Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

VIRAFERONPEG 120 4X0.7ML+AS Prášek pro inj. roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26362

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Kód výrobku: 26362
Kód EAN:
Kód SÚKL: 26982
Držitel rozhodnutí: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
ViraferonPeg, který obsahuje interferon, je užíván k léčbě chronické hepatitidy typu C, virové infekce jater. Nejlepší způsob užívání přípravku ViraferonPeg při této léčbě je v kombinaci s ribavirinem. Samostatně se ViraferonPeg používá v případech nesnášenlivosti ribavirinu či kontraindikaci na ribavirin.

Příbalový leták

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV  PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ  A KVANTITATIVNÍ  SLOŽENÍ 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička obsahuje 50 mikrogramů peginterferonu alfa-2b podle měření proteinové báze. 

Po rozpuštění podle návodu obsahuje jedna injekční lahvička 50 mikrogramů/0,5 ml peginterferonu alfa-
2b. 
 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička obsahuje 80 mikrogramů peginterferonu alfa-2b podle měření proteinové báze. 

Po rozpuštění podle návodu obsahuje jedna injekční lahvička 80 mikrogramů/0,5 ml peginterferonu alfa-
2b. 
 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička obsahuje 100 mikrogramů peginterferonu alfa-2b podle měření proteinové báze. 

Po rozpuštění podle návodu obsahuje jedna injekční lahvička 100 mikrogramů/0,5 ml peginterferonu alfa-
2b. 
 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička obsahuje 120 mikrogramů peginterferonu alfa-2b podle měření proteinové báze. 

Po rozpuštění podle návodu obsahuje jedna injekční lahvička 120 mikrogramů/0,5 ml peginterferonu alfa-
2b. 
 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička obsahuje 150 mikrogramů peginterferonu alfa-2b podle měření proteinové báze. 

Po rozpuštění podle návodu obsahuje jedna injekční lahvička 150 mikrogramů/0,5 ml peginterferonu alfa-
2b. 
 
Léčivou látkou je kovalentní konjugát rekombinantního interferonu alfa-2b* s monometoxy-
polyetylenglykolem. Účinnost tohoto přípravku nelze srovnávat s jinými pegylovanými nebo 
nepegylovanými proteiny stejné terapeutické třídy (viz bod 5.1). 
*připravován rDNA technologií v buňkách E.coli, hostících pomocí metody genetického inženýrství 
plasmidový hybrid obsahující gen interferonu alfa-2b z lidských leukocytů. 
 
Pomocná látka se známým účinkem: 
Jedna injekční lahvička obsahuje 40 mg sacharózy na 0,5 ml. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.  
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. 
 
Bílý prášek. 
Čiré a bezbarvé rozpouštědlo. 
 
 
4. 

KLINICKÉ  ÚDAJE 

 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Dospělí (trojkombinace) 
Přípravek ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem a boceprevirem (trojkombinace) je určen k léčbě 
infekce chronickou hepatitidou C (CHC) genotypu 1 u dospělých pacientů (18 let a více) 
s kompenzovaným onemocněním jater, kteří nebyli dříve léčeni, nebo u kterých selhala předchozí 
léčba (viz bod 5.1). 
 
Pokud budete užívat přípravek ViraferonPeg v kombinaci s těmito léky, prostudujte si, prosím, 
souhrny údajů o přípravku (SPC) ribavirinu a bocepreviru. 
 
Dospělí (dvojkombinace a monoterapie) 

Přípravek ViraferonPeg je určen k léčbě dospělých pacientů (18 let a více) s CHC, kteří jsou pozitivní 
na RNA  viru hepatitidy  C (HCV-RNA), včetně pacientů s kompenzovanou cirhózou a/nebo 
koinfikovaných klinicky stabilním HIV  (viz bod 4.4). 
 
Přípravek ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem (dvojkombinace) je určen k léčbě infekce CHC 
u dospělých pacientů, kteří nebyli dříve léčeni, včetně pacientů s klinicky stabilní HIV  koinfekcí 
a u dospělých pacientů, u kterých selhala předchozí léčba interferonem alfa (pegylovaným nebo 
nepegylovaným) v kombinaci s ribavirinem nebo monoterapií interferonem alfa (viz bod 5.1).  
 
Monoterapie interferonem, včetně přípravku ViraferonPeg, je indikována především v případech 
nesnášenlivosti či kontraindikace ribavirinu. 
 
Pokud budete užívat přípravek ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem, prostudujte si, prosím, SPC 
ribavirinu. 
 
Pediatrická populace (dvojkombinace)  

Přípravek ViraferonPeg je indikován v kombinaci s ribavirinem k léčbě chronické hepatitidy C u dětí 
ve věku 3 let a starších a dospívajících, bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, a kteří jsou 
pozitivní na HCV-RNA. 
 
Při rozhodování neodkládat léčbu až do dospělosti je důležité brát v úvahu, že kombinovaná léčba 

způsobovala inhibici  růstu, která může být u některých pacientů ireverzibilní. Rozhodnutí pro zahájení 
léčby by se mělo učinit individuálně,  případ od případu (viz bod 4.4). 
 
Pokud budete užívat přípravek ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem, prostudujte si, prosím, SPC 
ribavirinu  pro tobolky nebo perorální roztok. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčbu přípravkem ViraferonPeg by měl zahajovat a kontrolovat výhradně lékař se zkušenostmi 
v léčbě pacientů s hepatitidou C. 
 
Dávkování 
Přípravek ViraferonPeg by měl být podáván subkutánní injekcí jednou týdně. Podávaná dávka 
u dospělých závisí na tom, zda se používá v kombinované léčbě (dvojkombinaci nebo trojkombinaci) 
nebo jako monoterapie. 
 

Kombinovaná léčba přípravkem ViraferonPeg (dvojkombinace nebo trojkombinace) 
Dvojkombinace (přípravek ViraferonPeg s ribavirinem):
 uplatňuje se u všech dospělých pacientů 
a pediatrických pacientů ve věku 3 let a starších. 
 
Trojkombinace (přípravek ViraferonPeg s ribavirinem a boceprevirem): uplatňuje se u dospělých 

pacientů s CHC genotypu 1. 
 

 

Dospělí - Doporučená dávka 
 
V kombinaci s tobolkami ribavirinu se přípravek ViraferonPeg podává v dávce 
1,5 mikrogramu/kg/týden. 
 
Určená dávka přípravku ViraferonPeg 1,5 

g/kg při kombinovaném užívání s ribavirinem může být 

podávána v silách přípravku ViraferonPeg podle kategorií tělesné hmotnosti jak uvádí tabulka 1
Tobolky ribavirinu se užívají perorálně každý den, ve dvou dílčích dávkách, při jídle (ráno a večer). 
 
Tabulka 1  Dávkování při kombinované terapii* 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

ViraferonPeg 

Ribavirin tobolky 

Síla přípravku 

ViraferonPeg 

(

g/0,5 ml) 

Podávejte 

jednou týdně 

(ml) 

Celková denní 

dávka 

ribavirinu 

(mg) 

Počet tobolek  

(200 mg) 

< 40 

50 

0,5 

800 

4

40 - 50 

80 

0,4 

800 

4

51 - 64 

80 

0,5 

800 

4

65 - 75 

100 

0,5 

1 000 

5

76 - 80 

120 

0,5 

1 000 

5

81 - 85 

120 

0,5 

1 200 

6

c

 

86 - 105 

150 

0,5 

1 200 

6

> 105 

150 

0,5 

1 400 

7

d

 

a:   2 ráno, 2 večer 
b:    2 ráno, 3 večer 
c:   3 ráno, 3 večer  
d:    3 ráno, 4 večer  
* Pro podrobné informace o dávkování bocepreviru při užívání v trojkombinaci si prosím prostudujte SPC bocepreviru. 

 

Dospělí - Trvání léčby - Dosud neléčení pacienti 
Trojkombinace:
 Prostudujte si prosím SPC bocepreviru. 
 
Dvojkombinace: 
Předvídatelnost setrvalé virologické odpovědi - Pacienti infikovaní virem 
s genotypem 1, u nichž není dosaženo nedetekovatelné HCV-RNA  nebo není prokázána adekvátní 

virologická odpověď ve 4. nebo 12. týdnu, s největší pravděpodobností nepatří k těm, u nichž lze 
dosáhnout setrvalé virologické odpovědi a mělo by u nich být přehodnoceno přerušení léčby (viz také 
bod 5.1). 

 

Genotyp 1:  

- U pacientů s nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA  ve 12. týdnu by měla léčba pokračovat po 

dobu dalších devíti měsíců (t.j. celkem 48 týdnů). 
- Pacienti s detekovatelnou hladinou  HCV-RNA,  ale  s jejím poklesem ≥ 2 log oproti výchozí 
hodnotě ve 12. týdnu léčby by měli být opakovaně vyšetřeni ve 24. týdnu léčby a v případě 
nedetekovatelné hladiny HCV-RNA  by měli  pokračovat v celé léčebné kúře (tj. celkem 48 
týdnů). Pokud je však hladina HCV-RNA  ve 24. týdnu stále detekovatelná, mělo by se zvážit 

přerušení léčby. 
- U podskupiny pacientů s infekcí virem genotypu 1 a nízkou virovou zátěží (< 600 000 IU/ml), 
kteří jsou ve 4. týdnu léčby HCV-RNA  negativní a zůstávají HCV-RNA  negativní ve 24. týdnu, 
je možno buď léčbu po tomto léčebném období trvajícím 24 týdnů ukončit, nebo je možno 
v léčbě pokračovat po dobu dalších 24 týdnů (t.j. celkem 48 týdnů léčby). Nicméně léčba trvající 
celkově 24 týdnů může být spojena s vyšším rizikem relapsu, než léčba trvající 48 týdnů (viz 
bod 5.1). 

 

Genotyp 2 nebo 3:  

 

Doporučuje se léčit všechny tyto pacienty dvojkombinací po dobu 24 týdnů, s výjimkou 
pacientů s koinfekcí HCV/HIV, kteří by měli být léčeni 48 týdnů. 

 

Genotyp 4:  
Obecně vzato, pacienti infikovaní genotypem 4 jsou obtížně léčitelní a limitované  studijní údaje 
(n=66) ukazují, že jsou kompatibilní s délkou léčby dvojkombinací genotypu 1. 

 
Dospělí - Trvání léčby – Koinfekce HCV/HIV 
Dvojkombinace:
 Doporučená délka léčby dvojkombinací u pacientů s koinfekcí HCV/HIV  je 
48 týdnů, bez ohledu na genotyp. 
 
Předpověditelnost toho, zda bude či nebude odpověď u koinfekce HCV/HIV  - Bylo prokázáno, že 
časná virologická odpověď do 12. týdne, definovaná jako 2 log pokles virové nálože nebo 
nedetekovatelné hladiny HCV-RNA,  je prediktivním faktorem setrvalé odpovědi. Negativní 
prediktivní hodnota pro setrvalou odpověď u pacientů s koinfekcí HCV/HIV  léčených přípravkem 
ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem  byla 99 % (67/68; Klinické  hodnocení 1) (viz bod 5.1). 
U pacientů s koinfekcí HCV/HIV  léčených dvojkombinací byla pozorována pozitivní prediktivní 
hodnota 50 % (52/104; klinické hodnocení 1). 
 

Dospělí - Trvání léčby – Znovu léčení pacienti 
Trojkombinace:

 

Prostudujte si prosím SPC bocepreviru. 

 

Dvojkombinace: Předvídatelnost setrvalé virologické odpovědi - Všichni  pacienti, bez ohledu na 
genotyp, u kterých bylo ve 12. týdnu prokázáno snížení sérové HCV-RNA pod dolní hranici detekce, 
by se měli  dvojkombinací léčit 48 týdnů. U znovu léčených pacientů, u kterých se nepodaří dosáhnout 
ve 12. týdnu virologické odpovědi (tj. HCV-RNA  pod dolní hranicí detekce), není pravděpodobné, že 
bude po 48 týdnech léčby dosaženo setrvalé virologické odpovědi (dále viz bod 5.1). 

Doba trvání opětovné léčby delší než 48 týdnů u pacientů s genotypem 1 neodpovídajících na léčbu 
nebyla v kombinované terapii s pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem studována. 
 
Pediatrická populace (pouze dvojkombinace) – Doporučená dávka 
Dávkování pro děti ve věku 3 let a starší a mladistvé pacienty se u přípravku ViraferonPeg odvozuje 
z povrchu těla a u ribavirinu  z tělesné hmotnosti. Doporučená dávka přípravku ViraferonPeg je 
60 

g/m

2

/týden subkutánně, v kombinaci s ribavirinem 15 mg/kg/den perorálně ve dvou rozdělených 

dávkách podávaných s jídlem (ráno a večer). 
 
Pediatrická populace (pouze dvojkombinace) - Trvání léčby 

 

Genotyp 1:  

Doporučená délka trvání léčby dvojkombinací je jeden rok. Podle extrapolace z klinických údajů 
o kombinované léčbě standardním interferonem u pediatrických pacientů (negativní prediktivní 
hodnota 96 % pro interferon alfa-2b/ribavirin), pacienti, u nichž se nedosáhne virologické 
odpovědi po 12 týdnech léčby, se jen velmi nepravděpodobně stanou trvale odpovídajícími na 
léčbu. Proto se doporučuje, aby u dětí a dospívajících užívajících kombinaci 
ViraferonPeg/ribavirin  byla léčba přerušena, pokud ve 12. týdnu jejich léčby HCV-RNA  poklesne 
ve srovnání s obdobím před léčbou o < 2 log

10

 nebo pokud budou mít ve 24. týdnu léčby 

detekovatelnou HCV-RNA. 

 

Genotyp 2 nebo 3:  
Doporučená délka trvání léčby dvojkombinací je 24 týdnů. 

 

Genotyp 4:  
V klinickém  hodnocení bylo kombinací ViraferonPeg/ribavirin léčeno pouze 5 dětí a dospívajících 
s genotypem 4. Doporučená délka trvání léčby dvojkombinací je 1 rok. Doporučuje se, aby u dětí 
a dospívajících užívajících kombinaci ViraferonPeg/ribavirin byla léčba přerušena, pokud ve 
12. týdnu jejich léčby HCV-RNA  poklesne ve srovnání s obdobím před léčbou o < 2 log

10

 nebo 

pokud budou mít ve 24. týdnu léčby detekovatelnou HCV-RNA. 

 
Monoterapie přípravkem ViraferonPeg - Dospělí 
Doporučená dávka 
Pro monoterapii přípravkem ViraferonPeg platí dávkovací schéma 0,5 nebo 1,0 μg/kg/týden.  

 

Nejnižší dostupná síla přípravku ViraferonPeg je 50 

g/0,5 ml; vzhledem k tomu u pacientů, jimž je 

předepsáno 0,5 

g/kg/týden, musejí být dávky objemově upraveny, jak ukazuje tabulka 2. Pro dávku 

1,0 

g/kg je možno provést obdobné objemové úpravy, nebo je možno užít jiné síly, jak ukazuje 

tabulka 2. Monoterapie přípravkem ViraferonPeg nebyla studována u pacientů s koinfekcí HCV/HIV. 
 
Tabulka 2  Dávkování při monoterapii 

 

0,5 

g/kg 

1,0 

g/kg 

Tělesná 

hmotnost  

(kg) 

Síla přípravku 

ViraferonPeg 

(

g/0,5 ml) 

Podávejte 

jednou týdně  

(ml) 

Síla přípravku 

ViraferonPeg 

(

g/0,5 ml) 

Podávejte  

jednou týdně 

(ml) 

30 - 35 

50*  

0,15 

80 

0,2 

36 - 45 

50*  

0,2 

50 

0,4 

46 - 56 

50*  

0,25 

50 

0,5 

57 - 72 

80 

0,2 

80 

0,4 

73 - 88 

50 

0,4 

80 

0,5 

89 - 106 

50  

0,5 

100 

0,5 

107 - 120** 

80 

0,4 

120 

0,5 

Minimální možná dávka při podání perem je 0,2 ml. 
*   Nutno použít injekční lahvičku.  
** Pro pacienty > 120 kg se  dávka přípravku ViraferonPeg musí  vypočítat na základě individuální hmotnosti pacienta. 
K tomu může být potřeba kombinovat různé síly a objemy přípravku ViraferonPeg.   

 
Trvání léčby 
U pacientů, kde se dostavila virologická odpověď ve 12. týdnu, by měla léčba pokračovat po dobu 
dalších nejméně tří měsíců (tedy celkem po dobu šesti měsíců). Eventuální rozhodnutí o dalším 

prodloužení terapie na celkovou dobu jednoho roku by mělo být založeno na zhodnocení dalších 
prognostických faktorů (jako je genotyp, věk > 40 let, mužské pohlaví, přítomnost fibrózy). 
 
Modifikace dávkování pro všechny pacienty (monoterapie a kombinovaná léčba) 
Pokud se během podávání přípravku ViraferonPeg v monoterapii nebo kombinované léčbě projeví 

závažné nežádoucí účinky nebo abnormality laboratorních testů, dávkování přípravku ViraferonPeg 
a/nebo ribavirinu se musí podle potřeby upravit tak, aby nežádoucí účinky opět vymizely. Snížení dávky 
bocepreviru se nedoporučuje. Boceprevir nesmí být podáván bez přípravku ViraferonPeg a ribavirinu. 
Protože dodržování režimu léčby může být významné pro její výsledek, měla by být dávka přípravku 
ViraferonPeg a ribavirinu  udržována pokud možno co nejblíže doporučené standardní dávce. Pro 
úpravu dávek byly v klinických studiích vypracovány pokyny. 
 
Pokyny pro redukci dávek při kombinované terapii 
 
Tabulka 2a Pokyny pro úpravu dávek při kombinované terapii na základě laboratorních 

parametrů 

Laboratorní hodnoty 

Snižte pouze denní 

dávku ribavirinu 

(viz poznámka 1), 

pokud: 

Snižte pouze dávku 

přípravku 

ViraferonPeg (viz 

poznámka 2), pokud: 

Přerušte 

kombinovanou 
terapii, pokud: 

Hemoglobin 

≥ 8,5 g/dl a < 10 g/dl 

< 8,5 g/dl 

Dospělí: Hemoglobin 
u pacientů se 
stabilním srdečním 
onemocněním  
v anamnéze 
Děti a dospívající: 
neuplatňuje se 

 

 2 g/dl pokles hemoglobinu během kteréhokoli 

čtyřtýdenního období během léčby 

(permanentní snížení dávky) 

 

< 12 g/dl po čtyřech 

týdnech redukce 

dávky 

 

Leukocyty 

≥ 1,0 x 10

9

/l a < 1,5 x 

10

9

/l   

< 1,0 x 10

9

/l 

Neutrofily 

≥ 0,5 x 10

9

/l a 

< 0,75 x 10

9

/l 

< 0,5 x 10

9

/l 

Trombocyty 

 ≥ 25 x 10

9

/l a 

< 50 x 10

9

/l (dospělí) 

≥ 50 x 10

9

/l a 

< 70 x 10

9

/l (děti a 

dospívající) 

< 25 x 10

9

/l 

(dospělí) 

< 50 x 10

9

/l (děti 

a dospívající) 

Bilirubin  – přímý  

2,5 x ULN

*

 

Bilirubin  – nepřímý  

> 5 mg/dl 

> 4 mg/dl 

(po > 4 týdny) 

Sérový kreatinin 

> 2,0 mg/dl 

Clearance kreatininu 

Vysaďte ribavirin, 

pokud je CrCl 

< 50 ml/min 

Alaninaminotransfe-
ráza (ALT)  

nebo 

aspartátaminotransfe-
ráza (AST) 

2 x vyšší než 

výchozí hodnoty 

a > 10 x ULN

2 x vyšší než 

výchozí hodnoty 

a > 10 x ULN

*

 

Horní limit normálního rozmezí 

 

Poznámka 1: U dospělých pacientů je první snížení dávky ribavirinu o 200 mg/den (s výjimkou 

pacientů užívajících 1 400 mg, u kterých by se měla dávka snižovat o 400 mg/den). 
Pokud je třeba, druhé snížení dávky ribavirinu je o dalších 200 mg/den. Pacienti, jejichž 
dávka ribavirinu je snížena na 600 mg denně, budou užívat jednu tobolku 200 mg ráno 
a  dvě tobolky 200 mg večer.  

U dětí a dospívajících pacientů je první snížení dávky ribavirinu na 12 mg/kg/den, 
a  druhé snížení dávky ribavirinu na 8 mg/kg/den. 

Poznámka 2: U dospělých pacientů je první snížení dávky přípravku ViraferonPeg na 1 μg/kg/týden. 

Pokud je třeba, druhé snížení dávky přípravku ViraferonPeg je na 0,5 μg/kg/týden. 
U pacientů s přípravkem ViraferonPeg v monoterapii: pro snížení dávky postupujte 

podle pokynů pro redukci dávkování v monoterapii.  
U dětí a dospívajících pacientů je první snížení dávky přípravku ViraferonPeg na 
40 µg/m

2

/týden a druhé snížení dávky přípravku ViraferonPeg na 20 µg/m

2

/týden.  

 
Redukce dávky přípravku ViraferonPeg u dospělých lze dosáhnout buď snížením předepsaného 
objemu na polovinu, nebo užitím dávky o nižší síle, jak  ukazuje tabulka 2b. Redukce dávky 

přípravku ViraferonPeg se u dětí a dospívajících dosahuje dvoustupňovou úpravou doporučené dávky 
z původní počáteční dávky 60 

g/m

2

/týden na 40 

g/m

2

/týden a pak na 20 

g/m

2

/týden, pokud je 

třeba. 
 
Tabulka 2b  Dvoufázová redukce dávek přípravku ViraferonPeg při kombinované terapii  
 

u dospělých 

První redukce dávky přípravku  ViraferonPeg na 
1 µg/kg
 

Druhá redukce dávky přípravku  ViraferonPeg na 
0,5 µg/kg
 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

 

Síla 

přípravku 
Viraferon

Peg 

(µg/0,5 

ml) 

Podané 

množství

přípravk

Viraferon

Peg (µg) 

Podaný 

objem 

přípravk

Viraferon

Peg (ml) 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

Síla 

přípravku 
Viraferon

Peg 

(µg/0,5 

ml) 

Podané 

množství

přípravk

Viraferon

Peg (µg) 

Podaný 

objem 

přípravk

Viraferon

Peg (ml) 

 

< 40 

50  

35 

0.35 

< 40 

50  

20 

0.2 

40 – 50 

120 

48 

0.2 

40 – 50 

50  

25 

0.25 

51 – 64 

80  

56 

0.35 

51 – 64 

80 

32 

0.2 

65 – 75 

100 

70 

0.35 

65 – 75 

50  

35 

0.35 

76 – 85 

80  

80 

0.5 

76 – 85 

120 

48 

0.2 

86 - 105 

120  

96 

0.4 

86 – 105 

50  

50 

0.5 

> 105 

150 

105 

0.35 

> 105 

80  

64 

0.4 

 

Pokyny pro redukci dávkování přípravku ViraferonPeg v monoterapii u dospělých 
 
Pokyny pro úpravu dávkování u dospělých pacientů užívajících přípravek ViraferonPeg v monoterapii 
jsou shrnuty v tabulce 3a.  
 
Tabulka 3a Pokyny pro úpravu dávkování přípravku ViraferonPeg v monoterapii u dospělých 

na základě laboratorních parametrů 

Laboratorní hodnoty 

Snižte dávku přípravku 

ViraferonPeg na polovinu, 

pokud: 

Přerušte léčbu přípravkem 

ViraferonPeg, pokud: 

 
Neutrofily 
 

 

≥ 0,5 x 10

9

/l a < 0,75 x 10

9

/l 

 

< 0,5 x 10

9

/l 

 
Trombocyty 
 

 

≥ 25 x 10

9

/l a < 50 x 10

9

/l 

 

< 25 x 10

9

/l 

 
U dospělých pacientů užívajících 0,5 

g/kg přípravku ViraferonPeg v monoterapii lze snížení dávky 

provést snížením předepsaného objemu o polovinu, jak je uvedeno v tabulce 3b.  
 
Tabulka 3b Redukovaná dávka přípravku ViraferonPeg (0,25 

g/kg) při schématu 0,5 

g/kg 

v monoterapii u dospělých 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

Síla přípravku 

ViraferonPeg 

(

g/0,5ml) 

Podávané 

množství 

přípravku 

ViraferonPeg (

g) 

Podávaný objem 

přípravku ViraferonPeg 

(ml) 

30 - 35 

50* 

0,08 

36 - 45 

50* 

10 

0,1 

46 - 56 

50* 

13 

0,13 

57 - 72 

80* 

16 

0,1 

73 - 88 

50 

20 

0,2 

89 - 106 

50 

25 

0,25 

107 - 120** 

80 

32 

0,2 

Minimální možná dávka při podání perem je 0,2 ml. 
*   Nutno použít injekční lahvičku.  
** Pro pacienty > 120 kg se  dávka přípravku ViraferonPeg musí  vypočítat na základě individuální hmotnosti pacienta. 
K tomu může být potřeba kombinovat různé síly a objemy přípravku ViraferonPeg. 

 

U dospělých pacientů užívajících 1,0 

g/kg přípravku ViraferonPeg v monoterapii lze snížení dávky 

provést snížením předepsaného objemu o polovinu nebo použitím nižší síly, jak je uvedeno 
v tabulce 3c.  
 
Tabulka 3c  Redukovaná dávka přípravku ViraferonPeg (0,5 

g/kg) při schématu 1,0 

g/kg 

v monoterapii u dospělých 

 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

Síla přípravku 

ViraferonPeg 

(

g/0,5ml) 

Podávané 

množství 

přípravku 

ViraferonPeg (

g) 

Podávaný objem 

přípravku ViraferonPeg 

(ml) 

30 - 35 

50* 

15 

0,15 

36 - 45 

50* 

20 

0,20 

46 - 56 

50* 

25 

0,25 

57 - 72 

80 

32 

0,2 

73 - 88 

50 

40 

0,4 

89 - 106 

50 

50 

0,5 

107 - 120** 

80 

64 

0,4 

Minimální možná dávka při podání perem je 0,2 ml. 
*   Nutno použít injekční lahvičku.  
** Pro pacienty > 120 kg, se dávka přípravku ViraferonPeg musí  vypočítat na základě individuální hmotnosti pacienta. 
K tomu může být potřeba kombinovat různé síly a o bjemy přípravku ViraferonPeg. 

 
Speciální populace

 

Poškození funkce ledvin 
Monoterapie
  
Přípravek ViraferonPeg by měl být u pacientů se středně závažným až závažným ledvinným 
poškozením používán s opatrností. U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin (clearance 
kreatininu 30 - 50 ml/minutu) by měla být počáteční dávka přípravku ViraferonPeg snížena o 25 %. 
U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 15 – 29 ml/minutu) by měla být 

počáteční dávka přípravku ViraferonPeg snížena o 50 %. Údaje o použití přípravku ViraferonPeg 
u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/minutu nejsou k dispozici (viz bod 5.2). Pacienti se 
závažnou poruchou ledvin včetně pacientů na hemodialýze musí být pečlivě sledováni. Pokud se 
funkce ledvin během léčby zhorší, měla by být léčba přípravkem ViraferonPeg ukončena. 
 
Kombinovaná léčba  
Pacienti s clearance kreatininu < 50 ml/minutu nesmějí být léčeni  přípravkem ViraferonPeg 
v kombinaci s ribavirinem (viz SPC ribavirinu). Pacienti s poruchou funkce ledvin, kterým je 
přípravek ViraferonPeg podáván v kombinované léčbě, by měli být sledováni s větší pozorností 
s ohledem na možný rozvoj anemie. 
 

Poškození jater  
Bezpečnost a účinnost terapie přípravkem ViraferonPeg u pacientů se závažnou jaterní dysfunkcí 
dosud nebyly hodnoceny, a proto nesmí být přípravek ViraferonPeg těmto nemocným podáván. 
 
Starší pacienti (

 65 let)  

Nebyly zjištěny žádné změny farmakokinetiky přípravku ViraferonPeg v závislosti na věku. Z údajů 
o podání jednotlivé  dávky přípravku ViraferonPeg pacientům ve vyšším věku vyplývá, že není nutná 
úprava dávky ve vztahu k věku pacienta (viz bod 5.2). 
 
Pediatrická populace  
Přípravek ViraferonPeg lze užívat v kombinaci s ribavirinem u pediatrických pacientů ve věku 3 let 
a starších. 
 
Způsob podání 
Přípravek ViraferonPeg se má podávat jako subkutánní injekce. Informace o zvláštním zacházení viz 
bod 6.6. Pokud lékař rozhodne, že je to vhodné mohou si pacienti přípravek ViraferonPeg injikovat 
sami, s další lékařskou péčí v případě potřeby. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

 

10 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kterýkoli z interferonů nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v bodě 6.1; 

Závažná preexistující srdeční choroba v anamnéze, včetně nestabilní nebo nekontrolované 
choroby srdeční v předchozích šesti měsících (viz bod 4.4); 

Vážný, oslabující zdravotní stav; 

Autoimunitní  hepatitida nebo autoimunitní choroba v anamnéze; 

Závažná jaterní dysfunkce nebo dekompenzovaná jaterní cirhóza; 

Preexistující onemocnění štítné žlázy, které nelze konvenční léčbou upravit; 

Epilepsie  a/nebo snížená funkce centrálního nervového systému (CNS); 

HCV-HIV  pacienti s cirhózou a při Child-Pughově skóre ≥ 6; 

Kombinace přípravku ViraferonPeg s telbivudinem. 

 
Pediatrická populace 

Existující závažné psychiatrické onemocnění nebo závažné psychiatrické onemocnění 
v anamnéze, zejména těžké deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu. 

 
Kombinovaná léčba  
Prostudujte si také SPC ribavirinu  a bocepreviru, pokud je přípravek ViraferonPeg podáván 
v kombinované léčbě u pacientů s chronickou hepatitidou C. 

 

11 

 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Účinky na psychiku a centrální nervový systém (CNS)  

U některých pacientů byly během léčby přípravkem ViraferonPeg pozorovány závažné účinky na 
CNS, zejména deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy, a to i po ukončení léčby, zejména během 
následného 6-ti měsíčního období sledování. U interferonů alfa byly pozorovány další účinky na CNS, 
včetně agresivního chování (někdy namířeného proti druhým, jako jsou vražedné myšlenky), 
bipolárních poruch, mánie, zmatenosti a změn duševního stavu. Pacienti by měli být pečlivě sledováni 
pro případné známky nebo příznaky psychiatrických poruch. Pokud se takové příznaky objeví, musí 

ošetřující lékař brát v úvahu potenciální závažnost těchto nežádoucích účinků a měl by zvážit nutnost 
jejich adekvátní léčby. Pokud psychiatrické symptomy přetrvávají nebo se zhoršují, nebo jsou zjištěny 
sebevražedné nebo vražedné myšlenky, doporučuje se léčbu s přípravkem ViraferonPeg přerušit 
a u pacienta pokračovat s odpovídající psychiatrickou léčbou. 
 
Pacienti s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným psychiatrickým 
onemocněním v anamnéze 
Jestliže se u dospělých pacientů s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se 
závažným psychiatrickým onemocněním v anamnéze usoudí, že je nezbytná léčba peginterferonem 
alfa-2b, měla by být zahájena  pouze po zajištění  odpovídajících individuálních diagnostických 
a terapeutických opatření k léčbě psychiatrického stavu. 
- U dětí a dospívajících s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným 
psychiatrickým onemocněním v anamnéze je užívání přípravku ViraferonPeg kontraindikováno (viz 
bod 4.3). U dětí a dospívajících léčených interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem byly 
v průběhu léčby a během 6-měsíčního následného sledování po léčbě oproti dospělým pacientům 
častěji hlášeny sebevražedné myšlenky nebo pokusy (2,4 % oproti 1 %). Stejně jako u dospělých 

pacientů, u dětí a dospívajících docházelo k jiným psychiatrickým nežádoucím příhodám (např. 
depresi, emoční labilitě a spavosti). 
 
Pacienti s užíváním/zneužíváním psychoaktivních látek 
U pacientů s infekcí HCV, kteří současně trpí poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních 
látek (alkohol, konopí atd.) je při léčbě interferonem alfa zvýšené riziko  rozvoje psychiatrických 
poruch nebo zhoršení stávajících psychiatrických poruch. Pokud je léčba interferonem alfa 
považována u těchto pacientů za nezbytnou, má být pečlivě posouzena přítomnost psychiatrických 
komorbidit a rizika užívání jiných psychoaktivních látek. Pokud je to nezbytné, je třeba při vyšetření, 
léčbě a sledování pacienta zvážit interdisciplinární přístup se zapojením psychiatra nebo odborníka na 

závislosti. Pacienta je třeba pečlivě sledovat v průběhu léčby a dokonce i po přerušení léčby. 
Doporučuje se včasný zásah při opětovném nástupu nebo při rozvoji psychiatrických poruch. 
 
Růst a vývoj (děti a dospívající) 

V průběhu léčby, která trvala až 48 týdnů, byl u pacientů ve věku 3 až 17 let častý pokles tělesné 
hmotnosti a inhibice  růstu. Dlouhodobé údaje dostupné u dětí léčených kombinací pegylovaný 
interferon/ribavirin naznačují podstatné zpomalení růstu. Třicet dva procent (30/94) subjektů vykázalo 
5 let po dokončení léčby pokles o > 15 percentilů v percentilu „výška k věku“ (viz body 4.8 a 5.1). 
 
Individuální hodnocení poměru přínosu/rizika u dětí  
Očekávaný prospěch z léčby by se měl pečlivě zvážit oproti zjištěním týkajícím se bezpečnosti u dětí 
a dospívajících, která vyplývají z klinických hodnocení (viz body 4.8 a 5.1). 

Je důležité vzít v úvahu, že kombinovaná léčba navodila inhibici růstu, která u některých 

pacientů vedla k nižší tělesné výšce. 

Toto riziko by se mělo zvážit oproti charakteristikám onemocnění u dítěte, například známkám 
progrese nemoci (zejména fibróze), komorbiditám, které mohou negativně ovlivnit progresi 
nemoci (např. HIV koinfekci), i proti prognostickým faktorům odpovědi (genotypu HCV 
a virové náloži) 

 

 

12 

Pokud je to jen možné, dítě by mělo být léčeno po pubertálním růstovém spurtu, aby se snížilo riziko 

inhibice růstu. I když jsou údaje omezené, nebyly v observační studii s následným pozorováním 
trvajícím 5 let zaznamenány žádné důkazy dlouhodobých účinků na pohlavní zrání. 
 
U některých pacientů léčených vyššími dávkami pro onkologické indikace, obvykle pak u pacientů ve 

vyšším věku, byla pozorována významnější otupělost a kóma, včetně případů encefalopatie. Třebaže 
většinou jde o účinky reverzibilní, u některých pacientů trvala úprava až tři týdny. Velmi vzácně se při 
léčbě vysokými dávkami interferonu alfa objevily  záchvaty. 
 
Všichni sledovaní pacienti ve vybraných klinických studiích s chronickou hepatitidou C podstoupili 
před zavedením léčby jaterní biopsii, ale v některých případech (tj. pacienti s genotypem 2 a 3) může 
léčba probíhat bez histologického ověření. Běžné léčebné postupy by se měly konzultovat, zda je 
jaterní biopsie potřebná před zahájením léčby. 
 

Akutní přecitlivělost  
Akutní reakce z přecitlivělosti  (např. urtikarie, angioedém, bronchokonstrikce, anafylaxe) byly při 
léčbě interferonem alfa-2b pozorovány vzácně. Pokud se taková reakce při podávání přípravku 
ViraferonPeg vyskytne, přerušte léčbu a neprodleně zahajte vhodnou terapii. Přechodně se objevující 
exantémy nevyžadují přerušení léčby. 
 
Kardiovaskulární systém  
Podobně jako při léčbě interferonem alfa-2b je i při podávání přípravku ViraferonPeg vyžadováno 
pečlivě monitorovat dospělé pacienty, kteří mají v anamnéze městnavé srdeční selhání, infarkt 
myokardu a/nebo dřívější či současné poruchy srdečního rytmu. U pacientů s preexistujícími 
srdečními obtížemi se doporučuje provést ještě před zahájením léčby a poté i v jejím průběhu 

elektrokardiografické vyšetření. Srdeční arytmie (především supraventrikulární) obvykle dobře reagují 
na konvenční léčbu, v některých případech však mohou vyžadovat přerušení léčby přípravkem 
ViraferonPeg. Nejsou k dispozici žádné údaje u dětí a dospívajících se srdečním onemocněním 
v anamnéze. 
 
Selhání jater 
Přípravek ViraferonPeg zvyšuje u pacientů s cirhózou riziko dekompenzace jater a smrti. Jako při 
léčbě všemi interferony, přerušte užívání přípravku ViraferonPeg u těch pacientů, u kterých se 
prodlužují markery koagulace, což může být známkou jaterní dekompenzace. Jaterní enzymy a jaterní 
funkce musí být u cirhotických pacientů pečlivě sledovány. 
 
Pyrexie  
Pyrexie může být součástí tzv. chřipkového (flu-like) syndromu, jehož výskyt je při léčbě interferony 
relativně častý; je třeba vyloučit ostatní možné příčiny přetrvávající pyrexie. 
 
Hydratace  

U pacientů léčených přípravkem ViraferonPeg je nutno zajistit  adekvátní hydrataci, neboť u některých 
nemocných léčených alfa-interferony byla zaznamenána hypotenze v důsledku deplece tekutin. 
Náhrada tekutin může být nezbytná. 
 
Změny na plicích 

U pacientů léčených interferonem alfa se ojediněle  vyskytly plicní infiltráty, pneumonitidy 
a pneumonie, v některých případech s fatálním koncem. U každého pacienta, u kterého se projeví 
pyrexie, kašel, dušnost či respirační příznaky, musí být proveden rentgen hrudníku. Jestliže rentgen 
hrudníku ukáže přítomnost plicních infiltrátů nebo je zjištěno  zřejmé zhoršení funkce plic, je třeba 
pacienta pečlivě sledovat a případně přerušit podávání interferonu alfa. Zmírnění až ústupu 

pulmonálních nežádoucích účinků lze dosáhnout okamžitým přerušením podávání interferonu alfa 
a zahájením léčby kortikosteroidy. 
 
Autoimunitní onemocnění  
Při léčbě interferony alfa byl zaznamenán vznik autoprotilátek a autoimunitních poruch. Pacienti 
predisponovaní k rozvoji autoimunitních poruch jsou vystaveni vyššímu riziku. Nemocné se 

 

13 

známkami a příznaky odpovídajícími autoimunitnímu onemocnění je třeba pečlivě vyšetřit a znovu 
zhodnotit poměr potenciálního přínosu a rizika pokračující terapie interferonem (viz též bod 4.4 
Změny funkce štítné žlázy a bod 4.8). 
Mezi  pacienty s chronickou hepatitidou C léčenými interferonem byly hlášeny případy Vogtova-
Koyanagiho-Haradova  (VKH)  syndromu. Jedná se o granulomatózní zánětlivé onemocnění postihující 
oči, sluchový aparát, mozkomíšní pleny a kůži. Při podezření na VKH  syndrom by se měla antivirová 
léčba vysadit a zvážit terapie kortikosteroidy (viz bod 4.8). 
 
Poruchy zraku  
Vzácně byly uváděny po terapii interferony alfa poruchy zraku (viz bod 4.8), včetně krvácení do 
sítnice, retinálních exsudátů, serózního odchlípení sítnice a okluze retinální tepny či žíly. Všichni 
pacienti by měli mít provedeno základní vyšetření zraku. Také každý léčený pacient, který si začne 

stěžovat na poruchy zraku, včetně ztráty ostrosti vidění nebo zmenšení vizuálního pole musí být okamžitě 
a důkladně vyšetřen. Během terapie přípravkem ViraferonPeg se doporučují pravidelná vyšetření 
zraku, zejména u pacientů s chorobami, které by mohly mít souvislost s retinopatií, jako např. diabetes 
mellitus nebo hypertenze. Mělo by být zváženo přerušení podávání přípravku ViraferonPeg u těch 
pacientů, u nichž se nově objeví nebo zhorší poruchy zraku. 
 
Změny funkce štítné žlázy  
U dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferony alfa se zřídka objeví 
abnormality funkce štítné žlázy, ať už jde o hypotyreózu či hypertyreózu. Přibližně u 21 % dětí 
léčených kombinovanou léčbou ViraferonPeg/ribavirin došlo ke zvýšení thyreotropního hormonu 

(TSH). U dalších přibližně 2 % nastal přechodný pokles pod dolní limit normálu. Před začátkem léčby 
přípravkem ViraferonPeg musí být zhodnoceny hladiny TSH a jakékoli  v této době zjištěné 
abnormality štítné žlázy musí být léčeny konvenční léčbou. Pokud se u pacienta v průběhu léčby 
vyskytnou symptomy, odpovídající možné dysfunkci štítné žlázy, vyšetřete hladiny TSH. 
V přítomnosti této dysfunkce lze v podávání přípravku ViraferonPeg pokračovat jen tehdy, lze-li 
pomocí léku udržet hodnoty TSH v rámci normálního rozmezí. Pro zjištění dysfunkce štítné žlázy by 

děti a dospívající pacienti měli být monitorováni každé 3 měsíce (např. TSH). 
 
Metabolické poruchy  
Byla  pozorována hypertriglyceridemie a zhoršení hypertriglyceridemie, někdy závažné. Proto se 
doporučuje monitorovat hladiny lipidů. 
 
Koinfekce HCV/HIV 
Mitochondriální toxicita a laktátová acidóza 
U pacientů infikovaných HIV, kteří dostávají souběžně vysoce aktivní anti-retrovirovou léčbu (Highly 
Active Anti-Retroviral Therapy - HAART) může vzrůstat riziko vývoje laktátové acidózy. Opatrnosti je 
třeba v případě přidání přípravku ViraferonPeg a ribavirinu k HAART  terapii (viz SPC ribavirinu).  
 
Jaterní dekompenzace u pacientů infikovaných současně HCV/HIV s pokročilou cirhózou 
U pacientů s pokročilou cirhózou, infikovaných současně HCV a HIV, kteří dostávají HAART terapii, 
může vzrůstat riziko jaterní dekompenzace a smrti. Přidání léčby alfa interferony samotnými nebo 
v kombinaci s ribavirinem může riziko  u této skupiny pacientů zvýšit. Další vstupní faktory 
u koinfikovaných pacientů, které mohou být spojeny s vyšším rizikem jaterní dekompenzace, zahrnují 
léčbu didanosinem a zvýšenou koncentraci bilirubinu v séru. 
Koinfikovaní  pacienti léčení současně anti-retrovirovou (ARV) léčbou a léky proti hepatitidě  by měli 
být přísně sledováni, se stanovováním jejich Child-Pughova skóre během léčby. U pacientů s progresí 
do jaterní dekompenzace by měla být léčba proti hepatitidě okamžitě přerušena a ARV léčba 
přehodnocena. 
 
Hematologické abnormality u pacientů infikovaných současně HCV/HIV 

U pacientů se současnou infekcí HCV/HIV léčených peginterferonem alfa-2b/ribavirinem a HAART 
může být oproti pacientům infikovaným pouze HCV  zvýšeno riziko rozvoje hematologických 
abnormalit (například neutropenie, trombocytopenie a anemie). Ačkoliv většinu z nich lze zvládnout 
snížením dávky, je u této skupiny pacientů nutné důkladné monitorování hematologických parametrů 
(viz bod 4.2 a pod „Laboratorní testy“ a bod 4.8). 

 

14 

U pacientů léčených zidovudinem a kombinovanou terapií přípravku ViraferonPeg s ribavirinem 
a zidovudinem je zvýšeno riziko rozvoje anemie, současné užívání této kombinace se zidovudinem se 

proto nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Pacienti s nízkými počty CD4 
U pacientů infikovaných současně HCV/HIV jsou k dispozici omezené údaje o účinnosti 
a bezpečnosti (N=25) od subjektů s počtem CD4 menším než 200 buněk/μl. V léčbě pacientů 
s nízkými počty CD4 je proto nutno postupovat opatrně. 
 

Nahlédněte, prosím, do příslušných SPC antiretrovirových léčivých přípravků, které budou užívány 
souběžně s léčbou HCV, kvůli povědomí o toxických účincích specifických pro každý přípravek 
a jejich  zvládání a kvůli  možnosti překrývání toxických účinků s přípravkem ViraferonPeg 
a ribavirinem. 
 
HCV/HBV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a C léčených interferonem byly hlášeny případy 
reaktivace onemocnění hepatitidou B (některé s vážnými následky). Frekvence takové reaktivace se 
zdá být nízká. 
Před zahájením léčby interferonem u hepatitidy C mají být všichni pacienti vyšetřeni na hepatitidu B; 
pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B  a C musí být následně sledováni a léčeni podle 
současných klinických pokynů. 
 

Onemocnění zubů a periodontu 
U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku ViraferonPeg s ribavirinem bylo hlášeno 
poškození zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací 
přípravku ViraferonPeg s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznice 
ústní dutiny. Pacienti by si měli důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní 
prohlídky. U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se tato reakce objeví, je vhodné 

doporučit důkladně si poté vypláchnout ústa. 
 
Příjemci transplantovaných orgánů  
U příjemců transplantovaných jater nebo jiných orgánů nebyla účinnost a bezpečnost samotného 
přípravku ViraferonPeg nebo v kombinaci s ribavirinem při léčbě hepatitidy C studována. Předběžná 

data ukazují, že léčba interferonem alfa může být spojena se zvýšeným počtem odmítnutí ledvinového 
štěpu. Bylo také hlášeno odmítnutí jaterního štěpu. 
 
Ostatní  
Vzhledem  k některým zprávám o tom, že interferon alfa-2b může exacerbovat preexistující 

onemocnění psoriázou a sarkoidózou, doporučuje se podávat přípravek ViraferonPeg pacientům 
s psoriázou a sarkoidózou pouze tehdy, převýší-li očekávaný prospěch možné riziko. 
 
Laboratorní testy  
U všech pacientů musí být před zahájením léčby provedeny standardní hematologická a biochemická 
vyšetření a test funkce štítné žlázy. Za přijatelné výchozí hodnoty před zahájením léčby přípravkem 
ViraferonPeg jsou považovány následující hodnoty: 
 

 

Trombocyty 

 100 000/mm

 

Neutrofily 

 1 500/mm

3

 

 

TSH 

v rámci normálního rozmezí 

 
Laboratorní vyšetření se provádí ve 2. a 4. týdnu léčby a potom periodicky podle potřeby klinického 
průběhu léčby. V průběhu léčby by se měla periodicky měřit HCV-RNA  (viz bod 4.2). 
 
Dlouhodobá udržovací léčba 
V klinickém hodnocení bylo prokázáno, že peginterferon alfa-2b podáván v nízké dávce (0,5 µg/kg/týden) 

není účinný v dlouhodobé udržovací monoterapii (o střední délce léčby 2,5 roku) za účelem prevence 
progrese onemocnění u nereagujících pacientů s kompenzovanou cirhózou. V porovnání s neléčenými 

 

15 

pacienty nebylo zaznamenáno žádné statisticky významné ovlivnění doby do vzniku první klinické 
příhody (hepatální dekompenzace, hepatocelulární karcinom, úmrtí a/nebo transplantace jater). Přípravek 
ViraferonPeg by proto neměl být používán k dlouhodobé udržovací terapii. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku ViraferonPeg 
Pacienti se vzácně se vyskytujícími dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy-
galaktózy nebo insuficiencí sacharázy-izomaltázy by neměli tento přípravek používat. 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,7 ml, t.j. v podstatě je bez 
sodíku. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Telbivudin 
Klinická  studie hodnotící podávání kombinace telbivudinu 600 mg denně se subkutánně podávaným 
pegylovaným interferonem alfa-2a v dávce 180 mikrogramů 1x týdně ukazuje, že tato kombinace je 
spojena se zvýšeným rizikem vzniku periferní neuropatie. Mechanizmus vedoucí k těmto příhodám 

není znám (viz body 4.3, 4.4 a 4.5 SPC telbivudinu). Navíc nebyla prokázána bezpečnost a účinnost 
telbivudinu  v kombinaci s interferony při léčbě chronické hepatitidy typu B. Z toho důvodu je 
kombinace přípravku ViraferonPeg s telbivudinem kontraindikována (viz bod 4.3). 
 
Methadon  
U pacientů s chronickou hepatitidou typu C, kteří byli na stabilní metadonové udržovací léčbě a nebyli 

doposud léčeni peginterferonem alfa-2b, zvýšilo přidání 1,5 mikrogramu/kg/týden přípravku 
ViraferonPeg podkožně po dobu 4 týdnů AUC  R-metadonu přibližně  o 15 % (95 % CI pro procento 
AUC přibližně  103 – 128 %). Klinický význam tohoto nálezu není znám; pacienti by však měli být 
sledováni s ohledem na možný výskyt známek a příznaků jak prohloubeného sedativního účinku, tak i 
respirační deprese. Zvláště u pacientů s vysokými dávkami metadonu by mělo být  

zváženo riziko prodloužení QTc. 
 
Vliv peginterferonu alfa-2b na současně podávané léky 
 
Potenciální interakce peginterferonu alfa-2b (ViraferonPeg) na substráty metabolických enzymů byla 
hodnocena ve 3 farmakologických studiích s vícenásobnými dávkami. V těchto studiích byly 
zkoumány vlivy peginterferonu alfa-2b (ViraferonPeg) v režimech s vícenásobnými dávkami 
u subjektů s hepatitidou C (1,5 μg/týden) nebo na zdravých subjektech (1 μg/týden nebo 3 μg/týden) 
(tabulka 4). Klinicky významná farmakokinetická interakce mezi peginterferonem alfa-2b 
(ViraferonPeg) a tolbutamidem, midazolamem  nebo dapsonem nebyla pozorována; proto při podávání 
peginterferonu alfa-2b (ViraferonPeg) spolu s léky metabolizovanými CYP2C9, CYP3A4 
a N-acetyltransferázou není nutná žádná úprava dávkování. Současné podávání peginterferonu alfa-2b 
(ViraferonPeg) s kofeinem nebo desipraminem mírně zvýšilo  expozici kofeinu a desipraminu. Pokud 
je pacientům podáván ViraferonPeg s léky metabolizovanými  CYP1A2  nebo CYP2D6, je 
nepravděpodobné, že míra poklesu aktivity cytochromu P 450 bude mít klinický význam s vyjímkou 
léků, které mají úzký terapeutický index (tabulka 5). 
 
Tabulka 4  Vliv peginterferonu alfa-2b na současně podávané léky 
Současně podávané 
léky 

Dávka 
peginterferonu 
alfa-2b 

Studovaná 
populace 

Poměr geometrických 

průměrů (poměr s/bez 
peginterferonu alfa-2b) 
AUC 
(90 % CI) 

C

max

 

(90 % CI) 

Kofein 
(substrát CYP1A2) 

1,5 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Subjekty 
s chronickou 
hepatitidou C 
(N=22) 

1,39 
(1,27; 1,51) 

1,02 
(0,95; 1,09) 

 

16 

Současně podávané 
léky 

Dávka 
peginterferonu 
alfa-2b 

Studovaná 
populace 

Poměr geometrických 
průměrů (poměr s/bez 
peginterferonu alfa-2b) 
AUC 
(90 % CI) 

C

max

 

(90 % CI) 

1 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=24) 

1,18 
(1,07; 1,31) 

1,12 
(1,05; 1,19) 

3 μg/kg/týden  
(2 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=13) 

1,36  
(1,25; 1,49) 

1,16  
(1,10; 1,24) 

Tolbutamid 
(substrát CYP2C9) 

1,5 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Subjekty 
s chronickou 
hepatitidou C 
(N=22) 

1,1# 
(0,94; 1,28) 

NA 

1 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=24) 

0,90# 
(0,81; 1,00) 

NA 

3 μg/kg/týden  
(2 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=13) 

0,95 
(0,89; 1,01) 

0,99 
(0,92; 1,07) 

Dextromethorfan 
hydrobromid 
(substrát CYP2D6 
a CYP3A) 

1,5 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Subjekty 
s chronickou 
hepatitidou C 
(N=22) 

0,96## 
(0,73; 1,26) 

NA 

1 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=24) 

2,03# 
(1,55; 2,67) 

NA 

Desipramin 
(substrát CYP2D6) 

3 μg/kg/týden  
(2 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=13) 

1,30 
(1,18; 1,43) 

1,08 
(1,00; 1,16) 

Midazolam 
(substrát CYP3A) 

1,5 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Subjekty 
s chronickou 
hepatitidou C 
(N=24) 

1,07 
(0,91; 1,25) 

1,12 
(0,94; 1,33) 

1 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=24) 

1,07 
(0,99; 1,16) 

1,33 
(1,15; 1,53) 

3 μg/kg/týden  
(2 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=13) 

1,18 
(1,06; 1,32) 

1,24 
(1,07; 1,43) 

Dapson 
(substrát 
N-acetyltransferázy) 

1,5 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Subjekty 
s chronickou 
hepatitidou C 
(N=24) 

1,05 
(1,02; 1,08) 

1,03 
(1,00; 1,06) 

# Vypočteno ze shromážděných dat moči v intervalu 48 hod 
## Vypočteno ze shromážděných dat moči v intervalu 24 hod 

 

 

17 

Tabulka 5

 

Opatření při současném podávání (ViraferonPeg musí být s následujcícmi léky 
podáván s opatrností) 

Léky 

Známky, příznaky a léčba 

Mechanismus a rizikové faktory 

Theofylin 

Společné podávánání theofylinu 
s přípravkem (ViraferonPeg) může 
zvýšit koncentrace theofylinu 
v krvi. Doporučuje se opatrné 
společné podávání theofylinu 
s přípravkem (ViraferonPeg). Při 

společném podávání s přípravkem 
(ViraferonPeg) je nezbytné 
prostudovat příbalové informace 
theofylinu. 

Metabolismus theofylinu je 

potlačen inhibičním účinkem 
přípravku (ViraferonPeg) na 
CYP1A2. 

Thioridazin 

Společné podávánání thioridazinu 
s přípravkem (ViraferonPeg) může 
zvýšit koncentrace thioridazinu 
v krvi. Doporučuje se opatrné 

společné podávání thioridazinu 
s přípravkem (ViraferonPeg). Při 
společném podávání s přípravkem 
(ViraferonPeg) je nezbytné 
prostudovat příbalové informace 
thioridazinu. 

Metabolismus thioridazinu  je 
potlačen inhibičním účinkem 
přípravku (ViraferonPeg) na 
CYP2D6. 

Theofylin, 
antipyrin, 
warfarin
 

Při podávání v kombinaci s jinými 
interferonovými přípravky byla 

hlášena elevace koncentrací těchto 
léků v krvi, proto je třeba 
opatrnosti. 

Metabolismus jiných léků v játrech 
může být potlačen. 

Zidovudin 

Při podávání v kombinaci s jinými 
interferonovými přípravky může 
být zesílen supresivní vliv na fuknci 
kostní dřeně a může se zhoršit 
redukce krevních buněk, jako je 
pokles leukocytů. 

Mechanismus účinku není znám, 
ale má se za to, že oba léky mají 
depresivní účinky na kostní dřeň. 

Imunosupresivní léčba 

Při podávání v kombinaci s jinými 
interferonovými přípravky může 

být účinek imunosupresivní léčby 
u pacientů po transplantaci (ledvin, 
kostní dřeně, atd.) oslabený. 

Má se za to, že mohou být 
vyvolány reakce rejekce 
implantátu. 

 
Ve farmakokinetických studiích s vícečetnými dávkami nebyly mezi přípravkem ViraferonPeg 
a ribavirinem zjištěny  žádné farmakokinetické interakce. 
 
Koinfekce HCV/HIV 
 
Nukleosidová analoga 
Užívání nukleosidových analogů, samotných nebo v kombinaci s ostatními nukleosidy, vedlo ke 

vzniku laktátové acidózy. Z pohledu farmakologie ribavirin zvyšuje fosforylaci purinových nukleosidů 
in vitro. Tato aktivita by mohla potencovat riziko laktátové acidózy indukované analogy purinových 
nukleosidů (např. didanosin nebo abakavir). Společné podávání ribavirinu a didanosinu se 
nedoporučuje. Byla zaznamenána hlášení mitochondriální toxicity, zvláště laktátové acidózy 
a pankreatitidy, některá z nich fatální (viz SPC ribavirinu). 
 
U ribavirinu byla hlášena exacerbace anemie, pokud se jako součást léčebného schématu HIV podával 
zidovudin, přesný mechanizmus tohoto jevu však zatím není vysvětlen. Současné užívání ribavirinu se 
zidovudinem se nedoporučuje kvůli zvýšenému riziku  anemie (viz bod 4.4). Je třeba zvážit nahrazení 

 

18 

zidovudinu v kombinačním schématu již zavedené antiretrovirové terapie (ART). Je to obzvlášť 
důležité u pacientů s anamnézou anemie navozené zidovudinem. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen 
Přípravek ViraferonPeg se doporučuje podávat ženám ve fertilním věku pouze, pokud budou používat 
během léčby účinnou antikoncepci. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem 
U pacientek nebo u partnerek mužských pacientů, kteří užívají přípravek ViraferonPeg v kombinaci 
s ribavirinem, je třeba krajní opatrnosti k zabránění otěhotnění. Ženy ve fertilním věku musí během 
léčby a po dobu 4 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Mužští pacienti nebo 
jejich partnerky musí během léčby a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci (viz 
SPC ribavirinu). 
 

Těhotenství 
Adekvátní údaje o podávání interferonu alfa 2-b těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na 
zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). U primátů interferon alfa-2b vykazoval 

abortivní účinky. Je pravděpodobné, že přípravek ViraferonPeg bude mít stejný účinek.  
Potenciální riziko pro člověka není známé. Přípravek ViraferonPeg by se měl používat v těhotenství 
pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem 
Ribavirin podávaný v průběhu těhotenství působí závažné vrozené vady, proto je u těhotných žen léčba 
ribavirinem  kontraindikována. 
 
Kojení   
Není dosud známo, zda je kterákoli ze složek přípravku vylučována do mateřského mléka. Vzhledem 

k potenciálním nežádoucím účinkům na kojené dítě by se kojení mělo před zahájením léčby přerušit. 
 
Fertilita 
Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se potenciálních účinků při léčbě přípravkem ViraferonPeg na 
mužskou nebo ženskou fertilitu. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientům, u nichž se v průběhu léčby přípravkem ViraferonPeg projeví zvýšená únava, somnolence 
nebo zmatenost, by mělo být doporučeno vyvarovat se po dobu terapie řízení motorových vozidel 
i obsluhy strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Dospělí 
Trojkombinace 
Prostudujte si prosím SPC bocepreviru. 
 
Dvojkombinace a monoterapie 

Souhrn bezpečnostního profilu 
Nejčastějšími nežádoucími účinky ve vztahu k léčbě hlášenými v průběhu klinických hodnocení 
přípravku ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem u dospělých, pozorovanými u více než poloviny 
hodnocených subjektů, byly únava, bolest hlavy a reakce v místě vpichu. Další nežádoucí účinky 
hlášené u více než 25 % subjektů zahrnovaly nevolnost, zimnici, nespavost, anemii, pyrexii, bolest 

svalů, slabost, bolest, vypadávání vlasů, anorexii, pokles tělesné hmotnosti, depresi, vyrážku 
a podrážděnost. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly většinou mírného až středně závažného 
stupně a bylo možné je zvládnout bez nutnosti úpravy dávek či přerušení léčby. Únava, vypadávání 
vlasů, svědění, nevolnost, anorexii, pokles tělesné hmotnosti, podrážděnost a nespavost se vyskytují 

 

19 

u pacientů léčených monoterapií přípravkem ViraferonPeg ve významně menší míře, než u pacientů 
léčených kombinovanou terapií (viz tabulka 6). 
 

 

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků 
V klinických hodnoceních nebo během sledování po uvedení na trh byly u dospělých pacientů 
léčených peginterferonem alfa-2b, včetně monoterapie přípravkem ViraferonPeg nebo kombinace 
ViraferonPeg/ribavirin  hlášeny následující nežádoucí účinky ve vztahu k léčbě. Tyto účinky jsou 
seřazeny v tabulce 6 podle třídy orgánového systému a frekvence (velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 

až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné 
(< 1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit).  
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 
Tabulka 6 

Nežádoucí účinky hlášené v klinických hodnoceních nebo během sledování po 
uvedení na trh u dospělých pacientů léčených peginterferonem alfa-2b, včetně 
monoterapie přípravkem ViraferonPeg nebo kombinace přípravku 
ViraferonPeg + ribavirin 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 

Virové  infekce

*

,

 

faryngitida

*

 

Časté: 

Bakteriální  infekce (včetně sepse), mykotická infekce, chřipka, infekce 
horních cest dýchacích, bronchitida, herpes simplex, sinusitida, zánět 
středouší, rinitida 

Méně časté: 

Infekce v místě vpichu injekce, infekce dolních cest dýchacích 

Není známo: 

Reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů s koinfekcí 
HCV/HBV 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 

Anemie, neutropenie 

Časté: 

Hemolytická anemie, leukopenie, trombocytopenie, lymfadenopatie 

Velmi  vzácné: 

Aplastická anemie 

Není známo: 

Čistá aplazie červené řady 

Poruchy imunitního systému 
Méně časté: 

Přecitlivělost na léky 

Vzácné: 

Sarkoidóza 

Není známo: 

Akutní reakce přecitlivělosti včetně angioedému, anafylaxe 
a anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, idiopatická 
trombocytopenická purpura, trombotická trombocytopenická purpura, 
systémový lupus erytematodes 

Endokrinní poruchy 
Časté: 

Hypotyreóza, hypertyreóza 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 

Anorexie 

Časté: 

Hypokalcémie, hyperurikémie, dehydratace, zvýšená chuť k jídlu 

Méně časté: 

Diabetes mellitus, hypertriglyceridémie 

Vzácné: 

Diabetická ketoacidóza 

Psychiatrické poruchy 
Velmi  časté: 

Deprese, úzkost

*

, emoční labilita

*

, narušené soustředění, nespavost 

Časté: 

Agresivita, agitovanost, hněv, změna nálady, abnormální chování, 

nervozita, porucha spánku, snížené libido, apatie, abnormální sny, pláč 

Méně časté: 

Sebevražda, pokus o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, psychóza, 
halucinace, panická ataka 

Vzácné: 

Bipolární  poruchy 

 

20 

Není známo: 

Vražedné myšlenky, mánie 

Poruchy nervového systému 
Velmi  časté: 

Bolest hlavy, závrať 

Časté: 

Amnézie, porucha paměti, synkopa, migréna, ataxie, zmatenost, 
neuralgie, parestézie, hypestezie, hyperestezie, hypertonie, spavost, 
porucha pozornosti, třes, dysgeuzie 

Méně časté: 

Neuropatie, periferní neuropatie 

Vzácné: 

Konvulze 

Velmi  vzácné: 

Cerebrovaskulární krvácení, cerebrovaskulární ischemie, encefalopatie 

Není známo: 

Obrna lícního nervu, mononeuropatie 

Poruchy oka 
Časté: 

Poruchy zraku, rozmazané vidění, fotofobie, konjunktivitida, 

podráždění oka, porucha slz, bolest oka, suché oko 

Méně časté: 

Retinální  exsudáty 

Vzácné: 

Zhoršení zrakové ostrosti nebo výpadek v zorném poli, krvácení do 
sítnice, retinopatie, okluze retinální tepny, okluze retinální  žíly, 
neuritida optiku, edém papily, makulární edém 

Není známo 

Serózní odchlípení sítnice 

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté: 

Narušení/ztráta sluchu, tinitus, vertigo 

Méně časté: 

Bolest  ucha 

Srdeční poruchy 
Časté: 

Palpitace, tachykardie 

Méně časté: 

Infarkt myokardu 

Vzácné: 

Městnavé srdeční selhání, kardiomyopatie, arytmie, perikarditida 

Velmi  vzácné: 

Srdeční ischemie 

Není známo: 

Perikardiální výpotek  

Cévní poruchy 
Časté: 

Hypotenze, hypertenze, zrudnutí 

Vzácné: 

Vaskulitida 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Velmi  časté: 

Dušnost

*

, kašel

*

 

Časté: 

Dysfonie, epistaxe, respirační porucha, kongesce dýchacích cest, 
kongesce vedlejších nosních dutin, nosní kongesce, rýma, zvýšená 
sekrece v horních cestách dýchacích, faryngolaryngeální bolest 

Velmi  vzácné: 

Intersticiální plicní choroba 

Není známo: 

Plicní fibróza, plicní arteriální hypertenze

#

 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 

Zvracení

*

, nevolnost, bolest břicha, průjem, sucho v ústech* 

Časté: 

Dyspepsie, gastroezofageální refluxní choroba, stomatitida, ulcerace v 
ústech, glosodynie, krvácení z dásní, zácpa, plynatost, hemoroidy, 
cheilitida,  abdominální distenze, gingivitida,  glositida, porucha zubů 

Méně časté: 

Pankreatitida, bolest v ústech 

Vzácné: 

Ischemická kolitida 

Velmi  vzácné: 

Ulcerózní kolitida 

Není známo 

Pigmentace jazyka 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 

Hyperbilirubinemie,  hepatomegalie 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 

Alopecie, svědění

*

, suchá kůže

*

, vyrážka

*

 

 

21 

Časté: 

Psoriáza, reakce fotosenzitivity, makulopapulární exantém, dermatitida, 
erytematózní exantém, ekzém, noční pocení, hyperhidróza, akné, 
furunkl, erytém, urtikárie, abnormální struktura vlasů, porucha nehtů 

Vzácné: 

Kožní sarkoidóza 

Velmi  vzácné: 

Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, erythema 
multiforme 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Velmi  časté: 

Myalgie,  arthralgie, muskuloskeletální bolest 

Časté: 

Artritida, bolest zad, svalové spazmy, bolest v končetině 

Méně časté: 

Bolest kosti, svalová slabost 

Vzácné: 

Rhabdomyolýza, myositida, revmatoidní artritida 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 

Časté močení, polyurie, abnormalita moči 

Vzácné: 

Selhání ledvin, renální insuficience 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

Amenorea, bolest prsu, menoragie, menstruační porucha, ovariální 
porucha, vaginální porucha, sexuální dysfunkce, prostatitida, erektilní 
dysfunkce 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Velmi  časté: 

Reakce v místě vpichu injekce

*

, zánět v místě vpichu injekce, únava, 

slabost, podráždění, zimnice, pyrexie, onemocnění podobné chřipce, 
bolest 

Časté: 

Bolest na hrudi, hrudní dyskomfort, bolest v místě vpichu injekce, 

malátnost, otok tváře, periferní otok, abnormální pocit, žízeň 

Vzácné: 

Nekróza v místě vpichu injekce 

Vyšetření 
Velmi  časté: 

Úbytek tělesné hmotnosti 

*

T yto nežádoucí účinky byly časté (≥ 1/100 až < 1/10) v klinických hodnoceních u pacientů léčených monoterapií 

přípravkem ViraferonPeg. 

#

Označení třídy pro přípravky obsahující interferon, viz níže plicní arteriální hypertenze. 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků u dospělých 
Většina případů neutropenie a trombocytopenie měly jen mírný charakter (stupeň 1 či 2 podle klasifikace 
WHO). U pacientů léčených doporučenými dávkami přípravku ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem 
se vyskytlo několik případů těžké neutropenie (stupeň 3 podle WHO: 39 ze 186 [21 %] pacientů; stupeň 
4 podle WHO: 13 ze 186 [7 %] pacientů). 
 
V klinické studii uvádělo cca 1,2 % pacientů léčených přípravkem ViraferonPeg nebo interferonem alfa-
2b v kombinaci s ribavirinem v průběhu terapie život ohrožující psychiatrické poruchy. Patřily k nim 
myšlenky na sebevraždu a pokusy o ni (viz bod 4.4).  
 

Výskyt kardiovaskulárních nežádoucích účinků, zejména arytmií, koreloval převážně s již dříve 
přítomným kardiovaskulárním onemocněním a s předchozí léčbou kardiotoxickými léky (viz bod 4.4). 
U nemocných bez předchozího manifestního srdečního onemocnění byla vzácně hlášena přechodná 
reverzibilní kardiomyopatie, která může být po přerušení léčby interferonem alfa reverzibilní. 
 
U přípravků s interferonem alfa byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH), zejména 
u pacientů s rizikovými faktory PAH (např. portální hypertenzí, infekcí HIV, cirhózou). Příhody byly 
hlášeny v různých časových odstupech, v typickém případě několik měsíců od zahájení léčby 
interferonem alfa. 
 
K oftalmologickým poruchám, které byly hlášeny vzácně v souvislosti s podáváním interferonů alfa, patří 
retinopatie (včetně makulárního edému), retinální hemoragie, okluze retinální arterie nebo žíly, retinální 

 

22 

exsudáty, zmenšení ostrosti zraku nebo zrakového pole, neuritida zrakového nervu a papiloedém (viz 
bod 4.4). 
 
Při podávání alfa interferonů bylo hlášeno široké spektrum autoimunitních a imunitně zprostředkovaných 
chorob, včetně poruch funkce štítné žlázy, systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy 
(nové nebo zhoršené), idiopatické a trombotické trombocytopenické purpury, vaskulitidy a neuropatií, 
včetně mononeuropatie a Vogtova-Koyanagiho-Haradova syndromu (viz též bod 4.4). 
 
Pacienti koinfikovaní HCV/HIV 
Souhrn bezpečnostního profilu 
U pacientů infikovaných současně HCV/HIV, kteří jsou léčeni přípravkem ViraferonPeg v kombinaci 
s ribavirinem, byly další nežádoucí účinky (nehlášené u pacientů s jedinou infekcí) hlášené v klinických 
hodnoceních s frekvencí >5 % následující: orální kandidóza (14 %), získaná lipodystrofie (13 %), pokles 
počtu lymfocytů CD4 (8 %), snížení chuti k jídlu (8 %), elevace gama-glutamyltransferázy (9 %), bolest 
zad (5 %), zvýšení amylázy v krvi (6 %), zvýšení kyseliny mléčné v krvi (5 %), cytolytická hepatitida 
(6 %), elevace lipázy (6 %) a bolest končetiny (6 %). 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Mitochondriální toxicita 
U HIV-pozitivních pacientů léčených režimem NRTI společně s ribavirinem pro koinfekci HCV byla 
hlášena mitochondriální toxicita a laktátová acidóza (viz bod 4.4). 
 
Laboratorní hodnoty u pacientů koinfikovaných HCV/HIV 
Ačkoliv se hematologická toxicita (neutropenie, trombocytopenie a anemie) objevovala častěji u pacientů 
současně infikovaných HCV/HIV, většinou ji bylo možno zvládnout úpravou dávky a jen vzácně si 
vyžádala předčasné přerušení léčby (viz bod 4.4). Hematologické abnormality byly častěji hlášeny u 
pacientů, kteří byli léčeni přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem, než u pacientů léčených 
interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem. V Klinickém hodnocení 1 (viz bod 5.1) byl u pacientů 
léčených přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem pozorován u 4 % z nich (8/194) pokles 
absolutních hladin neutrofilů pod 500 buněk/mm

a u 4 % (8/194) pokles krevních destiček pod 

50 000/mm

3

. Anemie (hemoglobin < 9,4 g/l) byla hlášena u 12 % (23/194) pacientů léčených přípravkem 

ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem. 
 
Pokles počtu lymfocytů CD4 
Léčba přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem byla spojena s poklesem absolutních počtů 
CD4+ buněk během prvních 4 týdnů, aniž by došlo ke snížení procentuálního podílu CD4+ buněk. Pokles 
počtů CD4+ buněk byl po snížení dávky nebo vysazení terapie reverzibilní. Užívání přípravku 
ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem nemělo žádný zaznamenatelný negativní dopad na kontrolu HIV 
viremie v průběhu léčby nebo následného sledování. K dispozici jsou omezené údaje o bezpečnosti 
(N=25) od koinfikovaných pacientů s počty CD4+ buněk < 200/μl (viz bod 4.4). 
 

Nahlédněte, prosím, do příslušných SPC antiretrovirových léčivých přípravků, které budou užívány 
souběžně s léčbou HCV, kvůli povědomí o toxických účincích specifických pro každý přípravek 
a jejich  zvládání a kvůli  možnosti překrývání toxických účinků s přípravkem ViraferonPeg 
v kombinaci s ribavirinem. 
 
Pediatrická populace 
Souhrn bezpečnostního profilu 
V klinickém  hodnocení se 107 dětmi a mladistvými pacienty (ve věku 3 až 17 let) léčenými kombinací 
přípravku ViraferonPeg a ribavirinem byla potřebná úprava dávky u 25 % pacientů, nejčastěji kvůli 
anemii, neutropenii a poklesu tělesné hmotnosti. Profil nežádoucích účinků u dětí a dospívajících byl 
zpravidla podobný jako u dospělých, jsou však specifické pediatrické obavy týkající se inhibice růstu. 
V průběhu kombinované léčby přípravkem ViraferonPeg a ribavirinem  trvající až 48 týdnů byla 
pozorována inhibice růstu, která u některých pacientů vedla k nižšímu vzrůstu (viz bod 4.4). Ke 
snížení tělesné hmotnosti a inhibici růstu docházelo v průběhu léčby velmi často (na konci léčby bylo 

 

23 

průměrné snížení od vstupních hodnot hmotnostního a výškového percentilu o 15 percentilů, 
respektive o 8 percentilů) a byla inhibována  rychlost růstu (< 3. percentil u 70 % pacientů). 
 
Na konci 24. týdne následného sledování po léčbě bylo průměrné snížení od vstupních hodnot 
hmotnostního a výškového percentilu o 3 percentily, respektive 7 percentilů, a u 20 % dětí 
pokračovala inhibice růstu (rychlost růstu < 3. percentil). Do 5leté dlouhodobé studie následného 
sledování bylo zařazeno devadesát čtyři ze 107 subjektů. Vliv  na růst byl nižší  u subjektů, které byly 

léčeny po dobu 24 týdnů, než u subjektů léčených 48 týdnů. Od doby před léčbou do konce 
dlouhodobého následného pozorování u subjektů léčených 24 nebo 48 týdnů se snížily percentily 
„výška k věku“ o 1,3, respektive o 9,0 percentilů. Dvacet čtyři procent subjektů (11/46) léčených po 
dobu 24 týdnů a 40 % subjektů (19/48) léčených po dobu 48 týdnů mělo pokles „výšky k věku“ mezi 
dobou před léčbou a koncem dlouhodobého následného pozorování > 15 percentilů v porovnání 
s výchozím percentilem před léčbou. U jedenácti procent subjektů (5/46) léčených po dobu 24 týdnů 
a u 13 % subjektů (6/48) léčených po dobu 48 týdnů byl na konci 5letého dlouhodobého následného 
pozorování pozorován pokles výchozích hodnot o > 30 percentilů „výška k věku“. Ohledně hmotnosti 
se percentily „váha k věku“ mezi subjekty léčenými po dobu 24 nebo 48 týdnů mezi dobou před 
léčbou a koncem dlouhodobého pozorování snížily o 1,3, respektive o 5,5 percentilů. Ohledně BMI se 
percentily „BMI k věku“ mezi subjekty léčenými po dobu 24 nebo 48 týdnů mezi dobou před léčbou 
a koncem dlouhodobého pozorování snížily o 1,8, respektive o 7,5 percentilů. Snížení průměrného 
výškového percentilu během 1 roku dlouhodobého následného sledování bylo nejzřetelnější  u dětí 
v prepubertálním věku. Pokles skóre výšky, váhy a BMI Z pozorovaný během léčebné fáze se 
v porovnání s normativní populací na konci období dlouhodobého pozorování u dětí léčených po dobu 
48 týdnů zcela neobnovil (viz bod 4.4). 
 
V léčebné fázi tohoto klinického hodnocení byly u všech subjektů nejvíce převládajícími nežádoucími 
účinky pyrexie (80 %), bolest hlavy (62 %), neutropenie (33 %), únava (30 %), anorexie (29 %) 
a zarudnutí v místě vpichu injekce (29 %). Pouze u jednoho subjektu byla léčba přerušena v důsledku 
nežádoucího účinku (trombocytopenie). Většina nežádoucích účinků hlášených v klinickém hodnocení 
byla mírného nebo středního stupně závažnosti. Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u 7 % (8/107) 
všech subjektů a zahrnovaly bolest v místě vpichu injekce (1 %), bolest v končetině (1 %), bolest 
hlavy (1 %), neutropenii (1 %) a pyrexii (4 %). Významnými nežádoucími účinky vyplývajícími 
z léčby, ke kterým docházelo v této populaci pacientů, byly nervozita (8 %), agrese (3 %), hněv (2 %), 
deprese/depresivní nálada (4 %) a hypotyreóza (3 %) a 5 subjektů užívalo léčbu levotyroxinem pro 
hypotyreózu/zvýšení TSH. 
 
Tabulkový souhrn nežádoucích účinků 
V klinickém  hodnocení u dětí a dospívajících pacientů léčeným přípravkem ViraferonPeg v kombinaci 
s ribavirinem byly hlášeny  následující nežádoucí účinky související s léčbou. Tyto účinky jsou 

seřazeny v tabulce 7 podle třídy orgánového systému a frekvence (velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 
až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné 
(< 1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
V každé třídě četnosti jsou nežádoucí účinky uspořádány podle klesající závažnosti.  
 
Tabulka 7  

Nežádoucí účinky hlášené velmi často, často a méně často v klinickém hodnocení 
u dětí a dospívajících pacientů léčených přípravkem ViraferonPeg v kombinaci 
s ribavirinem 

Infekce a infestace 
Časté:  

Mykotická infekce, chřipka, orální herpes, otitis media, 
streptokoková faryngitida, nasofaryngitida, sinusitida 

Méně časté: 
 

Pneumonie, askaridóza, enterobiáza, herpes zoster, flegmóna, 
infekce močových cest, gastroenteritida 

Poruchy krve a lymfatického systému  
Velmi  časté: 

Anemie, leukopenie,  neutropenie 

Časté:  

Trombocytopenie, lymfadenopatie 

Endokrinní poruchy 
Časté: 

Hypotyreóza 

 

24 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 

Anorexie, snížení chuti k jídlu 

Psychiatrické poruchy 
Časté: 

Sebevražedné myšlenky

§

, pokusy o sebevraždu

§

, deprese, 

agrese, emoční labilita, hněv, agitovanost, úzkost, změna 
nálady, neklid, nervozita, nespavost 

Méně časté: 

Abnormální chování, depresivní nálada, emoční porucha, strach, 
noční můra 

Poruchy nervového systému 
Velmi  časté: 

Bolest  hlavy, závrať 

Časté: 

Dysgeuzie, synkopa, narušení pozornosti, spavost, špatná 
kvalita  spánku 

Méně časté: 

Neuralgie, letargie, parestezie, hypestezie, psychomotorická 
hyperaktivita, třes 

Poruchy oka 
Časté: 

Bolest  oka 

Méně časté: 
 

Krvácení do spojivky, svědění oka, keratitida, rozmazané 
vidění, fotofobie  

Poruchy ucha a labyrintu  
Časté:  

Vertigo 

Srdeční poruchy 
Časté:  

Palpitace, tachykardie 

Cévní poruchy 
Časté: 

Zrudnutí 

Méně časté: 

Hypotenze, bledost 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy  
Časté: 

Kašel,  epistaxe, faryngolaryngeální bolest 

Méně časté:  

Sípání, nosní dyskomfort, rinorea 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 

Bolest břicha, bolest horní části břicha, zvracení, nevolnost 

Časté: 

Průjem, aftózní stomatitida, cheilóza, ulcerace v ústech, 
žaludeční dyskomfort, bolest úst 

Méně časté: 

Dyspepsie, gingivitida 

Poruchy jater a žlučových cest 
Méně časté: 

Hepatomegalie 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 

Alopecie, suchá kůže 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, ekzém, akné, erytém 

Méně časté: 
 

Reakce fotosenzitivity, makulopapulózní vyrážka, odlupování 
kůže, porucha pigmentace, atopická dermatitida, odbarvení kůže 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Velmi  časté: 

Myalgie,  artralgie  

Časté: 

Muskuloskeletální bolest, bolest v končetině, bolest zad 

Méně časté: 

Svalová kontraktura, svalové záškuby 

Poruchy ledvin a močových cest 
Méně časté: 

Proteinurie 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Méně časté: 

Dívky: Dysmenorea 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Velmi  časté: 

Zarudnutí v místě vpichu injekce, únava, pyrexie, třesavka, 
onemocnění podobné chřipce, slabost, bolest, nevolnost, 

podrážděnost 

Časté:  

Reakce v místě vpichu injekce, svědění v místě vpichu injekce, 
vyrážka v místě vpichu injekce, bolest v místě vpichu injekce, 
pocit chladu 

 

25 

Méně časté: 

Bolest na hrudi, hrudní dyskomfort, bolest obličeje 

Vyšetření 
Velmi  časté 

Zpomalení rychlosti růstu (snížení výšky a/nebo tělesné 
hmotnosti vzhledem k věku) 

Časté: 

Zvýšení thyreotropního hormonu v krvi, zvýšený tyreoglobulin 

Méně časté: 

Pozitivní protilátky proti štítné žláze 

Zranění, otravy a komplikace léčebného postupu 
Méně časté: 

Pohmoždění 

§

skupinový účinek přípravků s obsahem interferon-alfa – hlášený u dospělých a pediatrických pacientů se standardní léčbou 

interferonem; hlášený u dospělých pacientů s přípravkem ViraferonPeg 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků u dětí a dospívajících 
Většina změn laboratorních hodnot v klinickém hodnocení ViraferonPeg/ribavirin byla mírného nebo 
středního stupně. Pokles hemoglobinu, bílých krvinek, destiček, neutrofilů a zvýšení bilirubinu  může 

vyžadovat snížení dávky nebo trvalé vysazení léčby (viz bod 4.2). U některých pacientů léčených 
v klinickém  hodnocení přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem byly pozorovány změny 
v laboratorních hodnotách, tyto hodnoty se však během několika málo týdnů po ukončení léčby vrátily 
k výchozímu stavu. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili  podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 
Byly hlášeny případy aplikace dávky přesahující preskripční dávku až 10,5-krát. Maximální hlášená 
dávka podaná v jednom dni byla  1 200 µg. Nežádoucí účinky zaznamenané u případů předávkování, 
které se týkaly přípravku ViraferonPeg, jsou konzistentní se známým profilem bezpečnosti přípravku 
ViraferonPeg; závažnost těchto příhod však může být vyšší. U standardních metod podpory eliminace 
léku, např. dialýzy, se neprokázala efektivita. K přípravku ViraferonPeg není k dispozici žádné 
specifické antidotum; v případech předávkování se proto doporučuje symptomatická léčba a pečlivé 
sledování pacienta. Těm, kteří přípravek předepisují, se doporučuje obracet se na toxikologické 
centrum, pokud je dostupné. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB10. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b je kovalentně konjugovaný s monometoxypolyetylenglykolem při 
průměrném stupni substituce 1 molu polymeru/mol proteinu. Průměrná molekulová hmotnost je přibližně 
31 300 daltonů, podíl proteinu tvoří přibližně 19 300 daltonů.  
 
Mechanismus účinku 
in vitro i in vivo studií vyplývá, že biologická aktivita  přípravku ViraferonPeg je odvozena právě od 
interferonu alfa-2b. 
 

Interferony uplatňují své buněčné aktivity prostřednictvím své vazby na specifické membránové 
receptory na povrchu buňky. Výsledky studií s ostatními interferony svědčí pro druhovou specificitu. 
Nicméně určité druhy opic, jako např. opice druhu Rhesus, jsou vnímavé k farmakodynamické 
stimulaci i po expozici lidským interferonům typu I. 
 

 

26 

Jakmile se interferon naváže na buněčnou membránu, začíná iniciovat složitou sekvenci 
intracelulárních dějů, k nimž patří i indukce určitých enzymů. Předpokládá se, že tento proces je 

minimálně zčásti zodpovědný za různé buněčné reakce na interferon, včetně inhibice replikace viru ve 
virem infikovaných buňkách, suprese buněčné proliferace a takových imunomodulačních aktivit, jako 
je zvýšení fagocytární aktivity makrofágů a posílení specifické cytotoxicity lymfocytů vůči cílovým 
buňkám. Na terapeutických účincích interferonu se může podílet kterákoli z těchto aktivit nebo 
všechny současně. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b rovněž inhibuje  in vitro a in vivo replikaci viru. Třebaže přesný 
mechanismus antivirového účinku rekombinantního interferonu alfa-2b nebyl dosud objasněn, 
předpokládá se, že alteruje metabolismus hostitelské buňky. Tento účinek inhibuje replikaci viru nebo 
pokud k replikaci  přece jen dojde, ztrácejí progenové viriony schopnost buňku opustit.  
 

Farmakodynamické účinky 
Farmakodynamika přípravku ViraferonPeg byla hodnocena ve studii s podáváním postupně 
zvyšovaných jednotlivých dávek zdravým dobrovolníkům pomocí hodnocení změn teploty v ústech, 
koncentrace efektorových proteinů, jako sérového neopterinu a 2´5´-oligoadenylátsyntetázy (2´5´-
OAS) a počtu leukocytů a neutrofilů. U osob léčených přípravkem ViraferonPeg bylo zjištěno mírné, 

na velikosti dávky závislé zvýšení tělesné teploty. Rovněž sérové koncentrace neopterinu se po podání 
jednotlivé dávky přípravku ViraferonPeg v rozmezí 0,25 – 2,0 mikrogramu/kg/týden zvyšovaly 
v závislosti  na velikosti  dávky. Pokles počtu neutrofilů a leukocytů na konci 4. týdne korelovaly 
s velikostí dávky přípravku ViraferonPeg. 
 
Klinická  účinnost a bezpečnost - Dospělí 
Trojkombinace přípravkem ViraferonPeg, ribavirinem a boceprevirem 
Prostudujte si prosím SPC bocepreviru. 
 
Monoterapie přípravkem ViraferonPeg a dvojkombinace přípravkem ViraferonPeg a ribavirinem 
Dosud neléčení pacienti 

Byly provedeny dvě počáteční studie. Jedna se zabývala účinky monoterapie přípravkem ViraferonPeg 
(C/I97-010), druhá kombinovanou léčbou přípravkem ViraferonPeg a ribavirinem (C/I98-580). 
Pacienti zahrnuti do studií trpěli chronickou hepatitidou C, potvrzenou pozitivním stanovením HCV-
RNA polymerázové řetězové reakce (> 30 IU/ml), biopsií jater odpovídající histologické diagnóze 
chronické hepatitidy bez jiné příčiny chronické hepatitidy a abnormálními sérovými hodnotami ALT. 
 
V rámci studie monoterapie přípravkem ViraferonPeg (0,5, 1,0 nebo 1,5 mikrogramu/kg/týden) bylo 
léčeno celkem 916 pacientů s chronickou hepatitidou C dosud neléčených interferonem po dobu 
jednoho roku, po níž byli ještě  šest měsíců sledováni. Jako porovnávací skupina sloužil soubor 
303 pacientů, kteří dostávali interferon alfa-2b (3 miliony  mezinárodních jednotek 

mil.m.j.

 třikrát 

týdně). Tato studie ukázala, že přípravek ViraferonPeg má lepší účinky než interferon alfa-2b 
(tabulka 8). 
 
V rámci kombinované studie s přípravkem ViraferonPeg bylo celkem 1530 dosud neléčených pacientů 
léčeno po dobu jednoho roku jedním z následujících dávkovacích režimů: 

ViraferonPeg (1,5 mikrogramu/kg/týden) + ribavirin (800 mg/den), (n = 511) 

ViraferonPeg (1,5 mikrogramu/kg/týden po dobu 1 měsíce a 0,5 mikrogramu/kg/týden po 
dobu 11 měsíců) + ribavirin (1 000/1 200 mg/den), (n = 514) 

Interferon alfa-2b (3 mil.m.j. třikrát týdně) + ribavirin (1 000/1 200 mg/den), (n = 505) 

 
V této studii byla  kombinace přípravku ViraferonPeg (1,5 mikrogramu/kg/týden) a ribavirinu 

významně účinnější než kombinace interferonu alfa-2b a ribavirinu (tabulka 8), a to především 
u pacientů infikovaných genotypem 1 (tabulka 9). Setrvalá odpověď byla hodnocena po šesti 
měsících od ukončení léčby. 
 
Genotyp HCV a výchozí virové zatížení jsou prognostickými faktory, o nichž je známo, že ovlivňují 
počet příznivých odpovědí na léčbu. V této studii se nicméně ukázalo, že počet příznivých odpovědí 
na léčbu závisel rovněž na velikosti dávky ribavirinu  podávaného spolu s přípravkem ViraferonPeg 

 

27 

nebo interferonem alfa-2b. U těch pacientů, jimž byl podáván ribavirin  v dávkách 

 10,6 mg/kg (tzn. 

800 mg u typického pacienta o váze 75 kg), byl počet příznivých odpovědí na léčbu bez ohledu na 
genotyp HCV i virové zatížení významně vyšší než u těch pacientů, jimž byl ribavirin podáván 
v dávkách 

 10,6 mg/kg (tabulka 9), zatímco počet příznivých odpovědí u pacientů léčených dávkami 

ribavirinu 

 13,2 mg/kg byl dokonce ještě vyšší. 

 
Tabulka 8    Setrvalá virologická odezva na léčbu (%  pacientů HCV negativních) 

 

Monoterapie přípravkem 

ViraferonPeg 

ViraferonPeg + ribavirin 

Dávkování 

P 1,5 

P 1,0 

P 0,5 

P 1,5/R 

P 0,5/R 

I/R 

Počet pacientů  

304 

297 

315 

303 

511 

514 

505 

Odezva na konci léčby 

49 % 

41 % 

33 % 

24 % 

65 % 

56 %  

54 % 

 Setrvalá odezva  

23 %*  25 % 

18 % 

12 % 

54 %** 

47 % 

47 % 

P 1,5 

ViraferonPeg 1,5 mikrogramu/kg 

P 1,0 

ViraferonPeg 1,0 mikrogram/kg 

P 0,5 

ViraferonPeg 0,5 mikrogramu/kg 

Interferon alfa-2b 3 mil.m.j.  

P 1,5/R 

ViraferonPeg (1,5 mikrogramu/kg) + ribavirin (800 mg) 

P 0,5/R 

ViraferonPeg (1,5 až 0,5 mikrogramu/kg) + ribavirin (1 000/1 200 mg) 

I/R 

Interferon alfa-2b (3 mil.m.j.) + ribavirin (1 000/1 200 mg) 

p <  0,001 P  1,5 vs. I 

** 

p =  0,0143 P  1,5/R vs. I/R 

 
Tabulka 7   

Počet setrvalých odpovědí na léčbu kombinací ViraferonPeg + ribavirin 

 

 

(v závislosti na dávce ribavirinu, genotypu a virovém zatížení

Genotyp HCV 
 

Dávka 

ribavirinu 

(mg/kg) 

P 1,5/R 

P 0,5/R 

 

I/R 

 

Všechny genotypy 

Všechny 

54 % 

47 % 

47 % 

 10,6 

50 % 

41 % 

27 % 

> 10,6 

61 % 

48 % 

47 % 

Genotyp 1 

Všechny 

42 % 

34 % 

33 % 

 10,6 

38 % 

25 % 

20 % 

> 10,6 

48 % 

34 % 

34 % 

   Genotyp 1  
   

 600 000 IU/ml 

Všechny 

73 % 

51 % 

45 % 

 10,6 

74 % 

25 % 

33 % 

> 10,6 

71 % 

52 % 

45 % 

   Genotyp 1 
   > 600 000 IU/ml 

Všechny 

30 % 

27 % 

29 % 

 10,6 

27 % 

25 % 

17 % 

> 10,6 

37 % 

27 % 

29 % 

Genotyp 2/3 

Všechny 

82 % 

80 % 

79 % 

 10,6 

79 % 

73 % 

50 % 

> 10,6 

88 % 

80 % 

80 % 

P 1,5/R 

ViraferonPeg (1,5 mikrogramu/kg) + ribavirin (800 mg)  

P 0,5/R 

ViraferonPeg (1,5 až 0,5 mikrogramu/kg) + ribavirin (1 000/1 200 mg) 

I/R 

Interferon alfa-2b (3 mil.m.j.) + ribavirin (1 000/1 200 mg)  

 
V rámci studie monoterapie přípravkem ViraferonPeg byla kvalita  života méně ovlivněna  při podávání 
přípravku v dávce 0,5 mikrogramu/kg než v dávce 1,0 mikrogram/kg 1 x týdně nebo 3 mil.m.j. 
interferonu alfa-2b třikrát týdně. 
 
V samostatné studii byl podáván přípravek ViraferonPeg 224 pacientům s genotypem 2 nebo 3 v 
dávce 1,5 mikrogramu/kg subkutánně, jednou týdně, v kombinaci s ribavirinem 800 mg – 1 400 mg 
p.o. po dobu 6 měsíců (dle tělesné hmontosti, pouze tři pacienti vážící > 105 kg dostali dávku 
1 400 mg) (tabulka 10). Dvacetčtyři % mělo přemosťující fibrózu nebo cirhózu (Knodell 3/4). 

 

28 

 
Tabulka 10  Virologická odpověď na konci léčby, setrvalá virologická odpověď a relaps podle 

genotypu HCV a virového zatížení* 

 

ViraferonPeg 1,5 

g/kg jednou týdně + ribavirin 800 - 1 400 mg/den 

 

Odpověď při ukončené 

terapii 

Setrvalá virologická odpověď 

Relaps 

Všechny subjekty 

94 % (211/224) 

81 % (182/224) 

12 % 

(27/224) 

HCV  2 

100 % (42/42) 

93 % (39/42) 

7 % (3/42) 

 600 000 IU/ml 

100 % (20/20) 

95 % (19/20) 

5 % (1/20) 

> 600 000 IU/ml 

100 % (22/22) 

91 % (20/22) 

9 % (2/22) 

HCV  3 

93 % (169/182) 

79 % (143/182) 

14 % 

(24/166) 

 600 000 IU/ml 

93 % (92/99) 

86 % (85/99) 

8 % (7/91) 

> 600 000 IU/ml 

93 % (77/83) 

70 % (58/83) 

23 % (17/75) 

* Jakýkoli subjekt  s nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA  při kontrole ve 12. týdnu a chybějícími údaji  z kontroly ve 24. 
týdnu sledování byl  považován za subjekt se setrvalou odpovědí. Jakýkoli subjekt s chybějícími údaji  z 12. týdne a po něm 
byl považován za subjekt bez odpovědi ve 24. týdnu sledování.  

 
Léčba v trvání 6 měsíců v rámci této studie byla pacienty lépe snášena než léčba v trvání jednoho roku 
v kombinované pivotní studii; přerušení terapie 5 %, vs. 14 %, úprava dávkování 18 %, vs. 49 %. 
 
V nekomparativní studii byl 235 pacientům s genotypem 1 a nízkou virovou zátěží (< 600 000 IU/ml) 
podáván přípravek ViraferonPeg v dávce 1,5 mikrogramu/kg subkutánně, jednou týdně, v kombinaci 
s  ribavirinem, dávkovaným podle tělesné hmotnosti. Celkový počet setrvalých odpovědí po 
24 týdnech trvání léčby byl 50 %. Čtyřicet jedno procento subjektů (97/235) mělo nedetekovatelné 
hladiny  HCV-RNA  v plasmě v 4. týdnu a 24. týdnu léčby. U této podskupiny bylo procento setrvalých 
virologických odpovědí 92 % (89/97). Vysoký počet setrvalých odpovědí u této podskupiny pacientů 
byl identifikován interim analýzou (n=49) a potvrzen podle předpokladu (n=48). 
Omezené údaje z předchozího období ukazují, že léčba po dobu 48 týdnů by mohla být spojena 
s vyšším počtem setrvalých odpovědí (11/11) a s menším rizikem relapsu (0/11 ve srovnání s 7/96 po 
24 týdnech léčby). 
 
Velké randomizované klinické hodnocení porovnávalo bezpečnost a účinnost 48-týdenní léčby dvěma 
režimy s přípravkem ViraferonPeg/ribavirinem [ViraferonPeg 1,5 µg/kg a 1 µg/kg podkožně jednou 

týdně, oba v kombinaci s ribavirinem 800 až 1 400 mg p.o. denně (ve dvou rozdělených dávkách)] 
a peginterferonem alfa-2a 180 µg podkožně jednou týdně s ribavirinem  1 000 až 1 200 mg p.o. denně 
(ve dvou rozdělených dávkách) u 3 070 dosud neléčených dospělých pacientů s chronickou 
hepatitidou C genotypu 1. Odpověď na léčbu byla měřena pomocí setrvalé virologické odpovědi 
(Sustained Virologic  Response, SVR) definované nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA  ve 24. týdnu 
po léčbě (viz tabulka 11). 
 

Tabulka 11 Virologická odpověď ve 12. týdnu léčby, odpověď na konci léčby, frekvence relapsů 

* a setrvalá virologická odpověď (SVR) 

Terapeutická skupina 

% (počet) pacientů 

 

ViraferonPeg 

1,5 µg/kg  

+ ribavirin 

ViraferonPeg 

1 µg/kg  

+ ribavirin 

peginterferon alfa-2a 

180 µg 

+ ribavirin 

Nedetekovatelná hladina 

HCV-RNA  ve 12. týdnu 

léčby  

40 (407/1 019) 

36 (366/1 016) 

45 (466/1 035) 

Odpověď na konci léčby 

53 (542/1 019) 

49 (500/1 016) 

64 (667/1 035) 

 

29 

Relaps 

24 (123/523) 

20 (95/475) 

32 (193/612) 

SVR 

40 (406/1 019) 

38 (386/1 016) 

41 (423/1 035) 

SVR u pacientů 

s nedetekovatelnou 

hladinou  HCV-RNA  ve 

12. týdnu léčby 

81 (328/407) 

83 (303/366) 

74 (344/466) 

*HCV-RNA  PCR analýza, s dolním limitem kvantifikace 27 IU/ml 
Nedostatečná časná virologická odpověď ve 12. týdnu léčby (detekovatelná hladina HCV-RNA  s  poklesem < 2 log

10

 oproti 

výchozí hodnotě) byla kritériem přerušení léčby

 
Ve všech třech terapeutických skupinách byl počet setrvalých virologických odpovědí podobný. 
U pacientů afroamerického původu (což je známý špatný prognostický faktor eradikace HCV) vedla 
kombinovaná léčba přípravkem ViraferonPeg (1,5 µg/kg)/ribavirin k vyššímu počtu setrvalých 
virologických odpovědí než při užívání přípravku ViraferonPeg v dávce 1 µg/kg. Při dávce přípravku 
ViraferonPeg 1,5 µg/kg v kombinaci s dávkou ribavirinu byl počet setrvalých virologických odpovědí 
nižší u pacientů s cirhózou, u pacientů s normálními hladinami ALT, u pacientů se vstupní virovou 
zátěží > 600 000 IU/ml a u pacientů ve věku > 40 let. Pacienti běloši  měli vyšší poměr setrvalých 
virologických odpovědí než Afroameričani. Mezi pacienty s nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA  na 
konci léčby byl poměr relapsů 24 %.  
 
Předvídatelnost setrvalé virologické odpovědi - Dosud neléčení pacienti: Virologická odpověď ve 12. 
týdnu je definovaná jako minimálně 2-log pokles virové zátěže nebo nedetekovatelné hladiny HCV-
RNA. Virologická odpověď ve 4. týdnu je definovaná jako minimálně 1-log pokles virové zátěže nebo 
nedetekovatelné hladiny HCV-RNA.  Tyto časové body (4. týden léčby a 12. týden léčby) se ukazují 
jako prediktivní pro setrvalou odpověď pacienta (tabulka 12). 
 
Tabulka 12 Prediktivní  hodnota  virologické  odpovědi  v průběhu léčení kombinovanou léčbou 

přípravky ViraferonPeg 1,5 µg/kg/ribavirin 800 - 1 400 mg 

 

Negativní 

Pozitivní 

Bez 

odpovědi 

v léčebném 

týdnu 

Bez 

setrvalé 

odpovědi 

Negativní 

prediktivní 

hodnota 

Odpověď 

v léčebném 

týdnu 

Setrvalá 

odpověď 

Pozitivní 

prediktivní 

hodnota 

Genotyp 1* 

Ve 4. týdnu*** 
(n=950) 

 

 

 

 

 

 

HCV-RNA 
negativní 

834 

539 

65 % 

(539/834) 

116 

107 

92 % 

(107/116) 

HCV-RNA 
negativní nebo 
snížení virové 
zátěže ≥ 1 log  

220 

210 

95 % 

(210/220) 

730 

392 

54 % 

(392/730) 

Ve 12. týdnu*** 
(n=915) 

 

 

 

 

 

 

HCV-RNA 
negativní 

508 

433 

85 % 

(433/508) 

407 

328 

81 % 

(328/407) 

HCV-RNA 

negativní nebo 
snížení virové 

zátěže ≥ 2 log  

206 

205 

N/A

 

 

709 

402 

57 % 

(402/709) 

Genotyp 2, 3** 

Ve 12. týdnu 
(n= 215) 

 

 

 

 

 

 

 

30 

HCV-RNA 
negativní nebo 
snížení virové 
zátěže ≥ 2 log 

50 % 

(1/2) 

213 

177 

83 % 

(177/213) 

*Genotyp 1 dostává 48 týdenní léčbu 
**Genotyp 2, 3 dostává 24 týdenní léčbu 
***Uvedené výsledky jsou  z pohledu  z jednoho časového bodu.  Pacienti nemuseli být přítomni nebo mohli mít odlišné 

výsledky ve 4. týdnu nebo ve 12. týdnu.  

† 

V  protokole byla použita tato kriteria: Jestliže ve 12. týdnu byla hladina HCV-RNA  pozitivní a snížení od vstupních hodnot 

< 2log

10

, byla léčba  u pacientů zastavena. Jestliže byla ve 12. týdnu hladina HCV-RNA  pozitivní a snížení od vstupních 

hodnot ≥ 2log

10

, potom se hladina HCV-RNA  testovala znovu ve 24. týdnu a jestliže byla pozitivní, byla léčba  u pacientů 

zastavena. 

 
Negativní prediktivní hodnota pro setrvalou léčebnou odpověď u pacientů léčených přípravkem 
ViraferonPeg v monoterapii činila  98 %. 
 
Pacienti koinfikovaní HCV/HIV 
U pacientů infikovaných současně HIV a HCV byla provedena dvě klinická hodnocení. Léčebná 
odpověď v obou těchto hodnoceních je znázorněna v tabulce 13. Klinické hodnocení 1 (RIBAVIC; 
P01017) bylo randomizovanou multicentrickou studií, která zahrnovala 412 dříve neléčených 
dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli současně infikováni HIV. Pacienti byli 
randomizováni na ty, kteří byli léčeni přípravkem ViraferonPeg (1,5 μg/kg/týden) a ribavirinem 
(800 mg/den), a na ty, kteří byli léčeni  interferonem alfa-2b (3 MIU třikrát za týden) a ribavirinem 
(800 mg denně), všichni po dobu 48 týdnů, s obdobím následného sledování 6 měsíců. Klinické 
hodnocení 2 (P02080) bylo randomizovanou studií s jedním centrem, která zahrnovala 95 dříve 
neléčených dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli současně infikováni HIV. 
Pacienti byli randomizováni na skupinu léčenou přípravkem ViraferonPeg (100 nebo 150 μg/týden 
podle tělesné hmotnosti) a ribavirinem (800-1 200 mg/den podle tělesné hmotnosti) a na skupinu 
léčenou interferonem alfa-2b (3 MIU třikrát za týden) a ribavirinem (800-1 200 mg/den podle tělesné 
hmotnosti). Délka léčby činila 48 týdnů s obdobím následného sledování 6 měsíců, s výjimkou 
pacientů infikovaných s genotypy 2 nebo 3 a virovou náloží < 800 000 IU/ml (Amplicor), kteří byli 
léčeni 24 týdnů a 6 měsíců následně sledováni. 
 
Tabulka 13
 Setrvalá virologická odpověď na přípravek ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem 

u pacientů infikovaných současně HCV/HIV v závislosti na genotypu 

 

Klinické hodnocení 1

1

 

Klinické hodnocení 2

2

 

 

ViraferonPeg 

(1,5 µg/kg/ 

týden) + 

ribavirin 

(800 mg) 

Interferon 

alfa-2b 

(3 MIU 3x 

týdně) + 

ribavirin 

(800 mg) 

hodnot

a p

a

 

ViraferonPeg 

(100 nebo 

150

c

 

µg/týden) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

Interferon 

alfa-2b 

(3 MIU 3x 

týdně) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

hodnota 

p

b

 

Všichni 

27 % (56/205)  20 % (41/205)  0,047 

44 % (23/52) 

21 % (9/43) 

0,017 

Genotyp 1, 4  17 % (21/125)  6 % (8/129) 

0,006 

38 % (12/32) 

7 % (2/27) 

0,007 

Genotyp 2, 3  44 % (35/80) 

43 % (33/76) 

0,88 

53 % (10/19) 

47 % (7/15) 

0,730 

MIU = milión mezinárodních jednotek 
a:  hodnota p podle Cochran-Mantel Haenszelova chí kvadrát testu. 
b:   hodnota p podle chí kvadrát testu. 
c:  subjekty < 75 kg byly léčeny přípravkem ViraferonPeg v dávce100 µg/týden a subjekty ≥ 75 kg dávkou přípravku 
ViraferonPeg 150 µg/týden. 
d:  dávkování ribavirinu bylo 800 mg pro pacienty < 60 kg, 1 000 mg pro pacienty 60-75 kg a 1 200 mg pro pacienty > 75 kg. 
 

1

Carrat F, Bani-Sadr  F, Pol S  et al. JAMA  2004; 292(23): 2839-2848. 

2

 Laguno M, Murillas  J, Blanco J.L et al. AIDS  2004; 18(13): F27 -F36. 

 

Histologická odpověď: Před nasazením léčby a po jejím ukončení byly v klinickém hodnocení 1 
prováděny biopsie jater, její výsledky byly dostupné u 210 ze 412 subjektů (51%). Jak Metavir skóre, 

tak Ishakův stupeň u subjektů léčených přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem poklesly. 

 

31 

Tento pokles byl významný mezi respondéry (-0,3 u Metavir skóre a –1,2 u Ishakova stupně) a stabilní 
mezi non-respondéry (-0,1 u Metavir skóre a –0,2 u Ishakova stupně). Pokud jde o aktivitu, přibližně 

jedna třetina setrvalých respondérů vykazovala zlepšení a u nikoho nedošlo ke zhoršení. V tomto 
klinickém hodnocení nebylo zaznamenáno žádné zlepšení známek fibrózy. Došlo k významnému 
zlepšení steatózy u pacientů infikovaných HCV  s genotypem 3. 
 
Opětovná léčba kombinací ViraferonPeg/ribavirin po selhání předchozí léčby 
V nesrovnávacím klinickém hodnocení 2 293 pacientů se středně závažnou až závažnou fibrózou, 
u kterých selhala předchozí léčba kombinací interferon alfa/ribavirin, bylo opětovně léčeno 
přípravkem ViraferonPeg v dávce 1,5 mikrogramů/kg podávané podkožně jedenkrát týdně 
v kombinaci s ribavirinem dávkovaným podle tělesné hmotnosti. Selhání předchozí léčby bylo 
definováno jako relaps nebo jako případ, kdy nebylo dosaženo odpovědi (pozitivita HCV-RNA  při 
ukončení léčby trvající alespoň 12 týdnů). 
 
Pacienti, kteří byli HCV-RNA  negativní ve 12. týdnu léčby, pokračovali v terapii po dobu 48 týdnů 
a byli sledováni  po dobu 24 týdnů po ukončení léčby. Odpověď na léčbu ve 12. týdnu byla definována 
jako nedetekovatelná HCV-RNA  po 12 týdnech léčby. Setrvalá virologická odpověď (SVR) je 
definována jako nedetekovatelná HCV-RNA  24 týdnů po léčbě (tabulka 14)
 
Tabulka 14 Míry odpovědi na opětovnou léčbu u případů, kde předchozí terapie selhala
 
 

Pacienti s nedetekovatelnou HCV-RNA  

ve 12. týdnu léčby a SVR po opětovné léčbě 

 

 

 

interferon alfa/ribavirin 

 

peginterferon alfa/ribavirin 

Celkem 

populace* 

 

Odpověď ve 12. 
týdnu % (n/N) 

SVR % (n/N) 
99 % interval 
spolehlivosti 

Odpověď ve 
12. týdnu % 
(n/N) 

SVR % (n/N) 
99 % interval 
spolehlivosti 

SVR % (n/N) 
99 % interval 
spolehlivosti 

Celkem 

38,6 (549/1 423)  59,4 (326/549) 

54,0; 64,8 

31,5 (272/863)  50,4 (137/272) 

42,6; 58,2 

21,7 (497/2 293) 
19,5; 23,9 

Předchozí 

odpověď 

 

 

 

 

 

  Relaps 

67,7 (203/300) 

59,6 (121/203) 
50,7; 68,5 

58,1 (200/344)  52,5 (105/200) 

43,4; 61,6 

37,7 (243/645) 
32,8; 42,6 
 

     Genotyp 1/4 

59,7 (129/216) 

51,2 (66/129) 
39,8; 62,5 
 

48,6 (122/251)  44,3 (54/122) 

32,7; 55,8 

28,6 (134/468) 
23,3; 34,0 

     Genotyp 2/3 

88,9 (72/81) 

73,6 (53/72) 
(60,2; 87,0) 

83,7 (77/92) 

64,9 (50/77) 
50,9; 78,9 

61,3 (106/173) 
51,7; 70,8 

  NR 

28,6 (258/903) 

57,0 (147/258) 
49,0; 64,9 

12,4 (59/476) 

44,1 (26/59) 
27,4; 60,7 

13,6 (188/1 385) 
11,2; 15,9 

     Genotyp 1/4 

23,0 (182/790) 

51,6 (94/182) 
42,1; 61,2 

9,9 (44/446) 

38,6 (17/44) 
19,7; 57,5 

9,9 (123/1 242) 
7,7; 12,1 

     Genotyp 2/3 

67,9 (74/109) 

70,3 (52/74) 
56,6; 84,0 

53,6 (15/28) 

60,0 (9/15) 
27,4; 92,6 

46,0 (63/137) 
35,0; 57,0 

Genotyp 

 

 

 

 

 

    1 

30,2 (343/1 135)  51,3 (176/343) 

44,4; 58,3 

23,0 (162/704)  42,6 (69/162) 

32,6; 52,6 

14,6 (270/1 846) 
12,5; 16,7 

    2/3 

77,1 (185/240) 

73,0 (135/185) 
64,6; 81,4 

75,6 (96/127) 

63,5 (61/96) 
50,9; 76,2 

55,3 (203/367) 
48,6; 62,0 

     4 

42,5 (17/40) 

70,6 (12/17) 
42,1; 99,1 

44,4 (12/27) 

50,0 (6/12) 
12,8; 87,2 

28,4 (19/67) 
14,2; 42,5 

METAVIR  Skóre 
fibrózy 

 

 

 

 

 

    F2 

46,0 (193/420) 

66,8 (129/193) 
58,1; 75,6 

33,6 (78/232) 

57,7 (45/78) 
43,3; 72,1 

29,2 (191/653) 
24,7; 33,8 

 

32 

 

    F3 

38,0 (163/429) 

62,6 (102/163) 
52,8; 72,3 

32,4 (78/241) 

51,3 (40/78) 
36,7; 65,9 

21,9 (147/672) 
17,8; 26,0 

    F4 

33,6 (192/572) 

49,5 (95/192) 
40,2; 58,8 

29,7 (116/390)  44,8 (52/116) 

32,9; 56,7 

16,5 (159/966) 
13,4, 19,5 

Vstupní virová 
nálož 

 

 

 

 

 

    Vysoká virová 

nálož (>600 000 
IU/ml) 

32,4 (280/864) 

56,1 (157/280) 
48,4; 63,7 

26,5 (152/573)  41,4 (63/152) 

31,2; 51,7 

16,6 (239/1 441) 
14,1; 19,1 

    Nízká virová 
nálož (≤600 000 
IU/ml) 

48,3 (269/557) 

62,8 (169/269) 
55,2; 70,4 

41,0 (118/288)  61,0 (72/118) 

49,5; 72,6 

30,2 (256/848) 
26,1; 34,2 

NR: Non-respondér definovaný pozitivitou sérové/plazmatické HCV-RNA na závěr léčby trvající minimálně 12 týdnů. 

Plazm atická HCV-RNA se měří v ústřední laboratoři pomocí výzkum né kvantitativní polymerázové řetězové reakce. 

*Zám ěr léčit populaci zahrnuje 7 pacientů, u kterých nemohla být předchozí terapie po dobu alespoň 12 týdnů potvrzena. 

 

Celkem přibližně  36 % (821/2 286) pacientů mělo ve 12. týdnu léčby při měření pomocí výzkumného 
vyšetření (hranice detekce 125 IU/ml) nedetekovatelné hladiny plazmatické HCV-RNA. V této 
podskupině činila míra setrvalé virologické odpovědi 56 % (463/823). U pacientů se selháním 
předchozí léčby nepegylovaným či pegylovaným interferonem a negativitou ve 12. týdnu činila míra 
setrvalé odpovědi 59 %, respektive 50 %. Ze skupiny 480 pacientů se snížením virové nálože > 2 log, 
ale s detekovatelným virem ve 12. týdnu, pokračovalo v léčbě celkem 188 pacientů. U těchto pacientů 
byla setrvalá virologická odpověď (SVR) 12 %. 
 
U pacientů, kteří neodpovídali na předchozí terapii pegylovaným interferonem alfa/ribavirinem, byla 
nižší pravděpodobnost toho, že budou ve 12. týdnu odpovídat na opětovnou léčbu, než u těch, kteří 
neodpovídali na nepegylovaný interferon alfa/ribavirin  (12,4 % vs. 28,6 %). Avšak, pokud ve 
12. týdnu dosáhli odpovědi, byl jen malý rozdíl v SVR bez ohledu na předchozí léčbu nebo předchozí 
odpověď. 
 
Údaje o dlouhodobé účinnosti - dospělí 
Velké dlouhodobé pokračující klinické hodnocení zahrnovalo 567 pacientů po léčbě přípravkem 
ViraferonPeg (s ribavirinem nebo bez ribavirinu) v rámci předchozího klinického hodnocení. Cílem 
tohoto klinického hodnocení bylo posoudit trvání setrvalé virologické odpovědi (sustained virologic 
response, SVR) a vliv pokračující virové negativity na klinické výsledky. Alespoň 5 lety 
dlouhodobého následného sledování prošlo 327 pacientů a pouze u 43 ze 366 setrvalých respondérů 
došlo v průběhu klinického hodnocení k relapsu. 
Kaplan-Meierův  odhad pro pokračující setrvalou 5-letou odpověď u všech pacientů je 99 % (95 % 
interval spolehlivosti:  98-100 %). SVR po léčbě chronické virové hepatitidy typu C přípravkem 
ViraferonPeg (s ribavirinem nebo bez ribavirinu) vede k dlouhodobé eradikaci viru a tím k ústupu 
jaterní infekce a klinickému “vyléčení” chronické virové hepatitidy C. Tímto se však nevylučuje 
výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou (včetně hepatocelulárního karcinomu). 
 
Klinická  účinnost a bezpečnost – pediatrická populace 
Děti a dospívající ve věku od 3 do 17 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a měřitelnými 
hladinami HCV-RNA byli zařazeni do multicentrického klinického hodnocení a užívali ribavirin v dávce 
15 mg/kg denně a přípravek ViraferonPeg v dávce 60 µg/m

2

 jednou za týden po dobu 24 nebo 48 týdnů, 

podle genotypu HCV a vstupní virové nálože. Všichni pacienti byli sledováni po 24 týdnů po léčbě. 

Léčeno bylo celkem 107 pacientů, ze kterých bylo 52 % dívek, 89 % bělochů, 67 % s genotypem HCV 1 
a 63 % ve věku < 12 let. Zařazená populace se skládala převážně z dětí s hepatitidou C mírného až 
středního stupně. Vzhledem k nedostatku údajů od dětí s těžkou progresí onemocnění a k potenciálu 
nežádoucích účinků je třeba v této populaci pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika kombinace přípravku 
ViraferonPeg s ribavirinem (viz body 4.1, 4.4 a 4.8). Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 15

 

33 

 
Tabulka 15  Frekvence setrvalé virologické odpovědi (n

a,b

 (%)) u dětí a dospívajících bez 

předchozí léčby podle genotypu a trvání léčby – všechny subjekty 
n = 107 

 

24 týdnů 

48 týdnů 

Všechny genotypy 

26/27 (96 %) 

44/80 (55 %) 

Genotyp 1 

38/72 (53 %) 

Genotyp 2 

14/15 (93 %) 

Genotyp 3

12/12 (100 %) 

2/3 (67 %) 

Genotyp 4 

4/5 (80 %) 

a: Odpověď na léčbu  byla definována jako nedetekovatelná HCV-RNA za 24 týdnů po léčbě, spodní limit 

detekce = 125 IU/ml. 

b:  n = počet subjektů s odpovědí/počet subjektů  s daným genotypem a přiřazeným trváním léčby  
c: Pacienti s genotypem 3 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 24 týdnů, zatímco 

pacienti s genotypem 3 a vysokou virovou náloží (≥ 600 000 IU/ml) měli léčbu  užívat po 48 týdnů. 

 
Údaje o dlouhodobé účinnosti – pediatrická populace 
Pětiletá, dlouhodobá, observační studie s následným pozorováním zahrnula 94 pediatrických pacientů 
s chronickou hepatitidou C po léčbě v multicentrickém klinickém hodnocení. Z nich šedesát tři 
vykazovalo setrvalou odpověď. Účelem této studie bylo každoroční vyhodnocení trvalosti setrvalé 

virologické odpovědi (SVR) a vyhodnocení vlivu přetrvávající virové negativity na klinické výsledky 
pacientů, kteří 24 týdnů po léčbě kombinací peginterferon alfa-2b a ribavirin trvající 24 nebo 48 týdnů 
vykazovali setrvalou odpověď. Na konci 5letého období studii dokončilo 85 % (80/94) ze všech 
zařazených subjektů a 86 % (54/63) subjektů vykazujících setrvalou odpověď. Během 5 let následného 
pozorování u žádného z pediatrických pacientů s SVR nedošlo k recidivě. 
 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Přípravek ViraferonPeg je typický polyethylenglykol-modifikovaný („pegylovaný“) derivát 
interferonu alfa-2b, složený převážně z monopegylovaných druhů. Plazmatický poločas přípravku 
ViraferonPeg je ve srovnání s nepegylovaným interferonem alfa-2b prodloužen. Přípravek 
ViraferonPeg má tendenci k depegylaci na volný interferon alfa-2b. Biologická  aktivita  pegylovaných 
izomerů je kvalitativně obdobná, avšak slabší než aktivita volného interferonu alfa-2b. 
 
Maximálních sérových koncentrací po subkutánním podání dosahuje přípravek ViraferonPeg za 15 –
 44 hodin a udržují se po dobu až 48 – 72 hodin po podání. 
 
Maximální  koncentrace (C

max 

) přípravku ViraferonPeg a plocha pod časovou křivkou koncentrací 

(AUC)  rostou v závislosti na velikosti dávky. Průměrná hodnota zdánlivého distribučního objemu činí 
0,99 l/kg. 
 

Při opakovaném podání dochází ke kumulaci imunoreaktivních interferonů. Při měření biologickými 
zkouškami se však zjišťuje  pouze velmi mírný vzestup biologické aktivity. 
 
Průměrný (SD) poločas eliminace přípravku ViraferonPeg činí přibližně 40 hodin (13,3 hodin), se 
zdánlivou  clearancí 22,0 ml/hod/kg. Mechanizmy podílející se na clearanci interferonů u člověka 

nebyly dosud zcela osvětleny. Nicméně lze předpokládat, že renální eliminace se na zdánlivé clearanci 
přípravku ViraferonPeg podílí jen v menší míře (přibližně 30 %). 
 
Poškození funkce ledvin 
Renální clearance se na celkové clearance přípravku ViraferonPeg podílí z 30 %. Ve studii 
s podáváním jednotlivé  dávky (1,0 mikrogram/kg) pacientům se sníženou funkcí ledvin bylo 
pozorováno zvýšení C

max 

a AUC a prodloužení eliminačního poločasu v závislosti na stupni zhoršení 

renální funkce. 
 

 

34 

Ve srovnání se subjekty s normální funkcí ledvin je clearance přípravku ViraferonPeg po několika 
dávkách (1,0 mikrogramu/kg subkutánně, podávaných každý týden po dobu čtyř týdnů) snížena 
u pacientů se středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu 30 - 49 ml/minutu) průměrně 
o 17 % a u pacientů se závažným poškozením ledvin  (clearance kreatininu 15 - 29 ml/minutu) 
průměrně o 44 %. Na základě údajů po podání jedné dávky byla clearance podobná u pacientů 
se závažným poškozením ledvin, kteří nebyli  na hemodialýze, jako u pacientů podstupujících 
hemodialýzu. Dávka přípravku ViraferonPeg v monoterapii by měla být snížena u pacientů se středně 
závažným nebo závažným poškozením ledvin (viz body 4.2 a 4.4). Pacienti s clearance kreatininu 
< 50 ml/minutu nesmějí být léčeni  přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem 
(dvojkombinace nebo trojkombinace) (viz bod 4.3). 
 
Vzhledem  k významné intersubjektivní variabilitě  farmakokinetiky interferonu se doporučuje pacienty 
se závažným poškozením ledvin  během léčby přípravkem ViraferonPeg pečlivě sledovat (viz bod 4.2). 
 
Poškození jater 
Farmakokinetika přípravku ViraferonPeg u pacientů se závažným poškozením funkce jater dosud 
nebyla hodnocena. 
 
Starší pacienti (

 65 let)  

Farmakokinetika přípravku ViraferonPeg po jednotlivé subkutánní dávce 1,0 mikrogram/kg nebyla 
ovlivněna věkem. Z těchto dat vyplývá, že u pacientů ve vyšším věku není nutná žádná úprava 
dávkování přípravku ViraferonPeg. 
 
Pediatrická populace  

Farmakokinetické vlastnosti přípravku ViraferonPeg a ribavirinu (tobolek a perorálního roztoku) 
podávaných ve více dávkách u dětí a dospívajících pacientů s chronickou hepatitidou C byly 
hodnoceny v klinickém hodnocení. U dětí a dospívajících pacientů užívajících dávku přípravku 
ViraferonPeg stanovenou podle tělesného povrchu, 60 µg/m

2

/týden, je předpokládaný odhad 

logaritmicky transformovaného koeficientu expozice během dávkovacího intervalu o 58 % (90 % CI: 
141-177 %) vyšší než u dospělých užívajících dávku 1,5 µg/kg/týden.  
 
Neutralizační faktory interferonu  
Stanovení neutralizačního faktoru interferonu bylo provedeno na vzorcích séra pacientů, kteří užívali 
přípravek ViraferonPeg v rámci klinické studie. Neutralizační faktory interferonu jsou protilátky, které 
neutralizují  antivirovou aktivitu interferonu. Klinická  incidence neutralizačních faktorů u pacientů 
léčených přípravkem ViraferonPeg v dávce 0,5 mikrogramu/kg je 1,1 %. 
 
Přestup do semenné tekutiny  
Byl zjišťován přestup ribavirinu do semenné tekutiny. V porovnání se sérem je tento přestup 2x vyšší. 
Byla  odhadnuta systémová expozice ribavirinu po pohlavním styku u partnerky muže léčeného touto 
látkou a v porovnání s terapeutickou koncentrací ribavirinu v plazmě se však dospělo k mimořádně 
nízkým hodnotám. 
 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 

Přípravek ViraferonPeg  
Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, se nevyskytly ani ve studiích 
toxicity u opic. Trvání těchto studií bylo omezeno na čtyři týdny, jelikož u většiny opic se vyskytly 
protilátky proti interferonu. 
 

Reprodukční studie s přípravkem ViraferonPeg nebyly provedeny. U primátů navozuje interferon alfa-
2b potraty. Je pravděpodobné, že stejné účinky má i přípravek ViraferonPeg. Účinky na fertilitu 
nebyly studovány. Není známo, zda se složky tohoto léčivého přípravku vylučují do mléka 
experimentálních zvířat nebo člověka (viz bod 4.6 pro relevantní údaje o těhotenství a kojení 
u člověka). U přípravku ViraferonPeg nebyl prokázán žádný genotoxický potenciál. 
 

 

35 

Relativní  netoxicita monomethoxypolyethylenglykolu (mPEG), který se uvolňuje z přípravku 
ViraferonPeg při jeho metabolismu in vivo, byla prokázána v preklinických studiích akutní 
a subchronické toxicity u hlodavců a opic, ve standardních studiích embryonálního a fetálního vývoje 
a v in vitro testech mutagenních účinků. 
 
Přípravek ViraferonPeg plus ribavirin  
Pokud je přípravek ViraferonPeg užit v kombinaci s ribavirinem, nevyvolává žádné jiné  účinky, než 
jaké byly již dříve pozorovány při jeho užití v monoterapii. Hlavní změnou související s léčbou byla 

reverzibilní mírná až středně závažná anemie, jejíž závažnost byla větší, než je při anemii vyvolané 
kteroukoli z léčivých látek samostatně. 
 
Nebyly provedeny žádné studie sledující u mladých zvířat vliv léčby přípravku ViraferonPeg na růst, 
vývoj, sexuální dospívání a chování. Předklinické výsledky juvenilní  toxicity prokázaly méně 
významné s dávkou související snížení celkového růstu u novorozených potkanů, kterým byl podáván 
ribavirin (viz bod 5.3 SPC přípravku Rebetol, pokud je přípravek ViraferonPeg podáván v kombinaci 
s ribavirinem). 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ  ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Prášek  
Hydrogenfosforečnan sodný 

Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Sacharóza 
Polysorbát 80 
 
Rozpouštědlo 
Voda na injekci 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Tento léčivý přípravek by měl být rekonstituován pouze s dodaným rozpouštědlem (viz bod 6.6). 
Studie kompatibility  nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými 
léčivými přípravky. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
Před rekonstitucí 
3 roky. 
 
Po rekonstituci 
Chemická a fyzikální stabilita  umožňující použití byla při 2

o

C – 8

o

prokázána po dobu 24 hodin. 
Z mikrobiologického hlediska je  vhodné použít lék okamžitě. Pokud to z jakýchkoli důvodů není 
možné, je doba a podmínky uchovávání přípravku ve stavu vhodném k použití na zodpovědnosti 
pacienta; neměla by být delší  než 24 hodin při 2

o

C – 8

o

C. 

 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). 
 
Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod 6.3. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 

 

36 

Prášek pro přípravu injekce je dodáván v injekčních lahvičkách 2 ml (typ I flint ze skla), se zátkou 
z butylové pryže, s odlupovací aluminiovou povrchovou vrstvou a polypropylenovým krytem. 

Rozpouštědlo je dodáváno v ampulkách 2 ml (typ I flint ze skla). 
 
Přípravek ViraferonPeg je dodáván jako: 

1 injekční lahvička prášku pro přípravu injekčního roztoku, 1 ampulka rozpouštědla pro 
parenterální podání; 

1 injekční lahvička prášku pro přípravu injekčního roztoku, 1 ampulka rozpouštědla pro 
parenterální podání, 1 injekční stříkačka, 2 injekční jehly a 1 čisticí tampon; 

4 injekční lahvičky prášku pro přípravu injekčního roztoku, 4 ampulky rozpouštědla pro 
parenterální podání; 

4 injekční lahvičky prášku pro přípravu injekčního roztoku, 4 ampulky rozpouštědla pro 
parenterální podání, 4 injekční stříkačky, 8 injekčních jehel a 4 čisticí tampony; 

6 injekčních lahviček prášku pro přípravu injekčního roztoku, 6 ampulek rozpouštědla pro 
parenterální podání; 

12 injekčních lahviček prášku pro přípravu injekčního roztoku, 12 ampulek rozpouštědla pro 
parenterální podání, 12 injekčních stříkaček, 24 injekčních jehel a 12 čisticích tamponů. 

 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička je  určena k rekonstituci s 0,7 ml vody na injekci pro podání roztoku v objemu 

až 0,5 ml. Ke ztrátě malého množství dojde během přípravy injekčního roztoku přípravku 
ViraferonPeg, když se dávka odměřuje a injikuje.  Proto každá injekční lahvička obsahuje nadbytečné 
množství rozpouštědla a prášku pro přípravu injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg, aby bylo 
zajištěno dodání označené dávky v 0,5 ml injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg. Koncentrace 
rekonstituovaného roztoku je 50 mikrogramů/0,5 ml. 
 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička je  určena k rekonstituci s 0,7 ml vody na injekci pro podání roztoku v objemu 
až 0,5 ml. Ke ztrátě malého množství dojde během přípravy injekčního roztoku přípravku 
ViraferonPeg, když se dávka odměřuje a injikuje.  Proto každá injekční lahvička obsahuje nadbytečné 

množství rozpouštědla a prášku pro přípravu injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg, aby bylo 
zajištěno dodání označené dávky v 0,5 ml injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg. Koncentrace 
rekonstituovaného roztoku je 80 mikrogramů/0,5 ml. 
 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička je  určena k rekonstituci s 0,7 ml vody na injekci pro podání roztoku v objemu 

až 0,5 ml. Ke ztrátě malého množství dojde během přípravy injekčního roztoku přípravku 
ViraferonPeg, když se dávka odměřuje a injikuje.  Proto každá injekční lahvička obsahuje nadbytečné 
množství rozpouštědla a prášku pro přípravu injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg, aby bylo 
zajištěno dodání označené dávky v 0,5 ml injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg. Koncentrace 
rekonstituovaného roztoku je 100 mikrogramů/0,5 ml. 
 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička je  určena k rekonstituci s 0,7 ml vody na injekci pro podání roztoku v objemu 
až 0,5 ml. Ke ztrátě malého množství dojde během přípravy injekčního roztoku přípravku 
ViraferonPeg, když se dávka odměřuje a injikuje.  Proto každá injekční lahvička obsahuje nadbytečné 

množství rozpouštědla a prášku pro přípravu injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg, aby bylo 
zajištěno dodání označené dávky v 0,5 ml injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg. Koncentrace 
rekonstituovaného roztoku je 120 mikrogramů/0,5 ml. 
 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička je  určena k rekonstituci s 0,7 ml vody na injekci pro podání roztoku v objemu 
až 0,5 ml. Ke ztrátě malého množství dojde během přípravy injekčního roztoku přípravku 

 

37 

ViraferonPeg, když se dávka odměřuje a injikuje.  Proto každá injekční lahvička obsahuje nadbytečné 
množství rozpouštědla a prášku pro přípravu injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg, aby bylo 

zajištěno dodání označené dávky v 0,5 ml injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg. Koncentrace 
rekonstituovaného roztoku je 150 mikrogramů/0,5 ml. 
 
Použitím sterilizované injekční stříkačky a injekční jehly vstříkněte do injekční lahvičky s přípravkem 
ViraferonPeg 0,7 ml vody na injekci.  Rozpuštění prášku dosáhnete opatrným a jemným promícháním. 
Poté již můžete sterilní injekční stříkačkou natáhnout a aplikovat potřebnou dávku léku. Úplný soubor 
instrukcí je uveden v příloze k příbalové informaci. 
 
Podobně jako u všech ostatních přípravků pro parenterální aplikaci, musí být rekonstituovaný injekční 
roztok před podáním vizuálně zkontrolován. Rekonstituovaný roztok by měl být čirý a bezbarvý. 
Pokud je rekonstituovaný roztok zbarvený nebo jsou přítomné cizí částice, nesmí se použít. Všechen 

nepoužitý materiál musí být zlikvidován. 
 
 
7. 

DRŽITEL  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO(A) 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
EU/1/00/132/001 
EU/1/00/132/002 
EU/1/00/132/003 
EU/1/00/132/004 
EU/1/00/132/005 
EU/1/00/132/026 
 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
EU/1/00/132/006 
EU/1/00/132/007 
EU/1/00/132/008 
EU/1/00/132/009 
EU/1/00/132/010 
EU/1/00/132/027 
 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
EU/1/00/132/011 
EU/1/00/132/012 
EU/1/00/132/013 
EU/1/00/132/014 
EU/1/00/132/015 
EU/1/00/132/028 
 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
EU/1/00/132/016 
EU/1/00/132/017 
EU/1/00/132/018 
EU/1/00/132/019 
EU/1/00/132/020 
EU/1/00/132/029 

 

38 

ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
EU/1/00/132/021 
EU/1/00/132/022 
EU/1/00/132/023 
EU/1/00/132/024 
EU/1/00/132/025 
EU/1/00/132/030 
 
 
9. 

DATUM  PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ  REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 25. května 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 25. května 2010 
 
 
10.  DATUM  REVIZE  TEXTU 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 

 

39 

1. 

NÁZEV  PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
ViraferonPeg 180 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ  A KVANTITATIVNÍ  SLOŽENÍ 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 50 mikrogramů peginterferonu alfa-2b, měřeno podle proteinové báze. 
Pokud se rekonstituuje podle doporučení, poskytuje jedno předplněné pero 50 mikrogramů/0,5 ml 
peginterferonu alfa-2b.  
 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 80 mikrogramů peginterferonu alfa-2b, měřeno podle proteinové báze. 
Pokud se rekonstituuje podle doporučení, poskytuje jedno předplněné pero 80 mikrogramů/0,5 ml 
peginterferonu alfa-2b.  
 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 100 mikrogramů peginterferonu alfa-2b, měřeno podle proteinové báze. 
Pokud se rekonstituuje podle doporučení, poskytuje jedno předplněné pero 100 mikrogramů/0,5 ml 
peginterferonu alfa-2b.  
 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 120 mikrogramů peginterferonu alfa-2b, měřeno podle proteinové báze. 
Pokud se rekonstituuje podle doporučení, poskytuje jedno předplněné pero 120 mikrogramů/0,5 ml 
peginterferonu alfa-2b.  
 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 150 mikrogramů peginterferonu alfa-2b, měřeno podle proteinové báze. 
Pokud se rekonstituuje podle doporučení, poskytuje jedno předplněné pero 150 mikrogramů/0,5 ml 
peginterferonu alfa-2b.  
 

Léčivou látkou je kovalentní konjugát rekombinantního interferonu alfa-2b* s monometoxy-
polyetylenglykolem. Účinnost tohoto přípravku nelze srovnávat s jinými pegylovanými nebo 
nepegylovanými proteiny stejné terapeutické třídy (viz bod 5.1). 
*připravován rDNA technologií v buňkách E.coli, hostících pomocí metody genetického inženýrství 
plasmidový hybrid obsahující gen interferonu alfa-2b z lidských leukocytů. 
 
Pomocná látka se známým účinkem: 
Jedno předplněné pero obsahuje 40 mg sacharózy na 0,5 ml. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.  
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. 
 

Bílý prášek. 
Čiré a bezbarvé rozpouštědlo. 
 
 
4. 

KLINICKÉ  ÚDAJE 

 

40 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Dospělí (trojkombinace) 
Přípravek ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem a boceprevirem (trojkombinace) je určen k léčbě 
infekce chronickou hepatitidou C (CHC) genotypu 1 u dospělých pacientů (18 let a více) 
s kompenzovaným onemocněním jater, kteří nebyli dříve léčeni, nebo u kterých selhala předchozí 
léčba (viz bod 5.1). 
 
Pokud budete užívat přípravek ViraferonPeg v kombinaci s těmito léky, prostudujte si, prosím, 
souhrny údajů o přípravku (SPC) ribavirinu a bocepreviru. 
 
Dospělí (dvojkombinace a monoterapie) 

Přípravek ViraferonPeg je určen k léčbě dospělých pacientů (18 let a více) s CHC, kteří jsou pozitivní 
na RNA  viru hepatitidy  C (HCV-RNA), včetně pacientů s kompenzovanou cirhózou a/nebo 
koinfikovaných klinicky stabilním HIV  (viz bod 4.4). 
 
Přípravek ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem (dvojkombinace) je určen k léčbě infekce CHC 
u dospělých pacientů, kteří nebyli dříve léčeni, včetně pacientů s klinicky stabilní HIV  koinfekcí 
a u dospělých pacientů, u kterých selhala předchozí léčba interferonem alfa (pegylovaným nebo 
nepegylovaným) v kombinaci s ribavirinem nebo monoterapií interferonem alfa (viz bod 5.1).  
 
Monoterapie interferonem, včetně přípravku ViraferonPeg, je indikována především v případech 
nesnášenlivosti či kontraindikace ribavirinu. 
 
Pokud budete užívat přípravek ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem, prostudujte si, prosím, SPC 
ribavirinu. 
 
Pediatrická populace (dvojkombinace)  

Přípravek ViraferonPeg je indikován v kombinaci s ribavirinem k léčbě chronické hepatitidy C u dětí 
ve věku 3 let a starších a dospívajících, bez předchozí léčby, bez jaterní dekompenzace, a kteří jsou 
pozitivní na HCV-RNA. 
 
Při rozhodování neodkládat léčbu až do dospělosti je důležité brát v úvahu, že kombinovaná léčba 

způsobovala inhibici  růstu, která může být u některých pacientů ireverzibilní. Rozhodnutí pro zahájení 
léčby by se mělo učinit individuálně,  případ od případu (viz bod 4.4). 
 
Pokud budete užívat přípravek ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem, prostudujte si, prosím, SPC 
ribavirinu  pro tobolky nebo perorální roztok. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčbu přípravkem ViraferonPeg by měl zahajovat a kontrolovat výhradně lékař se zkušenostmi 
v léčbě pacientů s hepatitidou C. 
 
Dávkování 
Přípravek ViraferonPeg by měl být podáván subkutánní injekcí jednou týdně. Podávaná dávka 
u dospělých závisí na tom, zda se používá v kombinované léčbě (dvojkombinaci nebo trojkombinaci) 
nebo jako monoterapie. 
 

Kombinovaná léčba přípravkem ViraferonPeg (dvojkombinace nebo trojkombinace) 
Dvojkombinace (přípravek ViraferonPeg s ribavirinem):
 uplatňuje se u všech dospělých pacientů 
a pediatrických pacientů ve věku 3 let a starších. 
Trojkombinace (přípravek ViraferonPeg s ribavirinem a boceprevirem): uplatňuje se u dospělých 
pacientů s CHC genotypu 1. 
 
Dospělí - Doporučená dávka 

 

41 

 
V kombinaci s tobolkami ribavirinu se přípravek ViraferonPeg podává v dávce 
1,5 mikrogramu/kg/týden. 
 
Určená dávka přípravku ViraferonPeg 1,5 

g/kg při kombinovaném užívání s ribavirinem může být 

podávána v silách přípravku ViraferonPeg podle kategorií tělesné hmotnosti jak uvádí tabulka 1
Tobolky ribavirinu se užívají perorálně každý den, ve dvou dílčích dávkách, při jídle (ráno a večer). 
 
Tabulka 1  Dávkování při kombinované terapii* 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

ViraferonPeg 

Ribavirin tobolky 

Síla přípravku 

ViraferonPeg 

(

g/0,5 ml) 

Podávejte 

jednou týdně 

(ml) 

Celková denní 

dávka 

ribavirinu 

(mg) 

Počet tobolek  

(200 mg) 

< 40 

50 

0,5 

800 

4

40-50 

80 

0,4 

800 

4

51-64 

80 

0,5 

800 

4

65-75 

100 

0,5 

1 000 

5

76-80 

120 

0,5 

1 000 

5

81-85 

120 

0,5 

1 200 

6

c

 

86-105 

150 

0,5 

1 200 

6

> 105 

150 

0,5 

1 400 

7

d

 

a:   2 ráno, 2 večer 
b:    2 ráno, 3 večer 
c:   3 ráno, 3 večer  
d:    3 ráno, 4 večer  
* Pro podrobné informace o dávkování bocepreviru při užívání v trojkombinaci si prosím prostudujte SPC bocepreviru. 

 
Dospělí - Trvání léčby - Dosud neléčení pacienti 
Trojkombinace:
 Prostudujte si prosím SPC bocepreviru. 
 
Dvojkombinace: 
Předvídatelnost setrvalé virologické odpovědi - Pacienti infikovaní virem s genotypem 1, u nichž není 
dosaženo nedetekovatelné HCV-RNA  nebo není prokázána adekvátní virologická odpověď ve 4. nebo 
12. týdnu, s největší pravděpodobností nepatří k těm, u nichž lze dosáhnout setrvalé virologické 
odpovědi a mělo by u nich být přehodnoceno přerušení léčby (viz také bod 5.1). 

 

Genotyp 1:  

- U pacientů s nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA  ve 12. týdnu by měla léčba pokračovat po 
dobu dalších devíti měsíců (t.j. celkem 48 týdnů). 
- Pacienti s detekovatelnou hladinou  HCV-RNA,  ale  s jejím poklesem ≥ 2 log oproti výchozí 
hodnotě ve 12. týdnu léčby by měli být opakovaně vyšetřeni ve 24. týdnu léčby a v případě 
nedetekovatelné hladiny HCV-RNA  by měli  pokračovat v celé léčebné kúře (tj. celkem 48 
týdnů). Pokud je však hladina HCV-RNA  ve 24. týdnu stále detekovatelná, mělo by se zvážit 
přerušení léčby. 
- U podskupiny pacientů s infekcí virem genotypu 1 a nízkou virovou zátěží (< 600 000 IU/ml), 
kteří jsou ve 4. týdnu léčby HCV-RNA  negativní a zůstávají HCV-RNA  negativní ve 24. týdnu, 
je možno buď léčbu po tomto léčebném období trvajícím 24 týdnů ukončit, nebo je možno 
v léčbě pokračovat po dobu dalších 24 týdnů (t.j. celkem 48 týdnů léčby). Nicméně léčba trvající 
celkově 24 týdnů může být spojena s vyšším rizikem relapsu, než léčba trvající 48 týdnů (viz 
bod 5.1). 

 

Genotyp 2 nebo 3:  
Doporučuje se léčit všechny tyto pacienty dvojkombinací po dobu 24 týdnů, s výjimkou 
pacientů s koinfekcí HCV/HIV, kteří by měli být léčeni 48 týdnů. 

 

42 

 

Genotyp 4:  
Obecně vzato, pacienti infikovaní genotypem 4 jsou obtížně léčitelní a limitované  studijní údaje 

(n=66) ukazují, že jsou kompatibilní s délkou léčby dvojkombinací genotypu 1. 

 
Dospělí - Trvání léčby – Koinfekce HCV/HIV 
Dvojkombinace:
 Doporučená délka léčby dvojkombinací u pacientů s koinfekcí HCV/HIV  je 
48 týdnů, bez ohledu na genotyp. 
 

Předpověditelnost toho, zda bude či nebude odpověď u koinfekce HCV/HIV  - Bylo prokázáno, že 
časná virologická odpověď do 12. týdne, definovaná jako 2 log pokles virové nálože nebo 
nedetekovatelné hladiny HCV-RNA,  je prediktivním faktorem setrvalé odpovědi. Negativní 
prediktivní hodnota pro setrvalou odpověď u pacientů s koinfekcí HCV/HIV léčených přípravkem 
ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem  byla 99 % (67/68; Klinické  hodnocení 1) (viz bod 5.1). 
U pacientů s koinfekcí HCV/HIV  léčených dvojkombinací byla pozorována pozitivní prediktivní 
hodnota 50 % (52/104; klinické hodnocení 1). 
 
Dospělí - Trvání léčby – Znovu léčení pacienti 
Trojkombinace:

 

Prostudujte si prosím SPC bocepreviru. 

 

Dvojkombinace: Předvídatelnost setrvalé virologické odpovědi - Všichni  pacienti, bez ohledu na 
genotyp, u kterých bylo ve 12. týdnu prokázáno snížení sérové HCV-RNA pod dolní hranici detekce, 

by se měli dvojkombinací léčit 48 týdnů. U znovu léčených pacientů, u kterých se nepodaří dosáhnout 
ve 12. týdnu virologické odpovědi (tj. HCV-RNA  pod dolní hranicí detekce), není pravděpodobné, že 
bude po 48 týdnech léčby dosaženo setrvalé virologické odpovědi (dále viz bod 5.1). 
Doba trvání opětovné léčby delší než 48 týdnů u pacientů s genotypem 1 neodpovídajících na léčbu 
nebyla v kombinované terapii s pegylovaným interferonem alfa-2b a ribavirinem studována. 
 
 
Pediatrická populace (pouze dvojkombinace) – Doporučená dávka 
Dávkování pro děti ve věku 3 let a starší a mladistvé pacienty se u přípravku ViraferonPeg odvozuje 
z povrchu těla a u ribavirinu  z tělesné hmotnosti. Doporučená dávka přípravku ViraferonPeg je 
60 

g/m

2

/týden subkutánně, v kombinaci s ribavirinem 15 mg/kg/den perorálně ve dvou rozdělených 

dávkách podávaných s jídlem (ráno a večer). 
 
Pediatrická populace (pouze dvojkombinace) - Trvání léčby 

 

Genotyp 1:  
Doporučená délka trvání léčby dvojkombinací je jeden rok. Podle extrapolace z klinických údajů 
o kombinované léčbě standardním interferonem u pediatrických pacientů (negativní prediktivní 
hodnota 96 % pro interferon alfa-2b/ribavirin), pacienti, u nichž se nedosáhne virologické 
odpovědi po 12 týdnech léčby, se jen velmi nepravděpodobně stanou trvale odpovídajícími na 
léčbu. Proto se doporučuje, aby u dětí a dospívajících užívajících kombinaci 
ViraferonPeg/ribavirin  byla léčba přerušena, pokud ve 12. týdnu jejich léčby HCV-RNA  poklesne 
ve srovnání s obdobím před léčbou o < 2 log

10

 nebo pokud budou mít ve 24. týdnu léčby 

detekovatelnou HCV-RNA. 

 

Genotyp 2 nebo 3:  
Doporučená délka trvání léčby dvojkombinací je 24 týdnů. 

 

Genotyp 4:  
V klinickém  hodnocení bylo kombinací ViraferonPeg/ribavirin léčeno pouze 5 dětí a dospívajících 
s genotypem 4. Doporučená délka trvání léčby dvojkombinací je 1 rok. Doporučuje se, aby u dětí 
a dospívajících užívajících kombinaci ViraferonPeg/ribavirin byla léčba přerušena, pokud ve 
12. týdnu jejich léčby HCV-RNA  poklesne ve srovnání s obdobím před léčbou o < 2 log

10

 nebo 

pokud budou mít ve 24. týdnu léčby detekovatelnou HCV-RNA. 

 
Monoterapie přípravkem ViraferonPeg - Dospělí 
Doporučená dávka 
Pro monoterapii přípravkem ViraferonPeg platí dávkovací schéma 0,5 nebo 1,0 μg/kg/týden.  

 

43 

Nejnižší dostupná síla přípravku ViraferonPeg je 50 

g/0,5 ml; vzhledem k tomu u pacientů, jimž je 

předepsáno 0,5 

g/kg/týden, musejí být dávky objemově upraveny, jak ukazuje tabulka 2. Pro dávku 

1,0 

g/kg je možno provést obdobné objemové úpravy, nebo je možno užít jiné síly, jak ukazuje 

tabulka 2. Monoterapie přípravkem ViraferonPeg nebyla studována u pacientů s koinfekcí HCV/HIV. 
 
Tabulka 2  Dávkování při monoterapii 

 

0,5 

g/kg 

1,0 

g/kg 

Tělesná 

hmotnost  

(kg) 

Síla přípravku 

ViraferonPeg 

(

g/0,5 ml) 

Podávejte 

jednou týdně  

(ml) 

Síla přípravku 

ViraferonPeg 

(

g/0,5 ml) 

Podávejte  

jednou týdně 

(ml) 

30-35 

50*  

0,15 

80 

0,2 

36-45 

50*  

0,2 

50 

0,4 

46-56 

50*  

0,25 

50 

0,5 

57-72 

80 

0,2 

80 

0,4 

73-88 

50 

0,4 

80 

0,5 

89-106 

50  

0,5 

100 

0,5 

107-120** 

80 

0,4 

120 

0,5 

Minimální možná dávka při podání perem je 0,2 ml. 
*   Nutno použít injekční lahvičku.  
** Pro pacienty > 120 kg, se dávka přípravku ViraferonPeg musí  vypočítat  na základě individuální hmotnosti pacienta. 
K tomu může být potřeba kombinovat různé síly a objemy přípravku ViraferonPeg.   

 
Trvání léčby 
U pacientů, kde se dostavila virologická odpověď ve 12. týdnu, by měla léčba pokračovat po dobu 
dalších nejméně tří měsíců (tedy celkem po dobu šesti měsíců). Eventuální rozhodnutí o dalším 

prodloužení terapie na celkovou dobu jednoho roku by mělo být založeno na zhodnocení dalších 
prognostických faktorů (jako je genotyp, věk > 40 let, mužské pohlaví, přítomnost fibrózy). 
 
Modifikace dávkování pro všechny pacienty (monoterapie a kombinovaná léčba) 
Pokud se během podávání přípravku ViraferonPeg v monoterapii nebo kombinované léčbě projeví 

závažné nežádoucí účinky nebo abnormality laboratorních testů, dávkování přípravku ViraferonPeg 
a/nebo ribavirinu se musí podle potřeby upravit tak, aby nežádoucí účinky opět vymizely. Snížení dávky 
bocepreviru se nedoporučuje. Boceprevir nesmí být podáván bez přípravku ViraferonPeg a ribavirinu. 
Protože dodržování režimu léčby může být významné pro její výsledek, měla by být dávka přípravku 
ViraferonPeg a ribavirinu  udržována pokud možno co nejblíže doporučené standardní dávce. Pro 
úpravu dávek byly v klinických studiích vypracovány pokyny. 
 
Pokyny pro redukci dávek při kombinované terapii 
 
Tabulka 2a Pokyny pro úpravu dávek při kombinované terapii na základě laboratorních 

parametrů 

Laboratorní hodnoty 

Snižte pouze denní 

dávku ribavirinu 

(viz poznámka 1), 

pokud: 

Snižte pouze dávku 

přípravku 

ViraferonPeg (viz 

poznámka 2), pokud: 

Přerušte 

kombinovanou 
terapii, pokud: 

Hemoglobin 

≥ 8,5 g/dl a < 10 g/dl 

< 8,5 g/dl 

Dospělí: Hemoglobin 
u pacientů se 
stabilním srdečním 
onemocněním  
v anamnéze 
Děti a dospívající: 
neuplatňuje se 

 

 2 g/dl pokles hemoglobinu během kteréhokoli 

čtyřtýdenního období během léčby 

(permanentní snížení dávky) 

 

< 12 g/dl po čtyřech 

týdnech redukce 

dávky 

 

44 

Leukocyty 

≥ 1,0 x 10

9

/l 

a < 1,5 x 10

9

/l 

< 1,0 x 10

9

/l 

Neutrofily 

≥ 0,5 x 10

9

/l 

a < 0,75 x 10

9

/l 

< 0,5 x 10

9

/l 

Trombocyty 

≥ 25 x 10

9

/l 

a < 50 x 10

9

/l (dospělí) 

≥50 x 10

9

/l a < 70 x 10

9

/l 

(děti a dospívající) 

< 25 x 10

9

/l 

(dospělí) 

< 50 x 10

9

/l (děti 

a dospívající) 

Bilirubin  – přímý  

2,5 x ULN

*

 

Bilirubin  – nepřímý  

> 5 mg/dl 

> 4 mg/dl 

(po > 4 týdny) 

Sérový kreatinin 

> 2,0 mg/dl 

Clearance kreatininu 

Vysaďte ribavirin, 

pokud je CrCl 

< 50 ml/min 

Alaninaminotransfe-
ráza (ALT)  

nebo 

aspartátaminotransfe-
ráza (AST) 

2 x vyšší než 

výchozí hodnoty 

a > 10 x ULN

2 x vyšší než 

výchozí hodnoty 

a > 10 x ULN

*

 

Horní limit normálního rozmezí 

 
Poznámka 1: U dospělých pacientů je první snížení dávky ribavirinu o 200 mg/den (s výjimkou 

pacientů užívajících 1 400 mg, u kterých by se měla dávka snižovat o 400 mg/den). 
Pokud je třeba, druhé snížení dávky ribavirinu je o dalších 200 mg/den. Pacienti, jejichž 
dávka ribavirinu  je snížena na 600 mg denně, budou užívat jednu tobolku 200 mg ráno 
a dvě tobolky 200 mg večer.  
U dětí a dospívajících pacientů je první snížení dávky ribavirinu na 12 mg/kg/den, 
a druhé snížení dávky ribavirinu na 8 mg/kg/den. 

Poznámka 2: U dospělých pacientů je první snížení dávky přípravku ViraferonPeg na 1 μg/kg/týden. 

Pokud je třeba, druhé snížení dávky přípravku ViraferonPeg je na 0,5 μg/kg/týden. 
U pacientů s přípravkem ViraferonPeg v monoterapii: pro snížení dávky postupujte 
podle pokynů pro redukci dávkování v monoterapii.  

U dětí a dospívajících pacientů je první snížení dávky přípravku ViraferonPeg na 
40 µg/m

2

/týden a druhé snížení dávky přípravku ViraferonPeg na 20 µg/m

2

/týden.  

 
Redukce dávky přípravku ViraferonPeg u dospělých lze dosáhnout buď snížením předepsaného 
objemu na polovinu, nebo užitím dávky o nižší síle, jak  ukazuje tabulka 2b. Redukce dávky přípravku 
ViraferonPeg se u dětí a dospívajících dosahuje dvoustupňovou úpravou doporučené dávky z původní  
počáteční dávky 60 

g/m

2

/týden na 40 

g/m

2

/týden a pak na 20 

g/m

2

/týden, pokud je třeba. 

 
Tabulka 2b  Dvoufázová redukce dávek přípravku ViraferonPeg při kombinované terapii  
 

u dospělých 

První redukce dávky přípravku  ViraferonPeg na 
1 µg/kg
 

Druhá redukce dávky přípravku  ViraferonPeg na 
0,5 µg/kg
 

Tělesná 
hmotno

st 

(kg) 

 

Síla 

přípravku 
Viraferon

Peg 

(µg/0,5 

ml) 

Podané 

množství

přípravk

Viraferon

Peg (µg) 

Podaný 

objem 

přípravk

Viraferon

Peg (ml) 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

Síla 

přípravku 
Viraferon

Peg 

(µg/0,5 

ml) 

Podané 

množství

přípravk

Viraferon

Peg (µg) 

Podaný 

objem 

přípravk

Viraferon

Peg (ml) 

 

45 

< 40 

50  

35 

0.35 

< 40 

50  

20 

0.2 

40 – 50 

120 

48 

0.2 

40 – 50 

50  

25 

0.25 

51 – 64 

80  

56 

0.35 

51 – 64 

80 

32 

0.2 

65 – 75 

100 

70 

0.35 

65 – 75 

50  

35 

0.35 

76 – 85 

80  

80 

0.5 

76 – 85 

120 

48 

0.2 

86 - 105 

120  

96 

0.4 

86 – 105 

50  

50 

0.5 

> 105 

150 

105 

0.35 

> 105 

80  

64 

0.4 

 

Pokyny pro redukci dávkování přípravku ViraferonPeg v monoterapii u dospělých 
 
Pokyny pro úpravu dávkování u dospělých pacientů užívajících přípravek ViraferonPeg v monoterapii 
jsou shrnuty v tabulce 3a.  
 
Tabulka 3a Pokyny pro úpravu dávkování přípravku ViraferonPeg v monoterapii u dospělých 

na základě laboratorních parametrů 

Laboratorní hodnoty 

Snižte dávku přípravku 

ViraferonPeg na polovinu, 

pokud: 

Přerušte léčbu přípravkem 

ViraferonPeg, pokud: 

 
Neutrofily 
 

 

≥ 0,5 x 10

9

/l a < 0,75 x 10

9

/l 

 

< 0,5 x 10

9

/l 

 
Trombocyty 
 

 

≥ 25 x 10

9

/l a < 50 x 10

9

/l 

 

< 25 x 10

9

/l 

 
U dospělých pacientů užívajících 0,5 

g/kg přípravku ViraferonPeg v monoterapii lze snížení dávky 

provést snížením předepsaného objemu o polovinu, jak je uvedeno v tabulce 3b.  
 
Tabulka 3b Redukovaná dávka přípravku ViraferonPeg (0,25 

g/kg) při schématu 0,5 

g/kg 

v monoterapii u dospělých 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

Síla přípravku 

ViraferonPeg 

(

g/0,5ml) 

Podávané 

množství 

přípravku 

ViraferonPeg (

g) 

Podávaný objem 

přípravku ViraferonPeg 

(ml) 

30 - 35 

50* 

0,08 

36 - 45 

50* 

10 

0,1 

46 - 56 

50* 

13 

0,13 

57 - 72 

80* 

16 

0,1 

73 - 88 

50 

20 

0,2 

89 - 106 

50 

25 

0,25 

107 -

 

120** 

80 

32 

0,2 

Minimální možná dávka při podání perem je 0,2 ml. 
*   Nutno použít injekční lahvičku.  
** Pro pacienty > 120 kg, se dávka přípravku ViraferonPeg musí  vypočítat na základě individuální hmotnosti pacienta. 
K tomu může být potřeba kombinovat různé síly a objemy přípravku ViraferonPeg. 

 

U dospělých pacientů užívajících 1,0 

g/kg přípravku ViraferonPeg v monoterapii lze snížení dávky 

provést snížením předepsaného objemu o polovinu nebo použitím nižší síly, jak je uvedeno v tabulce 
3c
.  
 
Tabulka 3c  Redukovaná dávka přípravku ViraferonPeg (0,5 

g/kg) při schématu 1,0 

g/kg 

v monoterapii u dospělých 

 

46 

Tělesná 

hmotnost 

(kg) 

Síla přípravku 

ViraferonPeg 

(

g/0,5ml) 

Podávané 

množství 

přípravku 

ViraferonPeg (

g) 

Podávaný objem 

přípravku ViraferonPeg 

(ml) 

30 - 35 

50* 

15 

0,15 

36 - 45 

50* 

20 

0,20 

46 - 56 

50* 

25 

0,25 

57 - 72 

80 

32 

0,2 

73 - 88 

50 

40 

0,4 

89 - 106 

50 

50 

0,5 

107 - 120** 

80 

64 

0,4 

Minimální možná dávka při podání perem je 0,2 ml. 
*   Nutno použít injekční lahvičku.  
** Pro pacienty > 120 kg, se dávka přípravku ViraferonPeg musí  vypočítat na základě individuální hmotnosti pacienta. 
K tomu může být potřeba kombinovat různé síly a objemy přípravku ViraferonPeg. 

 
Speciální populace

 

Poškození funkce ledvin 
Monoterapie
  
Přípravek ViraferonPeg by měl být u pacientů se středně závažným až závažným ledvinným 
poškozením používán s opatrností. U pacientů se středně závažnou poruchou funkce ledvin (clearance 
kreatininu 30 - 50 ml/minutu) by měla být počáteční dávka přípravku ViraferonPeg snížena o 25 %. 
U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 15 – 29 ml/minutu) by měla být 

počáteční dávka přípravku ViraferonPeg snížena o 50 %. Údaje o použití přípravku ViraferonPeg 
u pacientů s clearance kreatininu < 15 ml/minutu nejsou k dispozici (viz bod 5.2). Pacienti se 
závažnou poruchou ledvin včetně pacientů na hemodialýze musí být pečlivě sledováni. Pokud se 
funkce ledvin během léčby zhorší, měla by být léčba přípravkem ViraferonPeg ukončena. 
 
Kombinovaná léčba  
Pacienti s clearance kreatininu < 50 ml/minutu nesmějí být léčeni  přípravkem ViraferonPeg 
v kombinaci s ribavirinem (viz SPC ribavirinu). Pacienti s poruchou funkce ledvin, kterým je 
přípravek ViraferonPeg podáván v kombinované léčbě, by měli být sledováni s větší pozorností 
s ohledem na možný rozvoj anemie. 
 

Poškození jater  
Bezpečnost a účinnost terapie přípravkem ViraferonPeg u pacientů se závažnou jaterní dysfunkcí 
dosud nebyly hodnoceny, a proto nesmí být přípravek ViraferonPeg těmto nemocným podáván. 
 
Starší pacienti (

 65 let)  

Nebyly zjištěny žádné změny farmakokinetiky přípravku ViraferonPeg v závislosti na věku. Z údajů 
o podání jednotlivé  dávky přípravku ViraferonPeg pacientům ve vyšším věku vyplývá, že není nutná 
úprava dávky ve vztahu k věku pacienta (viz bod 5.2). 
 
Pediatrická populace  
Přípravek ViraferonPeg lze užívat v kombinaci s ribavirinem u pediatrických pacientů ve věku 3 let 
a starších. 
 
Způsob podání 
Přípravek ViraferonPeg se má podávat jako subkutánní injekce. Informace o zvláštním zacházení viz 
bod 6.6. Pokud lékař rozhodne, že je to vhodné mohou si pacienti přípravek ViraferonPeg injikovat 
sami, s další lékařskou péčí v případě potřeby. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 

 

47 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kterýkoli z interferonů nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v bodě 6.1; 

Závažná preexistující srdeční choroba v anamnéze, včetně nestabilní nebo nekontrolované 
choroby srdeční v předchozích šesti měsících (viz bod 4.4); 

Vážný, oslabující zdravotní stav; 

Autoimunitní  hepatitida nebo autoimunitní choroba v anamnéze; 

Závažná jaterní dysfunkce nebo dekompenzovaná jaterní cirhóza; 

Preexistující onemocnění štítné žlázy, které nelze konvenční léčbou upravit; 

Epilepsie  a/nebo snížená funkce centrálního nervového systému (CNS); 

HCV-HIV  pacienti s cirhózou a při Child-Pughově skóre ≥ 6; 

Kombinace přípravku ViraferonPeg s telbivudinem. 

 
Pediatrická populace 

Existující závažné psychiatrické onemocnění nebo závažné psychiatrické onemocnění 
v anamnéze, zejména těžké deprese, sebevražedné myšlenky nebo pokusy o sebevraždu. 

 
Kombinovaná léčba  
Prostudujte si také SPC ribavirinu  a bocepreviru, pokud je přípravek ViraferonPeg podáván 
v kombinované léčbě u pacientů s chronickou hepatitidou C. 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Účinky na psychiku a centrální nervový systém (CNS)  

U některých pacientů byly během léčby přípravkem ViraferonPeg pozorovány závažné účinky na 
CNS, zejména deprese, sebevražedné myšlenky a pokusy, a to i po ukončení léčby, zejména během 
následného 6-ti měsíčního období sledování. U interferonů alfa byly pozorovány další účinky na CNS, 

včetně agresivního chování (někdy namířeného proti druhým, jako jsou vražedné myšlenky), 
bipolárních poruch, mánie, zmatenosti a změn duševního stavu. Pacienti by měli být pečlivě sledováni 
pro případné známky nebo příznaky psychiatrických poruch. Pokud se takové příznaky objeví, musí 
ošetřující lékař brát v úvahu potenciální závažnost těchto nežádoucích účinků a měl by zvážit nutnost 
jejich adekvátní léčby. Pokud psychiatrické symptomy přetrvávají nebo se zhoršují, nebo jsou zjištěny 

sebevražedné nebo vražedné myšlenky, doporučuje se léčbu s přípravkem ViraferonPeg přerušit 
a u pacienta pokračovat s odpovídající psychiatrickou léčbou. 
 
Pacienti s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným psychiatrickým 
onemocněním v anamnéze 

Jestliže se u dospělých pacientů s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se 
závažným psychiatrickým onemocněním v anamnéze usoudí, že je nezbytná léčba peginterferonem 
alfa-2b, měla by být zahájena  pouze po zajištění  odpovídajících individuálních diagnostických 
a terapeutických opatření k léčbě psychiatrického stavu. 
- U dětí a dospívajících s existujícím závažným psychiatrickým onemocněním nebo se závažným 
psychiatrickým onemocněním v anamnéze je užívání přípravku ViraferonPeg kontraindikováno (viz 

bod 4.3). U dětí a dospívajících léčených interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem byly 
v průběhu léčby a během 6-měsíčního následného sledování po léčbě oproti dospělým pacientům 
častěji hlášeny sebevražedné myšlenky nebo pokusy (2,4 % oproti 1 %). Stejně jako u dospělých 
pacientů, u dětí a dospívajících docházelo k jiným psychiatrickým nežádoucím příhodám (např. 
depresi, emoční labilitě a spavosti). 
 
Pacienti s užíváním/zneužíváním psychoaktivních látek 
U pacientů s infekcí HCV, kteří současně trpí poruchami způsobenými užíváním psychoaktivních 
látek (alkohol, konopí atd.) je při léčbě interferonem alfa zvýšené riziko rozvoje psychiatrických 
poruch nebo zhoršení stávajících psychiatrických poruch. Pokud je léčba interferonem alfa 

považována u těchto pacientů za nezbytnou, má být pečlivě posouzena přítomnost psychiatrických 
komorbidit a rizika užívání jiných psychoaktivních látek. Pokud je to nezbytné, je třeba při vyšetření, 
léčbě a sledování pacienta zvážit interdisciplinární přístup se zapojením psychiatra nebo odborníka na 
závislosti. Pacienta je třeba pečlivě sledovat v průběhu léčby a dokonce i po přerušení léčby. 
Doporučuje se včasný zásah při opětovném nástupu nebo při rozvoji psychiatrických poruch. 

 

48 

 
 
Růst a vývoj (děti a dospívající) 

V průběhu léčby, která trvala až 48 týdnů, byl u pacientů ve věku 3 až 17 let častý pokles tělesné 
hmotnosti a inhibice růstu. Dlouhodobé údaje dostupné u dětí léčených kombinací pegylovaný 
interferon/ribavirin naznačují podstatné zpomalení růstu. Třicet dva procent (30/94) subjektů vykázalo 
5 let po dokončení léčby pokles o > 15 percentilů v percentilu „výška k věku“ (viz body 4.8 a 5.1). 
 
Individuální hodnocení poměru přínosu/rizika u dětí  
Očekávaný prospěch z léčby by se měl pečlivě zvážit oproti zjištěním týkajícím se bezpečnosti u dětí 
a dospívajících, která vyplývají z klinických hodnocení (viz body 4.8 a 5.1).  

Je důležité vzít v úvahu, že kombinovaná léčba navodila inhibici růstu, která u některých 

pacientů vedla k nižší tělesné výšce. 

Toto riziko by se mělo zvážit oproti charakteristikám onemocnění u dítěte, například známkám 
progrese nemoci (zejména fibróze), komorbiditám, které mohou negativně ovlivnit progresi 
nemoci (např. HIV koinfekci), i proti prognostickým faktorům odpovědi (genotypu HCV 
a virové náloži) 

 

Pokud je to jen možné, dítě by mělo být léčeno po pubertálním růstovém spurtu, aby se snížilo riziko 
inhibice růstu. I když jsou údaje omezené, nebyly v observační studii s následným pozorováním 
trvajícím 5 let zaznamenány žádné důkazy dlouhodobých účinků na pohlavní zrání. 
 

U některých pacientů léčených vyššími dávkami pro onkologické indikace, obvykle pak u pacientů ve 
vyšším věku, byla pozorována významnější otupělost a kóma, včetně případů encefalopatie. Třebaže 
většinou jde o účinky reverzibilní, u některých pacientů trvala úprava až tři týdny. Velmi vzácně se při 
léčbě vysokými dávkami interferonu alfa objevily  záchvaty. 
 
Všichni sledovaní pacienti ve vybraných klinických studiích s chronickou hepatitidou C podstoupili 
před zavedením léčby jaterní biopsii, ale v některých případech (tj. pacienti s genotypem 2 a 3) může 
léčba probíhat bez histologického ověření. Běžné léčebné postupy by se měly konzultovat, zda je 
jaterní biopsie potřebná před zahájením léčby. 
 

Akutní přecitlivělost  
Akutní reakce z přecitlivělosti  (např. urtikarie, angioedém, bronchokonstrikce, anafylaxe) byly při 
léčbě interferonem alfa-2b pozorovány vzácně. Pokud se taková reakce při podávání přípravku 
ViraferonPeg vyskytne, přerušte léčbu a neprodleně zahajte vhodnou terapii. Přechodně se objevující 
exantémy nevyžadují přerušení léčby. 
 
Kardiovaskulární systém  
Podobně jako při léčbě interferonem alfa-2b je i při podávání přípravku ViraferonPeg vyžadováno 
pečlivě monitorovat dospělé pacienty, kteří mají v anamnéze městnavé srdeční selhání, infarkt 
myokardu a/nebo dřívější či současné poruchy srdečního rytmu. U pacientů s preexistujícími 

srdečními obtížemi se doporučuje provést ještě před zahájením léčby a poté i v jejím průběhu 
elektrokardiografické vyšetření. Srdeční arytmie (především supraventrikulární) obvykle dobře reagují 
na konvenční léčbu, v některých případech však mohou vyžadovat přerušení léčby přípravkem 
ViraferonPeg. Nejsou k dispozici žádné údaje u dětí a dospívajících se srdečním onemocněním 
v anamnéze. 
 
Selhání jater 
Přípravek ViraferonPeg zvyšuje u pacientů s cirhózou riziko dekompenzace jater a smrti. Jako při 
léčbě všemi interferony, přerušte užívání přípravku ViraferonPeg u těch pacientů, u kterých se 
prodlužují markery koagulace, což může být známkou jaterní dekompenzace. Jaterní enzymy a jaterní 
funkce musí být u cirhotických pacientů pečlivě sledovány. 
 
Pyrexie  

 

49 

Pyrexie může být součástí tzv. chřipkového (flu-like) syndromu, jehož výskyt je při léčbě interferony 
relativně častý; je třeba vyloučit ostatní možné příčiny přetrvávající pyrexie. 
 
Hydratace  
U pacientů léčených přípravkem ViraferonPeg je nutno zajistit adekvátní hydrataci, neboť u některých 
nemocných léčených alfa-interferony byla zaznamenána hypotenze v důsledku deplece tekutin. 
Náhrada tekutin může být nezbytná. 
 

Změny na plicích 
U pacientů léčených interferonem alfa se ojediněle  vyskytly plicní infiltráty, pneumonitidy 
a pneumonie, v některých případech s fatálním koncem. U každého pacienta, u kterého se projeví 
pyrexie, kašel, dušnost či respirační příznaky, musí být proveden rentgen hrudníku. Jestliže rentgen 
hrudníku ukáže přítomnost plicních infiltrátů nebo je zjištěno  zřejmé zhoršení funkce plic, je třeba 

pacienta pečlivě sledovat a případně přerušit podávání interferonu alfa. Zmírnění až ústupu 
pulmonálních nežádoucích účinků lze dosáhnout okamžitým přerušením podávání interferonu alfa 
a zahájením léčby kortikosteroidy. 
 
Autoimunitní onemocnění  
Při léčbě interferony alfa byl zaznamenán vznik autoprotilátek a autoimunitních poruch. Pacienti 
predisponovaní k rozvoji autoimunitních poruch jsou vystaveni vyššímu riziku. Nemocné se 
známkami a příznaky odpovídajícími autoimunitnímu onemocnění je třeba pečlivě vyšetřit a znovu 
zhodnotit poměr potenciálního přínosu a rizika pokračující terapie interferonem (viz též bod 4.4 
Změny funkce štítné žlázy a bod 4.8). 
Mezi  pacienty s chronickou hepatitidou C léčenými interferonem byly hlášeny případy Vogtova-
Koyanagiho-Haradova  (VKH)  syndromu. Jedná se o granulomatózní zánětlivé onemocnění postihující 
oči, sluchový aparát, mozkomíšní pleny a kůži. Při podezření na VKH  syndrom by se měla antivirová 
léčba vysadit a zvážit terapie kortikosteroidy (viz bod 4.8). 
 
Poruchy zraku  

Vzácně byly uváděny po terapii interferony alfa poruchy zraku (viz bod 4.8), včetně krvácení do 
sítnice, retinálních exsudátů, serózního odchlípení sítnice a okluze retinální tepny či žíly. Všichni 
pacienti by měli mít provedeno základní vyšetření zraku. Také každý léčený pacient, který si začne 
stěžovat na poruchy zraku, včetně ztráty ostrosti vidění nebo zmenšení vizuálního pole musí být okamžitě 
a důkladně vyšetřen. Během terapie přípravkem ViraferonPeg se doporučují pravidelná vyšetření 
zraku, zejména u pacientů s chorobami, které by mohly mít souvislost s retinopatií, jako např. diabetes 

mellitus nebo hypertenze. Mělo by být zváženo přerušení podávání přípravku ViraferonPeg u těch 
pacientů, u nichž se nově objeví nebo zhorší poruchy zraku. 
 
Změny funkce štítné žlázy  
U dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferony alfa se zřídka objeví 
abnormality funkce štítné žlázy, ať už jde o hypotyreózu či hypertyreózu. Přibližně u 21 % dětí 
léčených kombinovanou léčbou ViraferonPeg/ribavirin došlo ke zvýšení thyreotropního hormonu 
(TSH). U dalších přibližně 2 % nastal přechodný pokles pod dolní limit normálu. Před začátkem léčby 
přípravkem ViraferonPeg musí být zhodnoceny hladiny TSH a jakékoli  v této době zjištěné 
abnormality štítné žlázy musí být léčeny konvenční léčbou. Pokud se u pacienta v průběhu léčby 

vyskytnou symptomy, odpovídající možné dysfunkci štítné žlázy, vyšetřete hladiny TSH. V 
přítomnosti této dysfunkce lze v podávání přípravku ViraferonPeg pokračovat jen tehdy, lze-li pomocí 
léku udržet hodnoty TSH v rámci normálního rozmezí. Pro zjištění dysfunkce štítné žlázy by děti 
a dospívající pacienti měli být monitorováni každé 3 měsíce (např. TSH). 
 
Metabolické poruchy  

Byla pozorována hypertriglyceridemie a zhoršení hypertriglyceridemie, někdy závažné. Proto se 
doporučuje monitorovat hladiny lipidů. 
 
Koinfekce HCV/HIV 
Mitochondriální toxicita a laktátová acidóza 

 

50 

U pacientů infikovaných HIV, kteří dostávají souběžně vysoce aktivní anti-retrovirovou léčbu (Highly 
Active Anti-Retroviral Therapy - HAART) může vzrůstat riziko vývoje laktátové acidózy. Opatrnosti je 
třeba v případě přidání přípravku ViraferonPeg a ribavirinu k HAART  terapii (viz SPC ribavirinu).  
 

Jaterní dekompenzace u pacientů infikovaných současně HCV/HIV s pokročilou cirhózou 
U pacientů s pokročilou cirhózou, infikovaných současně HCV a HIV, kteří dostávají HAART terapii, 
může vzrůstat riziko jaterní dekompenzace a smrti. Přidání léčby alfa interferony samotnými nebo 
v kombinaci s ribavirinem může riziko  u této skupiny pacientů zvýšit. Další vstupní faktory u 
koinfikovaných pacientů, které mohou být spojeny s vyšším rizikem jaterní dekompenzac e, zahrnují 
léčbu didanosinem a zvýšenou koncentraci bilirubinu v séru. 
Koinfikovaní pacienti léčení současně anti-retrovirovou (ARV) léčbou a léky proti hepatitidě by měli 
být přísně sledováni, se stanovováním jejich Child-Pughova skóre během léčby. U pacientů s progresí 
do jaterní dekompenzace by měla být léčba proti hepatitidě okamžitě přerušena a ARV léčba 
přehodnocena. 
 
Hematologické abnormality u pacientů infikovaných současně HCV/HIV 
U pacientů se současnou infekcí HCV/HIV léčených peginterferonem alfa-2b/ribavirinem a HAART 

může být oproti pacientům infikovaným pouze HCV  zvýšeno riziko rozvoje hematologických 
abnormalit (například neutropenie, trombocytopenie a anemie). Ačkoliv většinu z nich lze zvládnout 
snížením dávky, je u této skupiny pacientů nutné důkladné monitorování hematologických parametrů 
(viz bod 4.2 a pod „Laboratorní testy“ a bod 4.8). 
U pacientů léčených zidovudinem a kombinovanou terapií přípravku ViraferonPeg s ribavirinem 
a zidovudinem je zvýšeno riziko rozvoje anemie, současné užívání této kombinace se zidovudinem se 
proto nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Pacienti s nízkými počty CD4 
U pacientů infikovaných současně HCV/HIV jsou k dispozici omezené údaje o účinnosti 
a bezpečnosti (N=25) od subjektů s počtem CD4 menším než 200 buněk/μl. V léčbě pacientů 
s nízkými počty CD4 je proto nutno postupovat opatrně. 
 
Nahlédněte, prosím, do příslušných SPC antiretrovirových léčivých přípravků, které budou užívány 

souběžně s léčbou HCV, kvůli povědomí o toxických účincích specifických pro každý přípravek 
a jejich  zvládání a kvůli  možnosti překrývání toxických účinků s přípravkem ViraferonPeg 
a ribavirinem. 
 
HCV/HBV koinfekce 
U pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a C léčených interferonem byly hlášeny případy 
reaktivace onemocnění hepatitidou B (některé s vážnými následky). Frekvence takové reaktivace se 
zdá být nízká. 
Před zahájením léčby interferonem u hepatitidy C mají být všichni pacienti vyšetřeni na hepatitidu B; 
pacienti současně infikovaní virem hepatitidy B  a C musí být následně sledováni a léčeni podle 
současných klinických pokynů. 
 
Onemocnění zubů a periodontu 
U pacientů dostávajících kombinovanou terapii přípravku ViraferonPeg s ribavirinem bylo hlášeno 
poškození zubů a dásní, které může vést až ke ztrátě zubů. Navíc během dlouhodobé léčby kombinací 
přípravku ViraferonPeg s ribavirinem by mohla suchost ústní dutiny způsobit poškození zubů a sliznice 

ústní dutiny. Pacienti by si měli důkladně dvakrát denně čistit zuby a chodit na pravidelné zubní 
prohlídky. U některých pacientů může dojít i ke zvracení. Pokud se tato reakce objeví, je vhodné 
doporučit důkladně si poté vypláchnout ústa. 
 
Příjemci transplantovaných orgánů  
U příjemců transplantovaných jater nebo jiných orgánů nebyla účinnost a bezpečnost samotného 

přípravku ViraferonPeg nebo v kombinaci s ribavirinem při léčbě hepatitidy C studována. Předběžná 
data ukazují, že léčba interferonem alfa může být spojena se zvýšeným počtem odmítnutí ledvinového 
štěpu. Bylo také hlášeno odmítnutí jaterního štěpu. 
 

 

51 

Ostatní  
Vzhledem  k některým zprávám o tom, že interferon alfa-2b může exacerbovat preexistující 

onemocnění psoriázou a sarkoidózou, doporučuje se podávat přípravek ViraferonPeg pacientům 
s psoriázou a sarkoidózou pouze tehdy, převýší-li očekávaný prospěch možné riziko. 
 
Laboratorní testy  
U všech pacientů musí být před zahájením léčby provedeny standardní hematologická a biochemická 
vyšetření a test funkce štítné žlázy. Za přijatelné výchozí hodnoty před zahájením léčby přípravkem 
ViraferonPeg jsou považovány následující hodnoty: 
 

 

Trombocyty 

 100 000/mm

 

Neutrofily 

 1 500/mm

3

 

 

TSH 

v rámci normálního rozmezí 

 

Laboratorní vyšetření se provádí ve 2. a 4. týdnu léčby a potom periodicky podle potřeby klinického 
průběhu léčby. V průběhu léčby by se měla periodicky měřit HCV-RNA  (viz bod 4.2). 
 
Dlouhodobá udržovací léčba 
V klinickém hodnocení bylo prokázáno, že peginterferon alfa-2b podáván v nízké dávce (0,5 µg/kg/týden) 

není účinný v dlouhodobé udržovací monoterapii (o střední délce léčby 2,5 roku) za účelem prevence 
progrese onemocnění u nereagujících pacientů s kompenzovanou cirhózou. V porovnání s neléčenými 
pacienty nebylo zaznamenáno žádné statisticky významné ovlivnění doby do vzniku první klinické 
příhody (hepatální dekompenzace, hepatocelulární karcinom, úmrtí a/nebo transplantace jater). Přípravek 
ViraferonPeg by proto neměl být používán k dlouhodobé udržovací terapii. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku ViraferonPeg 
Pacienti se vzácně se vyskytujícími dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy-
galaktózy nebo insuficiencí sacharázy-izomaltázy by neměli tento přípravek používat. 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,7 ml, t.j. v podstatě je bez 
sodíku. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
Telbivudin 
Klinická  studie hodnotící podávání kombinace telbivudinu 600 mg denně se subkutánně podávaným 
pegylovaným interferonem alfa-2a v dávce 180 mikrogramů 1x týdně ukazuje, že tato kombinace je 
spojena se zvýšeným rizikem vzniku periferní neuropatie. Mechanizmus vedoucí k těmto příhodám 
není znám (viz body 4.3, 4.4 a 4.5 SPC telbivudinu). Navíc nebyla prokázána bezpečnost a účinnost 
telbivudinu  v kombinaci s interferony při léčbě chronické hepatitidy typu B. Z toho důvodu je 
kombinace přípravku ViraferonPeg s telbivudinem kontraindikována (viz bod 4.3). 
 
Methadon  
U pacientů s chronickou hepatitidou typu C, kteří byli na stabilní metadonové udržovací léčbě a nebyli 

doposud léčeni peginterferonem alfa-2b, zvýšilo přidání 1,5 mikrogramu/kg/týden přípravku 
ViraferonPeg podkožně po dobu 4 týdnů AUC  R-metadonu přibližně  o 15 % (95 % CI pro procento 
AUC přibližně  103 – 128 %). Klinický význam tohoto nálezu není znám; pacienti by však měli být 
sledováni s ohledem na možný výskyt známek a příznaků jak prohloubeného sedativního účinku, tak 
i respirační deprese. Zvláště u pacientů s vysokými dávkami metadonu by mělo být  
zváženo riziko prodloužení QTc. 
 
Vliv peginterferonu alfa-2b na současně podávané lék y 
 
Potenciální interakce peginterferonu alfa-2b (ViraferonPeg) na substráty metabolických enzymů byla 
hodnocena ve 3 farmakologických studiích s vícenásobnými dávkami. V těchto studiích byly 
zkoumány vlivy peginterferonu alfa-2b (ViraferonPeg) v režimech s vícenásobnými dávkami 

 

52 

u subjektů s hepatitidou C (1,5 μg/týden) nebo na zdravých subjektech (1 μg/týden nebo 3 μg/týden) 
(tabulka 4). Klinicky významná farmakokinetická interakce mezi peginterferonem alfa-2b 
(ViraferonPeg) a tolbutamidem, midazolamem  nebo dapsonem nebyla pozorována; proto při podávání 
peginterferonu alfa-2b (ViraferonPeg) spolu s léky metabolizovanými CYP2C9, CYP3A4 
a N-acetyltransferázou není nutná žádná úprava dávkování. Současné podávání peginterferonu alfa-2b 
(ViraferonPeg) s kofeinem nebo desipraminem mírně zvýšilo  expozici kofeinu a desipraminu. Pokud 
je pacientům podáván přípravek ViraferonPeg s léky metabolizovanými CYP1A2 nebo CYP2D6, je 
nepravděpodobné, že míra poklesu aktivity cytochromu P 450 bude mít klinický význam s vyjímkou 

léků, které mají úzký terapeutický index (tabulka 5). 
 
Tabulka 4  Vliv peginterferonu alfa-2b na současně podávané léky 
Současně podávané 
léky 

Dávka 
peginterferonu 
alfa-2b 

Studovaná 
populace 

Poměr geometrických 
průměrů (poměr s/bez 
peginterferonu alfa-2b) 
AUC 
(90 % CI) 

C

max

 

(90 % CI) 

Kofein 
(substrát CYP1A2) 

1,5 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Subjekty 
s chronickou 
hepatitidou C 
(N=22) 

1,39 
(1,27; 1,51) 

1,02 
(0,95; 1,09) 

1 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=24) 

1,18 
(1,07; 1,31) 

1,12 
(1,05; 1,19) 

3 μg/kg/týden  
(2 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=13) 

1,36  
(1,25; 1,49) 

1,16  
(1,10; 1,24) 

Tolbutamid 
(substrát CYP2C9) 

1,5 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Subjekty 
s chronickou 
hepatitidou C 
(N=22) 

1,1# 
(0,94; 1,28) 

NA 

1 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=24) 

0,90# 
(0,81; 1,00) 

NA 

3 μg/kg/týden  
(2 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=13) 

0,95 
(0,89; 1,01) 

0,99 
(0,92; 1,07) 

Dextromethorfan 
hydrobromid 
(substrát CYP2D6 
a CYP3A) 

1,5 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Subjekty 
s chronickou 
hepatitidou C 
(N=22) 

0,96## 
(0,73; 1,26) 

NA 

1 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=24) 

2,03# 
(1,55; 2,67) 

NA 

Desipramin 
(substrát CYP2D6) 

3 μg/kg/týden  
(2 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=13) 

1,30 
(1,18; 1,43) 

1,08 
(1,00; 1,16) 

Midazolam 
(substrát CYP3A) 

1,5 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Subjekty 
s chronickou 
hepatitidou C 
(N=24) 

1,07 
(0,91; 1,25) 

1,12 
(0,94; 1,33) 

1 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=24) 

1,07 
(0,99; 1,16) 

1,33 
(1,15; 1,53) 

3 μg/kg/týden  
(2 týdny) 

Zdravé subjekty 
(N=13) 

1,18 
(1,06; 1,32) 

1,24 
(1,07; 1,43) 

Dapson 
(substrát 
N-acetyltransferázy) 

1,5 μg/kg/týden  
(4 týdny) 

Subjekty 
s chronickou 
hepatitidou C 
(N=24) 

1,05 
(1,02; 1,08) 

1,03 
(1,00; 1,06) 

# Vypočteno ze shromážděných dat moči v intervalu 48 hod 
## Vypočteno ze shromážděných dat moči v intervalu 24 hod 

 

 

53 

Tabulka 5

 

Opatření při současném podávání (přípravek ViraferonPeg musí být 
s následujcícmi léky podáván s opatrností) 

Léky 

Známky, příznaky a léčba 

Mechanismus a rizikové faktory 

Theofylin 

Společné podávánání theofylinu 
s přípravkem (ViraferonPeg) může 
zvýšit koncentrace theofylinu 
v krvi. Doporučuje se opatrné 
společné podávání theofylinu 
s přípravkem (ViraferonPeg). Při 

společném podávání s přípravkem 
(ViraferonPeg) je nezbytné 
prostudovat příbalové informace 
theofylinu. 

Metabolismus theofylinu je 

potlačen inhibičním účinkem 
přípravku (ViraferonPeg) na 
CYP1A2. 

Thioridazin 

Společné podávánání thioridazinu 
s přípravkem (ViraferonPeg) může 
zvýšit koncentrace thioridazinu 
v krvi. Doporučuje se opatrné 

společné podávání thioridazinu 
s přípravkem (ViraferonPeg). Při 
společném podávání s přípravkem 
(ViraferonPeg) je nezbytné 
prostudovat příbalové informace 
thioridazinu. 

Metabolismus thioridazinu  je 
potlačen inhibičním účinkem 
přípravku (ViraferonPeg) na 
CYP2D6. 

Theofylin, 
antipyrin, 
warfarin
 

Při podávání v kombinaci s jinými 
interferonovými přípravky byla 

hlášena elevace koncentrací těchto 
léků v krvi, proto je třeba 
opatrnosti. 

Metabolismus jiných léků v játrech 
může být potlačen. 

Zidovudin 

Při podávání v kombinaci s jinými 
interferonovými přípravky může 
být zesílen supresivní vliv na fuknci 
kostní dřeně a může se zhoršit 
redukce krevních buněk, jako je 

pokles leukocytů. 

Mechanismus účinku není znám, 
ale má se za to, že oba léky mají 
depresivní účinky na kostní dřeň. 

Imunosupresivní léčba 

Při podávání v kombinaci s jinými 
interferonovými přípravky může 

být účinek imunosupresivní léčby 
u pacientů po transplantaci (ledvin, 
kostní dřeně, atd.) oslabený. 

Má se za to, že mohou být 
vyvolány reakce rejekce 
implantátu. 

 
Ve farmakokinetických studiích s vícečetnými dávkami nebyly mezi přípravkem ViraferonPeg 
a ribavirinem zjištěny  žádné farmakokinetické interakce. 
 
Koinfekce HCV/HIV 
 
Nukleosidová analoga 
Užívání nukleosidových analogů, samotných nebo v kombinaci s ostatními nukleosidy, vedlo ke 
vzniku laktátové acidózy. Z pohledu farmakologie ribavirin zvyšuje  fosforylaci purinových nukleosidů 
in vitro. Tato aktivita by mohla potencovat riziko laktátové acidózy indukované analogy purinových 
nukleosidů (např. didanosin nebo abakavir). Společné podávání ribavirinu a didanosinu se 
nedoporučuje. Byla zaznamenána hlášení mitochondriální toxicity, zvláště laktátové acidózy 
a pankreatitidy, některá z nich fatální (viz SPC ribavirinu). 
 
U ribavirinu byla hlášena exacerbace anemie, pokud se jako součást léčebného schématu HIV podával 
zidovudin, přesný mechanizmus tohoto jevu však zatím není vysvětlen. Současné užívání ribavirinu se 
zidovudinem se nedoporučuje kvůli zvýšenému riziku anemie (viz bod 4.4). Je třeba zvážit nahrazení 

 

54 

zidovudinu v kombinačním schématu již zavedené antiretrovirové terapie (ART). Je to obzvlášť 
důležité u pacientů s anamnézou anemie navozené zidovudinem. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen 
Přípravek ViraferonPeg se doporučuje podávat ženám ve fertilním věku pouze, pokud budou používat 
během léčby účinnou antikoncepci. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem 
U pacientek nebo u partnerek mužských pacientů, kteří užívají přípravek ViraferonPeg v kombinaci 
s ribavirinem, je třeba krajní opatrnosti k zabránění otěhotnění. Ženy ve fertilním věku musí během 
léčby a po dobu 4 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Mužští pacienti nebo 
jejich partnerky musí během léčby a 7 měsíců po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci (viz 
SPC ribavirinu). 
 

Těhotenství 
Adekvátní údaje o podávání interferonu alfa 2-b těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na 
zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). U primátů interferon alfa-2b vykazoval 

abortivní účinky. Je pravděpodobné, že přípravek ViraferonPeg bude mít stejný účinek.  
Potenciální riziko pro člověka není známé. Přípravek ViraferonPeg by se měl používat v těhotenství 
pouze tehdy, jestliže potenciální prospěch ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. 
 
Kombinovaná léčba s ribavirinem 
Ribavirin podávaný v průběhu těhotenství působí závažné vrozené vady, proto je u těhotných žen léčba 
ribavirinem  kontraindikována. 
 
Kojení   
Není dosud známo, zda je kterákoli ze složek přípravku vylučována do mateřského mléka. Vzhledem 

k potenciálním nežádoucím účinkům na kojené dítě by se kojení mělo před zahájením léčby přerušit. 
 
Fertilita 
Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se potenciálních účinků při léčbě přípravkem ViraferonPeg na 
mužskou nebo ženskou fertilitu. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Pacientům, u nichž se v průběhu léčby přípravkem ViraferonPeg projeví zvýšená únava, somnolence 
nebo zmatenost, by mělo být doporučeno vyvarovat se po dobu terapie řízení motorových vozidel 
i obsluhy strojů. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Dospělí 
Trojkombinace 
Prostudujte si prosím SPC bocepreviru. 
 
Dvojkombinace a monoterapie 

Souhrn bezpečnostního profilu 
Nejčastějšími nežádoucími účinky ve vztahu k léčbě hlášenými v průběhu klinických hodnocení 
přípravku ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem u dospělých, pozorovanými u více než poloviny 
hodnocených subjektů, byly únava, bolest hlavy a reakce v místě vpichu. Další nežádoucí účinky 
hlášené u více než 25 % subjektů zahrnovaly nevolnost, zimnici, nespavost, anemii, pyrexii, bolest 

svalů, slabost, bolest, vypadávání vlasů, anorexii, pokles tělesné hmotnosti, depresi, vyrážku 
a podrážděnost. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky byly většinou mírného až středně závažného 
stupně a bylo možné je zvládnout bez nutnosti úpravy dávek či přerušení léčby. Únava, vypadávání 
vlasů, svědění, nevolnost, anorexii, pokles tělesné hmotnosti, podrážděnost a nespavost se vyskytují 

 

55 

u pacientů léčených monoterapií přípravkem ViraferonPeg ve významně menší míře, než u pacientů 
léčených kombinovanou terapií (viz tabulka 6). 
 

 

Tabulkový souhrn nežádoucích účinků 
V klinických hodnoceních nebo během sledování po uvedení na trh byly u dospělých pacientů 
léčených peginterferonem alfa-2b, včetně monoterapie přípravkem ViraferonPeg nebo kombinace 
ViraferonPeg/ribavirin  hlášeny následující nežádoucí účinky ve vztahu k léčbě. Tyto účinky jsou 
seřazeny v tabulce 6 podle třídy orgánového systému a frekvence (velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 

až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné 
(< 1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit).  
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 
Tabulka 6  

Nežádoucí účinky hlášené v klinických hodnoceních nebo během sledování po 
uvedení na trh u dospělých pacientů léčených peginterferonem alfa-2b, včetně 
monoterapie přípravkem ViraferonPeg nebo kombinace 
ViraferonPeg + ribavirin 

Infekce a infestace 
Velmi  časté: 

Virové  infekce

*

,

 

faryngitida

*

 

Časté: 

Bakteriální  infekce (včetně sepse), mykotická infekce, chřipka, infekce 
horních cest dýchacích, bronchitida, herpes simplex, sinusitida, zánět 
středouší, rinitida 

Méně časté: 

Infekce v místě vpichu injekce, infekce dolních cest dýchacích 

Není známo: 

Reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů s koinfekcí 
HCV/HBV 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi  časté: 

Anemie, neutropenie 

Časté: 

Hemolytická anemie, leukopenie, trombocytopenie, lymfadenopatie 

Velmi  vzácné: 

Aplastická anemie 

Není známo: 

Čistá aplazie červené řady 

Poruchy imunitního systému 
Méně časté: 

Přecitlivělost na léky 

Vzácné: 

Sarkoidóza 

Není známo: 

Akutní reakce přecitlivělosti včetně angioedému, anafylaxe a 
anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, idiopatická 
trombocytopenická purpura, trombotická trombocytopenická purpura, 
systémový lupus erytematodes 

Endokrinní poruchy 
Časté: 

Hypotyreóza, hypertyreóza 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 

Anorexie 

Časté: 

Hypokalcémie, hyperurikémie, dehydratace, zvýšená chuť k jídlu 

Méně časté: 

Diabetes mellitus, hypertriglyceridémie 

Vzácné: 

Diabetická ketoacidóza 

Psychiatrické poruchy 
Velmi  časté: 

Deprese, úzkost

*

, emoční labilita

*

, narušené soustředění, nespavost 

Časté: 

Agresivita, agitovanost, hněv, změna nálady, abnormální chování, 

nervozita, porucha spánku, snížené libido, apatie, abnormální sny, pláč 

Méně časté: 

Sebevražda, pokus o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, psychóza, 
halucinace, panická ataka 

Vzácné: 

Bipolární  poruchy 

 

56 

Není známo: 

Vražedné myšlenky, mánie 

Poruchy nervového systému 
Velmi  časté: 

Bolest hlavy, závrať 

Časté: 

Amnézie,  porucha paměti, synkopa, migréna, ataxie, zmatenost, 
neuralgie, parestézie, hypestezie, hyperestezie, hypertonie, spavost, 
porucha pozornosti, třes, dysgeuzie 

Méně časté: 

Neuropatie, periferní neuropatie 

Vzácné: 

Konvulze 

Velmi  vzácné: 

Cerebrovaskulární krvácení, cerebrovaskulární ischemie, encefalopatie 

Není známo: 

Obrna lícního nervu, mononeuropatie 

Poruchy oka 
Časté: 

Poruchy zraku, rozmazané vidění, fotofobie, konjunktivitida, 

podráždění oka, porucha slz, bolest oka, suché oko 

Méně časté: 

Retinální  exsudáty 

Vzácné: 

Zhoršení zrakové ostrosti nebo výpadek v zorném poli, krvácení do 
sítnice, retinopatie, okluze retinální tepny, okluze retinální žíly, 
neuritida optiku, edém papily, makulární edém 

Není známo: 

Serózní odchlípení sítnice  

Poruchy ucha a labyrintu 
Časté: 

Narušení/ztráta sluchu, tinitus, vertigo 

Méně časté: 

Bolest  ucha 

Srdeční poruchy 
Časté: 

Palpitace, tachykardie 

Méně časté: 

Infarkt myokardu 

Vzácné: 

Městnavé srdeční selhání, kardiomyopatie, arytmie, perikarditida 

Velmi  vzácné: 

Srdeční ischemie 

Není známo: 

Perikardiální výpotek  

Cévní poruchy 
Časté: 

Hypotenze, hypertenze, zrudnutí 

Vzácné: 

Vaskulitida 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Velmi  časté: 

Dušnost

*

, kašel

*

 

Časté: 

Dysfonie, epistaxe, respirační porucha, kongesce dýchacích cest, 
kongesce vedlejších nosních dutin, nosní kongesce, rýma, zvýšená 
sekrece v horních cestách dýchacích, faryngolaryngeální bolest 

Velmi  vzácné: 

Intersticiální plicní choroba 

Není známo: 

Plicní fibróza, plicní arteriální hypertenze

#

 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 

Zvracení

*

, nevolnost, bolest břicha, průjem, sucho v ústech* 

Časté: 

Dyspepsie, gastroezofageální refluxní choroba, stomatitida, ulcerace v 
ústech, glosodynie, krvácení z dásní, zácpa, plynatost, hemoroidy, 
cheilitida,  abdominální distenze, gingivitida,  glositida, porucha zubů 

Méně časté: 

Pankreatitida, bolest v ústech 

Vzácné: 

Ischemická kolitida 

Velmi  vzácné: 

Ulcerózní kolitida 

Není známo 

Pigmentace jazyka 

Poruchy jater a žlučových cest 
Časté: 

Hyperbilirubinemie,  hepatomegalie 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 

Alopecie, svědění

*

, suchá kůže

*

, vyrážka

*

 

 

57 

Časté: 

Psoriáza, reakce fotosenzitivity, makulopapulární exantém, dermatitida, 
erytematózní exantém, ekzém, noční pocení, hyperhidróza, akné, 
furunkl, erytém, urtikárie, abnormální struktura vlasů, porucha nehtů 

Vzácné: 

Kožní sarkoidóza 

Velmi  vzácné: 

Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, erythema 
multiforme 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Velmi  časté: 

Myalgie,  arthralgie, muskuloskeletální bolest 

Časté: 

Artritida, bolest zad, svalové spazmy, bolest v končetině 

Méně časté: 

Bolest kosti, svalová slabost 

Vzácné: 

Rhabdomyolýza, myositida, revmatoidní artritida 

Poruchy ledvin a močových cest 
Časté: 

Časté močení, polyurie, abnormalita moči 

Vzácné: 

Selhání ledvin, renální insuficience 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Časté: 

Amenorea, bolest prsu, menoragie, menstruační porucha, ovariální 
porucha, vaginální porucha, sexuální dysfunkce, prostatitida, erektilní 
dysfunkce 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Velmi  časté: 

Reakce v místě vpichu injekce

*

, zánět v místě vpichu injekce, únava, 

slabost, podráždění, zimnice, pyrexie, onemocnění podobné chřipce, 
bolest 

Časté: 

Bolest na hrudi, hrudní dyskomfort, bolest v místě vpichu injekce, 

malátnost, otok tváře, periferní otok, abnormální pocit, žízeň 

Vzácné: 

Nekróza v místě vpichu injekce 

Vyšetření 
Velmi  časté: 

Úbytek tělesné hmotnosti 

*

T yto nežádoucí účinky byly časté (≥ 1/100 až < 1/10) v klinických hodnoceních u pacientů léčených monoterapií 

přípravkem ViraferonPeg. 

#

Označení třídy pro přípravky obsahující interferon, viz níže plicní arteriální hypertenze.  

 
Popis vybraných nežádoucích účinků u dospělých 
Většina případů neutropenie a trombocytopenie měly jen mírný charakter (stupeň 1 či 2 podle klasifikace 
WHO). U pacientů léčených doporučenými dávkami přípravku ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem 
se vyskytlo několik případů těžké neutropenie (stupeň 3 podle WHO: 39 ze 186 [21 %] pacientů; stupeň 
4 podle WHO: 13 ze 186 [7 %] pacientů). 
 
V klinické studii uvádělo cca 1,2 % pacientů léčených přípravkem ViraferonPeg nebo interferonem alfa-
2b v kombinaci s ribavirinem v průběhu terapie život ohrožující psychiatrické poruchy. Patřily k nim 
myšlenky na sebevraždu a pokusy o ni (viz bod 4.4).  
 

Výskyt kardiovaskulárních nežádoucích účinků, zejména arytmií, koreloval převážně s již dříve 
přítomným kardiovaskulárním onemocněním a s předchozí léčbou kardiotoxickými léky (viz bod 4.4). 
U nemocných bez předchozího manifestního srdečního onemocnění byla vzácně hlášena přechodná 
reverzibilní kardiomyopatie, která může být po přerušení léčby interferonem alfa reverzibilní. 
 
U přípravků s interferonem alfa byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH), zejména 
u pacientů s rizikovými faktory PAH (např. portální hypertenzí, infekcí HIV, cirhózou). Příhody byly 
hlášeny v různých časových odstupech, v typickém případě několik měsíců od zahájení léčby 
interferonem alfa. 
 
K oftalmologickým poruchám, které byly hlášeny vzácně v souvislosti s podáváním interferonů alfa, patří 
retinopatie (včetně makulárního edému), retinální hemoragie, okluze retinální arterie nebo žíly, retinální 

 

58 

exsudáty, zmenšení ostrosti zraku nebo zrakového pole, neuritida zrakového nervu a papiloedém (viz 
bod 4.4). 
 
Při podávání alfa interferonů bylo hlášeno široké spektrum autoimunitních a imunitně zprostředkovaných 
chorob, včetně poruch funkce štítné žlázy, systémového lupus erythematodes, revmatoidní artritidy 
(nové nebo zhoršené), idiopatické a trombotické trombocytopenické purpury, vaskulitidy a neuropatií, 
včetně mononeuropatie a Vogtova-Koyanagiho-Haradova syndromu (viz též bod 4.4). 
 
Pacienti koinfikovaní HCV/HIV 
Souhrn bezpečnostního profilu 
U pacientů infikovaných současně HCV/HIV, kteří jsou léčeni přípravkem ViraferonPeg v kombinaci 
s ribavirinem, byly další nežádoucí účinky (nehlášené u pacientů s jedinou infekcí) hlášené v klinických 
hodnoceních s frekvencí >5 % následující: orální kandidóza (14 %), získaná lipodystrofie (13 %), pokles 
počtu lymfocytů CD4 (8 %), snížení chuti k jídlu (8 %), elevace gama-glutamyltransferázy (9 %), bolest 
zad (5 %), zvýšení amylázy v krvi (6 %), zvýšení kyseliny mléčné v krvi (5 %), cytolytická hepatitida 
(6 %), elevace lipázy (6 %) a bolest končetiny (6 %). 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Mitochondriální toxicita 
U HIV-pozitivních pacientů léčených režimem NRTI společně s ribavirinem pro koinfekci HCV byla 
hlášena mitochondriální toxicita a laktátová acidóza (viz bod 4.4). 
 
Laboratorní hodnoty u pacientů koinfikovaných HCV/HIV 
Ačkoliv se hematologická toxicita (neutropenie, trombocytopenie a anemie) objevovala častěji u pacientů 
současně infikovaných HCV/HIV, většinou ji bylo možno zvládnout úpravou dávky a jen vzácně si 
vyžádala předčasné přerušení léčby (viz bod 4.4). Hematologické abnormality byly častěji hlášeny 
u pacientů, kteří byli léčeni přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem, než u pacientů léčených 
interferonem alfa-2b v kombinaci s ribavirinem. V Klinickém hodnocení 1 (viz bod 5.1) byl u pacientů 
léčených přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem pozorován u 4 % z nich (8/194) pokles 
absolutních hladin neutrofilů pod 500 buněk/mm

a u 4 % (8/194) pokles krevních destiček pod 

50 000/mm

3

. Anemie (hemoglobin < 9,4 g/l) byla hlášena u 12 % (23/194) pacientů léčených přípravkem 

ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem. 
 
Pokles počtu lymfocytů CD4 
Léčba přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem byla spojena s poklesem absolutních počtů 
CD4+ buněk během prvních 4 týdnů, aniž by došlo ke snížení procentuálního podílu CD4+ buněk. Pokles 
počtů CD4+ buněk byl po snížení dávky nebo vysazení terapie reverzibilní. Užívání přípravku 
ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem nemělo žádný zaznamenatelný negativní dopad na kontrolu HIV 
viremie v průběhu léčby nebo následného sledování. K dispozici jsou omezené údaje o bezpečnosti 
(N=25) od koinfikovaných pacientů s počty CD4+ buněk < 200/μl (viz bod 4.4). 
 

Nahlédněte, prosím, do příslušných SPC antiretrovirových léčivých přípravků, které budou užívány 
souběžně s léčbou HCV, kvůli povědomí o toxických účincích specifických pro každý přípravek 
a jejich  zvládání a kvůli  možnosti překrývání toxických účinků s přípravkem ViraferonPeg 
v kombinaci s ribavirinem. 
 
Pediatrická populace 
Souhrn bezpečnostního profilu 
V klinickém  hodnocení se 107 dětmi a mladistvými pacienty (ve věku 3 až 17 let) léčenými kombinací 
přípravku ViraferonPeg a ribavirinem byla potřebná úprava dávky u 25 % pacientů, nejčastěji kvůli 
anemii, neutropenii a poklesu tělesné hmotnosti. Profil nežádoucích účinků u dětí a dospívajících byl 
zpravidla podobný jako u dospělých, jsou však specifické pediatrické obavy týkající se inhibice růstu. 
V průběhu kombinované léčby přípravkem ViraferonPeg a ribavirinem  trvající až 48 týdnů byla 
pozorována inhibice růstu, která u některých pacientů vedla k nižšímu vzrůstu (viz bod 4.4). Ke 
snížení tělesné hmotnosti a inhibici růstu docházelo v průběhu léčby velmi často (na konci léčby bylo 

 

59 

průměrné snížení od vstupních hodnot hmotnostního a výškového percentilu o 15 percentilů, 
respektive o 8 percentilů) a byla inhibována  rychlost růstu (< 3. percentil u 70 % pacientů). 
 
Na konci 24. týdne následného sledování po léčbě bylo průměrné snížení od vstupních hodnot 
hmotnostního a výškového percentilu o 3 percentily, respektive 7 percentilů, a u 20 % dětí 
pokračovala inhibice růstu (rychlost růstu < 3. percentil). Do 5leté dlouhodobé studie následného 
sledování bylo zařazeno devadesát čtyři ze 107 subjektů. Vliv  na růst byl nižší  u subjektů, které byly 
léčeny po dobu 24 týdnů, než u subjektů léčených 48 týdnů. Od doby před léčbou do konce 
dlouhodobého následného pozorování u subjektů léčených 24 nebo 48 týdnů se snížily percentily 
„výška k věku“ o 1,3, respektive o 9,0 percentilů. Dvacet čtyři procent subjektů (11/46) léčených po 
dobu 24 týdnů a 40 % subjektů (19/48) léčených po dobu 48 týdnů mělo pokles „výšky k věku“ mezi 
dobou před léčbou a koncem dlouhodobého následného pozorování > 15 percentilů v porovnání 
s výchozím percentilem před léčbou. U jedenácti procent subjektů (5/46) léčených po dobu 24 týdnů 
a u 13 % subjektů (6/48) léčených po dobu 48 týdnů byl na konci 5letého dlouhodobého následného 
pozorování pozorován pokles výchozích hodnot o > 30 percentilů „výška k věku“. Ohledně hmotnosti 
se percentily „váha k věku“ mezi  subjekty léčenými po dobu 24 nebo 48 týdnů mezi dobou před 
léčbou a koncem dlouhodobého pozorování snížily o 1,3, respektive o 5,5 percentilů. Ohledně BMI se 
percentily „BMI k věku“ mezi subjekty léčenými po dobu 24 nebo 48 týdnů mezi dobou před léčbou 
a koncem dlouhodobého pozorování snížily o 1,8, respektive o 7,5 percentilů. Snížení průměrného 
výškového percentilu během 1 roku dlouhodobého následného sledování bylo nejzřetelnější  u dětí 
v prepubertálním věku. Pokles skóre výšky, váhy a BMI Z pozorovaný během léčebné fáze se 
v porovnání s normativní populací na konci období dlouhodobého pozorování u dětí léčených po dobu 
48 týdnů zcela neobnovil (viz bod 4.4). 
 
V léčebné fázi tohoto klinického hodnocení byly u všech subjektů nejvíce převládajícími nežádoucími 
účinky pyrexie (80 %), bolest hlavy (62 %), neutropenie (33 %), únava (30 %), anorexie (29 %) 
a zarudnutí v místě vpichu injekce (29 %). Pouze u jednoho subjektu byla léčba přerušena v důsledku 
nežádoucího účinku (trombocytopenie). Většina nežádoucích účinků hlášených v klinickém hodnocení 
byla mírného nebo středního stupně závažnosti. Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u 7 % (8/107) 
všech subjektů a zahrnovaly bolest v místě vpichu injekce (1 %), bolest v končetině (1 %), bolest 
hlavy (1 %), neutropenii (1 %) a pyrexii (4 %). Významnými nežádoucími účinky vyplývajícími 
z léčby, ke kterým docházelo v této populaci pacientů, byly nervozita (8 %), agrese (3 %), hněv (2 %), 
deprese/depresivní nálada (4 %) a hypotyreóza (3 %) a 5 subjektů užívalo léčbu levotyroxinem pro 
hypotyreózu/zvýšení TSH. 
 
Tabulkový souhrn nežádoucích účinků 
V klinickém hodnocení u dětí a dospívajících pacientů léčeným přípravkem ViraferonPeg v kombinaci 
s ribavirinem byly hlášeny  následující nežádoucí účinky související s léčbou. Tyto účinky jsou 

seřazeny v tabulce 7 podle třídy orgánového systému a frekvence (velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 
až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné 
(< 1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
V každé třídě četnosti jsou nežádoucí účinky uspořádány podle klesající závažnosti.  
 
Tabulka 7 

Nežádoucí účinky hlášené velmi často, často a méně často v klinickém hodnocení 
u dětí a dospívajících pacientů léčených přípravkem ViraferonPeg v kombinaci 
s ribavirinem 

Infekce a infestace 
Časté:  

Mykotická infekce, chřipka, orální herpes, otitis media, 
streptokoková faryngitida, nasofaryngitida, sinusitida 

Méně časté: 
 

Pneumonie, askaridóza, enterobiáza, herpes zoster, flegmóna, 
infekce močových cest, gastroenteritida 

Poruchy krve a lymfatického systému  
Velmi  časté: 

Anemie, leukopenie,  neutropenie 

Časté:  

Trombocytopenie, lymfadenopatie 

Endokrinní poruchy 
Časté: 

Hypotyreóza 

 

60 

Poruchy metabolismu a výživy 
Velmi  časté: 

Anorexie, snížení chuti k jídlu 

Psychiatrické poruchy 
Časté: 

Sebevražedné myšlenky

§

, pokusy o sebevraždu

§

, deprese, 

agrese, emoční labilita, hněv, agitovanost, úzkost, změna 
nálady, neklid, nervozita, nespavost 

Méně časté: 

Abnormální chování, depresivní nálada, emoční porucha, strach, 
noční můra 

Poruchy nervového systému 
Velmi  časté: 

Bolest hlavy, závrať 

Časté: 

Dysgeuzie, synkopa, narušení pozornosti, spavost, špatná 
kvalita  spánku 

Méně časté: 

Neuralgie, letargie, parestezie, hypestezie, psychomotorická 
hyperaktivita, třes 

Poruchy oka 
Časté: 

Bolest  oka 

Méně časté: 
 

Krvácení do spojivky, svědění oka, keratitida, rozmazané 
vidění, fotofobie  

Poruchy ucha a labyrintu  
Časté:  

Vertigo 

Srdeční poruchy 
Časté:  

Palpitace, tachykardie 

Cévní poruchy 
Časté: 

Zrudnutí 

Méně časté: 

Hypotenze, bledost 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy  
Časté: 

Kašel, epistaxe, faryngolaryngeální bolest 

Méně časté:  

Sípání, nosní dyskomfort, rinorea 

Gastrointestinální poruchy 
Velmi  časté: 

Bolest břicha, bolest horní části břicha, zvracení, nevolnost 

Časté: 

Průjem, aftózní stomatitida, cheilóza, ulcerace v ústech, 
žaludeční dyskomfort, bolest úst 

Méně časté: 

Dyspepsie, gingivitida 

Poruchy jater a žlučových cest 
Méně časté: 

Hepatomegalie 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Velmi  časté: 

Alopecie, suchá kůže 

Časté: 

Svědění, vyrážka, erytematózní vyrážka, ekzém, akné, erytém 

Méně časté: 
 

Reakce fotosenzitivity, makulopapulózní vyrážka, odlupování 
kůže, porucha pigmentace, atopická dermatitida, odbarvení kůže 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Velmi  časté: 

Myalgie,  artralgie  

Časté: 

Muskuloskeletální bolest, bolest v končetině, bolest zad 

Méně časté: 

Svalová kontraktura, svalové záškuby 

Poruchy ledvin a močových cest 
Méně časté: 

Proteinurie 

Poruchy reprodukčního systému a prsu 
Méně časté: 

Dívky: Dysmenorea 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Velmi  časté: 

Zarudnutí v místě vpichu injekce, únava, pyrexie, třesavka, 
onemocnění podobné chřipce, slabost, bolest, nevolnost, 

podrážděnost 

Časté:  

Reakce v místě vpichu injekce, svědění v místě vpichu injekce, 
vyrážka v místě vpichu injekce, bolest v místě vpichu injekce, 
pocit chladu 

 

61 

Méně časté: 

Bolest na hrudi, hrudní dyskomfort, bolest obličeje 

Vyšetření 
Velmi  časté 

Zpomalení rychlosti růstu (snížení výšky a/nebo tělesné 
hmotnosti vzhledem k věku) 

Časté: 

Zvýšení thyreotropního hormonu v krvi, zvýšený tyreoglobulin 

Méně časté: 

Pozitivní protilátky proti štítné žláze 

Zranění, otravy a komplikace léčebného postupu 
Méně časté: 

Pohmoždění 

§

skupinový účinek přípravků s obsahem interferon-alfa – hlášený u dospělých a pediatrických pacientů se standardní léčbou 

interferonem; hlášený u dospělých pacientů s přípravkem ViraferonPeg 

 
Popis vybraných nežádoucích účinků u dětí a dospívajících 
Většina změn laboratorních hodnot v klinickém hodnocení ViraferonPeg/ribavirin byla mírného nebo 
středního stupně. Pokles hemoglobinu, bílých krvinek, destiček, neutrofilů a zvýšení bilirubinu  může 

vyžadovat snížení dávky nebo trvalé vysazení léčby (viz bod 4.2). U některých pacientů léčených 
v klinickém  hodnocení přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem byly pozorovány změny 
v laboratorních hodnotách, tyto hodnoty se však během několika málo týdnů po ukončení léčby vrátily 
k výchozímu stavu. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili  podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 
Byly hlášeny případy aplikace dávky přesahující preskripční dávku až 10,5-krát. Maximální hlášená 
dávka podaná v jednom dni byla  1 200 µg. Nežádoucí účinky zaznamenané u případů předávkování, 
které se týkaly přípravku ViraferonPeg, jsou konzistentní se známým profilem bezpečnosti přípravku 
ViraferonPeg; závažnost těchto příhod však může být vyšší. U standardních metod podpory eliminace 
léku, např. dialýzy, se neprokázala efektivita. K přípravku ViraferonPeg není k dispozici žádné 
specifické antidotum; v případech předávkování se proto doporučuje symptomatická léčba a pečlivé 
sledování pacienta. Těm, kteří přípravek předepisují, se doporučuje obracet se na toxikologické 
centrum, pokud je dostupné. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Imunostimulancia, interferony, ATC kód: L03AB10. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b je kovalentně konjugovaný s monometoxypolyetylenglykolem při 
průměrném stupni substituce 1 molu polymeru/mol proteinu. Průměrná molekulová hmotnost je přibližně 
31 300 daltonů, podíl proteinu tvoří přibližně 19 300 daltonů.  
 
Mechanismus účinku 
in vitro i in vivo studií vyplývá, že biologická aktivita  přípravku ViraferonPeg je odvozena právě od 
interferonu alfa-2b. 
 

Interferony uplatňují své buněčné aktivity prostřednictvím své vazby na specifické membránové 
receptory na povrchu buňky. Výsledky studií s ostatními interferony svědčí pro druhovou specificitu. 
Nicméně určité druhy opic, jako např. opice druhu Rhesus, jsou vnímavé k farmakodynamické 
stimulaci i po expozici lidským interferonům typu I. 
 

 

62 

Jakmile se interferon naváže na buněčnou membránu, začíná iniciovat složitou sekvenci 
intracelulárních dějů, k nimž patří i indukce určitých enzymů. Předpokládá se, že tento proces je 

minimálně zčásti zodpovědný za různé buněčné reakce na interferon, včetně inhibice replikace viru ve 
virem infikovaných buňkách, suprese buněčné proliferace a takových imunomodulačních aktivit, jako 
je zvýšení fagocytární aktivity makrofágů a posílení specifické cytotoxicity lymfocytů vůči cílovým 
buňkám. Na terapeutických účincích interferonu se může podílet kterákoli z těchto aktivit nebo 
všechny současně. 
 
Rekombinantní interferon alfa-2b rovněž inhibuje  in vitro a in vivo replikaci viru. Třebaže přesný 
mechanismus antivirového účinku rekombinantního interferonu alfa-2b nebyl dosud objasněn, 
předpokládá se, že alteruje metabolismus hostitelské buňky. Tento účinek inhibuje replikaci viru nebo 
pokud k replikaci  přece jen dojde, ztrácejí progenové viriony schopnost buňku opustit.  
 

Farmakodynamické účinky 
Farmakodynamika přípravku ViraferonPeg byla hodnocena ve studii s podáváním postupně 
zvyšovaných jednotlivých dávek zdravým dobrovolníkům pomocí hodnocení změn teploty v ústech, 
koncentrace efektorových proteinů, jako sérového neopterinu a 2´5´-oligoadenylátsyntetázy (2´5´-
OAS) a počtu leukocytů a neutrofilů. U osob léčených přípravkem ViraferonPeg bylo zjištěno mírné, 

na velikosti dávky závislé zvýšení tělesné teploty. Rovněž sérové koncentrace neopterinu se po podání 
jednotlivé dávky přípravku ViraferonPeg v rozmezí 0,25 – 2,0 mikrogramu/kg/týden zvyšovaly 
v závislosti  na velikosti  dávky. Pokles počtu neutrofilů a leukocytů na konci 4. týdne korelovaly 
s velikostí dávky přípravku ViraferonPeg. 
 
Klinická  účinnost a bezpečnost - Dospělí 

Trojkombinace přípravkem ViraferonPeg, ribavirinem a boceprevirem: 
Prostudujte si prosím SPC bocepreviru. 
 
Monoterapie přípravkem ViraferonPeg a dvojkombinace přípravkem ViraferonPeg a ribavirinem: 
Dosud neléčení pacienti 

Byly provedeny dvě počáteční studie. Jedna se zabývala účinky monoterapie přípravkem ViraferonPeg 
(C/I97-010), druhá kombinovanou léčbou přípravkem ViraferonPeg a ribavirinem (C/I98-580). 
Pacienti zahrnuti do studií trpěli chronickou hepatitidou C, potvrzenou pozitivním stanovením HCV-
RNA polymerázové řetězové reakce (> 30 IU/ml), biopsií jater odpovídající histologické diagnóze 
chronické hepatitidy bez jiné příčiny chronické hepatitidy a abnormálními sérovými hodnotami ALT.  
 
V rámci studie monoterapie přípravkem ViraferonPeg (0,5, 1,0 nebo 1,5 mikrogramu/kg/týden) bylo 
léčeno celkem 916 pacientů s chronickou hepatitidou C dosud neléčených interferonem po dobu 
jednoho roku, po níž byli ještě šest měsíců sledováni. Jako porovnávací skupina sloužil soubor 
303 pacientů, kteří dostávali interferon alfa-2b (3 miliony  mezinárodních jednotek 

mil.m.j.

 třikrát 

týdně). Tato studie ukázala, že přípravek ViraferonPeg má lepší účinky než interferon alfa-2b 
(tabulka 8). 
 
V rámci kombinované studie s přípravkem ViraferonPeg bylo celkem 1530 dosud neléčených pacientů 
léčeno po dobu jednoho roku jedním z následujících dávkovacích režimů: 

ViraferonPeg (1,5 mikrogramu/kg/týden) + ribavirin (800 mg/den), (n = 511) 

ViraferonPeg (1,5 mikrogramu/kg/týden po dobu 1 měsíce a 0,5 mikrogramu/kg/týden po 
dobu 11 měsíců) + ribavirin (1 000/1 200 mg/den), (n = 514) 

Interferon alfa-2b (3 mil.m.j. třikrát týdně) + ribavirin (1 000/1 200 mg/den), (n = 505) 

 
V této studii byla  kombinace přípravku ViraferonPeg (1,5 mikrogramu/kg/týden) a ribavirinu 

významně účinnější než kombinace interferonu alfa-2b a ribavirinu (tabulka 8), a to především 
u pacientů infikovaných genotypem 1 (tabulka 9). Setrvalá odpověď byla hodnocena po šesti 
měsících od ukončení léčby. 
 
Genotyp HCV a výchozí virové zatížení jsou prognostickými faktory, o nichž je známo, že ovlivňují 
počet příznivých odpovědí na léčbu. V této studii se nicméně ukázalo, že počet příznivých odpovědí 

na léčbu závisel rovněž na velikosti dávky ribavirinu podávaného spolu s přípravkem ViraferonPeg 

 

63 

nebo interferonem alfa-2b. U těch pacientů, jimž byl podáván ribavirin  v dávkách 

 10,6 mg/kg (tzn. 

800 mg u typického pacienta o váze 75 kg), byl počet příznivých odpovědí na léčbu bez ohledu na 
genotyp HCV i virové zatížení významně vyšší než u těch pacientů, jimž byl ribavirin podáván 
v dávkách 

 10,6 mg/kg (tabulka 9), zatímco počet příznivých odpovědí u pacientů léčených dávkami 

ribavirinu 

 13,2 mg/kg byl dokonce ještě vyšší. 

 
Tabulka 8    Setrvalá virologická odezva na léčbu (%  pacientů HCV negativních) 

 

Monoterapie přípravkem 

ViraferonPeg 

ViraferonPeg + ribavirin 

Dávkování 

P 1,5 

P 1,0 

P 0,5 

P 1,5/R 

P 0,5/R 

I/R 

Počet pacientů  

304 

297 

315 

303 

511 

514 

505 

Odezva na konci léčby 

49 % 

41 % 

33 % 

24 % 

65 % 

56 %  

54 % 

 Setrvalá odezva  

23 %*  25 % 

18 % 

12 % 

54 %** 

 

47 % 

 

47 % 

 

P 1,5 

ViraferonPeg 1,5 mikrogramu/kg 

P 1,0 

ViraferonPeg 1,0 mikrogram/kg 

P 0,5 

ViraferonPeg 0,5 mikrogramu/kg 

Interferon alfa-2b 3 mil.m.j.  

P 1,5/R 

ViraferonPeg (1,5 mikrogramu/kg) + ribavirin (800 mg) 

P 0,5/R 

ViraferonPeg (1,5 až 0,5 mikrogramu/kg) + ribavirin (1 000/1 200 mg) 

I/R 

Interferon alfa-2b (3 mil.m.j.) + ribavirin (1 000/1 200 mg) 

p <  0,001 P  1,5 vs. I 

** 

p =  0,0143 P  1,5/R vs. I/R 

 
Tabulka 7  Počet setrvalých odpovědí na léčbu kombinací ViraferonPeg + ribavirin 
 

(v závislosti na dávce ribavirinu, genotypu a virovém zatížení) 

Genotyp HCV 
 

Dávka 

ribavirinu 

(mg/kg) 

P 1,5/R 

P 0,5/R 

 

I/R 

 

Všechny genotypy 

Všechny 

54 % 

47 % 

47 % 

 10,6 

50 % 

41 % 

27 % 

> 10,6 

61 % 

48 % 

47 % 

Genotyp 1 

Všechny 

42 % 

34 % 

33 % 

 10,6 

38 % 

25 % 

20 % 

> 10,6 

48 % 

34 % 

34 % 

   Genotyp 1  
   

 600 000 IU/ml 

Všechny 

73 % 

51 % 

45 % 

 10,6 

74 % 

25 % 

33 % 

> 10,6 

71 % 

52 % 

45 % 

   Genotyp 1 
   > 600 000 IU/ml 

Všechny 

30 % 

27 % 

29 % 

 10,6 

27 % 

25 % 

17 % 

> 10,6 

37 % 

27 % 

29 % 

Genotyp 2/3 

Všechny 

82 % 

80 % 

79 % 

 10,6 

79 % 

73 % 

50 % 

> 10,6 

88 % 

80 % 

80 % 

P 1,5/R 

ViraferonPeg (1,5 mikrogramu/kg) + ribavirin (800 mg)  

P 0,5/R 

ViraferonPeg (1,5 až 0,5 mikrogramu/kg) + ribavirin (1 000/1 200 mg) 

I/R 

Interferon alfa-2b (3 mil.m.j.) + ribavirin (1 000/1 200 mg)  

 
V rámci studie monoterapie přípravkem ViraferonPeg byla kvalita  života méně ovlivněna  při podávání 
přípravku v dávce 0,5 mikrogramu/kg než v dávce 1,0 mikrogram/kg 1 x týdně nebo 3 mil.m.j. 
interferonu alfa-2b třikrát týdně. 
 
V samostatné studii byl podáván přípravek ViraferonPeg 224 pacientům s genotypem 2 nebo 
3 v dávce 1,5 mikrogramu/kg subkutánně, jednou týdně, v kombinaci s ribavirinem 800 mg –1 400 mg 

 

64 

p.o. po dobu 6 měsíců (dle tělesné hmontosti, pouze tři pacienti vážící > 105 kg dostali dávku 
1 400 mg) (tabulka 10). Dvacetčtyři % mělo přemosťující fibrózu nebo cirhózu (Knodell 3/4). 
 
Tabulka 10  Virologická odpověď na konci léčby, setrvalá virologická odpověď a relaps podle 

genotypu HCV a virového zatížení* 

 

ViraferonPeg 1,5 

g/kg jednou týdně + ribavirin 800-1 400 mg/den 

 

Odpověď při ukončené 

terapii 

Setrvalá virologická odpověď 

Relaps 

Všechny subjekty 

94 % (211/224) 

81 % (182/224) 

12 % 

(27/224) 

HCV  2 

100 % (42/42) 

93 % (39/42) 

7 % (3/42) 

 600 000 IU/ml 

100 % (20/20) 

95 % (19/20) 

5 % (1/20) 

> 600 000 IU/ml 

100 % (22/22) 

91 % (20/22) 

9 % (2/22) 

HCV  3 

93 % (169/182) 

79 % (143/182) 

14 % 

(24/166) 

 600 000 IU/ml 

93 % (92/99) 

86 % (85/99) 

8 % (7/91) 

> 600 000 IU/ml 

93 % (77/83) 

70 % (58/83) 

23 % (17/75) 

* Jakýkoli subjekt  s nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA  při kontrole ve 12. týdnu a chybějícími údaji  z kontroly ve 24. 
týdnu sledování byl  považován za subjekt se setrvalou odpovědí. Jakýkoli subjekt s chybějícími údaji  z 12. týdne a po něm 
byl považován za subjekt bez odpovědi ve 24. týdnu sledování.  

 
Léčba v trvání 6 měsíců v rámci této studie byla pacienty lépe snášena než léčba v trvání jednoho roku 
v kombinované pivotní studii; přerušení terapie 5 %, vs. 14 %, úprava dávkování 18 %, vs. 49 %. 
 
V nekomparativní studii byl 235 pacientům s genotypem 1 a nízkou virovou zátěží (< 600 000 IU/ml) 
podáván přípravek ViraferonPeg v dávce 1,5 mikrogramu/kg subkutánně, jednou týdně, v kombinaci 
s ribavirinem, dávkovaným podle tělesné hmotnosti. Celkový počet setrvalých odpovědí po 
24 týdnech trvání léčby byl 50 %. Čtyřicet jedno procento subjektů (97/235) mělo nedetekovatelné 
hladiny  HCV-RNA  v plasmě v 4. týdnu a 24. týdnu léčby. U této podskupiny bylo procento setrvalých 
virologických odpovědí 92 % (89/97). Vysoký počet setrvalých odpovědí u této podskupiny pacientů 
byl identifikován  interim analýzou (n=49) a potvrzen podle předpokladu (n=48). 
Omezené údaje z předchozího období ukazují, že léčba po dobu 48 týdnů by mohla být spojena 
s vyšším počtem setrvalých odpovědí (11/11) a s menším rizikem relapsu (0/11 ve srovnání s 7/96 po 
24 týdnech léčby). 
 

Velké randomizované klinické hodnocení porovnávalo bezpečnost a účinnost 48-týdenní léčby dvěma 
režimy s přípravkem ViraferonPeg/ribavirinem [ViraferonPeg 1,5 µg/kg a 1 µg/kg podkožně jednou 
týdně, oba v kombinaci s ribavirinem 800 až 1 400 mg p.o. denně (ve dvou rozdělených dávkách)] 
a peginterferonem alfa-2a 180 µg podkožně jednou týdně s ribavirinem  1 000 až 1 200 mg p.o. denně 
(ve dvou rozdělených dávkách) u 3 070 dosud neléčených dospělých pacientů s chronickou 
hepatitidou C genotypu 1. Odpověď na léčbu byla měřena pomocí setrvalé virologické odpovědi 
(Sustained Virologic  Response, SVR) definované nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA  ve 24. týdnu 
po léčbě (viz tabulka 11). 
 

Tabulka 11 Virologická odpověď ve 12. týdnu léčby, odpověď na konci léčby, frekvence relapsů 

* a setrvalá virologická odpověď (SVR) 

Terapeutická skupina 

% (počet) pacientů 

 

ViraferonPeg 

1,5 µg/kg  

+ ribavirin 

ViraferonPeg 

1 µg/kg  

+ ribavirin 

peginterferon alfa-2a 

180 µg 

+ ribavirin 

Nedetekovatelná hladina 

HCV-RNA  ve 12. týdnu 

léčby  

40 (407/1 019) 

36 (366/1 016) 

45 (466/1 035) 

 

65 

Odpověď na konci léčby 

53 (542/1 019) 

49 (500/1 016) 

64 (667/1 035) 

Relaps 

24 (123/523) 

20 (95/475) 

32 (193/612) 

SVR 

40 (406/1 019) 

38 (386/1 016) 

41 (423/1 035) 

SVR u pacientů 

s nedetekovatelnou 

hladinou  HCV-RNA  ve 

12. týdnu léčby 

81 (328/407) 

83 (303/366) 

74 (344/466) 

*HCV-RNA  PCR analýza, s dolním limitem kvantifikace 27 IU/ml 
Nedostatečná časná virologická odpověď ve 12. týdnu léčby (detekovatelná hladina HCV-RNA  s  poklesem < 2 log

10

 oproti 

výchozí hodnotě) byla kritériem přerušení léčby. 

 
Ve všech třech terapeutických skupinách byl počet setrvalých virologických odpovědí podobný. 
U pacientů afroamerického původu (což je známý špatný prognostický faktor eradikace HCV) vedla 
kombinovaná léčba přípravkem ViraferonPeg (1,5 µg/kg)/ribavirin k vyššímu počtu setrvalých 

virologických odpovědí než při užívání přípravku ViraferonPeg v dávce 1 µg/kg. Při dávce přípravku 
ViraferonPeg 1,5 µg/kg v kombinaci s dávkou ribavirinu byl počet setrvalých virologických odpovědí 
nižší u pacientů s cirhózou, u pacientů s normálními hladinami ALT, u pacientů se vstupní virovou 
zátěží > 600 000 IU/ml a u pacientů ve věku > 40 let. Pacienti běloši  měli vyšší poměr setrvalých 
virologických odpovědí než Afroameričani. Mezi pacienty s nedetekovatelnou hladinou HCV-RNA  na 
konci léčby byl poměr relapsů 24 %.  
 
Předvídatelnost setrvalé virologické odpovědi - Dosud neléčení pacienti: Virologická odpověď ve 12. 
týdnu je definovaná jako minimálně 2-log pokles virové zátěže nebo nedetekovatelné hladiny HCV-
RNA. Virologická odpověď ve 4. týdnu je definovaná jako minimálně 1-log pokles virové zátěže nebo 
nedetekovatelné hladiny HCV-RNA.  Tyto časové body (4. týden léčby a 12. týden léčby) se ukazují 
jako prediktivní pro setrvalou odpověď pacienta (Tabulka 12). 
 
Tabulka 12 Prediktivní  hodnota  virologické  odpovědi  v průběhu léčení kombinovanou léčbou 

přípravky ViraferonPeg 1,5 µg/kg/ribavirin 800-1 400 mg 

 

Negativní 

Pozitivní 

Bez 

odpovědi 

v léčebném 

týdnu 

Bez 

setrvalé 

odpovědi 

Negativní 

prediktivní 

hodnota 

Odpověď 

v léčebném 

týdnu 

Setrvalá 

odpověď 

Pozitivní 

prediktivní 

hodnota 

Genotyp 1* 

Ve 4. týdnu*** 
(n=950) 

 

 

 

 

 

 

HCV-RNA 
negativní 

834 

539 

65 % 

(539/834) 

116 

107 

92 % 

(107/116) 

HCV-RNA 
negativní nebo 
snížení virové 
zátěže ≥ 1 log  

220 

210 

95 % 

(210/220) 

730 

392 

54 % 

(392/730) 

Ve 12. týdnu*** 
(n=915) 

 

 

 

 

 

 

HCV-RNA 
negativní 

508 

433 

85 % 

(433/508) 

407 

328 

81 % 

(328/407) 

HCV-RNA 

negativní nebo 

snížení virové 
zátěže ≥ 2 log  

206 

205 

N/A

 

 

709 

402 

57 % 

(402/709) 

Genotyp 2, 3** 

Ve 12. týdnu 
(n= 215) 

 

 

 

 

 

 

 

66 

HCV-RNA 
negativní nebo 
snížení virové 
zátěže ≥ 2 log 

50 % 

(1/2) 

213 

177 

83 % 

(177/213) 

*Genotyp 1 dostává 48 týdenní léčbu 
**Genotyp 2, 3 dostává 24 týdenní léčbu 
***Uvedené výsledky jsou  z pohledu  z jednoho časového bodu.  Pacienti nemuseli být přítomni nebo mohli mít odlišné 

výsledky ve 4. týdnu nebo ve 12. týdnu.  

† 

V  protokole byla použita tato kriteria: Jestliže ve 12. týdnu byla hladina HCV-RNA  pozitivní a snížení od vstupních hodnot 

< 2log

10

, byla léčba  u pacientů zastavena. Jestliže byla ve 12. týdnu hladina HCV-RNA  pozitivní a snížení od vstupních 

hodnot ≥ 2log

10

, potom se hladina HCV-RNA  testovala znovu ve 24. týdnu a jestliže byla pozitivní, byla léčba  u pacientů 

zastavena. 

 
Negativní prediktivní hodnota pro setrvalou léčebnou odpověď u pacientů léčených přípravkem 
ViraferonPeg v monoterapii činila  98 %. 
 
Pacienti koinfikovaní HCV/HIV 
U pacientů infikovaných současně HIV a HCV byla provedena dvě klinická hodnocení. Léčebná 
odpověď v obou těchto hodnoceních je znázorněna v tabulce 13. Klinické hodnocení 1 (RIBAVIC; 
P01017) bylo randomizovanou multicentrickou studií, která zahrnovala 412 dříve neléčených 
dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli současně infikováni HIV. Pacienti byli 
randomizováni na ty, kteří byli léčeni  přípravkem ViraferonPeg (1,5 μg/kg/týden) a ribavirinem 
(800 mg/den), a na ty, kteří byli léčeni  interferonem alfa-2b (3 MIU třikrát za týden) a ribavirinem 
(800 mg denně), všichni po dobu 48 týdnů, s obdobím následného sledování 6 měsíců. Klinické 
hodnocení 2 (P02080) bylo randomizovanou studií s jedním centrem, která zahrnovala 95 dříve 
neléčených dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli současně infikováni HIV. 
Pacienti byli randomizováni na skupinu léčenou přípravkem ViraferonPeg (100 nebo 150 μg/týden 
podle tělesné hmotnosti) a ribavirinem (800 - 1 200 mg/den podle tělesné hmotnosti) a na skupinu 
léčenou interferonem alfa-2b (3 MIU třikrát za týden) a ribavirinem (800-1 200 mg/den podle tělesné 
hmotnosti). Délka léčby činila 48 týdnů s obdobím následného sledování 6 měsíců, s výjimkou 
pacientů infikovaných s genotypy 2 nebo 3 a virovou náloží < 800 000 IU/ml (Amplicor), kteří byli 
léčeni 24 týdnů a 6 měsíců následně sledováni. 
 
Tabulka 13
 Setrvalá virologická odpověď na přípravek ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem 

u pacientů infikovaných současně HCV/HIV v závislosti na genotypu 

 

Klinické hodnocení 1

1

 

Klinické hodnocení 2

2

 

 

ViraferonPeg 

(1,5 µg/kg/ 

týden) + 

ribavirin 

(800 mg) 

Interferon 

alfa-2b 

(3 MIU 3x 

týdně) + 

ribavirin 

(800 mg) 

hodnot

a p

a

 

ViraferonPeg 

(100 nebo 

150

c

 

µg/týden) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

Interferon 

alfa-2b 

(3 MIU 3x 

týdně) + 

ribavirin 

(800- 

1 200 mg)

d

 

hodnota 

p

b

 

Všichni 

27 % (56/205)  20 % (41/205)  0,047 

44 % (23/52) 

21 % (9/43) 

0,017 

Genotyp 1, 4  17 % (21/125)  6 % (8/129) 

0,006 

38 % (12/32) 

7 % (2/27) 

0,007 

Genotyp 2, 3  44 % (35/80) 

43 % (33/76) 

0,88 

53 % (10/19) 

47 % (7/15) 

0,730 

MIU = milión mezinárodních jednotek 
a:  hodnota p podle Cochran-Mantel Haenszelova chí kvadrát testu. 
b:   hodnota p podle chí kvadrát testu. 
c:  subjekty < 75 kg byly léčeny přípravkem ViraferonPeg v dávce100 µg/týden a subjekty ≥ 75 kg dávkou přípravku 
ViraferonPeg 150 µg/týden. 
d:  dávkování ribavirinu bylo 800 mg pro pacienty < 60 kg, 1 000 mg pro pacienty 60-75 kg a 1 200 mg pro pacienty 
> 75 kg. 

 

1

Carrat F, Bani-Sadr  F, Pol S  et al. JAMA  2004; 292(23): 2839-2848. 

2

 Laguno M, Murillas  J, Blanco J.L et al. AIDS  2004; 18(13): F27 -F36. 

 

 

 

67 

Histologická odpověď: Před nasazením léčby a po jejím ukončení byly v klinickém hodnocení 1 
prováděny biopsie jater, její výsledky byly dostupné u 210 ze 412 subjektů (51%). Jak Metavir skóre, 

tak Ishakův stupeň u subjektů léčených přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem poklesly. 
Tento pokles byl významný mezi respondéry (-0,3 u Metavir skóre a –1,2 u Ishakova stupně) a stabilní 
mezi non-respondéry (-0,1 u Metavir skóre a –0,2 u Ishakova stupně). Pokud jde o aktivitu, přibližně 
jedna třetina setrvalých respondérů vykazovala zlepšení a u nikoho nedošlo ke zhoršení. V tomto 
klinickém hodnocení nebylo zaznamenáno žádné zlepšení známek fibrózy. Došlo k významnému 
zlepšení steatózy u pacientů infikovaných HCV  s genotypem 3. 
 
Opětovná léčba kombinací ViraferonPeg/ribavirin po selhání předchozí léčby 
V nesrovnávacím klinickém hodnocení 2 293 pacientů se středně závažnou až závažnou fibrózou, 
u kterých selhala předchozí léčba kombinací interferon alfa/ribavirin, bylo opětovně léčeno 
přípravkem ViraferonPeg v dávce 1,5 mikrogramů/kg podávané podkožně jedenkrát týdně 
v kombinaci s ribavirinem dávkovaným podle tělesné hmotnosti. Selhání předchozí léčby bylo 
definováno jako relaps nebo jako případ, kdy nebylo dosaženo odpovědi (pozitivita HCV-RNA  při 
ukončení léčby trvající alespoň 12 týdnů). 
 
Pacienti, kteří byli HCV-RNA  negativní ve 12. týdnu léčby, pokračovali v terapii po dobu 48 týdnů 
a byli sledováni  po dobu 24 týdnů po ukončení léčby. Odpověď na léčbu ve 12. týdnu byla definována 
jako nedetekovatelná HCV-RNA  po 12 týdnech léčby. Setrvalá virologická odpověď (SVR) je 
definována jako nedetekovatelná HCV-RNA  24 týdnů po léčbě (tabulka 14)
 
Tabulka 14 Míry  odpovědi na opětovnou léčbu u případů, kde předchozí terapie selhala
 

 

Pacienti s nedetekovatelnou HCV-RNA  

ve 12. týdnu léčby a SVR po opětovné léčbě 

 

 

 

interferon alfa/ribavirin 

 

peginterferon alfa/ribavirin 

Celkem 

populace* 

 

Odpověď ve 12. 
týdnu % (n/N) 

SVR % (n/N) 
99 % interval 
spolehlivosti 

Odpověď ve 
12. týdnu % 
(n/N) 

SVR % (n/N) 
99 % interval 
spolehlivosti 

SVR % (n/N) 
99 % interval 
spolehlivosti 

Celkem 

38,6 (549/1 423)  59,4 (326/549) 

54,0; 64,8 

31,5 (272/863)  50,4 (137/272) 

42,6; 58,2 

21,7 (497/2 293) 
19,5; 23,9 

Předchozí 
odpověď 

 

 

 

 

 

  Relaps 

67,7 (203/300) 

59,6 (121/203) 
50,7; 68,5 

58,1 (200/344)  52,5 (105/200) 

43,4; 61,6 

37,7 (243/645) 
32,8; 42,6 
 

     Genotyp 1/4 

59,7 (129/216) 

51,2 (66/129) 
39,8; 62,5 
 

48,6 (122/251)  44,3 (54/122) 

32,7; 55,8 

28,6 (134/468) 
23,3; 34,0 

     Genotyp 2/3 

88,9 (72/81) 

73,6 (53/72) 
(60,2; 87,0) 

83,7 (77/92) 

64,9 (50/77) 
50,9; 78,9 

61,3 (106/173) 
51,7; 70,8 

  NR 

28,6 (258/903) 

57,0 (147/258) 
49,0; 64,9 

12,4 (59/476) 

44,1 (26/59) 
27,4; 60,7 

13,6 (188/1 385) 
11,2; 15,9 

     Genotyp 1/4 

23,0 (182/790) 

51,6 (94/182) 
42,1; 61,2 

9,9 (44/446) 

38,6 (17/44) 
19,7; 57,5 

9,9 (123/1 242) 
7,7; 12,1 

     Genotyp 2/3 

67,9 (74/109) 

70,3 (52/74) 
56,6; 84,0 

53,6 (15/28) 

60,0 (9/15) 
27,4; 92,6 

46,0 (63/137) 
35,0; 57,0 

Genotyp 

 

 

 

 

 

    1 

30,2 (343/1 135)  51,3 (176/343) 

44,4; 58,3 

23,0 (162/704)  42,6 (69/162) 

32,6; 52,6 

14,6 (270/1 846) 
12,5; 16,7 

    2/3 

77,1 (185/240) 

73,0 (135/185) 
64,6; 81,4 

75,6 (96/127) 

63,5 (61/96) 
50,9; 76,2 

55,3 (203/367) 
48,6; 62,0 

     4 

42,5 (17/40) 

70,6 (12/17) 
42,1; 99,1 

44,4 (12/27) 

50,0 (6/12) 
12,8; 87,2 

28,4 (19/67) 
14,2; 42,5 

METAVIR 

 

 

 

 

 

 

68 

Skóre fibrózy 
    F2 

46,0 (193/420) 

66,8 (129/193) 
58,1; 75,6 

33,6 (78/232) 

57,7 (45/78) 
43,3; 72,1 
 

29,2 (191/653) 
24,7; 33,8 

    F3 

38,0 (163/429) 

62,6 (102/163) 
52,8; 72,3 

32,4 (78/241) 

51,3 (40/78) 
36,7; 65,9 

21,9 (147/672) 
17,8; 26,0 

    F4 

33,6 (192/572) 

49,5 (95/192) 
40,2; 58,8 

29,7 (116/390)  44,8 (52/116) 

32,9; 56,7 

16,5 (159/966) 
13,4, 19,5 

Vstupní virová 
nálož 

 

 

 

 

 

    Vysoká 
virová nálož 
(>600 000 
IU/ml) 

32,4 (280/864) 

56,1 (157/280) 
48,4; 63,7 

26,5 (152/573)  41,4 (63/152) 

31,2; 51,7 

16,6 (239/1 441) 
14,1; 19,1 

    Nízká virová 

nálož (≤600 000 
IU/ml) 

48,3 (269/557) 

62,8 (169/269) 
55,2; 70,4 

41,0 (118/288)  61,0 (72/118) 

49,5; 72,6 

30,2 (256/848) 
26,1; 34,2 

NR:  Non-respondér definovaný pozitivitou sérové/plazmatické HCV-RNA na závěr léčby trvající minimálně 12 týdnů. 
Plazmatická HCV-RNA  se měří v ústřední laboratoři pomocí výzkumné kvantitativní polymerázové řetězové reakce.

 

*Záměr léčit populaci zahrnuje 7 pacientů, u  kterých nemohla být předchozí terapie po dobu alespoň 12  týdnů potvrzena. 

 
Celkem přibližně  36 % (821/2 286) pacientů mělo ve 12. týdnu léčby při měření pomocí výzkumného 
vyšetření (hranice detekce 125 IU/ml) nedetekovatelné hladiny plazmatické HCV-RNA. V této 
podskupině činila míra setrvalé virologické odpovědi 56 % (463/823). U pacientů se selháním 
předchozí léčby nepegylovaným či pegylovaným interferonem a negativitou ve 12. týdnu činila míra 
setrvalé odpovědi 59 %, respektive 50 %. Ze skupiny 480 pacientů se snížením virové nálože > 2 log, 
ale s detekovatelným virem ve 12. týdnu, pokračovalo v léčbě celkem 188 pacientů. U těchto pacientů 
byla setrvalá virologická odpověď (SVR) 12 %. 
 
U pacientů, kteří neodpovídali na předchozí terapii pegylovaným interferonem alfa/ribavirinem, byla 
nižší pravděpodobnost toho, že budou ve 12. týdnu odpovídat na opětovnou léčbu, než u těch, kteří 
neodpovídali na nepegylovaný interferon alfa/ribavirin  (12,4 % vs. 28,6 %). Avšak, pokud ve 
12. týdnu dosáhli odpovědi, byl jen malý rozdíl v SVR bez ohledu na předchozí léčbu nebo předchozí 
odpověď. 
 
Údaje o dlouhodobé účinnosti - dospělí 

Velké dlouhodobé pokračující klinické hodnocení zahrnovalo 567 pacientů po léčbě přípravkem 
ViraferonPeg (s ribavirinem nebo bez ribavirinu) v rámci předchozího klinického hodnocení. Cílem 
tohoto klinického hodnocení bylo posoudit trvání setrvalé virologické odpovědi (sustained virologic 
response, SVR) a vliv pokračující virové negativity na klinické  výsledky. Alespoň 5 lety 
dlouhodobého následného sledování prošlo 327 pacientů a pouze u 43 ze 366 setrvalých respondérů 

došlo v průběhu klinického hodnocení k relapsu. 
Kaplan-Meierův  odhad pro pokračující setrvalou 5-letou odpověď u všech pacientů je 99 % (95 % 
interval spolehlivosti:  98-100 %). SVR po léčbě chronické virové hepatitidy typu C přípravkem 
ViraferonPeg (s ribavirinem nebo bez ribavirinu) vede k dlouhodobé eradikaci viru a tím k ústupu 
jaterní infekce a klinickému “vyléčení” chronické virové hepatitidy C. Tímto se však nevylučuje 
výskyt jaterních příhod u pacientů s cirhózou (včetně hepatocelulárního karcinomu). 
 
Klinická  účinnost a bezpečnost – pediatrická populace 
Děti a dospívající ve věku od 3 do 17 let s kompenzovanou chronickou hepatitidou C a měřitelnými 
hladinami HCV-RNA byli zařazeni do multicentrického klinického hodnocení a užívali ribavirin v dávce 
15 mg/kg denně a přípravek ViraferonPeg v dávce 60 µg/m

2

 jednou za týden po dobu 24 nebo 48 týdnů, 

podle genotypu HCV a vstupní virové nálože. Všichni pacienti byli sledováni po 24 týdnů po léčbě. 
Léčeno bylo celkem 107 pacientů, ze kterých bylo 52 % dívek, 89 % bělochů, 67 % s genotypem HCV 1 
a 63 % ve věku < 12 let. Zařazená populace se skládala převážně z dětí s hepatitidou C mírného až 
středního stupně. Vzhledem k nedostatku údajů od dětí s těžkou progresí onemocnění a k potenciálu 

 

69 

nežádoucích účinků je třeba v této populaci pečlivě zvažovat poměr přínosu a rizika kombinace přípravku 
ViraferonPeg s ribavirinem (viz body 4.1, 4.4 a 4.8). Výsledky studie jsou shrnuty v tabulce 15
 
Tabulka 15  Frekvence setrvalé virologické odpovědi (n

a,b

 (%)) u dětí a dospívajících bez 

předchozí léčby podle genotypu a trvání léčby – všechny subjekty 
n = 107 

 

24 týdnů 

48 týdnů 

Všechny genotypy 

26/27 (96 %) 

44/80 (55 %) 

Genotyp 1 

38/72 (53 %) 

Genotyp 2 

14/15 (93 %) 

Genotyp 3

12/12 (100 %) 

2/3 (67 %) 

Genotyp 4 

4/5 (80 %) 

a: Odpověď na léčbu byla definována jako nedetekovatelná HCV-RNA za 24 týdnů po léčbě, spodní limit 

detekce = 125 IU/ml. 

b: n = počet subjektů s odpovědí/počet subjektů s daným genotypem a přiřazeným trváním léčby  
c: Pacienti s genotypem 3 a nízkou virovou náloží (< 600 000 IU/ml) měli  léčbu užívat po 24 týdnů, zatímco 

pacienti s genotypem 3 a vysokou virovou náloží (≥ 600 000 IU/ml)  měli léčbu užívat po 48 týdnů.

 

 
Údaje o dlouhodobé účinnosti – pediatrická populace 
Pětiletá, dlouhodobá, observační studie s následným pozorováním zahrnula 94 pediatrických pacientů 
s chronickou hepatitidou C po léčbě v multicentrickém klinickém hodnocení. Z nich šedesát tři 

vykazovalo setrvalou odpověď. Účelem této studie bylo každoroční vyhodnocení trvalosti setrvalé 
virologické odpovědi (SVR) a vyhodnocení vlivu přetrvávající virové negativity na klinické výsledky 
pacientů, kteří 24 týdnů po léčbě kombinací peginterferon alfa-2b a ribavirin trvající 24 nebo 48 týdnů 
vykazovali setrvalou odpověď. Na konci 5letého období studii dokončilo 85 % (80/94) ze všech 
zařazených subjektů a 86 % (54/63) subjektů vykazujících setrvalou odpověď. Během 5 let následného 

pozorování u žádného z pediatrických pacientů s SVR nedošlo k recidivě. 
 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Přípravek ViraferonPeg je typický polyethylenglykol-modifikovaný („pegylovaný“) derivát 
interferonu alfa-2b, složený převážně z monopegylovaných druhů. Plazmatický poločas přípravku 
ViraferonPeg je ve srovnání s nepegylovaným interferonem alfa-2b prodloužen. Přípravek 
ViraferonPeg má tendenci k depegylaci na volný interferon alfa-2b. Biologická  aktivita  pegylovaných 
izomerů je kvalitativně obdobná, avšak slabší než aktivita volného interferonu alfa-2b. 
 
Maximálních sérových koncentrací po subkutánním podání dosahuje přípravek ViraferonPeg za 15 –
 44 hodin a udržují se po dobu až 48 – 72 hodin po podání. 
 
Maximální  koncentrace (C

max 

) přípravku ViraferonPeg a plocha pod časovou křivkou koncentrací 

(AUC)  rostou v závislosti na velikosti dávky. Průměrná hodnota zdánlivého distribučního objemu činí 
0,99 l/kg. 
 
Při opakovaném podání dochází ke kumulaci imunoreaktivních interferonů. Při měření biologickými 
zkouškami se však zjišťuje  pouze velmi mírný vzestup biologické aktivity. 
 
Průměrný (SD) poločas eliminace přípravku ViraferonPeg činí přibližně 40 hodin (13,3 hodin), se 
zdánlivou  clearancí 22,0 ml/hod/kg. Mechanizmy podílející se na clearanci interferonů u člověka 
nebyly dosud zcela osvětleny. Nicméně lze předpokládat, že renální eliminace se na zdánlivé clearanci 
přípravku ViraferonPeg podílí jen v menší míře (přibližně 30 %). 
 
Poškození funkce ledvin 
Renální clearance se na celkové clearance přípravku ViraferonPeg podílí z 30 %. Ve studii 
s podáváním jednotlivé  dávky (1,0 mikrogram/kg) pacientům se sníženou funkcí ledvin bylo 

 

70 

pozorováno zvýšení C

max 

a AUC a prodloužení eliminačního poločasu v závislosti na stupni zhoršení 

renální funkce. 
 
Ve srovnání se subjekty s normální funkcí ledvin je clearance přípravku ViraferonPeg po několika 
dávkách (1,0 mikrogramu/kg subkutánně, podávaných každý týden po dobu čtyř týdnů) snížena u 
pacientů se středně závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu 30-49 ml/minutu) průměrně 
o 17 % a u pacientů se závažným poškozením ledvin  (clearance kreatininu 15-29 ml/minutu) průměrně 
o 44 %. Na základě údajů po podání jedné dávky byla clearance podobná u pacientů se závažným 

poškozením ledvin, kteří nebyli na hemodialýze, jako u pacientů podstupujících hemodialýzu. Dávka 
přípravku ViraferonPeg v monoterapii by měla být snížena u pacientů se středně závažným nebo 
závažným poškozením ledvin (viz body 4.2 a 4.4). Pacienti s clearance kreatininu < 50 ml/minutu 
nesmějí být léčeni přípravkem ViraferonPeg v kombinaci s ribavirinem (dvojkombinace nebo 
trojkombinace) (viz bod 4.3). 
 
Vzhledem  k významné intersubjektivní variabilitě  farmakokinetiky interferonu se doporučuje pacienty 
se závažným poškozením ledvin  během léčby přípravkem ViraferonPeg pečlivě sledovat (viz bod 4.2). 
 
Poškození jater 

Farmakokinetika přípravku ViraferonPeg u pacientů se závažným poškozením funkce jater dosud 
nebyla hodnocena. 
 
Starší pacienti (

 65 let)  

Farmakokinetika přípravku ViraferonPeg po jednotlivé subkutánní dávce 1,0 mikrogram/kg nebyla 
ovlivněna věkem. Z těchto dat vyplývá, že u pacientů ve vyšším věku není nutná žádná úprava 

dávkování přípravku ViraferonPeg. 
 
Pediatrická populace  
Farmakokinetické vlastnosti přípravku ViraferonPeg a ribavirinu (tobolek a perorálního roztoku) 
podávaných ve více dávkách u dětí a dospívajících pacientů s chronickou hepatitidou C byly 
hodnoceny v klinickém hodnocení. U dětí a dospívajících pacientů užívajících dávku přípravku 
ViraferonPeg stanovenou podle tělesného povrchu, 60 µg/m

2

/týden, je předpokládaný odhad 

logaritmicky transformovaného koeficientu expozice během dávkovacího intervalu o 58 % (90 % CI: 
141-177 %) vyšší než u dospělých užívajících dávku 1,5 µg/kg/týden.  
 
Neutralizační faktory interferonu  
Stanovení neutralizačního faktoru interferonu bylo provedeno na vzorcích séra pacientů, kteří užívali 
přípravek ViraferonPeg v rámci klinické studie. Neutralizační faktory interferonu jsou protilátky, které 
neutralizují  antivirovou aktivitu interferonu. Klinická  incidence neutralizačních faktorů u pacientů 
léčených přípravkem ViraferonPeg v dávce 0,5 mikrogramu/kg je 1,1 %. 
 

Přestup do semenné tekutiny  
Byl zjišťován přestup ribavirinu do semenné tekutiny. V porovnání se sérem je tento přestup 2x vyšší. 
Byla odhadnuta systémová expozice ribavirinu po pohlavním styku u partnerky muže léčeného touto 
látkou a v porovnání s terapeutickou koncentrací ribavirinu v plazmě se však dospělo k mimořádně 
nízkým hodnotám. 
 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Přípravek ViraferonPeg  
Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v klinických studiích, se nevyskytly ani ve studiích 

toxicity u opic. Trvání těchto studií bylo omezeno na čtyři týdny, jelikož u většiny opic se vyskytly 
protilátky proti interferonu. 
 
Reprodukční studie s přípravkem ViraferonPeg nebyly provedeny. U primátů navozuje interferon alfa-
2b potraty. Je pravděpodobné, že stejné účinky má i přípravek ViraferonPeg. Účinky na fertilitu 
nebyly studovány. Není známo, zda se složky tohoto léčivého přípravku vylučují do mléka 

 

71 

experimentálních zvířat nebo člověka (viz bod 4.6 pro relevantní údaje o těhotenství a kojení 
u člověka). U přípravku ViraferonPeg nebyl prokázán žádný genotoxický potenciál. 
 
Relativní  netoxicita monomethoxypolyethylenglykolu (mPEG), který se uvolňuje z přípravku 
ViraferonPeg při jeho metabolismu in vivo, byla prokázána v preklinických studiích akutní 
a subchronické toxicity u hlodavců a opic, ve standardních studiích embryonálního a fetálního vývoje 
a v in vitro testech mutagenních účinků. 
 

Přípravek ViraferonPeg plus ribavirin  
Pokud je přípravek ViraferonPeg užit v kombinaci s ribavirinem, nevyvolává žádné jiné  účinky, než 
jaké byly již dříve pozorovány při jeho užití v monoterapii. Hlavní změnou související s léčbou byla 
reverzibilní mírná až středně závažná anemie, jejíž závažnost byla větší, než je při anemii vyvolané 
kteroukoli z léčivých látek samostatně. 
 
Nebyly provedeny žádné studie sledující u mladých zvířat vliv léčby přípravku ViraferonPeg na růst, 
vývoj, sexuální dospívání a chování. Předklinické výsledky juvenilní toxicity prokázaly méně 
významné s dávkou související snížení celkového růstu u novorozených potkanů, kterým byl podáván 
ribavirin (viz bod 5.3 SPC přípravku Rebetol, pokud je přípravek ViraferonPeg podáván v kombinaci 
s ribavirinem). 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ  ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Prášek  
Hydrogenfosforečnan sodný 
Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 
Sacharóza 
Polysorbát 80 
 
Rozpouštědlo 
Voda na injekci 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Studie kompatibility  nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými 
léčivými přípravky. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
Před rekonstitucí 
3 roky. 
 
Po rekonstituci 

Chemická a fyzikální stabilita umožňující použití byla při 2

o

C – 8

o

prokázána po dobu 24 hodin. 

Z mikrobiologického hlediska je  vhodné použít lék okamžitě. Pokud to z jakýchkoli důvodů 
není možné, je doba a podmínky uchovávání přípravku ve stavu vhodném k použití na 
zodpovědnosti pacienta; neměla by být delší než 24 hodin při 2

o

C – 8

o

C. 

 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). 
 
Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod 6.3. 
 

 

72 

6.5  Druh obalu a obsah balení 
 

Prášek a rozpouštědlo jsou oba obsaženy v dvoukomorové zásobní vložce (Typ I flint ze skla), 
rozdělené bromobutylovou, pryžovou přísavkou. Zásobní vložka je na jedné straně uzavřená 
polypropylénovým víčkem obsahujícím bromobutylovou pryžovou obrubu a na druhé straně 
bromobutylovou pryžovou přísavkou. 
 
Přípravek ViraferonPeg je dodáván jako: 

1 předplněné pero (CLEARCLICK)  obsahující prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, 
1 jehla  („Push-on-needle“), 2 čisticí tampony; 

4 předplněná pera (CLEARCLICK)  obsahující prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, 
4 jehly  („Push-on-needle“), 8 čisticích tamponů; 

12 předplněných per (CLEARCLICK)  obsahujících prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, 
12  jehel  („Push-on-needle“), 24 čisticích tamponů. 

 
Na trhu nemusí být k dispozicivšechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Před podáním se musí přípravek ViraferonPeg předplněné pero vyndat z chladničky, aby rozpouštědlo 
získalo pokojovou teplotu (do 25°C). 
 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero (CLEARCLICK)  musí být rekonstituováno s rozpouštědlem přítomným v 
dvoukomorové zásobní vložce (voda na injekce) pro podání roztoku v objemu do 0,5 ml. Ke ztrátě 
malého množství dojde během přípravy injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg, když se dávka 
odměřuje a injikuje.  Proto každé předplněné pero obsahuje nadsazené množství rozpouštědla a prášku 
přípravku ViraferonPeg, aby bylo zajištěno dodání označené dávky v 0,5 ml injekčního roztoku 
přípravku ViraferonPeg. Koncentrace rekonstituovaného roztoku je 50 mikrogramů v 0,5 ml. 
 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero (CLEARCLICK)  musí být rekonstituováno s rozpouštědlem přítomným 
v dvoukomorové zásobní vložce (voda na injekce) pro podání roztoku v objemu do 0,5 ml. Ke ztrátě 
malého množství dojde během přípravy injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg, když se dávka 

odměřuje a injikuje.  Proto každé předplněné pero obsahuje nadsazené množství rozpouštědla a prášku 
přípravku ViraferonPeg, aby bylo zajištěno dodání označené dávky v 0,5 ml injekčního roztoku 
přípravku ViraferonPeg. Koncentrace rekonstituovaného roztoku je 80 mikrogramů v 0,5 ml. 
 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero (CLEARCLICK)  musí být rekonstituováno s rozpouštědlem přítomným 
v dvoukomorové zásobní vložce (voda na injekce) pro podání roztoku v objemu do 0,5 ml. Ke ztrátě 
malého množství dojde během přípravy injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg, když se dávka 
odměřuje a injikuje.  Proto každé předplněné pero obsahuje nadsazené množství rozpouštědla a prášku 
přípravku ViraferonPeg, aby bylo zajištěno dodání označené dávky v 0,5 ml injekčního roztoku 
přípravku ViraferonPeg. Koncentrace rekonstituovaného roztoku je 100 mikrogramů v 0,5 ml. 
 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero (CLEARCLICK)  musí být rekonstituováno s rozpouštědlem přítomným 
v dvoukomorové zásobní vložce (voda na injekce) pro podání roztoku v objemu do 0,5 ml. Ke ztrátě 
malého množství dojde během přípravy injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg, když se dávka 

odměřuje a injikuje.  Proto každé předplněné pero obsahuje nadsazené množství rozpouštědla a prášku 
přípravku ViraferonPeg, aby bylo zajištěno dodání označené dávky v 0,5 ml injekčního roztoku 
přípravku ViraferonPeg. Koncentrace rekonstituovaného roztoku je 120 mikrogramů v 0,5 ml. 
 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero (CLEARCLICK)  musí být rekonstituováno s rozpouštědlem přítomným 
v dvoukomorové zásobní vložce (voda na injekce) pro podání roztoku v objemu do 0,5 ml. Ke ztrátě 

 

73 

malého množství dojde během přípravy injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg, když se dávka 
odměřuje a injikuje.  Proto každé předplněné pero obsahuje nadsazené množství rozpouštědla a prášku 

přípravku ViraferonPeg, aby bylo zajištěno dodání označené dávky v 0,5 ml injekčního roztoku 
přípravku ViraferonPeg. Koncentrace rekonstituovaného roztoku je 150 mikrogramů v 0,5 ml. 
 
Přípravek ViraferonPeg je injikován subkutánně po rekonstituci prášku podle návodu, po připojení 
jehly  a nastavení předepsané dávky. Kompletní a ilustrovaný návod je přiložen  k příbalové informaci. 
 
Podobně jako u všech ostatních přípravků pro parenterální aplikaci, musí být rekonstituovaný injekční 

roztok před podáním vizuálně zkontrolován. Rekonstituovaný roztok by měl být čirý a bezbarvý. 
Pokud je rekonstituovaný roztok zbarvený nebo jsou přítomné cizí částice, nesmí se použít. Po podání 
dávky musí být přípravek ViraferonPeg předplněné pero a všechen nepoužitý roztok v něm obsažený 
zlikvidován  v souladu s místními požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO(A) 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/00/132/031 
EU/1/00/132/032 
EU/1/00/132/034 
 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/00/132/035 
EU/1/00/132/036 
EU/1/00/132/038 
 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/00/132/039 
EU/1/00/132/040 
EU/1/00/132/042 
 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/00/132/043 
EU/1/00/132/044 
EU/1/00/132/046 
 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
EU/1/00/132/047 
EU/1/00/132/048 
EU/1/00/132/050 
 
 
9. 

DATUM  PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ  REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 25. května 2000 
Datum posledního prodloužení registrace: 25. května 2010 
 
 

 

74 

10.  DATUM  REVIZE  TEXTU 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu 
 
 
 

 

75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 
A. 

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A 
VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ  ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  VÝDEJE  A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY  A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  S OHLEDEM  NA 
BEZPEČNÉ  A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ  LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

 

76 

A. 

VÝROBCE  BIOLOGICKÉ  LÉČIVÉ  LÁTKY  A  VÝROBCE  ODPOVĚDNÝ  ZA 
PROPOUŠTĚNÍ  ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce biologické léčivé látky 
 
MSD International GmbH T/A MSD Ireland (Brinny) 
Brinny 
Innishannon 
Co. Cork 
Irsko 
 
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
SP Labo N.V. 
Industriepark 30 
B-2220 Heist-op-den-Berg 
Belgie 
 
 
B. 

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  VÝDEJE  A POUŽITÍ   

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY  A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý 
přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 

107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském 
webovém portálu pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY  NEBO  OMEZENÍ  S OHLEDEM  NA  BEZPEČNÉ  A  ÚČINNÉ  POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU   

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP.  
 

Dále je třeba aktualizovaný RMP předložit: 

 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného 
milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace  rizik). 

 
 

 

77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ  NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ  NA OBALU 

 

79 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Krabička 50 mikrogramů  

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
peginterferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička prášku obsahuje 50 mikrogramů peginterferonu alfa–2b a po rozpuštění podle 
návodu poskytne 50 mikrogramů/0,5 ml peginterferonu alfa-2b. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 

Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, 
polysorbát 80. Jedna ampulka rozpouštědla obsahuje 0,7 ml vody na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla 
1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla, 1 injekční stříkačka, 2 injekční jehly, 1 čisticí 
tampon 
4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla 
4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla, 4 injekční stříkačky, 8 injekčních jehel, 4 čisticí 
tampony 
6 injekčních lahviček prášku, 6 ampulek rozpouštědla 
12 injekčních lahviček prášku, 12 ampulek rozpouštědla, 12 injekčních stříkaček, 24 injekčních jehel, 
12 čisticích tamponů 
50 mikrogramů/0,5 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

 

80 

Po rozpuštění je třeba použít připravený roztok okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž 
však musí být uchováván v chladničce (2°C - 8°C). 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po odebrání dávky musí být zbylý roztok znehodnocen. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/132/001 (1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla) 
EU/1/00/132/002 (1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla, 1 injekční stříkačka, 2 injekční 
jehly, 1 čisticí tampon) 
EU/1/00/132/003 (4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla) 
EU/1/00/132/004 (4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla, 4 injekční stříkačky, 
8 injekčních jehel,  4 čisticí tampony) 
EU/1/00/132/005 (6 injekčních lahviček prášku, 6 ampulek rozpouštědla) 
EU/1/00/132/026 (12 injekčních lahviček prášku, 12 ampulek rozpouštědla, 12 injekčních stříkaček, 
24 injekčních jehel, 12 čisticích tamponů) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
ViraferonPeg 50 mcg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 

 

81 

18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

82 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
ViraferonPeg 50 mikrogramů – injekční lahvička prášku
 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek na injekci 
peginterferonum alfa-2b 
s.c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ  JAKO HMOTNOST,  OBJEM  NEBO  POČET 

 
50 mcg/0,5 ml  
 
 
6. 

JINÉ 

 

 

83 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU 
 
Krabička 80 mikrogramů 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
peginterferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička prášku obsahuje 80 mikrogramů peginterferonu alfa–2b a po rozpuštění podle 
návodu poskytne 80 mikrogramů/0,5 ml peginterferonu alfa-2b. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 

Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, 
polysorbát 80. Jedna ampulka rozpouštědla obsahuje 0,7 ml vody na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla 
1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla, 1 injekční stříkačka, 2 injekční jehly, 1 čisticí 
tampon 
4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla 
4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla, 4 injekční stříkačky, 8 injekčních jehel, 4 čisticí 
tampony 
6 injekčních lahviček prášku, 6 ampulek rozpouštědla 
12 injekčních lahviček prášku, 12 ampulek rozpouštědla, 12 injekčních stříkaček, 24 injekčních jehel, 
12 čisticích tamponů 
80 mikrogramů/0,5 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

 

84 

Po rozpuštění je třeba použít připravený roztok okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž 
však musí být uchováván v chladničce (2°C - 8°C). 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po odebrání dávky musí být zbylý roztok znehodnocen. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/132/006 (1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla) 
EU/1/00/132/007 (1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla, 1 injekční stříkačka, 2 injekční 
jehly, 1 čisticí tampon) 
EU/1/00/132/008 (4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla) 
EU/1/00/132/009 (4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla, 4 injekční stříkačky, 
8 injekčních jehel,  4 čisticí tampony) 
EU/1/00/132/010 (6 injekčních lahviček prášku, 6 ampulek rozpouštědla) 
EU/1/00/132/027 (12 injekčních lahviček prášku, 12 ampulek rozpouštědla, 12 injekčních stříkaček, 
24 injekčních jehel, 12 čisticích tamponů) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
ViraferonPeg 80 mcg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 

 

85 

18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

86 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
ViraferonPeg 80 mikrogramů – injekční lahvička prášku
 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek na injekci 
peginterferonum alfa-2b 
s.c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEBO  POČET 

 
80 mcg/0,5 ml  
 
 
6. 

JINÉ 

 

87 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Krabička 100 mikrogramů 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
peginterferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička prášku obsahuje 100 mikrogramů peginterferonu alfa–2b a po rozpuštění 
podle návodu poskytne 100 mikrogramů/0,5 ml peginterferonu alfa-2b. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, 
polysorbát 80. Jedna ampulka rozpouštědla obsahuje 0,7 ml vody na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla 
1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla, 1 injekční stříkačka, 2 injekční jehly, 1 čisticí 
tampon 
4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla 
4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla, 4 injekční stříkačky, 8 injekčních jehel, 4 čisticí 
tampony 
6 injekčních lahviček prášku, 6 ampulek rozpouštědla 
12 injekčních lahviček prášku, 12 ampulek rozpouštědla, 12 injekčních stříkaček, 24 injekčních jehel, 
12 čisticích tamponů 
100 mikrogramů/0,5 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

 

88 

Po rozpuštění je třeba použít připravený roztok okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž 
však musí být uchováván v chladničce (2°C - 8°C). 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po odebrání dávky musí být zbylý roztok znehodnocen. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/132/011 (1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla) 
EU/1/00/132/012 (1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla, 1 injekční stříkačka, 2 injekční 
jehly, 1 čisticí tampon) 
EU/1/00/132/013 (4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla) 
EU/1/00/132/014 (4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla, 4 injekční stříkačky, 
8 injekčních jehel,  4 čisticí tampony) 
EU/1/00/132/015 (6 injekčních lahviček prášku, 6 ampulek rozpouštědla) 
EU/1/00/132/028 (12 injekčních lahviček prášku, 12 ampulek rozpouštědla, 12 injekčních stříkaček, 
24 injekčních jehel, 12 čisticích tamponů) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
ViraferonPeg 100 mcg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 

 

89 

18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

90 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
ViraferonPeg 100 mikrogramů – injekční lahvička prášku
 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek na injekci 
peginterferonum alfa-2b 
s.c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ  JAKO HMOTNOST,  OBJEM  NEBO  POČET 

 
100 mcg/0,5 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 

91 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU 
 
Krabička 120 mikrogramů  
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
peginterferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička prášku obsahuje 120 mikrogramů peginterferonu alfa–2b a po rozpuštění 
podle návodu poskytne 120 mikrogramů/0,5 ml peginterferonu alfa-2b. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, 
polysorbát 80. Jedna ampulka rozpouštědla obsahuje 0,7 ml vody na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla 
1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla, 1 injekční stříkačka, 2 injekční jehly, 1 čisticí 
tampon 
4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla 
4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla, 4 injekční stříkačky, 8 injekčních jehel, 4 čisticí 
tampony 
6 injekčních lahviček prášku, 6 ampulek rozpouštědla 
12 injekčních lahviček prášku, 12 ampulek rozpouštědla, 12 injekčních stříkaček, 24 injekčních jehel, 
12 čisticích tamponů 
120 mikrogramů/0,5 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

 

92 

Po rozpuštění je třeba použít připravený roztok okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž 
však musí být uchováván v chladničce (2°C - 8°C). 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po odebrání dávky musí být zbylý roztok znehodnocen. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/132/016 (1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla) 
EU/1/00/132/017 (1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla, 1 injekční stříkačka, 2 injekční 
jehly, 1 čisticí tampon) 
EU/1/00/132/018 (4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla) 
EU/1/00/132/019 (4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla, 4 injekční stříkačky, 
8 injekčních jehel,  4 čisticí tampony) 
EU/1/00/132/020 (6 injekčních lahviček prášku, 6 ampulek rozpouštědla) 
EU/1/00/132/029 (12 injekčních lahviček prášku, 12 ampulek rozpouštědla, 12 injekčních stříkaček, 
24 injekčních jehel, 12 čisticích tamponů) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
ViraferonPeg 120 mcg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 

 

93 

18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

94 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
ViraferonPeg 120 mikrogramů – injekční lahvička prášku
 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek na injekci 
peginterferonum alfa-2b 
s.c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ  JAKO HMOTNOST,  OBJEM  NEBO  POČET 

 
120 mcg/0,5 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 

 

95 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Krabička 150 mikrogramů 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
peginterferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna injekční lahvička prášku obsahuje 150 mikrogramů peginterferonu alfa–2b a po rozpuštění 
podle návodu poskytne 150 mikrogramů/0,5 ml peginterferonu alfa-2b. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, 
polysorbát 80. Jedna ampulka rozpouštědla obsahuje 0,7 ml vody na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla 
1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla, 1 injekční stříkačka, 2 injekční jehly, 1 čisticí 
tampon 
4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla 
4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla, 4 injekční stříkačky, 8 injekčních jehel, 4 čisticí 
tampony 
6 injekčních lahviček prášku, 6 ampulek rozpouštědla 
12 injekčních lahviček prášku, 12 ampulek rozpouštědla, 12 injekčních stříkaček, 24 injekčních jehel, 
12 čisticích tamponů 
150 mikrogramů/0,5 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

 

96 

Po rozpuštění je třeba použít připravený roztok okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž 
však musí být uchováván v chladničce (2°C - 8°C). 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v chladničce. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z TAKOVÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,  POKUD  JE TO VHODNÉ 

 
Po odebrání dávky musí být zbylý roztok znehodnocen. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/132/021 (1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla) 
EU/1/00/132/022 (1 injekční lahvička prášku, 1 ampulka rozpouštědla, 1 injekční stříkačka, 2 injekční 
jehly, 1 čisticí tampon) 
EU/1/00/132/023 (4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla) 
EU/1/00/132/024 (4 injekční lahvičky prášku, 4 ampulky rozpouštědla, 4 injekční stříkačky, 
8 injekčních jehel,  4 čisticí tampony) 
EU/1/00/132/025 (6 injekčních lahviček prášku, 6 ampulek rozpouštědla) 
EU/1/00/132/030 (12 injekčních lahviček prášku, 12 ampulek rozpouštědla, 12 injekčních stříkaček, 
24 injekčních jehel, 12 čisticích tamponů) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
ViraferonPeg 150 mcg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 

 

97 

18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

98 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 

ViraferonPeg 150 mikrogramů – injekční lahvička prášku 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek na injekci 
peginterferonum alfa-2b 
s.c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ  JAKO HMOTNOST,  OBJEM  NEBO  POČET 

 
150 mcg/0,5 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 

 

99 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
ViraferonPeg – ampulka rozpouštědla
 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 

Rozpouštědlo pro ViraferonPeg 
Voda na injekci 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEBO  POČET 

 
0,7 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 

100 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Krabička 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
peginterferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno předplněné pero obsahuje dostatečné množství peginterferonu alfa-2b, aby se po rozpuštění 
podle návodu získalo 50 mikrogramů v 0,5 ml peginterferonu alfa-2b. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, 
polysorbát 80. Rozpouštědlo: voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
1 pero (CLEARCLICK),  1 injekční jehla  a 2 čisticí tampony 
4 pera (CLEARCLICK),  4 injekční jehly  a 8 čisticích tamponů 
12 per (CLEARCLICK),  12 injekčních jehel  a 24 čisticích tamponů 
50 mikrogramů/0,5 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
Po rozpuštění je třeba použít připravený roztok okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž 

však musí být uchováván v chladničce (2°C - 8°C). 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

101 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po aplikaci  injekce zlikvidujte  pero ve vhodném kontejneru. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/132/031 (1 pero, 1 injekční jehla  a 2 čisticí tampony) 
EU/1/00/132/032 (4 pera, 4 injekční jehly  a 8 čisticích tamponů) 
EU/1/00/132/034 (12 per, 12 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
ViraferonPeg 50 mcg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

102 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek pera - ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
v předplněném peru
 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
peginterferonum alfa-2b 
s.c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEBO  POČET 

 
50 mcg/0,5 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 
Pero (CLEARCLICK) 

 

103 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Krabička 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
peginterferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno předplněné pero obsahuje dostatečné množství peginterferonu alfa-2b, aby se po rozpuštění 
podle návodu získalo 80 mikrogramů v 0,5 ml peginterferonu alfa-2b. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, 
polysorbát 80. Rozpouštědlo: voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
1 pero (CLEARCLICK),  1 injekční jehla  a 2 čisticí tampony 
4 pera 

(CLEARCLICK)

, 4 injekční jehly  a 8 čisticích tamponů 

12 per 

(CLEARCLICK)

, 12 injekčních jehel  a 24 čisticích tamponů 

80 mikrogramů/0,5 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

Po rozpuštění je třeba použít připravený roztok okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž 
však musí být uchováván v chladničce (2°C - 8°C). 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

104 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po aplikaci  injekce zlikvidujte  pero ve vhodném kontejneru. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/132/035 (1 pero, 1 injekční jehla  a 2 čisticí tampony) 
EU/1/00/132/036 (4 pera, 4 injekční jehly  a 8 čisticích tamponů) 
EU/1/00/132/038 (12 per, 12 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
ViraferonPeg 80 mcg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

105 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek pera - ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
v předplněném peru
 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
peginterferonum alfa-2b 
s.c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEBO  POČET 

 
80 mcg/0,5 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 
Pero (CLEARCLICK) 

 

106 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Krabička 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
peginterferonum alfa–2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno předplněné pero obsahuje dostatečné množství peginterferonu alfa–2b, aby se po rozpuštění 
podle návodu získalo 100 mikrogramů v 0,5 ml peginterferonu alfa-2b. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, 
polysorbát 80. Rozpouštědlo: voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
1 pero (CLEARCLICK),  1 injekční jehla  a 2 čisticí tampony 
4 pera (CLEARCLICK),  4 injekční jehly  a 8 čisticích tamponů 
12 per (CLEARCLICK),  12 injekčních jehel  a 24 čisticích tamponů 
100 mikrogramů/0,5 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
Po rozpuštění je třeba použít připravený roztok okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž 

však musí být uchováván v chladničce (2°C - 8°C). 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

107 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po aplikaci  injekce zlikvidujte  pero ve vhodném kontejneru. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/132/039 (1 pero, 1 injekční jehla  a 2 čisticí tampony) 
EU/1/00/132/040 (4 pera, 4 injekční jehly  a 8 čisticích tamponů) 
EU/1/00/132/042 (12 per, 12 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
ViraferonPeg 100 mcg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

108 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek pera - ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
v předplněném peru
 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
peginterferonum alfa-2b 
s.c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEBO  POČET 

 
100 mcg/0,5 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 
Pero (CLEARCLICK) 
 
 

 

109 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Krabička 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
peginterferonum alfa–2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno předplněné pero obsahuje dostatečné množství peginterferonu alfa–2b, aby se po rozpuštění 
podle návodu získalo 120 mikrogramů v 0,5 ml peginterferonu alfa-2b. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, 
polysorbát 80. Rozpouštědlo: voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
1 pero (CLEARCLICK),  1 injekční jehla  a 2 čisticí tampony 
4 pera (CLEARCLICK),  4 injekční jehly  a 8 čisticích tamponů 
12 per (CLEARCLICK),  12 injekčních jehel  a 24 čisticích tamponů 
120 mikrogramů/0,5 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

Po rozpuštění je třeba použít připravený roztok okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž 
však musí být uchováván v chladničce (2°C - 8°C). 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

110 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po aplikaci  injekce zlikvidujte  pero ve vhodném kontejneru. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/132/043 (1 pero, 1 injekční jehla  a 2 čisticí tampony) 
EU/1/00/132/044 (4 pera, 4 injekční jehly  a 8 čisticích tamponů) 
EU/1/00/132/046 (12 per, 12 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
ViraferonPeg 120 mcg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

111 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek pera - ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
v předplněném peru
 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
peginterferonum alfa-2b 
s.c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POŽITELNOST 

 
Lot 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEBO  POČET 

 
120 mcg/0,5 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 
Pero (CLEARCLICK) 
 

 

112 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA VNĚJŠÍM  OBALU   
 
Krabička 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 

 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
peginterferonum alfa-2b 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedno předplněné pero obsahuje dostatečné množství peginterferonu alfa-2b, aby se po rozpuštění 
podle návodu získalo 150 mikrogramů v 0,5 ml peginterferonu alfa-2b. 
 
 
3. 

SEZNAM  POMOCNÝCH  LÁTEK 

 
Pomocné látky: hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, sacharóza, 
polysorbát 80. Rozpouštědlo: voda na injekci. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
1 pero (CLEARCLICK),  1 injekční jehla  a 2 čisticí tampony 
4 pera (CLEARCLICK),  4 injekční jehly  a 8 čisticích tamponů 
12 per (CLEARCLICK),  12 injekčních jehel  a 24 čisticích tamponů 
150 mikrogramů/0,5 ml 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
Subkutánní podání 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  ŽE  LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK  MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED  A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ  UPOZORNĚNÍ,  POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 

Po rozpuštění je třeba použít připravený roztok okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž 
však musí být uchováván v chladničce (2°C - 8°C). 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

113 

 
Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem. 
 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ  OPATŘENÍ  PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH  LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO  ODPADU  Z NICH, POKUD  JE  TO VHODNÉ 

 
Po aplikaci  injekce zlikvidujte  pero ve vhodném kontejneru. 
 
 
11. 

NÁZEV  A ADRESA DRŽITELE  ROZHODNUTÍ  O REGISTRACI 

 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ  ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/00/132/047 (1 pero, 1 injekční jehla  a 2 čisticí tampony) 
EU/1/00/132/048 (4 pera, 4 injekční jehly  a 8 čisticích tamponů) 
EU/1/00/132/050 (12 per, 12 injekčních jehel a 24 čisticích tamponů) 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
14. 

KLASIFIKACE  PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE  V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
ViraferonPeg 150 mcg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18. 

JEDINEČNÝ  IDENTIFIKÁTOR  – DATA ČITELNÁ  OKEM 

 
PC:  
SN:  
NN:  

 

114 

 
MINIMÁLNÍ  ÚDAJE UVÁDĚNÉ  NA MALÉM  VNITŘNÍM  OBALU 
 
Štítek pera - ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
v předplněném peru
 
 
 
1. 

NÁZEV  LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU  A CESTA/CESTY  PODÁNÍ 

 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
peginterferonum alfa-2b 
s.c. 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST,  OBJEM NEBO  POČET 

 
150 mcg/0,5 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 
Pero (CLEARCLICK) 

 

115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

116 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok  
ViraferonPeg 80 
mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok  

ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok  
ViraferonPeg 120 
mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok  
ViraferonPeg 150 
mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok  

peginterferonum alfa-2b  

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li  jakékoli  další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je  přípravek ViraferonPeg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ViraferonPeg používat 

3. 

Jak se přípravek ViraferonPeg používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek ViraferonPeg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek ViraferonPeg a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou v tomto přípravku je bílkovina zvaná peginterferon alfa-2b, která patří do třídy léků 
označovaných jako interferony. Interferony jsou vytvářeny imunitním systémem Vašeho těla, aby 
pomáhaly bojovat s infekcemi a závažnými onemocněními. Tento lék je aplikován injekcí do Vašeho 
těla, aby působil společně s Vaším imunitním systémem. Tento léčivý přípravek je užíván k léčbě 
chronické hepatitidy typu C, virové infekce jater. 
 
Dospělí 
Kombinace tohoto léčivého přípravku, ribavirinu a bocepreviru se doporučuje pro použití u některých 
typů chronické infekce virem hepatitidy C (rovněž nazývané infekce HCV) u dospělých ve věku 18 let 
a starších. Může se používat u dospělých, kteří dříve neužívali léčbu HCV infekce, nebo kteří dříve užívali 
léčbu zvanou 

interferony" nebo 

pegylované interferony". 

 
Kombinace tohoto léčivého přípravku a ribavirinu se doporučuje u dospělých ve věku 18 let a starších, 
kteří dosud nebyli léčeni těmito léky. Patří k nim také dospělí, kteří jsou současně nakaženi klinicky 
stabilní infekcí HIV (Human Immunodeficiency Virus – virus lidské imunitní nedostatečnosti). Tuto 
kombinaci lze také použít při léčbě dospělých, kteří předtím nereagovali na interferon alfa nebo 
peginterferon alfa v kombinaci s ribavirinem nebo na monoterapii interferonem alfa.  
 
Pokud je vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu užívání ribavirinu nebezpečné, nebo pokud jste již 
měl(a) potíže s jeho užíváním, Váš lékař Vám pravděpodobně předepíše tento léčivý přípravek samotný. 
 
Máte-li  jakékoli  další otázky ohledně užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Děti a dospívající 
Tento léčivý přípravek se užívá v kombinaci s ribavirinem u dětí a dospívajících ve věku 3 roky 
a starších, kteří dříve nebyli léčeni na chronickou hepatitidu C. 

 

117 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ViraferonPeg používat 

 
Nepoužívejte přípravek ViraferonPeg 
Před zahájením léčby byste měl(a) informovat svého lékaře, jestliže Vy nebo dítě, o které pečujete: 

jste alergičtí na peginterferon alfa-2b nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jste alergičtí na kterýkoliv z interferonů. 

jste trpěli vážnými srdečními potížemi

máte onemocnění srdce, které se v uplynulých 6 měsících nedaří dobře zvládat. 

jste v natolik vážném zdravotním stavu, že jste zesláblí. 

trpíte autoimunitní hepatitidou nebo jinou poruchou imunitního systému

užíváte jakýkoliv  lék potlačující (oslabující) činnost Vašeho imunitního systému. 

trpíte pokročilým, nekontrolovaným jaterním onemocněním (jiným než hepatitidou C). 

trpíte onemocněním štítné žlázy, které se nedaří kontrolovat pomocí léků. 

trpíte epilepsií, onemocněním vyvolávajícím záchvaty (křeče). 

jste léčeni telbivudinem (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek ViraferonPeg“). 

 
Přípravek ViraferonPeg nesmíte používat, pokud by se Vás nebo dítěte, o které pečujete, týkal některý 
z výše uvedených stavů. 
 
Dále děti a dospívající nesmí užívat tento léčivý přípravek, pokud měli závažné nervové nebo 
duševní problémy
, například těžkou depresi nebo myšlenky na sebevraždu
 
Připomínka: Přečtěte si prosím také bod „Neužívejte“ příbalových informací ribavirinu 

a bocepreviru, než je začnete užívat v kombinaci s tímto léčivým přípravkem. 

 
Upozornění a opatření 
V případě závažné alergické reakce (například potíží s dýcháním, sípotu nebo kopřivky) vyhledejte 
neprodleně lékařskou pomoc. 
 
Před zahájením léčby se poraďte se svým lékařem, jestliže Vy nebo dítě, o které pečujete: 

jste měli v minulosti závažnou nervovou nebo duševní poruchu nebo jste v minulosti zneužíval(a) 
látky 
(např. alkohol nebo drogy). 
Užívání tohoto léčivého přípravku u dětí a dospívajících, kteří trpí nebo v minulosti trpěli závažnou 
psychiatrickou poruchou, není dovoleno (viz bod „Neužívejte přípravek ViraferonPeg“ výše). 

se léčíte s duševním onemocněním nebo jste v minulosti byl(a) léčen(a) s jakoukoli jinou nervovou 
nebo duševní poruchou, včetně deprese (jako jsou pocity smutku, sklíčenosti) nebo sebevražedného 
nebo vražedného chování
 (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). 

jste kdykoliv v minulosti prodělali  infarkt myokardu nebo trpěli srdečními obtížemi

máte onemocnění ledvin, Váš lékař může předepsat nižší než obvyklou dávku a během léčby 
pravidelně sledovat parametry funkce Vašich ledvin ze vzorků krve. Jestliže se tento léčivý přípravek 
užívá v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími ribavirin, Váš lékař by Vás nebo dítě, o které 
pečujete, měl sledovat s větší pozorností s ohledem na možný pokles počtu červených krvinek. 

máte cirhózu nebo jiné  problémy s játry (jiné  než hepatitidu  C). 

se u Vás objeví příznaky nachlazení nebo jiné infekce dýchacích cest, jako je horečkakašel 
nebo dýchací potíže

trpíte cukrovkou (diabetem) nebo vysokým krevním tlakem, může lékař Vás nebo dítě, o které 
pečujete, poslat na oční vyšetření. 

trpíte jakýmkoliv  závažným onemocněním ovlivňujícím Váš dýchací systém nebo krev

trpíte kožními poruchami, lupénkou (psoriázou) nebo sarkoidózou, jež se mohou během užívání 
tohoto léčivého přípravku zhoršit. 

plánujete  otěhotnění, je nezbytné to prodiskutovat se svým lékařem ještě před zahájením léčby 
tímto léčivým přípravkem. 

Vám byl transplantován orgán, ledvina nebo játra, léčba interferonem může zvýšit riziko  jeho 
odmítnutí. Určitě si o tom promluvte se svým lékařem. 

 

118 

jste současně léčeni rovněž pro infekci virem HIV (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek 
ViraferonPeg“). 

jestliže  v současné době máte nebo jste měl(a) infekci způsobenou virem hepatitidy B, Váš lékař 
Vás může chtít podrobněji sledovat. 

 
Připomínka: Přečtěte si prosím bod „Upozornění a opatření“ příbalové informace ribavirinu, ještě než 
ho začnete užívat v kombinaci s tímto léčivým přípravkem. 
 
U pacientů užívajících tento léčivý přípravek v kombinaci s ribavirinem byly hlášeny problémy se zuby 
a ústní potíže
. Může se u Vás rozvinout onemocnění dásní, které by mohlo vést k vypadávání zubů. 
Může se u Vás objevit suchost úst nebo zvracení; obojí přitom může poškodit Vaše zuby. Je důležité, 
abyste si řádně čistil(a) zuby dvakrát denně, vyplachoval(a) ústa, pokud zvracíte, a podstupoval(a) 
pravidelné zubní prohlídky. 
 
V průběhu léčby může u některých pacientů docházet k očním problémům nebo ve vzácných případech 
ke ztrátě zraku. Před zahájením Vaší léčby by měl Váš lékař provést vyšetření očí. V případě jakékoli 
změny zraku musíte informovat svého lékaře a podstoupit okamžité a úplné vyšetření očí. Pokud trpíte 
onemocněním, které by mohlo v budoucnosti vést k problémům s očima (např. cukrovkou nebo vysokým 

krevním tlakem), měl(a) byste v průběhu léčby podstupovat pravidelná oční vyšetření. Pokud se Vaše 
oční onemocnění zhorší nebo pokud se u Vás objeví nové oční poruchy, Vaše léčba bude přerušena. 
 
Během léčby přípravkem ViraferonPeg Vám lékař může doporučit, abyste pil(a) více tekutin, a tak 
pomohl(a) zabránit vzniku nízkého krevního tlaku. 
 

Váš lékař bude před zahájením léčby i během ní vyšetřovat Vaši  krev, aby se ujistil, že je Vaše léčba 
bezpečná a účinná. 
 
Děti a dospívající 
Podávání tohoto léčivého přípravku pacientům mladším než 3 roky se nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek ViraferonPeg 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vy nebo dítě, o které pečujete: 

užíváte nebo jste v nedávné době užívali jakékoli  léky nebo vitaminy/výživové doplňky včetně 
léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

jste infikováni virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV-pozitivní) a současně virem 
hepatitidy C 
(HCV) a jste léčeni lékem/léky  působícími proti HIV– [inhibitorem reverzní 
transkriptázy nukleosidů (nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NRTI), a/nebo vysoce aktivní 
antiretrovirovou léčbou (highly active anti-retroviral therapy, HAART)]. Váš lékař bude u Vás 
sledovat známky a příznaky těchto onemocnění. 

 

Užívání tohoto léku/léků v kombinaci s ribavirinem a léčivým přípravkem (léčivými 

přípravky) účinkujícími proti HIV může zvyšovat riziko laktátové acidózy, selhání 
jater a krevních abnormalit: snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek 
a krevních destiček, které srážejí krev. Pacienti s pokročilým onemocněním jater, 
kteří užívají HAART,  mohou mít zvýšené riziko zhoršení funkce jater, proto přidání 
léčby tímto léčivým přípravkem samotným nebo v kombinaci s ribavirinem může 

zvyšovat jejich riziko. 

  U zidovudinu či stavudinu není jisté, zda ribavirin  nezmění způsob fungování 

těchto léků. Proto Vám budou pravidelně prováděny krevní testy, aby se zjistilo, zda 
se HIV infekce nezhoršuje. Pokud ke zhoršení dojde, rozhodne Váš lékař, zda je či 
není třeba léčbu ribavirinem změnit. Navíc by mohlo být u pacientů, kteří jsou 

léčeni tímto léčivým přípravkem v kombinaci s ribavirinem a zidovudinem zvýšeno 
riziko rozvoje anemie (nízký počet červených krvinek). Užívání zidovudinu s tímto 
léčivým přípravkem v kombinaci s ribavirinem se proto nedoporučuje. 

Připomínka: Přečtěte si prosím bod „Další léčivé přípravky“ příbalové informace ribavirinu, ještě než 
ho začnete užívat v kombinaci s tímto léčivým přípravkem. 

užíváte telbivudin. Užíváte-li telbivudin s tímto lékem nebo jakýmkoliv typem injekčního 
interferonového přípravku, je u Vás vyšší riziko vzniku periferní neuropatie (snížená citlivost, 

 

119 

pocit brnění a/nebo pálení rukou a/nebo nohou). Tyto příhody mohou mít také těžší průběh. 
Z tohoto důvodu nesmíte tento lék užívat souběžně s telbivudinem. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 

Ve studiích na březích zvířatech způsobily interferony v některých případech potrat. Účinky tohoto 
léčivého přípravku na průběh těhotenství u člověka nejsou dosud známy. Dívky nebo ženy, které by 
mohly otěhotnět, musí v průběhu léčby tímto léčivým přípravkem používat účinnou metodu kontroly 
početí. 
 

Ribavirin může být velmi škodlivý pro nenarozené dítě. Vy a Váš partner proto musíte být při 
pohlavních aktivitách zvláště opatrní, může-li dojít k otěhotnění: 
-   jste-li  dívka nebo žena v plodném věku a užíváte ribavirin: 
musíte mít negativní těhotenský test před léčbou, každý měsíc během léčby a po dobu 4 měsíců po 
jejím ukončení. Musíte používat účinnou metodu kontroly početí během užívání ribavirinu a 4 měsíce 

po ukončení léčby. O tom byste se měla poradit s lékařem. 

jste-li  muž, který užívá ribavirin:  

vyhněte se pohlavnímu styku s těhotnou ženou, pokud nepoužijete kondom. Není-li Vaše partnerka 
v současnosti těhotná, ale je v plodném věku, musí projít těhotenským testem každý měsíc během 
léčby a po dobu 7 měsíců po jejím ukončení. Musíte během užívání ribavirinu a po dobu 7 měsíců po 
skončení léčby používat účinnou metodu kontroly početí. O tom byste se měl poradit s lékařem. 
 
Kojení 
Zatím není známo, zda se tento léčivý přípravek vylučuje do mateřského mléka. Proto, pokud užíváte 
tento léčivý přípravek, nemůžete kojit. Poraďte se se svým lékařem. 
Připomínka: Přečtěte si prosím bod „Těhotenství a kojení“ příbalové informace ribavirinu, ještě než 

ho začnete užívat v kombinaci s tímto léčivým přípravkem. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud se v průběhu léčby tímto léčivým přípravkem cítíte unavení, ospalí nebo zmatení, neřiďte 
dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné nástroje nebo stroje. 
 
Přípravek ViraferonPeg obsahuje sacharózu 
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte 
svého lékaře předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,7 ml, t.j. v podstatě je bez 
sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek ViraferonPeg používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obecné informace o užívání tohoto léčivého přípravku 
 
Váš lékař stanovil správnou dávku tohoto léčivého přípravku na základě Vaší tělesné hmotnosti nebo 

tělesné hmotnosti dítěte, o které pečujete. Pokud je to nutné, může se dávka v průběhu léčby změnit. 
 
Tento léčivý přípravek je určen pro podkožní aplikaci. Znamená to, že se podává pomocí krátké jehly 
do tukové tkáně přímo pod kůží. Pokud si tento lék podáváte injekcí sám/sama, dostanete pokyny, jak 
injekci připravit a podat. Podrobné pokyny k podkožní aplikaci jsou na konci této informace (viz 

bod „Jak si aplikovat injekce přípravku ViraferonPeg“). 
 

 

120 

Voda na injekci a prášek přípravku ViraferonPeg jsou dodávány v samostatných lahvičkách. Dávku si 
připravte přidáním vody na injekci k prášku přípravku ViraferonPeg těsně předtím, než si chcete 

dávku aplikovat, a ihned ji použijte. Před použitím připravený roztok pečlivě prohlédněte. Roztok by 
měl být čirý a bezbarvý. Roztok nepoužívejte, je-li  neobvykle zbarven (změnil barvu oproti 
původnímu přípravku) nebo pokud jsou v roztoku viditelné částečky. Poté, co si aplikujete injekci, 
zlikvidujte  všechen roztok, který zbude v lahvičce. Pokyny k likvidaci viz bod 5 „Jak přípravek 
ViraferonPeg uchovávat“. 
 

Tento léčivý přípravek podávejte v injekci každý týden ve stejný den. Podávání injekce ve stejnou 
dobu a ve stejný den v týdnu Vám pomůže nezapomenout na dávku. 
 
Tento léčivý přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Nepřekračujte doporučenou 
dávku a přípravek užívejte tak dlouho, jak máte předepsáno. 
 
Pokud Vám lékař předepíše tento léčivý přípravek s ribavirinem nebo s ribavirinem a boceprevirem, 
přečtěte si prosím příbalové informace ribavirinu a bocepreviru, ještě předtím než zahájíte 
kombinovanou léčbu. 
 
Použití u dospělých – přípravek ViraferonPeg v kombinované léčbě 
Pokud je tento léčivý přípravek užíván spolu s tobolkami ribavirinu, obvykle se podává v dávce 
1,5 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti jednou týdně. Pokud trpíte onemocněním ledvin, Vaše 
dávka může být nižší, v závislosti na funkci Vašich ledvin. 
 
Použití u dospělých – přípravek ViraferonPeg samotný 
Pokud je tento léčivý přípravek užíván samostatně, obvykle se podává v dávce 0,5 nebo 
1,0 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti jednou týdně, po dobu 6 měsíců až 1 roku. Máte-li 
onemocnění ledvin, může být v závislosti na funkci Vašich ledvin Vaše dávka snížena. 
Správnou dávku Vám určí Váš lékař. 
 

Použití u dětí ve věku 3 roky a starší a u dospívajících 
Přípravek ViraferonPeg se bude podávat v kombinaci s ribavirinem. Dávka přípravku ViraferonPeg se 
určuje výpočtem podle výšky a tělesné hmotnosti. Správnou dávku pro Vás nebo pro dítě, o které 
pečujete, určí Váš lékař. Vaše léčba nebo léčba dítěte, o které pečujete, trvá až 1 rok, podle zvážení 
lékaře. 
 
Pro všechny pacienty 
Pokud si injekce tohoto léčivého přípravku aplikujete sami, ujistěte se, že dávka, která byla 
předepsána, je obsažená v balení, které jste obdrželi. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku ViraferonPeg, než jste měl(a) 
Je nutno co nejdříve kontaktovat Vašeho lékaře nebo jiného zdravotníka, či lékaře nebo jiného 
zdravotníka dítěte, o které pečujete. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ViraferonPeg 
Použijte/podejte dávku tohoto léčivého přípravku, jakmile si vzpomenete, ale pouze pokud od poslední 
vynechané dávky uběhl 1 - 2 dny. Pokud do Vaší příští injekce zbývá velmi  krátká doba, 
nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě jako 
obvykle.  
Pokud si nejste jistý(á), kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, či lékaře nebo lékárníka dítěte, 
o které pečujete. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. I když ne všechny nežádoucí účinky se musí projevit, pokud k tomu přece jen 

 

121 

dojde, mohou vyžadovat lékařskou pomoc. Když se tento léčivý přípravek užívá samotný, některé 
z těchto účinků se objevují s nižší pravděpodobností a některé se neobjevují vůbec. 
 
Účinky na psychiku a centrální nervový systém:  
U některých lidí se vyskytly deprese při užívání tohoto léčivého přípravku samotného nebo při 
kombinované léčbě s ribavirinem, a v některých případech měli lidé  myšlenky na ohrožení života 
jiných osob, sebevražedné myšlenky nebo agresivní chování (někdy namířené proti druhým). Někteří 
pacienti dokonce spáchali sebevraždu. Vyhledejte pohotovostní službu, pokud si všimnete, že se u Vás 
objevuje deprese, nebo máte sebevražedné myšlenky nebo se změní Vaše chování. Požádejte 
některého člena rodiny nebo blízkého přítele, aby Vám pomohl zůstat ostražitý ke známkám deprese 
nebo změnám ve Vašem chování. 
 

Obzvláště děti a dospívající mají sklon ke vzniku deprese, pokud jsou léčeni tímto léčivým 
přípravkem a ribavirinem. Neprodleně kontaktujte lékaře nebo vyhledejte léčbu na pohotovosti, 
jestliže se u nich objeví příznaky neobvyklého chování, pocit deprese nebo pocit, že chtějí ublížit sobě 
nebo ostatním. 
 
Růst a vývoj (děti a dospívající):  
Během jednoho roku léčby tímto léčivým přípravkem v kombinaci s ribavirinem některé děti 
a dospívající nerostli nebo nepřibývali na hmotnosti tolik, jak se očekávalo. Některé děti nedosáhly 
během 1 až 5,5 roku po ukončení léčby své předpokládané výšky. 
 
Neprodleně kontaktujte svého lékaře, pokud v průběhu léčby zaznamenáte kterýkoli z následujících 
vážných nežádoucích účinků:  
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

dýchací potíže (včetně dušnosti), 

pocity deprese,  

poruchy spánku, myšlení nebo soustředění, závrať, 

velké bolesti žaludku nebo křeče,  

zvýšená teplota či zimnice po několika týdnech léčby, 

bolestivé nebo zanícené svaly (někdy závažně). 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

bolesti na hrudi, změny srdečního tepu, 

zmatenost, 

potíž zachovat bdělost, necitlivost nebo mravenčení, 

bolest v kříži nebo na boku, potíže s močením nebo neschopnost močit, 

problémy s očima, zrakem nebo sluchem, 

silné nebo bolestivé zarudnutí kůže nebo sliznice, 

silné krvácení z nosu, dásní nebo jiné části těla. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

touha po sebepoškození, 

halucinace. 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

záchvaty křečí, 

krev nebo krevní sraženiny ve stolici (neboli  černá, dehtovitá stolice). 

 
Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

touha ublížit ostatním. 

 
Ostatní nežádoucí účinky, které byly hlášené u dospělých zahrnují: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

 

122 

pocity deprese, podrážděnost, potíže s usínáním či spaním, pocity úzkosti nebo nervozity, potíže 
se soustředěním, výkyvy nálady, 

bolest hlavy, závrať, pocit únavy, třesavka, zvýšená teplota, chřipkové (flu-like) příznaky, 
virová infekce, slabost, 

potíže s dýcháním, faryngitida (bolest v krku), kašel, 

bolest žaludku, zvracení, nevolnost, průjem, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, suchá 
ústa, 

vypadávání vlasů, svědění, suchá kůže, vyrážka, podráždění nebo zarudnutí (a vzácně, 

poškození kůže) v místě vpichu injekce,  

snížení počtu červených krvinek (což může způsobovat únavu, dušnost, závrať), snížení počtu 
určitých bílých krvinek (což zvyšuje náchylnost k různým infekcím), 

bolesti kloubů a svalů, svalová a kostní bolest. 

 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

snížení počtu krevních destiček srážejících krev, které může vést ke snadné tvorbě modřin a 
spontánnímu krvácení, nadbytek kyseliny močové (jako u dny) v krvi, snížená hladina vápníku 
v krvi, 

snížení činnosti štítné žlázy (které může navozovat pocit únavy, deprese, zvýšení citlivosti na 

chlad a další příznaky), zvýšení činnosti štítné žlázy (které může způsobovat nervozitu, 
nesnášenlivost tepla a nadměrné pocení, úbytek tělesné hmotnosti, bušení srdce, třesy), zduřelé 
žlázy (zduřelé mízní uzliny), žízeň, 

změna chování nebo agresivní chování (někdy namířené vůči ostatním), agitovanost (neklid), 
nervozita, spavost, potíže se spánkem, neobvyklé sny, ztráta zájmu o činnosti, ztráta zájmu o 
sex, potíže s erekcí, zvýšená chuť k jídlu, zmatenost, třes rukou, špatná koordinace, závrať 

(točení hlavy), necitlivost, bolest nebo brnění, zvýšená nebo snížená citlivost na dotyk, napětí ve 
svalech, bolest končetin, artritida, migréna, zvýšené pocení, 

infekce nebo bolest oka, rozmazané vidění, suchost nebo slzení očí, změny sluchu/ztráta sluchu, 
zvonění v uších, 

sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), respirační infekce, ucpaný nos nebo výtok z nosu, 

potíže s mluvením, krvácení z nosu, opary (herpes simplex), plísňové nebo bakteriální infekce, 
infekce/bolest ucha, 

špatné trávení (podrážděný žaludek), pálení žáhy, zarudnutí nebo afty v ústech, pocit pálení 
jazyka, zarudlé nebo krvácející dásně, zácpa, střevní plyny (flatus), nadýmání, hemoroidy, 
bolest jazyka, změna chuti, potíže se zuby, nadměrná ztráta tělesné vody, zvětšená játra, 

lupénka, citlivost na sluneční záření, vyrážka s vyvýšenými tečkovitými lézemi, zarudnutí kůže 
nebo kožní problémy, otok obličeje, otok rukou nebo nohou, ekzém (zánět, zarudnutí, svědění a 
suchost kůže s možnými mokvavými lézemi), akné, kopřivka, abnormální struktura vlasů, 
porucha nehtů, bolest v místě vpichu injekce, 

bolestivé, nepravidelné nebo chybějící menstruační krvácení, abnormálně silné a dlouhé 
menstruační krvácení, problémy postihující vaječník nebo pochvu, bolest prsů, sexuální 

problémy, podráždění prostatické žlázy, zvýšená potřeba močení, 

bolest na hrudi, bolest na pravé straně pod žebry, celková nevolnost, nízký nebo vysoký krevní 
tlak, pocit na omdlení, zrudnutí, palpitace (bušení srdce), rychlá srdeční frekvence. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

sebevražda, pokus o sebevraždu, myšlenky na ohrožení vlastního života, panická ataka, klamy, 
halucinace, 

reakce přecitlivělosti na léky, srdeční záchvat, zánět slinivky břišní, bolest v kostech a diabetes 
mellitus  (cukrovka), 

vatovité skvrny (bílá depozita na sítnici). 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

diabetická ketoacidóza (lékařsky naléhavý případ vzniklý v důsledku hromadění ketonických 
látek v krvi jako výsledek nekontrolované cukrovky),  

křeče (konvulze) a bipolární poruchy (poruchy nálady charakterizované střídajícími se 

epizodami smutku a vzrušení),  

 

123 

oční problémy včetně změn zraku, poškození sítnice, ucpání sítnicové tepny, zánětu očního 
nervu, otoku oka, 

městnavé srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, perikarditida (zánět osrdečníku), zánět a 
degenerace svalové tkáně a periferních nervů, problémy s ledvinami, 

sarkoidóza (onemocnění charakterizované přetrvávající horečkou, úbytkem tělesné hmotnosti, 
bolestí a otokem kloubů, poškozením kůže a otokem žláz). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 

aplastická anemie, mozková mrtvice (cévní mozkové příhody), toxická epidermální 
nekrolýza/Stevens Johnsonův syndrom/erythema multiforme (celá řada vyrážek různého stupně 
závažnosti včetně smrtelného průběhu, které mohou být spojeny s puchýři v ústech, v nose, na 
očích a dalších sliznicích a olupováním postižených oblastí kůže), 

velmi vzácně se s alfa interferony objevila ztráta vědomí, většinou u pacientů ve vyšším věku 

léčených vysokými dávkami.  

 
Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

čistá aplazie červených krvinek (onemocnění, u kterého se v těle zastavuje nebo snižuje tvorba 
červených krvinek). Způsobuje to závažnou anemii, jejíž příznaky mohou zahrnovat neobvyklou 
únavu a ztrátu energie.  

ochrnutí obličeje (slabost a poklesnutí na jedné straně tváře), závažné alergické reakce, jako jsou 
angioedém (alergické kožní onemocnění charakterizované ohraničenými okrsky otoku 
postihujícího kůži a její podkožní vrstvy, sliznice a někdy vnitřní orgány), mánie (nadměrné 
nebo neopodstatněné nadšení), perikardiální výpotek (hromadění tekutiny mezi perikardem 
(osrdečníkem) a samotným srdcem), Vogtův-Koyanagiho-Haradův syndrom (autoimunitní 

zánětlivé onemocnění postihující oči, kůži a ušní bubínky, mozek a míchu), změna barvy jazyka. 

myšlenky na ohrožení života jiných osob. 

plicní fibróza (zjizvení  plic). 

plicní arteriální hypertenze – onemocnění typické závažným zúžením krevních cév v plicích, 
což následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce 

do plic. Může k němu dojít zejména u pacientů s rizikovými faktory, např. infekcí HIV nebo 
závažnými problémy s játry (cirhózou). Nežádoucí účinek se může rozvinout v různých 
časových odstupech od začátku léčby přípravkem ViraferonPeg, obvykle během několika 
měsíců. 

reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů s koinfekcí HCV/HBV  (návrat onemocnění 
hepatitidou B). 

 
Pokud jste pacient(ka) infikovaný/á současně HCV/HIV a užíváte HAART, přidání tohoto léčivého 
přípravku a ribavirinu u Vás může zvýšit riziko laktátové acidózy, selhání jater a rozvoje krevních 
abnormalit (snížení počtu červených krvinek, které přenášejí kyslík, určitých bílých krvinek, které 
bojují  s infekcí, a krevních destiček, které působí srážení krve). 
 
Následující ostatní nežádoucí účinky (neuvedené výše) se vyskytly při kombinaci tohoto léčivého 
přípravku a tobolek ribavirinu (dospělí) u pacientů současně infikovaných HCV/HIV podstupujících 
léčbu HAART:   

orální kandidóza (moučnivka v ústech),  

poruchy látkové přeměny tuků,  

pokles počtu CD4 lymfocytů,  

snížení chuti k jídlu,  

bolest zad,  

zánět jater,  

bolest končetin,  

a ostatní abnormality různých laboratorních hodnot v krvi. 

 
Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
Následující nežádoucí účinky se vyskytly u dětí a dospívajících: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

 

124 

ztráta chuti k jídlu, závrať, bolest hlavy, zvracení, nevolnost, bolest břicha,  

vypadávání vlasů, suchá kůže, bolest v kloubech a svalech, zarudnutí v místě vpichu injekce,  

pocit podrážděnosti, pocit únavy, stav, kdy se člověk necítí dobře, bolest, zimnice, horečka, 
chřipkové příznaky, slabost, snížení rychlosti růstu (výšky a tělesné hmotnosti vzhledem k 
věku),  

snížení počtu červených krvinek, které může způsobovat únavu, dušnost, závrať. 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

plísňová infekce, nachlazení, opary, faryngitida (bolest v krku), zánět dutin, ušní infekce, kašel, 
bolest v krku, pocit chladu, bolest oka, 

snížení počtu krevních destiček srážejících krev, které může vést ke snadné tvorbě modřin 
a spontánnímu krvácení, zduřelé žlázy (zduřelé mízní uzliny), abnormality krevních testů 
zaměřených na štítnou žlázu, snížení činnosti štítné žlázy, které může navozovat pocit únavy, 
deprese, zvýšení citlivosti na chlad a další příznaky, 

snaha nebo pokus o sebepoškození, agresivní chování, agitovanost (neklid), hněv, změny 
nálady, nervozita nebo neklid, deprese, pocit úzkosti, potíže s usínáním nebo spánkem, emoční 
nestabilita, špatná kvalita spánku, ospalost, narušení pozornosti, 

změny chuti, průjem, podrážděný žaludek, bolest úst,  

mdloby, palpitace (bušení srdce), rychlá srdeční činnost, zrudnutí, krvácení z nosu,  

bolavá místa v ústech, olupování rtů a praskliny v ústních koutcích, vyrážka, zarudnutí kůže, 
svědění, ekzém (zanícená, červená, svědící a suchá kůže s možnými mokvavými lézemi), akné,  

bolest zad, bolest svalů a kostí, bolest končetiny, suchost, bolest, vyrážka, podráždění nebo 
svědění v místě vpichu injekce.  

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

bolestivé nebo obtížné močení, časté nucení na močení, přítomnost nadbytku bílkoviny v moči, 
bolestivá menstruace, 

svědění v oblasti konečníku (roupy nebo škrkavky), zánět sliznice žaludku a střeva, zanícené 
dásně, zvětšená játra,  

abnormální chování, emoční porucha, strach, noční můry, třes, snížená citlivost na dotyk, pocit 
necitlivosti nebo mravenčení, vystřelování bolesti podél jednoho nebo více nervů, ospalost, 

krvácení ze spojivky (sliznice, která vystýlá vnitřní povrch očních víček), svědění očí, bolest 
oka, rozmazané vidění, nesnášenlivost světla,  

nízký krevní tlak, bledost, nepříjemný pocit v nose, výtok z nosu, sípání, obtíže s dýcháním, 
bolest na hrudi nebo nepříjemný pocit na hrudi,  

zarudnutí, otok, bolest kůže, pásový opar, citlivost kůže na sluneční záření, vyrážka 
s vyvýšenými bodovými lézemi, odbarvení kůže, olupování kůže, zkrácení svalové tkáně, 
svalové záškuby, bolest obličeje, modřiny. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Připomínka pro dospělé pacienty, kteří mají předepsanou kombinovanou terapii s tímto přípravkem, 
boceprevirem a ribavirinem: Přečtěte si prosím bod "Možné nežádoucí účinky" těchto příbalových 
informací. 
 
5. 

Jak přípravek ViraferonPeg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. 
 

 

125 

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). 
 

Rekonstituovaný roztok (roztok, který jste připravil(a) přidáním vody na injekci k prášku přípravku 
ViraferonPeg) použijte  okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž však musí být uchováván 
v chladničce (2°C – 8°C). 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete neobvyklého zbarvení prášku, který by měl být bílý. 
Rekonstituovaný roztok by měl být čirý a bezbarvý. Nepoužívejte, pokud je zbarvený nebo jsou 

přítomné cizí částice. Injekční lahvičky přípravku ViraferonPeg jsou určeny pro jednorázové použití. 
Všechen nepoužitý materiál zlikvidujte. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit  s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek ViraferonPeg obsahuje
 
 

Léčivou látkou je peginterferonum alfa-2b.  

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička obsahuje 50 mikrogramů peginterferonu alfa-2b měřeno na proteinové bázi. 

Jedna injekční lahvička obsahuje 50 mikrogramů/0,5 ml roztoku, pokud se připraví podle doporučení. 
 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička obsahuje 80 mikrogramů peginterferonu alfa-2b měřeno na proteinové bázi. 
Jedna injekční lahvička obsahuje 80 mikrogramů/0,5 ml roztoku, pokud se připraví podle doporučení. 
 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička obsahuje 100 mikrogramů peginterferonu alfa-2b měřeno na proteinové bázi. 
Jedna injekční lahvička obsahuje 100 mikrogramů/0,5 ml roztoku, pokud se připraví podle 
doporučení. 
 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička obsahuje 120 mikrogramů peginterferonu alfa-2b měřeno na proteinové bázi. 
Jedna injekční lahvička obsahuje 120 mikrogramů/0,5 ml roztoku, pokud se připraví podle 
doporučení. 
 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
Jedna injekční lahvička obsahuje 150 mikrogramů peginterferonu alfa-2b měřeno na proteinové bázi. 
Jedna injekční lahvička obsahuje 150 mikrogramů/0,5 ml roztoku, pokud se připraví podle 
doporučení. 
 

Pomocnými látkami jsou: 
Prášek: hydrogenfosforečnan sodný; dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného; sacharóza 
a polysorbát 80. 
Rozpouštědlo: voda na injekci. 

 
Jak přípravek ViraferonPeg vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tento léčivý přípravek je prášek a rozpouštědlo (tekutina) pro injekční roztok. 
Bílý prášek je obsažen ve skleněné injekční lahvičce o objemu 2 ml a čiré bezbarvé rozpouštědlo ve 
skleněné ampulce o objemu 2 ml. 
 
Přípravek ViraferonPeg je dostupný v různých velikostech balení: 

 

126 

1 injekční lahvička prášku pro přípravu injekčního roztoku, 1 ampulka rozpouštědla na injekci; 

1 injekční lahvička prášku pro přípravu injekčního roztoku, 1 ampulka rozpouštědla na injekci, 
1 injekční stříkačka, 2 injekční jehly a 1 čisticí tampon; 

4 injekční lahvičky prášku pro přípravu injekčního roztoku, 4 ampulky rozpouštědla na injekci; 

4 injekční lahvičky prášku pro přípravu injekčního roztoku, 4 ampulky rozpouštědla na injekci, 
4 injekční stříkačky, 8 injekčních jehel a 4 čisticí tampony; 

6 injekčních lahviček prášku pro přípravu injekčního roztoku, 6 ampulek rozpouštědla na 
injekci; 

12 injekčních lahviček prášku pro přípravu injekčního roztoku, 12 ampulek rozpouštědla na 
injekci, 12 injekčních stříkaček, 24 injekčních jehel a 12 čisticích tamponů 

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
Výrobce  
SP Labo N.V.  
Industriepark, 30  
B-2220 Heist-op-den-Berg  
Belgie 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
België/Belgique/Belgien 
MSD Belgium  BVBA/SPRL 
Tel:  0800 38 693 (+32(0)27766211) 
dpoc_belux@merck.com 
 

Lietuva 
UAB  Merck Sharp & Dohme 
Tel. +370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

България 
Мерк Шарп и Доум България ЕООД 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MSD Belgium  BVBA/SPRL 
Tel:  +32(0)27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Česká republika 
Merck Sharp & Dohme s.r.o. 
Tel:  +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Magyarország 
MSD Pharma Hungary Kft.  
Tel.: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
 

Danmark  
MSD Danmark ApS 
Tlf: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Malta 
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 
Tel:  8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

Deutschland 
MSD SHARP  & DOHME  GMBH 
Tel:  0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) 
e-mail@msd.de 
 

Nederland 
Merck Sharp & Dohme BV 
Tel:  0800 9999000 (+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

Eesti 
Merck Sharp & Dohme OÜ 
Tel.: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Norge 
MSD (Norge) AS 
Tlf: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
 

 

127 

Ελλάδα 
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. 

Τηλ: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Österreich 
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. 
Tel:  +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

España 
Merck Sharp & Dohme de España, S.A. 
Tel:  +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Polska 
MSD Polska Sp. z o.o. 
Tel:  +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

France 
MSD France 
Tél:  + 33-(0)1 80 46 40 40 
 

Portugal 
Merck Sharp & Dohme, Lda 
Tel:  +351 21 4465700 
clic@merck.com 
 

Hrvatska 
Merck Sharp & Dohme d.o.o. 
Tel:  + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

România 
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. 
Tel:  +40 21 529 2900 
msdromania@merck.com 
 

Ireland 
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) 
Limited 
Tel:  +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Slovenija 
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila  d.o.o. 
Tel:  +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 
Tel:  +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Italia 
MSD Italia  S.r.l.  
Tel:  +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Suomi/Finland 
MSD Finland  Oy 
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
 

Κύπρος 
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Sverige 
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB 
Tel:  +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

Latvija 
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 
Tel:  +371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

United Kingdom 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Tel:  +44 (0) 1992 467272 
medicalinformationuk@merck.com 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 
 

 

128 

Jak si aplikovat injekce přípravku ViraferonPeg? 
 

Váš poskytovatel zdravotní péče Vám poskytne pokyny, jak si samostatně aplikovat injekci 
tohoto léčivého přípravku. Nepokoušejte se o aplikaci injekce dříve, než si budete zcela jisti, že 
rozumíte celému postupu a všem požadavkům k samostatné aplikaci injekce.
 Následující pokyny 
vysvětlují, jak si samostatně aplikovat injekci  tohoto léčivého přípravku. Přečtěte si je laskavě co 
nejpozorněji a řiďte se jimi  krok za krokem.  
 

Příprava 
Nejprve si shromážděte a připravte vše potřebné: 

injekční lahvičku prášku na injekci přípravku ViraferonPeg; 

ampulku rozpouštědla (voda na injekci) pro přípravu injekce přípravku ViraferonPeg; 

injekční stříkačku o objemu 1 ml; 

dlouhou injekční jehlu  (např. 0,8 x 40 mm [21 gauge 1,5 palce]) k přidání vody na injekci do 
injekční lahvičky s práškem přípravku ViraferonPeg; 

krátkou injekční jehlu (např. 0,3 x 13 mm [30 gauge 0,5 palce]) pro subkutánní aplikaci; 

čisticí tampon. 

Pečlivě si umyjte ruce. 
 
Příprava injekčního roztoku 
Před rozpuštěním je tento léčivý přípravek ve formě buď bílých pevných útvarů tvarovaných jako 
tablety, a to buď vcelku nebo v částech, anebo ve formě bílého prášku. 
Když se celkové množství rozpouštědla spojí s celkovým množstvím prášku přípravku ViraferonPeg, 

bude mít výsledný roztok přesně koncentraci k odměření Vaší dávky (tzn. množství uvedené na etiketě 
je obsaženo v 0,5 ml). 
Během přípravy injekčního roztoku tohoto léčivého přípravku a při odměření a injekční aplikaci dávky 
dochází ke ztrátě malého množství objemu. Proto každá injekční lahvička obsahuje nadbytečné 
množství rozpouštědla a prášku přípravku ViraferonPeg, aby bylo zajištěno dodání vyznačené dávky 
v 0,5 ml injekčního roztoku přípravku ViraferonPeg. 
 

Odstraňte ochranný kryt z injekční lahvičky obsahující přípravek ViraferonPeg.  

Očistěte gumovou zátku injekční lahvičky čisticím tamponem. Tampon si můžete uschovat 
k očištění kůže v místě, kam bude injekce aplikována.  

Vyjměte z ochranného obalu injekční stříkačku a nedotýkejte se přitom její špičky.  

Uchopte dlouhou jehlu a zasuňte ji pevně na špičku injekční stříkačky.  

Odstraňte kryt jehly, aniž byste se dotkli vlastní jehly, a držte injekční stříkačku s jehlou v jedné 
ruce.  

Jemně poklepejte na horní konec ampulky s rozpouštědlem, abyste se ujistili, že veškerý obsah 
je v dolní části ampulky.  

Odlomte horní část ampulky s rozpouštědlem.  

Do ampulky zanořte injekční jehlu a natáhněte do injekční stříkačky celé množství rozpouštědla. 

Pak zasuňte injekční jehlu gumovou zátkou na horním konci injekční lahvičky s práškem 
přípravku ViraferonPeg. Opatrně její špičku namiřte proti skleněné stěně, aniž byste se přitom 
rukama dotkli očištěné horní části injekční lahvičky. 

Vstřikujte rozpouštědlo POMALU, tak aby proud tekutiny dopadal na skleněnou stěnu injekční 
lahvičky. Nemiřte proud přímo na bílou pevnou hmotu nebo na prášek nebo nevstřikujte 
tekutinu rychle, protože to způsobuje velké množství bublin. Roztok může být zkalený nebo 

šumivý několik minut. To se očekává a není třeba se tím znepokojovat. 

Rozpusťte celý obsah mírným kroužením lahvičky s přípravkem ViraferonPeg se zasunutou 
injekční jehlou a připojenou injekční stříkačkou.  

Injekční lahvičkou netřepejte, ale jemně ji otáčejte nahoru a dolů, až se rozpustí všechen prášek 
v horní části injekční lahvičky.  

Obsah by nyní měl být úplně rozpuštěn.  

Injekční lahvičku postavte dnem dolů a nechejte bubliny přítomné v roztoku vystoupat 
k povrchu roztoku. Jakmile se roztok ustálí a bubliny vystoupají k povrchu roztoku, měli byste 
mít čirý roztok s malým kroužkem drobných bublin na povrchu. Tento roztok použijte okamžitě. 
Jestliže nemůže být použit okamžitě, může být uložen v chladničce po dobu až 24 hodin. 

 

129 

 
Odměření odpovídající dávky rozpuštěného prášku na injekci přípravku ViraferonPeg 

Obraťte injekční lahvičku se zasunutou injekční stříkačkou dnem vzhůru a držte ji jednou rukou. 
Ujistěte se, že vrchol jehly je zanořen v připraveném injekčním roztoku přípravku ViraferonPeg. 
Druhou volnou rukou můžete pohybovat pístem injekční stříkačky. Táhněte píst pomalu zpět, tak 
abyste do stříkačky natáhli o něco více roztoku, než kolik činí dávka předepsaná lékařem. 
Držte stříkačku s jehlou v lahvičce obrácené dnem vzhůru. Oddělte stříkačku od dlouhé jehly, která 
zůstane zanořena v lahvičce; přitom se nesmíte dotknout špičky injekční stříkačky. Vezměte krátkou 
jehlu a zasuňte ji pevně do stříkačky. Odstraňte chránič z krátké injekční jehly a ověřte si, že obsah 
injekční stříkačky neobsahuje žádné vzduchové bubliny. Pokud vidíte ve stříkačce vzduchové bubliny, 
zatáhněte pístem pomalu zpět; jemně poklepejte na stříkačku s jehlou směrem nahoru, dokud bubliny 
nezmizí. Táhněte pístem pomalu zpět ke správné dávce. Znovu nasaďte kryt jehly a položte stříkačku 
s jehlou  na rovné místo.  
 
Vždy se ujistěte, že před vlastní aplikací má roztok teplotu do 25°C. Pokud je roztok studený, zahřejte 
stříkačku v dlaních. Před podáním roztok vizuálně zkontrolujte: pokud je odlišně zbarven (změnila se 
původní barva roztoku) nebo obsahuje cizí částice, nepoužívejte jej. Nyní jste připraveni k aplikaci 
injekce. 
 
Aplikace  roztoku 
Vyberte místo vpichu. Nejlepší místa pro injekci jsou tkáně s vrstvou tuku mezi kůží a svalem. Patří 
k nim stehno, vnější plocha na povrchu ramene (při použití tohoto místa můžete potřebovat asistenci 
druhé osoby) a břicho (kromě pupku a pasu). Jestli jste velmi hubení, použijte pro injekci jen stehno 
a vnější plochu ramene. 

Místo aplikace injekce pokaždé změňte. 
 
Očistěte a dezinfikujte kůži, kde bude injekce aplikována. Vyčkejte, až plocha uschne. Odstraňte kryt 
jehly. Stisknutím jednou rukou vytvořte řasu volné kůže. Druhou rukou vezměte stříkačku, jako by 
byla pero. Vpíchněte jehlu do stisknuté kůže pod úhlem přibližně 45°. Jakmile je jehla zavedena, 

uvolněte stisknutou kůži a uvolněnou rukou uchopte tělo injekční stříkačky. Druhou rukou velmi 
pomalu zatáhněte píst injekční stříkačky o malý kousek zpět. Pokud se uvnitř stříkačky objeví krev, 
znamená to, že jehla pronikla do krevní cévy. V takovém případě injekční roztok v tomto místě 
neaplikujte; injekční jehlu vytáhněte a celou proceduru ještě jednou opakujte. Aplikujte  roztok 
tlačením pístu po celou dobu jemně dolů. 
Vytáhněte jehlu z kůže. V případě nutnosti přitlačte na několik sekund místo vpichu malým obvazem 
nebo gázou. Místo vpichu nemasírujte. Jestli místo vpichu krvácí, přelepte jej náplastí. 
Injekční lahvička, ampulka a injekční materiál pro jedno použití musí být zlikvidovány. Stříkačku 
a jehly odstraňte bezpečně v uzavřené nádobě. 

 

130 

  Příbalová informace: informace pro pacienta 

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok  v předplněném peru 
ViraferonPeg 80 
mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
ViraferonPeg 100 
mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
ViraferonPeg 120 
mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
ViraferonPeg 150 
mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 

peginterferonum alfa-2b  

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li  jakékoli  další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je  přípravek ViraferonPeg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ViraferonPeg používat 

3. 

Jak se přípravek ViraferonPeg používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek ViraferonPeg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek ViraferonPeg a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou v tomto přípravku je bílkovina zvaná peginterferon alfa-2b, která patří do třídy léků 
označovaných jako interferony. Interferony jsou vytvářeny imunitním systémem Vašeho těla, aby 
pomáhaly bojovat s infekcemi a závažnými onemocněními. Tento lék je aplikován injekcí do Vašeho 
těla, aby působil společně s Vaším imunitním systémem. Tento léčivý přípravek je užíván k léčbě 
chronické hepatitidy typu C, virové infekce jater. 
 
Dospělí 
Kombinace tohoto léčivého přípravku, ribavirinu a bocepreviru se doporučuje pro použití u některých 
typů chronické infekce virem hepatitidy C (rovněž nazývané infekce HCV) u dospělých ve věku 18 let 
a starších. Může se používat u dospělých, kteří dříve neužívali léčbu HCV infekce, nebo kteří dříve užívali 
léčbu zvanou 

interferony" nebo 

pegylované interferony". 

 

Kombinace tohoto léčivého přípravku a ribavirinu se doporučuje u dospělých ve věku 18 let a starších, 
kteří dosud nebyli léčeni těmito léky. Patří k nim také dospělí, kteří jsou současně nakaženi klinicky 
stabilní infekcí HIV (Human Immunodeficiency Virus – virus lidské imunitní nedostatečnosti). Tuto 
kombinaci lze také použít při léčbě dospělých, kteří předtím nereagovali na interferon alfa nebo 
peginterferon alfa v kombinaci s ribavirinem nebo na monoterapii interferonem alfa.  
 
Pokud je vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu užívání ribavirinu nebezpečné, nebo pokud jste již 
měl(a) potíže s jeho užíváním, Váš lékař Vám pravděpodobně předepíše tento léčivý přípravek samotný. 
 
Máte-li  jakékoli  další otázky ohledně užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Děti a dospívající 
Tento léčivý přípravek se užívá v kombinaci s ribavirinem u dětí a dospívajících ve věku 3 roky 
a starších, kteří dříve nebyli léčeni na chronickou hepatitidu C. 

 

131 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ViraferonPeg používat 

 
Nepoužívejte přípravek ViraferonPeg 
Před zahájením léčby byste měl(a) informovat svého lékaře, jestliže Vy nebo dítě, o které pečujete: 

jste alergičtí na peginterferon alfa-2b nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jste alergičtí na kterýkoliv z interferonů. 

jste trpěli vážnými srdečními potížemi

máte onemocnění srdce, které se v uplynulých 6 měsících nedaří dobře zvládat. 

jste v natolik vážném zdravotním stavu, že jste zesláblí. 

trpíte autoimunitní hepatitidou nebo jinou poruchou imunitního systému

užíváte jakýkoliv  lék potlačující (oslabující) činnost Vašeho imunitního systému. 

trpíte pokročilým, nekontrolovaným jaterním onemocněním (jiným než hepatitidou C). 

trpíte onemocněním štítné žlázy, které se nedaří kontrolovat pomocí léků. 

trpíte epilepsií, onemocněním vyvolávajícím záchvaty (křeče). 

jste léčeni telbivudinem (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek ViraferonPeg“). 

 
Přípravek ViraferonPeg nesmíte používat, pokud by se Vás nebo dítěte, o které pečujete, týkal některý 
z výše uvedených stavů. 
 
Dále děti a dospívající nesmí užívat tento léčivý přípravek, pokud měli závažné nervové nebo 
duševní problémy
, například těžkou depresi nebo myšlenky na sebevraždu
 
Připomínka: Přečtěte si prosím také bod „Neužívejte“ příbalových informací ribavirinu 

a bocepreviru, než je začnete užívat v kombinaci s tímto léčivým přípravkem. 

 
Upozornění a opatření 
V případě závažné alergické reakce (například potíží s dýcháním, sípotu nebo kopřivky) vyhledejte 
neprodleně lékařskou pomoc. 
 
Před zahájením léčby se poraďte se svým lékařem, jestliže Vy nebo dítě, o které pečujete: 

jste měli v minulosti závažnou nervovou nebo duševní poruchu nebo jste v minulosti zneužíval(a) 
látky 
(např. alkohol nebo drogy). 
Užívání tohoto léčivého přípravku u dětí a dospívajících, kteří trpí nebo v minulosti trpěli závažnou 
psychiatrickou poruchou, není dovoleno (viz bod „Neužívejte přípravek ViraferonPeg“ výše). 

se léčíte s duševním onemocněním nebo jste v minulosti byl(a) léčen(a) s jakoukoli jinou nervovou 
nebo duševní poruchou, včetně deprese (jako jsou pocity smutku, sklíčenosti) nebo sebevražedného 
nebo vražedného chování
 (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). 

jste kdykoliv v minulosti prodělali  infarkt myokardu nebo trpěli srdečními obtížemi

máte onemocnění ledvin, Váš lékař může předepsat nižší než obvyklou dávku a během léčby 
pravidelně sledovat parametry funkce Vašich ledvin ze vzorků krve. Jestliže se tento léčivý přípravek 
užívá v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími ribavirin, Váš lékař by Vás nebo dítě, o které 
pečujete, měl sledovat s větší pozorností s ohledem na možný pokles počtu červených krvinek. 

máte cirhózu nebo jiné  problémy s játry (jiné  než hepatitidu  C). 

se u Vás objeví příznaky nachlazení nebo jiné infekce dýchacích cest, jako je horečkakašel 
nebo dýchací potíže

trpíte cukrovkou (diabetem) nebo vysokým krevním tlakem, může lékař Vás nebo dítě, o které 
pečujete, poslat na oční vyšetření. 

trpíte jakýmkoliv  závažným onemocněním ovlivňujícím Váš dýchací systém nebo krev

trpíte kožními poruchami, lupénkou (psoriázou) nebo sarkoidózou, jež se mohou během užívání 
tohoto léčivého přípravku zhoršit. 

plánujete  otěhotnění, je nezbytné to prodiskutovat se svým lékařem ještě před zahájením léč by 
tímto léčivým přípravkem. 

Vám byl transplantován orgán, ledvina nebo játra, léčba interferonem může zvýšit riziko  jeho 
odmítnutí. Určitě si o tom promluvte se svým lékařem. 

 

132 

jste současně léčeni rovněž pro infekci virem HIV (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek 
ViraferonPeg“). 

jestliže  v současné době máte nebo jste měl(a) infekci způsobenou virem hepatitidy B, Váš lékař 
Vás může chtít podrobněji sledovat. 

 
Připomínka: Přečtěte si prosím bod „Upozornění a opatření“ příbalové informace ribavirinu, ještě než 
ho začnete užívat v kombinaci s tímto léčivým přípravkem. 
 

U pacientů užívajících tento léčivý přípravek v kombinaci s ribavirinem byly hlášeny problémy se zuby 
a ústní potíže
. Může se u Vás rozvinout onemocnění dásní, které by mohlo vést k vypadávání zubů. 
Může se u Vás objevit suchost úst nebo zvracení; obojí přitom může poškodit Vaše zuby. Je důležité, 
abyste si řádně čistil(a) zuby dvakrát denně, vyplachoval(a) ústa, pokud zvracíte, a podstupoval(a) 
pravidelné zubní prohlídky. 
 
V průběhu léčby může u některých pacientů docházet k očním problémům nebo ve vzácných případech 
ke ztrátě zraku. Před zahájením Vaší léčby by měl Váš lékař provést vyšetření očí. V případě jakékoli 
změny zraku musíte informovat svého lékaře a podstoupit okamžité a úplné vyšetření očí. Pokud trpíte 
onemocněním, které by mohlo v budoucnosti vést k problémům s očima (např. cukrovkou nebo vysokým 

krevním tlakem), měl(a) byste v průběhu léčby podstupovat pravidelná oční vyšetření. Pokud se Vaše 
oční onemocnění zhorší nebo pokud se u Vás objeví nové oční poruchy, Vaše léčba bude přerušena. 
 
Během léčby přípravkem ViraferonPeg Vám lékař může doporučit, abyste pil(a) více tekutin, a tak 
pomohl(a) zabránit vzniku nízkého krevního tlaku. 
 

Váš lékař bude před zahájením léčby i během ní vyšetřovat Vaši  krev, aby se ujistil, že je Vaše léčba 
bezpečná a účinná. 
 
Děti a dospívající 
Podávání tohoto léčivého přípravku pacientům mladším než 3 roky se nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek ViraferonPeg 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vy nebo dítě, o které pečujete: 

užíváte nebo jste v nedávné době užívali jakékoli  léky nebo vitaminy/výživové doplňky včetně 
léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

jste infikováni virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV-pozitivní) a současně virem 
hepatitidy C 
(HCV) a jste léčeni lékem/léky  působícími proti HIV– [inhibitorem reverzní 
transkriptázy nukleosidů (nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NRTI), a/nebo vysoce aktivní 
antiretrovirovou léčbou (highly active anti-retroviral therapy, HAART)]. Váš lékař bude u Vás 
sledovat známky a příznaky těchto onemocnění. 

 

Užívání tohoto léku/léků v kombinaci s ribavirinem a léčivým přípravkem (léčivými 

přípravky) účinkujícími proti HIV může zvyšovat riziko laktátové acidózy, selhání 
jater a krevních abnormalit: snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek 
a krevních destiček, které srážejí krev. Pacienti s pokročilým onemocněním jater, 
kteří užívají HAART,  mohou mít zvýšené riziko zhoršení funkce jater, proto přidání 
léčby tímto léčivým přípravkem samotným nebo v kombinaci s ribavirinem může 

zvyšovat jejich riziko. 

  U zidovudinu či stavudinu není jisté, zda ribavirin  nezmění způsob fungování 

těchto léků. Proto Vám budou pravidelně prováděny krevní testy, aby se zjistilo, zda 
se HIV infekce nezhoršuje. Pokud ke zhoršení dojde, rozhodne Váš lékař, zda je či 
není třeba léčbu ribavirinem změnit. Navíc by mohlo být u pacientů, kteří jsou 

léčeni tímto léčivým přípravkem v kombinaci s ribavirinem a zidovudinem zvýšeno 
riziko  rozvoje anemie (nízký počet červených krvinek). Užívání zidovudinu s tímto 
léčivým přípravkem v kombinaci s ribavirinem se proto nedoporučuje. 

Připomínka: Přečtěte si prosím bod „Další léčivé přípravky“ příbalové informace ribavirinu, ještě než 
ho začnete užívat v kombinaci s tímto léčivým přípravkem. 

užíváte telbivudin. Užíváte-li telbivudin s tímto lékem nebo jakýmkoliv typem injekčního 
interferonového přípravku, je u Vás vyšší riziko vzniku periferní neuropatie (snížená citlivost, 

 

133 

pocit brnění a/nebo pálení rukou a/nebo nohou). Tyto příhody mohou mít také těžší průběh. 
Z tohoto důvodu nesmíte tento lék užívat souběžně s telbivudinem. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 

Ve studiích na březích zvířatech způsobily interferony v některých případech potrat. Účinky tohoto 
léčivého přípravku na průběh těhotenství u člověka nejsou dosud známy. Dívky nebo ženy, které by 
mohly otěhotnět, musí v průběhu léčby tímto léčivým přípravkem používat účinnou metodu kontroly 
početí. 
 

Ribavirin může být velmi škodlivý pro nenarozené dítě. Vy a Váš partner proto musíte být při 
pohlavních aktivitách zvláště opatrní, může-li dojít k otěhotnění: 
-   jste-li  dívka nebo žena v plodném věku a užíváte ribavirin: 
musíte mít negativní těhotenský test před léčbou, každý měsíc během léčby a po dobu 4 měsíců po 
jejím ukončení. Musíte používat účinnou metodu kontroly početí během užívání ribavirinu a 4 měsíce 

po ukončení léčby. O tom byste se měla poradit s lékařem. 

jste-li  muž, který užívá ribavirin:  

vyhněte se pohlavnímu styku s těhotnou ženou, pokud nepoužijete kondom. Není-li Vaše partnerka 
v současnosti těhotná, ale je v plodném věku, musí projít těhotenským testem každý měsíc během 
léčby a po dobu 7 měsíců po jejím ukončení. Musíte během užívání ribavirinu a po dobu 7 měsíců po 
skončení léčby používat účinnou metodu kontroly početí. O tom byste se měl poradit s lékařem. 
 
Kojení 
Zatím není známo, zda se tento léčivý přípravek vylučuje do mateřského mléka. Proto, pokud užíváte 
tento léčivý přípravek, nemůžete kojit. Poraďte se se svým lékařem. 
Připomínka: Přečtěte si prosím bod „Těhotenství a kojení“ příbalové informace ribavirinu, ještě než 

ho začnete užívat v kombinaci s tímto léčivým přípravkem. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud se v průběhu léčby tímto léčivým přípravkem cítíte unavení, ospalí nebo zmatení, neřiďte 
dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné nástroje nebo stroje. 
 
Přípravek ViraferonPeg obsahuje sacharózu 
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte 
svého lékaře předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 0,7 ml, t.j. v podstatě je bez 
sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek ViraferonPeg používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obecné informace o užívání tohoto léčivého přípravku 
 
Váš lékař stanovil správnou dávku tohoto léčivého přípravku na základě Vaší tělesné hmotnosti nebo 

tělesné hmotnosti dítěte, o které pečujete. Pokud je to nutné, může se dávka v průběhu léčby změnit. 
 
Tento léčivý přípravek je určen pro podkožní aplikaci. Znamená to, že se podává pomocí krátké jehly 
do tukové tkáně přímo pod kůží. Pokud si tento lék podáváte injekcí sám/sama, dostanete pokyny, jak 
injekci připravit a podat. Podrobné pokyny k podkožní aplikaci jsou na konci této informace (viz 

PŘÍLOHA K PŘÍBALOVÉ INFORMACI bod „Jak používat předplněné pero přípravku 
ViraferonPeg“). 

 

134 

 
Dávku si připravte těsně předtím, než si chcete dávku aplikovat, a ihned ji použijte. Před použitím 

připravený roztok pečlivě prohlédněte. Roztok by měl být čirý a bezbarvý. Roztok nepoužívejte, je-li 
neobvykle zbarven (změnil barvu oproti původnímu přípravku) nebo pokud jsou v roztoku viditelné 
částečky. Poté, co si aplikujete injekci, zlikvidujte  předplněné pero (CLEARCLICK)  přípravku 
ViraferonPeg i se zbytkem roztoku, který zbude v lahvičce. Pokyny k likvidaci viz bod 5 „Jak 
přípravek ViraferonPeg uchovávat“. 
 

Tento léčivý přípravek podávejte v injekci každý týden ve stejný den. Podávání injekce ve stejnou 
dobu a ve stejný den v týdnu Vám pomůže nezapomenout na dávku. 
 
Tento léčivý přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Nepřekračujte doporučenou 
dávku a přípravek užívejte tak dlouho, jak máte předepsáno. 
 
Pokud Vám lékař předepíše tento léčivý přípravek s ribavirinem nebo s ribavirinem a boceprevirem, 
přečtěte si prosím příbalové informace ribavirinu a bocepreviru, ještě předtím než zahájíte 
kombinovanou léčbu. 
 
Použití u dospělých – přípravek ViraferonPeg v kombinované léčbě 
Pokud je tento léčivý přípravek užíván spolu s tobolkami ribavirinu, obvykle se podává v dávce 
1,5 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti jednou týdně. Pokud trpíte onemocněním ledvin, Vaše 
dávka může být nižší, v závislosti na funkci Vašich ledvin. 
 
Použití u dospělých – přípravek ViraferonPeg samotný 

Pokud je tento léčivý přípravek užíván samostatně, obvykle se podává v dávce 0,5 nebo 
1,0 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti jednou týdně, po dobu 6 měsíců až 1 roku. Máte-li 
onemocnění ledvin, může být v závislosti na funkci Vašich ledvin Vaše dávka snížena. 
Správnou dávku Vám určí Váš lékař. 
 

Použití u dětí ve věku 3 roky a starší a u dospívajících 
Přípravek ViraferonPeg se bude podávat v kombinaci s ribavirinem. Dávka přípravku ViraferonPeg se 
určuje výpočtem podle výšky a tělesné hmotnosti. Správnou dávku pro Vás nebo pro dítě, o které 
pečujete, určí Váš lékař. Vaše léčba nebo léčba dítěte, o které pečujete, trvá až 1 rok, podle zvážení 
lékaře. 
 
Pro všechny pacienty 
Pokud si injekce tohoto léčivého přípravku aplikujete sami, ujistěte se, že dávka, která byla 
předepsána, je obsažená v balení, které jste obdrželi. 
 

Jestliže jste použil(a) více přípravku ViraferonPeg, než jste měl(a) 
Je nutno co nejdříve kontaktovat Vašeho lékaře nebo jiného zdravotníka, či lékaře nebo jiného 
zdravotníka dítěte, o které pečujete. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ViraferonPeg 
Použijte/podejte dávku tohoto léčivého přípravku, jakmile si vzpomenete, ale pouze pokud od poslední 
vynechané dávky uběhl 1-2 dny. Pokud do Vaší příští injekce zbývá velmi  krátká doba, 
nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v léčbě jako 
obvykle.  
Pokud si nejste jistý(á), kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, či lékaře nebo lékárníka dítěte, 
o které pečujete. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. I když ne všechny nežádoucí účinky se musí projevit, pokud k tomu přece jen 

 

135 

dojde, mohou vyžadovat lékařskou pomoc. Když se tento léčivý přípravek užívá samotný, některé 
z těchto účinků se objevují s nižší pravděpodobností a některé se neobjevují vůbec. 
 
Účinky na psychiku a centrální nervový systém:  
U některých lidí se vyskytly deprese při užívání tohoto léčivého přípravku samotného nebo při 
kombinované léčbě s ribavirinem, a v některých případech měli lidé  myšlenky na ohrožení života 
jiných osob, sebevražedné myšlenky nebo agresivní chování (někdy namířené proti druhým). Někteří 
pacienti dokonce spáchali sebevraždu. Vyhledejte pohotovostní službu, pokud si všimnete, že se u Vás 
objevuje deprese, nebo máte sebevražedné myšlenky nebo se změní Vaše chování. Požádejte 
některého člena rodiny nebo blízkého přítele, aby Vám pomohl zůstat ostražitý ke známkám deprese 
nebo změnám ve Vašem chování. 
 

Obzvláště děti a dospívající mají sklon ke vzniku deprese, pokud jsou léčeni tímto léčivým 
přípravkem a ribavirinem. Neprodleně kontaktujte lékaře nebo vyhledejte léčbu na pohotovosti, 
jestliže se u nich objeví příznaky neobvyklého chování, pocit deprese nebo pocit, že chtějí ublížit sobě 
nebo ostatním. 
 
Růst a vývoj (děti a dospívající):  
Během jednoho roku léčby tímto léčivým přípravkem v kombinaci s ribavirinem některé děti 
a dospívající nerostli nebo nepřibývali na hmotnosti tolik, jak se očekávalo. Některé děti nedosáhly 
během 1 až 5,5 roku po ukončení léčby své předpokládané výšky. 
 
Neprodleně kontaktujte svého lékaře, pokud v průběhu léčby zaznamenáte kterýkoli z následujících 
vážných nežádoucích účinků:  
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

dýchací potíže (včetně dušnosti), 

pocity deprese,  

poruchy spánku, myšlení nebo soustředění, závrať, 

velké bolesti žaludku nebo křeče, 

zvýšená teplota či zimnice po několika týdnech léčby, 

bolestivé nebo zanícené svaly (někdy závažně). 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

bolesti na hrudi, změny srdečního tepu, 

zmatenost, 

potíž zachovat bdělost, necitlivost nebo mravenčení, 

bolest v kříži nebo na boku, potíže s močením nebo neschopnost močit, 

problémy s očima, zrakem nebo sluchem, 

silné nebo bolestivé zarudnutí kůže nebo sliznice, 

silné krvácení z nosu, dásní nebo jiné části těla. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

touha po sebepoškození, 

halucinace. 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

záchvaty křečí, 

krev nebo krevní sraženiny ve stolici (neboli  černá, dehtovitá stolice). 

 
Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

touha ublížit ostatním. 

 
Ostatní nežádoucí účinky, které byly hlášené u dospělých zahrnují: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

 

136 

pocity deprese, podrážděnost, potíže s usínáním či spaním, pocity úzkosti nebo nervozity, potíže 
se soustředěním, výkyvy nálady, 

bolest hlavy, závrať, pocit únavy, třesavka, zvýšená teplota, chřipkové (flu-like) příznaky, 
virová infekce, slabost, 

potíže s dýcháním, faryngitida (bolest v krku), kašel, 

bolest žaludku, zvracení, nevolnost, průjem, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, suchá 
ústa, 

vypadávání vlasů, svědění, suchá kůže, vyrážka, podráždění nebo zarudnutí (a vzácně, 

poškození kůže) v místě vpichu injekce,  

snížení počtu červených krvinek (což může způsobovat únavu, dušnost, závrať), snížení počtu 
určitých bílých krvinek (což zvyšuje náchylnost k různým infekcím), 

bolesti kloubů a svalů, svalová a kostní bolest. 

 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

snížení počtu krevních destiček srážejících krev, které může vést ke snadné tvorbě modřin 
a spontánnímu krvácení, nadbytek kyseliny močové (jako u dny) v krvi, snížená hladina vápníku 
v krvi, 

snížení činnosti štítné žlázy (které může navozovat pocit únavy, deprese, zvýšení citlivosti na 

chlad a další příznaky), zvýšení činnosti štítné žlázy (které může způsobovat nervozitu, 
nesnášenlivost tepla a nadměrné pocení, úbytek tělesné hmotnosti, bušení srdce, třesy), zduřelé 
žlázy (zduřelé mízní uzliny), žízeň, 

změna chování nebo agresivní chování (někdy namířené vůči ostatním), agitovanost (neklid), 
nervozita, spavost, potíže se spánkem, neobvyklé sny, ztráta zájmu o činnosti, ztráta zájmu 
o sex, potíže s erekcí, zvýšená chuť k jídlu, zmatenost, třes rukou, špatná koordinace, závrať 

(točení hlavy), necitlivost, bolest nebo brnění, zvýšená nebo snížená citlivost na dotyk, napětí ve 
svalech, bolest končetin, artritida, migréna, zvýšené pocení, 

infekce nebo bolest oka, rozmazané vidění, suchost nebo slzení očí, změny sluchu/ztráta sluchu, 
zvonění v uších, 

sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), respirační infekce, ucpaný nos nebo výtok z nosu, 

potíže s mluvením, krvácení z nosu, opary (herpes simplex), plísňové nebo bakteriální infekce, 
infekce/bolest ucha, 

špatné trávení (podrážděný žaludek), pálení žáhy, zarudnutí nebo afty v ústech, pocit pálení 
jazyka, zarudlé nebo krvácející dásně, zácpa, střevní plyny (flatus), nadýmání, hemoroidy, 
bolest jazyka, změna chuti, potíže se zuby, nadměrná ztráta tělesné vody, zvětšená játra, 

lupénka, citlivost na sluneční záření, vyrážka s vyvýšenými tečkovitými lézemi, zarudnutí kůže 
nebo kožní problémy, otok obličeje, otok rukou nebo nohou, ekzém (zánět, zarudnutí, svědění 
a suchost kůže s možnými mokvavými lézemi), akné, kopřivka, abnormální struktura vlasů, 
porucha nehtů, bolest v místě vpichu injekce, 

bolestivé, nepravidelné nebo chybějící menstruační krvácení, abnormálně silné a dlouhé 
menstruační krvácení, problémy postihující vaječník nebo pochvu, bolest prsů, sexuální 

problémy, podráždění prostatické žlázy, zvýšená potřeba močení, 

bolest na hrudi, bolest na pravé straně pod žebry, celková nevolnost, nízký nebo vysoký krevní 
tlak, pocit na omdlení, zrudnutí, palpitace (bušení srdce), rychlá srdeční frekvence. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

sebevražda, pokus o sebevraždu, myšlenky na ohrožení vlastního života, panická ataka, klamy, 
halucinace, 

reakce přecitlivělosti na léky, srdeční záchvat, zánět slinivky břišní, bolest v kostech a diabetes 
mellitus  (cukrovka), 

vatovité skvrny (bílá depozita na sítnici). 

 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

diabetická ketoacidóza (lékařsky naléhavý případ vzniklý v důsledku hromadění ketonických 
látek v krvi jako výsledek nekontrolované cukrovky),  

křeče (konvulze) a bipolární poruchy (poruchy nálady charakterizované střídajícími se 

epizodami smutku a vzrušení),  

 

137 

oční problémy včetně změn zraku, poškození sítnice, ucpání sítnicové tepny, zánětu očního 
nervu, otoku oka, 

městnavé srdeční selhání, poruchy srdečního rytmu, perikarditida (zánět osrdečníku), zánět a 
degenerace svalové tkáně a periferních nervů, problémy s ledvinami, 

sarkoidóza (onemocnění charakterizované přetrvávající horečkou, úbytkem tělesné hmotnosti, 
bolestí a otokem kloubů, poškozením kůže a otokem žláz). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 

aplastická anemie, mozková mrtvice (cévní mozkové příhody), toxická epidermální 
nekrolýza/Stevens Johnsonův syndrom/erythema multiforme (celá řada vyrážek různého stupně 
závažnosti včetně smrtelného průběhu, které mohou být spojeny s puchýři v ústech, v nose, na 
očích a dalších sliznicích a olupováním postižených oblastí kůže), 

velmi vzácně se s alfa interferony objevila ztráta vědomí, většinou u pacientů ve vyšším věku 

léčených vysokými dávkami.  

 
Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

čistá aplazie červených krvinek (onemocnění, u kterého se v těle zastavuje nebo snižuje tvorba 
červených krvinek). Způsobuje to závažnou anemii, jejíž příznaky mohou zahrnovat neobvyklou 
únavu a ztrátu energie.  

ochrnutí obličeje (slabost a poklesnutí na jedné straně tváře), závažné alergické reakce, jako jsou 
angioedém (alergické kožní onemocnění charakterizované ohraničenými okrsky otoku 
postihujícího kůži a její podkožní vrstvy, sliznice a někdy vnitřní orgány), mánie (nadměrné 
nebo neopodstatněné nadšení), perikardiální výpotek (hromadění tekutiny mezi perikardem 
(osrdečníkem) a samotným srdcem), Vogtův-Koyanagiho-Haradův syndrom (autoimunitní 

zánětlivé onemocnění postihující oči, kůži a ušní bubínky, mozek a míchu), změna barvy jazyka. 

myšlenky na ohrožení života jiných osob. 

plicní fibróza (zjizvení  plic). 

plicní arteriální hypertenze – onemocnění typické závažným zúžením krevních cév v plicích, 
což následně vede k vysokému krevnímu tlaku v krevních cévách, kterými proudí krev ze srdce 

do plic. Může k němu dojít zejména u pacientů s rizikovými faktory, např. infekcí HIV nebo 
závažnými problémy s játry (cirhózou). Nežádoucí účinek se může rozvinout v různých 
časových odstupech od začátku léčby přípravkem ViraferonPeg, obvykle během několika 
měsíců. 

reaktivace onemocnění hepatitidou B u pacientů s koinfekcí HCV/HBV  (návrat onemocnění 
hepatitidou B). 

 
Pokud jste pacient(ka) infikovaný/á současně HCV/HIV a užíváte HAART, přidání tohoto léčivého 
přípravku a ribavirinu u Vás může zvýšit riziko laktátové acidózy, selhání jater a rozvoje krevních 
abnormalit (snížení počtu červených krvinek, které přenášejí kyslík, určitých bílých krvinek, které 
bojují  s infekcí, a krevních destiček, které působí srážení krve). 
 
Následující ostatní nežádoucí účinky (neuvedené výše) se vyskytly při kombinaci tohoto léčivého 
přípravku a tobolek ribavirinu (dospělí) u pacientů současně infikovaných HCV/HIV podstupujících 
léčbu HAART:   

orální kandidóza (moučnivka v ústech),  

poruchy látkové přeměny tuků,  

pokles počtu CD4 lymfocytů,  

snížení chuti k jídlu,  

bolest zad,  

zánět jater,  

bolest končetin,  

a ostatní abnormality různých laboratorních hodnot v krvi. 

 
Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
Následující nežádoucí účinky se vyskytly u dětí a dospívajících: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

 

138 

ztráta chuti k jídlu, závrať, bolest hlavy, zvracení, nevolnost, bolest břicha,  

vypadávání vlasů, suchá kůže, bolest v kloubech a svalech, zarudnutí v místě vpichu injekce,  

pocit podrážděnosti, pocit únavy, stav, kdy se člověk necítí dobře, bolest, zimnice, horečka, 
chřipkové příznaky, slabost, snížení rychlosti růstu (výšky a tělesné hmotnosti vzhledem k 
věku),  

snížení počtu červených krvinek, které může způsobovat únavu, dušnost, závrať. 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

plísňová infekce, nachlazení, opary, faryngitida (bolest v krku), zánět dutin, ušní infekce, kašel, 
bolest v krku, pocit chladu, bolest oka, 

snížení počtu krevních destiček srážejících krev, které může vést ke snadné tvorbě modřin 
a spontánnímu krvácení, zduřelé žlázy (zduřelé mízní uzliny), abnormality krevních testů 
zaměřených na štítnou žlázu, snížení činnosti štítné žlázy, které může navozovat pocit únavy, 
deprese, zvýšení citlivosti na chlad a další příznaky, 

snaha nebo pokus o sebepoškození, agresivní chování, agitovanost (neklid), hněv, změny 
nálady, nervozita nebo neklid, deprese, pocit úzkosti, potíže s usínáním nebo spánkem, emoční 
nestabilita, špatná kvalita spánku, ospalost, narušení pozornosti, 

změny chuti, průjem, podrážděný žaludek, bolest úst,  

mdloby, palpitace (bušení srdce), rychlá srdeční činnost, zrudnutí, krvácení z nosu,  

bolavá místa v ústech, olupování rtů a praskliny v ústních koutcích, vyrážka, zarudnutí kůže, 
svědění, ekzém (zanícená, červená, svědící a suchá kůže s možnými mokvavými lézemi), akné,  

bolest zad, bolest svalů a kostí, bolest končetiny, suchost, bolest, vyrážka, podráždění nebo 
svědění v místě vpichu injekce.  

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

bolestivé nebo obtížné močení, časté nucení na močení, přítomnost nadbytku bílkoviny v moči, 
bolestivá menstruace, 

svědění v oblasti konečníku (roupy nebo škrkavky), zánět sliznice žaludku a střeva, zanícené 
dásně, zvětšená játra,  

abnormální chování, emoční porucha, strach, noční můry, třes, snížená citlivost na dotyk, pocit 
necitlivosti nebo mravenčení, vystřelování bolesti podél jednoho nebo více nervů, ospalost, 

krvácení ze spojivky (sliznice, která vystýlá vnitřní povrch očních víček), svědění očí, bolest 
oka, rozmazané vidění, nesnášenlivost světla,  

nízký krevní tlak, bledost, nepříjemný pocit v nose, výtok z nosu, sípání, obtíže s dýcháním, 
bolest na hrudi nebo nepříjemný pocit na hrudi,  

zarudnutí, otok, bolest kůže, pásový opar, citlivost kůže na sluneční záření, vyrážka 
s vyvýšenými bodovými lézemi, odbarvení kůže, olupování kůže, zkrácení svalové tkáně, 
svalové záškuby, bolest obličeje, modřiny. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
Připomínka pro dospělé pacienty, kteří mají předepsanou kombinovanou terapii s tímto přípravkem, 
boceprevirem a ribavirinem: Přečtěte si prosím bod "Možné nežádoucí účinky" těchto příbalových 
informací. 
 
 
5. 

Jak přípravek ViraferonPeg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. 

 

139 

 
Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. 
 
Rekonstituovaný roztok (roztok, který jste připravil(a) smícháním prášku a vody na injekci 
v předplněném peru) použijte okamžitě nebo nejpozději  do 24 hodin, během nichž však musí být 
uchováván v chladničce (2°C – 8°C). 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete neobvyklého zbarvení prášku, který by měl být bílý. 

Rekonstituovaný roztok by měl být čirý a bezbarvý. Nepoužívejte, pokud je zbarvený nebo jsou 
přítomné cizí částice. Po podání dávky předplněné pero přípravku ViraferonPeg (CLEARCLICK) a 
veškerý v něm obsažený roztok zlikvidujte. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek ViraferonPeg obsahuje 
 

Léčivou látkou je peginterferonum alfa-2b.  

 
ViraferonPeg 50 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 

Jedno předplněné pero obsahuje 50 mikrogramů peginterferonu alfa-2b měřeno na proteinové bázi. 
Jedno předplněné pero obsahuje 50 mikrogramů/0,5 ml roztoku, pokud se připraví podle doporučení. 
 
ViraferonPeg 80 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 80 mikrogramů peginterferonu alfa-2b měřeno na proteinové bázi. 

Jedno předplněné pero obsahuje 80 mikrogramů/0,5 ml roztoku, pokud se připraví podle doporučení. 
 
ViraferonPeg 100 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 100 mikrogramů peginterferonu alfa-2b měřeno na proteinové bázi. 
Jedno předplněné pero obsahuje 100 mikrogramů/0,5 ml roztoku, pokud se připraví podle doporučení. 
 
ViraferonPeg 120 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 
Jedno předplněné pero obsahuje 120 mikrogramů peginterferonu alfa-2b měřeno na proteinové bázi. 
Jedno předplněné pero obsahuje 120 mikrogramů/0,5 ml roztoku, pokud se připraví podle doporučení. 
 
ViraferonPeg 150 mikrogramů prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněném peru 

Jedno předplněné pero obsahuje 150 mikrogramů peginterferonu alfa-2b měřeno na proteinové bázi. 
Jedno předplněné pero obsahuje 150 mikrogramů/0,5 ml roztoku, pokud se připraví podle doporučení. 
 

Pomocnými látkami jsou: 
Prášek: hydrogenfosforečnan sodný; dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného; sacharóza 
a polysorbát 80. 
Rozpouštědlo: voda na injekci. 

 
Jak přípravek ViraferonPeg vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Tento léčivý přípravek je prášek a rozpouštědlo (tekutina) pro injekční roztok v předplněném peru 
(CLEARCLICK). 
Bílý prášek a čirý bezbarvý roztok jsou obsaženy ve dvoukomorové skleněné zásobní vložce 
předplněného pera určeného k jednorázovému použití. 
 

Přípravek ViraferonPeg je dostupný v různých velikostech balení: 

 

140 

1 předplněné pero obsahující prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, 1 jehla  („Push-On-
Needle“), 2 čisticí tampony 

4 předplněná pera obsahující prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, 4 jehly („Push-On-
Needle“), 8 čisticích tamponů 

12 předplněných per obsahujících prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok, 12  jehel („Push-
On-Needle“), 24 čisticích tamponů; 

 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Merck Sharp & Dohme Limited 
Hertford Road, Hoddesdon 
Hertfordshire EN11 9BU 
Velká  Británie 
 
Výrobce  
SP Labo N.V.  
Industriepark, 30  
B-2220 Heist-op-den-Berg  
Belgie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
België/Belgique/Belgien 
MSD Belgium  BVBA/SPRL 
Tel:  0800 38 693 (+32(0)27766211) 
dpoc_belux@merck.com 
 

Lietuva 
UAB  Merck Sharp & Dohme 
Tel. +370 5 278 02 47 
msd_lietuva@merck.com 
 

България 
Мерк Шарп и Доум България ЕООД 
Тел.: +359 2 819 3737 
info-msdbg@merck.com 
 

Luxembourg/Luxemburg 
MSD Belgium  BVBA/SPRL 
Tel:  +32(0)27766211 
dpoc_belux@merck.com 
 

Česká republika 
Merck Sharp & Dohme s.r.o. 
Tel:  +420 233 010 111  
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Magyarország 
MSD Pharma Hungary Kft.  
Tel.: +36 1 888 5300 
hungary_msd@merck.com 
 

Danmark  
MSD Danmark ApS 
Tlf: + 45 4482 4000 
dkmail@merck.com 
 

Malta 
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 
Tel:  8007 4433 (+356 99917558) 
malta_info@merck.com 
 

Deutschland 
MSD SHARP  & DOHME  GMBH 
Tel:  0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) 
e-mail@msd.de 
 

Nederland 
Merck Sharp & Dohme BV 
Tel:  0800 9999000 (+31 23 5153153) 
medicalinfo.nl@merck.com 
 

Eesti 
Merck Sharp & Dohme OÜ 
Tel.: +372 6144 200 
msdeesti@merck.com 
 

Norge 
MSD (Norge) AS 
Tlf: +47 32 20 73 00 
msdnorge@msd.no 
 

 

141 

Ελλάδα 
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. 

Τηλ: +30 210 98 97 300 
dpoc_greece@merck.com 
 

Österreich 
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. 
Tel:  +43 (0) 1 26 044 
msd-medizin@merck.com 
 

España 
Merck Sharp & Dohme de España, S.A. 
Tel:  +34 91 321 06 00 
msd_info@merck.com 
 

Polska 
MSD Polska Sp. z o.o. 
Tel:  +48 22 549 51 00 
msdpolska@merck.com 
 

France 
MSD France 
Tél:  + 33-(0)1 80 46 40 40 
 

Portugal 
Merck Sharp & Dohme, Lda 
Tel:  +351 21 4465700 
clic@merck.com 
 

Hrvatska 
Merck Sharp & Dohme d.o.o. 
Tel:  + 385 1 6611 333 
croatia_info@merck.com 
 

România 
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. 
Tel:  +40 21 529 2900 
msdromania@merck.com 
 

Ireland 
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) 
Limited 
Tel:  +353 (0)1 2998700 
medinfo_ireland@merck.com 
 

Slovenija 
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila  d.o.o. 
Tel:  +386 1 5204 201 
msd.slovenia@merck.com 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: + 354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 
Tel:  +421 2 58282010 
dpoc_czechslovak@merck.com 
 

Italia 
MSD Italia  S.r.l.  
Tel:  +39 06 361911 
medicalinformation.it@merck.com 
 

Suomi/Finland 
MSD Finland  Oy 
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650 
info@msd.fi 
 

Κύπρος 
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700) 
cyprus_info@merck.com 
 

Sverige 
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB 
Tel:  +46 77 5700488 
medicinskinfo@merck.com 
 

Latvija 
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 
Tel:  +371 67364224 
msd_lv@merck.com 
 

United Kingdom 
Merck Sharp & Dohme Limited 
Tel:  +44 (0) 1992 467272 
medicalinformationuk@merck.com 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu. 

 

142 

PŘÍLOHA K PŘÍBALOVÉ INFORMACI 

 

Jak používat předplněné pero přípravku ViraferonPeg

 

Následující pokyny vysvětlují, jak si můžete aplikovat injekci sám/sama pomocí předplněného pera. 
Prosím, přečtěte si pečlivě pokyny a krok za krokem se jimi řiďte. Váš poskytovatel zdravotní péče 
Vám poskytne pokyny, jak si přípravek injikovat. Nikdy se nepokoušejte o injekci dříve, než si budete 
jistý(á),  jak  předplněné  pero  používat.  Každé  předplněné  pero  je  určeno  pouze  k jednorázovému 
použití. 
 
Příprava 

 

Najděte si dobře osvětlenou, čistou a rovnou pracovní plochu, jako je stůl. 

 

Předplněné pero vyjměte z chladničky. Zkontrolujte datum vytištěné na krabičce za EXP 
a přesvědčte se, že ještě neuplynula doba použitelnosti. Nepoužívejte přípravek po uplynutí 

doby použitelnosti. 

 

Předplněné pero vyjměte z krabičky.  

 

Předplněné pero položte na rovný, čistý povrch a vyčkejte, až se ohřeje na pokojovou teplotu 

(avšak ne na více než 25 °C). To může trvat až 20 minut. 

 

Pečlivě si umyjte ruce mýdlem a teplou vodou. Pracovní plochu, ruce i místo vpichu injekce 

uchovávejte v čistotě, aby se snížilo riziko infekce. 

 

Budete potřebovat následující položky, které jsou obsaženy v balení: 
 
- předplněné pero (CLEARCLICK) 
- jehla  ("Push-On Needle") 
- 2 alkoholové  tampony 
 

            

 

Okénko 

Stupnice dávek 

Tělo pera 

Kryt jehly 

Jehla „Push-
On-Needle“ 

 

143 

 

1. Mísení 

 

Předplněné pero držte ve svislé poloze stupnicí dávek dolů. 

 

Na stupnici dávek nastavte číslici 1 (viz Obrázek 1). Můžete zaslechnout cvaknutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 

 
 

 

PEREM NETŘEPEJTE, ABY  SE PROMÍSIL OBSAH. Obsah promísíte tak, že předplněné 
pero pozvolna dvakrát obratíte (viz Obrázek 2). 

 

 

Obrázek 2 

 
 

 

Podívejte se do okénka. Roztok musí být před použitím čirý a bezbarvý. Může být přítomno 
několik bublinek, ale to je  v pořádku. Pokud je roztok zbarvený nebo pokud obsahuje částice, 
nepoužívejte jej. 

 
 
2. Nasazení jehly 

 

Na stupnici dávek nastavte číslici 2 (viz Obrázek 3). Můžete zaslechnout cvaknutí. 

 

 

Obrázek 3 

 

 

144 

 

 

Předplněné pero otřete v místě, kde se nasadí jehla, alkoholovým tamponem (viz Obrázek 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 

 
 

 

Před nasazením jehly ("Push-On Needle") na předplněné pero odstraňte z krytky jehly žlutý 
papír (viz Obrázek 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 

 
 

 

Držte předplněné pero ve svislé poloze a pevně na něj shora nasaďte jehlu (viz Obrázek 6). Při 
nasazování jehly můžete zaslechnout jemný zvuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 

 
 

 

Sejměte krytku jehly. Můžete vidět, jak z jehly vyteče trocha tekutiny. (viz Obrázek 7). To je 
v pořádku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 

 
 
3. Nastavení dávky 

 

Na stupnici dávek nastavte svou předepsanou dávku (viz Obrázek 8). Při nastavování můžete 
zaslechnout cvakání. 

 

145 

 

Poznámka: při nastavování dávky kryt jehly automaticky VYSKOČÍ (viz Obrázek 9). Před 
injekcí můžete nastavit jakoukoli  dávku (zvýšit a snížit). 

 

          

 

 

Obrázek 8    

 

 

 

Obrázek 9 

 
 
Nyní jste připraveni injikovat 

 

Na břiše nebo stehně si vyberte místo pro injekci. Vyhněte se pupku a pasu. Pokud jste velmi 

štíhlý(á), měl(a) byste injekci podávat pouze do stehna. Každou injekci si musíte píchat do 
jiného místa. Přípravek ViraferonPeg si nepíchejte do míst, kde je kůže podrážděná, zarudlá, 
s modřinou, infikovaná nebo zjizvená, do strií nebo boulí. 

 

Místo injekce otřete novým alkoholovým tamponem. Nechejte kůži oschnout. 

 

V místě, které jste si pro injekci  očistil(a), si sevřete kožní řasu. 

 

Předplněné pero stlačte proti kůži, jak je ukázáno na Obrázku 10. Kryt sklouzne automaticky 
zpátky, čímž umožní, aby jehla lék injikovala. 

 

Předplněné pero držte proti kůži 15 vteřin. Poznámka: předplněné pero bude cvakat až 10 
vteřin – v závislosti na Vaší dávce. Dalších 5 vteřin zajistí, že bude podána celá dávka. 

 

Poznámka: jakmile předplněné pero vytáhnete z kůže, kryt jehly se na místě uzamkne. 

 

 

 

 

Obrázek 10: Injekce do stehna 

Kryt jehly 

vyskočí

 

 

15 SEC

 

sesSE
CsSE
xcSSE
XSEC 

 

146 

 
 

Likvidace injekčních materiálů 
Předplněné pero, jehla a veškerý injekční materiál jsou určeny pouze k jednorázovému použití a po 
aplikaci injekce se musí zlikvidovat. Předplněné pero bezpečně zlikvidujte  do uzavřené nádoby. 
O vhodnou nádobu požádejte svého poskytovatele zdravotní péče nebo lékárníka. 
 
 

Recenze

Recenze produktu VIRAFERONPEG 120 4X0.7ML+AS Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu VIRAFERONPEG 120 4X0.7ML+AS Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám