Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18095
Kód EAN: 4030855003549
Kód SÚKL: 56166
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Verahexal RR se používá k léčbě: 1. Ischemické choroby srdeční (situace s nedostatečným zásobením myokardu kyslíkem): - chronická stabilní angina pectoris (námahová angina); - nestabilní angina pectoris (crescendo angina, klidová angina); - vazospastická angina (Prinzmetalova angina, variantní angina); - angina pectoris po infarktu myokardu u pacientů bez srdeční insuficience, jestliže beta-sympatolytika nejsou indikována. 2. K léčbě srdečních arytmií při: - paroxysmální supraventrikulární tachykardii, síňové fibrilaci/síňovém flutteru s rychlým AV převodem (nikoli však při Wolffově-Parkinsonově-Whiteově syndromu, viz "Kontraindikace". 3. K léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).

Příbalový leták

1/8
sp. zn. sukls106502/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

VERAHEXAL RR
tablety s prodlouženým uvolňováním
(Verapamili hydrochloridum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Verahexal RR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Verahexal RR užívat
3. Jak se Verahexal RR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Verahexal RR uchovávat
6. Další informace


1. CO JE VERAHEXAL RR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Prosíme pamatujte, že Vám lékař mohl předepsat tento léčivý přípravek k jinému použití, než je
uvedeno v této příbalové informaci. Musíte se vždy řídit pokyny lékaře a pokyny vytištěnými na
obalu.

Přípravek VERAHEXAL RR je blokátor vápníkového kanálu.

Verapamil patří do skupiny takzvaných blokátorů vápníkového kanálu. Svým účinkem snižuje
průnik vápníku do buněk hladkých svalů a srdečního svalu, čímž ovlivňuje jejich napětí.
Výsledkem je snížení napětí hladkých svalů cév, zamezení křečových stahů věnčitých tepen a
snížení vysokého krevního tlaku. Těmito účinky dochází nepřímo i ke snížení spotřeby kyslíku ve
svalu.
Verapamil má navíc významný antiarytmický účinek (působí proti nepravidelné srdeční činnosti),
zvláště při supraventrikulárních poruchách srdečního rytmu (poruchy vyvolané před přenosem
vzruchu na srdeční komory) spojených s rychlou srdeční akcí. Vyvolává i zpoždění vedení vzruchu
AV uzlem (místem přenosu vzruchu ze srdečních předsíní na srdeční komory).

VERAHEXAL RR se používá k léčbě
2/8
Ischemické choroby srdeční (situace s nedostatečným zásobením myokardu kyslíkem):
- chronická stabilní angina pectoris (námahová angina)
- nestabilní angina pectoris (crescendo angina, klidová angina)
- vazospastická angina (Prinzmetalova angina, variantní angina)
- angina pectoris po infarktu myokardu u pacientů bez srdeční insuficience, jestliže beta-
sympatolytika nejsou indikována.

K léčbě srdečních arytmií při:
- paroxysmální supraventrikulární tachykardii, síňové fibrilaci/síňovém flutteru s rychlým AV
převodem (nikoli však při Wolffově-Parkinsonově-Whiteově syndromu, viz Kontraindikace).

K léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VERAHEXAL RR
UŽÍVAT

Neužívejte Verahexal RR
- Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku
přípravku Verahexal RR.
- Při kardiovaskulárním šoku.
- Při akutním infarktu myokardu s komplikacemi, jako např. se zpomalením tepu (s bradykardií),
se snížením krevního tlaku (s hypotenzí), se selháním levé komory.
- Při výrazných poruchách převodu impulsu v srdci, např. při SA nebo AV bloku II. a III. stupně.
- Při sick sinus syndromu.
- Při manifestní srdeční insuficienci (při zjevné slabosti srdečního svalu).
- Při fibrilaci/flutteru síní a současném Wolffově-Parkinsonově-Whiteově syndromu (je zvýšeno
riziko vyvolání ventrikulární tachykardie).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Verahexal RR je zapotřebí
- Jestliže je Vám známo, že se Vás týká kterýkoli z údajů uvedených v odstavci Kontraindikace.
- Jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu
užívání přípravku VERAHEXAL RR.
- Jestliže jste těhotná anebo kojíte.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Než začnete současně s užíváním přípravku Verahexal RR užívat nějaké volně prodejné přípravky
včetně rostlinných přípravků a přírodních bylinných léčiv, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím
lékařem.

Některé z těchto léků jsou uvedeny zde:

Acetylsalicylová kyselina
Zvýšená možnost hemoragické diatézy.
Antiarytmika, beta-sympatolytika, inhalační anestetika
3/8
Vzájemné zvýšení kardiovaskulárních účinků (AV blok vyššího stupně, výraznější snížení tepové
frekvence, vznik srdeční insuficience, zesílený pokles krevního tlaku).
Antihypertensiva, diuretika, vazodilatátory
Zvýšení antihypertenzivního účinku.
Digoxin
Zvýšení plazmatických koncentrací digoxinu, způsobené sníženým vylučováním ledvinami (aby se
této situaci předešlo, je třeba sledovat, zda vznikají příznaky předávkování digoxinu a podle potřeby
snížit dávku glykosidu, případně po stanovení koncentrací digoxinu v plazmě).
Chinidin
Je možné zesílení poklesu krevního tlaku; u pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií je
možný vznik plicního edému, zvýšení plazmatických koncentrací chinidinu.
Karbamazepin
účinek karbamazepinu je zvýšen, zvýšení neurotoxických nežádoucích účinků.
Cimetidin
je možné zvýšení plazmatické koncentrace verapamilu.
Erythromycin
zvýšení plazmatických koncentrací verapamilu a erythromycinu, protože obě látky vzájemně
inhibují metabolickou dekompozici.
Ethylalkohol
Zpomalená degradace alkoholu a zvýšení plazmatických hladin alkoholu, proto zvýšený účinek
alkoholu způsobený verapamilem.
Lithium
Oslabení terapeutické účinnosti lithia, zesílení neurotoxicity.
Rifampicin, fenytoin, fenobarbital
Snížení plazmatických hladin a oslabený účinek verapamilu.
Theofylin, prazosin, cyklosporin, midazolam
Zvýšení plazmatických hladin theofylinu, prazosinu, cyklosporinu nebo midazolamu.
Myorelaxancia
Je možné snížení účinnosti způsobené verapamilem.

V průběhu terapie verapamilem se nemají intravenózně podávat beta-sympatolytika (výjimka:
výkony na jednotce intenzívní péče).


Užívání přípravku Verahexal RR s jídlem a pitím
Tablety se necucají a nekousají, polykají se celé s dostatečným množstvím tekutiny (např. se
sklenicí vody, nikoli s grapefruitovou šťávou), nejlépe při jídle nebo krátce po něm.
V průběhu užívaní přípravku VERAHEXAL RR je třeba nepožívat pokrmy anebo nápoje obsahující
grapefruit. Grapefruit může zvýšit plazmatické koncentrace verapamilu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství
Potahované tablety přípravku VERAHEXAL RR se nemají užívat v průběhu prvních šesti měsíců
těhotenství, protože s podáváním přípravku v těhotenství u lidí nejsou zkušenosti. Užívání
4/8
v posledním trimestru těhotenství je možné až potom, kdy Váš lékař velmi pečlivě zvážil očekávaný
prospěch a možné riziko.

Kojení
Tablety VERAHEXAL RR se nemají užívat v období kojení, protože léčivá látka přestupuje do
mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Léčba vysokého krevního tlaku verapamilem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Protože různí
pacienti mohou na lék reagovat rozdílně, může být porušena schopnost řídit motorové vozidlo,
obsluhovat stroje anebo pracovat ve výškách. To platí zvýšenou měrou při začátku léčby, při
zvyšování dávek a při přechodu na jiný přípravek, a také při kombinaci s požitím alkoholu.


Důležité informace o některých složkách přípravku Verahexal RR
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VERAHEXAL RR UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Verahexal RR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:
Verapamil je třeba dávkovat individuálně v závislosti na závažnosti onemocnění. Podle dlouhodobé
klinické zkušenosti leží průměrná dávka u všech indikačních oblastí mezi 240 a 360 mg.
Denní dávka 480 mg se při dlouhodobé terapii nemá překročit, krátkodobé překročení je možné.
U pacientů s poruchou jaterní funkce je účinek verapamilu zvýšen a prodloužen, protože je
zpomaleno odbourávání účinné látky. Proto je třeba v těchto případech dávkování upravit obzvlášť
pečlivě a léčbu zahájit nízkými dávkami (např. u pacientů s jaterními dysfunkcemi podávat
zpočátku po jedné tabletě přípravku VERAHEXAL 40 dvakrát až třikrát denně).

Ischemická choroba srdeční, paroxysmální supraventrikulární tachykardie, fibrilace/flutter síní
Dospělí a mladiství s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg:
Doporučené dávkování je 240 480 mg verapamil-hydrochloriu denně, rozděleně do dvou
jednotlivých dávek.
Užívejte 1 tabletu s prodlouženým uvolňováním přípravku VERAHEXAL RR 2krát denně (což
odpovídá 480 mg verapamil-hydrochloridu denně).
Pro nižší dávkování (např. 240 mg verapamil-hydrochloridu denně) použijte přípravky s obsahem
vhodnějšího množství léčivé látky (např. Verahexal KHK Retard, který obsahuje 120 mg
verapamil-hydrochloridu).

Hypertenze (vysoký krevní tlak)
Dospělí a mladiství s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg:
Doporučené dávkování je 240 480 mg verapamil-hydrochloriu denně, rozděleně do dvou
jednotlivých dávek.
Užíváte-li přípravek VERAHEXAL RR jednou denně (což odpovídá 240 mg verapamil-
hydrochloridu), užívejte jej ráno.
Není-li dosaženo dostatečného účinku, užívá se denně navíc ještě jedna tableta přípravku
VERAHEXAL RR, a to večer (celková denní dávka je pak 480 mg verapamil-hydrochloridu).
5/8

U pacientů s anginou pectoris po infarktu myokardu se verapamil nesmí užít dříve než za 7 dní po
akutním infarktu.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku VERAHEXAL RR je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


Použití u dětí
Přípravek Verahexal RR není určen k použití u dětí.

Jestliže jste užil/a více přípravku Verahexal RR, než jste měl/a
Závažnost otravy po předávkování verapamilu závisí na podaném množství, na době zahájení
detoxikačních opatření a na kontrakční schopnosti srdce.
Při těžké intoxikaci (otravě) verapamilem lze pozorovat tyto příznaky:
Poruchy vědomí až kóma, pokles krevního tlaku, bradyarytmie (příliš pomalý tep), tachyarytmie
(příliš rychlý tep), hyperglykémie (zvýšení hladiny krevního cukru), hypokalemie (snížení hladiny
draslíku v krvi), metabolická acidóza (příliš kyselá reakce krve), hypoxie (nedostatek kyslíku),
kardiogenní šok s otokem plic (šok vyvolaný srdečním selháním, s nahromaděním tekutiny
v plicích).
Při podezření na předávkování přípravkem VERAHEXAL RR informujte, prosím, svého lékaře.
Ten v závislosti na příznacích rozhodne o dalším postupu a případných protiopatřeních.
Při intoxikaci je nutné vyhledat lékařskou pomoc, aby byla možná hospitalizace a zahájení
intenzivní péče.
Pro úspěšné zvládnutí intoxikace přípravkem VERAHEXAL RR má rozhodující význam, co
nejdříve odstranit látku z trávicího ústrojí výplachem žaludku a stabilizovat oběhovou situaci
opatřeními intenzivní péče.

Léčebná opatření závisejí na době a způsobu použití stejně jako na charakteru a závažnosti příznaků
intoxikace. Při intoxikaci vyššími dávkami přípravků s prolongovaným uvolňováním je třeba vzít
v úvahu, že látka se může ve střevě uvolňovat a absorbovat po dobu delší než 48 hodin po požití.
Doporučuje se výplach žaludku, a to i později než za 12 hodin po požití verapamilu, jestliže nelze
prokázat pohyby trávicího ústrojí (škroukání ve střevech). Při podezření na intoxikaci přípravky
s prodlouženým uvolňováním jsou indikována další opatření k eliminaci látky, např. navodit
zvracení, odstranit žaludeční obsah a obsah tenkého střeva za endoskopického monitorování, střevní
laváž, vyprázdnění, vysoké klyzma.
Hemodialýza nemá význam, protože verapamil není dialyzovatelný; doporučuje se však
hemofiltrace a případně plazmaferéza (blokátory vápníkových kanálů se z vysoké části vážou na
plazmatické proteiny).
V případě potřeby běžné resuscitační postupy intenzívní péče, např. extratorakální masáž srdce,
řízené dýchání, defibrilace, pacemaker.

Zvláštní opatření
Odstranění kardiodepresívních účinků, hypotenze a bradykardie.
Bradyarytmie je třeba léčit symptomaticky atropinem a/nebo beta-sympatomimetiky
(isoprenalinem, orciprenalinem); alarmující případy bradyarytmií vyžadují dočasnou
pacemakerovou terapii.
6/8
Specifické antidotum je kalcium, např. 10-20 ml 10% roztoku glukonanu vápenatého intravenózně
(2,25-4,5 mmol), podle potřeby opakovaně anebo v kontinuální infuzi (např. 5 mmol/h).
Hypotenzi vyvolanou kardiogenním šokem a arteriální vazodilatací je třeba léčit dopaminem (až 25
mikrogramů na 1 kg tělesné hmotnosti za minutu), dobutaminem (až 15 mikrogramů na 1 kg tělesné
hmotnosti za minutu), adrenalinem nebo noradrenalinem. Dávkování těchto léčiv se řídí jedině
podle dosaženého účinku. Koncentraci vápníku v séru je třeba udržovat na vyšší hranici normy
anebo mírně zvýšenou. Protože jsou artérie dilatovány, je třeba v časné fázi podat náhradní roztoky
ke zvýšení objemu (Ringerův roztok anebo izotonický roztok chloridu sodného).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Verahexal RR
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu, ale pokračujte v normálním
doporučeném dávkování.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Verahexal RR
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Po dlouhodobé léčbě se přípravek VERAHEXAL RR nikdy nemá vysadit náhle, má se vysazovat
postupně. Trvání léčby není omezeno a zásadně ji určí Váš ošetřující lékař.

Upozornění pro diabetiky
Jedna potahovaná tableta k vnitřnímu užití obsahuje méně než 0,01 sacharidové jednotky.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Verahexal RR nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.


Velmi časté: 1/10
Časté: 1/100 až < 1/10
Méně časté: 1/1000 až < 1/100
Vzácné: 1/10000 až < 1/1000
Velmi vzácné: < 1/10000
Není známo: Z dostupných údajů nelze určit

Poruchy metabolismu a výživy
Méně časté: pokles tolerance glukosy.

Psychiatrické poruchy
Časté: únava, nervozita.

Poruchy nervového systému
Časté: závratě nebo ospalost, spavost, mravenčení, neuropatie např. s mravenčením, pocitem
tuposti v rukou a nohou a třes.
Velmi vzácné: extrapyramidové symptomy (Parkinsonův syndrom, choreoaetóza, dystonický syndrom):
podle dosavadních zkušeností jsou tyto projevy reverzibilní a mizí po odnětí léčiva.
Při současném užívání verapamilu a colchicinu (léčivá látka pro léčbu dny), byl zaznamenán jeden ojedinělý
případ paralýzy: slabost v pažích a nohou (tetraparéza). Současné podávání verapamilu a colchicinu se
nedoporučuje.
7/8

Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté: ušní šelest.

Srdeční a cévní poruchy
Časté: vznik srdeční nedostatečnosti nebo zhoršení stávající srdeční nedostatečnosti.
nadměrný pokles krevního tlaku a/nebo obtíže vyvolané změnou polohy zleže do stoje (ortostatická
dysregulace), sinusová bradykardie, atrioventriculární blok 1. Stupně, otoky kloubů, zarudnutí kůže a pocit
horka.
Méně časté: bušení srdce, zrychlený tep, atrioventriculární blok 2. nebo 3. stupně
Velmi vzácné: sinusová zástava s asystolií.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Méně časté: křeče průdušek (bronchospasmus).

Gastrointestinální poruchy
Velmi často: nevolnost, nadýmání, zácpa
Méně časté: zvracení
Velmi vzácné: neprůchodnost střev, ztluštění dásní (gingivální hyperplazie) spojené se zánětem
a krvácením; vymizí po přerušení přívodu léčiva.

Poruchy jater a žlučových cest
Méně časté: pravděpodobně alergicky vyvolaný zánět jater s reverzibilním zvýšením specifických
jaterních enzymů.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté: alergické reakce jako zčervenání kůže (erythém), svědění (prurutis), kopřivka (urtikarie), kožní
vyrážka se skvrnami a pupínky (makulopapulózní exantém), bolestivý, zarudlý otok končetin
(erythromelalgie) , diaforéza
Vzácné: bodové nebo skvrnité kožní nebo slizniční krvácení (purpura)
Velmi vzácné: angioneurotický edém, Stevens-Johnsonův syndrom, fotodermatitida.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vzácné: svalová slabost anebo bolest svalů nebo kloubů
Velmi vzácné: exacerbace myasthenia gravis, Lambert-Eatonova syndromu a Duchennovy progresivní
svalové dystrofie.

Poruchy reprodukčního systému a prsu
Méně časté: impotence
Vzácné: gynekomastie (zvětšení prsů u mužů) při dlouhodobém podávání starším pacientům: podle
dosavadních zkušeností jsou tyto projevy reverzibilní a mizí po odnětí léčiva.
Velmi vzácné: zvýšení hladiny prolaktinu, galaktorea.

Celkové poruchy
Časté: bolesti hlavy.

Poznámka
U pacientů s pacemakerem nelze při podávání verapamil-hydrochloridu vyloučit zvýšení prahu stimulace a
vnímání.


8/8
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK VERAHEXAL RR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do: Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Verahexal RR obsahuje

- Léčivou látkou je verapamili hydrochloridum 240 mg v jedné tabletě s prodlouženým
uvolňováním.
- Pomocnými látkami jsou: natrium-alginát, povidon 25, mikrokrystalická celulosa, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potah: zeleň laková E104/132 ((chinolinová žluť
(E104), indigokarmín (E132)), chinolinová žluť(E104), monohydrát laktosy, hypromelosa,
makrogol 4000, oxid titaničitý (E171).


Jak přípravek Verahexal RR vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: zelené podlouhlé bikonvexní tablety s půlící rýhou na obou stranách.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
Velikost balení: 30, 50 a 100 tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci
HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D 39170 Barleben, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
16.10.2013

Recenze

Recenze produktu VERAHEXAL RR 100X240MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu VERAHEXAL RR 100X240MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze