Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi - diskuze

Kód výrobku: 80046

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi

sp.zn. sukls316718/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

VERORAB

Prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi Virus rabiei inactivatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat (než

Vám bude vakcína podána), protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je VERORAB a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VERORAB používat
 3. Jak se VERORAB používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak VERORAB uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je VERORAB a k čemu se používá

VERORAB je určen k prevenci vztekliny u dětí a dospělých. Může být použit před nebo po expozici, jako základní očkování nebo booster (posilovací) dávka.

Preexpoziční prevence vztekliny (preexpoziční očkování)

Preexpoziční očkování má být nabídnuto osobám ve vysokém riziku nákazy virem vztekliny. Všechny osoby v trvalém riziku, jako jsou osoby v laboratořích pracující s viry vztekliny při diagnostice, výzkumu a výrobě, mají být očkovány. Imunitní odpověď má být udržována posilovacími dávkami (viz bod Dávkování).

Preexpoziční očkování je rovněž doporučováno u osob ve zvýšeném riziku expozice virem vztekliny, jako jsou:

 • veterináři a jejich pomocníci, osoby pečující o zvířata (včetně těch osob, které jsou v kontaktu s netopýry), hajní, preparátoři zvěře.
 • osoby, které jsou v kontaktu se zvířaty s potenciálním výskytem vztekliny (jako např.: pes, kočka, skunk, mýval, netopýr).
 • dospělí a děti žijící nebo cestující do endemických oblastí.

Postexpoziční prevence vztekliny (postexpoziční očkování):

Postexpoziční očkování má být zahájeno co nejdříve po sebemenším riziku nákazy vzteklinou. Musí být provedeno ve specializovaném středisku pro očkování proti vzteklině (antirabické centrum) pod lékařským dohledem. Postexpoziční léčba zahrnuje místní nespecifické ošetření zranění, očkování a pasivní imunizaci imunoglubulinem proti vzteklině (RIGs). Léčba musí být upravena podle povahy kontaktu anebo zranění, stavu zvířete a stavu pacientovy imunitní ochrany proti vzteklině (viz bod Dávkování). Místní ošetření poranění musí být provedeno v každém případě.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete VERORAB používat

Nepoužívejte VERORAB:

Preexpoziční očkování:

 • jestliže jste alergický(á) na inaktivovaný virus vztekliny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický(á) na polymyxin B, streptomycin nebo neomycin.
 • jestliže se u Vás projevila alergická reakce po předchozím podání vakcíny VERORAB anebo jiné vakcíny se stejným složením
 • jestliže máte horečku nebo akutní onemocnění. V takovém případě má být očkování odloženo.

Postexpoziční očkování:

Protože prokázaná infekce vzteklinou je vždy smrtelná, nejsou žádné kontraindikace postexpozičního očkování.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku VERORAB se poraďte se svým lékařem.

 • Stejně jako ostatní vakcíny, VERORAB nemusí ochránit 100 % očkovaných osob.
 • VERORAB se nesmí podávat do krevní cévy; ujistěte se, že jehla nepronikla do krevní cévy.
 • Opatrnosti při podání je zapotřebí, jestliže jste alergický(á) na polymyxin, streptomycin nebo neomycin (mohou být ve vakcíně přítomny ve stopovém množství) anebo na jiné antibiotikum této skupiny.
 • Podobně jako u všech injekčně podávaných vakcín je doporučováno mít vždy okamžitě k dispozici odpovídající terapii pro případ rozvoje anafylaktické reakce po očkování.
 • Musí být pravidelně prováděny sérologické testy (stanovení hladin neutralizačních protilátek pomocí testu RFFIT - Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test) - viz tabulka 1.
 • Jestliže je vakcína podána pacientům se známou poruchou imunity (imunodeficitem) kvůli onemocnění anebo souběžné léčbě, potlačující funkci imunitního systému (imunosupresivní onemocnění nebo imunosupresivní léčba), musí být sérologický test proveden za 2 až 4 týdny po očkování. Viz bod Dávkování.
 • VERORAB se musí podávat s opatrností u pacientů se sníženým počtem krevních destiček (trombocytopenie) nebo s poruchami srážlivosti krve, kvůli riziku krvácení, které se může objevit po nitrosvalovém podání.

Další léčivé přípravky a VERORAB

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete používat.

Léčba kortikosteroidy a imunosupresivní terapie mohou ovlivnit tvorbu protilátek a vést k selhání očkování (viz bod: Upozornění a opatření).

Imunoglobulin proti vzteklině a vakcína proti vzteklině se nesmí mísit v téže injekční stříkačce anebo podávat do téhož místa.

VERORAB se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky nebo vakcínami.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství Jedna studie reprodukční a vývojové toxicity provedená na zvířatech, provedená s jinou inaktivovanou vakcínou proti vzteklině připravenou na VERO buňkách, neodhalila žádné škodlivé účinky na fertilitu a na prenatální nebo postnatální vývoj plodu.

Klinické zkušenosti s použitím vakcíny u omezeného počtu těhotných žen (inaktivovaný kmen WISTAR Rabies PM/WI38 1503-3M) neodhalil žádné specifické malformační nebo fetotoxické účinky. S ohledem na závažnost onemocnění v případě vysokého rizika kontaminace má být provedeno očkování v těhotenství v souladu s běžným očkovacím schématem.

Kojení VERORAB lze během kojení podávat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek VERORAB má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Po očkování byly často hlášeny závratě. Ty mohou dočasně ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3. Jak se VERORAB používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Dávkování

Jedna dávka představuje podání 0,5 ml vakcíny intramuskulární injekcí (podání do svalu). VERORAB může být podán dětem i dospělým, používá se stejné dávkování.

Preexpoziční očkování

Pro základní očkování mají být podány tři dávky 0,5 ml vakcíny VERORAB v den 0, 7 a 28. Dávka, určená pro den 28 může být podána v den 21.

Doporučují se posilovací dávky a pravidelná sérologická vyšetření pro vyhodnocení míry sérokonverze u dané osoby. Frekvence posilovacích dávek a vyšetření je uvedena v tabulce 1.

Každá posilovací dávka představuje podání jedné dávky 0,5 ml.

Tabulka č. 1: Doporučení pro základní očkování a posilovací dávky podle míry rizika

RIZIKO POPIS RIZIKA TYPICKÁ

POPULACE

PRE-EXPOZIČNÍ

OČKOVÁNÍ

TRVALÉ

Trvale přítomný virus ve vysokých koncentracích. Kontaminace: aerosoly, kontakt se sliznicí, kousnutí anebo škrábnutí. Pracovníci ve výzkumu a laboratořích, pracující s virem vztekliny Základní očkování.

Sérologické vyšetření každých 6 měsíců.

Přeočkování, pokud hladina protilátek Zdroje kontaktu (nákazy) mohou být neznámé.

poklesne pod ochrannou mez*. ČASTÉ

Expozice viru obvykle přechodná (dočasná, krátkodobá) Kontaminace: aerosoly, kontakt se sliznicí, kousnutí anebo škrábnutí. Zdroje kontaktu (nákazy) mohou být neznámé. Pracovníci diagnostických laboratoří, vyšetřující vzteklinu. Veterináři, jeskyňáři, ošetřovatelé zvířat a hajní, pracující v endemických oblastech. Základní očkování

Přeočkování (posilovací dávka) po 1 roce.

Sérologické vyšetření každé 2 roky.

Následné přeočkování, pokud hladina protilátek poklesne pod ochrannou mez*. MÁLO ČASTÉ

Expozice viru často přechodná

Kontaminace: kontakt se sliznicí, kousnutí anebo škrábnutí. Veterináři, ošetřovatelé zvířat a hajní, pracující v oblastech s nízkým výskytem vztekliny.

Osoby cestující do endemických oblastí.

Studenti veterinárního lékařství. Základní očkování.

Přeočkování (posilovací dávka) po 1 roce.

Následné přeočkování (posilovací dávka) každých 5 let.

 • Posilovací dávka (přeočkování) je nezbytná, pokud hladina neutralizačních protilátek je nižší než ochranná hranice (0,5 IU/ml, měřeno pomocí RFFIT - Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test).

U imunodeficientních pacientů má být sérologické vyšetření provedeno za 2 - 4 týdny po očkování. Jestliže výsledky vyšetření prokáží hladinu neutralizačních protilátek pod hranicí 0,5 IU/ml, je odůvodněno podání další posilující dávky.

Postexpoziční očkování

Postexpoziční léčba zahrnuje lokální nespecifické ošetření poranění, očkování a pokud je to nezbytné tak i pasivní imunizaci imunoglobulinem proti vzteklině. Léčba má být přizpůsobena povaze poranění nebo kontaktu se zvířetem (viz tabulka 2), stavu zvířete (viz tabulka 3) a imunitnímu stavu pacienta.

První pomoc: lokální ošetření zranění Lokální ošetření všech kousnutí a škrábnutí je velmi důležité a musí být provedeno okamžitě (ihned). Jako první pomoc se doporučuje okamžité opláchnutí a omytí po dobu nejméně 15 minut vodou a mýdlem, detergentem, jodovou tinkturou nebo jinou látkou s prokázanou schopností zničit virus vztekliny. Pokud není mýdlo nebo protivirová látka dostupná, rána má být vypláchnuta velkým množstvím vody.

Pokud je to nezbytné, léčba může být doplněna o podání profylaktické dávky vakcíny proti tetanu, a/nebo o antibiotickou terapii, aby se zabránilo rozvoji dalších infekčních onemocnění mimo vztekliny.

Očkování

Postexpoziční očkování musí být provedeno pod lékařským dohledem, v antirabickém centru a co nejdříve po expozici.

Tabulka č. 2: WHO doporučení pro postexpoziční léčbu v závislosti na závažnosti zranění

Kategorie

závažnosti

kontaktu

Typ kontaktu Typ expozice Doporučená léčba

I

Dotek nebo krmení zvířat Olíznutí neporušené kůže Žádná Nevakcinovat, pokud mohou být získány spolehlivé anamnestické údaje II

Kousnutí bez zřetelného porušení kůže, malá škrábnutí nebo oděrky bez krvácení Mírná Aplikujte okamžitě vakcínu III

Jednotlivá nebo mnohočetná kousnutí nebo poškrábání prostupující kůží Olíznutí porušené kůže Kontaminace sliznice slinami (např. olíznutí) Kontakt s netopýry Závažná Aplikujte okamžitě imunoglobulin proti vzteklině a vakcínu proti vzteklině

Tabulka č. 3: Postup v závislosti na stavu zvířete

Okolnosti Postup pro Poznámky zvíře pacienta Nedostupné zvíře

Bez ohledu na riziko nákazy Převoz do antirabického centra k léčbě Léčba (b) má být vždy dokončena Mrtvé zvíře

Bez ohledu na riziko nákazy Poslat vzorky k odběru mozkové tkáně do certifikované laboratoře na analýzu Převoz do antirabického centra k léčbě Léčba (b) je přerušena, pokud je laboratorní analýza negativní, v ostatních případech dokončena Živé zvíře

Nepředpokládané riziko nákazy Umísit zvíře pod veterinární dohled (a) Odložení léčby vztekliny Léčba (b) je přizpůsobena výsledkům klinického veterinárního vyšetření Možné riziko nákazy Umísit zvíře pod veterinární dohled (a) Převoz do antirabického centra k léčbě Léčba (b) je přerušena, pokud klinické veterinární vyšetření vyvrátí prvotní podezření, v ostatních případech dokončena a) Veterinární dohled většinou zahrnuje 3 certifikáty v den D0, D7 a D14, prokazující absenci příznaků vztekliny. V souladu s doporučením WHO je minimální doba pro veterinární dohled pro psy a kočky 10 dnů. Jednotlivé země se řídí lokálním doporučením v závislosti na riziku výskytu vztekliny. b) Léčba je doporučena v závislosti na závažnosti zranění: viz tabulka 2. Očkování neimunizovaných osob (osob, které nepodstoupily preexpoziční očkování)

 • režim Essen Pět dávek 0,5 ml vakcíny VERORAB má být podáno v den 0, 3, 7, 14 a 28.

nebo

 • režim Zagreb (schéma 2 - 1 - 1) Čtyři dávky 0,5 ml vakcíny VERORAB: v den 0 jedna dávka 0,5 ml do oblasti pravého deltového svalu a jedna dávka 0,5 ml do oblasti levého deltového svalu. Následně jedna dávka do oblasti deltového svalu v den 7 a v den 21.

Ať už je použit jakýkoliv režim, očkování nesmí být přerušeno, dokud to není umožněno po zhodnocení zdravotního stavu zvířete (viz Tabulka 3).

Ať už je použit jakýkoliv režim, imunoglobulin proti vzteklině (RIG) má být podán současně s první dávkou vakcíny v den 0 v případě zranění kategorie III (podle WHO klasifikace rizika, viz Tabulka 2). Dávkování imunoglobulinů proti vzteklině (RIG) je následující:

 • Lidský imunoglobulin proti vzteklině: ...................20 IU/kg tělesné hmotnosti
 • Koňský imunoglobulin proti vzteklině: ..................40 IU/kg tělesné hmotnosti Pro více informací si prosím přečtěte příbalovou informaci použitého imunoglobulinu proti vzteklině.

Pokud je to možné, vakcína proti vzteklině má být aplikována na opačnou stranu, než imunoglobulin.

U imunodeficientních pacientů má být imunoglobulin proti vzteklině podán současně s vakcínou i v případě zranění kategorie II (podle WHO klasifikace rizika, viz tabulka 2).

Očkování plně imunizovaných osob (osob, které mají potvrzení o úplném preexpozičním očkování)

Pokud bylo preexpoziční očkování provedeno v období kratším než 5 let (vakcínou proti vzteklině připravenou na buněčných kulturách): dvě posilovací dávky 0,5 ml vakcíny VERORAB mají být podány v den 0 a den 3. Podání imunoglobulinu proti vzteklině není nezbytné.

Pokud bylo preexpoziční očkování provedeno v období delším než 5 let, nebo není úplné, nebo jsou pochybnosti, pacient se nepovažuje za plně chráněného a má být zahájena úplná postexpoziční léčba (viz bod Očkování neimunizovaných osob).

Pokud pacient trpí imunodeficitem, má být rovněž zahájena úplná postexpoziční léčba (viz bod Očkování neimunizovaných osob).

Způsob podání

Vakcína je podávána injekcí do svalu, malým dětem do přední boční oblasti stehna, starším dětem a dospělým do oblasti deltového svalu (rameno).

Pokud je použit režim Zagreb, podává se u dospělých v den 0 jedna dávka do každé oblasti deltového svalu (vlevo i vpravo) a následně jedna dávka v den 7 a v den 21.

Nepodávejte do hýžďové oblasti. Nepodávejte do cévy (intravaskulárně).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob) jsou:

 • zvětšení mízních uzlin (adenopatie/lymfadenopatie)
 • bolest svalů,
 • horečka (teplota)
 • malátnost
 • reakce v místě aplikace: bolest

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit maximálně u 1 z 10 osob):

 • kožní alergické reakce jako vyrážka, svědění, otok
 • bolest hlavy, závrať, ospalost
 • bolest břicha, pocit na zvracení
 • bolest kloubů
 • třesavka
 • reakce v místě aplikace: zčervenání, svědění, zatvrdnutí, krevní podlitina (modřina)
 • únava (astenie), příznaky podobné chřipce

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit maximálně u 1 ze 100 osob):

 • kopřivka
 • alergická reakce s poruchami dýchání (dušnost, otok rtů, tváře a/nebo víček - typ alergické reakce, nazývaný rovněž angioedém)
 • průjem
 • reakce v místě aplikace: otok

Další možné nežádoucí účinky: Navíc k seznamu uvedenému výše byly hlášeny následující nežádoucí účinky. Jejich přesná incidence nemůže být stanovena, protože pocházejí ze spontánních hlášení:

 • závažná alergická reakce (tzv. anafylaktická reakce), reakce podobná sérové nemoci
 • zánět mozku, křeče
 • zvracení
 • u předčasně narozených dětí (v nebo před 28. týdnem těhotenství) se může 2-3 dny po očkování prodloužit interval mezi nádechy

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak VERORAB uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku za Exp.: a na krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Vakcína musí podána okamžitě po jejím rozpuštění. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete přítomnosti cizorodých částic nebo změny fyzikálního vzhledu. Vakcína po rekonstituci je čirý, bezbarvý roztok.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co VERORAB obsahuje

Léčivou látkou je virus rabiei inactivatum *, kmen WISTAR Rabies PM/WI38 1503-3M …… 2,5 IU* připravený ve Vero buňkách ** množství měřeno pomocí NIH testu porovnáním s mezinárodním standardem.

Pomocnými látkami jsou Prášek*: maltosa, 20% roztok lidského albuminu, základní živná půda Eagle (směs minerálních solí, vitaminů, dextrózy a aminokyselin včetně L-fenylalaninu); voda na injekci

 • složení prášku před vysušením hlubokým zmrazením. Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci.

Jak VERORAB vypadá a co obsahuje toto balení

VERORAB je prášek a rozpouštědo pro injekční suspenzi (1 dávka prášku v lahvičce ( 2,5 IU ) a 0,5 ml rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce - balení po 1 dávce, nebo 1 dávka prášku v lahvičce ( 2,5 IU) a 0,5 ml rozpouštědla v ampuli - balení po 5 dávkách). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

SANOFI PASTEUR 14 Espace Henry Vallée 69007 Lyon, Francie

Výrobce

Sanofi Pasteur, Parc Industriel D’Incarville, 27100 Val de Reuil, Francie Sanofi Pasteur, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy L´Etoile, Francie SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapest Logistic and Distribution Platform, Building DC5, Campona utca. 1 (Harbor Park), 1225 Budapešť, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10/2017

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz.


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Očkovací schéma musí být přesně dodrženo.

Návod na rekonstituci vakcíny:

 • Odstraňte víčko z lahvičky s práškem.
 • Vstříkněte rozpouštědlo z předplněné injekční stříkačky nebo ampule do lahvičky s práškem.
 • Jemně protřepejte, aby vznikla homogenní suspenze. Vakcína po rekonstituci je čirý, bezbarvý roztok.
  • Ihned natáhněte 0,5 ml injekční suspenze a aplikujte.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 80046
Kód EAN: 3660053074969
Kód SÚKL: 107496
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

1. Preexpoziční prevence vztekliny: Preexpoziční vakcinace má být nabídnuta osobám ve zvýšeném riziku nákazy vzteklinou. Očkování je určeno pro děti od 2 měsíců, dospívající a dospělé osoby. Všechny osoby v trvalém riziku, laboratorní personál pracující s viry vztekliny při diagnostice, výzkumu a výrobě, musí podstoupit vakcinaci. Očkování je nezbytné provést u fyzických osob pracujících na pracovištích s vyšším rizikem vzniku vztekliny, jako jsou laboratoře, kde se pracuje s virulentními kmeny vztekliny. Očkování se u těchto osob provede ještě před započetím jejich činnosti na uvedeném pracovišti. Je doporučeno sérologické vyšetření každých 6 měsíců. Posilovací dávka má být podána, klesne-li titr protilátek pod předpokládanou ochrannou hranici: 0,5 IU/ml. Očkovány mají být následující kategorie osob, s přihlédnutím k výši rizika nákazy vzteklinou: - veterináři (a jejich pomocníci), hajní, lovci, lesní dělníci, osoby pečující o zvířata, zaměstnanci jatek, osoby odstraňující mrtvá zvířata, vycpávači zvířat; - osoby vystavené riziku vztekliny v endemických oblastech: děti, dospělí a cestovatelé. Sérologický test může být dále prováděn každé 2-3 roky u osob s častým rizikem nákazy. V oblastech s nízkou endemicitou vztekliny by měli veterináři a jejich pomocníci (včetně studentů), osoby pečující o zvířata a hajní, obdržet základní očkování. 2. Postexpoziční prevence vztekliny po potvrzené nebo suspektní expozici Očkování je určeno pro osoby všech věkových skupin (od narození). Vakcinace musí být zahájena ihned po sebemenším riziku kontaminace vzteklinou; musí být provedena ve středisku pro očkování proti vzteklině.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi zobrazíte nebo stáhnete zde: VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi.pdf

Recenze

Recenze produktu VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi

Diskuze

Diskuze k produktu VERORAB 1DAV.+0.5ML STŘ Prášek pro inj. suspenzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám