Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 80046
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107496
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
1. Preexpoziční prevence vztekliny: Preexpoziční vakcinace má být nabídnuta osobám ve zvýšeném riziku nákazy vzteklinou. Očkování je určeno pro děti od 2 měsíců, dospívající a dospělé osoby. Všechny osoby v trvalém riziku, laboratorní personál pracující s viry vztekliny při diagnostice, výzkumu a výrobě, musí podstoupit vakcinaci. Očkování je nezbytné provést u fyzických osob pracujících na pracovištích s vyšším rizikem vzniku vztekliny, jako jsou laboratoře, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny. Očkování se u těchto osob provede ještě před započetím jejich činnosti na uvedeném pracovišti. Je doporučeno sérologické vyšetření každých 6 měsíců. Posilovací dávka má být podána, klesne-li titr protilátek pod předpokládanou ochrannou hranici: 0,5 IU/ml. Očkovány mají být následující kategorie osob, s přihlédnutím k výši rizika nákazy vzteklinou: - veterináři (a jejich pomocníci), hajní, lovci, lesní dělníci, osoby pečující o zvířata, zaměstnanci jatek, osoby odstraňující mrtvá zvířata, vycpávači zvířat; - osoby vystavené riziku vztekliny v endemických oblastech: děti, dospělí a cestovatelé. Sérologický test může být dále prováděn každé 2-3 roky u osob s častým rizikem nákazy. V oblastech s nízkou endemicitou vztekliny by měli veterináři a jejich pomocníci (včetně studentů), osoby pečující o zvířata a hajní, obdržet základní očkování. 2. Postexpoziční prevence vztekliny po potvrzené nebo suspektní expozici Očkování je určeno pro osoby všech věkových skupin (od narození). Vakcinace musí být zahájena ihned po sebemenším riziku kontaminace vzteklinou; musí být provedena ve středisku pro očkování proti vzteklině.

Příbalový leták

1/7

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls1054422009
a příloha k sp.zn.: sukls106417/2009, sukls196543/2010PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VERORAB
Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Vakcína proti vzteklině připravená v buněčných kulturách pro humánní použití, (inaktivovaná)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude vakcína podána.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři,
zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. CO JE VERORAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VERORAB POUŽÍVAT
3. JAK SE VERORAB POUŽÍVÁ
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
5. JAK VERORAB UCHOVÁVAT
6. DALŠÍ INFORMACE

1. CO JE VERORAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

VERORAB je prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem (1 dávka prášku v lahvičce a
0,5 ml rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce balení po 1 dávce,
nebo 1 dávka prášku v lahvičce a 0,5 ml rozpouštědla v ampuli balení po 5 dávkách).
Je indikován k prevenci vztekliny u dětí a dospělých. Může být použit před nebo po expozici, jako
základní očkování nebo booster (posilovací) dávka.

Preexpoziční prevence vztekliny (preexpoziční očkování)
Preexpoziční očkování má být nabídnuto osobám ve vysokém riziku nákazy virem vztekliny. Všechny
osoby v trvalém riziku, jako jsou osoby v laboratořích pracující s viry vztekliny při diagnostice,
výzkumu a výrobě, mají být očkovány. Sérologické vyšetření je doporučováno každých 6 měsíců. (viz
bod Zvláštní opatrnosti při použití vakcíny VERORAB je zapotřebí).

Preexpoziční očkování má být též zváženo u osob ve zvýšeném riziku expozice virem vztekliny, jako
jsou:

- veterináři a jejich pomocníci, osoby pečující o zvířata
- osoby, které jsou během profesních nebo volnočasových aktivit v kontaktu s těmito druhy zvířat:
pes, kočka, skunk, mýval, netopýr nebo jiné druhy, které mohou mít vzteklinu. Mezi takové osoby
patří například hajní, lovci, lesní dělníci, jeskyňáři, vycpávači zvířat.
- dospělí a děti žijící nebo cestující do endemických oblastí.
2/7

V oblastech s nízkou endemicitou vztekliny jsou veterináři a jejich pomocníci (včetně studentů), osoby
pečující o zvířata a hajní, považováni za osoby v příležitostném riziku expozice a mají obdržet
základní očkování proti vzteklině.

Sérologické testy na protilátky proti vzteklině mají být prováděny v pravidelných intervalech
v souladu s rizikem expozice.

Systematické posilovací dávky mají být podány s ohledem na riziko expozice dané osoby.

Postexpoziční prevence vztekliny (postexpoziční očkování):
Postexpoziční očkování má být zahájeno co nejdříve po sebemenším riziku nákazy vzteklinou. Musí
být provedeno ve specializovaném středisku pro očkování proti vzteklině (antirabické centrum).
Postexpoziční léčba zahrnuje místní nespecifické ošetření zranění, pasivní imunizaci imunoglubulinem
proti vzteklině (RIGs) a očkování, v závislosti na typu zranění a stavu zvířete (viz tabulka č. 1 a 2).


Tabulka č. 1: Postup v závislosti na stavu zvířete
Okolnosti Postup pro Poznámky
zvíře pacienta
Nedostupné zvíře

Bez ohledu na riziko
nákazy
Převoz do
antirabického centra
na léčbu
Léčba (b) má být vždy
dokončena
Mrtvé zvíře

Bez ohledu na riziko
nákazy
Poslat vzorky
k odběru mozkové
tkáně do certifikované
laboratoře na analýzu
Převoz do
antirabického centra
na léčbu
Léčba (b) je přerušena,
pokud je laboratorní
analýza negativní,
v ostatních případech
dokončena
Živé zvíře

Nepředpokládané
riziko nákazy
Umísit zvíře pod
veterinární dohled (a)
Odložení léčby
vztekliny
Léčba (b) je
přizpůsobena
výsledkům klinického
veterinárního
vyšetření
Možné riziko nákazy Umísit zvíře pod
veterinární dohled (a)
Převoz do
antirabického centra
na léčbu
Léčba (b) je přerušena,
pokud klinické
veterinární vyšetření
vyvrátí prvotní
podezření,
v ostatních případech
dokončena

a) Veterinární dohled většinou zahrnuje 3 certifikáty v den D0, D7 a D14, prokazující absenci příznaků vztekliny. V souladu
s doporučením WHO je minimální doba pro veterinární dohled pro psy a kočky 10 dnů. Jednotlivé země se řídí lokálním
doporučením v závislosti na riziku výskytu vztekliny.
b) Léčba je doporučena v závislosti na závažnosti zranění: viz tabulka níže.

Tabulka č. 2: WHO doporučení pro postexpoziční léčbu v závislosti na závažnosti zranění
Kategorie závažnosti kontaktu Typ kontaktu s divokým
(a)
nebo domácím zvířetem, které
nebylo možno klinicky vyšetřit
Doporučená léčba
I Dotek nebo krmení zvířat
Olíznutí neporušené kůže
Žádná, pokud mohou být
získány spolehlivé anamnestické
údaje
II Kousnutí bez zřetelného
porušení kůže, malá škrábnutí

Aplikujte okamžitě vakcínu (b)
3/7

nebo oděrky bez krvácení
Olíznutí porušené kůže
III Jednotlivá nebo mnohočetná
kousnutí nebo poškrábání
prostupující kůží
Kontaminace sliznice slinami
(např. olíznutí)
Kontakt s netopýry

Aplikujte okamžitě
imunoglobulin proti vzteklině a
vakcínu proti vzteklině (b)
a) Kontakt s hlodavci, králíky nebo zajíci obvykle nevyžaduje specifickou léčbu vztekliny
b) Přerušte léčbu pokud je zvíře v dobrém zdravotním stavu po 10 dnech pozorování (pro kočky a psy)
nebo pokud po eutanázii zvířete jsou výsledky na vzteklinu doložené příslušnou laboratorní metodou
negativní


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VERORAB POUŽÍVAT

Nepoužívejte VERORAB:
Preexpoziční očkování:
Očkování by mělo být odloženo, pokud máte horečku nebo akutní onemocnění.
Pokud jste alergická(ý) na účinnou látku, na kteroukoli z pomocných látek, na polymyxin B,
streptomycin nebo neomycin.

Postexpoziční očkování:
Protože vzteklina je vždy smrtelná, nejsou žádné kontraindikace postexpozičního očkování.


Zvláštní opatrnosti při použití vakcíny VERORAB je zapotřebí:
Podobně jako u všech injekčně podávaných vakcín je doporučováno mít vždy okamžitě k dispozici
odpovídající terapii pro případ rozvoje anafylaktické reakce po očkování, především pak u
postexpozičního očkování osob se známou přecitlivělostí na polymyxin B, streptomycin nebo
neomycin.
Neaplikujte do hýžďového svalu, protože při aplikaci vakcíny do tohoto místa byly pozorovány nižší
hladiny neutralizačních protilátek.

Pravidelné sérologické testy jsou nutné. Tyto sérologické testy jsou doloženy průkazem úplné
neutralizace referenčního viru pomocí RFFIT metody (Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test).
Tento test by měl být prováděn každých 6 měsíců u osob ve stálém riziku expozice, a každý 2. až 3.
rok po přeočkování u osob s přerušovaným rizikem expozice.
Pokud je hladina protilátek pod hladinou, která je považována za ochranou, tj. 0,5 IU/ml (RFFIT),
měla by být podána posilovací dávka.
Pokud je vakcína podána osobám se známým imunodeficitem z důvodu imunosupresivního
onemocnění nebo souběžné imunosupresivní léčby (např. kortikosteroidy), má být sérologický test na
hladinu protilátek proveden za 2 až 4 týdny po očkování. Jestliže je hladina protilátek nižší než
hladina, která je považována za ochranou, tj. 0,5 IU/ml (RFFIT), má být podána další dávka.


Těhotenství a kojení
S ohledem na závažnost onemocnění nesmí být očkovací schéma měněno z důvodu těhotenství. Pokud
během jednotlivých dávek očkování zjistíte, že jste těhotná, okamžitě to konzultujte se svým lékařem.
Pouze Váš lékař může upravit očkovací schéma v závislosti na Vaší situaci.
Tato vakcína může být podána během kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

4/7

Po očkování byly často hlášeny závratě. Ty mohou dočasně ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla
a obsluhovat stroje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Léčba kortikosteroidy a imunosupresivní terapie mohou ovlivnit tvorbu protilátek a vést k selhání
očkování (viz bod: Zvláštní opatrnosti při použití vakcíny VERORAB je zapotřebí).

Imunoglobulin proti vzteklině a vakcína proti vzteklině mají být podány na dvě různá místa (protilehlé
strany).

3. JAK SE VERORAB POUŽÍVÁ

Prášek má před rozpuštěním homogenní bílou barvu.
Návod k rozpuštění vakcíny:
- Odvíčkujte lahvičku s vakcínou
- Vstříkněte rozpouštědlo z předplněné injekční stříkačky nebo ampule do lahvičky s práškem
- Jemně protřepejte k docílení homogenní injekční suspenze. Vakcína musí být vizuálně
zkontrolována na přítomnost cizorodých částic nebo na změnu fyzikálního vzhledu. Vakcína
po rekonstituci je čirý, bezbarvý roztok.
- Okamžitě nasajte a aplikujte 0,5 ml injekční suspenze


Neaplikovat intravaskulárně (do cévy). Ujistit se před podáním injekce, že jehla nepronikla cévní
stěnou.
Neaplikovat subkutánně (pod kůži).

VERORAB neobsahuje žádné konzervační látky, proto musí být vakcína podána okamžitě po
rozpuštění.

Schéma očkování může být upraveno podle podmínek očkování a stavu imunity proti vzteklině u
očkované osoby.

Preexpoziční očkování
Tři dávky vakcíny VERORAB (0,5ml) mají být podány v den 0, 7 a 28 nebo 21.

Posilovací dávka po preexpozičním očkování
Posilovací dávka vakcíny VERORAB (0,5 ml) má být podána za 1 rok po 3. dávce základního
očkování, další posilovací dávky každých 5 let:

Tabulka. č. 3: Doporučení pro základní očkování a posilovací dávky
Základní očkování 3 injekce V den 0, 7, 28*
1. posilovací dávka za 1 rok po 3. dávce
Další posilovací dávky každých 5 let

* Dávka v den 28 může být podána v den 21.


VERORAB může být podán jako posilovací dávka po základním očkování vakcínou proti vzteklině
připravenou na diploidních nebo Vero buňkách.


Postexpoziční očkování

5/7

První pomoc: lokální ošetření zranění
Všechna kousnutí a škrábnutí mají být okamžitě opláchnuta a omyta mýdlem nebo detergentem. To
umožní účinné odstranění viru vztekliny z místa infekce.
Ránu dále ošetřete 70 % roztokem alkoholu, jodovou tinkturou nebo 0,1 % kvartérním roztokem
amoniaku (v ráně nesmí zůstat žádné stopy mýdla, protože tyto látky se vzájemně neutralizují).

Podle závažnosti zranění může být podán imunoglobulin proti vzteklině (RIGs) současně s vakcínou
proti vzteklině. V takovém případě si přečtěte návod k použití vakcíny v příbalové informaci
přípravku imunoglobulin proti vzteklině (RIG).
Pokud je to nezbytné, léčba může být doplněna o podání profylaktické dávky vakcíny proti tetanu,
a/nebo o antibiotickou terapii.

Plně imunizované osoby

Dvě posilovací dávky vakcíny VERORAB (0,5ml) mají být podány v den 0 a 3.
Podání imunoglobulinu proti vzteklině (RIGs) není nezbytné a nemělo by být v tomto případě
provedeno, protože po podání posilovací dávky dojde vždy k anamnestické odpovědi.
Dříve očkované osoby by měly doložit následující:
- dokončené preexpoziční nebo postexpoziční očkování proti vzteklině vakcínou připravenou na
buněčných kulturách nebo
- potvrzený titr protilátek proti vzteklině 0,5 IU/ml.


V případě pochybností, zda byla posilovací (booster) dávka podána více než před 5ti lety, nebo
v případě neúplného očkování, se pacient nepovažuje za plně chráněného, a má být zahájena úplná
postexpoziční léčba.

Tabulka č. 4: Doporučení pro postexpoziční očkování proti vzteklině v závislosti na předchozím
očkování
Očkování v předchozích 5 letech (vakcínou
proti vzteklině připravené na buněčné
kultuře)
2 dávky vakcíny v den 0 a den 3
Očkování před více než 5 lety nebo neúplné
očkování
5 dávek vakcíny v den 0, 3, 7, 14 a 28,
s aplikací imunoglobulinu (RIG) jestliže je to
nezbytnéNeimunizované osoby
Pět dávek vakcíny VERORAB (0,5 ml) má být podáno v den 0, 3, 7, 14 a 28.
Imunoglobulin proti vzteklině (RIG) má být podán současně s první dávkou vakcíny v případě
závažného zranění (kategorie III podle WHO klasifikace rizika). Lidský nebo koňský imunoglobulin
může být podán současně s vakcínou VERORAB.
Mezinárodně uznávané dávkování imunoglobulinů (RIG):

Lidský imunoglobulin proti vzteklině: 20 IU/kg tělesné hmotnosti
Koňský imunoglobulin proti vzteklině: 40 IU/kg tělesné hmotnosti


Vzhledem k tomu, že podaný imunoglobulin (RIG) může částečně snížit aktivní tvorbu protilátek,
nemá být podána větší než doporučená dávka.
Vakcína proti vzteklině by měla být aplikována na opačnou stranu, než imunoglobulin (RIG).

6/7

V endemických oblastech, může být odůvodněno podání dvou dávek vakcíny v den 0., např. v případě
zranění, která jsou velmi závažná nebo umístěna v blízkosti nervového systému, nebo pokud je
očkovaná osoba imunodeficitní nebo nenavštívila lékaře bezprostředně po expozici.

Dávkování a způsob podání
Vakcína VERORAB je podávána pouze intramuskulárně, dospělým osobám do deltoidní oblasti,
dětem (kojencům a batolatům) do anterolaterální oblasti stehna.

Jestliže jste zapomněl/a použít VERORAB
Váš lékař rozhodne, kdy podat vynechanou dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i VERORAB nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Poruchy krve a lymfatického systému
lymfadenopatie

Poruchy imunitního systému
kožní alergické reakce vyrážka, svědění, otok, kopřivka, angioedém, dušnost, anafylaktická
reakce, reakce podobná sérové nemoci

Poruchy nervového systému
bolest hlavy, závrať, somnolence, encefalitida, křeče

Gastrointestinální poruchy
bolest břicha, nevolnost, průjem, zvracení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
bolest svalů, bolest kloubů, třesavka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
teplota, malátnost, únava, příznaky podobné chřipce, reakce v místě aplikace (bolest,
zčervenání, svědění, hematom, zatvrdnutí, otok)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
U předčasně narozených dětí (v nebo před 28. týdnem těhotenství) se může 2-3 dny po
očkování prodloužit interval mezi nádechy.

Pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK VERORAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem.
Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Vakcína má být podána okamžitě po jejím rozpuštění.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte, pokud si všimnete přítomnosti cizorodých částic nebo změny fyzikálního vzhledu.
Vakcína po rekonstituci je čirý, bezbarvý roztok.

7/7

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co VERORAB obsahuje
Léčivou látkou je
Virus rabiei inactivatum *, kmen WISTAR Rabies PM/WI38 1503-3M 2,5 IU
*připravený ve Vero buňkách

Pomocnými látkami jsou
Prášek: maltosa, lidský albumin
Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci.


Jak VERORAB vypadá a co obsahuje toto balení

VERORAB je prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem (1 dávka prášku v lahvičce a
0,5 ml rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce balení po 1 dávce,
nebo 1 dávka prášku v lahvičce a 0,5 ml rozpouštědla v ampuli - balení po 5 dávkách).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
SANOFI PASTEUR S.A.
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon, Francie

Výrobce
Sanofi Pasteur S.A., Val de Reuil, Francie
Sanofi Pasteur S.A., Marcy L´Etoile, Francie
SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapešť, Maďarsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
15.8.2012

Recenze

Recenze produktu VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze