Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

VINPOCETINE COVEX 5 MG 25X5MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15108

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KERN PHARMA S.A., TERRASSA (BARCELONA)
Kód výrobku: 15108
Kód EAN: 8470006648391
Kód SÚKL: 64870
Držitel rozhodnutí: KERN PHARMA S.A., TERRASSA (BARCELONA)
Vinpocetine Covex 5 mg je vhodným lékem při projevech nedostatečného prokrvení mozkové tkáně jako jsou poruchy paměti, soustředění a řeči, závratě, poruchy hybnosti, bolesti hlavy a šumění v uších, krátkodobé příhody nedokrvení mozku nebo stavy po různých poruchách mozkového prokrvení a arteroskleróza mozkových cév. Používá se rovněž u žen s obtížemi v přechodu (bolesti hlavy, závratě, návaly horka, pocení). V očním lékařství se Vinpocetine Covex 5 mg používá při poruchách prokrvení sítnice způsobených cukrovkou, vysokým krevním tlakem, uzávěrem nebo křečemi sítnicových cév a při zeleném zákalu způsobeném uzávěrem cévy. V ušním lékařství se užívá při poruchách sluchu a závratích pokud jsou vyvolány nedostatečným prokrvením vnitřního ucha.

Příbalový leták

1/4 

 

Příloha  č. 1  k rozhodnutí  o  prodloužení  registrace  sp.zn. sukls127632/2008  
a příloha k sp.zn.: sukls14718/2011 

 
 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 
VINPOCETINE COVEX 5 mg  
TABLETY  
(Vinpocetinum) 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 

 
 
V příbalové informaci naleznete

1. Co je VINPOCETINE COVEX 5 mg a k čemu se používá. 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VINPOCETINE COVEX 5 mg užívat. 
3. Jak se VINPOCETINE COVEX 5 mg užívá. 
4. Možné nežádoucí účinky. 
5. Jak VINPOCETINE COVEX 5 mg uchovávat. 
6. Další informace. 
 
 
1. 

CO JE VINPOCETINE COVEX 5 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

VINPOCETINE  COVEX  5  mg  je  vhodným  lékem  při  projevech  nedostatečného  prokrvení 
mozkové tkáně, jako jsou poruchy paměti, soustředění a řeči, závratě, poruchy hybnosti, bolesti 
hlavy  a  šumění  v uších,  krátkodobé  příhody  nedokrvení  mozku  nebo  stavy  po  různých 
poruchách mozkového prokrvení a arteroskleróza mozkových cév. 
Používá se rovněž u žen s obtížemi v přechodu (bolesti hlavy, závratě návaly horka, pocení). 
V  očním  lékařství  se  Vinpocetine  Covex  5  mg  používá  při  poruchách  prokrvení  sítnice 
způsobených cukrovkou, vysokým krevním tlakem, uzávěrem nebo křečemi sítnicových cév a 
při zeleném zákalu způsobeném uzávěrem cévy. 
V  ušním  lékařství  se  užívá  při  poruchách  sluchu  a  závratích  pokud  jsou  vyvolány 
nedostatečným prokrvením vnitřního ucha. 

 

 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VINPOCETINE 
COVEX 5 mg UŽÍVAT 
 

 

Neužívejte VINPOCETINE COVEX 5 mg: 
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6).  

Přípravek  se  nesmí  užívat  v  těhotenství,  při  kojení  a  při  prodělaném  a  akutním  mozkovém 
krvácení, při zvýšeném nitrolebním tlaku.  
Přípravek není určen pro podání dětem. 
 

2/4 

 

 

Důležité informace o některých složkách přípravků VINPOCETINE COVEX 5 mg  

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance galaktosy, 
vrozeným  deficitem  laktázy    nebo  glukoso-galaktosové  malabsorpce,  by  neměli  užívat  tento 
přípravek (VINPOCETINE COVEX 5 mg obsahuje 66.55 mg monohydrátu laktosy). 

Upozornění a opatření: 
Před užitím VINPOCETINE COVEX 5 mg se poraďte se svým  lékařem nebo lékárníkem. 
Upozorněte lékaře, pokud máte jakékoliv onemocnění (zejména srdeční nebo změny na EKG). 
 
 
Další léčivé přípravky a VINPOCETINE COVEX 5 mg  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

VINPOCETINE COVEX 5 mg

Jídlo, pití a alkohol  

Tablety se musí brát během jídla, polykají se celé. 
 
Alkohol může zvyšovat účinek Vinpocetine Covex. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Přípravek se nesmí užívat v těhotenství, ani v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  zejména  na  počátku  léčby  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou 
pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha 
strojů,  práce  ve  výškách  apod.).  Tuto  činnost  byste  měl(a)  vykonávat  pouze  na  základě 
výslovného souhlasu lékaře! Toto ovlivnění může být zesíleno současným požitím alkoholu! 
 
 
3. 

JAK SE VINPOCETINE COVEX 5 mg UŽÍVÁ 

 

Vždy užívejtetento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře,  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 

 

Doporučená dávka přípravku je obvykle se užívá 3krát denně 1-2 tablety, při dlouhodobém 
užívání 3krát denně 1 tableta. 
 
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku VINPOCETINE COVEX 5 mg, než jste měl(a) 
Nejsou  známy  případy  předávkování.  V  případě  požití  nadměrné  dávky  léčiva  Vinpocetine 
Covex zkontaktujte svého lékaře nebo nejbližší pracoviště lékařské pohotovosti.  

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek VINPOCETINE COVEX 5 mg  

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
 

3/4 

 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
VINPOCETINE COVEX 5 mg je obvykle dobře snášen, někdy však může vyvolat nežádoucí 
účinky : 
  
Méně časté (mohou postihnout 1 z každých 1000 osob až 1 z každých 100 osob): bolesti hlavy, 
závratě, hypotenze.  
Vzácné (mohou postihnout 1 z každých 10 000 osob až 1 z každých 1000 osob): ztráta chuti, 
nespavost, úzkostné stavy, nervozita, ospalost, tachykardie, palpitace, návaly horkosti, žaludeční 
nevolnost,  nepříjemné  pocity  břicha,  žaludeční  nevolnost,  nepříjemné  pocity  břicha,  zvýšené 
pocení, kopřivka.  
Velmi vzácné (mohou postihnout 1 z každých 10 000): anémie, arytmie, stomatitida, 
dermatologická alergie. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. 
 
5. 

Jak přípravek VINPOCETINE COVEX 5 mg uchovávat 

 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek VINPOCETINE COVEX 5 mg obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je Vinpocetinum, 5 mg v 1 tabletě. 
-  Pomocnými látkami  jsou monohydrát laktosy, hyprolosa, magnesium-stearát, mastek. 

 

Jak přípravek VINPOCETINE COVEX 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Ploché kulaté bílé tablety, na jedné straně vyraženo logo Covex, S.A. a rýha  na druhé straně. 
Rýha není určena k rozlomení tablety. 

Velikost balení: 25 nebo 50 tablet.

 

 
 

Držitel rozhodnutí registraci 
COVEX, S.A. 
C/Acero 25, Polígono Industrial Sur 
28770 Colmenar Viejo 
Madrid. Španělsko 
tel: +34 91 845 02 00 

4/4 

 

fax: +34 91 845 02 08 
e-mail: info@covex.com 

 

Výrobce 
KERN PHARMA, S.L. 
C/Venus 72. Polígono Industrial Colón II 
08228 Terrassa 
Barcelona. Španělsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
25.7.2012 
 

 
 

Recenze

Recenze produktu VINPOCETINE COVEX 5 MG 25X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VINPOCETINE COVEX 5 MG 25X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám