Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 21149
Kód EAN: 5997001310373
Kód SÚKL: 31134
Vinblastin je indikován při Hodginově nemoci, nehodgkinských lymfomech, při chronické myeloidní leukemii rezistentní na jiné cytostatika a na radioterapii, při chronické lymfatické leukemii, Wilmsově tumoru a neuroblastomu, také při nádorech varlat a při Grawitzově nádoru. Přípravek může být podán dospělým, mladistvým a dětem všech věkových skupin.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
VINBLASTIN RICHTER 5 mg
prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
vinblastini sulfas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Vinblastin-Richter 5 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vinblastin-Richter 5 mg užívat
3. Jak se Vinblastin-Richter 5 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Vinblastin-Richter 5 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE VINBLASTIN-RICHTER 5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Vinblastin je rostlinný alkaloid, který brání růstu nádorových buněk.
Podává se jako součást cytostatické kombinační léčby různých nádorových změn, například zhoubného postižení krevního a lymfatického systému (Hodgkinovy choroby, nehodgkinských lymfomů) a nádorů varlat.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VINBLASTIN-RICHTER 5 MG UŽÍVAT
Neužívejte Vinblastin-Richter 5 mg
pokud jste alergický (přecitlivělý/á) vůči vinblastinu anebo vůči kterékoli složce přípravku
pokud máte nedostatečnou činnost kostní dřeně
při bakteriálních a virových infekcích
současně nebo následně po očkování vakcínou obsahující živé viry.
V těhotenství se cytotoxická léčba smí podat pouze tehdy, pokud ji lékař považuje za nezbytnou při zvážení všech očekávaných rizik. Během léčby se má používat některá z metod nehormonální kontracepce.
Kojení je nutné v průběhu léčby zabránit nebo se musí přerušit podávání léku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Vinblastin-Richter 5 mg je zapotřebí
v případě předchozí nebo současné myelosupresivní chemoterapie nebo ozařování
v případě leukopenie nebo trombocytopenie
v případě poškození jater
v případě pokročilého věku věku

V průběhu podávání je nutné pravidelně sledovat počet bílých krvinek.
Před vlastní aplikací přípravku je nutné pečlivě zajistit, aby jehla byla v žíle umístěna bezpečně; podání mimo žílu může vyvolat bolestivé místní reakce až nekrózu. Při paravenózním úniku přípravku do okolní tkáně je třeba injekci okamžitě zastavit a zbývající dávku podat do jiné žíly ; má se zato, že lokální injekce roztoku hyaluronidázy do místa úniku může zmírnit nepříznivé následky.
Pravidelné sledování hodnot kyseliny močové a dostatečný přívod tekutin jsou nezbytné pro předejití ledvinovému selhání, které vzniká při nerovnovážném metabolismu kyseliny močové.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vinblastin se může podávat v kombinaci s jinými cytostatickými látkami. Nicméně obojí, cytotoxická chemoterapie a ozařovaní, vedou k postižení kostní dřeně a tedy kombinovaná léčba může zhoršovat postižení krvetvorby. Vinblastin se nesmí podávat současně s látkami, o nichž je známo, že působí neurotoxicky, aby se předcházelo kumulativní toxicitě. Vinblastin snižuje hladiny současně podávaného fenytoinu, což snižuje práh pro křeče. Z toho důvodu je potřebné sledovat koncentraci fenytoinu v séru pokud se podává taková kombinace. V důsledku léčby vinblastinem se zvyšuje se koncentrace kyseliny močové v séru, a proto může dojít k poklesu účinnosti léků působících na vylučování této látky.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Vinblastin se smí podávat v průběhu těhotenství pouze tehdy, pokud se pečlivě zváží léčebný přínos a možné riziko. Léčba v těhotenství se podává jen v nezbytném případě. V ostatních se musí vyloučit zejména v prvních třech měsících těhotenství.
V průběhu kojení se musí léčba vinblastinem přerušit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou dostupné vhodné informace.

3. JAK SE VINBLASTIN-RICHTER 5 MG UŽÍVÁ
Vinblastin 5 mg se musí podávat přesně podle pokynů lékaře, v případě nejasností se poraďte s lékařem nebo nemocničním lékárníkem.
Dávka se stanovuje individuálně podle celkového stavu pacienta.
Dospělí
Úvodní dávkování: 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti (3,7 mg/m tělesného povrchu) jednou týdně. Dávkování se každý týden zvyšuje o 0,05 mg/kg (anebo o 1,8 až 1,9 mg/m2 ) až do maxima 0,5 mg/kg (anebo 18,5 mg/m2) anebo až do doby, kdy počet leukocytů klesl pod 3 000 buněk/mm3.
Udržovací dávkování: Buď se každých 7 až 14 dní podá dávka o 0,05 mg/kg nižší než byla nejvyšší dávka úvodního dávkování; anebo lze jednou anebo dvakrát měsíčně podat 10 mg. V tomto udržovacím dávkování se pokračuje, dokud nedojde k úpravě příznaků.
Děti
Úvodní dávkování: 2,5 mg/m2 tělesného povrchu jednou týdně; tato dávka se každý týden zvyšuje o 1,25 mg/ až do maximální týdenní dávky 7,5 mg/m2 anebo do doby, kdy počet leukocytů klesne pod 3 000 buněk/mm3.
Udržovací dávkování:
Každých 7 až 14 dní se podává dávka nižší o 1,25 mg/m než byla maximální dosažená dávka úvodní.
Léčivá látka v lahvičce se rozpustí plným množstvím rozpouštědla z přiložené ampule. Takto připravený roztok je třeba zředit podle potřeby 0,9% roztokem chloridu sodného a podat ve formě nitrožilní injekce. Roztok lze také přidat k 0,9% roztoku NaCl a podat ve formě nitrožilní infuze.
Jestliže došlo k užití více přípravku Vinblastin-Richter 5 mg
Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce, v souhlase s tímto v případě podání nadměrné dávky lze očekávat závažnější nežádoucí účinky.
Pokud máte další otázky týkající se podávání tohoto přípravku zeptejte se lékaře nebo nemocničního lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může i Vinblastin-Richter 5 mg způsobit nežádoucí účinky.
Nežádoucí účinky bývají závislé na dávkování a přechodné. Starší pacienti jsou vnímaví zejména k neurotoxickým nežádoucím účinkům.
Vzniku závažných a trvalých změn lze zabránit vhodným a časným rozpoznáním nežádoucích účinků.
Časté: leukopenie, alopecie, zácpa
Méně časté: zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi (hyperurikemie), urátová nefropatie (poškození ledvin), zánět sliznice dutiny ústní (stomatitida), snížení počtu krevních destiček, bolest svalů (myalgie), nevolnost a zvracení.
Vzácné: krvácení ze střeva nebo krvácení z již dříve přítomného vředu, neurotoxicita (závratě, dvojité vidění, bolest hlavy, malátnost, poruchy čití, slabost). Byla také zaznamenána porucha hormonální regulace močení
5. JAK VINBLASTIN-RICHTER 5 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Vinblastin-Richter 5 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě 2-8°C lahvičku v krabičce aby byl přípravek chráněn světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Vinblastin-Richter 5 mg obsahuje
Léčivá látka je: vinblastini sulfas 5 mg v jedné lahvičce.
Pomocné látky jsou: chlorid sodný a voda na injekci.
Jak Vinblastin-Richter 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Prášek a rozpouštědlo pro přípravu injekčního roztoku
Balení: 1 nebo10 lahviček a 1 nebo10 ampulí s rozpouštědlem po 5ml.
Jedna lahvička obsahuje 5 mg vinblastini sulfas.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Gedeon Richter Plc.,
Gyömrői út 19-21,
H-1103 Budapešť,
Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
31.12. 2008

Recenze

Recenze produktu VINBLASTIN-RICHTER 5MG INJ SIC 10X5MG+SOLV

Diskuze

Diskuze k produktu VINBLASTIN-RICHTER 5MG INJ SIC 10X5MG+SOLV

Přidat nový příspěvek do diskuze