Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TOV
Kód výrobku: 24326
Kód EAN:
Kód SÚKL: 17073
Držitel rozhodnutí: TOV
Přípravek Vigil je indikovaný pro léčbu nadměrné denní spavosti spojené s chronickými patologickými stavy, jakými jsou: - narkolepsie (záchvaty nepotlačitelného spánku krátkého trvání, často uprostřed soustředěné činnosti); - syndrom obstrukční spánkové apnoe/hypopnoe (OSAHS); - středně těžká až těžká porucha rytmu spánek-bdění při směnném provozu (SWSD). Přípravek Vigil léčí příznaky nadměrné ospalosti spojené s výše uvedenými onemocněními. Přípravek Vigil užívají pacienti až po zajištění všech ostatních opatření je-li léčba přípravkem Vigil nezbytná.

Příbalový leták

1Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls141430/2011
a příloha k sp. zn. sukls112759/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Vigil
tablety
(Modafinilum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás objeví jakékoli nežádoucí účinky, kterých se budete obávat, poraďte se se svým
lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Vigil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vigil užívat
3. Jak seVigil užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Vigil uchovávat
6. Další informace
1. CO JE VIGIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou v tabletách je modafinil.
Modafinil je určen k podávání dospělým. Pomáhá udržet bdělost u pacientů, kteří trpí narkolepsií.
Narkolepsie je onemocnění, které způsobuje nadměrnou spavost během dne a sklon k náhlému usnutí
v nevhodných situacích (záchvaty spánku). Modafinil může Vaši narkolepsii zlepšit a snížit
pravděpodobnost, že u Vás bude docházet k záchvatům spánku, ale existují i další možnosti, jak
můžete svůj stav zlepšit, o kterých Vás bude informovat lékař.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VIGIL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Vigil, jestliže
- Jste alergický/á (přecitlivělý/á) na modafinil nebo kteroukoli další složku těchto tablet (viz
bod 6 Co přípravek Vigil obsahuje).
- Máte nepravidelný srdeční rytmus.
- Máte středně až velmi vysoký krevní tlak (hypertenze), který není léčbou dostatečně
upraven.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Vigil je zapotřebí
- Jestliže máte jakékoli potíže se srdcem nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař bude potřebovat
v průběhu léčby přípravkem Vigil tato onemocnění pravidelně kontrolovat.
- Jestliže jste někdy trpěl/a depresí, špatnou náladou, úzkostí, psychózou (ztráta kontaktu s
realitou) nebo mánii (nadměrné nadšení nebo pocit extrémního štěstí) nebo bipolární
poruchou, neboť Vigil může Vaše onemocnění zhoršit.
- Jestliže máte potíže s ledvinami nebo játry (neboť budete muset užívat nižší dávku).
- Jste někdy měl/a problémy s alkoholem nebo drogami.
2Tento léčivý přípravek není určen pro děti mladší 18 let.
Další okolnosti, o kterých byste si měl/a promluvit se svým lékařem nebo lékárníkem
Někteří lidé, kteří užívali tento léčivý přípravek, hlásili výskyt sebevražedných nebo
agresivních myšlenek či sebevražedného chování. Okamžitě informujte svého lékaře,
pokud si všimnete, že upadáte do deprese, cítíte v sobě agresivitu nebo nesnášenlivost
k jiným lidem nebo že se u Vás objevily sebevražedné myšlenky nebo pozorujete jiné
změny ve svém chování (viz bod 4). Zkuste zvážit, zda byste nemohl/a požádat člena rodiny
nebo blízkého přítele(přítelkyni), aby Vám pomohli všímat si příznaků deprese nebo změn ve
Vašem chování.
Tento léčivý přípravek může po dlouhodobém užívání vést k rozvoji závislosti na něm.
Pokud jej musíte užívat dlouhodobě, bude Váš lékař pravidelně kontrolovat, že je pro Vás i
nadále tím nejlepším léčivým přípravkem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Vigil a některé
další léčivé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat a může být třeba, aby Váš lékař upravil dávky,
které užíváte. Je to zvlášť důležité, pokud užíváte kterýkoli
z následujících léčivých přípravků současně s přípravkem Vigil:
Hormonální antikoncepci (včetně antikoncepčních tablet, implantátů, nitroděložních tělísek
(IUD) a náplastí). Bude třeba, abyste po dobu užívání přípravku Vigil a dva měsíce po jeho
vysazení zvážila použití jiné metody antikoncepce, neboť Vigil snižuje účinnost hormonální
antikoncepce.
Omeprazol [k léčbě pálení žáhy (refluxu/zpětného toku části žaludečního obsahu do jícnu),
zažívacích potíží nebo vředů]
Antivirotika k léčbě infekce HIV (inhibitory proteázy, např. indinavir nebo ritonavir).
Cyclosporin (používá se k prevenci odmítnutí orgánového transplantátu nebo k léčbě artritidy
nebo lupénky)
Léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie (např. karbamazepin, fenobarbital nebo
fenytoin).
Léčivé přípravky používané k léčbě deprese (např. amitriptylin, citalopram nebo fluoxetin)
nebo úzkosti (např. diazepam).
Léčivé přípravky používané k ředění krve (např. warfarin). V průběhu léčby Vám bude lékař
kontrolovat dobu srážení krve (srážlivost).
Blokátory kalciových kanálů nebo betablokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo
potíží se srdcem (např. amlodipin, verapamil nebo propranolol).
Léčivé přípravky nazývané statiny, užívané ke snížení hladiny cholesterolu (např. atorvastatin
nebo simvastatin).
Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná (nebo se domníváte, že byste mohla být), plánujete otěhotnět nebo kojíte, neužívejte
Vigil. Není známo, zda tento léčivý přípravek nemůže poškodit Vaše nenarozené dítě.
Poraďte se se svým lékařem o antikoncepčních metodách, které pro Vás budou po dobu užívání
přípravku Vigil (a dva měsíce po jeho vysazení) vhodné, nebo pokud máte jakékoli jiné obavy.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
3Přípravek Vigil může způsobovat rozostřené vidění nebo závratě až u 1 z 10 lidí. Pokud se u Vás tyto
účinky projeví, nebo pokud zjistíte, že při užívání tohoto léčivého přípravku se stále cítíte velmi
ospalý/á, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Vigil
Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na
svého lékaře.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK VIGIL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Vigil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou.
Dospělí
Obvyklá dávka je 200 mg denně. Tato dávka může být užita jednou denně (ráno) nebo rozdělena do
dvou dávek denně (100 mg ráno a 100 mg v poledne).
V některých případech se Váš lékař může rozhodnout zvýšit Vaši denní dávku až na 400 mg.
Starší pacienti (nad 65 let)
Obvyklá dávka je 100 mg denně.
Lékař tuto dávku zvýší (až do maximální dávky 400 mg denně) pouze v případě, že nemáte žádné
potíže s játry nebo ledvinami.
Dospělí se závažnými poruchami funkce ledvin nebo jater
Obvyklá dávka je 100 mg denně.
Lékař bude Vaši léčbu pravidelně přehodnocovat, aby se ujistil/a, že je pro Vás vhodná.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vigil, než jste měl(a)
Pokud jste užil/a příliš mnoho tablet, můžete pociťovat nevolnost, cítit se neklidný/á,
dezorientovaný/á, zmatený/á nebo pozitivně rozrušený/á (nadšený/á). Rovněž můžete mít problémy se
spaním, průjem, halucinace (pociťovat věci, které nejsou skutečné), bolest na hrudi, změnu v rychlosti
tlukotu Vašeho srdce (tepové frekvence) nebo u Vás může dojít ke zvýšení krevního tlaku.
Kontaktujte nejbližší nemocniční pohotovost nebo okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka.
Tuto příbalovou informaci a všechny zbývající tablety vezměte s sebou.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vigil
Pokud zapomenete léčivý přípravek užít, užijte další dávku v obvyklou dobu, nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
44. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Vigil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Tento léčivý přípravek přestaňte užívat a okamžitě informujte svého lékaře pokud:
Náhle se u Vás objeví dušnost nebo sípavé dýchání nebo Vám začne otékat obličej, ústa
nebo hrdlo.
Všimnete si kožní vyrážky nebo svědění, obzvlášť pokud je postiženo celé Vaše tělo. Závažné
vyrážky mohou způsobit vznik puchýřů nebo odlupování kůže, afty v ústech, vřídky v očích, nose
nebo na genitáliích. Můžete mít také vysokou teplotu (horečku) nebo změněné výsledky krevních
testů.
Pociťujete jakoukoli změnu svého psychického zdraví nebo celkového stavu. Tyto příznaky
mohou zahrnovat:
o změny nálady nebo změny myšlení,
o agresivitu nebo nesnášenlivost,
o zapomnětlivost nebo zmatenost,
o pocit extrémního štěstí,
o nadměrné vzrušení nebo hyperaktivitu,
o úzkost nebo nervozitu,
o depresi, myšlenky na sebevraždu nebo sebevražedné chování,
o neklid nebo psychózu (ztráta kontaktu s realitou, která může zahrnovat halucinace nebo
pociťování věcí, které nejsou skutečné), pocit, že jste mimo realitu nebo pocit otupělosti,
nebo poruchy osobnosti.
Mezi další nežádoucí účinky patří:
Velmi časté nežádoucí účinky (postihující více než 1 pacienta z 10):
Bolest hlavy
Časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 z 10 lidí):
Závrať
Ospalost, extrémní únava nebo potíže se spaním (nespavost)
Uvědomění si tlukotu vlastního srdce (pocit bušení srdce), který může být rychlejší než
obvykle.
Bolest na hrudi
Návaly horka.
Sucho v ústech.
Ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení, bolesti břicha, zažívací potíže, průjem nebo zácpa.
Slabost.
Znecitlivění nebo brnění rukou a chodidel (mravenčení).
Rozostřené vidění.
Změněné výsledky vyšetření krve, které ukazuje, jak pracují Vaše játra (zvýšené hladiny
jaterních enzymů).
Méně časté nežádoucí účinky (postihující méně než 1 ze 100 lidí):
Bolest zad, bolest šíje, bolest svalů, svalová slabost, křeče dolních končetin, bolesti kloubů,
záškuby nebo třes.
Závrať (pocit otáčení).
Problémy s plynulým pohybem svalů nebo jiné pohybové problémy, svalové napětí,
problémy s koordinací.
5 Příznaky senné rýmy včetně svědění/řídkého výtoku z nosu nebo slzení očí.
Zhoršení kašle, astma nebo dušnost
Kožní vyrážka, akné nebo svědění kůže.
Pocení
Změny krevního tlaku (vysoký nebo nízký), abnormální křivka srdeční funkce (EKG) a
nepravidelný nebo neobvykle pomalý tep.
Problémy s polykáním, otok jazyka nebo afty.
Nadměrná plynatost, pálení žáhy (reflux-zpětný tok žaludečních šťáv do jícnu), zvýšená
chuť k jídlu, změny hmotnosti, žízeň nebo změny chuti.
Zvracení
Migréna.
Problémy s řečí.
Diabetes (cukrovka) se zvýšenými hladinami cukru v krvi.
Vysoké hladiny cholesterolu v krvi.
Otok rukou a chodidel.
Poruchy spánku a abnormální sny.
Ztráta chuti na sex.
Krvácení z nosu, bolest v krku nebo zanícené nosní cesty (sinusitida).
Poruchy vidění nebo suché oči.
Změny moči nebo častější močení.
Poruchy menstruace.
Změny ve výsledcích vyšetření krve, prokazující změnu počtu bílých krvinek.
Pokud Vás kterýkoli z nežádoucích účinků začne obtěžovat, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které zde nejsou uvedeny, prosím, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře.
5. JAK LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK VIGIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Tento léčivý přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a vnějším obalu
za EXP nebo Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Vigil obsahuje
Léčivá látka:
Jedna tableta obsahuje 100 mg Modafinilum. Pomocné látky:
Monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa, povidon40, sodná sůl
kroskarmelosy, magnesium-stearát.
Jak přípravek Vigil vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé až téměř bílé tablety (tvaru tobolky) o rozměrech 13 x 6 mm, z jedné strany označené 100.
6Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci
Chiesi CZ s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Chiesi Pharmaceuticals GmbH , Vídeň, Rakousko
Laboratoires Macors, Auxerre, Francie
Cephalon France, Maisons-Alfort, Francie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: MODASOMIL
Německo, Slovensko: VIGIL
Kypr, Dánsko, Francie, Řecko, Island, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko,
Švédsko: MODIODAL
Belgie, Irsko, Itálie, Luxembursko, Spojené Království: PROVIGIL
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.1.2012

Recenze

Recenze produktu VIGIL 90X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VIGIL 90X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze