Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 71252
Kód EAN:
Kód SÚKL: 6000
Užívá se k léčbě nebo zmírnění následků oběhových poruch v oblasti mozku. K ovlivnění psychických a neurologických projevů při poruchách prokrvení mozkové tkáně, k léčbě určitých očních a ušních onemocnění, které jsou na podkladě cévních poruch nebo k omezení jejich příznaků.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls77100/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VICEBROL
5 mg
tablety
Vinpocetinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je VICEBROL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VICEBROL užívat
3. Jak se VICEBROL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak VICEBROL uchovávat
6. Další informace


1. CO JE VICEBROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

VICEBROL je psychostimulans, nootropikum, vazodilatans.
Užívá se k léčbě nebo zmírnění následků oběhových poruch v oblasti mozku. K ovlivnění psychických
a neurologických projevů při poruchách prokrvení mozkové tkáně, k léčbě určitých očních a ušních
onemocnění, které jsou na podkladě cévních poruch nebo k omezení jejich příznaků.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VICEBROL UŽÍVAT

Neužívejte VICEBROL
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na vinpocetin nebo na kteroukoli další složku přípravku.
- jestliže jste těhotná nebo kojíte.
- u dětí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku VICEBROL je zapotřebí
- Před zahájením léčby přípravkem VICEBROL upozorněte lékaře, pokud máte jakékoliv
onemocnění (zejména srdeční nebo změny na EKG).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku VICEBROL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Jestli Vám další lékař bude předepisovat nebo
2/3
doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte VICEBROL. Než začnete současně s
užíváním přípravku VICEBROL užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se svým ošetřujícím
lékařem.

I když nebyly doposud popsány významné interakce přípravku VICEBROL s jinými léky,
předpokládá se, že může zesílit účinky léčiv, která rozšiřují cévy nebo snižují krevní tlak.

Užívání VICEBROL s jídlem a pitím
Tablety se užívají vždy po jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

VICEBROL se v těhotenství a v období kojení nepodává.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek by mohl zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou
pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů,
práci ve výškách a pod.). Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě souhlasu lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku VICEBROL
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými poruchami intolerance galaktosy, Lapp-
laktázové deficience nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by neměli užívat tento přípravek
(VICEBROL obsahuje 100,30 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě).


3. JAK SE VICEBROL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek VICEBROL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčil jinak, užívá se v uvedených indikacích třikrát denně 5 - 10 mg ( 1-2 tablety
přípravku VICEBROL). Tablety se užívají vždy po jídle. Užívání přípravku VICEBROL bývá často
velmi dlouhodobé a trvání léčby vždy určuje lékař.

Úprava dávky u pacientů s jaterním nebo ledvinovým postižením není nutná.

Použití u dětí
VICEBROL není určen pro podávání dětem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku VICEBROL, než jste měl(a)
Předávkování dosud nebylo popsáno. Projevilo by se nejspíše slabostí a závratí, která se zmírní vleže s
nohama podloženýma do výšky.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít VICEBROL
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat VICEBROL
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

3/3
Podobně jako všechny léky, může mít i VICEBROL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Méně často se objeví nevolnost, sucho v ústech, břišní nevolnost, pocit horka, pokles krevního tlaku,
abnormální rychlost sedimentace červených krvinek, bolest hlavy, závrať, somnolence (lehčí porucha
vědomí se sníženou bdělostí), euforická nálada a hypotenze (nízký tlak).

Vzácně v souvislosti s léčbou VICEBROLem se může objevit: trombocytopenie (nedostatek krevních
destiček), anemie (chudokrevnost), arytmie (pomalá, rychlá nebo nepravidelná srdeční frekvence),
palpitace (bušení srdce), dyspepsie (trávicí obtíže), bolest břicha, zácpa, průjem, zvracení, astenie
(tělesná slabost), zvýšení krevního tlaku, pokles hladiny glukózy v krvi, zvýšené hodnoty močoviny
v krvi, anorexie (nechutenství), hyphéma (krev v přední oční komoře před duhovkou), porucha chuti,
psychomotorická hyperaktivita, porucha spánku, nespavost, agitovanost, neklid, svědění, zvýšené
pocení, kopřivka, vyrážka, erytém (červené zbarvení kůže), hypertenze (vysoký tlak), zčervenání,
zvýšení jaterních enzymů (ALT, AST).


5. JAK VICEBROL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn
před světlem a vlhkostí.

VICEBROL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co VICEBROL obsahuje

- Léčivou látkou je vinpocetinum 5 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, předbobtnalý škrob a
monohydrát laktosy.

Jak VICEBROL vypadá a co obsahuje toto balení
VICEBROL jsou bílé, kulaté, oboustranně vypouklé tablety.
Velikost balení : 50 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BIOFARM Sp. z o.o., Poznaň, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
26.9.2012

Recenze

Recenze produktu VICEBROL 50X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VICEBROL 50X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze