Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

VESICARE 10 MG 100X10MG Potahované tablety - recenze

Kód výrobku: 33029

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VESICARE 10 MG 100X10MG Potahované tablety

1/6

Sp.zn. sukls74928/2013
a sp. zn. sukls38116/2013

Příbalová informace : informace pro uživatele

Vesicare 5 mg
Vesicare 10 mg
potahované tablety

solifenacini succinas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Vesicare a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost než začnete Vesicare užívat
3. Jak se Vesicare užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Vesicare uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Vesicare a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Vesicare patří do skupiny tzv. anticholinergik. Tato léčiva snižují zvýšenou
aktivitu močového měchýře. V důsledku toho vydržíte déle, aniž byste musel(a) jít na toaletu, a
množství moče, které je váš měchýř schopen pojmout, se zvyšuje.

Vesicare se používá k léčbě příznaků onemocnění zvaného hyperaktivní močový měchýř. Mezi tyto
příznaky patří: intenzivní, náhlá nutnost močení bez předchozího varování, velmi časté močení nebo
případy pomočení, když se nemůžete dostat včas na toaletu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vesicare užívat

Neužívejte Vesicare
- pokud se nejste schopni vymočit nebo zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moče)
- pokud trpíte závažným onemocněním žaludku nebo střev (včetně toxického megakolon,
komplikace související s ulcerativní kolitidou)
2/6
- pokud trpíte onemocněním zvaným myasthenia gravis, které může způsobit výraznou
slabost některých svalů
- pokud trpíte zvýšeným nitroočním tlakem s postupným zhoršováním zraku (glaukom)
- jestliže jste alergický(á) na léčivou látku solifenacin nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)
- pokud podstupujete dialýzu ledvin
- pokud trpíte závažnou chorobou jater
- pokud trpíte závažnou chorobou ledvin nebo středně závažnou chorobou jater a zároveň
užíváte léky, které mohou zpomalovat odstraňování přípravku Vesicare z organismu (např.
ketokonazol). Lékař nebo lékárník Vás bude informovat, pokud je to Váš případ.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře,
než začnete Vesicare užívat.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Vesicare se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
- pokud máte problémy s vyprázdněním močového měchýře (obstrukce měchýře) nebo obtíže
s močením (např. slabý proud moče). V takovém případě se značně zvyšuje riziko
hromadění moče v měchýři (retence moče).
- pokud máte nějakou překážku (obstrukci) v trávicím traktu (zácpa).
- pokud je u Vás riziko snížení aktivity trávicího traktu (pohyby žaludku a střev). Lékař Vás
v takovém případě upozorní.
- pokud trpíte závažnou chorobou ledvin.
- pokud trpíte středně závažnou chorobou jater
- pokud trpíte brániční kýlou nebo pálením žáhy.
- pokud trpíte nervovým postižením (vegetativního nervstva).

Děti a dospívající
Vesicare není určen pro podávání dětem a dospívajícím do 18 let.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře,
než začnete Vesicare užívat.


Váš lékař před zahájením léčby přípravkem Vesicare posoudí jiné možné příčiny častého močení,
např. srdeční selhání (neschopnost srdce pumpovat krev v přiměřeném množství) nebo onemocnění
ledvin. Pokud máte infekci močových cest, Váš lékař Vám předepíše antibiotikum (lék proti
bakteriální infekci).

Další léčivé přípravky a Vesicare
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Je zvláště důležité Vašeho lékaře informovat, pokud užíváte:
- jiné anticholinergní přípravky; účinky, včetně nežádoucích, obou léčiv se mohou sčítat
- cholinergní přípravky, které snižují účinek přípravku Vesicare
- léky stimulující pohyby trávicího traktu jako metoklopramid nebo cisaprid. Vesicare může
jejich účinek snižovat.
- přípravky, které snižují vylučování přípravku Vesicare z těla jako např. ketokonazol, ritonavir,
nelfinavir, itrakonazol, verapamil a diltiazem.
3/6
- léky, které urychlují vylučování přípravku Vesicare z těla, jako např. rifampicin, fenytoin a
karbamazepin.
- léčiva jako např. bisfosfonáty, které mohou způsobit nebo zhoršit zánět jícnu (ezofagitidu).

Přípravek Vesicare s jídlem a pitím
Vesicare můžete užívat spolu s jídlem nebo bez něj, jak Vám to vyhovuje.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná, neměla byste Vesicare užívat, pokud to není bezpodmínečně nutné.
Neužívejte Vesicare, pokud kojíte, protože Vesicare může přecházet do mléka.

Než začnete tento přípravek užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vesicare může způsobit rozmazané vidění a někdy spavost a únavu. Pokud se u Vás projevují tyto
nežádoucí účinky, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Vesicare obsahuje laktosu. Pokud víte od svého lékaře, že trpíte některými vzácnými dědičnými
poruchami - nesnášenlivostí galaktosy, tzv. vrozeným deficitem laktázy nebo poruchou vstřebávání
glukosy a galaktosy, neužívejte tento přípravek.


3. Jak se Vesicare užívá

Pokyny pro správné užívání
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vesicare se užívá ústy a zapíjí se tekutinou. Přípravek můžete užívat spolu s jídlem nebo bez něj, jak
Vám to vyhovuje. Tablety nedrťte.

Doporučená dávka je 5 mg jednou denně, pokud Vám Váš lékař nedoporučil 10 mg jednou denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vesicare než jste měl(a):
Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet nebo ho užilo nedopatřením dítě, okamžitě se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Předávkování se může projevit bolestmi hlavy, suchem v ústech, závratěmi, ospalostí, rozmazaným
viděním, halucinacemi, výrazným vzrušením, křečemi, potížemi s dýcháním (dechová
nedostatečnost), zrychlenou srdeční frekvencí (tachykardie), retencí moče a rozšířením zornic
(mydriáza).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Vesicare:
Pokud jste si zapomněl(a) vzít Vesicare v obvyklou dobu, užijte ji co nejdříve, ale ne pokud už je čas
na další dávku. Neužívejte více než jednu dávku denně. Pokud jste na pochybách, vždy se poraďte
s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste přestal(a) užívat Vesicare:
4/6
Pokud přestanete Vesicare užívat, Vaše příznaky zvýšené aktivity močového měchýře se mohou
vrátit nebo zhoršit. Než léčbu přerušíte, poraďte se vždy se svým lékařem.

Pokud máte nějaké další dotazy k užívání tohoto přípravku, obraťte se na lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytl alergický záchvat nebo závažné kožní reakce (jako tvorba puchýřků nebo
olupování kůže), musíte okamžitě informovat lékaře nebo lékárníka.

U pacientů, kteří užívají solifenacin-sukcinát (Vesicare) byl hlášen výskyt angioedému (kožní
alergie, která způsobuje otoky tkáně těsně pod povrchem kůže), s blokováním dýchacích cest
(obtíže s dýcháním). Pokud dojde k výskytu angioedému, podávání solifenacin-sukcinátu
(přípravku Vesicare) má být okamžitě ukončeno a má být zavedena příslušná léčba a/nebo jiná
opatření.


Vesicare může způsobit následující další nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):
sucho v ústech

Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 osob):
rozmazané vidění
zácpa, nevolnost, trávicí obtíže jako pocit plnosti, bolest břicha, říhání, pálení žáhy
(dyspepsie), žaludeční potíže.

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 osob)
infekce močových cest, zánět močového měchýře
spavost
změny chuťového vnímání (dysgeusie)
suché, podrážděné oči
sucho v nose
žaludeční obsah proniká zpět do jícnu (gastro-ezofageální reflux)
sucho v krku
suchá kůže
obtížné močení
únava
otoky dolních končetin

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1000 osob):
hromadění tmelovité nebo tvrdé stolice v tlustém střevě (fekální impakce)
hromadění moče v měchýři kvůli obtížnému vyprazdňování (retence moče)
závrať, bolesti hlavy
5/6
zvracení
svědění, vyrážka

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 10000 osob):
halucinace
zmatenost
kožní alergie

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)
snížená chuť k jídlu, vysoký obsah draslíku v krvi, který může způsobit nepravidelný srdeční
rytmus
zvýšený nitrooční tlak
změny v elektrické aktivitě srdce (EKG), nepravidelná srdeční činnost, pocit bušení srdce,
rychlejší bušení srdce
poruchy hlasu
poruchy jater
ochablost svalů
poruchy ledvin

4.3 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Vesicare uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Po prvním otevření lahvičky lze
tablety uchovávat po dobu 6 měsíců. Lahvičku důkladně zavírejte.

6. Obsah balení a další informace

Co Vesicare osahuje
- Léčivou látkou je solifenacini succinas v množství 5 mg nebo 10 mg.
- Pomocné látky jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, hypromelosa (E 464), magnesium-
stearát, makrogol 8000, mastek, oxid titaničitý (E 171), oxid železitý (E 172).


Jak Vesicare vypadá a co obsahuje toto balení
6/6
Vesicare 5 mg jsou kulaté světle žluté potahované tablety s vyznačeným logem společnosti a kódem
150 na téže straně.
Vesicare 10 mg jsou kulaté světle růžové potahované tablety s vyznačeným logem společnosti a
kódem 151 na téže straně.
Vesicare tablety jsou dodávány v blistrech ve velikostech balení 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100
nebo 200 tablet a v HDPE lahvičkách s PP víčkem ve velikosti balení 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Astellas Pharma s.r.o.
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8
Česká republika

Výrobce
Astellas Pharma Europe BV
Sylviusweg 62
2333 BE Leiden
Nizozemsko

Tento přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:

Rakousko, Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko,
Island, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Švédsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španělsko a Velká Británie: Vesicare
Itálie: Vesiker
Německo: Vesikur
Irsko: Vesitirim


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.8.2013

Informace o produktu

Výrobce: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDERDORP
Kód výrobku: 33029
Kód EAN: 8594052050363
Kód SÚKL: 42805
Držitel rozhodnutí: ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V., LEIDERDORP

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K čemu se Vesicare používá? Vesicare je určen k léčbě zvýšené aktivity močového měchýře včetně takových projevů jako je nutnost spěchat na toaletu bez předchozího varování, velmi časté močení nebo případy pomočení, když se nemůžete včas dostat na toaletu.

Recenze

Recenze produktu VESICARE 10 MG 100X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VESICARE 10 MG 100X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám