Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

VERAHEXAL KHK RETARD 100X120MG Tabl. s prodl. uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18092

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18092
Kód EAN: 4030855003570
Kód SÚKL: 56163
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Verahexal KHK retard se užívá pro léčení anginy pectoris (záchvaty bolesti na hrudi vznikající v důsledku sníženého prokrvení srdce), poruch srdečního rytmu jako jsou supraventrikulární tachykardie (zrychlení srdeční činnosti), supraventrikulárních extrasystol (nepravidelné stahy srdce) a pro léčení vysokého krevního tlaku. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající. Dětem od 3 let věku může být přípravek podáván pouze v rámci léčby poruch srdečního rytmu.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls82862/2016 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

VERAHEXAL KHK RETARD 

tablety s prodlouženým uvolňováním  

verapamili hydrochloridum 

120 mg 

 
 

 Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
 
1. 

Co je přípravek VERAHEXAL KHK RETARD a k čemu se používá 

2. 

 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERAHEXAL KHK RETARD  užívat  

3. 

  Jak se přípravek VERAHEXAL KHK RETARD  užívá   

4. 

  Možné nežádoucí účinky 

5. 

  Jak přípravek VERAHEXAL KHK RETARD uchovávat  

6. 

  Obsah balení a další informace 

 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK VERAHEXAL KHK RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Léčivá látka přípravku verapamil-hydrochlorid omezuje vstup vápníku do buněk hladkého svalstva cév, 
svalových buněk, ale i srdečního převodního systému. Tím vyvolává rozšíření cév, zejména cév 
zásobujících srdeční sval a zpomaluje vedení vzruchu v srdci.  
Již první den léčby nastává pokles krevního tlaku; působení léku zůstává i při dlouhodobé léčbě 
zachováno.  
 
Přípravek se používá: 

  K léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení 

srdečního svalu) 

  K léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou srdeční činností  

  K léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) 

Přípravek se dále používá k předcházení vzniku srdečního infarktu u pacientů, kteří měli srdeční infarkt v 
minulosti. 
  
Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg. 

  

 

2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK  VERAHEXAL 
KHK RETARD UŽÍVAT 
 

 

 

 

Neužívejte přípravek VERAHEXAL KHK RETARD:  

-  jestliže jste alergický(á) na verapamil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku uvedenou v bodě 6 

-  při srdečně-oběhovém šoku 
-  po akutním infarktu myokardu s komplikacemi při městnavém srdečním selhání 
-  při těžkých poruchách vedení vzruchu (síňokomorový blok II. A III. stupně, syndrom chorého 

sinu (kromě pacientů s kardiostimulátorem, při kmitání a míhání síní (flutter a fibrilace síní) při 
současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo 
Lown-Ganong-Levinův syndrom  

-  pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění přípravek obsahující léčivou látku 

ivabradin.  

 

Upozornění a opatření 

Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem 

VERAHEXAL KHK RETARD pravidelně sledovat:  

- při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci,  

- při nízkém krevním tlaku,  

- při těžké poruše funkce jater,  

-  při  onemocnění  s  poruchou  nervosvalového  přenosu  (oslabení  volního  pohybu,  těžká  svalová 

slabost včetně vrozené),  

- při poruše funkce ledvin.  

 

 

Před užitím přípravku VERAHEXAL KHK RETARD se poraďte se svým lékařem. 

 

Děti a dospívající  

Vzhledem  k  vysokému  obsahu  léčivé  látky  je  tento  přípravek  určen  pouze  pro  dospělé  a 

dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg. 

 

 
Další léčivé přípravky a přípravek VERAHEXAL KHK RETARD 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku VERAHEXAL KHK RETARD a účinky jiných 
současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  
Před zahájením užívání přípravku VERAHEXAL KHK RETARD se poraďte se svým lékařem, jestliže 
užíváte některý z následujících léků: 
-beta-blokátory (léky používané k léčbě srdečních onemocnění)  
- antiarytmika (léky používané k léčbě poruch srdečního rytmu) - při užívání těchto léků společně s 
přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD může dojít ke zhoršení vedení vzruchu v srdci a k 
výraznějšímu snížení tlaku krve  
- chinidin (k léčbě poruch srdečního rytmu) - společné užívání s přípravkem VERAHEXAL KHK 
RETARD může u pacientů s kardiomyopatií (onemocnění srdeční svaloviny, při které dochází ke zbytnění 
srdce) vést ke snížení tlaku krve a plicnímu otoku  
- antihypertenziva, např. prazosin (léky k léčbě vysokého tlaku krve)  
- diuretika (močopudné léky)  
- vazodilatancia (léky rozšiřující cévy používané k léčbě vysokého tlaku krve)  
- digoxin (používaný k léčbě srdečního selhání)  
- lithium (k léčbě duševních onemocnění)  
- simvastatin, lovastatin, atorvastatin (léky používané ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)  
- cyklosporin (používaný k potlačení imunitní reakce po transplantacích)  
- theofylin (léky používané k léčbě průduškového astmatu)  
- rifampicin (léky používané k léčbě tuberkulózy)  

 

- karbamazepin, fenobarbital (k léčbě epilepsie)  
- midazolam (k léčbě úzkosti nebo nespavosti)  
- cimetidin nebo ranitidin (léčiva tlumící tvorbu žaludeční šťávy)  
- klarithromycin (k léčbě infekcí)  
- kyselina acetylsalicylová (používaná ke snížení horečky nebo k léčbě bolesti)  
- kolchicin (k léčbě dny) - současné užívání s přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD se 
nedoporučuje  
- přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum
- dabigatran  (lék na prevenci vzniku krevních sraženin). 
 
Upozorněte lékaře, že užíváte přípravek VERAHEXAL KHK RETARD:  
- pokud máte podstoupit chirurgický zákrok (přípravek VERAHEXAL KHK RETARD může zesílit 
účinek myorelaxancií - léků k uvolnění svalů, používaných při narkóze).  
  
Přípravek VERAHEXAL KHK RETARD s jídlem a pitím 
 
Verahexal KHK RETARD zesiluje účinek alkoholu. Při užívání tohoto přípravku nepijte alkoholické 
nápoje.  
Během léčby neužívejte potraviny a nápoje obsahující grapefruit.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nejsou k dispozici dostatečné 
údaje o podávání verapamilu-hydrochloridu těhotným ženám, z tohoto důvodu by  
přípravek VERAHEXAL KHK RETARD neměl být v těhotenství užíván, pokud to není nutné. 
 
Kojení 

Jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání  přípravku u kojících žen, které naznačují, že 

poměrná dávka pro kojené dítě je nízká, podávání verapamilu-hydrochloridu při kojením je tedy 

možné.  Nicméně,  z  důvodu  možného  rizika  nežádoucích  účinků  u  kojených  dětí,  by  přípravek 
VERAHEXAL KHK RETARD neměl být při kojení užíván, pokud to není nutné.

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

Kvůli  svému  antihypertenznímu  efektu  a  v  závislosti  na  individuální  odpovědi  pacienta  na  léčbu  může 

přípravek  ovlivnit  schopnost  řídit  dopravní  prostředky,  obsluhovat  stroje  nebo  pracovat  za  zvýšených 

bezpečnostních podmínek. To platí zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky nebo při změně léčby a 

rovněž při současné konzumaci alkoholu. Verapamil-hydrochlorid může zvýšit hladinu alkoholu v krvi a 

zpomalit jeho vylučování. Z tohoto důvodu může být účinek alkoholu zvýšený.  

V těchto případech neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. 
 
Verahexal KHK RETARD obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 

Upozornění pro diabetiky 

Jedna  tableta  s prodlouženým  uvolňováním  k vnitřnímu  užití  obsahuje  méně  než  0,01  sacharidové 

jednotky.  
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK VERAHEXAL KHK RETARD  UŽÍVÁ  

 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování: 

Dávku přípravku VERAHEXAL KHK RETARD  vždy určí lékař individuálně v závislosti na závažnosti 

onemocnění. Při dlouhodobé terapii denní dávka nemá překročit 480 mg, krátkodobé překročení je možné.  
 

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg: 

 

Léčba anginy pectoris a poruch srdečního rytmu 

Doporučené dávkování je 120 – 480 mg verapamil-hydrochloridu denně v jedné nebo ve dvou rozdělených 
dávkách  (t.j.  1-4  tablety 

přípravku  VERAHEXAL  KHK  RETARD

  denně  v jedné  nebo  ve  dvou 

dávkách).  

 

Léčba vysokého krevního tlaku 

Doporučené  dávkování  je  120  –  480  mg  verapamil-hydrochloridu  denně,  užitých  v jedné  nebo  ve  dvou 
rozdělených dávkách (

tj. 1-2 tablety přípravku VERAHEXAL KHK RETARD 

denně v jedné nebo ve 

dvou dávkách

)

 

Pacienti s poruchou funkce jater a starší pacienti 

U  pacientů  s poruchou  funkce  jater  může  být  biologická  dostupnost  verapamil-hydrochloridu  zřetelně 

zvýšena  a  poločas  značně  prodloužen,  takže  působí  silněji  a  déle.  Proto  je  třeba  v těchto  případech 
dávkování  upravit  obzvlášť  pečlivě  a  léčbu  zahájit  nízkými  dávkami 

přípravku  VERAHEXAL  KHK 

RETARD

.  

 

Způsob podání: 

Tablety s prodlouženým uvolňováním se necucají a nekousají, polykají se celé s dostatečným množstvím 

tekutiny (např. se sklenicí vody, nikoli s grapefruitovou šťávou), nejlépe při jídle nebo krátce po něm.  
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
 
Délka léčby 

Trvání léčby není omezeno. Tento přípravek lze užívat dlouhodobě. 
 
Ukončení léčby 
Při vysazování přípravku, zejména pokud byl podáván dlouhodobě, je třeba postupovat s opatrností a 
dávku snižovat postupně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku VERAHEXAL KHK RETARD, než jste měl(a)  
 
Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak, srdeční selhání a poruchy 
srdečního rytmu.  
Pokud jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc nebo lékařskou 
pohotovost nejbližší nemocnice.  
 
 
Jestliže jste zapomněl(a)  užít přípravek VERAHEXAL KHK RETARD 
 
Je důležité, abyste užíval(la) tento přípravek každý den, nejlépe ve stejnou dobu tak, jak určil lékař.  
Pokud zapomenete tabletu užít, užijte ji, jakmile si vzpomenete a dále pokračujte v užívání v obvyklou 
dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.  
Jestliže jste zapomněl(a) užít více tablet, poraďte se s lékařem. 
 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek VERAHEXAL KHK RETARD  

 

Po  dlouhodobé  léčbě  se  přípravek  VERAHEXAL  KHK  RETARD  nikdy  nemá  vysadit  náhle,  má  se 

vysazovat postupně. Trvání léčby není omezeno a zásadně jej určí Váš ošetřující lékař.  
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 
- bolesti hlavy  
- závratě  
- zpomalení srdečního tepu  
- návaly horka/zrudnutí v obličeji  
- nízký krevní tlak  
- zácpa  
- pocit na zvracení 
- otoky končetin 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
- bušení srdce  
- zrychlení srdečního tepu  
- bolest břicha  
- únava 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 
- pocity brnění, mravenčení, svrbění 
- třes  
- spavost  
- zvonění v uších (tinitus)  
- zvracení  
- zvýšené pocení 
 
Nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)  
- reakce přecitlivělosti (kopřivka, svědění, otoky na kůži a sliznicích, až závažné reakce jako vyrážka s 
tvorbou puchýřů, zúžení průdušek- bronchospasmus, zvýšení hladiny draslíku v krvi, zvýšení hladiny 
prolaktinu v krvi, dušnost, selhání ledvin). 
Pokud se u Vás vyskytne reakce z přecitlivělosti (rozsáhlá vyrážka, otoky rtů, sliznic úst nebo hrdla, 
dušnost) vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc nejbližší lékařské pohotovosti. 
 
- poruchy koordinace  
- ochrnutí  
- záchvaty, závrať  
- síňo-komorový blok I., II., III. stupně (porucha převodu vzruchu v srdci)  
- srdeční selhání  
- srdeční zástava  
- nepravidelný srdeční rytmus (vynechání tepu)  
- nepříjemné pocity v břiše  
- změny na sliznici dásní v ústech  
- neprůchodnost střev  

 

- vypadávání vlasů  
- zčervenání kůže  
- bolesti kloubů a svalů, svalová slabost  
- poruchy erekce  
- vylučování mléka u nekojících žen (galaktorea), zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi, zvětšení 
prsů u mužů  
- zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
 5. 

JAK PŘÍPRAVEK  VERAHEXAL KHK RETARD UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“, na 
blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek VERAHEXAL KHK RETARD obsahuje 
 

Léčivou látkou je verapamili hydrochloridum 120 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním. 

Pomocnými látkami jsou natrium-alginát, povidon 25, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid 

křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý, monohydrát laktosy, hypromelosa, makrogol 4000, oxid 

titaničitý. 
 
Jak přípravek  VERAHEXAL KHK RETARD vypadá a co obsahuje toto balení 
 

VERAHEXAL KHK RETARD jsou béžové až okrové kulaté tablety, mírně bikonvexní, s půlicí rýhou na 
jedné  straně

.  Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety  pro  snazší  polykání,  nikoliv  její 

rozdělení na stejné dávky

 

Velikost balení:  30, 50 anebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním. 

 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 

HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo 
 

 

Výrobce: 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D 39170 Barleben, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  4.5.2016 
 

Recenze

Recenze produktu VERAHEXAL KHK RETARD 100X120MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu VERAHEXAL KHK RETARD 100X120MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám