Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

VICKS SYMPTOMED FORTE CITRÓN 5 Prášek pro roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 253869
Vicks SymptoMed Forte Horký nápoj - Síla a účinek proti horečce, bolesti a ucpanému nosu.

Více informací

82

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Vicks SymptoMed Forte Horký nápoj - Síla a účinek proti horečce, bolesti a ucpanému nosu.

Informace o produktu

Výrobce: WRAFTON LABORATORIES LTD, WRAFTON, BRAUNTON, DEVON
Značka: VICKS
Kód výrobku: 253869
Kód EAN: 5013965927522
Kód SÚKL: 129931
Držitel rozhodnutí: WRAFTON LABORATORIES LTD, WRAFTON, BRAUNTON, DEVON

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls146454/2014 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Vicks SymptoMed Forte citrón 1000 mg/12,2 mg prášek pro perorální roztok v sáčku 

Paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 3 dnů v případě horečky, nebo do 5 dnů u bolesti, 
nebo  se  dokonce  zhoršují,  obraťte  se  na  svého  lékaře.  Bez  porady  s  lékařem  neužívejte 
přípravek déle než 7 dní. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Vicks SymptoMed Forte citrón a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vicks SymptoMed Forte citrón užívat 

3. 

Jak se přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Vicks SymptoMed Forte citrón a k čemu se používá 

 
Vicks  SymptoMed  Forte  citrón  ulevuje  od  příznaků  nachlazení  a  chřipky,  jako  jsou  bolest  hlavy, 
celkové bolesti, bolesti v krku, ucpaný nos a horečka. Obsahuje dvě léčivé látky: 
• 

paracetamol s účinkem proti bolesti (analgetikum) a horečce (antipyretikum). 

• 

fenylefrin (nosní dekongescens) redukující otok nosní sliznice a uvolňující tak ucpaný nos. 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vicks SymptoMed Forte citrón užívat 

 
Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón, pokud: 
• 

jste alergický(á) na paracetamol, fenylefrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

• 

máte závažné onemocnění srdce. 

• 

máte zvýšený krevní tlak (hypertenzi). 

• 

máte závažné onemocnění jater. 

• 

máte onemocnění ledvin nebo potíže s ledvinami. 

• 

máte výrazně zvýšenou funkci štítné žlázy (hypertyreózu). 

• 

máte glaukom s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak tzv. zelený zákal). 

 

• 

současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy – (iMAO), nebo jste je užíval(a) v posledních 
dvou týdnech. 

• 

užíváte další léky, které snižují otok sliznice dýchacích cest při nachlazení a chřipce. 

 
Upozornění a opatření 
Upozornění: Obsahuje paracetamol. Neužívejte jiné další léky s obsahem paracetamolu. 
Ve  všech  případech  podezření  na  předávkování  ihned  vyhledejte  lékaře,  i  když  se  cítíte  dobře,  z 
důvodu rizika z prodlení a vážného poškození jater. 
 
Před užitím přípravku Vicks SymptoMed Forte citrón se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 
pokud: 
• 

máte poruchu funkce jater 

• 

máte zvýšenou činnost štítné žlázy 

• 

jste muž a máte zvětšenou prostatu, protože se u Vás mohou zhoršit potíže s močením 

• 

máte cukrovku, nebo poruchu oběhového systému (včetně Raynaudova syndromu) 

• 

trpíte poruchou výživy (máte velmi nízkou tělesnou hmotnost) 

• 

trpíte deficitem glukózo - 6 - fosfát dehydrogenázy (genetická porucha) 

• 

máte feochromocytom (neuroendokrinní nádor dřeně nadledvin) 

• 

máte astma a jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou, protože přecitlivělý(á) můžete 
být i na paracetamol 

• 

jste-li těhotná nebo kojíte 

 
Děti a dospívající 
Nepodávejte Vicks SymptoMed Forte citrón dětem a mladistvým do 16 let. 
 
Další léčivé přípravky a Vicks SymptoMed Forte citrón 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Před užitím přípravku Vicks SymptoMed Forte citrón informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud 
užíváte: 
• 

léky obsahující paracetamol nebo jiné léky na chřipku a nachlazení, nebo léky proti ucpanému 
nosu. Pokud tyto léky užíváte, neužívejte Vicks SymptoMed Forte citrón. 

• 

inhibitory monoaminooxidázy (iMAO) používané při léčbě depresí nebo Parkinsonovy 
nemoci. Neužívejte Vicks SymptoMed Forte citrón, ani pokud jste užíval(a) inhibitory MAO v 
posledních 14 dnech. 

• 

tricyklická antidepresiva k léčbě deprese, jako amitriptylin nebo imipramin. 

• 

léky na snížení vysokého krevního tlaku (antihypertenziva) včetně beta blokátorů, léky 
upravující srdeční činnost nebo abnormální srdeční rytmus (digoxin, lanoxin, digitoxin). 

• 

léky tlumící pocity na zvracení nebo zvracení (jako metoklopramid nebo domperidon). 

• 

léky snižující srážlivost krve (antikoagulancia) jako warfarin, nebo ostatní kumariny. 

• 

léky snižující zvýšenou hladinu cholesterolu (jako cholestyramin). 

• 

sedativa (barbituráty). 

• 

přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou. 

• 

chloramfenikol (antibiotikum). 

• 

probenecid nebo AZT (zidovudin). 

 
 

 

Vicks SymptoMed Forte citrón s jídlem a pitím 
Nepožívejte přípravek s alkoholickými nápoji. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
V těhotenství a v období kojení se užívání přípravku Vicks SymptoMed Forte citrón nedoporučuje. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Vicks SymptoMed Forte citrón obsahuje: 
Aspartam (E951)
, zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. 
Sacharózu: pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka je: 
Dospělí:
 1 sáček každých 4-6 hodin dle potřeby. 
Dospívající (nad 16 let): 1 sáček každých 6 hodin dle potřeby. 
Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin. 
 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Nepodávejte dětem a dospívajícím mladším 16 let, s výjimkou doporučení Vašeho lékaře. 
 
Způsob podání: 
Tento léčivý přípravek je prášek, jehož rozpuštěním ve vodě získáme horký nápoj. 
Vysypte obsah jednoho sáčku do hrnku a přelijte horkou, nikoliv však vařící vodou (přibližně 250 ml). 
Nechte ochladit na teplotu vhodnou pro pití nápoje. 
 
Délka trvání léčby: 
Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 3 dnů v případě horečky, nebo do 5 dnů u bolesti, nebo se 
dokonce zhoršují, obraťte se na svého lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 
dní. 
 
Pokud jste užil(a) více přípravku
 Vicks SymptoMed Forte citrón, než jste měl(a): 
Ihned  vyhledejte  lékaře,  užijete-li  náhodně  více  přípravku  než  jste  měl(a),  i  když  se  cítíte  dobře,  z 
důvodu rizika z prodlení a vážného poškození jater. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
 
 
 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Pokud zpozorujete během užívání jakékoliv následující nežádoucí účinky nebo 
neobvyklé příznaky, přestaňte přípravek okamžitě užívat. 
 

Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů 
Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů 
Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 
Vzácné: mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů 
Velmi vzácné: mohou postihovat až 1 z 10000 pacientů 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit 
 
Fenylefrin  může  vzácně  způsobit  zrychlení  srdečního  rytmu,  bušení  srdce  (palpitace),  zvýšení 
krevního tlaku s bolestí hlavy a zvracením. 
Fenylefrin může vzácně také způsobit potíže se spánkem (nespavost), nervozitu, třes (tremor), úzkost, 
neklid, zmatenost, podrážděnost, bolest hlavy nebo závrať. 
 
Ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení  jsou u fenylefrinu časté. 
Při  užívání  paracetamolu  byly  hlášeny  některé  poruchy  krvinek,  jsou  ale  velmi  vzácné.  Pokud  se 
vyskytnou, projevují se zvýšenou tvorbou modřin nebo infekcemi s bolestí v krku. 
Vzácně  se  mohou  vyskytnout  alergické  reakce  (jako  vyrážka  nebo  puchýřky)  Byly  hlášeny  velmi 
vzácné  případy  závažných  kožních  reakcí.  Vzácně  se  mohou  vyskytnout  závažné  alergické  reakce 
(anafylaktický šok), dušnost nebo dýchací potíže. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

   
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku nebo krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón obsahuje 

Léčivými látkami jsou paracetamol (paracetamolum) a fenylefrin-hydrochlorid (phenylephrini 
hydrochloridum).  Jeden  sáček  obsahuje  1000  mg  paracetamolu  a  12,2  mg  fenylefrin-
hydrochloridu (odpovídající 10 mg fenylefrinu). 

Pomocnými  látkami  jsou:  sacharóza,  dihydrát  natrium-citrátu,  kyselina  citronová,  kyselina 
askorbová,  draselná  sůl  acesulfamu  (E950),  aspartam  (E951),  chinolinová  žluť,  citronové 
aroma 

(citronová  silice,  citral,  citronellol,  linalol,  čerstvé  citroníkové  oplodí,  maltodextrin, 

sacharóza,  modifikovaný  škrob,  arabská  klovatina,  butylovaný  hydroxyanisol,  triacetin, 
tokoferol) 
citronová šťáva (citral, maltodextrin, modifikovaný škrob, oxid křemičitý).

 

 
Jak přípravek Vicks SymptoMed Forte citrón vypadá a co obsahuje toto balení 
Vicks SymptoMed Forte citrón je žlutý prášek pro perorální roztok, který je zabalený v laminovaných 
sáčcích v papírové krabičce. 
Přípravek je dostupný v krabičkách po 5 nebo 10 sáčcích. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Procter & Gamble GmbH, 
Sulzbacher Str. 40-50, 
D-65824 Schwalbach am Taunus, Německo 
 
Výrobce: 
Wrafton Laboratories Limited 
Braunton, 
Devon, 
EX33 2 DL 
Velká Británie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 7. 2017
 

Recenze

Recenze produktu VICKS SYMPTOMED FORTE CITRÓN 5 Prášek pro roztok

Diskuze

Diskuze k produktu VICKS SYMPTOMED FORTE CITRÓN 5 Prášek pro roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám