zaslepené, aktivně kontrolované studii 
(GS-US-174-0108), ve které užívali dospělí pacienti tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 45) nebo 
emtricitabinem s tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 45) nebo entekavirem (n = 22) po dobu 48 týdnů. 
 
Ve skupině léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem přerušilo 7% pacientů léčbu z důvodu nežádoucího 
účinku; u 9% pacientů se v období do 48. týdne vyskytlo potvrzené zvýšení sérového kreatininu 
≥ 0,5 mg/dl nebo potvrzená hladina sérového fosfátu < 2 mg/dl; mezi kombinovanými skupinami 
zahrnujícími tenofovir a skupinou s entekavirem nebyly zaznamenány žádné statisticky významné 
rozdíly. Po 168 týdnech se vyskytlo u 16% (7/45) pacientů ze skupiny s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, 4% (2/45) pacientů ze skupiny s emtricitabinem podávaným spolu s tenofovir-disoproxil-
fumarátem a 14% (3/22) ze skupiny s entekavirem selhání snášenlivosti. 13% (6/45) pacientů ze 
skupiny s tenofovir-disoproxil-fumarátem, 13% (6/45) pacientů ze skupiny s emtricitabinem 
podávaným spolu s tenofovir-disoproxil-fumarátem a 9% (2/22) pacientů ze skupiny s entekavirem 
mělo potvrzené zvýšení sérového kreatininu ≥ 0,5 mg/dl nebo potvrzenou hladinu sérového 
fosfátu< 2 mg/dl. 
 
Ve 168. týdnu byla v této populaci pacientů s jaterní dekompenzací míra úmrtí 13% (6/45) ve skupině 
s tenofovir-disoproxil-fumarátem, 11% (5/45) ve skupině s emtricitabinem podávaným spolu 
s tenofovir-disoproxil-fumarátem a 14% (3/22) ve skupině s entekavirem. Míra výskytu 
hepatocelulárního karcinomu byla 18% (8/45) ve skupině s tenofovir-disoproxil-fumarátem, 7% (3/45) 
ve skupině s emtricitabinem podávaným spolu s tenofovir-disoproxil-fumarátem a 9% (2/22) ve 
skupině s entekavirem. 
 
Jedinci s vysokou výchozí hodnotou skóre CPT měly vyšší riziko vzniku závažných nežádoucích 
účinků (viz bod 4.4). 
 
Pacienti s chronickou hepatitidou B rezistentní vůči lamivudinu: V randomizované, dvojitě zaslepené 
studii (GS-US-174-0121), ve které užívalo 280 pacientů rezistentních vůči lamivudinu tenofovir-
disoproxil-fumarát (n=141) nebo emtricitabinem/tenofovir-disoproxil-fumarát (n=139) po dobu 
240 týdnů, nebyly identifikovány žádné nové nežádoucí účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu. 
 
Nežádoucí účinky, u kterých vzniklo podezření (i pouhá možnost), že souvisí s danou léčbou, jsou 
uvedeny dále v rozdělení podle orgánových systémů a četnosti. V každé skupině četností jsou 
nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou definovány jako velmi časté 
(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) nebo vzácné (≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000). 
 

 
 

93 

Tabulka 2: Tabulkový přehled nežádoucích účinků spojovaných s tenofovir-disoproxil-
fumarátem na základě zkušeností z klinických studií a po uvedení na trh 
 
Četnost 

Tenofovir-disoproxil-fumarát 

Poruchy metabolismu a výživy: 
Velmi časté: 

hypofosfatemie

1

 

Méně časté: 

hypokalémie

1

 

Vzácné: 

laktátová acidóza 

Poruchy nervového systému: 
Velmi časté: 

závratě 

Časté: 

bolest hlavy 

Gastrointestinální poruchy: 
Velmi časté: 

průjem, zvracení, nauzea 

Časté: 

bolest břicha, břišní distenze, flatulence 

Méně časté: 

pankreatitida 

Poruchy jater a žlučových cest: 
Časté: 

zvýšen aminotransferáz 

Vzácné: 

jaterní steatóza, hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
Velmi časté: 

vyrážka 

Vzácné: 

angioedém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Méně časté: 

rabdomyolýza

1

, svalová slabost

1

 

Vzácné: 

osteomalácie (projevující se jako bolest kostí a občas přispívající ke 
zlomeninám)

1, 2

, myopatie

1

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Méně časté: 

zvýšená hladina kreatininu, proximální renální tubulopatie (včetně Fanconiho 
syndromu) 

Vzácné: 

akutní selhání ledvin, selhání ledvin, akutní tubulární nekróza, nefritida (včetně 
akutní intersticiální nefritidy)

2

, nefrogenní diabetes insipidus 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 
Velmi časté: 

astenie 

Časté: 

únava 

Tento nežádoucí účinek může vzniknout jako následek proximální renální tubulopatie. Pokud toto onemocnění není 

přítomno, není považován za kauzálně související s podáváním tenofovir-disoproxil-fumarátu. 

Tento nežádoucí účinek byl identifikován po uvedení na trh, avšak v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích 

nebo programu s rozšířeným přístupem k tenofovir-disoproxil-fumarátu pozorován nebyl. Kategorie četnosti byla odhadnuta 
podle statistického výpočtu založeného na celkovém počtu pacientů, kteří užívali tenofovir-disoproxil-fumarát 
v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích a programu s rozšířeným přístupem k tenofovir-disoproxil-fumarátu 
(n = 7 319). 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
HIV-1 a hepatitida B: 
Porucha funkce ledvin
 
Protože přípravek Viread může způsobit poškození ledvin, doporučuje se sledování funkce ledvin (viz 
body 4.4 a 4.8 Souhrn bezpečnostního profilu). Proximální renální tubulopatie se obecně vyřešila nebo 
zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. U některých pacientů se však clearance 
kreatininu úplně nevyřešila i přes přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. Pacienti s rizikem 
poruchy funkce ledvin (jako jsou pacienti s výchozími renálními rizikovými faktory, pokročilým 
onemocněním HIV nebo pacienti léčení současně nefrotoxickými léky) mají zvýšené riziko neúplného 
obnovení funkce ledvin i přes ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (viz bod 4.4). 
 
HIV-1

Interakce s didanosinem 
Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje, protože má za 
následek 40-60% zvýšení systémové expozice didanosinu, která může zvýšit riziko nežádoucích 

 
 

94 

účinků spojených s užíváním didanosinu (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy 
pankreatitidy a laktátové acidózy, někdy smrtelné. 
 
Metabolické parametry 
Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz 
bod 4.4). 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní infekce. Byl také hlášen výskyt 
autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla 
velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Osteonekróza 
Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 
s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa 
(viz bod 4.4). 
 
Hepatitida B: 
Exacerbace hepatitidy během léčby 
Ve studiích s pacienty dosud neléčenými nukleosidy se vyskytlo během léčby zvýšení hladiny ALT 
o > 10násobek ULN (horní hranice normy, Upper Limit of Normal) a o > 2násobek výchozí hodnoty u 
2,6% pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem. Průměrná doba do začátku zvyšování hladiny 
ALT byla 8 týdnů, což se ale normalizovalo během lěčby. Ve většině případů to bylo spojeno se 
snížením virové nálože o ≥ 2 log

10

 kopií/ml, které předcházelo nebo které provázelo zvýšení hladiny 

ALT. Během léčby se doporučuje pravidelné sledování funkce jater (viz bod 4.4). 
 
Exacerbace hepatitidy po přerušení léčby 
U pacientů infikovaných HBV se objevily klinické a laboratorní důkazy exacerbace hepatitidy po 
přerušení HBV terapie (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
HIV-1 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na dvou randomizovaných studiích (studie 
GS-US-104-0321 a GS-US-104-0352) se 184 pediatrickými pacienty infikovanými HIV-1 (ve věku 2 
až < 18 let), kteří po dobu 48 týdnů dostávali léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem (n = 93) nebo 
placebo/srovnávací účinný přípravek (n = 91) v kombinaci s jinými antiretrovirovými látkami (viz 
bod 5.1). Nežádoucí účinky pozorované u pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-
fumarátem byly shodné s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích s tenofovir-
disoproxil-fumarátem u dospělých (viz body 4.8 Tabulkový přehled nežádoucích účinků a 5.1).  
 
U pediatrických pacientů bylo hlášeno snížení BMD. U dospívajících infikovaných HIV-1 bylo 
BMD Z-skóre pozorované u pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem nižší než u pacientů 
dostávajících placebo. U dětí infikovaných HIV-1 bylo BMD Z-skóre pozorované u pacientů, kteří 
byli převedeni na tenofovir-disoproxil-fumarát nižší než u pacientů, kteří zůstali na režimu 
obsahujícím stavudin nebo zidovudin (viz body 4.4 a 5.1). 
 
Čtyři z 89 pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem ve studii GS-US-104-0352 
(střední expozice tenofovir-disoproxil-fumarátu 312 týdnů) ukončili studii kvůli nežádoucím účinkům 
odpovídající proximální renální tubulopatií. Sedm pacientů mělo odhadovanou rychlost glomerulární 
filtrace (GFR) mezi 70 a 90 ml/min/1,73 m

2

. Dva z těchto pacientů měli klinicky významný pokles 

odhadované GFR, která se zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Chronická hepatitida B 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na jedné randomizované studii (studie GS-US-174-0115) 
u 106 dospívajících pacientů (ve věku 12 až < 18 let) s chronickou hepatitidou B, kteří po dobu 
72 týdnů užívali tenofovir-disoproxil 245 mg (ve formě fumarátu) (n = 52) nebo placebo (n = 54). 

 
 

95 

Nežádoucí účinky pozorované u dospívajících pacientů, kteří užívali tenofovir-disoproxil-fumarát byly 
shodné s účinky pozorovanými v klinických studiích s tenofovir-disoproxil-fumarátem u dospělých 
(viz body 4.8 Tabulkový přehled nežádoucích účinků a 5.1). 
 
U dospívajících infikovaných HBV bylo pozorováno snížení BMD. BMD Z-skóre pozorované 
u pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem bylo nižší než u pacientů dostávajících placebo 
(viz body 4.4 a 5.1). 
 
Další zvláštní populace pacientů 
Starší pacienti 
Tenofovir-disoproxil-fumarát nebyl zkoumán u pacientů starších 65 let. Snížená funkce ledvin je 
u starších pacientů pravděpodobnější, proto je nutná zvýšená opatrnost při léčbě starších pacientů 
tenofovir-disoproxil-fumarátem (viz bod 4.4). 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Protože tenofovir-disoproxil-fumarát může být nefrotoxický, u dospělých pacientů s poruchou funkce 
ledvin léčených přípravkem Viread se doporučuje pečlivé sledování funkce ledvin (viz body 4.2, 4.4 
a 5.2). Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 
Příznaky 
Pokud dojde k předávkování, musí být u pacienta sledovány příznaky toxicity (viz body 4.8 a 5.3) a 
v případě potřeby zahájena standardní podpůrná léčba. 
 
Léčba 
Tenofovir může být odstraněn hemodialýzou; střední clearance tenofoviru hemodialýzou je 
134 ml/min. Není známo, zda může být tenofovir odstraněn peritoneální dialýzou. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémovou aplikaci; nukleosidové a nukleotidové 
inhibitory reverzní transkriptázy, ATC kód: J05AF07 
 
Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je fumarátová sůl proléčiva tenofovir-disoproxilu. Tenofovir-disoproxil 
je absorbován a konvertován na léčivou látku tenofovir, která je nukleosidovým monofosfátovým 
(nukleotidovým) analogem. Tenofovir je následně konvertován na aktivní metabolit, tenofovir-
difosfát, obligátní terminátor řetězce, působením konstitutivně exprimovaných buněčných enzymů. 
Tenofovir-difosfát má nitrobuněčný poločas 10 hodin v aktivovaných a 50 hodin v klidových 
periferních krevních mononukleárech (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs). Tenofovir-
difosfát inhibuje reverzní transkriptázu HIV-1 a polymerázu HBV přímou vazebnou kompeticí 
s přirozeným deoxyribonukleotidovým substrátem a po začlenění do DNA ukončením DNA řetězce. 
Tenofovir-difosfát je slabý inhibitor buněčné polymerázy α, β a γ. Při pokusech in vitro neprokázal 
tenofovir při koncentracích do 300 μmol/l účinek na syntézu mitochondriální DNA nebo na produkci 
kyseliny mléčné. 
 

 
 

96 

Údaje vztahující se k HIV 
HIV antivirová aktivita in vitro:
 Koncentrace tenofoviru potřebná pro 50% inhibici (EC

50

) divokého 

typu laboratorního kmene HIV-1

IIIB

 je 1-6 μmol/l v liniích lymfoidních buněk a 1,1 μmol/l proti 

izolátům primárního subtypu B HIV-1 v PBMCs. Tenofovir je také aktivní proti HIV-1 subtypům A, 
C, D, E, F, G a O a proti HIV

BaL

 v primárních monocytech/makrofázích. Tenofovir vykazuje aktivitu 

in vitro proti HIV-2, s EC

50

 4,9 μmol/l v buňkách MT-4. 

 
Rezistence: In vitro a u některých pacientů byly selektovány kmeny HIV-1 se sníženou citlivostí na 
tenofovir a s mutací K65R v reverzní transkriptáze (viz Klinická účinnost a bezpečnost). Tenofovir-
disoproxil-fumarát nemají užívat pacienti již léčení antiretrovirotiky s kmeny obsahujícími mutaci 
K65R (viz bod 4.4). Navíc byla tenofovirem u reverzní transkriptázy HIV-1 selektována substituce 
K70E, která vede ke snížené citlivosti na tenofovir. 
 
Klinické studie u pacientů již léčených hodnotily anti-HIV aktivitu tenofovir-disoproxilu 245 mg 
(ve formě fumarátu) proti kmenům HIV-1 s rezistencí vůči nukleosidovým inhibitorům. Výsledky 
ukazují, že pacienti, jejichž HIV vykazoval 3 a více mutací spojených s thymidinovými analogy 
(thymidine-analogue associated mutations, TAMs), které zahrnovaly buď mutaci reverzní 
transkriptázy M41L nebo L210W, vykazovali sníženou citlivost na terapii tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu). 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
Účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu na již léčené a dosud neléčené pacienty infikované HIV-1 byly 
prokázány ve studiích trvajících 48 resp. 144 týdnů. 
 
Ve studii GS-99-907 bylo 550 již léčených dospělých pacientů léčeno placebem nebo tenofovir-
disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) po 24 týdnů. Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 
427 buněk/mm

3

, průměrná výchozí plasmatická HIV-1 RNA byla 3,4 log

10

 kopií/ml (78% pacientů 

mělo virovou nálož < 5 000 kopií/ml) a průměrné trvání předchozí HIV léčby bylo 5,4 roku. Výchozí 
genotypová analýza izolátů HIV od 253 pacientů odhalila, že 94% pacientů má HIV-1 rezistentní 
mutace spojené s nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy, 58% má mutace spojené 
s inhibitory proteázy a 48% má mutace spojené s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy. 
 
Ve 24. týdnu byla průměrná časově normovaná změna z výchozí úrovně log

10

 plasmatické 

HIV-1 RNA (DAVG

24

) -0,03 log

10

 kopií/ml pro příjemce placeba a -0,61 log

10

 kopií/ml pro příjemce 

tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) (p < 0,0001). Statisticky významný rozdíl 
ve prospěch tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) byl vidět u průměrné časově 
normované změny ve 24. týdnu z výchozího (DAVG

24

) počtu CD4 (+13 buněk/mm

3

 u tenofovir-

disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) oproti -11 buněk/mm

3

 u placeba, p-hodnota = 0,0008). 

Antivirová odpověď na tenofovir-disoproxil-fumarát byla stálá během 48 týdnů (DAVG

48

 byl 

-0,57 log

10

 kopií/ml, poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 nebo 50 kopií/ml byl 41%, resp. 18%). 

Během prvních 48 týdnů vyvinulo mutaci K65R 8 pacientů (2%), léčených tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu). 
 
Dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná fáze studie GS-99-903, trvající 144 týdnů, vyhodnocovala 
účinnost a bezpečnost tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) oproti stavudinu, 
kombinovaného s lamivudinem a efavirenzem, u dospělých pacientů infikovaných HIV-1, dosud 
neléčených antiretrovirovou terapií. Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 279 buněk/mm

3

průměrná výchozí plasmatická HIV-1 RNA byla 4,91 log

10

 kopií/ml, 19% pacientů mělo 

symptomatickou HIV-1 infekci a 18% mělo AIDS. Pacienti byli rozdělení podle výchozí HIV-1 RNA 
a počtu CD4. 43% pacientů mělo výchozí virovou nálož > 100 000 kopií/ml a 39% mělo počet buněk 
CD4 < 200 buněk/ml. 
 
U intent to treat analýzy (chybějící údaje a změna antiretrovirové terapie (ART) jsou považovány za 
selhání) byl poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 kopií/ml a 50 kopií/ml ve 48. týdnu léčby 80%, 
resp. 76% ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) ve srovnání s 84%, resp. 80% 
ve skupině stavudinu. Ve 144. týdnu byl poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 kopií/ml a 50 kopií/ml 

 
 

97 

71%, resp. 68% ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) ve srovnání s 64%, 
resp. 63% ve skupině stavudinu. 
 
Průměrná změna od výchozího stavu u HIV-1 RNA a počtu CD4 ve 48. týdnu léčby byla podobná 
u obou léčených skupin (-3,09 a -3,09 log

10

 kopií/ml; +169 a 167 buněk/mm

3

 ve skupině tenofovir-

disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu), resp. skupině stavudinu). Ve 144. týdnu léčby zůstala 
průměrná změna od výchozího stavu podobná u obou léčených skupin (-3,07 a -3,03 log

10

 kopií/ml; 

+263 a +283 buněk/mm

3

 ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu), resp. skupině 

stavudinu). Byla pozorována konzistentní odpověď na léčbu tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě 
fumarátu) bez ohledu na výchozí HIV-1 RNA a počet CD4. 
 
Mutace K65R se objevila v trochu vyšším procentu pacientů ve skupině tenofovir-disoproxil-fumarátu 
než v aktivní kontrolní skupině (2,7% oproti 0,7%). Ve všech případech rezistence k efavirenzu nebo 
lamivudinu buď předcházela nebo nastala současně s rozvojem K65R. Ve skupině tenofovir-
disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) mělo osm pacientů HIV, který vykazoval K65R, u 7 z nich se 
objevil v průběhu prvních 48 týdnů léčby a poslední v 96. týdnu. Až do 144. týdne nebyl pozorován 
žádný další rozvoj K65R. Ve skupině tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) se u jednoho pacienta 
vyvinula substituce K70E. Podle genotypové ani fenotypové analýzy nebyl žádný projev jiných cest 
k rezistenci k tenofoviru. 
 
Údaje vztahující se k HBV 
HBV antivirová aktivita in vitro:
 Antivirová aktivita tenofoviru proti HBV byla hodnocena in vitro 
na buněčné linii HepG2 2.2.15. Hodnoty EC

50

 pro tenofovir se pohybovaly v rozsahu 0,14 až 

1,5 

mol/l s hodnotami CC

50

 (50% cytotoxické koncentrace) > 100 

mol/l. 

 
Rezistence: Nebyly identifikovány žádné mutace HBV spojené s rezistencí vůči tenofovir-disoproxil-
fumarátu (viz Klinická účinnost a bezpečnost). Při pokusech na buněčných liniích kmeny HBV 
obsahující mutace rtV173L, rtL180M a rtM204I/V spojené s rezistencí vůči lamivudinu a telbivudinu, 
vykazovaly citlivost na tenofovir v rozsahu 0,7 až 3,4násobku citlivosti divokého typu viru. Kmeny 
HBV obsahující mutace rtL180M, rtT184G, rtS202G/I, rtM204V a rtM250V spojené s rezistencí na 
entekavir vykazovaly citlivost na tenofovir v rozsahu 0,6 až 6,9násobku citlivosti divokého typu viru. 
Kmeny HBV obsahující mutace rtA181V a rtN236T spojené s rezistentcí vůči adefoviru vykazovaly 
citlivost vůči tenofoviru v rozsahu 2,9 až 10násobku citlivosti divokého typu viru. Viry obsahující 
mutaci rtA181T zůstaly citlivé vůči tenofoviru s hodnotami EC

50

 rovnými 1,5násobku citlivosti 

divokého typu viru. 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
Důkaz přínosu tenofovir-disoproxil-fumarátu u kompenzovaného a dekompenzovaného onemocnění je 
založen na virologických, biochemických a sérologických odpovědích u dospělých pacientů s HBeAg 
pozitivní a HBeAg negativní chronickou hepatitidou B. Léčení pacienti zahrnovali dosud neléčené 
pacienty, pacienty již léčené lamivudinem, pacienty již léčené adefovir-dipivoxylem a pacienty 
s výchozí mutací spojenou s rezistencí vůči lamivudinu a/nebo adefovir-dipivoxylu. Přínos byl také 
prokázán na základě histologických odpovědí u pacientů s kompenzovaným onemocněním. 
 
Zkušenosti u pacientů s kompenzovaným onemocněním jater ve 48. týdnu (studie GS-US-174-0102 a 
GS-US-174-0103)
 
Výsledky ze 48 týdnů ze dvou randomizovaných dvojitě zaslepených studií 3. fáze, srovnávajících 
tenofovir-disoproxil-fumarát s adefovir-dipivoxylem u dospělých pacientů s kompenzovaným 
onemocněním jater jsou uvedeny v tabulce 3 níže. Studie G-US-174-0103 byla provedena u 266 
(randomizovaných a léčených) HBeAg pozitivních pacientů, zatímco studie GS-US-174-0102 byla 
provedena u 375 (randomizovaných a léčených) HBeAg negativních a HBeAb pozitivních pacientů. 
 
V obou těchto studiích byl tenofovir-disoproxil-fumarát významně účinnější než adefovir-dipivoxyl 
v případě primárního cílového parametru účinnosti kompletní odpovědi (definované jako hladiny 
HBV DNA < 400 kopií/ml a zlepšení Knodellova nekrozánětového skóre nejméně o 2 body bez 
zhoršení Knodellova skóre fibrózy). Léčba tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) byla 
také spojena s významně většími podíly pacientů s HBV DNA < 400 kopií/ml při porovnání s léčbou 

 
 

98 

adefovir-dipivoxylem 10 mg. Obě léčby přinesly ve 48. týdnu podobné výsledky týkající se 
histologické odpovědi (definované jako zlepšení Knodellova nekrozánětového skóre o nejméně 2 body 
bez zhoršení Knodellova skóre fibrózy) (viz tabulka 3 níže). 
 
Ve 48. týdnu studie GS-US-174-0103 byl ve skupině s tenofovir-disoproxil-fumarátem významně 
větší podíl pacientů s normalizovanou ALT a pacientů, kteří dosáhli ztrátu HBsAg než ve skupině 
s adefovir-dipivoxylem (viz tabulka 3 níže).  
 
Tabulka 3: Parametry účinnosti u kompenzovaných HBeAg negativních a HBeAg pozitivních 
pacientů ve 48. týdnu 
 

 

Studie 174-0102 (HBeAg negativní 

pacienti) 

Studie 174-0103 (HBeAg pozitivní 

pacienti) 

Parametr 

Tenofovir-disoproxil 

245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 250 

Adefovir-dipivoxyl 

10 mg 

n = 125 

Tenofovir-disoproxil 

245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 176 

Adefovir-dipivoxyl 

10 mg 
n = 90 

Kompletní 
odpověď (%)

a

 

71* 

49 

67* 

12 

Histologie 

 

 

 

 

Histologická 
odpověď (%)

b

 

72 

69 

74 

68 

Střední snížení

 

HBV DNA oproti 
výchozí hodnotě

c

 

(log

10

 kopií/ml) 

-4,7* 

-4,0 

-6,4* 

-3,7 

HBV DNA (%) 
< 400 kopií/ml 
(< 69 IU/ml) 

 

93* 

 

63 

 

76* 

 

13 

ALT (%) 
Normalizované 
ALT

 

76 

 

77 

 

68* 

 

54 

Sérologie (%) 
HBeAg 
Ztráta/sérokonverze 

 

neuplatňuje se 

 

neuplatňuje se 

 

22/21 

 

18/18 

HBsAg 
Ztráta/sérokonverze 

0/0 

0/0 

3*/1 

0/0 

* p-hodnota oproti adefovir-dipivoxylu < 0,05. 

a

 Kompletní odpověď definována jako hladiny HBV DNA < 400 kopií/ml a zlepšení Knodellova nekrozánětového skóre 

nejméně 2 body bez zhoršení Knodellova skóre fibrózy. 

b

 Zlepšení Knodellova nekrozánětového skóre nejméně 2 body bez zhoršení Knodellova skóre fibrózy. 

c

 Střední změna HBV DNA oproti výchozí hodnotě odráží jenom rozdíl mezi výchozí hodnotou HBV DNA a mezí detekce 

(limit of detection, LOD) zkoušky. 

d

 Populace použitá pro analýzu normalizace ALT zahrnovala pouze pacienty s ALT nad ULN ve výchozím stavu. 

 
Tenofovir-disoproxil-fumarát byl spojován s významně většími podíly pacientů s nedetekovatelnou 
HBV DNA (< 169 kopií/ml [< 29 IU/ml]; mez kvantifikace zkoušky HBV Roche Cobas Taqman) ve 
srovnání s adefovir-dipivoxylem (studie GS-US-174-0102; 91% pro tenofovir-disoproxil-fumarát, 
56% pro adefovir-dipivoxyl a studie GS-US-174-01103; 69% pro tenofovir-disoproxil-fumarát, 9% 
pro adefovir-dipivoxyl). 
 
Odpověď na léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem byla srovnatelná u pacientů již léčených 
nukleosidy (n = 51) a pacientů dosud neléčených nukleosidy (n = 375) a u pacientů s normální ALT 
(n = 21) a abnormální ALT (n = 405) ve výchozím stavu při kombinaci studií GS-US-174-0102 a 
GS-US-174-0103. 49 z 51 pacientů již léčených nukleosidy bylo dříve léčeno lamivudinem. 73% 
pacientů již léčených nukleosidy a 69% pacientů dosud neléčených nukleosidy dosáhlo kompletní 
odpovědi na léčbu; 90% pacientů již léčených nukleosidy a 88% pacientů dosud neléčených 
nukleosidy dosáhlo suprese HBV DNA < 400 kopií/ml. Všichni pacienti s normální ALT ve výchozím 
stavu a 88% pacientů s abnormální ALT ve výchozím stavu dosáhli suprese HBV DNA 
< 400 kopií/ml. 

 
 

99 

 
Zkušenosti s léčbou trvající déle než 48 týdnů ve studiích GS-US-174-0102 a GS-US-174-0103 
Ve studiích GS-US-174-0102 a GS-US-174-0103 po dvojitě zaslepené léčbě trvající 48 týdnů (buď 
tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) nebo adefovir-dipivoxylem 10 mg) přešli pacienti 
bez přerušení léčby na otevřenou léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem. Ve studiích GS-US-174-0102 
a GS-US-174-0103 pokračovalo do 384. týdne 77%, resp. 61% pacientů. V 96., 144., 192., 240., 288. 
a 384. týdnu virová suprese, biochemické a sérologické odpovědi při pokračující léčbě tenofovir-
disoproxil-fumarátem (viz tabulky 4 a 5 níže) přetrvávaly. 
 
Tabulka 4: Parametry účinnosti u kompenzovaných HBeAg negativních pacientů v 96., 144., 
192., 240., 288. a 384. týdnu otevřené léčby 
 

 

Studie 174-0102 (HBeAg negativní pacienti) 

Parametr

a

 

Tenofovir-disoproxil 245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 250 

Přechod z adefovir-dipivoxylu 10 mg na 

tenofovir disoproxil 245 mg 

(ve formě fumarátu) 

n = 125 

Týden 

96

b

 

144

e

 

192

g

 

240

288

l

 

384

o

 

96

c

 

144

f

 

192

h

 

240

j

 

288

m

 

384

p

 

HBV DNA (%) 
< 400 kopií/ml 
(< 69 IU/ml)

 

90 

87 

84 

83 

80 

74 

89 

88 

87 

84 

84 

76 

ALT (%) 
Normalizované 
ALT

d

 

72 

73 

67 

70 

68 

64 

68 

70 

77 

76 

74 

69 

Sérologie (%) 
HBeAg 
Ztráta/séro-
konverze 

 

neu-

plat-

ňuje 

se 

 

neu-

plat-

ňuje 

se 

 

neu-
plat-

ňuje se 

 

neu-
plat-

ňuje 

se 

 

neu-
plat-

ňuje se 

 

neu-
plat-

ňuje 

se 

 

neu-

plat-

ňuje se 

 

neu-

plat-

ňuje 

se 

 

neu-

plat-

ňuje se 

 

neu-
plat-

ňuje se 

 

neu-

plat-

ňuje 

se 

 

neu-
plat-

ňuje 

se 

HBsAg 
Ztráta/séro-
konverze 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

1/1

n

 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0

k

 

1/1

1/1

n

 

a

 Založeno na algoritmu dlouhodobého hodnocení (analýza LTE – Long Term Evaluation) - Pacienti, kteří přerušili studii 

před 384. týdnem z důvodu cílového parametru definovaného protokolem, jakož i pacienti, kteří dokončili 384 týdnů léčby, 
jsou zahrnuti do jmenovatele. 

b

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 48 týdnů otevřené léčby. 

c

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 48 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

d

 Populace použitá pro analýzu normalizace ALT zahrnovala pouze pacienty s ALT nad ULN ve výchozím stavu. 

e

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 96 týdnů otevřené léčby. 

f

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 96 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

g

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 144 týdnů otevřené léčby. 

h

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 144 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

i

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 192 týdnů otevřené léčby. 

j

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 192 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

k

 Jeden pacient v této skupině se stal HBsAg negativní poprvé při návštěvě ve 240. týdnu a pokračoval ve studii v čase jejího 

uzavření. Nicméně ztráta HBsAg byla u něho potvrzena při následující návštěvě. 

l

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 240 týdnů otevřené léčby. 

m

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 240 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

n

 Uvedená čísla jsou kumulativní procenta stanovená pomocí Kaplan-Meierovy analýzy s vyloučením údajů shromážděných 

po přidání emtricitabinu do otevřené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (KM-TDF). 

o

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 336 týdnů otevřené léčby. 

p

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 336 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

 

 
 

100 

Tabulka 5: Parametry účinnosti u kompenzovaných HBeAg pozitivních pacientů v 96., 144., 
192., 240., 288. a 384. týdnu otevřené léčby 
 

 

Studie 174-0103 (HBeAg pozitivní pacienti) 

Parametr

a

 

Tenofovir-disoproxil 245 mg 

(ve formě fumarátu) 

n = 176

 

Přechod z adefovir-dipivoxylu 10 mg na 

tenofovir disoproxil 245 mg 

(ve formě fumarátu) 

n = 90

 

Týden 

96

b

 

144

e

 

192

h

 

240

j

 

288

384

o

 

96

c

 

144

f

 

192

i

 

240

k

 

288

384

p

 

HBV DNA (%) 
< 400 kopií/ml 
(< 69 IU/ml)

 

76 

72 

68 

64 

61 

56 

74 

71 

72 

66 

65 

61 

ALT (%) 
Normalizované 
ALT

d

 

60 

55 

56 

46 

47 

47 

65 

61 

59 

56 

57 

56 

Sérologie (%) 
HBeAg 
Ztráta/séro-
konverze 

 

26/ 

23 

 

29/ 

23 

 

34/ 

25 

 

38/ 

30 

 

37/ 

25 

 

30/ 

20 

 

24/ 

20 

 

33/ 

26 

 

36/ 

30 

 

38/ 

31 

 

40/ 

31 

 

35/ 

24 

HBsAg 
Ztráta/séro-
konverze 

5/ 

8/ 
6

g

 

11/ 

8

g

 

11/ 

8

12/ 

8

l

 

15/ 

12

l

 

6/ 

8/ 
7

g

 

8/ 
7

g

 

10/ 

10

l

 

11/ 

10

l

 

13/ 

11

l

 

a

 Založeno na algoritmu dlouhodobého hodnocení (analýza LTE – Long Term Evaluation) - Pacienti, kteří přerušili studii 

před 384. týdnem z důvodu cílového parametru definovaného protokolem, jakož i pacienti, kteří dokončili 384 týdnů léčby, 
jsou zahrnuti do jmenovatele. 

b

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 48 týdnů otevřené léčby. 

c

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 48 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

d

 Populace použitá pro analýzu normalizace ALT zahrnovala pouze pacienty s ALT nad ULN ve výchozím stavu. 

e

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 96 týdnů otevřené léčby. 

f

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 96 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

g

 Uvedená čísla jsou kumulativní procenta stanovená pomocí Kaplan-Meierovy analýzy včetně údajů shromážděných po 

přidání emtricitabinu do otevřené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (KM-ITT). 

h

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 144 týdnů otevřené léčby. 

i

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 144 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

j

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 192 týdnů otevřené léčby. 

k

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 192 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

l

 Uvedená čísla jsou kumulativní procenta stanovená pomocí Kaplan-Meierovy analýzy s vyloučením údajů shromážděných 

po přidání emtricitabinu do otevřené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (KM-TDF). 

m

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 240 týdnů otevřené léčby. 

n

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 240 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

o

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 336 týdnů otevřené léčby. 

p

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 336 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

 
Pro 331 z 489 pacientů, kteří pokračovali ve studiích GS-US-174-0102 a GS-US-174-0103, byly k 
dispozici párované údaje z biopsie jater ve výchozím stavu a ve 240. týdnu (viz tabulka 6 níže). 95% 
(225/237) pacientů bez cirhózy ve výchozím stavu a 99% (93/94) pacientů s cirhózou ve výchozím 
stavu nezaznamenalo změnu nebo se u nich prokázalo zlepšení fibrózy (Ishakovo skóre fibrózy). Z 
94 pacientů s cirhózou ve výchozím stavu (Ishakovo skóre fibrózy: 5 - 6) nezaznamenalo 26% (24) 
žádnou změnu Ishakova skóre fibrózy a 72% (68) zaznamenalo regresi cirhózy do 240. týdne se 
snížením Ishakova skóre fibrózy nejméně o 2 body. 
 

 
 

101 

Tabulka 6: Histologická odpověď (%) u kompenzovaných HBeAg negativních a 
HBeAg pozitivních pacientů ve 240. týdnu v porovnání s výchozím stavem 
 

 

Studie 174-0102  

(HBeAg negativní pacienti) 

Studie 174-0103  

(HBeAg pozitivní pacienti) 

Tenofovir-disoproxil 

245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 250

Přechod z adefovir-

dipivoxylu 10 mg na 

tenofovir disoproxil 

245 mg 

(ve formě fumarátu) 

n = 125

d

 

Tenofovir-disoproxil 

245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 176

c

 

Přechod z adefovir-

dipivoxylu 10 mg na 

tenofovir disoproxil 

245 mg 

(ve formě fumarátu) 

n = 90

d

 

Histologická 
odpověď

a,b 

(%)  

88 

[130/148] 

85 

[63/74] 

90 

[63/70] 

92 

[36/39] 

a

 Populace použitá pro analýzu histologie zahrnovala pouze pacienty, u kterých byly k dispozici údaje z biopsie jater 

(chybějící údaje = pacienti vyloučeni z analýzy) do 240. týdne. Odpověď po přidání emtricitabinu byla vyloučena (celkem 
17 jedinců v obou studiích).  

b

 Zlepšení Knodellova nekrozánětového skóre nejméně 2 body bez zhoršení Knodellova skóre fibrózy. 

c

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo až 192 týdnů otevřené léčby. 

d

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo až 192 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

 
Zkušenosti u pacientů současně infikovaných HIV, kteří dříve užívali lamivudin 
V randomizované, 48 týdenní, dvojitě zaslepené, kontrolované studii tenofovir-disoproxilu 245 mg 
(ve formě fumarátu) u dospělých pacientů současně infikovaných HIV-1 a s chronickou hepatitidou B, 
kteří již byli léčeni lamivudinem (studie ACTG 5127), byly průměrné hladiny sérové HBV DNA ve 
výchozím stavu u pacientů randomizovaných do skupiny s tenofovirem 9,45 log

10

 kopií/ml (n = 27). 

Léčba tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) byla spojena s průměrnou změnou sérové 
HBV DNA -5,74 log

10

 kopií/ml (n = 18) vůči výchozímu stavu u pacientů, pro něž byly dostupné 

48 týdenní údaje. Navíc mělo 61% pacientů normální ALT ve 48.týdnu. 
 
Zkušenosti u pacientů s trvalou virovou replikací (studie GS-US-174-0106) 
Účinnost a bezpečnost tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) nebo tenofovir-disoproxilu 
245 mg (ve formě fumarátu) s 200 mg emtricitabinu byla hodnocena v randomizované, dvojitě 
zaslepené studii (studie GS-US-174-0106) u HBeAg pozitivních a HBeAg negativních dospělých 
pacientů s trvalou viremií (HBV DNA ≥ 1 000 kopií/ml), když užívali adefovir-dipivoxyl 10 mg po 
déle než 24 týdnů. Ve výchozím stavu bylo 57% pacientů randomizovaných do léčebné skupiny 
tenofovir-disoproxil-fumarátu oproti 60% pacientů randomizovaných do léčebné skupiny 
emtricitabinu s tenofovir-disoproxil-fumarátem dříve léčeno lamivudinem. Celkově vedla léčba 
tenofovir-disoproxil-fumarátem ve 24. týdnu u 66% (35/53) pacientů k poklesu HBV DNA na 
< 400 kopií/ml (< 69 IU/ml) oproti 69% (36/52) pacientů léčených emtricitabinem a tenofovir-
disoproxil-fumarátem (p = 0,672). Navíc mělo 55% (29/53) pacientů léčených tenofovir-disoproxil-
fumarátem nedetekovatelnou HBV DNA (< 169 kopií/ml [< 29 IU/ml]; mez kvantifikace zkoušky 
HBV Roche Cobas Taqman) oproti 60% (31/52) pacientů léčených emtricitabinem a tenofovir-
disoproxil-fumarátem (p = 0,504). Porovnání mezi léčebnými skupinami s léčbou trvající déle než 
24 týdnů je obtížné interpretovat, protože zkoušející měli možnost zintenzívnit léčbu na otevřenou 
léčbu emtricitabinem a tenofovir-disoproxilem. Dlouhodobé studie hodnotící přínos/riziko dvojité 
terapie emtricitabinem a tenofovir-disoproxil-fumarátem u pacientů infikovaných jenom HBV právě 
probíhají. 
 
Zkušenosti u pacientů s jaterní dekompenzací po 48 týdnech (studie GS-US-174-0108) 
Studie GS-US-174-0108 je randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná studie hodnotící 
bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu (n = 45), emtricitabinu s tenofovir-disoproxil-
fumarátem (n = 45) a entekaviru (n = 22) u pacientů s jaterní dekompenzací. Ve skupině pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem měli pacienti ve výchozím stavu průměrnou hodnotu skóre 
CPT 7,2, průměrný počet HBV DNA 5,8 log

10

 kopií/ml a průměrné sérové hladiny ALT 61 U/l. 42% 

(19/45) pacientů bylo již dříve léčeno lamivudinem po dobu nejméně 6 měsíců, 20% (9/45) pacientů 
bylo již dříve léčeno adefovir-dipivoxyl a 9 ze 45 pacientů (20%) mělo ve výchozím stavu mutace 
spojené s rezistencí vůči lamivudinu a/nebo adefovir-dipivoxylu. Společné primární cílové parametry 
bezpečnosti bylo přerušení léčby z důvodu nežádoucího účinku a potvrzené zvýšení sérového 
kreatininu ≥ 0,5 mg/dl nebo potvrzená hladina sérového fosfátu < 2 mg/dl. 

 
 

102 

 
U pacientů se skóre CPT ≤ 9 dosáhlo 74% (29/39) pacientů z léčené skupiny s tenofovir-disoproxil-
fumarátem a 94% (33/35) s emtricitabinem podávaným spolu s tenofovir-disoproxil-fumarátem 
hodnotu HBV DNA < 400 kopií/ml po 48 týdnech léčby. 
 
Obecně však jsou údaje odvozené z této studie velmi omezené, než aby bylo možné vyvodit definitivní 
závěry ohledně srovnání emtricitabinu podávaného spolu s tenofovir-disoproxil-fumarátem se 
samotným tenofovir-disoproxil-fumarátem, (viz tabulka 7 níže). 
 
Tabulka 7: Parametry bezpečnosti a účinnosti u pacientů s jaterní dekompenzací ve 48. týdnu 
 

 

Studie 174-0108 

Parametr 

Tenofovir-disoproxil 

245 mg (ve formě 

fumarátu) 

(n = 45) 

Emtricitabin 200 mg/ 

tenofovir-disoproxil 245 mg 

(ve formě fumarátu) 

(n = 45) 

Entekavir 

(0,5 mg nebo 1 mg) 

n = 22 

Selhání snášenlivosti (trvalé 
přerušení léčby z důvodu 
nežádoucího účinku který se 
objevil během léčby) 
n (%)

a

 

3 (7%) 

2 (4%) 

2 (9%) 

Potvrzené zvýšení sérového 
kreatininu ≥ 0,5 mg/dl oproti 
výchozímu stavu nebo 
potvrzená hladina sérového 
fosfátu < 2 mg/dl
 
n (%)

b

 

4 (9%) 

3 (7%) 

1 (5%) 

HBV DNA n (%) 
< 400 kopií/ml 
n (%) 

31/44 (70%) 

36/41 (88%) 

16/22 (73%) 

ALT n (%) 
Normální hladina ALT 

25/44 (57%) 

31/41 (76%) 

12/22 (55%) 

≥ 2-bodové snížení v skóre 
CPT oproti výchozímu stavu
 
n (%) 

7/27 (26%) 

12/25 (48%) 

5/12 (42%) 

Průměrná změna v skóre 
CPT oproti výchozímu stavu 

-0,8 

-0,9 

-1,3 

Průměrná změna ve skóre 
MELD (Model for End-Stage 
Liver Disease
, Model pro 
terminální stadium 
onemocnění jater) oproti 
výchozímu stavu 

-1,8 

-2,3 

-2,6 

a

 p-hodnota porovnávající skupiny kombinované léčby zahrnující tenofovir se skupinou s entekavirem = 0,622, 

b

 p-hodnota porovnávající skupiny kombinované léčby zahrnující tenofovir se skupinou s entekavirem = 1,000. 

 
Zkušenosti s léčbou trvající déle než 48 týdnů ve studii GS-US-174-0108 
Na základě analýzy, při které nedokončení/změna léčby = selhání, dosáhlo 50% (21/42) pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem, 76% (28/37) pacientů léčených emtricitabinem podávaným 
spolu s tenofovir-disoproxil-fumarátem a 52% (11/21) pacientů léčených entekavirem hladiny 
HBV DNA < 400 kopií/ml ve 168. týdnu. 
 
Zkušenosti u pacientů s HBV rezistentní vůči lamivudinu v 240. týdnu (studie GS-US-174-0121) 
Účinnost a bezpečnost tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) byla hodnocena 
v randomizované, dvojitě zaslepené studii (GS-US-174-0121) u HBeAg pozitivních 
a HBeAg negativních pacientů (n = 280) s kompenzovaným onemocněním jater, viremií 
(HBV DNA ≥ 1 000 IU/ml) a genotypovými důkazy rezistence vůči lamivudinu (rtM204I/V +/- 
rtL180M). Pouze pět pacientů mělo ve výchozím stavu mutace spojené s rezistencí vůči adefoviru. 
141 dospělých pacientů bylo randomizováno do léčebné skupiny s tenofovir-disoproxil-fumarátem 

 
 

103 

a 139 pacientů do léčebné skupiny s emtricitabinem a tenofovir-disoproxil-fumarátem. Výchozí 
demografické parametry byly podobné mezi oběma léčebnými skupinami: ve výchozím stavu bylo 
52,5% pacientů HBeAg negativních, 47,5% bylo HBeAg pozitivních, průměrná hladina HBV DNA 
byla 6,5 log

10

 kopií/ml a průměrná hodnota ALT byla 79 U/l. 

 
Po 240 týdnech léčby mělo 117 ze 141 pacientů (83%) randomizovaných do skupiny s tenofovir-
disoproxil-fumarátem hladiny HBV DNA < 400 kopií/ml a 51 ze 79 pacientů (65%) mělo 
normalizované hodnoty ALT. Po 240 týdnech léčby emtricitabinem s tenofovir-disoproxil-fumarátem 
mělo 115 ze 139 pacientů (83%) hladiny HBV DNA < 400 kopií/ml a 59 z 83 pacientů (71%) mělo 
normalizované hodnoty ALT. Mezi HBeAg pozitivními pacienty randomizovanými do skupiny 
s tenofovir-disoproxil-fumarátem došlo u 16 z 65 pacientů (25%) ke ztrátě HBeAg a u 8 ze 
65 pacientů (12%) došlo k anti-HBe sérokonverzi do 240. týdne. Z HBeAg pozitivních pacientů 
randomizovaných do skupiny s emtricitabinem a tenofovir-disoproxil-fumarátem došlo 
u 13 z 68 pacientů (19%) ke ztrátě HbeAg a u 7 z 68 pacientů (10%) došlo k anti-HBe sérokonverzi do 
240. týdne. U dvou pacientů randomizovaných do skupiny s tenofovir-disoproxil-fumarátem došlo ke 
ztrátě HBsAg do 240. týdne, avšak ne k anti-HBs sérokonverzi. U pěti pacientů randomizovaných do 
skupiny s emtricitabinem a tenofovir-disoproxil-fumarátem došlo ke ztrátě HBsAg, přičemž 
u 2 z těchto 5 pacientů došlo k anti-HBe sérokonverzi. 
 
Klinická rezistence 
426 HBeAg negativních (GS-US-174-0102, n = 250) a HBeAg pozitivních (GS-US-1740103, n = 176) 
pacientů, zpočátku randomizovaných do skupiny s dvojitě zaslepenou léčbou tenofovir-disoproxil-
fumarátem, kteří byli poté převedeni na otevřenou léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem, bylo 
testováno na genotypové změny v polymeráze HBV vůči výchozímu stavu. Genotypové testování, 
provedené u všech pacientů s HBV DNA > 400 kopií/ml ve 48. (n = 39), 96. (n = 24), 144. (n = 6), 
192. (n = 5), 240. (n = 4), 288. (n = 6) a 384. (n = 2) týdnu monoterapie tenofovir-disoproxil-
fumarátem, neprokázalo vývoj žádných mutací spojených s rezistencí na tenofovir-disoproxil-fumarát. 
 
215 HBeAg negativních (GS-US-174-0102, n = 125) a HBeAg pozitivních (GS-US-1740103, n = 90) 
pacientů, zpočátku randomizovaných do skupiny s dvojitě zaslepenou léčbou adefovir-dipivoxilem, 
kteří byli poté převedeni na otevřenou léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem, bylo testováno na 
genotypové změny v polymeráze HBV vůči výchozímu stavu. Genotypové testování, provedené u 
všech pacientů s HBV DNA > 400 kopií/ml ve 48. (n = 16), 96. (n = 5), 144. (n = 1), 192. (n = 2), 240. 
(n = 1), 288. (n = 1) a 384. (n = 2) týdnu monoterapie tenofovir-disoproxil-fumarátem, neprokázalo 
vývoj žádných mutací spojených s rezistencí na tenofovir-disoproxil-fumarát. 
 
Ve studii GS-US-174-0108 dostávalo 45 pacientů (zahrnujících 9 pacientů s mutacemi spojenými 
s rezistencí vůči lamivudinu a/nebo adefovir-dipivoxylu ve výchozím stavu) tenofovir-disoproxil-
fumarát po dobu až 168 týdnů. Genotypové údaje izolátů HBV na začátku a během léčby byly 
k dispozici pro 6 z 8 pacientů s hodnotou HBV DNA > 400 kopií/ml ve 48. týdnu. U těchto izolátů 
nebyla zjištěna žádná substituce aminokyselin související s rezistencí vůči tenofovir-disoproxil-
fumarátu. Po 48. týdnu byla pro 5 pacientů ve skupině s tenofovir-disoproxil-fumarátem provedena 
genotypová analýza. U žádného pacienta nebyla zjištěna substituce aminokyselin související 
s rezistencí vůči tenofovir-disoproxil-fumarátu. 
 
Ve studii GS-US-174-0121 dostávalo 141 pacientů se substitucí spojenou s rezistencí vůči lamivudinu 
ve výchozím stavu tenofovir-disoproxil-fumarát po dobu až 240 týdnů. Celkem u 4 pacientů došlo 
k viremické epizodě (HBV DNA > 400 kopií/ml) na konci jejich léčby tenofovir-disoproxil-
fumarátem. Z toho byly k dispozici údaje o sekvenci párovaných izolátů HBV na začátku a během 
léčby pro 2 ze 4 pacientů. U těchto izolátů nebyla zjištěna žádná substituce aminokyselin související 
s rezistencí vůči tenofovir-disoproxil-fumarátu. 
 
V pediatrické studii (GS-US-174-0115) nejprve dostávalo 52 pacientů (zahrnujících 6 pacientů 
s mutacemi spojenými s rezistencí vůči lamivudinu na začátku studie) zaslepenou léčbu tenofovir-
disoproxil-fumarátem po dobu až 72 týdnů, a poté přešlo 51/52 pacientů na otevřenou léčbu tenofovir-
disoproxil-fumarátem (skupina TDF-TDF). Genotypové hodnocení bylo provedeno u všech pacientů 
v této skupině s HBV DNA > 400 kopií/ml ve 48. týdnu (n = 6), v 72. týdnu (n = 5), v 96. týdnu 

 
 

104 

(n = 4), ve 144. týdnu (n = 2) a ve 192. týdnu (n = 3). Padesát čtyři pacientů (včetně 2 pacientů 
s mutacemi spojenými s rezistencí na lamivudin na začátku studie) dostávalo nejprve léčbu 
zaslepeným placebem po 72 týdnů a 52/54 pacientů poté pokračovalo léčbou tenofovir-disoproxil-
fumarátem (skupina PLB-TDF). Genotypové hodnocení bylo provedeno u všech pacientů v této 
skupině s HBV DNA > 400 kopií/ml v 96. týdnu (n = 17), ve 144. týdnu (n = 7) a ve 192. týdnu 
(n = 8). U těchto izolátů nebyla zjištěna žádná substituce aminokyselin související s rezistencí vůči 
tenofovir-disoproxil-fumarátu. 
 
Pediatrická populace 
HIV-1: V rámci studie GS-US-104-0321 dostávalo 87 již léčených pacientů infikovaných HIV-1 ve 
věku 12 až < 18 let tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 45) nebo placebo (n = 42) v kombinaci 
s optimalizovaným základním režimem (optimised background regimen, OBR) po dobu 48 týdnů. V 
důsledku omezení studie nebyl na základě plasmatických hladin HIV-1 RNA ve 24. týdnu prokázán 
přínos tenofovir-disoproxil-fumarátu oproti placebu. Přínos se však očekává u dospívající populace na 
základě extrapolace údajů u dospělých a srovnávacích farmakokinetických údajů (viz bod 5.2). 
 
U pacientů, kteří dostávali léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem nebo placebo, bylo průměrné 
výchozí BMD Z-skóre bederní páteře -1,004 a -0,809 a průměrné výchozí BMD Z-skóre celého těla 
-0,866 a -0,584. Průměrné změny ve 48. týdnu (konec dvojitě zaslepené fáze) byly -0,215 a -0,165 pro 
BMD Z-skóre bederní páteře a -0,254 a -0,179 pro BMD Z-skóre celého těla ve skupině užívající 
tenofovir-disoproxil-fumarát a ve skupině užívající placebo. Průměrná rychlost nárůstu BMD byla 
nižší ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát v porovnání se skupinou užívající placebo. Ve 
48. týdnu vykazovalo šest dospívajících ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát a jeden 
dospívající pacient ve skupině užívající placebo významný úbytek BMD bederní páteře (definovaný 
jako > 4% úbytek). Z 28 pacientů, kteří dostávali po dobu 96 týdnů léčbu tenofovir-disoproxil-
fumarátem pokleslo BMD Z-skóre bederní páteře o -0,341 a BMD Z-skóre celého těla o -0,458. 
 
Ve studii GS-US-104-0352 bylo 97 již léčených pacientů ve věku 2 až < 12 let se stabilní virologickou 
supresí při léčbě režimem obsahujícím stavudin nebo zidovudin randomizováno buď na náhradu 
stavudinu nebo zidovudinu tenofovir-disoproxil-fumarátem (n = 48) nebo na pokračování původního 
režimu (n = 49) po dobu 48 týdnů. Ve 48. týdnu byla u 83% pacientů ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát a u 92% pacientů ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin koncentrace 
HIV-1 RNA < 400 kopií/ml. Rozdíl mezi podílem pacientů, kteří si udrželi koncentraci < 400 kopií/ml 
ve 48. týdnu, byl ovlivněn hlavně vyšším počtem ukončení léčby ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát. Po vyloučení chybějících údajů byla ve 48. týdnu u 91% pacientů ve skupině 
užívající tenofovir-disoproxil-fumarát a u 94% pacientů ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin 
koncentrace HIV-1 RNA < 400 kopií/ml. 
 
U pediatrických pacientů bylo hlášeno snížení BMD. U pacientů, kteří dostávali léčbu tenofovir-
disoproxil-fumarátem nebo stavudinem nebo zidovudinem, bylo průměrné výchozí BMD Z-skóre 
bederní páteře -1,034 a -0,498 a průměrné výchozí BMD Z-skóre celého těla -0,471 a -0,386. 
Průměrné změny ve 48. týdnu (na konci randomizované fáze) byli 0,032 a 0,087 pro BMD Z-skóre 
bederní páteře a -0,184 a -0,027 pro BMD Z-skóre celého těla ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát a ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin. Průměrná rychlost nárůstu kostní 
hmoty bederní páteře ve 48. týdnu byla podobná ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát i ve 
skupině užívající stavudin nebo zidovudin. Nárůst kostní hmoty celého těla byl ve skupině užívající 
tenofovir-disoproxil-fumarát oproti skupině užívající stavudin nebo zidovudin nižší. Významný 
úbytek (> 4%) BMD bederní páteře byl ve 48. týdnu pozorován u jednoho pacienta léčeného 
tenofovir-disoproxil-fumarátem a nebyl pozorován u žádného z pacientů léčených stavudinem nebo 
zidovudinem. BMD Z-skóre pokleslo o -0,012 pro bederní páteř a o -0,338 pro celé tělo u 64 pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem po dobu 96 týdnů. Hodnoty BMD Z-skóre nebyly upraveny 
podle výšky a tělesné hmotnosti. 
 
Z 89 pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem ve studii GS-US-104-0352 
(střední expozice 104 týdnů) ukončili 4 pacienti studii kvůli nežádoucím účinkům odpovídajících 
proximální renální tubulopatií. 
 

 
 

105 

Chronická hepatitida B: Ve studii GS-US-174-0115 dostávalo 106 HBeAg negativních a 
HBeAg pozitivních pacientů ve věku 12 až < 18 let s chronickou infekcí HBV [HBV DNA 
≥10

5

 kopií/ml, zvýšenými sérovými hladinami ALT (≥ 2 x ULN) nebo anamnézou zvýšených 

sérových hladin ALT v období uplynulých 24 měsíců] léčbu tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě 
fumarátu) (n = 52) nebo placebo (n = 54) po dobu 72 týdnů. Pacienti nesměli být dosud léčeni 
tenofovir-disoproxil-fumarátem, ale mohli být již léčeni režimy na základě interferonu (> 6 měsíců 
před skríninkem) nebo jakoukoli jinou perorální anti-HBV nukleozidovou/nukleotidovou léčbou 
neobsahující tenofovir-disoproxil-fumarát (> 16 týdnů před skríninkem). V 72. týdnu mělo v léčebné 
skupině pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem celkem 88% (46/52) pacientů a 0% (0/54) 
pacientů ve skupině užívající placebo HBV DNA < 400 kopií/ml. 74% pacientů (26/35) ve skupině 
léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem mělo v 72. týdnu normalizovanou hladinu ALT v porovnání 
s 31% (13/42) ve skupině užívající placebo. Odpověď na léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem byla 
srovnatelná u pacientů dosud neléčených nukleosidy/nukleotidy (n = 20) a u pacientů již léčených 
nukleosidy/nukleotidy (n = 32), včetně pacientů rezistentních na lamivudin (n = 6). 95% pacientů 
dosud neléčených nukleosidy/nukleotidy, 84% pacientů již léčených nukleosidy/nukleotidy a 83% 
pacientů rezistentních na lamivudin dosáhlo v 72. týdnu HBV DNA < 400 kopií/ml. 31 z 32 pacientů 
již léčených nukleosidy/nukleotidy bylo již dříve léčeno lamivudinem. V 72. týdnu mělo 96% (27/28) 
imunologicky aktivních pacientů (HBV DNA ≥10

5

 kopií/ml, sérová hladina ALT > 1,5 x ULN) ve 

skupině léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem a 0% (0/32) pacientů ve skupině užívající placebo 
HBV DNA < 400 kopií/ml. 75% (21/28) z imunologicky aktivních pacientů ve skupině léčené 
tenofovir-disoproxil-fumarátem mělo v 72. týdnu normální hladinu ALT v porovnání s 34% (11/32) 
pacientů ve skupině užívající placebo. 
 
Po 72 týdnech zaslepené randomizované léčby mohl každý pacient přejít na otevřenou léčbu 
tenofovir-disoproxil-fumarátem trvající až do 192. týdne. Po 72. týdnu zůstávala virologická suprese u 
pacientů, kteří dostávali dvojitě zaslepenou léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem a následně 
otevřenou léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem (skupina TDF-TDF): 86,5% (45/52) pacientů ve 
skupině TDF-TDF mělo ve 192. týdnu HBV DNA < 400 kopií/ml. Mezi pacienty, kteří dostávali po 
dobu dvojitě zaslepené léčby placebo, poměr pacientů s HBV DNA < 400 kopií/ml prudce vzrostl 
poté, co zahájili otevřenou léčbu TDF (skupina PLB-TDF): 74,1% (40/54) pacientů ve skupině 
PLB-TDF mělo ve 192. týdnu HBV DNA < 400 kopií/ml. Poměr pacientů s normalizací ALT ve 
192. týdnu ve skupině TDF-TDF byl 75,8% (25/33) mezi těmi, kteří byli HBeAg pozitivní na začátku 
studie, a 100,0% (2 ze 2 pacientů) mezi těmi, kteří byli na začátku studie HBeAg negativní. Podobné 
zastoupení pacientů ve skupinách TDF-TDF a PLB-TDF (37,5%, resp. 41,7%) zaznamenalo do 
192. týdne sérokonverzi k anti-HBs. 
 
Údaje o kostní hustotě (BMD) ze studie GS-US-174-0115 uvádí tabulka 8: 
 
Tabulka 8: Hodnocení kostní hustoty na začátku studie, v 72. týdnu a ve 192. týdnu 
 

 

Začátek studie 

72. týden 

192. týden 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

Průměrné Z-skóre 
BMD bederní 
páteře (SD)

a

 

−0,42  

(0,762) 

-0,26  

(0,806) 

-0,49  

(0,852)  

-0,23 

(0,893)  

-0,37 

(0,946)  

-0,44 

(0,920)  

Změna oproti 
průměrnému Z-skóre 
BMD bederní páteře 
(SD) na začátku 
studie

a

 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

-0,06  

(0,320) 

0,10  

(0,378) 

0,02  

(0,548) 

-0,10 

(0,543) 

Průměrné Z-skóre 
BMD celého těla 
(SD)

a

 

−0,19  

(1,110) 

−0,23  

(0,859) 

−0,36 

 (1,077) 

−0,12 

(0,916) 

−0,38  

(0,934) 

−0,42 

 (0,942) 

Změna oproti 
průměrnému Z-skóre 
BMD celého těla 
(SD) na začátku 
studie

a

 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

−0,16  

(0,355) 

0,09 

(0,349) 

-0,16 

(0,521) 

-0,19  

(0,504) 

 
 

106 

 

Začátek studie 

72. týden 

192. týden 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

Alespoň 6% pokles 
BMD bederní páteře

b

 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

1,9% 

(1 pacient) 

0% 

3,8% 

(2 pacienti) 

3,7% 

(2 pacienti) 

Alespoň 6% pokles 
BMD celého těla

b

 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

0% 

0% 

0% 

1,9% 

(1 pacient) 

Průměrný nárůst 
BMD bederní páteře 
v % 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

5,14% 

8,08% 

10,05% 

11,21% 

Průměrný nárůst 
BMD celého těla v % 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

3,07% 

5,39% 

6,09% 

7,22% 

a

 Z-skóre BMD neupravená podle výšky a tělesné hmotnosti 

b

 Primární cílové parametry bezpečnosti do 72. týdne

 

 
Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Viread u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s HIV a chronickou 
hepatitidou B (informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2). 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je vodou rozpustný ester proléčiva, který se in vivo rychle konvertuje na 
tenofovir a formaldehyd. 
 
Tenofovir se nitrobuněčně konvertuje na tenofovir-monofosfát a na aktivní látku tenofovir-difosfát. 
 
Absorpce 
Po perorálním podání tenofovir-disoproxil-fumarátu pacientům infikovaným HIV se tenofovir-
disoproxil-fumarát rychle absorbuje a konvertuje na tenofovir. Po podání vícenásobných dávek 
tenofovir-disoproxil-fumarátu s jídlem pacientům infikovaným HIV byly průmĕrné (koeficient 
odchylky v %) výsledné hodnoty C

max

, AUC a C

min

 tenofoviru 326 (36,6%) ng/ml, 

3 324 (41,2%) ng·h/ml, resp. 64,4 (39,4%) ng/ml. Maximální koncentrace tenofoviru jsou pozorovány 
v séru během jedné hodiny po podání nalačno a během dvou hodin, je-li užit spolu s jídlem. Perorální 
biologická dostupnost tenofoviru z tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů nalačno byla přibližně 
25%. Podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu spolu s velmi tučným jídlem zvýšilo perorální 
biologickou dostupnost, kdy AUC tenofoviru vzrostlo o přibližně 40% a C

max

 přibližně o 14%. Po 

první dávce tenofovir-disoproxil-fumarátu pacientům po jídle se střední C

max

 v séru pohybovala 

v rozmezí od 213 do 375 ng/ml. Nicméně podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu spolu s lehkým 
jídlem nemělo významný účinek na farmakokinetiku tenofoviru. 
 
Distribuce 
Ustálený objem distribuce tenofoviru po intravenózním podání se odhaduje na přibližně 800 ml/kg. Po 
perorálním podání tenofovir-disoproxil-fumarátu je tenofovir distribuován do většiny tkání; nejvyšší 
koncentrace se vyskytují v ledvinách, játrech a obsahu střev (preklinické studie). Vazba proteinu 
tenofoviru k proteinu plasmy nebo séra bylo in vitro menší než 0,7, resp. 7,2% v celém rozmezí 
koncentrace tenofoviru od 0,01 do 25 μg/ml. 
 
Biotransformace 
Studie in vitro prokázaly, že ani tenofovir-disoproxil-fumarát, ani tenofovir nejsou substráty pro 
enzymy CYP450. Navíc při znatelně vyšších koncentracích (přibližně 300násobných) než byly ty, 
které byly pozorovány in vivo, tenofovir in vitro neinhiboval metabolismus léku zprostředkovaný 
jakýmikoliv hlavními lidskými CYP450 izoformami, účastnícími se biotransformace léku (CYP3A4, 
CYP2D6, CYP2C9, CYP2E1 nebo CYP1A1/2). Tenofovir-disoproxil-fumarát v koncentraci 
100 μmol/l neměl žádný účinek na žádné izoformy CYP450, s výjimkou CYP1A1/2, kde byla 
pozorovaná malá (6%), ale statisticky významná redukce metabolismu substrátu CYP1A1/2. Podle 
těchto údajů není pravděpodobné, že by se objevily klinicky významné interakce tenofovir-disoproxil-
fumarátu a léčivých přípravků metabolizovaných CYP450. 
 

 
 

107 

Eliminace 
Tenofovir je primárně eliminován ledvinami jak filtrací, tak také aktivním tubulárním transportním 
systémem. Po intravenózním podání se močí eliminuje přibližně 70-80% dávky v nezměněném stavu. 
Celková clearance byla odhadnuta přibližně na 230 ml/h/kg (přibližně 300 ml/min). Renální clearance 
byla odhadnuta přibližně na 160 ml/h/kg (přibližně 210 ml/min), což je více než míra glomerulární 
filtrace. To naznačuje, že aktivní tubulární sekrece je důležitou součástí eliminace tenofoviru. Po 
perorálním podání je terminální poločas tenofoviru přibližně 12 až 18 hodin. 
 
Studie odhalily dráhu aktivní tubulární sekrece tenofoviru, kdy přítok do buňky proximálního tubulu 
zajišťují lidské organické aniontové transportéry (hOAT) 1 a 3 a odtok do moči zajišťuje 
multirezistentní protein 4 (Multidrug Resistant Protein 4, MRP 4). 
 
Linearita/nelinearita 
V rozmezí dávky od 75 do 600 mg byla farmakokinetika tenofoviru nezávislá na dávce tenofovir-
disoproxil-fumarátu a nebyla ovlivněna ani opakovaným podáním při jakékoliv velikosti dávky. 
 
Věk 
Farmakokinetické studie nebyly prováděny u starších lidí (ve věku nad 65 let). 
 
Pohlaví 
Omezené údaje o farmakokinetice tenofoviru u žen neindikují žádný větší vliv pohlaví. 
 
Etnikum 
Farmakokinetika nebyla specificky studována u různých etnických skupin. 
 
Pediatrická populace 
HIV-1:
 Farmakokinetika tenofoviru v ustáleném stavu byla vyhodnocena u 8 dospívajících pacientů 
(ve věku 12 až < 18 let) infikovaných HIV-1 s tělesnou hmotností ≥ 35 kg. Průměrné hodnoty (± SD) 
C

max

 a AUC

tau

 jsou 0,38 ± 0,13 μg/ml a 3,39 ± 1,22 μg·h/ml. Expozice tenofoviru u dospívajících 

pacientů užívajících denně perorální dávku tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) byla 
podobná expozicím u dospělých užívajících dávky tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) 
jednou denně. 
 
Chronická hepatitida B: Expozice tenofoviru v ustáleném stavu u dospívajících pacientů (ve věku 12 
až < 18 let) infikovaných HBV užívajících denně perorální dávku tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve 
formě fumarátu) byla podobná expozicím u dospělých užívajících dávky tenofovir-disoproxilu 245 mg 
(ve formě fumarátu) jednou denně. 
 
Farmakokinetické studie s tabletami tenofovir-disoproxil 245 mg (ve formě fumarátu) nebyly 
prováděny u dětí mladších 12 let nebo u dětí s poruchami funkce ledvin. 
 
Porucha funkce ledvin 
Farmakokinetické parametry tenofoviru byly stanoveny po podání jednorázové dávky tenofovir-
disoproxilu 245 mg 40 dospělým pacientům neinfikovaným HIV ani HBV s různým stupněm poruch 
funkce ledvin definovaných podle výchozí clearance kreatininu (CrCl) (normální funkce ledvin je 
při CrCl > 80 ml/min; lehká porucha funkce je při CrCl = 50-79 ml/min; středně těžká 
při CrCl = 30-49 ml/min a těžká při CrCl = 10-29 ml/min). V porovnání s pacienty s normální funkcí 
ledvin je průměrná hodnota (koeficient odchylky v %) expozice tenofoviru zvýšená 
z 2 185 (12%) ng·h/ml u jedinců s CrCl > 80 ml/min na 3 064 (30%) ng·h/ml, 6 009 (42%) ng·h/ml, 
resp. 15 985 (45%) ng·h/ml u pacientů s lehkou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin. 
Doporučená dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin, se zvětšeným intervalem mezi dávkami, 
by měla vést k vyšší vrcholové koncentraci plazmy a nižší hodnoty C

min

 u pacientů s poruchou funkce 

ledvin ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin. Klinické důsledky tohoto jevu nejsou známy. 
 
U pacientů v terminálním stádiu onemocnění ledvin (end-stage renal disease, ESRD) 
(CrCl < 10 ml/min), kteří potřebují hemodialýzu, podstatně stoupla koncentrace tenofoviru mezi 

 
 

108 

dialýzou, kdy po 48 hodinách dosáhla střední hodnoty C

max

 1 032 ng/ml a střední hodnoty AUC

0-48h

 

42 857 ng·h/ml. 
 
Doporučuje se, aby se interval mezi dávkami tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) 
modifikoval u dospělých pacientů s clearance kreatininu < 50 ml/min nebo u pacientů, kteří již mají 
ESRD a potřebují dialýzu (viz bod 4.2). 
 
Farmakokinetika tenofoviru nebyla studována u pacientů s clearance kreatininu < 10 ml/min bez 
hemodialýzy a u pacientů s ESRD s peritoneální nebo s jinými formami dialýzy. 
 
Farmakokinetika tenofoviru u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin nebyla studována. 
Nejsou dostupné žádné údaje, na jejichž základě by bylo možné doporučit dávkování (viz body 4.2 
a 4.4). 
 
Porucha funkce jater 
Dospělým pacientům neinfikovaným HIV ani HBV s různým stupněm poruchy funkce jater 
hodnocené podle Child-Pugh-Turcottovy (CPT) klasifikace byla podána jednorázová dávka 245 mg 
tenofovir-disoproxilu. Farmakokinetika tenofoviru nebyla u jedinců s poruchou funkce jater podstatně 
změněna, což nasvědčuje tomu, že u těchto jedinců není nutná úprava dávkování. Průměrné 
(koeficient odchylky v %) hodnoty C

max

 a AUC

0-∞

 tenofoviru u zdravých jedinců byly 

223 (34,8%) ng/ml, resp. 2 050 (50,8%) ng·h/ml v porovnání s 289 (46,0%) ng/ml a 
2 310 (43,5%) ng·h/ml u jedinců se středně těžkou poruchou funkce jater a 305 (24,8%) ng/ml a 
2 740 (44,0%) ng·h/ml u jedinců s těžkou poruchou funkce jater. 
 
Nitrobuněčná farmakokinetika 
Bylo zjištěno, že poločas tenofovir-difosfátu v lidských neproliferujícich periferních krevních 
mononukleárech (PBMC) je přibližně 50 hodin, zatímco poločas v buňkách PBMC stimulovaných 
fytohemaglutininem je přibližně 10 hodin. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické farmakologické studie bezpečnosti neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Údaje ze 
studií toxicity po opakovaném podávání u potkanů, psů a opic po expozici vyšší nebo rovné klinické 
expozici, které jsou významné pro klinické použití, zahrnují renální a kostní toxicitu a pokles 
koncentrace fosfátů v séru. Kostní toxicita byla diagnostikována jako osteomalácie (opice) a snížená 
kostní hustota (BMD) (potkani a psi). Kostní toxicita u mladých dospělých potkanů a psů se 
vyskytovala při ≥ 5násobných expozicích u pediatrických nebo dospělých jedinců. Kostní toxicita se 
vyskytovala u mladých infikovaných opic při velmi vysokých expozicích po subkutánním podání 
(≥ 40násobná expozice u pacientů). Poznatky ze studií s potkany a opicemi naznačily, že v závislosti 
na podávané látce dochází k poklesu intestinální absorpce fosfátu s možnou sekundární redukcí BMD. 
 
Studie genotoxicity ukázaly pozitivní výsledky v in vitro testu u myšího lymfomu, neprůkazné 
výsledky v jednom z kmenů použitých v Amesově testu a slabě pozitivní výsledky v testu 
neplánované syntézy DNA (unscheduled DNA synthesis, UDS) s primárními potkaními hepatocyty. 
Výsledky však byly negativní v in vivo mikronukleárním testu v kostní dřeni myši. 
 
Studie kancerogenity po perorálním podání u potkanů a myší ukázaly jen nízký výskyt duodenálních 
tumorů v případě velmi vysoké dávky u myší. Není pravděpodobné, že by tyto tumory byly významné 
pro člověka. 
 
Studie reprodukční toxicity s potkany a králíky neprokázaly vliv na fertilitu, březost nebo na 
parametry plodu. Ve studiích perinatální a postnatální toxicity však tenofovir-disoproxil-fumarát snížil 
index životaschopnosti a tělesnou hmotnost mláďat při maternálně toxických dávkách. 
 
Léčivá látka tenofovir-disoproxil-fumarát a hlavní produkty její přeměny přetrvávají dlouhodobě 
v životním prostředí. 
 

 
 

109 

 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Monohydrát laktosy 
Magnesium-stearát (E572) 
Mikrokrystalická celulosa (E460) 
Předbobtnalý škrob 
 
Potahová vrstva tablety 
Triacetin (E1518) 
Hypromelosa (E464) 
Hlinitý lak indigokarmínu (E132) 
Monohydrát laktosy 
Oxid titaničitý (E171) 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
5 let. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Lahvička z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 
uzávěrem, která obsahuje 30 potahovaných tablet a silikagelový vysoušeč. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1 lahvičku s 30 potahovanými 
tabletami a krabička obsahující 90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. Na trhu nemusí být 
všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
 

 
 

110 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/01/200/001 
EU/1/01/200/002 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 5. února 2002 
Datum posledního prodloužení registrace: 14. prosince 2011 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 
Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 
 

111 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Viread 33 mg/g granule  
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna odměrka má obsah jednoho gramu granulí, který obsahuje tenofovirum disoproxilum 33 mg 
(ve formě tenofoviri disoproxili fumaras). 
 
Pomocná látka se známým účinkem  
Jeden gram granulí obsahuje 622 mg mannitolu. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Granule. 
 
Bílé chuťově maskované obalené granule. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
HIV-1 infekce 
Granule Viread 33 mg/g jsou indikovány v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky 
k léčbě pediatrických pacientů infikovaných HIV-1 s rezistencí k NRTI nebo toxicitami, které 
zabraňují použití látek první volby, ve věku 2 až < 6 let a ve věku nad 6 let, u kterých není vhodné 
podávání pevné lékové formy. 
 
Granule Viread 33 mg/g jsou také indikovány v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými 
přípravky k léčbě dospělých, infikovaných HIV-1, u kterých není vhodné podávání pevné lékové 
formy. 
 
Přínos přípravku Viread k léčbě HIV-1 infekce u dospělých je založen na výsledcích jedné studie 
s dosud neléčenými pacienty, včetně pacientů s velkou virovou náloží (> 100 000 kopií/ml) a studiích, 
kde byl přípravek Viread přidáván ke stabilní původní terapii (hlavně triterapii) u pacientů již 
antiretrovirově léčených, u kterých došlo k časnému virologickému selhání (< 10 000 kopií/ml, 
s většinou pacientů, kteří měli < 5 000 kopií/ml). 
 
Rozhodnutí o použití přípravku Viread k léčbě pacientů s HIV-1 infekcí již léčených antiretrovirotiky 
je nutné založit na testování virové rezistence a/nebo anamnéze léčby jednotlivých pacientů.  
 
Hepatitida B 
Granule Viread 33 mg/g jsou indikovány k léčbě chronické hepatitidy B u dospělých, u kterých není 
vhodné podávání pevné lékové formy: 
 

 

s kompenzovaným onemocněním jater, s prokázanou aktivní virovou replikací, trvale 
zvýšenými hladinami sérové alanin aminotransferázy (ALT) a s histologicky prokázaným 
aktivním zánětem a/nebo fibrózou (viz bod 5.1) 

 

 

s prokázanou přítomností viru hepatitidy B rezistentního na lamivudin (viz body 4.8 a 5.1), 

 

 

s jaterní dekompenzací (viz body 4.4, 4.8 a 5.1). 

 
 

112 

 
Granule Viread 33 mg/g jsou také indikovány k léčbě chronické hepatitidy B u dospívajících ve věku 
12 až < 18 let, u kterých není vhodné podávání pevné lékové formy: 
 

 

s kompenzovaným onemocněním jater a prokázaným aktivním onemocněním imunitního 
systému, tj. aktivní virovou replikací, trvale zvýšenými sérovými hladinami ALT a 
histologickým průkazem aktivního zánětu a/nebo fibrózy (viz body 4.4, 4.8 a 5.1). 

 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce a/nebo s léčbou chronické 
hepatitidy B. 
 
Dávkování 
HIV-1: Doporučená dávka je 6,5 mg tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) na kilogram tělesné 
hmotnosti jednou denně, užívaných spolu s jídlem. Viz Tabulka 1. 
 
Pro dávku granulí 6,5 mg/kg jsou k dispozici jen omezené údaje. Proto je potřebné pozorné sledování 
účinnosti a bezpečnosti. 
 
Tabulka 1: Dávkování u pediatrických pacientů ve věku 2 až < 12 let 
 

Tělesná hmotnost (kg) 

Jednou denně 

Počet odměrek granulí 

Celková dávka (mg) tenofovir-

disoproxilu (ve formě fumarátu) 

10 až < 12 

65 

12 až < 14 

2,5 

82 

14 až < 17 

98 

17 až < 19 

3,5 

114 

19 až < 22 

131 

22 až < 24 

4,5 

147 

24 až < 27 

163 

27 až < 29 

5,5 

180 

29 až < 32 

196 

32 až < 34 

6,5 

212 

34 až < 35 

229 

≥ 35 

7,5 

245 

 
Přípravek Viread je rovněž dostupný jako 123 mg, 163 mg, 204 mg potahované tablety k léčbě 
pediatrických pacientů infikovaných HIV-1, ve věku 6 až < 12 let, o tělesné hmotnosti ≥ 17 až 
< 35 kg, u kterých je vhodné podávání pevné lékové formy. Další informace naleznete v Souhrnech 
údajů o přípravku pro tyto léčivé přípravky. 
 
Přípravek Viread je rovněž dostupný jako 245 mg potahované tablety k léčbě HIV-1 infekce 
a chronické hepatitidy B u dospívajících ve věku 12 až < 18 let s tělesnou hmotností ≥ 35 kg. 
 
Dospělí a dospívající ve věku 12 až < 18 let s tělesnou hmotností ≥ 35 kg: Doporučená dávka 
přípravku Viread k léčbě HIV nebo k léčbě chronické hepatitidy B je 245 mg, což odpovídá 
7,5 odměrkám granulí jednou denně, užívaným perorálně spolu s jídlem. 
 
Přípravek Viread je rovněž dostupný jako 245 mg potahované tablety k léčbě HIV-1 infekce a 
chronické hepatitidy B u dospělých. 
 

 
 

113 

Chronická hepatitida B: Optimální trvání léčby není známé. O přerušení léčby se může uvažovat 
v následujících případech: 
 

U HBeAg pozitivních pacientů bez cirhózy se má v léčbě pokračovat po dobu nejméně 
6-12 měsíců po potvrzení HBe sérokonverze (ztráta HBeAg a HBV DNA s detekcí protilátek 
proti HBe), nebo do HBs sérokonverze, nebo do ztráty účinnosti (viz bod 4.4). Po přerušení 
léčby se mají sledovat sérové hladiny ALT a HBV DNA, aby se zjistila jakákoliv pozdější 
virologická recidiva. 

 

U HBeAg negativních pacientů bez cirhózy se má v léčbě pokračovat alespoň do 
HBs sérokonverze, nebo do ztráty účinnosti. V případě prodloužené léčby po dobu více než 2 let 
se doporučuje pravidelné přehodnocování, aby se potvrdilo, že pokračování ve zvolené léčbě je 
pro pacienta ještě vhodné. 

 
Vynechaná dávka 
Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Viread a uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy je 
přípravek obvykle užíván, má co nejdříve užít přípravek Viread s jídlem a vrátit se k normálnímu 
rozvrhu dávkování. Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Viread a uplynulo více než 12 hodin od 
doby, kdy je přípravek obvykle užíván a je téměř čas pro užití další dávky, pacient nemá užít 
vynechanou dávku, ale jednoduše se vrátit k obvyklému rozvrhu dávkování. 
 
Jestliže pacient zvrací do 1 hodiny po užití přípravku Viread, má užít další dávku. Jestliže pacient 
zvrací po více než 1 hodině po užití přípravku Viread, nemusí užít další dávku. 
 
Zvláštní populace pacientů 
Starší pacienti
 
Nejsou dostupné žádné údaje, na základě kterých by bylo možné doporučit dávkování u pacientů 
starších 65 let (viz bod 4.4). 
 
Porucha funkce ledvin  
Tenofovir je eliminován renální exkrecí a expozice tenofoviru je vyšší u pacientů s renální dysfunkcí. 
 
Dospělí 
O bezpečnosti a účinnosti tenofovir-disoproxil-fumarátu u dospělých pacientů se středně závažnou a 
závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min) jsou k dispozici jen omezené 
údaje a údaje o dlouhodobé bezpečnosti nebyly dosud vyhodnoceny u pacientů s mírnou poruchou 
funkce ledvin (clearance kreatininu 50-80 ml/min). Tenofovir-disoproxil-fumarát se proto má používat 
u dospělých pacientů s poruchou funkce ledvin pouze v případě, že potenciální přínos léčby převáží 
její možné riziko. U pacientů s clearance kreatininu < 50 ml/min se doporučuje upravit dávku použitím 
tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) ve formě granulí 33 mg/g. 
 
Lehká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu 50-80 ml/min) 
Omezené množství údajů z klinických studií podporuje podávání dávky 245 mg tenofovir-disoproxilu 
(ve formě fumarátu), což odpovídá 7,5 odměrkám granulí jednou denně u pacientů s lehkou poruchou 
funkce ledvin. 
 
Na základě modelů farmakokinetických údajů s jednorázovou dávkou u HIV negativních jedinců 
neinfikovaných HBV s různým stupněm poruch funkce ledvin, včetně terminálního stádia onemocnění 
ledvin vyžadujícího hemodialýzu, se u pacientů se středně závažnou (clearance kreatininu 
30-49 ml/min) nebo závažnou (clearance kreatininu < 30 ml/min) poruchou funkce ledvin doporučují 
úpravy denní dávky tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) ve formě granulí 33 mg/g. Údaje 
z těchto farmakokinetických modelůy nebyly v klinických studiích potvrzeny. Proto je nutné 
u takových pacientů pozorně sledovat klinickou odpověď na léčbu a funkci ledvin (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Středně těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu 30-49 ml/min) 
Doporučuje se podávat 132 mg (4 odměrky) tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) ve formě 
granulí 33 mg/g jednou denně.  

 
 

114 

 
Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) a hemodialyzovaní pacienti 
U pacientů s clearance kreatininu 20-29 ml/min: Doporučuje se podávat 65 mg (2 odměrky) tenofovir-
disoproxilu (ve formě fumarátu) ve formě granulí 33 mg/g jednou denně. 
 
U pacientů s clearance kreatininu 10-19 ml/min: Doporučuje se podávat 33 mg (1 odměrka) tenofovir-
disoproxilu (ve formě fumarátu) ve formě granulí 33 mg/g jednou denně. 
 
Hemodialyzovaní pacienti: 16,5 mg (0,5 odměrky) tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) ve 
formě granulí 33 mg/g se může podávat po ukončení každého 4hodinového cyklu hemodialýzy. 
 
Tyto úpravy dávkování nebyly potvrzeny v klinických studiích. Proto je nutné pozorně sledovat 
klinickou odpověď na léčbu a funkci ledvin (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Není možné doporučit dávkování pro nehemodialyzované pacienty s clearance kreatininu 
< 10 ml/min. 
 
Pediatričtí pacienti 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 
 
Porucha funkce jater 
U pacientů s poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování (viz body 4.4 a 5.2). 
 
Jestliže se přeruší léčba přípravkem Viread u pacientů s chronickou hepatitidou B současně 
infikovaných nebo neinfikovaných HIV, je třeba u těchto pacientů pozorně sledovat příznaky 
exacerbace hepatitidy (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu u dětí infikovaných HIV-1 ve věku méně než 
2 roky nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu u dětí s chronickou hepatitidou B ve věku 
2 až < 12 let nebo s tělesnou hmotností < 35 kg nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 
 
Způsob podání 
Granule Viread se odměřují pomocí dodané dávkovací odměrky. Jedna zarovnaná odměrka obsahuje 
1 g granulí, který obsahuje 33 mg tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu). Granule Viread je třeba 
smíchat v nádobce s měkkou potravou, kterou není třeba žvýkat, jako je například jogurt, jablečný 
protlak nebo kojenecká výživa. Na jednu zarovnanou odměrku granulí se požaduje jedna polévková 
lžíce (15 ml) měkké potravy. Celou směs je třeba ihned požít. Přípravek Viread granule se nesmí 
míchat s tekutinami. 
 
Přípravek Viread se má užívat jednou denně, perorálně, s jídlem. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Všeobecně 
Před zahájením léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem je třeba všem pacientům infikovaným HBV 
nabídnout testování HIV protilátek (viz níže Současná infekce HIV-1 a virem hepatitidy B). 
 

 
 

115 

HIV-1 
Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko 
sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu 
v souladu s národními doporučeními. 
 
Chronická hepatitida B 
Pacienti musí být informováni o skutečnosti, že nebylo prokázáno, že by tenofovir-disoproxil-fumarát 
zabraňoval riziku přenosu HBV na jiné osoby pohlavním stykem nebo krví. I nadále musí být 
dodržována příslušná opatření. 
 
Současné podávání s jinými léčivými přípravky 

Viread se nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-
disoproxil-fumarát nebo tenofovir-alafenamid. 

Viread se nemá podávat současně s adefovir-dipivoxylem. 

Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje. Současné 
podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu má za následek 40-60% zvýšení 
systémové expozice didanosinu, které může zvýšit riziko nežádoucích účinků spojených 
s užíváním didanosinu (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy pankreatitidy a 
laktátové acidózy, někdy smrtelné. Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
a didanosinu v denní dávce 400 mg bylo spojováno s výrazným snížením počtu buněk CD4, 
pravděpodobně z důvodu intracelulární interakce zvyšující hladinu fosforylovaného (tj. 
aktivního) didanosinu. Snížení dávky didanosinu na 250 mg současně podávané s tenofovir-
disoproxil-fumarátem mělo za následek vysoký výskyt virologického selhání v rámci několika 
testovaných kombinací léčby HIV-1 infekce. 

 
Terapie trojicí nukleosidů/nukleotidů 
Existují údaje o vysoké míře virologického selhání a o vzniku rezistence, obojí v časném stádiu u HIV 
pacientů, když byl tenofovir-disoproxil-fumarát podáván současně s lamivudinem a abakavirem, stejně 
jako s lamivudinem a didanosinem v dávkovacím režimu jednou denně. 
 
Účinky na ledviny a kosti u dospělé populace 
Účinky na ledviny 
Tenofovir je eliminován především ledvinami. V klinické praxi bylo v souvislosti s používáním 
tenofovir-disoproxil-fumarátu hlášeno selhání ledvin, poruchy funkce ledvin, zvýšení hladiny 
kreatininu, hypofosfatemie a proximální tubulopatie (včetně Fanconiho syndromu) (viz bod 4.8). 
 
Sledování funkce ledvin 
Před začátkem léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem se doporučuje provést výpočet clearance 
kreatininu u všech pacientů a rovněž se doporučuje sledovat funkci ledvin (clearance kreatininu a 
sérových fosfátů) po dvou až čtyřech týdnech léčby, po třech měsících léčby a každé tři až šest měsíců 
poté u pacientů bez renálních rizikových faktorů. U pacientů s rizikem poruch funkce ledvin je nutné 
častější sledování funkce ledvin. 
 
Postup při renálních abnormalitách 
Jsou-li u dospělých pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát sérové fosfáty < 1,5 mg/dl 
(0,48 mmol/l) nebo je-li clearance kreatininu snížena na < 50 ml/min, měla by se do jednoho týdne 
znovu vyhodnotit funkce ledvin, včetně stanovení koncentrace glukosy a draslíku v krvi a koncentrace 
glukosy v moči (viz bod 4.8, proximální tubulopatie). U dospělých pacientů, u kterých clearance 
kreatininu klesla pod 50 ml/min nebo sérové fosfáty klesly pod 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l), by se mělo 
také zvážit přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. Přerušení léčby tenofovir-disoproxil-
fumarátem se má také zvážit v případě progresivního poklesu funkce ledvin, když nebyla 
identifikována žádná jiná příčina. 
 

 
 

116 

Současné podávání a riziko renální toxicity 
Tenofovir-disoproxil-fumarát by se neměl užívat současně nebo bezprostředně po užívání 
nefrotoxických léčivých přípravků (např. aminoglykosidů, amfotericinu B, foskarnetu, gancikloviru, 
pentamidinu, vankomycinu, cidofoviru nebo interleukinu-2). Je-li současné užívání tenofovir-
disoproxil-fumarátu a nefrotoxických látek nezbytné, je nutné sledovat funkci ledvin každý týden. 
 
U pacientů s rizikovým faktorem pro renální dysfunkci užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát byly 
po zahájení léčby vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léčiv (NSAIDs) nebo kombinací 
více NSAIDs pozorovány případy akutního renálního selhání. Pokud je tenofovir-disoproxil-fumarát 
podáván s NSAIDs, je potřeba zvýšeně sledovat renální funkce. 
 
U pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci s ritonavirem nebo kobicistatem 
potencovanými („boosted“) inhibitory proteázy bylo hlášeno vyšší riziko poruchy funkce ledvin. U 
těchto pacientů je nutné pečlivé sledování funkce ledvin (viz bod 4.5). U pacientů s renálními 
rizikovými faktory má být souběžné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu s potencovaným 
inhibitorem proteázy pečlivě vyhodnoceno. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát nebyl klinicky hodnocen u pacientů léčených přípravky, které jsou 
eliminovány stejnou renální cestou, včetně transportních proteinů - lidských organických aniontových 
transportérů (human organic anion transporter, hOAT1) 1 a 3 nebo MRP 4 (např. cidofovir, známý 
nefrotoxický léčivý přípravek). Tyto renální transportní proteiny mohou být odpovědné za tubulární 
sekreci a částečně za renální eliminaci tenofoviru a cidofoviru. V důsledku toho se může změnit 
farmakokinetika těchto léčivých přípravků, které jsou eliminovány stejnou renální cestou, včetně 
transportních proteinů hOAT 1 a 3 nebo MRP 4, jsou-li podávány současně. Pokud to není zcela 
nezbytné, současné užívání těchto léčivých přípravků, které jsou eliminovány stejnou renální cestou, 
se nedoporučuje, ale pokud je to nevyhnutné, je třeba kontrolovat funkci ledvin každý týden (viz 
bod 4.5). 
 
Porucha funkce ledvin 
Bezpečnost použití tenofovir-disoproxil-fumarátu z hlediska funkce ledvin byla u dospělých pacientů s 
poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 80 ml/min) studována jenom ve velmi omezené míře. 
 
Dospělí pacienti s clearance kreatininu < 50 ml/min, včetně hemodialyzovaných pacientů 
O bezpečnosti a účinnosti tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů s poruchou funkce ledvin jsou 
k dispozici jen omezené údaje. Tenofovir-disoproxil-fumarát se proto má používat pouze v případě, že 
potenciální přínos léčby převažuje její možné riziko. U pacientů se středně závažnou nebo závažnou 
poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min) se musí upravit denní dávka a je třeba 
pozorně sledovat funkci ledvin (viz body 4.2 a 5.2). 
 
Účinky na kosti 
U pacientů infikovaných HIV v kontrolované klinické studii trvající 144 týdnů, která srovnávala 
tenofovir-disoproxil-fumarát se stavudinem v kombinaci s lamivudinem a efavirenzem u dospělých 
pacientů dosud neléčených antiretrovirotiky, byl pozorován malý pokles kostní hustoty (bone mineral 
density
, BMD) v proximálním femuru a v páteři u obou léčených skupin. Pokles BMD v páteři a 
změny kostních biomarkerů ve srovnání s výchozími hodnotami byly významně vyšší ve skupině 
léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem ve 144. týdnu. Pokles BMD v proximálním femuru byl 
významně vyšší v této skupině do 96. týdnu. Nicméně zvýšené riziko vzniku zlomenin nebo příznaky 
vzniku klinicky významných kostních abnormalit se v průběhu 144 týdnů neprojevily. 
 
V jiných studiích (prospektivní a průřezové) bylo nejvýraznější snížení BMD pozorováno u pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem v rámci léčebného režimu obsahujícího potencovaný 
inhibitor proteázy. U pacientů s osteoporózou, kteří mají vyšší riziko zlomenin, mají být zváženy jiné 
dostupné dávkovací režimy. 
 
Kostní abnormality (občas přispívající ke zlomeninám) mohou být spojeny s proximální renální 
tubulopatií (viz bod 4.8). 
 

 
 

117 

Existuje-li podezření na kostní abnormality nebo byly-li zjištěny kostní abnormality, má být zajištěna 
příslušná konzultace. 
 
Účinky na ledviny a kosti u pediatrické populace 
V souvislosti s dlouhodobými účinky kostní a renální toxicity existují nejistoty. Kromě toho není 
možné plně zaručit reverzibilitu renální toxicity. Proto je doporučený multidisciplinární přístup pro 
adekvátní zvážení rovnováhy přínosu/rizika léčby v každém individuálním případě, rozhodnutí se pro 
vhodné sledování během léčby (včetně rozhodnutí ukončit léčbu) a zvážení potřeby suplementace. 
 
Účinky na ledviny 
V klinické studii GS-US-104-0352 byly hlášeny nežádoucí účinky na ledviny odpovídající proximální 
renální tubulopatii u pediatrických pacientů infikovaných HIV-1 ve věku 2 až < 12 let (viz body 4.8 
a 5.1). 
 
Sledování funkce ledvin 
Funkce ledvin (clearance kreatininu a sérové fosfáty) by měly být vyhodnoceny před léčbou a 
sledovány během léčby stejně jako u dospělých (viz výše). 
 
Postup při renálních abnormalitách 
Jsou-li u pediatrických pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát potvrzeny sérové fosfáty 
< 3,0 mg/dl (0,96 mmol/l), měla by se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce ledvin, včetně 
stanovení koncentrace glukosy a draslíku v krvi a koncentrace glukosy v moči (viz bod 4.8, 
proximální tubulopatie). Existuje-li podezření na renální abnormality nebo byly-li zjištěny renální 
abnormality, má být zajištěna konzultace s nefrologem pro zvážení přerušení léčby tenofovir-
disoproxil-fumarátem. Přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem se má také zvážit v případě 
progresivního poklesu funkce ledvin, když nebyla identifikována žádná jiná příčina. 
 
Současné podávání a riziko renální toxicity 
Platí stejná doporučení jako u dospělých (viz výše).  
 
Porucha funkce ledvin 
Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz bod 4.2). Léčba tenofovir-disoproxil-fumarátem se nemá zahajovat u pediatrických 
pacientů s poruchou funkce ledvin, a má být přerušena u pediatrických pacientů, u kterých se objeví 
porucha funkce ledvin během léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Účinky na kosti 
Přípravek Viread může způsobit snížení BMD. Účinky změn BMD souvisejících s podáváním 
tenofovir-disoproxil-fumarátu na dlouhodobý stav kostí a riziko vzniku zlomenin v budoucnosti 
nejsou v současné době známy (viz bod 5.1). 
 
Pokud byly u pediatrických pacientů zjištěny kostní abnormality nebo existuje-li podezření na kostní 
abnormality, má být zajištěna konzultace s endokrinologem a/nebo nefrologem. 
 
Onemocnění jater 
Údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientů po transplantaci jater jsou velmi omezené. 
 
Údaje o bezpečnosti a účinnosti tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů infikovaných HBV s jaterní 
dekompenzací a skóre podle Child-Pugh-Turcottovy (CPT) klasifikace > 9 jsou omezené. U těchto 
pacientů může být riziko vzniku závažných nežádoucích účinků na játra a ledviny vyšší. Proto je u této 
populace pacientů nutné pozorně sledovat jaterní, žlučové a ledvinové parametry. 
 
Exacerbace hepatitidy: 
Vzplanutí během léčby:
 Spontánní exacerbace chronické hepatitidy B jsou relativně časté a vyznačují 
se přechodným zvýšením sérové hladiny ALT. Po zahájení antivirové terapie může u některých 
pacientů vzrůst sérová hladina ALT (viz bod 4.8). U pacientů s kompenzovaným onemocněním jater 
zpravidla nejsou tyto nárůsty sérové hladiny ALT spojeny se zvýšením koncentrací sérového 

 
 

118 

bilirubinu nebo dekompenzací jater. Pacienti s cirhózou mohou být ohroženi vyšším rizikem 
dekompenzace jater po exacerbaci hepatitidy, a proto by měli být během léčby pečlivě sledováni. 
 
Vzplanutí po přerušení léčby: Akutní exacerbace hepatitidy byla také hlášena u pacientů, kteří 
přerušili léčbu hepatitidy B. Exacerbace po léčbě jsou obvykle spojovány s rostoucí HBV DNA a zdá 
se, že většina z nich spontánně zmizí. Nicméně byly hlášeny závažné exacerbace, včetně smrtelných 
případů. Jaterní funkce je třeba opakovaně klinicky i laboratorně sledovat po dobu nejméně 6 měsíců 
od přerušení léčby hepatitidy B. V případě potřeby je možné obnovit léčbu hepatitidy B. U pacientů 
s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou se přerušení léčby nedoporučuje, protože exacerbace 
hepatitidy po ukončení léčby může vést k dekompenzaci jater. 
 
Vzplanutí jaterních onemocnění jsou mimořádně závažná a někdy i smrtelná u pacientů s jaterní 
dekompenzací. 
 
Současná infekce virem hepatitidy C nebo D: O účinnosti tenofoviru u pacientů současně infikovaných 
virem hepatitidy C nebo D nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Současná infekce HIV-1 a virem hepatitidy B: Kvůli riziku vzniku rezistence vůči HIV se má u 
pacientů současně infikovaných HIV/HBV používat tenofovir-disoproxil-fumarát pouze jako součást 
vhodného kombinovaného antiretrovirového režimu. U pacientů s preexistující dysfunkcí jater, včetně 
chronické aktivní hepatitidy, se při kombinované antiretrovirové terapii (combination antiretroviral 
therapy,
 CART) projevuje zvýšená četnost abnormální funkce jater a tyto pacienty je třeba sledovat 
obvyklým způsobem. Prokáže-li se u těchto pacientů zhoršení jaterního onemocnění, musí být zváženo 
přerušení nebo vysazení léčby. Nicméně je třeba poznamenat, že zvýšení hladiny ALT může být 
součástí clearance HBV během terapie tenofovirem, viz výše Exacerbace hepatitidy. 
 
Použití s některými antivirotiky k léčbě hepatitidy C 
Bylo prokázáno, že současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a ledipasviru/sofosbuviru nebo 
sofosbuviru/velpatasviru má za následek zvýšení plazmatických koncentrací tenofoviru, zejména 
pokud se používá současně režim léčby HIV obsahující tenofovir-disoproxil-fumarát a přípravek 
optimalizující farmakokinetiku (ritonavir nebo kobicistat). Bezpečnost tenofovir-disoproxil-fumarátu v 
použití s ledipasvirem/sofosbuvirem nebo sofosbuvirem/velpatasvirem a přípravkem optimalizujícím 
farmakokinetiku nebyla stanovena. Je třeba zvážit možné přínosy a rizika související se současným 
podáváním ledipasviru/sofosbuviru nebo sofosbuviru/velpatasviru s tenofovir-disoproxil-fumarátem v 
kombinaci s potencovaným inhibitorem HIV proteázy (např. atazanavirem nebo darunavirem), 
zejména u pacientů se zvýšeným rizikem poruch ledvin. Pacienti užívající ledipasvir/sofosbuvir nebo 
sofosbuvir/velpatasvir současně s tenofovir-disoproxil-fumarátem v kombinaci s potencovaným 
inhibitorem HIV proteázy mají být sledováni ohledně nežádoucích účinků souvisejících s tenofovir-
disoproxil-fumarátem. 
 
Tělesná hmotnost a metabolické parametry 
V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů 
a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. 
U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti 
není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba 
sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby. 
 
Mitochondriální dysfunkce po expozici in utero 
Nukleosidová a nukleotidová analoga mohou různým způsobem ovlivnit mitochondriální funkci, což 
je nejvýraznější u stavudinu, didanosinu a zidovudinu. Existují zprávy o mitochondriální dysfunkci u 
HIV negativních dětí, které byly vystaveny in utero a/nebo postnatálně působení analog nukleosidů; ty 
se hlavně týkaly léčby s režimy zahrnujícími zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými nežádoucími 
účinky jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy (hyperlaktátemie, 
hyperlipázemie). Tyto účinky byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny i  neurologické poruchy 
s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé chování). V současné době není známo, zda jsou 
takové neurologické poruchy přechodné nebo stálé. Tato zjištění mají být zvážena u každého dítěte, 
které bylo in utero vystaveno působení analog nukleosidů nebo nukleotidů a které má závažné klinické 

 
 

119 

nálezy neznámé etiologie, zvláště neurologické. Tyto nálezy nemají vliv na současná národní 
doporučení užívat antiretrovirovou léčbu u těhotných žen, aby se zamezilo vertikálnímu přenosu HIV. 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky 
závažné stavy nebo zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během 
několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou 
retinitidu, generalizované a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou 
Pneumocystis jirovecii. Jakékoli příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě potřeby by 
měla být zahájena příslušná léčba. 
 
Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova 
choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. 
 
Osteonekróza 
Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci 
alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny 
především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART. 
Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost 
kloubů nebo pokud mají pohybové potíže. 
 
Starší pacienti 
Tenofovir-disoproxil-fumarát nebyl zkoumán u pacientů starších 65 let. Snížená funkce ledvin je 
u starších pacientů pravděpodobnější, proto je nutná zvýšená opatrnost při léčbě starších pacientů 
tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Granule Viread obsahují mannitol, který může mít mírný projímavý účinek. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Na základě výsledků pokusů in vitro a známé cesty eliminace tenofoviru jsou velmi málo 
pravděpodobné interakce tenofoviru s jinými léčivými přípravky zprostředkované CYP450. 
 
Současné používání se nedoporučuje 
Přípravek Viread se nemá podávat současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími tenofovir-
disoproxil-fumarát nebo tenofovir-alafenamid. 
 
Přípravek Viread se nemá podávat současně s adefovir dipivoxylem. 
 
Didanosin 
Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje (viz bod 4.4 a 
tabulka 2). 
 
Léčivé přípravky eliminované ledvinami 
Tenofovir je primárně eliminován ledvinami. Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu 
s léčivými přípravky, které snižují funkci ledvin nebo u kterých dochází ke kompetici o aktivní 
tubulární sekreci prostřednictvím transportních proteinů hOAT 1, hOAT 3 nebo MRP 4 (např. 
cidofovir), může proto zvyšovat sérové koncentrace tenofoviru a/nebo současně podávaných léčivých 
přípravků. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát se nemá užívat současně nebo bezprostředně po užívání nefrotoxických 
léčivých přípravků. Některé příklady zahrnují aminoglykosidy, amfotericin B, foskarnet, ganciklovir, 

 
 

120 

pentamidin, vankomycin, cidofovir nebo interleukin-2, nejsou však omezeny jen na tyto léčivé 
přípravky (viz bod 4.4). 
 
Vzhledem k tomu, že takrolimus může ovlivňovat funkci ledvin, doporučuje se pečlivé sledování při 
jeho současném podávání s tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Další interakce 
Interakce mezi tenofovir-disoproxil-fumarátem a jinými léčivými přípravky jsou uvedeny v Tabulce 2 
níže (nárůst je označen „↑“, snížení „↓“, beze změny „↔“, dvakrát denně „b.i.d.“ a jednou denně 
„q.d.“). 
 
Tabulka 2: Interakce mezi tenofovir-disoproxil-fumarátem a dalšími léčivými přípravky 
 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

ANTIINFEKTIVA 
Antiretrovirotika 
Inhibitory proteáz 
Atazanavir/ritonavir 
(300 q.d./100 q.d./300 q.d.) 

Atazanavir: 
AUC: ↓ 25% 
C

max

: ↓ 28% 

C

min

: ↓ 26%  

Tenofovir: 
AUC: ↑ 37% 
C

max

: ↑ 34% 

C

min

: ↑ 29% 

 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Lopinavir/ritonavir 
(400 b.i.d./100 b.i.d./300 q.d.) 

Lopinavir/ritonavir: 
Žádné významné účinky na 
farmakokinetické parametry 
lopinaviru/ritonaviru. 
AUC: ↑ 32% 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 51% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

Darunavir/ritonavir 
(300/100 b.i.d./300 q.d.) 

Darunavir: 
Žádné významné účinky na 
farmakokinetické parametry 
darunaviru/ritonaviru. 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 22% 
C

min

: ↑ 37% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s 
tenofovirem, včetně poruch 
funkce ledvin. Je třeba 
pozorně sledovat funkci 
ledvin (viz bod 4.4). 

NRTI 
Didanosin 

Současné podávání tenofovir-disoproxil-
fumarátu a didanosinu má za následek 
40-60% zvýšení systémové expozice 
didanosinu, která může zvýšit riziko 
nežádoucích účinků spojených s užíváním 
didanosinu. Vzácně byly zaznamenány 
případy pankreatitidy a laktátové acidózy, 
někdy smrtelné. Současné podávání 
tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu 
v denní dávce 400 mg bylo spojováno 
s výrazným snížením počtu buněk CD4, 
pravděpodobně z důvodu intracelulární 
interakce zvyšující hladinu 

Současné podávání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu a didanosinu se 
nedoporučuje (viz bod 4.4). 

 
 

121 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

fosforylovaného (tj. aktivního) didanosinu. 
Snížení dávky didanosinu na 250 mg 
současně podávané s tenofovir-disoproxil-
fumarátem mělo za následek vysoký 
výskyt virologického selhání v rámci 
několika testovaných kombinací léčby 
HIV-1 infekce. 

Adefovir dipivoxyl 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Tenofovir-disoproxil-
fumarát se nemá podávat 
současně s adefovir 
dipivoxylem (viz bod 4.4). 

Entekavir 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

Při současném podávání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu s entekavirem 
nedošlo k žádným klinicky 
významným 
farmakokinetickým 
interakcím. 

Antivirotika k léčbě hepatitidy C 
Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
atazanavir/ritonavir 
(300 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát (200 mg/300 mg q.d.)

1

 

Ledipasvir: 
AUC: ↑ 96% 
C

max

: ↑ 68% 

C

min

: ↑ 118% 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 42% 

 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 63% 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 45% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 47% 

C

min

: ↑ 47% 

Zvýšené koncentrace 
tenofoviru vyplývající ze 
současného podání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
ledipasviru/sofosbuviru 
a atazanaviru/ritonaviru 
mohou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití 
s ledipasvirem/sofosbuvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Jestliže nejsou k dispozici 
jiné alternativy, má být tato 
kombinace podávána 
s opatrností a s častým 
sledováním funkce ledvin 
(viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
darunavir/ritonavir 
(800 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 

Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Sofosbuvir: 

Zvýšené koncentrace 
tenofoviru vyplývající ze 
současného podání 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
ledipasviru/sofosbuviru 

 
 

122 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

(200 mg/300 mg q.d.)

1

 

AUC: ↓ 27% 
C

max

: ↓ 37% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 48% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 50% 
C

max

: ↑ 64% 

C

min

: ↑ 59% 

a darunaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. 
Bezpečnost tenofovir-
disoproxil-fumarátu 
při použití 
s ledipasvirem/sofosbuvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Jestliže nejsou k dispozici 
jiné alternativy, může tato 
kombinace být podávána 
s opatrností a s častým 
sledováním funkce ledvin 
(viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↓ 34% 
C

max

: ↓ 34% 

C

min

: ↓ 34% 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 98% 
C

max

: ↑ 79% 

C

min

: ↑ 163% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je 
třeba pozorně sledovat 
funkci ledvin (viz bod 4.4). 

 
 

123 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + 
emtricitabin/rilpivirin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(200 mg/25 mg/300 mg q.d.) 

Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Rilpivirin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 91% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené 
s tenofovirem, včetně 
poruch funkce ledvin. Je 
třeba pozorně sledovat 
funkci ledvin (viz bod 4.4). 

Ledipasvir/sofosbuvir 
(90 mg/400 mg q.d.) + dolutegravir 
(50 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát (200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2 

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ledipasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Dolutegravir  
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 65% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fimarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

 
 

124 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

C

max

: ↑ 61% 

C

min

: ↑ 115% 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
atazanavir/ritonavir 
(300 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔  
C

max

: ↔  

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 42% 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↑ 142% 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 301% 

 
Atazanavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 39% 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↑ 29% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 39% 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a atazanaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 
 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
darunavir/ritonavir 
(800 mg q.d./100 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC:  ↓28% 
C

max

: ↓ 38% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 24% 

C

min

: ↔ 

 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a darunaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 

 
 

125 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Darunavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 39% 
C

max

: ↑ 55% 

C

min

: ↑ 52% 

sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400

 

mg/100 mg q.d.) + 

lopinavir/ritonavir 
(800 mg/200 mg q.d.) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↓ 29% 
C

max

: ↓ 41% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 30% 

C

min

: ↑ 63% 

 
Lopinavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Ritonavir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 42% 

C

min

: ↔ 

Zvýšené plazmatické 
koncentrace tenofoviru 
vyplývající ze současného 
podání tenofovir-disoproxil-
fumarátu, 
sofosbuviru/velpatasviru 
a lopinaviru/ritonaviru 
můžou potencovat 
nežádoucí účinky spojené 
s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, včetně poruch 
funkce ledvin. Bezpečnost 
tenofovir-disoproxil-
fumarátu při použití se 
sofosbuvirem/velpatasvirem 
a přípravkem 
optimalizujícím 
farmakokinetiku (např. 
ritonavirem nebo 
kobicistatem) nebyla 
stanovena. 
 
Tato kombinace může být 
podávána s opatrností a 
s častým sledováním funkce 
ledvin (viz bod 4.4). 

 
 

126 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
raltegravir 
(400 mg b.i.d) + 
emtricitabin/tenofovir-disoproxil-
fumarát 
(200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Raltegravir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↓ 21% 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↑ 46% 

C

min

: ↑ 70% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 38% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↓ 53% 
C

max

: ↓ 47% 

C

min

: ↓ 57% 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 

V případě současného 
podávání 
sofosbuviru/velpatasviru 
a efavirenzu se očekává 
pokles plazmatických 
koncentrací velpatasviru. 
Současné podávání 
sofosbuviru/velpatasviru 
s režimy obsahujícími 
efavirenz se nedoporučuje. 

 
 

127 

Léčivý přípravek podle 

terapeutické oblasti 

(dávka v mg) 

Účinky na lékové hladiny 

Průměrná procentuální změna AUC, 

C

max

, C

min

 

Doporučení zahrnující 

současné podávání s 245 mg 

tenofovir-disoproxilu 

(ve formě fumarátu) 

Tenofovir: 
AUC: ↑ 81% 
C

max

: ↑ 77% 

C

min

: ↑ 121% 

Sofosbuvir/velpatasvir 
(400 mg/100 mg q.d.) + 
emtricitabine/rilpivirin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(200 mg/25 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Velpatasvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Rilpivirin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 40% 
C

max

: ↑ 44% 

C

min

: ↑ 84% 

Není doporučena žádná 
úprava dávkování. Zvýšená 
expozice tenofoviru může 
potencovat nežádoucí 
účinky spojené s tenofovir-
disoproxil-fumarátem, 
včetně poruch funkce 
ledvin. Je třeba pozorně 
sledovat funkci ledvin (viz 
bod 4.4). 

Sofosbuvir 
(400 mg q.d.) + 
efavirenz/emtricitabin/tenofovir-
disoproxil-fumarát 
(600 mg/200 mg/300 mg q.d.) 

Sofosbuvir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 19% 

 
GS-331007

2

AUC: ↔ 
C

max

: ↓ 23% 

 
Efavirenz: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Emtricitabin: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↔ 

C

min

: ↔ 

 
Tenofovir: 
AUC: ↔ 
C

max

: ↑ 25% 

C

min

: ↔ 

Není nutná žádná úprava 
dávkování. 

 
 

128 

1

 Údaje získané ze současného podávání s ledipasvirem/sofosbuvirem. Střídavé podávání (po 12 hodinách) poskytlo podobné 

výsledky. 

2

 Hlavní cirkulující metabolit sofosbuviru. 

 
Studie provedené s jinými léčivými přípravky 
Při současném podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu s emtricitabinem, lamivudinem, indinavirem, 
efavirenzem, nelfinavirem, sachinavirem (potencovaného ritonavirem, „boosted“), methadonem, 
ribavirinem, rifampicinem, takrolimem nebo hormonální antikoncepcí 
norgestimátem/ethinylestradiolem nedošlo k žádným klinicky významným farmakokinetickým 
interakcím. 
 
Tenofovir-disoproxil-fumarát se musí užívat spolu s jídlem, protože jídlo zvyšuje biologickou 
dostupnost tenofoviru (viz bod 5.2). 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Těhotenství 
Údaje získané ze středně velkého souboru těhotných žen (mezi 300-1 000 ukončených těhotenství) 
nenaznačují žádné malformační účinky nebo fetální/neonatální toxicitu spojené s tenofovir-disoproxil-
fumarátem. Studie na zvířatech neprokazují reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání tenofovir-
disoproxil-fumarátu v těhotenství lze zvážit, pokud je to nezbytně nutné. 
 
Kojení 
Bylo prokázáno, že se tenofovir vylučuje do lidského mateřského mléka. Informace o účincích 
tenofoviru na novorozence/děti jsou nedostatečné. Proto se přípravek Viread během kojení nemá 
podávat. 
 
Jako obecné pravidlo se doporučuje, aby ženy infikované HIV a HBV nekojily své děti, aby nedošlo 
k přenosu HIV a HBV na kojence. 
 
Fertilita 
Klinické údaje ohledně účinku tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu jsou omezené. Studie na 
zvířatech nenaznačují škodlivé účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu na fertilitu. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pacienti musí být 
informováni o tom, že při léčbě tenofovir-disoproxil-fumarátem byly zaznamenány stavy závratí. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
HIV-1 a hepatitida B: U pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát byly hlášeny vzácné 
případy poruch funkce ledvin, selhání ledvin a méně časté případy proximální renální tubulopatie 
(včetně Fanconiho syndromu), které někdy vedly ke kostním abnormalitám (občas přispívajícím ke 
zlomeninám). U pacientů užívajících přípravek Viread se doporučuje sledování funkce ledvin (viz 
bod 4.4). 
 
HIV-1:
 U přibližně jedné třetiny pacientů lze očekávat po léčení tenofovir-disoproxil-fumarátem 
v kombinaci s jinými antiretrovirovými látkami nežádoucí účinky. Tyto účinky jsou obvykle mírné 
nebo středně těžké gastrointestinální potíže. Přibližně 1% dospělých pacientů léčených tenofovir-
disoproxil-fumarátem přerušilo léčbu z důvodu gastrointestinálních potíží. 
 
Současné podávání přípravku Viread a didanosinu se nedoporučuje, protože může mít za následek 
zvýšené riziko nežádoucích účinků (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy pankreatitidy 
a laktátové acidózy, někdy smrtelné (viz bod 4.4). 
 

 
 

129 

Hepatitida B: U přibližně jedné čtvrtiny pacientů lze očekávat po léčení tenofovir-disoproxil-
fumarátem nežádoucí účinky, z nichž většina bývá mírná. V klinických studiích prováděných 
u pacientů infikovaných HBV byla nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem tenofovir-
disoproxil-fumarátu nauzea (5,4%). 
 
Akutní exacerbace hepatitidy byla hlášena jak u léčených pacientů, tak i u pacientů, kteří přerušili 
léčbu hepatitidy B (viz bod 4.4). 
 
Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
Hodnocení nežádoucích účinků tenofovir-disoproxil fumarátu je založeno na údajích o bezpečnosti 
z klinických studií a zkušeností získaných po uvedení na trh. Všechny nežádoucí účinky jsou uvedeny 
v tabulce 3. 
 
Klinické studie zaměřené na HIV-1: Hodnocení nežádoucích účinků podle údajů z klinických studií 
zaměřených na virus HIV-1 je založeno na zkušenostech ze dvou studií s 653 již léčenými dospělými 
pacienty, kteří dostávali tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 443) nebo placebo (n = 210) v kombinaci 
s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky po 24 týdnů, a také na zkušenostech z dvojitě 
zaslepené komparativní kontrolované studie, ve které 600 dosud neléčených dospělých pacientů 
dostávalo tenofovir-disoproxil 245 mg (ve formě fumarátu) (n = 299) nebo stavudin (n = 301) 
v kombinaci s lamivudinem a efavirenzem po 144 týdnů. 
 
Klinické studie zaměřené na hepatitidu B: Hodnocení nežádoucích účinků podle údajů z klinických 
studií zaměřených na HBV je primárně založeno na zkušenostech ze dvou dvojitě zaslepených 
komparativních kontrolovaných studií, ve kterých bylo po dobu 48 týdnů léčeno 641 dospělých 
pacientů s chronickou hepatitidou B a kompenzovaným onemocněním jater tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu) denně (n = 426) nebo adefovir-dipivoxylem 10 mg denně (n = 215). 
Nežádoucí účinky pozorované při pokračování léčby po dobu 384 týdnů byly v souladu s 
bezpečnostním profilem tenofovir-disoproxil-fumarátu. Po úvodním poklesu přibližně o -4,9 ml/min 
(podle Cockcroftovy-Gaultovy rovnice) nebo -3,9 ml/min/1,73 m

2

 (podle rovnice stanovené na 

základě vlivu diety u onemocnění ledvin [modification of diet in renal disease, MDRD]) po prvních 
4 týdnech léčby byl každoroční pokles funkcí ledvin oproti výchozí hodnotě, uváděný pro pacienty 
léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem, -1,41 ml/min za rok (podle Cockcroftovy-Gaultovy rovnice) a 
-0,74 ml/min/1,73 m

2

 za rok (podle rovnice MDRD). 

 
Pacienti s jaterní dekompenzací: Bezpečnostní profil tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů 
s jaterní dekompenzací byl hodnocen v dvojitě zaslepené, aktivně kontrolované studii 
(GS-US-174-0108), ve které užívali dospělí pacienti tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 45) nebo 
emtricitabinem s tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 45) nebo entekavirem (n = 22) po dobu 48 týdnů. 
 
Ve skupině léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem přerušilo 7% pacientů léčbu z důvodu nežádoucího 
účinku; u 9% pacientů se v období do 48. týdne vyskytlo potvrzené zvýšení sérového kreatininu 
≥ 0,5 mg/dl nebo potvrzená hladina sérového fosfátu < 2 mg/dl; mezi kombinovanými skupinami 
zahrnujícími tenofovir a skupinou s entekavirem nebyly zaznamenány žádné statisticky významné 
rozdíly. Po 168 týdnech se vyskytlo u 16% (7/45) pacientů ze skupiny s tenofovir-disoproxil-
fumarátem, 4% (2/45) pacientů ze skupiny s emtricitabinem podávaným spolu s tenofovir-disoproxil-
fumarátem a 14% (3/22) ze skupiny s entekavirem selhání snášenlivosti. 13% (6/45) pacientů ze 
skupiny s tenofovir-disoproxil-fumarátem, 13% (6/45) pacientů ze skupiny s emtricitabinem 
podávaným spolu s tenofovir-disoproxil-fumarátem a 9% (2/22) pacientů ze skupiny s entekavirem 
mělo potvrzené zvýšení sérového kreatininu ≥ 0,5 mg/dl nebo potvrzenou hladinu sérového 
fosfátu< 2 mg/dl. 
 
Ve 168. týdnu byla v této populaci pacientů s jaterní dekompenzací míra úmrtí 13% (6/45) ve skupině 
s tenofovir-disoproxil-fumarátem, 11% (5/45) ve skupině s emtricitabinem podávaným spolu 
s tenofovir-disoproxil-fumarátem a 14% (3/22) ve skupině s entekavirem. Míra výskytu 
hepatocelulárního karcinomu byla 18% (8/45) ve skupině s tenofovir-disoproxil-fumarátem, 7% (3/45) 
ve skupině s emtricitabinem podávaným spolu s tenofovir-disoproxil-fumarátem a 9% (2/22) ve 
skupině s entekavirem. 

 
 

130 

 
Jedinci s vysokou výchozí hodnotou skóre CPT měly vyšší riziko vzniku závažných nežádoucích 
účinků (viz bod 4.4). 
 
Pacienti s chronickou hepatitidou B rezistentní vůči lamivudinu: V randomizované, dvojitě zaslepené 
studii (GS-US-174-0121), ve které užívalo 280 pacientů rezistentních vůči lamivudinu tenofovir-
disoproxil-fumarát (n=141) nebo emtricitabinem/tenofovir-disoproxil-fumarát (n=139) po dobu 
240 týdnů, nebyly identifikovány žádné nové nežádoucí účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu. 
 
Nežádoucí účinky, u kterých vzniklo podezření (i pouhá možnost), že souvisí s danou léčbou, jsou 
uvedeny dále v rozdělení podle orgánových systémů a četnosti. V každé skupině četností jsou 
nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou definovány jako velmi časté 
(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) nebo vzácné (≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000). 
 
Tabulka 3: Tabulkový přehled nežádoucích účinků spojovaných s tenofovir-disoproxil-
fumarátem na základě zkušeností z klinických studií a po uvedení na trh  
 
Četnost 

Tenofovir-disoproxil-fumarát 

Poruchy metabolismu a výživy: 
Velmi časté: 

hypofosfatemie

1

 

Méně časté: 

hypokalémie

1

 

Vzácné: 

laktátová acidóza 

Poruchy nervového systému: 
Velmi časté: 

Závratě 

Časté: 

bolest hlavy 

Gastrointestinální poruchy: 
Velmi časté: 

průjem, zvracení, nauzea 

Časté: 

bolest břicha, břišní distenze, flatulence 

Méně časté: 

pankreatitida 

Poruchy jater a žlučových cest: 
Časté: 

zvýšen aminotransferáz 

Vzácné: 

jaterní steatóza, hepatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
Velmi časté: 

Vyrážka 

Vzácné: 

Angioedém 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Méně časté: 

rabdomyolýza

1

, svalová slabost

1

 

Vzácné: 

osteomalácie (projevující se jako bolest kostí a občas přispívající ke 
zlomeninám)

1, 2

, myopatie

1

 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Méně časté: 

zvýšená hladina kreatininu, proximální renální tubulopatie (včetně Fanconiho 
syndromu) 

Vzácné: 

akutní selhání ledvin, selhání ledvin, akutní tubulární nekróza, nefritida (včetně 
akutní intersticiální nefritidy)

2

, nefrogenní diabetes insipidus 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 
Velmi časté: 

Astenie 

Časté: 

Únava 

Tento nežádoucí účinek může vzniknout jako následek proximální renální tubulopatie. Pokud toto onemocnění není 

přítomno, není považován za kauzálně související s podáváním tenofovir-disoproxil-fumarátu. 

Tento nežádoucí účinek byl identifikován po uvedení na trh, avšak v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích 

nebo programu s rozšířeným přístupem k tenofovir-disoproxil-fumarátu pozorován nebyl. Kategorie četnosti byla odhadnuta 
podle statistického výpočtu založeného na celkovém počtu pacientů, kteří užívali tenofovir-disoproxil-fumarát 
v randomizovaných kontrolovaných klinických studiích a programu s rozšířeným přístupem k tenofovir-disoproxil-fumarátu 
(n = 7 319). 

 

 
 

131 

Popis vybraných nežádoucích účinků 
HIV-1 a hepatitida B: 
Porucha funkce ledvin
 
Protože přípravek Viread může způsobit poškození ledvin, doporučuje se sledování funkce ledvin (viz 
body 4.4 a 4.8 Souhrn bezpečnostního profilu). Proximální renální tubulopatie se obecně vyřešila nebo 
zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. U některých pacientů se však clearance 
kreatininu úplně nevyřešila i přes přerušení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. Pacienti s rizikem 
poruchy funkce ledvin (jako jsou pacienti s výchozími renálními rizikovými faktory, pokročilým 
onemocněním HIV nebo pacienti léčení současně nefrotoxickými léky) mají zvýšené riziko neúplného 
obnovení funkce ledvin i přes ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (viz bod 4.4). 
 
HIV-1

Interakce s didanosinem 
Současné podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu a didanosinu se nedoporučuje, protože má za 
následek 40-60% zvýšení systémové expozice didanosinu, která může zvýšit riziko nežádoucích 
účinků spojených s užíváním didanosinu (viz bod 4.5). Vzácně byly zaznamenány případy 
pankreatitidy a laktátové acidózy, někdy 

s

mrtelné. 

 
Metabolické parametry 
Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz 
bod 4.4). 
 
Syndrom imunitní reaktivace 
Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout 
zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní infekce. Byl také hlášen výskyt 
autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla 
velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.4). 
 
Osteonekróza 
Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, 
s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa 
(viz bod 4.4). 
 
Hepatitida B: 
Exacerbace hepatitidy během léčby 
Ve studiích s pacienty dosud neléčenými nukleosidy se vyskytlo během léčby zvýšení hladiny ALT 
o > 10násobek ULN (horní hranice normy, Upper Limit of Normal) a o > 2násobek výchozí hodnoty u 
2,6% pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem. Průměrná doba do začátku zvyšování hladiny 
ALT byla 8 týdnů, což se ale normalizovalo během lěčby. Ve většině případů to bylo spojeno se 
snížením virové nálože o ≥ 2 log

10

 kopií/ml, které předcházelo nebo které provázelo zvýšení hladiny 

ALT. Během léčby se doporučuje pravidelné sledování funkce jater (viz bod 4.4). 
 
Exacerbace hepatitidy po přerušení léčby 
U pacientů infikovaných HBV se objevily klinické a laboratorní důkazy exacerbace hepatitidy po 
přerušení HBV terapie (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
HIV-1 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na dvou randomizovaných studiích (studie 
GS-US-104-0321 a GS-US-104-0352) se 184 pediatrickými pacienty infikovanými HIV-1 (ve věku 2 
až < 18 let), kteří po dobu 48 týdnů dostávali léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem (n = 93) nebo 
placebo/srovnávací účinný přípravek (n = 91) v kombinaci s jinými antiretrovirovými látkami (viz 
bod 5.1). Nežádoucí účinky pozorované u pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-
fumarátem byly shodné s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích s tenofovir-
disoproxil-fumarátem u dospělých (viz body 4.8 Tabulkový přehled nežádoucích účinků a 5.1). 
 

 
 

132 

U pediatrických pacientů bylo hlášeno snížení BMD. U dospívajících infikovaných HIV-1 bylo 
BMD Z-skóre pozorované u pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem nižší než u pacientů 
dostávajících placebo. U dětí infikovaných HIV-1 bylo BMD Z-skóre pozorované u pacientů, kteří 
byli převedeni na tenofovir-disoproxil-fumarát nižší než u pacientů, kteří zůstali na režimu 
obsahujícím stavudin nebo zidovudin (viz body 4.4 a 5.1). 
 
Čtyři z 89 pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem ve studii GS-US-104-0352 
(střední expozice tenofovir-disoproxil-fumarátu 312 týdnů) ukončili studii kvůli nežádoucím účinkům 
odpovídající proximální renální tubulopatií. Sedm pacientů mělo odhadovanou rychlost glomerulární 
filtrace (GFR) mezi 70 a 90 ml/min/1,73 m

2

. Dva z těchto pacientů měli klinicky významný pokles 

odhadované GFR, která se zlepšila po ukončení léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem. 
 
Chronická hepatitida B 
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na jedné randomizované studii (studie GS-US-174-0115) 
u 106 dospívajících pacientů (ve věku 12 až < 18 let) s chronickou hepatitidou B, kteří po dobu 
72 týdnů užívali tenofovir-disoproxil 245 mg (ve formě fumarátu) (n = 52) nebo placebo (n = 54). 
Nežádoucí účinky pozorované u dospívajících pacientů, kteří užívali tenofovir-disoproxil-fumarát byly 
shodné s účinky pozorovanými v klinických studiích s tenofovir-disoproxil-fumarátem u dospělých 
(viz body 4.8 Tabulkový přehled nežádoucích účinků a 5.1). 
 
U dospívajících infikovaných HBV bylo pozorováno snížení BMD. BMD Z-skóre pozorované 
u pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem bylo nižší než u pacientů dostávajících placebo 
(viz body 4.4 a 5.1). 
 
Další zvláštní populace pacientů 
Starší pacienti 
Tenofovir-disoproxil-fumarát nebyl zkoumán u pacientů starších 65 let. Snížená funkce ledvin je 
u starších pacientů pravděpodobnější, proto je nutná zvýšená opatrnost při léčbě starších pacientů 
tenofovir-disoproxil-fumarátem (viz bod 4.4). 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Protože tenofovir-disoproxil-fumarát může být nefrotoxický, u dospělých pacientů s poruchou funkce 
ledvin léčených přípravkem Viread se doporučuje pečlivé sledování funkce ledvin (viz body 4.2, 4.4 
a 5.2). Používání tenofovir-disoproxil-fumarátu u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin se 
nedoporučuje (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 
Příznaky 
Pokud dojde k předávkování, musí být u pacienta sledovány příznaky toxicity (viz body 4.8 a 5.3) a 
v případě potřeby zahájena standardní podpůrná léčba. 
 
Léčba 
Tenofovir může být odstraněn hemodialýzou; střední clearance tenofoviru hemodialýzou je 
134 ml/min. Není známo, zda může být tenofovir odstraněn peritoneální dialýzou. 
 
 

 
 

133 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémovou aplikaci; nukleosidové a nukleotidové 
inhibitory reverzní transkriptázy, ATC kód: J05AF07 
 
Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je fumarátová sůl proléčiva tenofovir-disoproxilu. Tenofovir-disoproxil 
je absorbován a konvertován na léčivou látku tenofovir, která je nukleosidovým monofosfátovým 
(nukleotidovým) analogem. Tenofovir je následně konvertován na aktivní metabolit, tenofovir-
difosfát, obligátní terminátor řetězce, působením konstitutivně exprimovaných buněčných enzymů. 
Tenofovir-difosfát má nitrobuněčný poločas 10 hodin v aktivovaných a 50 hodin v klidových 
periferních krevních mononukleárech (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs). Tenofovir-
difosfát inhibuje reverzní transkriptázu HIV-1 a polymerázu HBV přímou vazebnou kompeticí 
s přirozeným deoxyribonukleotidovým substrátem a po začlenění do DNA ukončením DNA řetězce. 
Tenofovir-difosfát je slabý inhibitor buněčné polymerázy α, β a γ. Při pokusech in vitro neprokázal 
tenofovir při koncentracích do 300 μmol/l účinek na syntézu mitochondriální DNA nebo na produkci 
kyseliny mléčné. 
 
Údaje vztahující se k HIV 
HIV antivirová aktivita in vitro:
 Koncentrace tenofoviru potřebná pro 50% inhibici (EC

50

) divokého 

typu laboratorního kmene HIV-1

IIIB

 je 1-6 μmol/l v liniích lymfoidních buněk a 1,1 μmol/l proti 

izolátům primárního subtypu B HIV-1 v PBMCs. Tenofovir je také aktivní proti HIV-1 subtypům A, 
C, D, E, F, G a O a proti HIV

BaL

 v primárních monocytech/makrofázích. Tenofovir vykazuje aktivitu 

in vitro proti HIV-2, s EC

50

 4,9 μmol/l v buňkách MT-4. 

 
Rezistence: In vitro a u některých pacientů byly selektovány kmeny HIV-1 se sníženou citlivostí na 
tenofovir a s mutací K65R v reverzní transkriptáze (viz Klinická účinnost a bezpečnost). Tenofovir-
disoproxil-fumarát nemají užívat pacienti již léčení antiretrovirotiky s kmeny obsahujícími mutaci 
K65R (viz bod 4.4). Navíc byla tenofovirem u reverzní transkriptázy HIV-1 selektována substituce 
K70E, která vede ke snížené citlivosti na tenofovir. 
 
Klinické studie u pacientů již léčených hodnotily anti-HIV aktivitu tenofovir-disoproxilu 245 mg 
(ve formě fumarátu) proti kmenům HIV-1 s rezistencí vůči nukleosidovým inhibitorům. Výsledky 
ukazují, že pacienti, jejichž HIV vykazoval 3 a více mutací spojených s thymidinovými analogy 
(thymidine-analogue associated mutations, TAMs), které zahrnovaly buď mutaci reverzní 
transkriptázy M41L nebo L210W, vykazovali sníženou citlivost na terapii tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu). 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
Účinky tenofovir-disoproxil-fumarátu na již léčené a dosud neléčené pacienty infikované HIV-1 byly 
prokázány ve studiích trvajících 48 resp. 144 týdnů. 
 
Ve studii GS-99-907 bylo 550 již léčených dospělých pacientů léčeno placebem nebo tenofovir-
disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) po 24 týdnů. Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 
427 buněk/mm

3

, průměrná výchozí plasmatická HIV-1 RNA byla 3,4 log

10

 kopií/ml (78% pacientů 

mělo virovou nálož < 5 000 kopií/ml) a průměrné trvání předchozí HIV léčby bylo 5,4 roku. Výchozí 
genotypová analýza izolátů HIV od 253 pacientů odhalila, že 94% pacientů má HIV-1 rezistentní 
mutace spojené s nukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy, 58% má mutace spojené 
s inhibitory proteázy a 48% má mutace spojené s nenukleosidovými inhibitory reverzní transkriptázy. 
 
Ve 24. týdnu byla průměrná časově normovaná změna z výchozí úrovně log

10

 plasmatické 

HIV-1 RNA (DAVG

24

) -0,03 log

10

 kopií/ml pro příjemce placeba a -0,61 log

10

 kopií/ml pro příjemce 

tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) (p < 0,0001). Statisticky významný rozdíl 
ve prospěch tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) byl vidět u průměrné časově 
normované změny ve 24. týdnu z výchozího (DAVG

24

) počtu CD4 (+13 buněk/mm

3

 u tenofovir-

 
 

134 

disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) oproti -11 buněk/mm

3

 u placeba, p-hodnota = 0,0008). 

Antivirová odpověď na tenofovir-disoproxil-fumarát byla stálá během 48 týdnů (DAVG

48

 byl 

-0,57 log

10

 kopií/ml, poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 nebo 50 kopií/ml byl 41%, resp. 18%). 

Během prvních 48 týdnů vyvinulo mutaci K65R 8 pacientů (2%), léčených tenofovir-disoproxilem 
245 mg (ve formě fumarátu). 
 
Dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná fáze studie GS-99-903, trvající 144 týdnů, vyhodnocovala 
účinnost a bezpečnost tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) oproti stavudinu, 
kombinovaného s lamivudinem a efavirenzem, u dospělých pacientů infikovaných HIV-1, dosud 
neléčených antiretrovirovou terapií. Průměrný výchozí počet buněk CD4 byl 279 buněk/mm

3

průměrná výchozí plasmatická HIV-1 RNA byla 4,91 log

10

 kopií/ml, 19% pacientů mělo 

symptomatickou HIV-1 infekci a 18% mělo AIDS. Pacienti byli rozdělení podle výchozí HIV-1 RNA 
a počtu CD4. 43% pacientů mělo výchozí virovou nálož > 100 000 kopií/ml a 39% mělo počet buněk 
CD4 < 200 buněk/ml. 
 
U intent to treat analýzy (chybějící údaje a změna antiretrovirové terapie (ART) jsou považovány za 
selhání) byl poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 kopií/ml a 50 kopií/ml ve 48. týdnu léčby 80%, 
resp. 76% ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) ve srovnání s 84%, resp. 80% 
ve skupině stavudinu. Ve 144. týdnu byl poměr pacientů s HIV-1 RNA pod 400 kopií/ml a 50 kopií/ml 
71%, resp. 68% ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) ve srovnání s 64%, 
resp. 63% ve skupině stavudinu. 
 
Průměrná změna od výchozího stavu u HIV-1 RNA a počtu CD4 ve 48. týdnu léčby byla podobná 
u obou léčených skupin (-3,09 a -3,09 log

10

 kopií/ml; +169 a 167 buněk/mm

3

 ve skupině tenofovir-

disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu), resp. skupině stavudinu). Ve 144. týdnu léčby zůstala 
průměrná změna od výchozího stavu podobná u obou léčených skupin (-3,07 a -3,03 log

10

 kopií/ml; 

+263 a +283 buněk/mm

3

 ve skupině tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu), resp. skupině 

stavudinu). Byla pozorována konzistentní odpověď na léčbu tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě 
fumarátu) bez ohledu na výchozí HIV-1 RNA a počet CD4. 
 
Mutace K65R se objevila v trochu vyšším procentu pacientů ve skupině tenofovir-disoproxil-fumarátu 
než v aktivní kontrolní skupině (2,7% oproti 0,7%). Ve všech případech rezistence k efavirenzu nebo 
lamivudinu buď předcházela nebo nastala současně s rozvojem K65R. Ve skupině tenofovir-
disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) mělo osm pacientů HIV, který vykazoval K65R, u 7 z nich se 
objevil v průběhu prvních 48 týdnů léčby a poslední v 96. týdnu. Až do 144. týdne nebyl pozorován 
žádný další rozvoj K65R. Ve skupině tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu) se u jednoho pacienta 
vyvinula substituce K70E. Podle genotypové ani fenotypové analýzy nebyl žádný projev jiných cest 
k rezistenci k tenofoviru. 
 
Údaje vztahující se k HBV 
HBV antivirová aktivita in vitro:
 Antivirová aktivita tenofoviru proti HBV byla hodnocena in vitro 
na buněčné linii HepG2 2.2.15. Hodnoty EC

50

 pro tenofovir se pohybovaly v rozsahu 0,14 až 

1,5 

mol/l s hodnotami CC

50

 (50% cytotoxické koncentrace) > 100 

mol/l. 

 
Rezistence: Nebyly identifikovány žádné mutace HBV spojené s rezistencí vůči tenofovir-disoproxil-
fumarátu (viz Klinická účinnost a bezpečnost). Při pokusech na buněčných liniích kmeny HBV 
obsahující mutace rtV173L, rtL180M a rtM204I/V spojené s rezistencí vůči lamivudinu a telbivudinu, 
vykazovaly citlivost na tenofovir v rozsahu 0,7 až 3,4násobku citlivosti divokého typu viru. Kmeny 
HBV obsahující mutace rtL180M, rtT184G, rtS202G/I, rtM204V a rtM250V spojené s rezistencí na 
entekavir vykazovaly citlivost na tenofovir v rozsahu 0,6 až 6,9násobku citlivosti divokého typu viru. 
Kmeny HBV obsahující mutace rtA181V a rtN236T spojené s rezistentcí vůči adefoviru vykazovaly 
citlivost vůči tenofoviru v rozsahu 2,9 až 10násobku citlivosti divokého typu viru. Viry obsahující 
mutaci rtA181T zůstaly citlivé vůči tenofoviru s hodnotami EC

50

 rovnými 1,5násobku citlivosti 

divokého typu viru. 
 

 
 

135 

Klinická účinnost a bezpečnost 
Důkaz přínosu tenofovir-disoproxil-fumarátu u kompenzovaného a dekompenzovaného onemocnění je 
založen na virologických, biochemických a sérologických odpovědích u dospělých pacientů s HBeAg 
pozitivní a HBeAg negativní chronickou hepatitidou B. Léčení pacienti zahrnovali dosud neléčené 
pacienty, pacienty již léčené lamivudinem, pacienty již léčené adefovir-dipivoxylem a pacienty 
s výchozí mutací spojenou s rezistencí vůči lamivudinu a/nebo adefovir-dipivoxylu. Přínos byl také 
prokázán na základě histologických odpovědí u pacientů s kompenzovaným onemocněním. 
 
Zkušenosti u pacientů s kompenzovaným onemocněním jater ve 48. týdnu (studie GS-US-174-0102 a 
GS-US-174-0103)
 
Výsledky ze 48 týdnů ze dvou randomizovaných dvojitě zaslepených studií 3. fáze, srovnávajících 
tenofovir-disoproxil-fumarát s adefovir-dipivoxylem u dospělých pacientů s kompenzovaným 
onemocněním jater jsou uvedeny v tabulce 4 níže. Studie G-US-174-0103 byla provedena u 266 
(randomizovaných a léčených) HBeAg pozitivních pacientů, zatímco studie GS-US-174-0102 byla 
provedena u 375 (randomizovaných a léčených) HBeAg negativních a HBeAb pozitivních pacientů. 
 
V obou těchto studiích byl tenofovir-disoproxil-fumarát významně účinnější než adefovir-dipivoxyl 
v případě primárního cílového parametru účinnosti kompletní odpovědi (definované jako hladiny 
HBV DNA < 400 kopií/ml a zlepšení Knodellova nekrozánětového skóre nejméně o 2 body bez 
zhoršení Knodellova skóre fibrózy). Léčba tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) byla 
také spojena s významně většími podíly pacientů s HBV DNA < 400 kopií/ml při porovnání s léčbou 
adefovir-dipivoxylem 10 mg. Obě léčby přinesly ve 48. týdnu podobné výsledky týkající se 
histologické odpovědi (definované jako zlepšení Knodellova nekrozánětového skóre o nejméně 2 body 
bez zhoršení Knodellova skóre fibrózy) (viz tabulka 4 níže). 
 
Ve 48. týdnu studie GS-US-174-0103 byl ve skupině s tenofovir-disoproxil-fumarátem významně 
větší podíl pacientů s normalizovanou ALT a pacientů, kteří dosáhli ztrátu HBsAg než ve skupině 
s adefovir-dipivoxylem (viz tabulka 4 níže).  
 

 
 

136 

Tabulka 4: Parametry účinnosti u kompenzovaných HBeAg negativních a HBeAg pozitivních 
pacientů ve 48. týdnu 
 

 

Studie 174-0102 (HBeAg negativní 

pacienti) 

Studie 174-0103 (HBeAg pozitivní 

pacienti) 

Parametr 

Tenofovir-disoproxil 

245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 250 

Adefovir-dipivoxyl 

10 mg 

n = 125 

Tenofovir-disoproxil 

245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 176 

Adefovir-dipivoxyl 

10 mg 
n = 90 

Kompletní 
odpověď (%)

a

 

71* 

49 

67* 

12 

Histologie 

 

 

 

 

Histologická 
odpověď (%)

b

 

72 

69 

74 

68 

Střední snížení

 

HBV DNA oproti 
výchozí hodnotě

c

 

(log

10

 kopií/ml) 

-4,7* 

-4,0 

-6,4* 

-3,7 

HBV DNA (%) 
< 400 kopií/ml 
(< 69 IU/ml) 

 

93* 

 

63 

 

76* 

 

13 

ALT (%) 
Normalizované 
ALT

 

76 

 

77 

 

68* 

 

54 

Sérologie (%) 
HBeAg 
Ztráta/sérokonverze 

 

neuplatňuje se 

 

neuplatňuje se 

 

22/21 

 

18/18 

HBsAg 
Ztráta/sérokonverze 

0/0 

0/0 

3*/1 

0/0 

* p-hodnota oproti adefovir-dipivoxylu < 0,05. 

a

 Kompletní odpověď definována jako hladiny HBV DNA < 400 kopií/ml a zlepšení Knodellova nekrozánětového skóre 

nejméně 2 body bez zhoršení Knodellova skóre fibrózy. 

b

 Zlepšení Knodellova nekrozánětového skóre nejméně 2 body bez zhoršení Knodellova skóre fibrózy. 

c

 Střední změna HBV DNA oproti výchozí hodnotě odráží jenom rozdíl mezi výchozí hodnotou HBV DNA a mezí detekce 

(limit of detection, LOD) zkoušky. 

d

 Populace použitá pro analýzu normalizace ALT zahrnovala pouze pacienty s ALT nad ULN ve výchozím stavu. 

 
Tenofovir-disoproxil-fumarát byl spojován s významně většími podíly pacientů s nedetekovatelnou 
HBV DNA (< 169 kopií/ml [< 29 IU/ml]; mez kvantifikace zkoušky HBV Roche Cobas Taqman) ve 
srovnání s adefovir-dipivoxylem (studie GS-US-174-0102; 91% pro tenofovir-disoproxil-fumarát, 
56% pro adefovir-dipivoxyl a studie GS-US-174-01103; 69% pro tenofovir-disoproxil-fumarát, 9% 
pro adefovir-dipivoxyl). 
 
Odpověď na léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem byla srovnatelná u pacientů již léčených 
nukleosidy (n = 51) a pacientů dosud neléčených nukleosidy (n = 375) a u pacientů s normální ALT 
(n = 21) a abnormální ALT (n = 405) ve výchozím stavu při kombinaci studií GS-US-174-0102 a 
GS-US-174-0103. 49 z 51 pacientů již léčených nukleosidy bylo dříve léčeno lamivudinem. 73% 
pacientů již léčených nukleosidy a 69% pacientů dosud neléčených nukleosidy dosáhlo kompletní 
odpovědi na léčbu; 90% pacientů již léčených nukleosidy a 88% pacientů dosud neléčených 
nukleosidy dosáhlo suprese HBV DNA < 400 kopií/ml. Všichni pacienti s normální ALT ve výchozím 
stavu a 88% pacientů s abnormální ALT ve výchozím stavu dosáhli suprese HBV DNA 
< 400 kopií/ml. 
 
Zkušenosti s léčbou trvající déle než 48 týdnů ve studiích GS-US-174-0102 a GS-US-174-0103 
Ve studiích GS-US-174-0102 a GS-US-174-0103 po dvojitě zaslepené léčbě trvající 48 týdnů (buď 
tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) nebo adefovir-dipivoxylem 10 mg) přešli pacienti 
bez přerušení léčby na otevřenou léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem. Ve studiích GS-US-174-0102 
a GS-US-174-0103 pokračovalo do 384. týdne 77%, resp. 61% pacientů. V 96., 144., 192., 240., 288. 
a 384 týdnu virová suprese, biochemické a sérologické odpovědi při pokračující léčbě tenofovir-
disoproxil-fumarátem (viz tabulky 5 a 6 níže) přetrvávaly. 

 
 

137 

 
Tabulka 5: Parametry účinnosti u kompenzovaných HBeAg negativních pacientů v 96., 144., 
192., 240., 288. a 384. týdnu otevřené léčby 
 

 

Studie 174-0102 (HBeAg negativní pacienti) 

Parametr

a

 

Tenofovir-disoproxil 245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 250 

Přechod z adefovir-dipivoxylu 10 mg na 

tenofovir disoproxil 245 mg 

(ve formě fumarátu) 

n = 125 

Týden 

96

b

 

144

e

  192

g

  240

288

l

 

384

o

 

96

c

 

144

f

 

192

h

 

240

j

  288

m

  384

p

 

HBV DNA (%) 
< 400 kopií/ml 
(< 69 IU/ml)

 

90 

87 

84 

83 

80 

74 

89 

88 

87 

84 

84 

76 

ALT (%) 
Normalizované 
ALT

d

 

72 

73 

67 

70 

68 

64 

68 

70 

77 

76 

74 

69 

Sérologie (%) 
HBeAg 
Ztráta/séro-
konverze 

 

neu-

plat-

ňuje 

se 

 

neu-

plat-

ňuje 

se 

 

neu-
plat-

ňuje 

se 

 

neu-
plat-

ňuje 

se 

 

neu-

plat-

ňuje 

se 

 

neu-
plat-

ňuje se 

 

neu-

plat-

ňuje 

se 

 

neu-

plat-

ňuje 

se 

 

neu-

plat-

ňuje se 

 

neu-

plat-

ňuje 

se 

 

neu-
plat-

ňuje 

se 

 

neu-
plat-

ňuje 

se 

HBsAg 
Ztráta/séro-
konverze 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

1/1

n

 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0

k

 

1/1

1/1

n

 

a

 Založeno na algoritmu dlouhodobého hodnocení (analýza LTE – Long Term Evaluation) - Pacienti, kteří přerušili studii 

před 384. týdnem z důvodu cílového parametru definovaného protokolem, jakož i pacienti, kteří dokončili 384 týdnů léčby, 
jsou zahrnuti do jmenovatele. 

b

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 48 týdnů otevřené léčby. 

c

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 48 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

d

 Populace použitá pro analýzu normalizace ALT zahrnovala pouze pacienty s ALT nad ULN ve výchozím stavu. 

e

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 96 týdnů otevřené léčby. 

f

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 96 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

g

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 144 týdnů otevřené léčby. 

h

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 144 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

i

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 192 týdnů otevřené léčby. 

j

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 192 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

k

 Jeden pacient v této skupině se stal HBsAg negativní poprvé při návštěvě ve 240. týdnu a pokračoval ve studii v čase jejího 

uzavření. Nicméně ztráta HBsAg byla u něho potvrzena při následující návštěvě. 

l

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 240 týdnů otevřené léčby. 

m

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 240 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

n

 Uvedená čísla jsou kumulativní procenta stanovená pomocí Kaplan-Meierovy analýzy s vyloučením údajů shromážděných 

po přidání emtricitabinu do otevřené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (KM-TDF). 

o

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 336 týdnů otevřené léčby. 

p

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 336 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

 

 
 

138 

Tabulka 6: Parametry účinnosti u kompenzovaných HBeAg pozitivních pacientů v 96., 144., 
192., 240., 288. a 384. týdnu otevřené léčby 
 

 

Studie 174-0103 (HBeAg pozitivní pacienti) 

Parametr

a

 

Tenofovir-disoproxil 245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 176 

Přechod z adefovir-dipivoxylu 10 mg na 

tenofovir disoproxil 245 mg 

(ve formě fumarátu) 

n = 90 

Týden 

96

b

 

144

e

  192

h

 

240

j

 

288

384

o

 

96

c

 

144

f

 

192

i

 

240

k

 

288

384

p

 

HBV DNA (%) 
< 400 kopií/ml 
(< 69 IU/ml)

 

76 

72 

68 

64 

61 

56 

74 

71 

72 

66 

65 

61 

ALT (%) 
Normalizované 
ALT

d

 

60 

55 

56 

46 

47 

47 

65 

61 

59 

56 

57 

56 

Sérologie (%) 
HBeAg 
Ztráta/séro-
konverze 

 

26/ 

23 

 

29/ 

23 

 

34/ 

25 

 

38/ 

30 

 

37/ 

25 

 

30/ 

20 

 

24/ 

20 

 

33/ 

26 

 

36/ 

30 

 

38/ 

31 

 

40/ 

31 

 

35/ 

24 

HBsAg 
Ztráta/séro-
konverze 

5/ 

8/ 
6

g

 

11/ 

8

g

 

11/ 

8

12/ 

8

l

 

15/ 

12

l

 

6/ 

8/ 
7

g

 

8/ 
7

g

 

10/ 

10

l

 

11/ 

10

l

 

13/ 

11

l

 

a

 Založeno na algoritmu dlouhodobého hodnocení (analýza LTE – Long Term Evaluation) - Pacienti, kteří přerušili studii 

před 384. týdnem z důvodu cílového parametru definovaného protokolem, jakož i pacienti, kteří dokončili 384 týdnů léčby, 
jsou zahrnuti do jmenovatele. 

b

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 48 týdnů otevřené léčby. 

c

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 48 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

d

 Populace použitá pro analýzu normalizace ALT zahrnovala pouze pacienty s ALT nad ULN ve výchozím stavu. 

e

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 96 týdnů otevřené léčby. 

f

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 96 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

g

 Uvedená čísla jsou kumulativní procenta stanovená pomocí Kaplan-Meierovy analýzy včetně údajů shromážděných po 

přidání emtricitabinu do otevřené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (KM-ITT). 

h

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 144 týdnů otevřené léčby. 

i

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 144 týdnů otevřené léčby tenofovir-disoproxil-

fumarátem. 

j

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 192 týdnů otevřené léčby. 

k

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 192 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

l

 Uvedená čísla jsou kumulativní procenta stanovená pomocí Kaplan-Meierovy analýzy s vyloučením údajů shromážděných 

po přidání emtricitabinu do otevřené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem (KM-TDF). 

m

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 240 týdnů otevřené léčby. 

n

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 240 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

o

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo 336 týdnů otevřené léčby. 

p

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo 336 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

 
Pro 331 z 489 pacientů, kteří pokračovali ve studiích GS-US-174-0102 a GS-US-174-0103, byly k 
dispozici párované údaje z biopsie jater ve výchozím stavu a ve 240. týdnu (viz tabulka 7 níže). 95% 
(225/237) pacientů bez cirhózy ve výchozím stavu a 99% (93/94) pacientů s cirhózou ve výchozím 
stavu nezaznamenalo změnu nebo se u nich prokázalo zlepšení fibrózy (Ishakovo skóre fibrózy). Z 
94 pacientů s cirhózou ve výchozím stavu (Ishakovo skóre fibrózy: 5 - 6) nezaznamenalo 26% (24) 
žádnou změnu Ishakova skóre fibrózy a 72% (68) zaznamenalo regresi cirhózy do 240. týdne se 
snížením Ishakova skóre fibrózy nejméně o 2 body. 
 

 
 

139 

Tabulka 7: Histologická odpověď (%) u kompenzovaných HBeAg negativních a 
HBeAg pozitivních pacientů ve 240. týdnu v porovnání s výchozím stavem 
 

 

Studie 174-0102  

(HBeAg negativní pacienti) 

Studie 174-0103  

(HBeAg pozitivní pacienti) 

Tenofovir-disoproxil 

245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 250

Přechod z adefovir-

dipivoxylu 10 mg na 

tenofovir disoproxil 

245 mg 

(ve formě fumarátu) 

n = 125

d

 

Tenofovir-disoproxil 

245 mg (ve formě 

fumarátu) 

n = 176

c

 

Přechod z adefovir-

dipivoxylu 10 mg na 

tenofovir disoproxil 

245 mg 

(ve formě fumarátu) 

n = 90

d

 

Histologická 
odpověď

a,b 

(%)  

88 

[130/148] 

85 

[63/74] 

90 

[63/70] 

92 

[36/39] 

a

 Populace použitá pro analýzu histologie zahrnovala pouze pacienty, u kterých byly k dispozici údaje z biopsie jater 

(chybějící údaje = pacienti vyloučeni z analýzy) do 240. týdne. Odpověď po přidání emtricitabinu byla vyloučena (celkem 
17 jedinců v obou studiích).  

b

 Zlepšení Knodellova nekrozánětového skóre nejméně 2 body bez zhoršení Knodellova skóre fibrózy. 

c

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby tenofovir-disoproxil-fumarátem, po které následovalo až 192 týdnů otevřené léčby. 

d

 48 týdnů dvojitě zaslepené léčby adefovir-dipivoxylem, po které následovalo až 192 týdnů otevřené léčby tenofovir-

disoproxil-fumarátem. 

 
Zkušenosti u pacientů současně infikovaných HIV, kteří dříve užívali lamivudin 
V randomizované, 48 týdenní, dvojitě zaslepené, kontrolované studii tenofovir-disoproxilu 245 mg 
(ve formě fumarátu) u dospělých pacientů současně infikovaných HIV-1 a s chronickou hepatitidou B, 
kteří již byli léčeni lamivudinem (studie ACTG 5127), byly průměrné hladiny sérové HBV DNA ve 
výchozím stavu u pacientů randomizovaných do skupiny s tenofovirem 9,45 log

10

 kopií/ml (n = 27). 

Léčba tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě fumarátu) byla spojena s průměrnou změnou sérové 
HBV DNA -5,74 log

10

 kopií/ml (n = 18) vůči výchozímu stavu u pacientů, pro něž byly dostupné 

48 týdenní údaje. Navíc mělo 61% pacientů normální ALT ve 48.týdnu. 
 
Zkušenosti u pacientů s trvalou virovou replikací (studie GS-US-174-0106) 
Účinnost a bezpečnost tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) nebo tenofovir-disoproxilu 
245 mg (ve formě fumarátu) s 200 mg emtricitabinu byla hodnocena v randomizované, dvojitě 
zaslepené studii (studie GS-US-174-0106) u HBeAg pozitivních a HBeAg negativních dospělých 
pacientů s trvalou viremií (HBV DNA ≥ 1 000 kopií/ml), když užívali adefovir-dipivoxyl 10 mg po 
déle než 24 týdnů. Ve výchozím stavu bylo 57% pacientů randomizovaných do léčebné skupiny 
tenofovir-disoproxil-fumarátu oproti 60% pacientů randomizovaných do léčebné skupiny 
emtricitabinu s tenofovir-disoproxil-fumarátem dříve léčeno lamivudinem. Celkově vedla léčba 
tenofovir-disoproxil-fumarátem ve 24. týdnu u 66% (35/53) pacientů k poklesu HBV DNA na 
< 400 kopií/ml (< 69 IU/ml) oproti 69% (36/52) pacientů léčených emtricitabinem a tenofovir-
disoproxil-fumarátem (p = 0,672). Navíc mělo 55% (29/53) pacientů léčených tenofovir-disoproxil-
fumarátem nedetekovatelnou HBV DNA (< 169 kopií/ml [< 29 IU/ml]; mez kvantifikace zkoušky 
HBV Roche Cobas Taqman) oproti 60% (31/52) pacientů léčených emtricitabinem a tenofovir-
disoproxil-fumarátem (p = 0,504). Porovnání mezi léčebnými skupinami s léčbou trvající déle než 24 
týdnů je obtížné interpretovat, protože zkoušející měli možnost zintenzívnit léčbu na otevřenou léčbu 
emtricitabinem a tenofovir-disoproxilem. Dlouhodobé studie hodnotící přínos/riziko dvojité terapie 
emtricitabinem a tenofovir-disoproxil-fumarátem u pacientů infikovaných jenom HBV právě 
probíhají. 
 
Zkušenosti u pacientů s jaterní dekompenzací po 48 týdnech (studie GS-US-174-0108) 
Studie GS-US-174-0108 je randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná studie hodnotící 
bezpečnost a účinnost tenofovir-disoproxil-fumarátu (n = 45), emtricitabinu s tenofovir-disoproxil-
fumarátem (n = 45) a entekaviru (n = 22) u pacientů s jaterní dekompenzací. Ve skupině pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem měli pacienti ve výchozím stavu průměrnou hodnotu skóre 
CPT 7,2, průměrný počet HBV DNA 5,8 log

10

 kopií/ml a průměrné sérové hladiny ALT 61 U/l. 42% 

(19/45) pacientů bylo již dříve léčeno lamivudinem po dobu nejméně 6 měsíců, 20% (9/45) pacientů 
bylo již dříve léčeno adefovir-dipivoxyl a 9 ze 45 pacientů (20%) mělo ve výchozím stavu mutace 
spojené s rezistencí vůči lamivudinu a/nebo adefovir-dipivoxylu. Společné primární cílové parametry 
bezpečnosti bylo přerušení léčby z důvodu nežádoucího účinku a potvrzené zvýšení sérového 
kreatininu ≥ 0,5 mg/dl nebo potvrzená hladina sérového fosfátu < 2 mg/dl. 

 
 

140 

 
U pacientů se skóre CPT ≤ 9 dosáhlo 74% (29/39) pacientů z léčené skupiny s tenofovir-disoproxil-
fumarátem a 94% (33/35) s emtricitabinem podávaným spolu s tenofovir-disoproxil-fumarátem 
hodnotu HBV DNA < 400 kopií/ml po 48 týdnech léčby. 
 
Obecně však jsou údaje odvozené z této studie velmi omezené, než aby bylo možné vyvodit definitivní 
závěry ohledně srovnání emtricitabinu podávaného spolu s tenofovir-disoproxil-fumarátem se 
samotným tenofovir-disoproxil-fumarátem, (viz tabulka 8 níže). 
 
Tabulka 8: Parametry bezpečnosti a účinnosti u pacientů s jaterní dekompenzací ve 48. týdnu 
 

 

Studie 174-0108 

Parametr 

Tenofovir-disoproxil 

245 mg (ve formě 

fumarátu) 

(n = 45) 

Emtricitabin 200 mg/ 

tenofovir-disoproxil 245 mg 

(ve formě fumarátu) 

(n = 45) 

Entekavir 

(0,5 mg nebo 1 mg) 

n = 22 

Selhání snášenlivosti (trvalé 
přerušení léčby z důvodu 
nežádoucího účinku který se 
objevil během léčby) 
n (%)

a

 

3 (7%) 

2 (4%) 

2 (9%) 

Potvrzené zvýšení sérového 
kreatininu ≥ 0,5 mg/dl oproti 
výchozímu stavu nebo 
potvrzená hladina sérového 
fosfátu < 2 mg/dl
 
n (%)

b

 

4 (9%) 

3 (7%) 

1 (5%) 

HBV DNA n (%) 
< 400 kopií/ml 
n (%) 

31/44 (70%) 

36/41 (88%) 

16/22 (73%) 

ALT n (%) 
Normální hladina ALT 

25/44 (57%) 

31/41 (76%) 

12/22 (55%) 

≥ 2-bodové snížení v skóre 
CPT oproti výchozímu stavu
 
n (%) 

7/27 (26%) 

12/25 (48%) 

5/12 (42%) 

Průměrná změna v skóre 
CPT oproti výchozímu stavu 

-0,8 

-0,9 

-1,3 

Průměrná změna ve skóre 
MELD (Model for End-Stage 
Liver Disease
, Model pro 
terminální stadium 
onemocnění jater) oproti 
výchozímu stavu 

-1,8 

-2,3 

-2,6 

a

 p-hodnota porovnávající skupiny kombinované léčby zahrnující tenofovir se skupinou s entekavirem = 0,622, 

b

 p-hodnota porovnávající skupiny kombinované léčby zahrnující tenofovir se skupinou s entekavirem = 1,000. 

 
Zkušenosti s léčbou trvající déle než 48 týdnů ve studii GS-US-174-0108 
Na základě analýzy, při které nedokončení/změna léčby = selhání, dosáhlo 50% (21/42) pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem, 76% (28/37) pacientů léčených emtricitabinem podávaným 
spolu s tenofovir-disoproxil-fumarátem a 52% (11/21) pacientů léčených entekavirem hladiny 
HBV DNA < 400 kopií/ml ve 168. týdnu. 
 
Zkušenosti u pacientů s HBV rezistentní vůči lamivudinu v 240. Týdnu (studie GS-US-174-0121) 
Účinnost a bezpečnost tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) byla hodnocena 
v randomizované, dvojitě zaslepené studii (GS-US-174-0121) u HBeAg pozitivních 
a HBeAg negativních pacientů (n = 280) s kompenzovaným onemocněním jater, viremií 
(HBV DNA ≥ 1 000 IU/ml) a genotypovými důkazy rezistence vůči lamivudinu (rtM204I/V +/- 
rtL180M). Pouze pět pacientů mělo ve výchozím stavu mutace spojené s rezistencí vůči adefoviru. 
141 dospělých pacientů bylo randomizováno do léčebné skupiny s tenofovir-disoproxil-fumarátem 

 
 

141 

a 139 pacientů do léčebné skupiny s emtricitabinem a tenofovir-disoproxil-fumarátem. Výchozí 
demografické parametry byly podobné mezi oběma léčebnými skupinami: ve výchozím stavu bylo 
52,5% pacientů HBeAg negativních, 47,5% bylo HBeAg pozitivních, průměrná hladina HBV DNA 
byla 6,5 log

10

 kopií/ml a průměrná hodnota ALT byla 79 U/l. 

 
Po 240 týdnech léčby mělo 117 ze 141 pacientů (83%) randomizovaných do skupiny s tenofovir-
disoproxil-fumarátem hladiny HBV DNA < 400 kopií/ml a 51 ze 79 pacientů (65%) mělo 
normalizované hodnoty ALT. Po 240 týdnech léčby emtricitabinem s tenofovir-disoproxil-fumarátem 
mělo 115 ze 139 pacientů (83%) hladiny HBV DNA < 400 kopií/ml a 59 z 83 pacientů (71%) mělo 
normalizované hodnoty ALT. Mezi HBeAg pozitivními pacienty randomizovanými do skupiny 
s tenofovir-disoproxil-fumarátem došlo u 16 z 65 pacientů (25%) ke ztrátě HBeAg a u 8 ze 
65 pacientů (12%) došlo k anti-HBe sérokonverzi do 240. týdne. Z HBeAg pozitivních pacientů 
randomizovaných do skupiny s emtricitabinem a tenofovir-disoproxil-fumarátem došlo 
u 13 z 68 pacientů (19%) ke ztrátě HbeAg a u 7 z 68 pacientů (10%) došlo k anti-HBe sérokonverzi do 
240. týdne. U dvou pacientů randomizovaných do skupiny s tenofovir-disoproxil-fumarátem došlo ke 
ztrátě HBsAg do 240. týdne, avšak ne k anti-HBs sérokonverzi. U pěti pacientů randomizovaných do 
skupiny s emtricitabinem a tenofovir-disoproxil-fumarátem došlo ke ztrátě HBsAg, přičemž 
u 2 z těchto 5 pacientů došlo k anti-HBs sérokonverzi. 
 
Klinická rezistence 
426 HBeAg negativních (GS-US-174-0102, n = 250) a HBeAg pozitivních (GS-US-1740103, n = 176) 
pacientů, zpočátku randomizovaných do skupiny s dvojitě zaslepenou léčbou tenofovir-disoproxil-
fumarátem, kteří byli poté převedeni na otevřenou léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem, bylo 
testováno na genotypové změny v polymeráze HBV vůči výchozímu stavu. Genotypové testování, 
provedené u všech pacientů s HBV DNA > 400 kopií/ml ve 48. (n = 39), 96. (n = 24), 144. (n = 6), 
192. (n = 5), 240. (n = 4), 288. (n = 6) a 384. (n = 2) týdnu monoterapie tenofovir-disoproxil-
fumarátem, neprokázalo vývoj žádných mutací spojených s rezistencí na tenofovir-disoproxil-fumarát. 
 
215 HBeAg negativních (GS-US-174-0102, n = 125) a HBeAg pozitivních (GS-US-1740103, n = 90) 
pacientů, zpočátku randomizovaných do skupiny s dvojitě zaslepenou léčbou adefovir-dipivoxilem, 
kteří byli poté převedeni na otevřenou léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem bylo testováno na 
genotypové změny v polymeráze HBV vůči výchozímu stavu. Genotypové testování, provedené u 
všech pacientů s HBV DNA > 400 kopií/ml ve 48. (n = 16), 96. (n = 5), 144. (n = 1), 192. (n = 2), 240. 
(n = 1), 288. (n = 1) a 384. (n = 2) týdnu monoterapie tenofovir-disoproxil-fumarátem, neprokázalo 
vývoj žádných mutací spojených s rezistencí na tenofovir-disoproxil-fumarát. 
 
Ve studii GS-US-174-0108 dostávalo 45 pacientů (zahrnujících 9 pacientů s mutacemi spojenými 
s rezistencí vůči lamivudinu a/nebo adefovir-dipivoxylu ve výchozím stavu) tenofovir-disoproxil-
fumarát po dobu až 168 týdnů. Genotypové údaje izolátů HBV na začátku a během léčby byly 
k dispozici pro 6 z 8 pacientů s hodnotou HBV DNA > 400 kopií/ml ve 48. týdnu. U těchto izolátů 
nebyla zjištěna žádná substituce aminokyselin související s rezistencí vůči tenofovir-disoproxil-
fumarátu. Po 48. týdnu byla pro 5 pacientů ve skupině s tenofovir-disoproxil-fumarátem provedena 
genotypová analýza. U žádného pacienta nebyla zjištěna substituce aminokyselin související 
s rezistencí vůči tenofovir-disoproxil-fumarátu. 
 
Ve studii GS-US-174-0121 dostávalo 141 pacientů se substitucí spojenou s rezistencí vůči lamivudinu 
na začátku studie tenofovir-disoproxil-fumarát po dobu až 240 týdnů. Celkem u 4 pacientů došlo 
k viremické epizodě (HBV DNA > 400 kopií/ml) v na konci jejich léčby tenofovir-disoproxil-
fumarátem. Z toho byly k dispozici údaje o sekvenci párovaných izolátů HBV ve výchozím stavu 
a během léčby pro 2 ze 4 pacientů. U těchto izolátů nebyla zjištěna žádná substituce aminokyselin 
související s rezistencí vůči tenofovir-disoproxil-fumarátu. 
 
V pediatrické studii (GS-US-174-0115) nejprve dostávalo 52 pacientů (zahrnujících 6 pacientů 
s mutacemi spojenými s rezistencí vůči lamivudinu na začátku studie) zaslepenou léčbu tenofovir-
disoproxil-fumarátem po dobu až 72 týdnů, a poté přešlo 51/52 pacientů na otevřenou léčbu tenofovir-
disoproxil-fumarátem (skupina TDF-TDF). Genotypové hodnocení bylo provedeno u všech pacientů 
v této skupině s HBV DNA > 400 kopií/ml ve 48. týdnu (n = 6), v 72. týdnu (n = 5), v 96. týdnu 

 
 

142 

(n = 4), ve 144. týdnu (n = 2) a ve 192. týdnu (n = 3). Padesát čtyři pacientů (včetně 2 pacientů 
s mutacemi spojenými s rezistencí na lamivudin na začátku studie) dostávalo nejprve léčbu 
zaslepeným placebem po 72 týdnů a 52/54 pacientů poté pokračovalo léčbou tenofovir-disoproxil-
fumarátem (skupina PLB-TDF). Genotypové hodnocení bylo provedeno u všech pacientů v této 
skupině s HBV DNA > 400 kopií/ml v 96. týdnu (n = 17), ve 144. týdnu (n = 7) a ve 192. týdnu 
(n = 8). U těchto izolátů nebyla zjištěna žádná substituce aminokyselin související s rezistencí vůči 
tenofovir-disoproxil-fumarátu. 
 
Pediatrická populace 
HIV-1: V rámci studie GS-US-104-0321 dostávalo 87 již léčených pacientů infikovaných HIV-1 ve 
věku 12 až < 18 let tenofovir-disoproxil-fumarát (n = 45) nebo placebo (n = 42) v kombinaci 
s optimalizovaným základním režimem (optimised background regimen, OBR) po dobu 48 týdnů. V 
důsledku omezení studie nebyl na základě plasmatických hladin HIV-1 RNA ve 24. týdnu prokázán 
přínos tenofovir-disoproxil-fumarátu oproti placebu. Přínos se však očekává u dospívající populace na 
základě extrapolace údajů u dospělých a srovnávacích farmakokinetických údajů (viz bod 5.2). 
 
U pacientů, kteří dostávali léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem nebo placebo, bylo průměrné 
výchozí BMD Z-skóre bederní páteře -1,004 a -0,809 a průměrné výchozí BMD Z-skóre celého těla 
-0,866 a -0,584. Průměrné změny ve 48. týdnu (konec dvojitě zaslepené fáze) byly -0,215 a -0,165 pro 
BMD Z-skóre bederní páteře a -0,254 a -0,179 pro BMD Z-skóre celého těla ve skupině užívající 
tenofovir-disoproxil-fumarát a ve skupině užívající placebo. Průměrná rychlost nárůstu BMD byla 
nižší ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát v porovnání se skupinou užívající placebo. 
Ve 48. týdnu vykazovalo šest dospívajících ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát a jeden 
dospívající pacient ve skupině užívající placebo významný úbytek BMD bederní páteře (definovaný 
jako > 4% úbytek). Z 28 pacientů, kteří dostávali po dobu 96 týdnů léčbu tenofovir-disoproxil-
fumarátem pokleslo BMD Z-skóre bederní páteře o -0,341 a BMD Z-skóre celého těla o -0,458. 
 
Ve studii GS-US-104-0352 bylo 97 již léčených pacientů ve věku 2 až < 12 let se stabilní virologickou 
supresí při léčbě režimem obsahujícím stavudin nebo zidovudin randomizováno buď na náhradu 
stavudinu nebo zidovudinu tenofovir-disoproxil-fumarátem (n = 48) nebo na pokračování původního 
režimu (n = 49) po dobu 48 týdnů. Ve 48. týdnu byla u 83% pacientů ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát a u 92% pacientů ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin koncentrace 
HIV-1 RNA < 400 kopií/ml. Rozdíl mezi podílem pacientů, kteří si udrželi koncentraci < 400 kopií/ml 
ve 48. týdnu, byl ovlivněn hlavně vyšším počtem ukončení léčby ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát. Po vyloučení chybějících údajů byla ve 48. týdnu u 91% pacientů ve skupině 
užívající tenofovir-disoproxil-fumarát a u 94% pacientů ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin 
koncentrace HIV-1 RNA < 400 kopií/ml. 
 
U pediatrických pacientů bylo hlášeno snížení BMD. U pacientů, kteří dostávali léčbu tenofovir-
disoproxil-fumarátem nebo stavudinem nebo zidovudinem, bylo průměrné výchozí BMD Z-skóre 
bederní páteře -1,034 a -0,498 a průměrné výchozí BMD Z-skóre celého těla -0,471 a -0,386. 
Průměrné změny ve 48. týdnu (na konci randomizované fáze) byli 0,032 a 0,087 pro BMD Z-skóre 
bederní páteře a -0,184 a -0,027 pro BMD Z-skóre celého těla ve skupině užívající tenofovir-
disoproxil-fumarát a ve skupině užívající stavudin nebo zidovudin. Průměrná rychlost nárůstu kostní 
hmoty bederní páteře ve 48. týdnu byla podobná ve skupině užívající tenofovir-disoproxil-fumarát i ve 
skupině užívající stavudin nebo zidovudin. Nárůst kostní hmoty celého těla byl ve skupině užívající 
tenofovir-disoproxil-fumarát oproti skupině užívající stavudin nebo zidovudin nižší. Významný 
úbytek (> 4%) BMD bederní páteře byl ve 48. týdnu pozorován u jednoho pacienta léčeného 
tenofovir-disoproxil-fumarátem a nebyl pozorován u žádného z pacientů léčených stavudinem nebo 
zidovudinem. BMD Z-skóre pokleslo o -0,012 pro bederní páteř a o -0,338 pro celé tělo u 64 pacientů 
léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem po dobu 96 týdnů. Hodnoty BMD Z-skóre nebyly upraveny 
podle výšky a tělesné hmotnosti. 
 
Z 89 pediatrických pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem ve studii GS-US-104-0352 
(střední expozice 104 týdnů) ukončili 4 pacienti studii kvůli nežádoucím účinkům odpovídajících 
proximální renální tubulopatií. 
 

 
 

143 

Chronická hepatitida B: Ve studii GS-US-174-0115 dostávalo 106 HBeAg negativních a 
HBeAg pozitivních pacientů ve věku 12 až < 18 let s chronickou infekcí HBV [HBV DNA 
≥ 10

5

 kopií/ml, zvýšenými sérovými hladinami ALT (≥ 2 x ULN) nebo anamnézou zvýšených 

sérových hladin ALT v období uplynulých 24 měsíců] léčbu tenofovir-disoproxilem 245 mg (ve formě 
fumarátu) (n = 52) nebo placebo (n = 54) po dobu 72 týdnů. Pacienti nesměli být dosud léčeni 
tenofovir-disoproxil-fumarátem, ale mohli být již léčeni režimy na základě interferonu (> 6 měsíců 
před skríninkem) nebo jakoukoli jinou perorální anti-HBV nukleozidovou/nukleotidovou léčbou 
neobsahující tenofovir-disoproxil-fumarát (> 16 týdnů před skríninkem). V 72. týdnu mělo v léčebné 
skupině pacientů léčených tenofovir-disoproxil-fumarátem celkem 88% (46/52) pacientů a 0% (0/54) 
pacientů ve skupině užívající placebo HBV DNA < 400 kopií/ml. 74% pacientů (26/35) ve skupině 
léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem mělo v 72. týdnu normalizovanou hladinu ALT v porovnání 
s 31% (13/42) ve skupině užívající placebo. Odpověď na léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem byla 
srovnatelná u pacientů dosud neléčených nukleosidy/nukleotidy (n = 20) a u pacientů již léčených 
nukleosidy/nukleotidy (n = 32), včetně pacientů rezistentních na lamivudin (n = 6). 95% pacientů 
dosud neléčených nukleosidy/nukleotidy, 84% pacientů již léčených nukleosidy/nukleotidy a 83% 
pacientů rezistentních na lamivudin dosáhlo v 72. týdnu HBV DNA < 400 kopií/ml. 31 z 32 pacientů 
již léčených nukleosidy/nukleotidy bylo již dříve léčeno lamivudinem. V 72. týdnu mělo 96% (27/28) 
imunologicky aktivních pacientů (HBV DNA ≥ 10

5

 kopií/ml, sérová hladina ALT > 1,5 x ULN) ve 

skupině léčené tenofovir-disoproxil-fumarátem a 0% (0/32) pacientů ve skupině užívající placebo 
HBV DNA < 400 kopií/ml. 75% (21/28) z imunologicky aktivních pacientů ve skupině léčené 
tenofovir-disoproxil-fumarátem mělo v 72. týdnu normální hladinu ALT v porovnání s 34% (11/32) 
pacientů ve skupině užívající placebo. 
 
Po 72 týdnech zaslepené randomizované léčby mohl každý pacient přejít na otevřenou léčbu 
tenofovir-disoproxil-fumarátem trvající až do 192. týdne. Po 72. týdnu zůstávala virologická suprese u 
pacientů, kteří dostávali dvojitě zaslepenou léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem a následně 
otevřenou léčbu tenofovir-disoproxil-fumarátem (skupina TDF-TDF): 86,5% (45/52) pacientů ve 
skupině TDF-TDF mělo ve 192. týdnu HBV DNA < 400 kopií/ml. Mezi pacienty, kteří dostávali po 
dobu dvojitě zaslepené léčby placebo, poměr pacientů s HBV DNA < 400 kopií/ml prudce vzrostl 
poté, co zahájili otevřenou léčbu TDF (skupina PLB-TDF): 74,1% (40/54) pacientů ve skupině 
PLB-TDF mělo ve 192. týdnu HBV DNA < 400 kopií/ml. Poměr pacientů s normalizací ALT ve 
192. týdnu ve skupině TDF-TDF byl 75,8% (25/33) mezi těmi, kteří byli HBeAg pozitivní na začátku 
studie, a 100,0% (2 ze 2 pacientů) mezi těmi, kteří byli na začátku studie HBeAg negativní. Podobné 
zastoupení pacientů ve skupinách TDF-TDF a PLB-TDF (37,5%, resp. 41,7%) zaznamenalo do 
192. týdne sérokonverzi k anti-HBs. 
 
Údaje o kostní hustotě (BMD) ze studie GS-US-174-0115 uvádí tabulka 8: 
 
Tabulka 9: Hodnocení kostní hustoty na začátku studie, v 72. týdnu a ve 192. týdnu 
 

 

Začátek studie 

72. týden 

192. týden 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

Průměrné Z-skóre 
BMD bederní 
páteře (SD)

a

 

−0,42  

(0,762) 

-0,26  

(0,806) 

-0,49  

(0,852)  

-0,23  

(0,893)  

-0,37  

(0,946)  

-0,44 

(0,920)  

Změna oproti 
průměrnému Z-skóre 
BMD bederní páteře 
(SD) na začátku 
studie

a

 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

-0,06  

(0,320) 

0,10  

(0,378) 

0,02  

(0,548) 

-0,10 

(0,543) 

Průměrné Z-skóre 
BMD celého 
těla (SD)

a

 

−0,19  

(1,110) 

−0,23 

(0,859) 

−0,36 

 (1,077) 

−0,12  

(0,916) 

−0,38  

(0,934) 

−0,42 

(0,942) 

 
 

144 

 

Začátek studie 

72. týden 

192. týden 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

TDF-TDF 

PLB-TDF 

Změna oproti 
průměrnému Z-skóre 
BMD celého těla 
(SD) na začátku 
studie

a

 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

−0,16  

(0,355) 

0,09 

(0,349) 

-0,16 

(0,521) 

-0,19  

(0,504) 

Alespoň 6% pokles 
BMD bederní páteře

b

 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

1,9% 

(1 pacient) 

0% 

3,8% 

(2 pacienti) 

3,7% 

(2 pacienti) 

Alespoň 6% pokles 
BMD celého těla

b

 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

0% 

0% 

0% 

1,9% 

(1 pacient) 

Průměrný nárůst 
BMD bederní páteře 
v % 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

5,14% 

8,08% 

10,05% 

11,21% 

Průměrný nárůst 
BMD celého těla v % 

Neuplatňuje 

se 

Neuplatňuje 

se 

3,07% 

5,39% 

6,09% 

7,22% 

Z-skóre BMD neupravená podle výšky a tělesné hmotnosti 

b

 Primární cílové parametry bezpečnosti do 72. týdne

 

 
Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Viread u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s HIV a chronickou 
hepatitidou B (informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2). 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Tenofovir-disoproxil-fumarát je vodou rozpustný ester proléčiva, který se in vivo rychle konvertuje na 
tenofovir a formaldehyd. 
 
Tenofovir se nitrobuněčně konvertuje na tenofovir-monofosfát a na aktivní látku tenofovir-difosfát. 
 
Absorpce 
Po perorálním podání tenofovir-disoproxil-fumarátu pacientům infikovaným HIV se tenofovir-
disoproxil-fumarát rychle absorbuje a konvertuje na tenofovir. Po podání vícenásobných dávek 
tenofovir-disoproxil-fumarátu s jídlem pacientům infikovaným HIV byly průmĕrné (koeficient 
odchylky v %) výsledné hodnoty C

max

, AUC a C

min

 tenofoviru 326 (36,6%) ng/ml, 3 324 (41,2%) 

ng·h/ml, resp. 64,4 (39,4%) ng/ml. Maximální koncentrace tenofoviru jsou pozorovány v séru během 
jedné hodiny po podání nalačno a během dvou hodin, je-li užit spolu s jídlem. Perorální biologická 
dostupnost tenofoviru z tenofovir-disoproxil-fumarátu u pacientů nalačno byla přibližně 25%. 
Podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu spolu s velmi tučným jídlem zvýšilo perorální biologickou 
dostupnost, kdy AUC tenofoviru vzrostlo o přibližně 40% a C

max

 přibližně o 14%. Po první dávce 

tenofovir-disoproxil-fumarátu pacientům po jídle se střední C

max

 v séru pohybovala v rozmezí od 213 

do 375 ng/ml. Nicméně podávání tenofovir-disoproxil-fumarátu spolu s lehkým jídlem nemělo 
významný účinek na farmakokinetiku tenofoviru. 
 
Distribuce 
Ustálený objem distribuce tenofoviru po intravenózním podání se odhaduje na přibližně 800 ml/kg. 
Po perorálním podání tenofovir-disoproxil-fumarátu je tenofovir distribuován do většiny tkání; 
nejvyšší koncentrace se vyskytují v ledvinách, játrech a obsahu střev (preklinické studie). Vazba 
proteinu tenofoviru k proteinu plasmy nebo séra bylo in vitro menší než 0,7, resp. 7,2% v celém 
rozmezí koncentrace tenofoviru od 0,01 do 25 μg/ml. 
 
Biotransformace 
Studie in vitro prokázaly, že ani tenofovir-disoproxil-fumarát, ani tenofovir nejsou substráty pro 
enzymy CYP450. Navíc při znatelně vyšších koncentracích (přibližně 300násobných) než byly ty, 
které byly pozorovány in vivo, tenofovir in vitro neinhiboval metabolismus léku zprostředkovaný 
jakýmikoliv hlavními lidskými CYP450 izoformami, účastnícími se biotransformace léku (CYP3A4, 
CYP2D6, CYP2C9, CYP2E1 nebo CYP1A1/2). Tenofovir-disoproxil-fumarát v koncentraci 
100 μmol/l neměl žádný účinek na žádné izoformy CYP450, s výjimkou CYP1A1/2, kde byla 

 
 

145 

pozorovaná malá (6%), ale statisticky významná redukce metabolismu substrátu CYP1A1/2. Podle 
těchto údajů není pravděpodobné, že by se objevily klinicky významné interakce tenofovir-disoproxil-
fumarátu a léčivých přípravků metabolizovaných CYP450. 
 
Eliminace 
Tenofovir je primárně eliminován ledvinami jak filtrací, tak také aktivním tubulárním transportním 
systémem. Po intravenózním podání se močí eliminuje přibližně 70-80% dávky v nezměněném stavu. 
Celková clearance byla odhadnuta přibližně na 230 ml/h/kg (přibližně 300 ml/min). Renální clearance 
byla odhadnuta přibližně na 160 ml/h/kg (přibližně 210 ml/min), což je více než míra glomerulární 
filtrace. To naznačuje, že aktivní tubulární sekrece je důležitou součástí eliminace tenofoviru. Po 
perorálním podání je terminální poločas tenofoviru přibližně 12 až 18 hodin. 
 
Studie odhalily dráhu aktivní tubulární sekrece tenofoviru, kdy přítok do buňky proximálního tubulu 
zajišťují lidské organické aniontové transportéry (hOAT) 1 a 3 a odtok do moči zajišťuje 
multirezistentní protein 4 (Multidrug Resistant Protein 4, MRP 4). 
 
Linearita/nelinearita 
V rozmezí dávky od 75 do 600 mg byla farmakokinetika tenofoviru nezávislá na dávce tenofovir-
disoproxil-fumarátu a nebyla ovlivněna ani opakovaným podáním při jakékoliv velikosti dávky. 
 
Věk 
Farmakokinetické studie nebyly prováděny u starších lidí (ve věku nad 65 let). 
 
Pohlaví 
Omezené údaje o farmakokinetice tenofoviru u žen neindikují žádný větší vliv pohlaví. 
 
Etnikum 
Farmakokinetika nebyla specificky studována u různých etnických skupin. 
 
Pediatrická populace 
HIV-1:
 Farmakokinetika tenofoviru v ustáleném stavu byla vyhodnocena u 8 dospívajících pacientů 
(ve věku 12 až < 18 let) infikovaných HIV-1 s tělesnou hmotností ≥ 35 kg a u 23 dětí infikovaných 
HIV-1 ve věku 2 až < 12 let (viz tabulka 10 níže). Expozice tenofoviru u těchto pediatrických pacientů 
užívajících denně perorální dávku tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) nebo 6,5 mg 
tenofovir-disoproxilu (ve formě fumarátu)/kg tělesné hmotnosti až do maximální dávky 245 mg byla 
podobná expozicím u dospělých užívajících dávky tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve formě fumarátu) 
jednou denně. 
 
Tabulka 10: Průměrné (± SD) hodnoty farmakokinetických parametrů tenofoviru podle 
věkových skupin u pediatrických pacientů 
 

Dávka a léková forma 

245 mg potahované tablety 

12 až < 18 let (n = 8) 

6.5 mg/kg granule 

2 až < 12 let (n = 23) 

C

max

 (μg/ml) 

0,38 ± 0,13 

0,24 ± 0,13 

AUC

tau

 (μg·h/ml) 

3,39 ± 1,22 

2,59 ± 1,06 

 
Chronická hepatitida B: Expozice tenofoviru v ustáleném stavu u dospívajících pacientů (ve věku 
12 až < 18 let) infikovaných HBV užívajících denně perorální dávku tenofovir-disoproxilu 245 mg (ve 
formě fumarátu) byla podobná expozicím u dospělých užívajících dávky tenofovir-disoproxilu 245 mg 
(ve formě fumarátu) jednou denně. 
 
Farmakokinetické studie nebyly prováděny u dětí mladších 2 let. 
 
Porucha funkce ledvin 
Farmakokinetické parametry tenofoviru byly stanoveny po podání jednorázové dávky tenofovir-
disoproxilu 245 mg 40 dospělým pacientům neinfikovaným HIV ani HBV s různým stupněm poruch 
funkce ledvin definovaných podle výchozí clearance kreatininu (CrCl) u dospělých (normální funkce 

 
 

146 

ledvin je při CrCl > 80 ml/min; lehká porucha funkce je při CrCl = 50-79 ml/min; středně těžká 
při CrCl = 30-49 ml/min a těžká při CrCl = 10-29 ml/min). V porovnání s pacienty s normální funkcí 
ledvin je průměrná hodnota (koeficient odchylky v %) expozice tenofoviru zvýšená 
z 2 185 (12%) ng·h/ml u jedinců s CrCl > 80 ml/min na 3 064 (30%) ng·h/ml, 6 009 (42%) ng·h/ml, 
resp. 15 985 (45%) ng·h/ml u pacientů s lehkou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin. 
 
Ke stanovení doporučení ohledně dávky a intervalu mezi dávkami pro dospělé pacienty s různými 
stupněmi poruchy funkce ledvin byly použity modely farmakokinetických údajů s jednorázovou 
dávkou u dospělých jedinců neinfikovaných HIV ani HBV s různými stupněmi poruchy funkce ledvin 
(viz bod 4.2). 
 
Pro dospělé pacienty s vypočtenou clearance kreatininu (CrCl) 30 až 49 ml/min, 20 až 29 ml/min, 
resp. 10 až 19 ml/min se doporučují dávky 132 mg, 65 mg a 33 mg tenofovir-disoproxilu (ve formě 
fumarátu) ve formě granulí jednou denně. I když se neočekává, že by tyto dávky přesně odrážely 
farmakokinetický profil tenofoviru u pacientů s normální funkcí ledvin léčených tenofovir-
disoproxilem (ve formě fumarátu) ve formě potahovaných tablet 245 mg, považují se za nejlepší 
poměr přínosu a rizika pro pacienty s poruchou funkce ledvin. 
 
U jedinců v terminálním stádiu onemocnění ledvin (end-stage renal disease, ESRD) 
(CrCl < 10 ml/min), kteří potřebují hemodialýzu, omezuje dávka 16,5 mg tenofovir-disoproxilu po 
ukončení hemodialýzy předpokládanou systémovou akumulaci tenofoviru na přibližně 2násobek 
expozice ve srovnání s hodnotami pozorovanými u pacientů s normální renální funkcí užívajících 
tenofovir-disoproxil (ve formě fumarátu) ve formě potahovaných tablet 245 mg. Toto doporučené 
dávkování vyvažuje potřebu omezit akumulaci léku při pokusu udržovat dostatečné koncentrace 
tenofoviru během intervalu mezi dávkami podobné minimálním koncentracím pozorovaným u 
pacientů s normální funkcí ledvin léčených tenofovir-disoproxilem (ve formě fumarátu) ve formě 
potahovaných tablet 245 mg.  
 
Farmakokinetika tenofoviru nebyla studována u pacientů s clearance kreatininu < 10 ml/min bez 
hemodialýzy a u pacientů s ESRD s peritoneální nebo s jinými formami dialýzy. 
 
Farmakokinetika tenofoviru u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin nebyla studována. 
Nejsou dostupné žádné údaje, na jejichž základě by bylo možné doporučit dávkování (viz body 4.2 
a 4.4). 
 
Porucha funkce jater 
Dospělým pacientům neinfikovaným HIV ani HBV s různým stupněm poruchy funkce jater 
hodnocené podle Child-Pugh-Turcottovy (CPT) klasifikace byla podána jednorázová dávka 245 mg 
tenofovir-disoproxilu. Farmakokinetika tenofoviru nebyla u jedinců s poruchou funkce jater podstatně 
změněna, což nasvědčuje tomu, že u těchto jedinců není nutná úprava dávkování. Průměrné 
(koeficient odchylky v %) hodnoty C

max

 a AUC

0-∞

 tenofoviru u zdravých jedinců byly 

223 (34,8%) ng/ml, resp. 2 050 (50,8%) ng·h/ml v porovnání s 289 (46,0%) ng/ml a 
2 310 (43,5%) ng·h/ml u jedinců se středně těžkou poruchou funkce jater a 305 (24,8%) ng/ml a 
2 740 (44,0%) ng·h/ml u jedinců s těžkou poruchou funkce jater. 
 
Nitrobuněčná farmakokinetika 
Bylo zjištěno, že poločas tenofovir-difosfátu v lidských neproliferujícich periferních krevních 
mononukleárech (PBMC) je přibližně 50 hodin, zatímco poločas v buňkách PBMC stimulovaných 
fytohemaglutininem je přibližně 10 hodin. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Neklinické farmakologické studie bezpečnosti neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Údaje ze 
studií toxicity po opakovaném podávání u potkanů, psů a opic po expozici vyšší nebo rovné klinické 
expozici, které jsou významné pro klinické použití, zahrnují renální a kostní toxicitu a pokles 
koncentrace fosfátů v séru. Kostní toxicita byla diagnostikována jako osteomalácie (opice) a snížená 
kostní hustota (BMD) (potkani a psi). Kostní toxicita u mladých dospělých potkanů a psů se 

 
 

147 

vyskytovala při ≥ 5násobných expozicích u pediatrických nebo dospělých jedinců. Kostní toxicita se 
vyskytovala u mladých infikovaných opic při velmi vysokých expozicích po subkutánním podání 
(≥ 40násobná expozice u pacientů). Poznatky ze studií s potkany a opicemi naznačily, že v závislosti 
na podávané látce dochází k poklesu intestinální absorpce fosfátu s možnou sekundární redukcí BMD. 
 
Studie genotoxicity ukázaly pozitivní výsledky v in vitro testu u myšího lymfomu, neprůkazné 
výsledky v jednom z kmenů použitých v Amesově testu a slabě pozitivní výsledky v testu 
neplánované syntézy DNA (unscheduled DNA synthesis, UDS) s primárními potkaními hepatocyty. 
Výsledky však byly negativní v in vivo mikronukleárním testu v kostní dřeni myši. 
 
Studie kancerogenity po perorálním podání u potkanů a myší ukázaly jen nízký výskyt duodenálních 
tumorů v případě velmi vysoké dávky u myší. Není pravděpodobné, že by tyto tumory byly významné 
pro člověka. 
 
Studie reprodukční toxicity s potkany a králíky neprokázaly vliv na fertilitu, březost nebo na 
parametry plodu. Ve studiích perinatální a postnatální toxicity však tenofovir-disoproxil-fumarát snížil 
index životaschopnosti a tělesnou hmotnost mláďat při maternálně toxických dávkách. 
 
Léčivá látka tenofovir-disoproxil-fumarát a hlavní produkty její přeměny přetrvávají dlouhodobě 
v životním prostředí. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Ethylcelulosa (E462) 
Hyprolosa (E463) 
Mannitol (E421) 
Oxid křemičitý (E551) 
6.2 

Inkompatibility 

 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Lahvička z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s polypropylenovým dětským bezpečnostním 
uzávěrem, která obsahuje 60 g granulí a dávkovací odměrku. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 

 
 

148 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/01/200/003 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 5. února 2002 
Datum posledního prodloužení registrace: 14. prosince 2011 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 
Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 
 

149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 
A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU
 

 
 

150 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží 
 
Takeda GmbH 
Lehnitzstrasse 70-98 
D-16515 Oranienburg 
Německo 
 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irsko 
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 
přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 
107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 
webovém portálu pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.  
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 
 

 
 

151 

 

Další opatření k minimalizaci rizik 

 
Držitel rozhodnutí o registraci zajistí, aby všichni lékaři, kteří budou předepisovat přípravek Viread 
dospělým a/nebo pediatrickým pacientům, dostali edukační balíček pro lékaře, který bude obsahovat 
Souhrn údajů o přípravku a příslušnou edukační brožuru, jak je uvedeno podrobně níže: 
 

 

edukační brožuru ohledně funkce ledvin při infekci HIV, včetně posuvného pravítka clearance 
kreatininu 

 

edukační brožuru ohledně funkce ledvin při infekci HBV, včetně posuvného pravítka clearance 
kreatininu 

 

edukační brožuru o infekci HIV u pediatrických pacientů 

 

edukační brožuru o infekci HBV u pediatrických pacientů 

 
Edukační brožury ohledně funkce ledvin při infekcích HIV a HBV by měly obsahovat následující 
klíčová sdělení: 
 

 

že existuje zvýšené riziko onemocnění ledvin u pacientů infikovaných HIV a HBV související s 
přípravky obsahujícími tenofovir-disoproxil-fumarát, jako je přípravek Viread 

 

že přípravek Viread se má používat u pacientů s poruchou funkce ledvin pouze v případě, 
žepotenciální přínosy léčby převažuje její možné riziko 

 

důležitost úpravy denní dávky přípravku Viread 33 mg/g granule, nebo alternativně intervalu 
mezi dávkami při použití přípravku Viread 245 mg potahované tablety u dospělých pacientů s 
clearance kreatininu 30-49 ml/min 

 

úprava denních dávek přípravku Viread 33 mg/g granule se doporučuje u pacientů s těžkou 
poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min). U pacientů, kteří nemohou užívat 
granule a pro které není k dispozici jiná dostupná léčba, je možné použít přípravek Viread 
245 mg potahované tablety v prodloužených intervalech mezi dávkami 

 

že by se přípravek Viread neměl užívat současně nebo bezprostředně po užívání nefrotoxických 
léčivých přípravků. Pokud se přípravek Viread používá s nefrotoxickými léčivými přípravky, 
má se pozorně sledovat funkce ledvin podle doporučeného plánu 

 

že by u pacientů měla být před zahájením léčby přípravkem Viread vyšetřena funkce ledvin 

 

důležitost pravidelného sledování funkce ledvin během léčby přípravkem Viread 

 

doporučený plán sledování funkce ledvin s ohledem na přítomnost nebo chybění dalších 
rizikových faktorů poruchy funkce ledvin 

 

že jsou-li sérové fosfáty < 1,5 mg/dl nebo je-li clearance kreatininu během léčby snížena na 
< 50 ml/min, měla by se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce ledvin. Pokud je potvrzena 
clearance kreatininu < 50 ml/min nebo pokud se sníží sérové fosfáty na < 1,0 mg/dl, mělo by se 
zvážit přerušení léčby přípravkem Viread. Přerušení léčby přípravkem Viread se má také zvážit 
v případě progresivního poklesu funkce ledvin, když nebyla identifikována žádná jiná příčina. 

 

návod na použití posuvného pravítka clearance kreatininu 

 
Edukační brožury o infekcích HIV a HBV u pediatrických pacientů by měly obsahovat následující 
klíčová sdělení: 
 

 

že při léčbe pediatrických pacientů je doporučený multidisciplinární přístup 

 

že existuje zvýšené riziko onemocnění ledvin u pacientů infikovaných HIV a HBV související s 
přípravky obsahujícími tenofovir-disoproxil-fumarát, jako je přípravek Viread 

 

že se použití přípravku Viread nedoporučuje u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin 

 

že by se přípravek Viread neměl užívat současně nebo bezprostředně po užívání nefrotoxických 
léčivých přípravků. Pokud se přípravek Viread používá s nefrotoxickými léčivými přípravky, 
má se pozorně sledovat funkce ledvin podle doporučeného plánu 

 

že by u pacientů měla být před zahájením léčby přípravkem Viread vyšetřena funkce ledvin 

 

důležitost pravidelného sledování funkce ledvin během léčby přípravkem Viread 

 

doporučený plán sledování funkce ledvin s ohledem na přítomnost nebo chybění dalších 
rizikových faktorů poruchy funkce ledvin 

 
 

152 

 

že jsou-li u pediatrických pacientů užívajících tenofovir-disoproxil-fumarát potvrzeny sérové 
fosfáty < 3,0 mg/dl (0,96 mmol/l), měla by se do jednoho týdne znovu vyhodnotit funkce 
ledvin. Byly-li zjištěny nebo existuje-li podezření na renální abnormality, má být zajištěna 
konzultace s nefrologem pro zvážení přerušení léčby přípravkem Viread. Přerušení léčby 
přípravkem Viread se má také zvážit v případě progresivního poklesu funkce ledvin, když 
nebyla identifikována žádná jiná příčina. 

 

že přípravek Viread může způsobit snížení BMD. Účinky změn BMD souvisejících 
s podáváním přípravku Viread na dlouhodobý stav kostí a riziko vzniku zlomenin v budoucnosti 
nejsou v současné době u pediatrických pacientů známy 

 

že byly-li zjištěny nebo existuje-li podezření na kostní abnormality, má být zajištěna konzultace 
s endokrinologem a/nebo nefrologem 

 
 

153 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 
 

154 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

 
 

155 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ NA LAHVIČCE A KRABIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Viread 123 mg potahované tablety 
Tenofovirum disoproxilum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje tenofovirum disoproxilum 123 mg (ve formě tenofoviri disoproxili 
fumaras). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje monohydrát laktosy. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 potahovaných tablet. 
30 tablet. 
 
90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. 
90 (3 lahvičky po 30) tablet. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

 
 

156 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/01/200/004 30 potahovaných tablet. 
EU/1/01/200/005 90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Viread 123 mg [pouze na vnějším obalu] 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: {číslo}

 

SN: { číslo } 
NN: { číslo } 

 
 

157 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ NA LAHVIČCE A KRABIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Viread 163 mg potahované tablety 
Tenofovirum disoproxilum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje tenofovirum disoproxilum 163 mg (ve formě tenofoviri disoproxili 
fumaras). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje monohydrát laktosy. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 potahovaných tablet. 
30 tablet. 
 
90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. 
90 (3 lahvičky po 30) tablet. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

 
 

158 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/01/200/006 30 potahovaných tablet. 
EU/1/01/200/007 90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Viread 163 mg [pouze na vnějším obalu] 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: {číslo}

 

SN: { číslo } 
NN: { číslo } 

 
 

159 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ NA LAHVIČCE A KRABIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Viread 204 mg potahované tablety 
Tenofovirum disoproxilum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje tenofovirum disoproxilum 204 mg (ve formě tenofoviri disoproxili 
fumaras). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje monohydrát laktosy. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 potahovaných tablet. 
30 tablet. 
 
90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. 
90 (3 lahvičky po 30) tablet. 
 
 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

 
 

160 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/01/200/008 30 potahovaných tablet. 
EU/1/01/200/009 90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Viread 204 mg [pouze na vnějším obalu] 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: {číslo}

 

SN: { číslo } 
NN: { číslo }

 
 

161 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ NA LAHVIČCE A KRABIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Viread 245 mg potahované tablety 
Tenofovirum disoproxilum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje tenofovirum disoproxilum 245 mg (ve formě tenofoviri disoproxili 
fumaras). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje monohydrát laktosy. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
30 potahovaných tablet. 
30 tablet. 
 
90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. 
90 (3 lahvičky po 30) tablet. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 

 
 

162 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/01/200/001 30 potahovaných tablet. 
EU/1/01/200/002 90 (3 lahvičky po 30) potahovaných tablet. 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Viread 245 mg [pouze na vnějším obalu] 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: {číslo}

 

SN: { číslo } 
NN: { číslo }

 
 

163 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 
 
OZNAČENÍ NA LAHVIČCE A KRABIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Viread 33 mg/g granule  
Tenofovirum disoproxilum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna odměrka obsahuje jeden gram granulí, který obsahuje tenofovirum disoproxilum 33 mg (ve 
formě tenofoviri disoproxili fumaras). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Obsahuje mannitol. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
60 g granulí. 
 
Používejte s dodávanou dávkovací odměrkou. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 

 
 

164 

 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Gilead Sciences Intl Ltd 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/01/200/003 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Viread granule [pouze na vnějším obalu] 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: {číslo}

 

SN: { číslo } 
NN: { číslo } 

 
 

165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 
 

166 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Viread 123 mg potahované tablety 

Tenofovirum disoproxilum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vaše dítě začne tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře nebo lékárníka Vašeho dítěte. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě. 

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Viread a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě začne přípravek Viread užívat 

3. 

Jak se přípravek Viread užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Viread uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Viread a k čemu se používá 

 
Přípravek Viread obsahuje léčivou látku tenofovir-disoproxil. Tato léčivá látka patří do skupiny 
antiretrovirových nebo antivirových léčiv, která se používají k léčbě infekce HIV. Tenofovir je 
nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy, obecně znám jako NRTI (nukleosidový/nukleotidový 
inhibitor reverzní transkriptázy)
, a účinkuje zásahem do normální činnosti enzymu (reverzní 
transkriptázy
), který je nezbytný k tomu, aby se virus mohl rozmnožovat. K léčbě HIV má být 
přípravek Viread vždy užíván s jinými léčivými přípravky. 
 
Tablety Viread 123 mg se používají k léčbě infekce HIV (virus lidské imunodeficience). 
 
Tablety Viread 123 mg jsou určeny k léčbě dětí. Jsou vhodné pouze pro: 

 

děti ve věku od 6 do méně než 12 let, 

 

o tělesné hmotnosti od 17 kg do méně než 22 kg, 

 

které již byly léčeny jinými léky proti HIV, které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje 
rezistence nebo které způsobily nežádoucí účinky. 

 
Tento přípravek neléčí infekci HIV. I při užívání přípravku Viread se u Vašeho dítěte mohou dále 
vyvíjet infekce nebo jiná onemocnění související s infekcí HIV. Vaše dítě může rovněž přenášet HIV 
na další jedince, proto je důležité dodržovat opatření, aby se předešlo infekci dalších osob. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě začne přípravek Viread užívat 

 
Nepodávejte přípravek Viread 
 

 

Jestliže je Vaše dítě alergické na tenofovir, tenofovir-disoproxil-fumarát nebo na kteroukoliv 
další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. 

 

 Je-li tomu tak v případě Vašeho dítě, ihned informujte jeho lékaře a přípravek Viread 

nepodávejte. 

 

 
 

167 

Upozornění a opatření 
 

 

Tablety Viread 123 mg jsou vhodné pouze pro děti, které již byly léčeny jinými léky proti 
HIV, které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje rezistence nebo které způsobily nežádoucí 
účinky. 

 

 

Zkontrolujte věk a tělesnou hmotnost svého dítěte, abyste zjistil(a), zda jsou pro něj tablety 
Viread 123 mg vhodné; viz bod Děti a dospívající. 

 
Před podáním přípravku Viread se poraďte s lékařem nebo lékárníkem svého dítěte. 
 

 

Dávejte pozor, aby Vaše dítě neinfikovalo ostatní osoby. I když užívá tento léčivý přípravek, 
stále může Vaše dítě šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. 
Poraďte se s lékařem svého dítěte o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další 
osoby. 

 

 

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem svého dítěte, pokud má Vaše dítě onemocnění 
ledvin nebo zda jeho testy ukazovaly na problémy s ledvinami.
 Přípravek Viread nesmí být 
podáván dětem, které mají problémy s ledvinami. Přípravek Viread může při léčbě ovlivňovat 
ledviny Vašeho dítěte. Před zahájením léčby může lékař Vašeho dítěte nechat udělat krevní 
testy, aby vyhodnotil funkce jeho ledvin. Lékař může Vašemu dítěti v průběhu léčby rovněž 
nechat udělat krevní testy na sledování funkce jeho ledvin. 

 

Přípravek Viread obvykle není užíván s jinými léčivy, která mohou poškodit ledviny Vašeho 
dítěte (viz Další léčivé přípravky a přípravek Viread). Bude-li to nevyhnutné, bude lékař 
Vašeho dítěte sledovat funkci jeho ledvin jednou týdně. 

 

 

Kostní poruchy. U některých dospělých pacientů s HIV se může při užívání kombinované 
antiretrovirové terapie vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně 
způsobené nedostatečným zásobením kosti krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, 
používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné snížení imunity a vyšší index tělesné 
hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. 
Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a 
pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, informujte o tom lékaře 
svého dítěte. 

 

Kostní poruchy (vedoucí někdy ke zlomeninám) se mohou objevit také z důvodu poškození 
buněk ledvinných kanálků (viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). 
 

 

Informujte lékaře svého dítěte, prodělalo-li Vaše dítě v minulosti jaterní onemocnění, 
včetně hepatitidy (zánětu jater).
 U pacientů s jaterním onemocněním včetně chronické 
hepatitidy B nebo C, kteří jsou léčeni antiretrovirotiky, je vyšší riziko výskytu těžkých a 
potenciálně smrtelných jaterních komplikací. Jestliže Vaše dítě trpí infekcí hepatitidy B, jeho 
lékař pečlivě zváží pro něj nejlepší léčbu. Prodělalo-li Vaše dítě v minulosti jaterní onemocnění 
nebo chronickou infekci hepatitidy B, může jeho lékař provádět krevní testy, aby sledoval 
funkci jeho jater. 

 

 

Sledujte příznaky infekcí. Trpí-li Vaše dítě HIV infekcí v pokročilém stádiu (AIDS) a má-li 
další infekci, mohou se u něj při zahájení léčby přípravkem Viread objevit příznaky infekce a 
zánětu nebo může dojít ke zhoršení příznaků infekce již existující. Tyto příznaky naznačují, že 
zlepšující se imunitní systém Vašeho dítěte zdolává infekci. Dávejte pozor, zda se u vašeho 
dítěte neobjeví známky zánětu nebo infekce brzy poté, co Vaše dítě začne přípravek Viread 
užívat. Všimnete-li si známky zánětu nebo infekce, informujte ihned lékaře svého dítěte. 
 
Jakmile začne Vaše dítě užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u něj kromě 
oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když 

 
 

168 

imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. Pokud u Vašeho dítěte zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné 
příznaky jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující 
směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, informujte ihned lékaře svého 
dítěte a požádejte o nezbytnou léčbu.  

 
Děti a dospívající 
 
Tablety Viread 123 mg jsou vhodné pouze pro: 

 

děti ve věku od 6 do méně než 12 let, 

 

o tělesné hmotnosti od 17 kg do méně než 22 kg, 

 

které již byly léčeny jinými léky proti HIV, které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje 
rezistence nebo které způsobily nežádoucí účinky. 

 
Tablety Viread 123 mg nejsou vhodné pro následující skupiny pacientů: 

 

Nevhodné pro děti o tělesné hmotnosti nižší než 17 kg a vyšší než 22 kg. Kontaktujte lékaře 
svého dítěte, pokud je tělesná hmotnost Vašeho dítěte jiná, než je povoleno. 

 

Nevhodné pro děti a dospívající mladší 6 let nebo ve věku 12 let a více. 

 

Nevhodné pro děti a dospívající infikované HBV (virus hepatitidy B) jakéhokoli věku. 

 
Dávkování viz bod 3, Jak se přípravek Viread užívá
 
Další léčivé přípravky a přípravek Viread 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka Vašeho dítěte o všech lécích, které užívá, které v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat. 
 

 

Viread nepodávejte, jestliže Vaše dítě již užívá jiné přípravky obsahující tenofovir-disoproxil-
fumarát nebo tenofovir-alafenamid. Nepodávejte Viread současně s přípravky, které obsahují 
adefovir-dipivoxyl (přípravek používán k léčbě chronické hepatitidy B). 

 

 

Je velmi důležité, abyste informoval(a) lékaře svého dítěte o tom, že Vaše dítě užívá jiná 
léčiva, která mohou poškodit ledviny.
 

 

Ty zahrnují: 

 

 

aminoglykosidy, pentamidin nebo vankomycin (užívané k léčbě bakteriální infekce), 

 

amfotericin B (užívaný k léčbě plísňové infekce), 

 

foskarnet, ganciklovir nebo cidofovir (užívané k léčbě virové infekce), 

 

interleukin-2 (užívaný k léčbě nádorů), 

 

adefovir-dipivoxyl (užívaný k léčbě HBV), 

 

takrolimus (užívaný k utlumení činnosti imunitního systému), 

 

nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs, užívané k léčbě bolestí kostí nebo svalů). 

 

 

Jiná léčiva obsahující didanosin (užívaný k léčbě HIV infekce): Užívání přípravku Viread 
s jinými antivirovými léčivy, která obsahují didanosin, může zvýšit hladinu didanosinu v krvi a 
snížit počet buněk CD4. Ve vzácných případech byly při současném užívání léčiv obsahujících 
tenofovir-disoproxil-fumarát a didanosin hlášeny zánět slinivky břišní a laktátová acidóza 
(nadbytek kyseliny mléčné v krvi), které někdy vedou k úmrtí. Lékař Vašeho dítěte pečlivě 
zváží, jestli bude Vaše dítě léčit kombinací tenofoviru a didanosinu. 

 

 

Rovněž je důležité informovat lékaře, jestliže vaše dítě užívá ledipasvir/sofosbuvir nebo 
sofosbuvir/velpatasvir k léčbě infekce hepatitidy C. 

 

 
 

169 

Přípravek Viread s jídlem a pitím 
 
Podávejte přípravek Viread spolu s jídlem (například s hlavním jídlem nebo svačinou). 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud je Vaše dcera těhotná nebo kojí, nebo se domnívá, že může být těhotná, poraďte se s jejím 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začne tento přípravek užívat. 
 

 

Vaše dcera nesmí přípravek Viread v těhotenství užívat, dokud se o tom nerozhodne její 
lékař. Ačkoli existují omezené klinické údaje o užívání přípravku Viread těhotnými ženami, 
není obvykle používán, pokud to není naprosto nezbytné. 

 

 

Vaše dcera se musí snažit zabránit těhotenství během léčby přípravkem Viread. Pokud je 
Vaše dcera sexuálně aktivní, musí používat účinnou antikoncepci, aby nedošlo k otěhotnění. 

 

 

Pokud Vaše dcera otěhotní, poraďte se s jejím lékařem o možných přínosech a rizicích 
antiretrovirové terapie pro ni a pro její dítě. 

 

 

Pokud Vaše dcera v průběhu těhotenství užívala přípravek Viread, může její lékař požadovat 
v zájmu sledování vývoje jejího dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž 
matky užívaly v průběhu těhotenství léčivé přípravky jako Viread (NRTI), převažuje přínos z 
ochrany proti viru nad rizikem nežádoucích účinků. 

 

 

V průběhu léčby přípravkem Viread Vaše dcera nesmí kojit, protože léčivá látka obsažená 
v tomto léčivém přípravku je přenášena do mateřského mléka. 

 

 

Vaše dcera nesmí kojit, aby nedošlo k přenosu viru mateřským mlékem na kojence. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Viread může být příčinou závratí. Pocítí-li Vaše dítě při užívání přípravku Viread závratě, 
nesmí řídit dopravní prostředek, jezdit na kole ani obsluhovat přístroje nebo stroje. 
 
Přípravek Viread obsahuje laktosu 
 
Nesnáší-li Vaše dítě laktosu nebo nesnáší-li jakékoliv jiné cukry, informujte jeho lékaře před tím, 
než začne užívat přípravek Viread.
 
 
 
3. 

Jak se přípravek Viread užívá 

 
Vaše dítě musí vždy užívat tento přípravek přesně podle pokynů jeho lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem Vašeho dítěte. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 

 

Děti ve věku od 6 do méně než 12 let s tělesnou hmotností od 17 kg do méně než 22 kg: 
1 tableta denně s jídlem (například s hlavním jídlem nebo svačinou). 

 
Lékař Vašeho dítěte bude sledovat jeho tělesnou hmotnost. 
 
Vaše dítě musí vždy užívat dávku doporučenou jeho lékařem. Tím se zajistí plná účinnost 
přípravku a omezí riziko vzniku odolnosti (rezistence) k léčbě. Neměňte dávkování, pokud tak 
nenařídí lékař Vašeho dítěte. 
 
Lékař Vašeho dítěte předepíše přípravek Viread spolu s dalšími antiretrovirovými léky. 

 
 

170 

 
Informace týkající se pokynů k užívání dalších antiretrovirových léčivých přípravků najdete 
v příslušných příbalových informacích. 
 
Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Viread, než mělo 
 
Pokud Vaše dítě náhodně požije příliš mnoho tablet přípravku Viread, může být u něj větší riziko 
výskytu možných nežádoucích účinků spojených s tímto léčivým přípravkem (viz bod 4, Možné 
nežádoucí účinky
. Kontaktujte lékaře svého dítěte nebo nejbližší lékařskou pohotovost a požádejte o 
radu. Mějte u sebe lahvičku s tabletami, abyste mohl(a) snadno ukázat, co Vaše dítě užilo. 
 
Jestliže Vaše dítě zapomnělo užít přípravek Viread 
 
Je důležité, aby Vaše dítě žádnou dávku přípravku Viread nevynechalo. Pokud Vaše dítě zapomene 
užít dávku, zjistěte, jaká doba uplynula od doby, kdy ji mělo užít. 
 

 

Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy je přípravek obvykle užíván, podejte dávku, 
jakmile to bude možné a pak podejte následující dávku v běžném čase. 

 

 

Pokud již uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy Vaše dítě mělo přípravek užít, 
zapomenutou dávku nepodávejte. Vyčkejte a podejte následující dávku v běžném čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 
Zvrací-li Vaše dítě za méně než 1 hodinu po užití přípravku Viread, podejte mu další tabletu. 
Není potřeba, aby dítě užívalo další tabletu v případě, že zvracelo za více než 1 hodinu po užití 
přípravku Viread. 
 
Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Viread 
 
Vaše dítě nesmí přestat užívat přípravek Viread bez porady s lékařem. Ukončení léčby přípravkem 
Viread může snížit účinnost léčby, kterou doporučil lékař Vašeho dítěte. 
 
Trpí-li Vaše dítě HIV a hepatitidou B, je velmi důležité neukončovat léčbu přípravkem Viread, aniž 
byste to nejdříve konzultoval(a) s lékařem svého dítěte. U některých pacientů naznačovaly výsledky 
krevních testů nebo příznaky na to, že po ukončení léčby přípravkem Viread u nich došlo ke zhoršení 
hepatitidy. V období několika měsíců po ukončení léčby mohou být u Vašeho dítěte nezbytné krevní 
testy. U pacientů s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou se ukončení léčby nedoporučuje, 
protože by to mohlo vést ke zhoršení hepatitidy. 
 

 

Poraďte se s lékařem svého dítěte před tím, než Vaše dítě z jakýchkoliv důvodů přestane 
přípravek Viread užívat, zejména v případě, jestliže zaznamenalo jakékoliv nežádoucí účinky 
nebo trpí jiným onemocněním.  
 

 

Ihned informujte lékaře svého dítěte o nových nebo neobvyklých příznacích, které Vaše dítě 
zaznamená po ukončení léčby, zvláště o příznacích, které byste spojoval(a) s infekcí virem 
hepatitidy B. 
 

 

Poraďte se s lékařem svého dítěte dříve, než začne Vaše dítě znovu užívat tablety Viread. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka 
svého dítěte. 
 
 

 
 

171 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy 
v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů 
v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Lékař u Vašeho dítěte bude provádět vyšetření, aby tyto změny 
zjistil. 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Možné závažné nežádoucí účinky: ihned informujte lékaře svého dítěte 
 

 

Laktátová acidóza (nadbytek kyseliny mléčné v krvi) je vzácný (může se vyskytnout až u 1 
z 1 000 pacientů), avšak závažný nežádoucí účinek, který může být smrtelný. Následující 
nežádoucí účinky mohou být příznaky laktátové acidózy: 

 

 

hluboké, rychlé dýchání 

 

ospalost 

 

nauzea, zvracení a bolesti břícha 

 
 Domníváte-li se, že by Vaše dítě mohlo mít laktátovou acidózu, ihned vyhledejte jeho lékaře. 
 
 
Další možné závažné nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou se vyskytnout až 1 ze 100 pacientů): 
 

 

bolesti břicha, jejichž příčinou je zánět slinivky břišní 

 

 

poškození buněk ledvinných kanálků 

 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 
 

 

zánět ledvin, vylučování velkého množství moči a pocit žízně 

 

 

změny moči dítěte bolesti v zádech, jejichž příčinou jsou problémy s ledvinami, včetně 
selhání ledvin 

 

 

měknutí kostí (spojeno s bolestí kostí a někdy vedoucí ke zlomeninám), které se může objevit z 
důvodu poškození buněk ledvinných kanálků 

 

 

nahromadění tuku v jaterních buňkách 

 
 Pokud se domníváte, že Vaše dítě má některý z těchto závažných nežádoucích účinků, 

informujte jeho lékaře. 

 
 
Nejčastější nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 10 ze 100 pacientů): 
 

 

průjem, zvracení, nauzea, závratě, vyrážka, pocity slabosti 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

snížení hladiny fosfátů v krvi 

 
 

172 

 
 
Další možné nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou časté (mohou se vyskytnout až u 10 ze 100 pacientů): 
 

 

flatulence 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

problémy s játry 

 
Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 
 

 

rozpad svalové tkáně, bolest svalů či svalová slabost 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

sníženou hladinu draslíku v krvi 

 

 

zvýšenou hladinu kreatininu v krvi 

 

 

problémy se slinivkou břišní 

 
Rozpad svalové tkáně, měknutí kostí (spojeno s bolestí kostí a někdy vedoucí ke zlomeninám), bolest 
ve svalech, svalová slabost a snížení hladiny draslíku nebo fosfátů v krvi se mohou objevit z důvodu 
poškození buněk ledvinných kanálků. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 
 

 

bolesti břicha, jejichž příčinou je zánět jater 

 

 

otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo 
lékárníkovi.
 Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Viread uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za 
{EXP}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

 
 

173 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Viread obsahuje 
 

Léčivou látkou je tenofovirum. 

Jedna tableta přípravku Viread obsahuje tenofovirum disoproxilum 123 mg (ve formě tenofoviri 
disoproxili fumaras). 

 

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa (E460), předbobtnalý škrob, sodná sůl 
kroskarmelosy, monohydrát laktosy a magnesium-stearát (E572) v jádru tablety a monohydrát 
laktosy, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a triacetin (E1518 v potahové vrstvě 
tablety. Viz bod 2 „Přípravek Viread obsahuje laktosu“. 

 
Jak přípravek Viread vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Viread 123 mg potahované tablety jsou bílé trojúhelníkové potahované tablety o průměru 8,5 mm, 
které mají na jedné straně vyraženo „GSI“ a na druhé straně „150“. Viread 123 mg potahované tablety 
se dodávají v lahvičkách obsahujících 30 tablet. Každá lahvička obsahuje vysoušedlo silikagel, které 
musí být uchováno v lahvičce, protože pomáhá chránit tablety. Vysoušedlo silikagel je obsaženo v 
samostatném sáčku nebo nádobce a není určeno k vnitřnímu užití. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1 lahvičku s 30 potahovanými 
tabletami a krabička obsahující 3 lahvičky s 30 potahovanými tabletami. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
Výrobce: 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Lietuva 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

България 
Gilead Sciences International Ltd 
Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Česká republika 
Gilead Sciences s.r.o. 
Tel: + 420 910 871 986 
 

Magyarország 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

 
 

174 

Danmark 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Malta 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Deutschland 
Gilead Sciences GmbH 
Tel: + 49 (0) 89 899890-0 
 

Nederland 
Gilead Sciences Netherlands B.V. 
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 
 

Eesti 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

Norge 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Ελλάδα 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Österreich 
Gilead Sciences GesmbH 
Tel: + 43 1 260 830 
 

España 
Gilead Sciences, S.L. 
Tel: + 34 91 378 98 30 
 

Polska 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

France 
Gilead Sciences 
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 
 

Portugal 
Gilead Sciences, Lda. 
Tel: + 351 21 7928790 
 

Hrvatska 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

România 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ireland 
Gilead Sciences Ltd. 
Tel: + 353 214 825 999 
 

Slovenija 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ísland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Slovenská republika 
Gilead Sciences Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 232 121 210 
 

Italia 
Gilead Sciences S.r.l. 
Tel: + 39 02 439201 
 

Suomi/Finland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Κύπρος 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Sverige 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Latvija 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

United Kingdom 
Gilead Sciences Ltd. 
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}. 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 
 

175 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Viread 163 mg potahované tablety 

Tenofovirum disoproxilum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vaše dítě začne tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře nebo lékárníka Vašeho dítěte. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě. 

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Viread a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě začne přípravek Viread užívat 

3. 

Jak se přípravek Viread užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Viread uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Viread a k čemu se používá 

 
Přípravek Viread obsahuje léčivou látku tenofovir-disoproxil. Tato léčivá látka patří do skupiny 
antiretrovirových nebo antivirových léčiv, která se používají k léčbě infekce HIV. Tenofovir je 
nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy, obecně znám jako NRTI (nukleosidový/nukleotidový 
inhibitor reverzní transkriptázy)
, a účinkuje zásahem do normální činnosti enzymu (reverzní 
transkriptázy
), který je nezbytný k tomu, aby se virus mohl rozmnožovat. K léčbě HIV má být 
přípravek Viread vždy užíván s jinými léčivými přípravky. 
 
Tablety Viread 163 mg se používají k léčbě infekce HIV (virus lidské imunodeficience)
 
Tablety Viread 163 mg jsou určeny k léčbě dětí. Jsou vhodné pouze pro: 

 

děti ve věku od 6 do méně než 12 let, 

 

o tělesné hmotnosti od 22 kg do méně než 28 kg, 

 

které již byly léčeny jinými léky proti HIV, které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje 
rezistence nebo které způsobily nežádoucí účinky. 

 
Tento přípravek neléčí infekci HIV. I při užívání přípravku Viread se u Vašeho dítěte mohou dále 
vyvíjet infekce nebo jiná onemocnění související s infekcí HIV. Vaše dítě může rovněž přenášet HIV 
na další jedince, proto je důležité dodržovat opatření, aby se předešlo infekci dalších osob. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě začne přípravek Viread užívat 

 
Nepodávejte přípravek Viread 
 

 

Jestliže je Vaše dítě alergické na tenofovir, tenofovir-disoproxil-fumarát nebo na kteroukoliv 
další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. 

 

 Je-li tomu tak v případě Vašeho dítě, ihned informujte jeho lékaře a přípravek Viread 

nepodávejte. 

 

 
 

176 

Upozornění a opatření 
 

 

Tablety Viread 163 mg jsou vhodné pouze pro děti, které již byly léčeny jinými léky proti 
HIV, které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje rezistence nebo které způsobily nežádoucí 
účinky. 

 

 

Zkontrolujte věk a tělesnou hmotnost svého dítěte, abyste zjistil(a), zda jsou pro něj tablety 
Viread 163 mg vhodné; viz bod Děti a dospívající. 

 
Před podáním přípravku Viread se poraďte s lékařem nebo lékárníkem svého dítěte. 
 

 

Dávejte pozor, aby Vaše dítě neinfikovalo další osoby. I když užívá tento léčivý přípravek, 
stále může Vaše dítě šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. 
Poraďte se s lékařem svého dítěte o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další 
osoby. 

 

 

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem svého dítěte, pokud má Vaše dítě onemocnění 
ledvin nebo zda jeho testy ukazovaly na problémy s ledvinami.
 Přípravek Viread nesmí být 
podáván dětem, které mají problémy s ledvinami. Přípravek Viread může při léčbě ovlivňovat 
ledviny Vašeho dítěte. Před zahájením léčby může lékař Vašeho dítěte nechat udělat krevní 
testy, aby vyhodnotil funkce jeho ledvin. Lékař může Vašemu dítěti v průběhu léčby rovněž 
nechat udělat krevní testy na sledování funkce jeho ledvin. 

 

Přípravek Viread obvykle není užíván s jinými léčivy, která mohou poškodit ledviny Vašeho 
dítěte (viz Další léčivé přípravky a přípravek Viread). Bude-li to nevyhnutné, bude lékař 
Vašeho dítěte sledovat funkci jeho ledvin jednou týdně. 

 

 

Kostní poruchy. U některých dospělých pacientů s HIV se může při užívání kombinované 
antiretrovirové terapie vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně 
způsobené nedostatečným zásobením kosti krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, 
používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné snížení imunity a vyšší index tělesné 
hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. 
Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a 
pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, informujte o tom lékaře 
svého dítěte. 

 

Kostní poruchy (vedoucí někdy ke zlomeninám) se mohou objevit také z důvodu poškození 
buněk ledvinných kanálků (viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). 
 

 

Informujte lékaře svého dítěte, prodělalo-li Vaše dítě v minulosti jaterní onemocnění, 
včetně hepatitidy (zánětu jater).
 U pacientů s jaterním onemocněním včetně chronické 
hepatitidy B nebo C, kteří jsou léčeni antiretrovirotiky, je vyšší riziko výskytu těžkých a 
potenciálně smrtelných jaterních komplikací. Jestliže Vaše dítě trpí infekcí hepatitidy B, jeho 
lékař pečlivě zváží pro něj nejlepší léčbu. Prodělalo-li Vaše dítě v minulosti jaterní onemocnění 
nebo chronickou infekcí hepatitidy B, může jeho lékař provádět krevní testy, aby sledoval 
funkci jeho jater. 

 

 

Sledujte příznaky infekcí. Trpí-li Vaše dítě HIV infekcí v pokročilém stádiu (AIDS) a má-li 
další infekci, mohou se u něj při zahájení léčby přípravkem Viread objevit příznaky infekce a 
zánětu nebo může dojít ke zhoršení příznaků infekce již existující. Tyto příznaky naznačují, že 
zlepšující se imunitní systém Vašeho dítěte zdolává infekci. Dávejte pozor, zda se u vašeho 
dítěte neobjeví známky zánětu nebo infekce brzy poté, co Vaše dítě začne přípravek Viread 
užívat. Všimnete-li si známky zánětu nebo infekce, informujte ihned lékaře svého dítěte. 

 

Jakmile začne Vaše dítě užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u něj kromě 
oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když 

 
 

177 

imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. Pokud u Vašeho dítěte zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné 
příznaky jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující 
směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, informujte ihned lékaře svého 
dítěte a požádejte o nezbytnou léčbu. 

 
Děti a dospívající 
 
Tablety Viread 163 mg jsou vhodné pouze pro: 

 

děti ve věku od 6 do méně než 12 let, 

 

o tělesné hmotnosti od 22 kg do méně než 28 kg, 

 

které již byly léčeny jinými léky proti HIV, které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje 
rezistence nebo které způsobily nežádoucí účinky. 

 
Tablety Viread 163 mg nejsou vhodné pro následující skupiny pacientů: 

 

Nevhodné pro děti o tělesné hmotnosti nižší než 22 kg a vyšší než 28 kg. Kontaktujte lékaře 
svého dítěte, pokud je tělesná hmotnost Vašeho dítěte jiná, než je povoleno. 

 

Nevhodné pro děti a dospívající mladší 6 let nebo ve věku 12 let a více. 

 

Nevhodné pro děti a dospívající infikované HBV (virus hepatitidy B) jakéhokoli věku. 

 
Dávkování viz bod 3, Jak se přípravek Viread užívá
 
Další léčivé přípravky a přípravek Viread 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka Vašeho dítěte o všech lécích, které užívá, které v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat. 
 

 

Viread nepodávejte, jestliže Vaše dítě již užívá jiné přípravky obsahující tenofovir-disoproxil-
fumarát nebo tenofovir-alafenamid. Nepodávejte Viread současně s přípravky, které obsahují 
adefovir-dipivoxyl (přípravek používán k léčbě chronické hepatitidy B). 

 

 

Je velmi důležité, abyste informoval(a) lékaře svého dítěte o tom, že Vaše dítě užívá jiná 
léčiva, která mohou poškodit ledviny.
 

 

Ty zahrnují: 

 

 

aminoglykosidy, pentamidin nebo vankomycin (užívané k léčbě bakteriální infekce), 

 

amfotericin B (užívaný k léčbě plísňové infekce), 

 

foskarnet, ganciklovir nebo cidofovir (užívané k léčbě virové infekce), 

 

interleukin-2 (užívaný k léčbě nádorů), 

 

adefovir-dipivoxyl (užívaný k léčbě HBV), 

 

takrolimus (užívaný k utlumení činnosti imunitního systému), 

 

nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs, užívané k léčbě bolestí kostí nebo svalů). 

 

 

Jiná léčiva obsahující didanosin (užívaný k léčbě HIV infekce): Užívání přípravku Viread 
s jinými antivirovými léčivy, která obsahují didanosin, může zvýšit hladinu didanosinu v krvi a 
snížit počet buněk CD4. Ve vzácných případech byly při současném užívání léčiv obsahujících 
tenofovir-disoproxil-fumarát a didanosin hlášeny zánět slinivky břišní a laktátová acidóza 
(nadbytek kyseliny mléčné v krvi), které někdy vedou k úmrtí. Lékař Vašeho dítěte pečlivě 
zváží, jestli bude Vaše dítě léčit kombinací tenofoviru a didanosinu. 

 

 

Rovněž je důležité informovat lékaře, jestliže vaše dítě užívá ledipasvir/sofosbuvir nebo 
sofosbuvir/velpatasvir k léčbě infekce hepatitidy C. 

 

 
 

178 

Přípravek Viread s jídlem a pitím 
 
Podávejte přípravek Viread spolu s jídlem (například s hlavním jídlem nebo svačinou). 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud je Vaše dcera těhotná nebo kojí, nebo se domnívá, že může být těhotná, poraďte se s jejím 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začne tento přípravek užívat. 
 

 

Vaše dcera nesmí přípravek Viread v těhotenství užívat, dokud se o tom nerozhodne její 
lékař. Ačkoli existují omezené klinické údaje o užívání přípravku Viread těhotnými ženami, 
není obvykle používán, pokud to není naprosto nezbytné. 

 

 

Vaše dcera se musí snažit zabránit těhotenství během léčby přípravkem Viread. Pokud je 
Vaše dcera sexuálně aktivní, musí používat účinnou antikoncepci, aby nedošlo k otěhotnění. 

 

 

Pokud Vaše dcera otěhotní, poraďte se s jejím lékařem o možných přínosech a rizicích 
antiretrovirové terapie pro ni a pro její dítě. 

 

 

Pokud Vaše dcera v průběhu těhotenství užívala přípravek Viread, může její lékař požadovat 
v zájmu sledování vývoje jejího dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž 
matky užívaly v průběhu těhotenství léčivé přípravky jako Viread (NRTI), převažuje přínos z 
ochrany proti viru nad rizikem nežádoucích účinků. 

 

 

V průběhu léčby přípravkem Viread Vaše dcera nesmí kojit, protože léčivá látka obsažená 
v tomto léčivém přípravku je přenášena do mateřského mléka. 

 

 

Vaše dcera nesmí kojit, aby nedošlo k přenosu viru mateřským mlékem na kojence. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Viread může být příčinou závratí. Pocítí-li Vaše dítě při užívání přípravku Viread závratě, 
nesmí řídit dopravní prostředek, jezdit na kole ani obsluhovat přístroje nebo stroje. 
 
Přípravek Viread obsahuje laktosu 
 
Nesnáší-li Vaše dítě laktosu nebo nesnáší-li jakékoliv jiné cukry, informujte jeho lékaře před tím, 
než začne užívat přípravek Viread.
 
 
 
3. 

Jak se přípravek Viread užívá 

 
Vaše dítě musí vždy užívat tento přípravek přesně podle pokynů jeho lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem Vašeho dítěte. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 

 

Děti ve věku od 6 do méně než 12 let s tělesnou hmotností od 22 kg do méně než 28 kg: 
1 tableta denně s jídlem (například s hlavním jídlem nebo svačinou). 

 
Lékař Vašeho dítěte bude sledovat jeho tělesnou hmotnost. 
 
Vaše dítě musí vždy užívat dávku doporučenou jeho lékařem. Tím se zajistí plná účinnost 
přípravku a omezí riziko vzniku odolnosti (rezistence) k léčbě. Neměňte dávkování, pokud tak 
nenařídí lékař Vašeho dítěte. 
 
Lékař Vašeho dítěte předepíše přípravek Viread spolu s dalšími antiretrovirovými léky. 

 
 

179 

 
Informace týkající se pokynů k užívání dalších antiretrovirových léčivých přípravků najdete 
v příslušných příbalových informacích. 
 
Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Viread, než mělo 
 
Pokud Vaše dítě náhodně požije příliš mnoho tablet přípravku Viread, může být u něj větší riziko 
výskytu možných nežádoucích účinků spojených s tímto léčivým přípravkem (viz bod 4, Možné 
nežádoucí účinky
. Kontaktujte lékaře svého dítěte nebo nejbližší lékařskou pohotovost a požádejte o 
radu. Mějte u sebe lahvičku s tabletami, abyste mohl(a) snadno ukázat, co Vaše dítě užilo. 
 
Jestliže Vaše dítě zapomnělo užít přípravek Viread 
 
Je důležité, aby Vaše dítě žádnou dávku přípravku Viread nevynechalo. Pokud Vaše dítě zapomene 
užít dávku, zjistěte, jaká doba uplynula od doby, kdy ji mělo užít. 
 

 

Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy je přípravek obvykle užíván, podejte dávku, 
jakmile to bude možné a pak podejte následující dávku v běžném čase. 

 

 

Pokud již uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy Vaše dítě mělo přípravek užít, 
zapomenutou dávku nepodávejte. Vyčkejte a podejte následující dávku v běžném čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 
Zvrací-li Vaše dítě za méně než 1 hodinu po užití přípravku Viread, podejte mu další tabletu. 
Není potřeba, aby dítě užívalo další tabletu v případě, že zvracelo za více než 1 hodinu po užití 
přípravku Viread. 
 
Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Viread 
 
Vaše dítě nesmí přestat užívat přípravek Viread bez porady s lékařem. Ukončení léčby přípravkem 
Viread může snížit účinnost léčby, kterou doporučil lékař Vašeho dítěte. 
 
Trpí-li Vaše dítě HIV a hepatitidou B, je velmi důležité neukončovat léčbu přípravkem Viread, aniž 
byste to nejdříve konzultoval(a) s lékařem svého dítěte. U některých pacientů naznačovaly výsledky 
krevních testů nebo příznaky na to, že po ukončení léčby přípravkem Viread u nich došlo ke zhoršení 
hepatitidy. V období několika měsíců po ukončení léčby mohou být u Vašeho dítěte nezbytné krevní 
testy. U pacientů s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou se ukončení léčby nedoporučuje, 
protože by to mohlo vést ke zhoršení hepatitidy. 
 

 

Poraďte se s lékařem svého dítěte před tím, než Vaše dítě z jakýchkoliv důvodů přestane 
přípravek Viread užívat, zejména v případě, jestliže zaznamenalo jakékoliv nežádoucí účinky 
nebo trpí jiným onemocněním.  
 

 

Ihned informujte lékaře svého dítěte o nových nebo neobvyklých příznacích, které Vaše dítě 
zaznamená po ukončení léčby, zvláště o příznacích, které byste spojoval(a) s infekcí virem 
hepatitidy B. 
 

 

Poraďte se s lékařem svého dítěte dříve, než začne Vaše dítě znovu užívat tablety Viread. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka 
svého dítěte. 
 
 

 
 

180 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy 
v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů 
v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Lékař u Vašeho dítěte bude provádět vyšetření, aby tyto změny 
zjistil. 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Možné závažné nežádoucí účinky: ihned informujte lékaře svého dítěte 
 

 

Laktátová acidóza (nadbytek kyseliny mléčné v krvi) je vzácný (může se vyskytnout až u 1 
z 1 000 pacientů), avšak závažný nežádoucí účinek, který může být smrtelný. Následující 
nežádoucí účinky mohou být příznaky laktátové acidózy: 

 

 

hluboké, rychlé dýchání 

 

ospalost 

 

nauzea, zvracení a bolesti břicha 

 
 Domníváte-li se, že by Vaše dítě mohlo mít laktátovou acidózu, ihned vyhledejte jeho lékaře. 
 
 
Další možné závažné nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 
 

 

bolesti břicha, jejichž příčinou je zánět slinivky břišní 

 

 

poškození buněk ledvinných kanálků 

 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 
 

 

zánět ledvin, vylučování velkého množství moči a pocit žízně 

 

 

změny moči dítěte bolesti v zádech, jejichž příčinou jsou problémy s ledvinami, včetně 
selhání ledvin 

 

 

měknutí kostí (spojeno s bolestí kostí a někdy vedoucí ke zlomeninám), které se může objevit z 
důvodu poškození buněk ledvinných kanálků 

 

 

nahromadění tuku v jaterních buňkách 

 
 Pokud se domníváte, že Vaše dítě má některý z těchto závažných nežádoucích účinků, 

informujte jeho lékaře. 

 
 
Nejčastější nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 10 ze 100 pacientů): 
 

 

průjem, zvracení, nauzea, závratě, vyrážka, pocity slabosti 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

snížení hladiny fosfátů v krvi 

 
 

181 

 
 
Další možné nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou časté (mohou se vyskytnout až u 10 ze 100 pacientů): 
 

 

flatulence 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

problémy s játry 

 
Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 
 

 

rozpad svalové tkáně, bolest svalů či svalová slabost, 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

sníženou hladinu draslíku v krvi 

 

 

zvýšenou hladinu kreatininu v krvi 

 

 

problémy se slinivkou břišní 

 
Rozpad svalové tkáně, měknutí kostí (spojeno s bolestí kostí a někdy vedoucí ke zlomeninám), bolest 
ve svalech, svalová slabost a snížení hladiny draslíku nebo fosfátů v krvi se mohou objevit z důvodu 
poškození buněk ledvinných kanálků. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 
 

 

bolesti břicha, jejichž příčinou je zánět jater 

 

 

otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo 
lékárníkovi.
 Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Viread uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za 
{EXP}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

 
 

182 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Viread obsahuje 
 

Léčivou látkou je tenofovirum. Jedna tableta přípravku Viread obsahuje tenofovirum 
disoproxilum 163 mg (ve formě tenofoviri disoproxili fumaras). 

 

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa (E460), předbobtnalý škrob, sodná sůl 
kroskarmelosy, monohydrát laktosy a magnesium-stearát (E572) v jádru tablety a monohydrát 
laktosy, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a triacetin (E1518 v potahové vrstvě 
tablety. Viz bod 2 „Přípravek Viread obsahuje laktosu“. 

 
Jak přípravek Viread vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Viread 163 mg potahované tablety jsou bílé kulaté potahované tablety o průměru 10,7 mm, které mají 
na jedné straně vyraženo „GSI“ a na druhé straně „200“. Viread 163 mg potahované tablety se 
dodávají v lahvičkách obsahujících 30 tablet. Každá lahvička obsahuje vysoušedlo silikagel, které 
musí být uchováno v lahvičce, protože pomáhá chránit tablety. Vysoušedlo silikagel je obsaženo v 
samostatném sáčku nebo nádobce a není určeno k vnitřnímu užití. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1 lahvičku s 30 potahovanými 
tabletami a krabička obsahující 3 lahvičky s 30 potahovanými tabletami. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
Výrobce: 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Lietuva 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

България 
Gilead Sciences International Ltd 
Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Česká republika 
Gilead Sciences s.r.o. 
Tel: + 420 910 871 986 
 

Magyarország 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Danmark 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Malta 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

 
 

183 

Deutschland 
Gilead Sciences GmbH 
Tel: + 49 (0) 89 899890-0 
 

Nederland 
Gilead Sciences Netherlands B.V. 
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 
 

Eesti 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

Norge 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Ελλάδα 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Österreich 
Gilead Sciences GesmbH 
Tel: + 43 1 260 830 
 

España 
Gilead Sciences, S.L. 
Tel: + 34 91 378 98 30 
 

Polska 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

France 
Gilead Sciences 
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 
 

Portugal 
Gilead Sciences, Lda. 
Tel: + 351 21 7928790 
 

Hrvatska 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

România 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ireland 
Gilead Sciences Ltd. 
Tel: + 353 214 825 999 
 

Slovenija 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ísland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Slovenská republika 
Gilead Sciences Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 232 121 210 
 

Italia 
Gilead Sciences S.r.l. 
Tel: + 39 02 439201 
 

Suomi/Finland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Κύπρος 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Sverige 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Latvija 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

United Kingdom 
Gilead Sciences Ltd. 
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}. 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 
 

184 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Viread 204 mg potahované tablety 

Tenofovirum disoproxilum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vaše dítě začne tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře nebo lékárníka Vašeho dítěte. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě. 

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Viread a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě začne přípravek Viread užívat 

3. 

Jak se přípravek Viread užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Viread uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Viread a k čemu se používá 

 
Přípravek Viread obsahuje léčivou látku tenofovir-disoproxil. Tato léčivá látka patří do skupiny 
antiretrovirových nebo antivirových léčiv, která se používají k léčbě infekce HIV. Tenofovir je 
nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy, obecně znám jako NRTI (nukleosidový/nukleotidový 
inhibitor reverzní transkriptázy)
, a účinkuje zásahem do normální činnosti enzymu (reverzní 
transkriptázy
), který je nezbytný k tomu, aby se virus mohl rozmnožovat. K léčbě HIV má být 
přípravek Viread vždy užíván s jinými léčivými přípravky. 
 
Tablety Viread 204 mg se používají k léčbě infekce HIV (virus lidské imunodeficience).  
 
Tablety Viread 204 mg jsou určeny k léčbě dětí. Jsou vhodné pouze pro: 

 

děti ve věku od 6 do méně než 12 let, 

 

o tělesné hmotnosti od 28 kg do méně než 35 kg, 

 

které již byly léčeny jinými léky proti HIV, které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje 
rezistence nebo které způsobily nežádoucí účinky. 

 
Tento přípravek neléčí infekci HIV. I při užívání přípravku Viread se u Vašeho dítěte mohou dále 
vyvíjet infekce nebo jiná onemocnění související s infekcí HIV. Vaše dítě může rovněž přenášet HIV 
na další jedince, proto je důležité dodržovat opatření, aby se předešlo infekci dalších osob. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě začne přípravek Viread užívat 

 
Nepodávejte přípravek Viread 
 

 

Jestliže je Vaše dítě alergické na tenofovir, tenofovir-disoproxil-fumarát nebo na kteroukoliv 
další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. 

 

 Je-li tomu tak v případě Vašeho dítě, ihned informujte jeho lékaře a přípravek Viread 

nepodávejte. 

 

 
 

185 

Upozornění a opatření 
 

 

Tablety Viread 204 mg jsou vhodné pouze pro děti, které již byly léčeny jinými léky proti 
HIV, které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje rezistence nebo které způsobily 
nežádoucí účinky. 

 

 

Zkontrolujte věk a tělesnou hmotnost svého dítěte, abyste zjistil(a), zda jsou pro něj tablety 
Viread 204 mg vhodné; viz bod Děti a dospívající

 
Před podáním přípravku Viread se poraďte s lékařem nebo lékárníkem svého dítěte. 
 

 

Dávejte pozor, aby Vaše dítě neinfikovalo další osoby. I když užívá tento léčivý přípravek, 
stále může Vaše dítě šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. 
Poraďte se s lékařem svého dítěte o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na 
další osoby. 

 

 

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem svého dítěte, pokud má Vaše dítě onemocnění 
ledvin nebo zda jeho testy ukazovaly na problémy s ledvinami.
 Přípravek Viread nesmí být 
podáván dětem, které mají problémy s ledvinami. Přípravek Viread může při léčbě ovlivňovat 
ledviny Vašeho dítěte. Před zahájením léčby může lékař Vašeho dítěte nechat udělat krevní 
testy, aby vyhodnotil funkce jeho ledvin. Lékař může Vašemu dítěti v průběhu léčby rovněž 
nechat udělat krevní testy na sledování funkce jeho ledvin. 

 

Přípravek Viread obvykle není užíván s jinými léčivy, která mohou poškodit ledviny Vašeho 
dítěte (viz Další léčivé přípravky a přípravek Viread). Bude-li to nevyhnutné, bude lékař 
Vašeho dítěte sledovat funkci jeho ledvin jednou týdně. 

 

 

Kostní poruchy. U některých dospělých pacientů s HIV se může při užívání kombinované 
antiretrovirové terapie vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně 
způsobené nedostatečným zásobením kosti krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, 
používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné snížení imunity a vyšší index tělesné 
hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. 
Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a 
pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, informujte o tom lékaře 
svého dítěte. 

 

Kostní poruchy (vedoucí někdy ke zlomeninám) se mohou objevit také z důvodu poškození 
buněk ledvinných kanálků (viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). 
 

 

Informujte lékaře svého dítěte, prodělalo-li Vaše dítě v minulosti jaterní onemocnění, 
včetně hepatitidy (zánětu jater).
 U pacientů s jaterním onemocněním včetně chronické 
hepatitidy B nebo C, kteří jsou léčeni antiretrovirotiky, je vyšší riziko výskytu těžkých a 
potenciálně smrtelných jaterních komplikací. Jestliže Vaše dítě trpí infekcí hepatitidy B, jeho 
lékař pečlivě zváží pro něj nejlepší léčbu. Prodělalo-li Vaše dítě v minulosti jaterní onemocnění 
nebo chronickou infekcí hepatitidy B, může jeho lékař provádět krevní testy, aby sledoval 
funkci jeho jater. 

 

 

Sledujte příznaky infekcí. Trpí-li Vaše dítě HIV infekcí v pokročilém stádiu (AIDS) a má-li 
další infekci, mohou se u něj při zahájení léčby přípravkem Viread objevit příznaky infekce a 
zánětu nebo může dojít ke zhoršení příznaků infekce již existující. Tyto příznaky naznačují, že 
zlepšující se imunitní systém Vašeho dítěte zdolává infekci. Dávejte pozor, zda se u vašeho 
dítěte neobjeví známky zánětu nebo infekce brzy poté, co Vaše dítě začne přípravek Viread 
užívat. Všimnete-li si známky zánětu nebo infekce, informujte ihned lékaře svého dítěte. 

 

Jakmile začne Vaše dítě užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u něj kromě 
oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když 

 
 

186 

imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. Pokud u Vašeho dítěte zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné 
příznaky jako jsou svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující 
směrem k tělesnému trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, informujte ihned lékaře svého 
dítěte a požádejte o nezbytnou léčbu. 

 
Děti a dospívající 
 
Tablety Viread 204 mg jsou vhodné pouze pro: 

 

děti ve věku od 6 do méně než 12 let, 

 

o tělesné hmotnosti od 28 kg do méně než 35 kg, 

 

které již byly léčeny jinými léky proti HIV, které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje 
rezistence nebo které způsobily nežádoucí účinky. 

 
Tablety Viread 204 mg nejsou vhodné pro následující skupiny pacientů: 

 

Nevhodné pro děti o tělesné hmotnosti nižší než 28 kg a vyšší než 35 kg. Kontaktujte lékaře 
svého dítěte, pokud je tělesná hmotnost Vašeho dítěte jiná, než je povoleno. 

 

Nevhodné pro děti a dospívající mladší 6 let nebo ve věku 12 let a více. 

 

Nevhodné pro děti a dospívající infikované HBV (virus hepatitidy B) jakéhokoli věku. 

 
Dávkování viz bod 3, Jak se přípravek Viread užívá
 
Další léčivé přípravky a přípravek Viread 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka Vašeho dítěte o všech lécích, které užívá, které v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat. 
 

 

Viread nepodávejte, jestliže Vaše dítě již užívá jiné přípravky obsahující tenofovir-disoproxil-
fumarát nebo tenofovir-alafenamid. Nepodávejte Viread současně s přípravky, které obsahují 
adefovir-dipivoxyl (přípravek používán k léčbě chronické hepatitidy B). 

 

 

Je velmi důležité, abyste informoval(a) lékaře svého dítěte o tom, že Vaše dítě užívá jiná 
léčiva, která mohou poškodit ledviny.
 

 

Ty zahrnují: 

 

 

aminoglykosidy, pentamidin nebo vankomycin (užívané k léčbě bakteriální infekce), 

 

amfotericin B (užívaný k léčbě plísňové infekce), 

 

foskarnet, ganciklovir nebo cidofovir (užívané k léčbě virové infekce), 

 

interleukin-2 (užívaný k léčbě nádorů), 

 

adefovir-dipivoxyl (užívaný k léčbě HBV), 

 

takrolimus (užívaný k utlumení činnosti imunitního systému), 

 

nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs, užívané k léčbě bolestí kostí nebo svalů). 

 

 

Jiná léčiva obsahující didanosin (užívaný k léčbě HIV infekce): Užívání přípravku Viread 
s jinými antivirovými léčivy, která obsahují didanosin, může zvýšit hladinu didanosinu v krvi a 
snížit počet buněk CD4. Ve vzácných případech byly při současném užívání léčiv obsahujících 
tenofovir-disoproxil-fumarát a didanosin hlášeny zánět slinivky břišní a laktátová acidóza 
(nadbytek kyseliny mléčné v krvi), které někdy vedou k úmrtí. Lékař Vašeho dítěte pečlivě 
zváží, jestli bude Vaše dítě léčit kombinací tenofoviru a didanosinu. 

 

 

Rovněž je důležité informovat lékaře, jestliže vaše dítě užívá ledipasvir/sofosbuvir nebo 
sofosbuvir/velpatasvir k léčbě infekce hepatitidy C. 

 

 
 

187 

Přípravek Viread s jídlem a pitím 
 
Podávejte přípravek Viread spolu s jídlem (například s hlavním jídlem nebo svačinou). 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud je Vaše dcera těhotná nebo kojí, nebo se domnívá, že může být těhotná, poraďte se s jejím 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začne tento přípravek užívat. 
 

 

Vaše dcera nesmí přípravek Viread v těhotenství užívat, dokud se o tom nerozhodne její 
lékař. Ačkoli existují omezené klinické údaje o užívání přípravku Viread těhotnými ženami, 
není obvykle používán, pokud to není naprosto nezbytné. 

 

 

Vaše dcera se musí snažit zabránit těhotenství během léčby přípravkem Viread. Pokud je 
Vaše dcera sexuálně aktivní, musí používat účinnou antikoncepci, aby nedošlo k otěhotnění. 

 

 

Pokud Vaše dcera otěhotní, poraďte se s jejím lékařem o možných přínosech a rizicích 
antiretrovirové terapie pro ni a pro její dítě. 

 

 

Pokud Vaše dcera v průběhu těhotenství užívala přípravek Viread, může její lékař požadovat 
v zájmu sledování vývoje jejího dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž 
matky užívaly v průběhu těhotenství léčivé přípravky jako Viread (NRTI), převažuje přínos z 
ochrany proti viru nad rizikem nežádoucích účinků. 

 

 

V průběhu léčby přípravkem Viread Vaše dcera nesmí kojit, protože léčivá látka obsažená 
v tomto léčivém přípravku je přenášena do mateřského mléka. 

 

 

Vaše dcera nesmí kojit, aby nedošlo k přenosu viru mateřským mlékem na kojence. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Viread může být příčinou závratí. Pocítí-li Vaše dítě při užívání přípravku Viread závratě, 
nesmí řídit dopravní prostředek, jezdit na kole ani obsluhovat přístroje nebo stroje. 
 
Přípravek Viread obsahuje laktosu 
 
Nesnáší-li Vaše dítě laktosu nebo nesnáší-li jakékoliv jiné cukry, informujte jeho lékaře před tím, 
než začne užívat přípravek Viread.
 
 
 
3. 

Jak se přípravek Viread užívá 

 
Vaše dítě musí vždy užívat tento přípravek přesně podle pokynů jeho lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem Vašeho dítěte. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 

 

Děti ve věku od 6 do méně než 12 let s tělesnou hmotností od 28 kg do méně než 35 kg: 
1 tableta denně s jídlem (například s hlavním jídlem nebo svačinou). 

 
Lékař Vašeho dítěte bude sledovat jeho tělesnou hmotnost. 
 
Vaše dítě musí vždy užívat dávku doporučenou jeho lékařem. Tím se zajistí plná účinnost 
přípravku a omezí riziko vzniku odolnosti (rezistence) k léčbě. Neměňte dávkování, pokud tak 
nenařídí lékař Vašeho dítěte. 
 
Lékař Vašeho dítěte předepíše přípravek Viread spolu s dalšími antiretrovirovými léky. 

 
 

188 

 
Informace týkající se pokynů k užívání dalších antiretrovirových léčivých přípravků najdete 
v příslušných příbalových informacích. 
 
Jestliže Vaše dítě užilo více přípravku Viread, než mělo 
 
Pokud Vaše dítě náhodně požije příliš mnoho tablet přípravku Viread, může být u něj větší riziko 
výskytu možných nežádoucích účinků spojených s tímto léčivým přípravkem (viz bod 4, Možné 
nežádoucí účinky
. Kontaktujte lékaře svého dítěte nebo nejbližší lékařskou pohotovost a požádejte o 
radu. Mějte u sebe lahvičku s tabletami, abyste mohl(a) snadno ukázat, co Vaše dítě užilo. 
 
Jestliže Vaše dítě zapomnělo užít přípravek Viread 
 
Je důležité, aby Vaše dítě žádnou dávku přípravku Viread nevynechalo. Pokud Vaše dítě zapomene 
užít dávku, zjistěte, jaká doba uplynula od doby, kdy ji mělo užít. 
 

 

Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy je přípravek obvykle užíván, podejte dávku, 
jakmile to bude možné a pak podejte následující dávku v běžném čase. 

 

 

Pokud již uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy Vaše dítě mělo přípravek užít, 
zapomenutou dávku nepodávejte. Vyčkejte a podejte následující dávku v běžném čase. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 
Zvrací-li Vaše dítě za méně než 1 hodinu po užití přípravku Viread, podejte mu další tabletu. 
Není potřeba, aby dítě užívalo další tabletu v případě, že zvracelo za více než 1 hodinu po užití 
přípravku Viread. 
 
Jestliže Vaše dítě přestalo užívat přípravek Viread 
 
Vaše dítě nesmí přestat užívat přípravek Viread bez porady s lékařem. Ukončení léčby přípravkem 
Viread může snížit účinnost léčby, kterou doporučil lékař Vašeho dítěte. 
 
Trpí-li Vaše dítě HIV a hepatitidou B, je velmi důležité neukončovat léčbu přípravkem Viread, aniž 
byste to nejdříve konzultoval(a) s lékařem svého dítěte. U některých pacientů naznačovaly výsledky 
krevních testů nebo příznaky na to, že po ukončení léčby přípravkem Viread u nich došlo ke zhoršení 
hepatitidy. V období několika měsíců po ukončení léčby mohou být u Vašeho dítěte nezbytné krevní 
testy. U pacientů s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou se ukončení léčby nedoporučuje, 
protože by to mohlo vést ke zhoršení hepatitidy. 
 

 

Poraďte se s lékařem svého dítěte před tím, než Vaše dítě z jakýchkoliv důvodů přestane 
přípravek Viread užívat, zejména v případě, jestliže zaznamenalo jakékoliv nežádoucí účinky 
nebo trpí jiným onemocněním.  
 

 

Ihned informujte lékaře svého dítěte o nových nebo neobvyklých příznacích, které Vaše dítě 
zaznamená po ukončení léčby, zvláště o příznacích, které byste spojoval(a) s infekcí virem 
hepatitidy B. 
 

 

Poraďte se s lékařem svého dítěte dříve, než začne Vaše dítě znovu užívat tablety Viread. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka 
svého dítěte. 
 
 

 
 

189 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy 
v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů 
v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Lékař u Vašeho dítěte bude provádět vyšetření, aby tyto 
změny zjistil. 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Možné závažné nežádoucí účinky: ihned informujte lékaře svého dítěte 
 

 

Laktátová acidóza (nadbytek kyseliny mléčné v krvi) je vzácný (může se vyskytnout až u 1 
z 1 000 pacientů), avšak závažný nežádoucí účinek, který může být smrtelný. Následující 
nežádoucí účinky mohou být příznaky laktátové acidózy: 

 

 

hluboké, rychlé dýchání 

 

ospalost 

 

nauzea, zvracení a bolesti břicha 

 
 Domníváte-li se, že by Vaše dítě mohlo mít laktátovou acidózu, ihned vyhledejte jeho lékaře. 
 
 
Další možné závažné nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 
 

 

bolesti břicha, jejichž příčinou je zánět slinivky břišní 

 

 

poškození buněk ledvinných kanálků 

 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 
 

 

zánět ledvin, vylučování velkého množství moči a pocit žízně 

 

 

změny moči dítěte bolesti v zádech, jejichž příčinou jsou problémy s ledvinami, včetně 
selhání ledvin 

 

 

měknutí kostí (spojeno s bolestí kostí a někdy vedoucí ke zlomeninám), které se může objevit z 
důvodu poškození buněk ledvinných kanálků 

 

 

nahromadění tuku v jaterních buňkách 

 
 Pokud se domníváte, že Vaše dítě má některý z těchto závažných nežádoucích účinků, 

informujte jeho lékaře. 

 
 
Nejčastější nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 10 ze 100 pacientů): 
 

 

průjem, zvracení, nauzea, závratě, vyrážka, pocity slabosti 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

snížení hladiny fosfátů v krvi 

 
 

190 

 
 
Další možné nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou časté (mohou se vyskytnout až u 10 ze 100 pacientů): 
 

 

flatulence 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

problémy s játry 

 
Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 
 

 

rozpad svalové tkáně, bolest svalů či svalová slabost 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

sníženou hladinu draslíku v krvi 

 

 

zvýšenou hladinu kreatininu v krvi 

 

 

problémy se slinivkou břišní 

 
Rozpad svalové tkáně, měknutí kostí (spojeno s bolestí kostí a někdy vedoucí ke zlomeninám), bolest 
ve svalech, svalová slabost a snížení hladiny draslíku nebo fosfátů v krvi se mohou objevit z důvodu 
poškození buněk ledvinných kanálků. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 
 

 

bolesti břicha, jejichž příčinou je zánět jater 

 

 

otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo 
lékárníkovi.
 Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Viread uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za 
{EXP}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

 
 

191 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Viread obsahuje 
 

Léčivou látkou je tenofovirum. Jedna tableta přípravku Viread obsahuje tenofovirum 
disoproxilum 204 mg (ve formě tenofoviri disoproxili fumaras). 

 

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa (E460), předbobtnalý škrob, sodná sůl 
kroskarmelosy, monohydrát laktosy a magnesium-stearát (E572) v jádru tablety a monohydrát 
laktosy, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a triacetin (E1518 v potahové vrstvě 
tablety. Viz bod 2 „Přípravek Viread obsahuje laktosu“. 

 
Jak přípravek Viread vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Viread 204 mg potahované tablety jsou bílé potahované tablety tvaru tobolky o rozměrech 
15,4 mm x 7,3 mm, které mají na jedné straně vyraženo „GSI“ a na druhé straně „250“. Viread 
204 mg potahované tablety se dodávají v lahvičkách obsahujících 30 tablet. Každá lahvička obsahuje 
vysoušedlo silikagel, které musí být uchováno v lahvičce, protože pomáhá chránit tablety. Vysoušedlo 
silikagel je obsaženo v samostatném sáčku nebo nádobce a není určeno k vnitřnímu užití. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1 lahvičku s 30 potahovanými 
tabletami a krabička obsahující 3 lahvičky s 30 potahovanými tabletami. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
Výrobce: 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Lietuva 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

България 
Gilead Sciences International Ltd 
Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Česká republika 
Gilead Sciences s.r.o. 
Tel: + 420 910 871 986 
 

Magyarország 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Danmark 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Malta 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

 
 

192 

Deutschland 
Gilead Sciences GmbH 
Tel: + 49 (0) 89 899890-0 
 

Nederland 
Gilead Sciences Netherlands B.V. 
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 
 

Eesti 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

Norge 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Ελλάδα 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Österreich 
Gilead Sciences GesmbH 
Tel: + 43 1 260 830 
 

España 
Gilead Sciences, S.L. 
Tel: + 34 91 378 98 30 
 

Polska 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

France 
Gilead Sciences 
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 
 

Portugal 
Gilead Sciences, Lda. 
Tel: + 351 21 7928790 
 

Hrvatska 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

România 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ireland 
Gilead Sciences Ltd. 
Tel: + 353 214 825 999 
 

Slovenija 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ísland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Slovenská republika 
Gilead Sciences Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 232 121 210 
 

Italia 
Gilead Sciences S.r.l. 
Tel: + 39 02 439201 
 

Suomi/Finland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Κύπρος 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Sverige 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Latvija 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

United Kingdom 
Gilead Sciences Ltd. 
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}. 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 
 

193 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Viread 245 mg potahované tablety 

Tenofovirum disoproxilum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Viread a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viread užívat 

3. 

Jak se přípravek Viread užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Viread uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Pokud byl přípravek Viread předepsán Vašemu dítěti, mějte na paměti, že všechny údaje v této 
příbalové informaci se týkají Vašeho dítěte (v takovém případě prosím čtěte „Vaše dítě“ namísto 
„Vy“).
 
 
 
1. 

Co je přípravek Viread a k čemu se používá 

 
Přípravek Viread obsahuje léčivou látku tenofovir-disoproxil. Tato léčivá látka patří do skupiny 
antiretrovirových nebo antivirových léčiv, která se používají k léčbě infekce HIV nebo HBV, či obou 
infekcí. Tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy, obecně znám jako NRTI 
(nukleosidový/nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy), a účinkuje zásahem do normální činnosti 
enzymů (u HIV reverzní transkriptázy, u hepatitidy B polymerázy DNA), které jsou nezbytné k tomu, 
aby se viry mohly rozmnožovat. K léčbě HIV má být přípravek Viread vždy užíván s jinými léčivými 
přípravky. 
 
Tablety Viread 245 mg se používají k léčbě infekce HIV (virus lidské imunodeficience)Tablety 
jsou vhodné pro: 

 

Dospělé, 

 

dospívající ve věku od 12 do méně než 18 let, kteří již byli léčeni jinými léky proti HIV, které 
již nejsou plně účinné v důsledku vývoje rezistence nebo které způsobily nežádoucí účinky. 

 
Tablety Viread 245 mg se také používají k léčbě chronické hepatitidy B, infekce HBV (virus 
hepatitidy B)Tablety jsou vhodné pro: 

 

dospělé, 

 

dospívající ve věku od 12 do méně než 18 let. 

 
Můžete být léčeni na HBV přípravkem Viread, aniž byste měli HIV. 
 
Tento přípravek neléčí infekci HIV. I při užívání přípravku Viread se mohou dále vyvíjet infekce nebo 
jiná onemocnění související s infekcí HIV. Můžete rovněž přenášet HIV nebo HBV na další jedince, 
proto je důležité dodržovat opatření, aby se předešlo infekci dalších osob. 
 
 

 
 

194 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viread užívat 

 
Neužívejte přípravek Viread 
 

 

Jestliže jste alergický(á) na tenofovir, tenofovir-disoproxil-fumarát nebo na kteroukoliv další 
složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. 

 

 Je-li tomu tak ve Vašem případě, ihned informujte svého lékaře a přípravek Viread 

neužívejte. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Viread se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

Dávejte pozor, abyste neinfikovali další osoby. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále 
můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem 
o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby. Přípravek Viread nesnižuje 
riziko přenosu HBV pohlavním stykem nebo krevní kontaminací na jiné osoby. Musíte nadále 
dodržovat bezpečnostní opatření, která tomu zabrání. 

 

 

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda jste měl(a) onemocnění ledvin nebo zda 
Vaše testy ukazovaly na problémy s ledvinami.
 Přípravek Viread nesmí být podáván 
dospívajícím, kteří mají problémy s ledvinami. Před zahájením léčby může lékař nechat udělat 
krevní testy, aby vyhodnotil funkce ledvin. Přípravek Viread může při léčbě ovlivňovat ledviny. 
Lékař Vám může v průběhu léčby nechat udělat krevní testy na sledování funkce Vašich ledvin. 
Jste-li dospělý(á), Váš lékař Vám může doporučit, abyste tablety užíval(a) méně často. 
Nesnižujte předepsanou dávku, pokud Vám to nenařídil Váš lékař. 

 

Přípravek Viread obvykle není užíván s jinými léčivy, která mohou poškodit ledviny (viz Další 
léčivé přípravky a přípravek Viread
). Bude-li to nevyhnutné, bude lékař sledovat funkci ledvin 
jednou týdně. 

 

 

Kostní poruchy. U některých dospělých pacientů s HIV se může při užívání kombinované 
antiretrovirové terapie vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně 
způsobené nedostatečným zásobením kosti krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, 
používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné snížení imunity a vyšší index tělesné 
hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. 
Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a 
pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, informujte o tom svého lékaře. 

 

Kostní poruchy (vedoucí někdy ke zlomeninám) se mohou objevit také z důvodu poškození 
buněk ledvinných kanálků (viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). 
 

 

Informujte svého lékaře, prodělal(a)-li jste v minulosti jaterní onemocnění, včetně 
hepatitidy (zánětu jater).
 U pacientů s jaterním onemocněním včetně chronické hepatitidy B 
nebo C, kteří jsou léčeni antiretrovirotiky, je vyšší riziko výskytu těžkých a potenciálně 
smrtelných jaterních komplikací. Jestliže trpíte hepatitidou B, lékař pečlivě zváží nejlepší léčbu 
pro Vás. Prodělal(a)-li jste v minulosti jaterní onemocnění nebo chronickou infekcí 
hepatitidy B, může lékař provádět krevní testy, aby sledoval funkci jater. 

 

 

Sledujte příznaky infekcí. Trpíte-li HIV infekcí v pokročilém stádiu (AIDS) a máte-li další 
infekci, mohou se při zahájení léčby přípravkem Viread objevit příznaky infekce a zánětu nebo 
může dojít ke zhoršení příznaků infekce již existující. Tyto příznaky naznačují, že zlepšující se 
imunitní systém zdolává infekci. Dávejte pozor, zda se u vašeho dítěte neobjeví známky zánětu 
nebo infekce brzy poté, co začnete přípravek Viread užívat. Všimnete-li si známky zánětu nebo 
infekce, informujte ihned svého lékaře. 

 
 

195 

 
Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě 
oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když 
imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné příznaky jako jsou 
svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující směrem k tělesnému 
trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, informujte ihned svého lékaře a požádejte o 
nezbytnou léčbu. 

 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jste-li starší než 65 let. Přípravek Viread nebyl 
studován u pacientů starších než 65 let. Jste-li starší a byl Vám předepsán přípravek Viread, 
lékař Vás bude pečlivě sledovat. 

 
Děti a dospívající 
 
Tablety Viread 245 mg jsou vhodné pro: 

 

dospívající infikované HIV-1 ve věku od 12 do méně než 18 let, s tělesnou hmotností 
alespoň 35 kg, kteří již byli léčeni 
jinými léky proti HIV, které již nejsou plně účinné 
v důsledku vývoje rezistence nebo které způsobily nežádoucí účinky, 

 

dospívající infikované HBV ve věku od 12 do méně než 18 let, s tělesnou hmotností alespoň 
35 kg. 

 
Tablety Viread 245 mg nejsou vhodné pro následující skupiny pacientů: 

 

Nevhodné pro děti infikované HIV-1 mladší 12 let. 

 

Nevhodné pro děti infikované HBV mladší 12 let. 

 
Dávkování viz bod 3, Jak se přípravek Viread užívá
 
Další léčivé přípravky a přípravek Viread 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

 

Nepřestávejte užívat žádné léčivé přípravky proti HIV, které Vám předepsal lékař, když 
začnete užívat Viread, jestliže máte HBV i HIV. 

 

 

Viread neužívejte, jestliže již užíváte jiné přípravky obsahující tenofovir-disoproxil-fumarát 
nebo tenofovir-alafenamid. Neužívejte Viread současně s přípravky, které obsahují adefovir-
dipivoxyl (přípravek používán k léčbě chronické hepatitidy B). 

 

 

Je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o tom, že užíváte jiná léčiva, která 
mohou poškodit ledviny.
 

 

Ty zahrnují: 

 

 

aminoglykosidy, pentamidin nebo vankomycin (užívané k léčbě bakteriální infekce), 

 

amfotericin B (užívaný k léčbě plísňové infekce), 

 

foskarnet, ganciklovir nebo cidofovir (užívané k léčbě virové infekce), 

 

interleukin-2 (užívaný k léčbě nádorů), 

 

adefovir-dipivoxyl (užívaný k léčbě HBV), 

 

takrolimus (užívaný k utlumení činnosti imunitního systému), 

 

nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs, užívané k léčbě bolestí kostí nebo svalů). 

 

 
 

196 

 

Jiná léčiva obsahující didanosin (užívaný k léčbě HIV infekce): Užívání přípravku Viread 
s jinými antivirovými léčivy, která obsahují didanosin, může zvýšit hladinu didanosinu v krvi a 
snížit počet buněk CD4. Ve vzácných případech byly při současném užívání léčiv obsahujících 
tenofovir-disoproxil-fumarát a didanosin hlášeny zánět slinivky břišní a laktátová acidóza 
(nadbytek kyseliny mléčné v krvi), které někdy vedou k úmrtí. Váš lékař pečlivě zváží, jestli 
Vás bude léčit kombinací tenofoviru a didanosinu. 

 

 

Rovněž je důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte ledipasvir/sofosbuvir nebo 
sofosbuvir/velpatasvir k léčbě infekce hepatitidy C. 

 
Přípravek Viread s jídlem a pitím 
 
Užívejte přípravek Viread spolu s jídlem (například s hlavním jídlem nebo svačinou). 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

 

Nesmíte přípravek Viread v těhotenství užívat, dokud o tom nerozhodne Váš lékař. Ačkoli 
existují omezené klinické údaje o užívání přípravku Viread těhotnými ženami, není obvykle 
používán, pokud to není naprosto nezbytné. 

 

 

Snažte se zabránit těhotenství během léčby přípravkem Viread. Musíte používat účinnou 
antikoncepci, aby nedošlo k otěhotnění. 

 

 

Pokud otěhotníte nebo těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem o možných přínosech 
a rizicích antiretrovirové terapie pro Vás a pro Vaše dítě. 

 

 

Pokud jste v průběhu těhotenství užívala přípravek Viread, může lékař požadovat v zájmu 
sledování vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U dětí, jejichž matky užívaly 
v průběhu těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV nad rizikem nežádoucích 
účinků. 

 

 

V průběhu léčby přípravkem Viread nekojte, protože léčivá látka obsažená v tomto léčivém 
přípravku je přenášena do mateřského mléka. 

 

 

Jste-li žena infikovaná HIV nebo HBV nekojte, aby nedošlo k přenosu viru mateřským mlékem 
na kojence. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Viread může být příčinou závratí. Pocítíte-li při užívání přípravku Viread závratě, neřiďte 
dopravní prostředek, nejezděte na kole 
a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje. 
 
Přípravek Viread obsahuje laktosu 
 
Nesnášíte-li laktosu nebo nesnášíte-li jakékoliv jiné cukry, informujte svého lékaře před tím, než 
začnete užívat přípravek Viread.
 
 
 
3. 

Jak se přípravek Viread užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 
 

197 

Doporučená dávka přípravku je: 

 

Dospělí: 1 tableta denně s jídlem (například s hlavním jídlem nebo svačinou).  

 

Dospívající ve věku od 12 do méně než 18 let, s tělesnou hmotností alespoň 35 kg: 1 tableta 
denně s jídlem (například s hlavním jídlem nebo svačinou). 

 
Pokud máte zvláště obtíže při polykání, můžete tabletu pomocí lžičky rozdrtit. Poté prášek rozmíchejte 
v přibližně 100 ml (polovině skleničky) vody, pomerančového nebo hroznového džusu a ihned vypijte. 
 

 

Vždy užívejte dávku doporučenou svým lékařem. Tím zajistíte plnou účinnost přípravku a 
omezíte riziko vzniku odolnosti (rezistence) k léčbě. Neměňte dávkování, pokud tak nenařídí 
lékař. 

 

 

Pokud jste dospělý(á) a máte problémy s ledvinami, může Vám lékař doporučit, abyste 
užíval(a) přípravek Viread méně často. 

 

 

Jestliže trpíte HBV, lékař Vám může nabídnout test na HIV, aby se zjistilo, zda-li nemáte HBV 
i HIV. 

 
Informace týkající se pokynů k užívání dalších antiretrovirových léčivých přípravků najdete 
v příslušných příbalových informacích. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Viread, než jste měl(a) 
 
Pokud náhodně požijete příliš mnoho tablet přípravku Viread, může být u Vás větší riziko výskytu 
možných nežádoucích účinků spojených s tímto léčivým přípravkem (viz bod 4, Možné nežádoucí 
účinky
. Kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost a požádejte o radu. Mějte u sebe 
lahvičku s tabletami, abyste mohl(a) snadno ukázat, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Viread 
 
Je důležité, abyste žádnou dávku přípravku Viread nevynechal(a). Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, 
zjistěte, jaká doba uplynula od doby, kdy jste ji měl(a) užít. 
 

 

Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy je přípravek obvykle užíván, vezměte si ji, 
jakmile to bude možné a pak užijte následující dávku v běžném čase. 

 

 

Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste měl(a) přípravek užít, zapomenutou 
dávku neberte. Vyčkejte a vezměte následující dávku v běžném čase. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 
Zvracíte-li za méně než 1 hodinu po užití přípravku Viread, užijte jinou tabletu. Není potřeba 
užívat další tabletu v případě, že jste zvracel(a) za více než 1 hodinu po užití přípravku Viread. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Viread 
 
Nepřestávejte užívat přípravek Viread bez porady s lékařem. Ukončení léčby přípravkem Viread může 
snížit účinnost léčby, kterou doporučil lékař.  
 
Trpíte-li hepatitidou B nebo HIV a hepatitidou B (současná infekce), je velmi důležité 
neukončovat léčbu přípravkem Viread, aniž byste to nejdříve konzultoval(a) se svým lékařem. 
U některých pacientů naznačovaly výsledky krevních testů nebo příznaky na to, že po ukončení léčby 
přípravkem Viread u nich došlo ke zhoršení hepatitidy. V období několika měsíců po ukončení léčby 
mohou být nezbytné krevní testy. U pacientů s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou se 
ukončení léčby nedoporučuje, protože by to mohlo u některých pacientů vést ke zhoršení jejich 
hepatitidy. 
 

 
 

198 

 

Poraďte se se svým lékařem před tím, než z jakýchkoliv důvodů přestanete přípravek Viread 
užívat, zejména v případě, jestliže jste zaznamenal(a) jakékoliv nežádoucí účinky nebo trpíte 
jiným onemocněním. 

 

 

Ihned informujte svého lékaře o nových nebo neobvyklých příznacích, které zaznamenáte po 
ukončení léčby, zvláště o příznacích, které byste spojoval(a) s infekcí virem hepatitidy B. 

 

 

Poraďte se svým lékařem dříve, než začnete znovu užívat tablety Viread. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy 
v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů 
v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil. 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Možné závažné nežádoucí účinky: ihned informujte svého lékaře 
 

 

Laktátová acidóza (nadbytek kyseliny mléčné v krvi) je vzácný (může se vyskytnout až u 1 
z 1 000 pacientů), avšak závažný nežádoucí účinek, který může být smrtelný. Následující 
nežádoucí účinky mohou být příznaky laktátové acidózy: 

 

 

hluboké, rychlé dýchání 

 

ospalost 

 

nauzea, zvracení a bolesti břicha 

 
 Domníváte-li se, že byste mohl(a) mít laktátovou acidózu, ihned vyhledejte svého lékaře. 
 
 
Další možné závažné nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 
 

 

bolesti břicha, jejichž příčinou je zánět slinivky břišní 

 

 

poškození buněk ledvinných kanálků 

 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 
 

 

zánět ledvin, vylučování velkého množství moči a pocit žízně 

 

 

změny moči a bolesti v zádech, jejichž příčinou jsou problémy s ledvinami, včetně 
selhání ledvin 

 

 

měknutí kostí (spojeno s bolestí kostí a někdy vedoucí ke zlomeninám), které se může objevit z 
důvodu poškození buněk ledvinných kanálků 

 

 

nahromadění tuku v jaterních buňkách 
 

 
 

199 

 Pokud se domníváte, že máte některý z těchto závažných nežádoucích účinků, informujte 

svého lékaře. 

 
 
Nejčastější nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 10 ze 100 pacientů): 
 

 

průjem, zvracení, nauzea, závratě, vyrážka, pocity slabosti 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

snížení hladiny fosfátů v krvi 

 
 
Další možné nežádoucí účinky 
 
Následující nežádoucí účinky jsou časté (mohou se vyskytnout až u 10 ze 100 pacientů): 
 

 

bolest hlavy, bolesti břicha, pocit slabosti, nadýmání, flatulence 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

problémy s játry 

 
Následující nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): 
 

 

rozpad svalové tkáně, bolest svalů či svalová slabost 

 
Testy mohou rovněž ukázat: 
 

 

sníženou hladinu draslíku v krvi 

 

 

zvýšenou hladinu kreatininu v krvi 

 

 

problémy se slinivkou břišní 

 
Rozpad svalové tkáně, měknutí kostí (spojeno s bolestí kostí a někdy vedoucí ke zlomeninám), bolest 
ve svalech, svalová slabost a snížení hladiny draslíku nebo fosfátů v krvi se mohou objevit z důvodu 
poškození buněk ledvinných kanálků. 
 
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 
 

 

bolesti břicha, jejichž příčinou je zánět jater 

 

 

otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 

 
 

200 

5. 

Jak přípravek Viread uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za 
{EXP}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Viread obsahuje 
 

Léčivou látkou je tenofovirum. Jedna tableta přípravku Viread obsahuje tenofovirum 
disoproxilum 245 mg (ve formě tenofoviri disoproxili fumaras). 

 

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa (E460), předbobtnalý škrob, sodná sůl 
kroskarmelosy, monohydrát laktosy a magnesium-stearát (E572) v jádru tablety a monohydrát 
laktosy, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), triacetin (E1518) a hlinitý lak 
indigokarmínu (E132) v potahové vrstvě tablety. Viz bod 2 „Přípravek Viread obsahuje 
laktosu“. 

 
Jak přípravek Viread vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Viread 245 mg potahované tablety jsou světle modré, potahované tablety tvaru mandle o rozměrech 
16,8 mm x 10,3 mm, které mají na jedné straně vyraženo „GILEAD“ a „4331“ a na druhé straně 
„300“. Viread 245 mg potahované tablety se dodávají v lahvičkách obsahujících 30 tablet. Každá 
lahvička obsahuje vysoušedlo silikagel, které musí být uchováno v lahvičce, protože pomáhá chránit 
tablety. Vysoušedlo silikagel je obsaženo v samostatném sáčku nebo nádobce a není určeno 
k vnitřnímu užití. 
 
K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička obsahující 1 lahvičku s 30 potahovanými 
tabletami a krabička obsahující 3 lahvičky s 30 potahovanými tabletami. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Velká Británie 
 
Výrobce: 
Takeda GmbH 
Lehnitzstrasse 70-98 
D-16515 Oranienburg 
Německo 
 

 
 

201 

nebo 
 
Gilead Sciences Ireland UC 
IDA Business & Technology Park 
Carrigtohill 
County Cork 
Irsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Lietuva 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

България 
Gilead Sciences International Ltd 
Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 
Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 
 

Česká republika 
Gilead Sciences s.r.o. 
Tel: + 420 910 871 986 

Magyarország 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Danmark 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Malta 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Deutschland 
Gilead Sciences GmbH 
Tel: + 49 (0) 89 899890-0 
 

Nederland 
Gilead Sciences Netherlands B.V. 
Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 
 

Eesti 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

Norge 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Ελλάδα 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Österreich 
Gilead Sciences GesmbH 
Tel: + 43 1 260 830 
 

España 
Gilead Sciences, S.L. 
Tel: + 34 91 378 98 30 
 

Polska 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

France 
Gilead Sciences 
Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 
 

Portugal 
Gilead Sciences, Lda. 
Tel: + 351 21 7928790 
 

Hrvatska 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

România 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

Ireland 
Gilead Sciences Ltd. 
Tel: + 353 214 825 999 
 

Slovenija 
Gilead Sciences International Ltd 
Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 
 

 
 

202 

Ísland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Slovenská republika 
Gilead Sciences Slovakia s.r.o. 
Tel: + 421 232 121 210 
 

Italia 
Gilead Sciences S.r.l. 
Tel: + 39 02 439201 
 

Suomi/Finland 
Gilead Sciences Sweden AB 
Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Κύπρος 
Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 
Τηλ: + 30 210 8930 100 
 

Sverige 
Gilead Sciences Sweden AB 
Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 
 

Latvija 
Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 
Tel: + 48 22 262 8702 
 

United Kingdom 
Gilead Sciences Ltd. 
Tel: + 44 (0) 8000 113 700 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}. 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

 
 

203 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Viread 33 mg/g granule 

Tenofovirum disoproxilum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Viread a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viread užívat 

3. 

Jak se přípravek Viread užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Viread uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Pokud byl přípravek Viread předepsán Vašemu dítěti, mějte na paměti, že všechny údaje v této 
příbalové informaci se týkají Vašeho dítěte (v takovém případě prosím čtěte „Vaše dítě“ namísto 
„Vy“). 
 
 
1. 

Co je přípravek Viread a k čemu se používá 

 
Přípravek Viread obsahuje léčivou látku tenofovir-disoproxil. Tato léčivá látka patří do skupiny 
antiretrovirových nebo antivirových léčiv, která se používají k léčbě infekce HIV nebo HBV, či obou 
infekcí. Tenofovir je nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy, obecně znám jako NRTI 
(nukleosidový/nukleotidový inhibitor reverzní transkriptázy), a účinkuje zásahem do normální činnosti 
enzymů (u HIV reverzní transkriptázy, u hepatitidy B polymerázy DNA), které jsou nezbytné k tomu, 
aby se viry mohly rozmnožovat. K léčbě HIV má být přípravek Viread vždy užíván s jinými léčivými 
přípravky. 
 
Granule Viread 33 mg/g se používají k léčbě infekce HIV (virus lidské imunodeficience). Jsou 
vhodné pro: 

 

dospělé 

 

děti a dospívající ve věku od 2 do méně než 18 let, kteří již byli léčeni jinými léky proti HIV, 
které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje rezistence nebo které způsobily nežádoucí 
účinky. 

 
Granule Viread 33 mg/g se také používají k léčbě chronické hepatitidy B, infekce HBV (virus 
hepatitidy B)Jsou vhodné pro: 

 

dospělé 

 

dospívající ve věku od 12 do méně než 18 let. 

 
Můžete být léčeni na HBV přípravkem Viread, aniž byste měli HIV. 
 
Tento přípravek neléčí infekci HIV. I při užívání přípravku Viread se mohou dále vyvíjet infekce nebo 
jiná onemocnění související s infekcí HIV. Můžete rovněž přenášet HIV nebo HBV na další jedince, 
proto je důležité dodržovat opatření, aby se předešlo infekci dalších osob. 
 

 
 

204 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Viread užívat 

 
Neužívejte přípravek Viread 
 

 

Jestliže jste alergický(á) na tenofovir, tenofovir-disoproxil-fumarát nebo na kteroukoliv další 
složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. 

 

 Je-li tomu tak ve Vašem případě, ihned informujte svého lékaře a přípravek Viread 

neužívejte. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Viread se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

Dávejte pozor, abyste neinfikovali další osoby. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále 
můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem 
o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby. Přípravek Viread nesnižuje 
riziko přenosu HBV pohlavním stykem nebo krevní kontaminací na jiné osoby. Musíte nadále 
dodržovat bezpečnostní opatření, která tomu zabrání. 

 

 

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda jste měl(a) onemocnění ledvin nebo zda 
Vaše testy ukazovaly na problémy s ledvinami.
 Přípravek Viread nesmí být podáván dětem, 
které mají problémy s ledvinami. Před zahájením léčby může lékař nechat udělat krevní testy, 
aby vyhodnotil funkce ledvin. Přípravek Viread může při léčbě ovlivňovat ledviny. Lékař Vám 
může v průběhu léčby nechat udělat krevní testy na sledování funkce Vašich ledvin. Jste-li 
dospělý(á), lékař Vám může doporučit, abyste snížil(a) svou denní dávku granulí. Nesnižujte 
předepsanou dávku, pokud Vám to nenařídil Váš lékař. 

 

Přípravek Viread obvykle není užíván s jinými léčivy, která mohou poškodit ledviny (viz Další 
léčivé přípravky a přípravek Viread
). Bude-li to nevyhnutné, bude lékař sledovat funkci ledvin 
jednou týdně. 

 

 

Kostní poruchy. U některých dospělých pacientů s HIV se může při užívání kombinované 
antiretrovirové terapie vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní tkáně 
způsobené nedostatečným zásobením kosti krví). Délka kombinované antiretrovirové terapie, 
používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné snížení imunity a vyšší index tělesné 
hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových faktorů vzniku tohoto onemocnění. 
Známky osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů (zvláště kyčlí, kolen a ramen) a 
pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, informujte o tom svého lékaře. 

 

Kostní poruchy (vedoucí někdy ke zlomeninám) se mohou objevit také z důvodu poškození 
buněk ledvinných kanálků (viz bod 4, Možné nežádoucí účinky). 
 

 

Informujte svého lékaře, prodělal(a)-li jste v minulosti jaterní onemocnění, včetně 
hepatitidy (zánětu jater).
 U pacientů s jaterním onemocněním včetně chronické hepatitidy B 
nebo C, kteří jsou léčeni antiretrovirotiky, je vyšší riziko výskytu těžkých a potenciálně 
smrtelných jaterních komplikací. Jestliže trpíte hepatitidou B, lékař pečlivě zváží nejlepší léčbu 
pro Vás. Prodělal(a)-li jste v minulosti jaterní onemocnění nebo chronickou infekcí 
hepatitidy B, může lékař provádět krevní testy, aby sledoval funkci jater. 

 

 

Sledujte příznaky infekcí. Trpíte-li HIV infekcí v pokročilém stádiu (AIDS) a máte-li další 
infekci, mohou se při zahájení léčby přípravkem Viread objevit příznaky infekce a zánětu nebo 
může dojít ke zhoršení příznaků infekce již existující. Tyto příznaky naznačují, že zlepšující se 
imunitní systém zdolává infekci. Dávejte pozor, zda se u vašeho dítěte neobjeví známky zánětu 

 
 

205 

nebo infekce brzy poté, co začnete přípravek Viread užívat. Všimnete-li si známky zánětu nebo 
infekce, informujte ihned svého lékaře. 
 
Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě 
oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když 
imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho 
měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné příznaky jako jsou 
svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující směrem k tělesnému 
trupu, bušení srdce, třes nebo hyperaktivita, informujte ihned svého lékaře a požádejte o 
nezbytnou léčbu. 

 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jste-li starší než 65 let. Přípravek Viread nebyl 
studován u pacientů starších než 65 let. Jste-li starší a byl Vám předepsán přípravek Viread, 
lékař Vás bude pečlivě sledovat. 

 
Děti a dospívající 
 
Granule Viread 33 mg jsou vhodné pouze pro: 

 

děti a dospívající infikované HIV-1 ve věku od 2 do méně než 18 let, kteří již byli léčeni 
jinými léky proti HIV, které již nejsou plně účinné v důsledku vývoje rezistence nebo které 
způsobily nežádoucí účinky 

 

dospívající infikované HBV ve věku od 12 do méně než 18 let. 

 
Granule Viread 33 mg nejsou vhodné pro následující skupiny pacientů: 

 

Nevhodné pro děti infikované HIV-1 mladší 2 let. 

 

Nevhodné pro děti a infikované HBV (virus hepatitidy B) mladší 12 let. 

 
Dávkování viz bod 3, Jak se přípravek Viread užívá
 
Další léčivé přípravky a přípravek Viread 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

 

Nepřestávejte užívat žádné léčivé přípravky proti HIV, které Vám předepsal lékař, když 
začnete užívat Viread, jestliže máte HBV i HIV. 

 

 

Viread neužívejte, jestliže již užíváte jiné přípravky obsahující tenofovir-disoproxil-fumarát 
nebo tenofovir-alafenamid. Neužívejte Viread současně s přípravky, které obsahují adefovir-
dipivoxyl (přípravek používán k léčbě chronické hepatitidy B). 

 

 

Je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o tom, že užíváte jiná léčiva, která 
mohou poškodit ledviny.
 

 

Ty zahrnují: 

 

 

aminoglykosidy, pentamidin nebo vankomycin (užívané k léčbě bakteriální infekce), 

 

amfotericin B (užívaný k léčbě plísňové infekce), 

 

foskarnet, ganciklovir nebo cidofovir (užívané k léčbě virové infekce), 

 

interleukin-2 (užívaný k léčbě nádorů), 

 

adefovir-dipivoxyl (užívaný k léčbě HBV), 

 

takrolimus (užívaný k utlumení činnosti imunitního systému), 

 

nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs, užívané k léčbě bolestí kostí nebo svalů). 

 

 
 

206 

 

Jiná léčiva obsahující didanosin (užívaný k léčbě HIV infekce): Užívání přípravku Viread 
s jinými antivirovými léčivy, která obsahují didanosin, může zvýšit hladinu didanosinu v krvi a 
snížit počet buněk CD4. Ve vzácných případech byly při současném užívání léčiv obsahujících 
tenofovir-disoproxil-fumarát a didanosin hlášeny zánět slinivky břišní a laktátová acidóza 
(nadbytek kyseliny mléčné v krvi), které někdy vedou k úmrtí. Váš lékař pečlivě zváží, jestli 
Vás bude léčit kombinací tenofoviru a didanosinu. 

 

 

Rovněž je důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte ledipasvir/sofosbuvir nebo 
sofosbuvir/velpatasvir k léčbě infekce hepatitidy C. 

 
Přípravek Viread s jídlem a pitím 
 
Granule Viread je třeba smíchat s malým množstvím měkké potravy, kterou není třeba žvýkat, 
jako je například jogurt, jablečný protlak nebo kojenecká výživa. Směs s granulemi má při žvýkání 
velmi hořkou chuť. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

 

Nesmíte přípravek Viread v těhotenství užívat, dokud o tom nerozhodne Váš lékař. Ačkoli 
existují omezené klinické údaje o užívání přípravku Viread těhotnými ženami, není obvykle 
používán, pokud to není naprosto nezbytné. 

 

 

Snažte se zabránit těhotenství během léčby přípravkem Viread. Musíte používat účinnou 
antikoncepci, aby nedošlo k otěhotnění. 

 

 

Pokud otěhotníte nebo těhotenství plánujete, poraďte se se svým lékařem o možných přínosech 
a rizicích antiretrovirové terapie pro Vás a pro