Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

VERAHEXAL KHK RETARD 100X120MG Tabl. s prodl. uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18092

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VERAHEXAL KHK RETARD 100X120MG Tabl. s prodl. uvol.

sp.zn. sukls82862/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

VERAHEXAL KHK RETARD

tablety s prodlouženým uvolňováním verapamili hydrochloridum 120 mg

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek VERAHEXAL KHK RETARD a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VERAHEXAL KHK RETARD užívat
 3. Jak se přípravek VERAHEXAL KHK RETARD užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek VERAHEXAL KHK RETARD uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK

VERAHEXAL KHK RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku verapamil-hydrochlorid omezuje vstup vápníku do buněk hladkého svalstva cév, svalových buněk, ale i srdečního převodního systému. Tím vyvolává rozšíření cév, zejména cév zásobujících srdeční sval a zpomaluje vedení vzruchu v srdci. Již první den léčby nastává pokles krevního tlaku; působení léku zůstává i při dlouhodobé léčbě zachováno.

Přípravek se používá:

 • K léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu)
 • K léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou srdeční činností
 • K léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) Přípravek se dále používá k předcházení vzniku srdečního infarktu u pacientů, kteří měli srdeční infarkt v minulosti.

Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

VERAHEXAL KHK RETARD UŽÍVAT

Neužívejte přípravek VERAHEXAL KHK RETARD:

 • jestliže jste alergický(á) na verapamil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6
 • při srdečně-oběhovém šoku
 • po akutním infarktu myokardu s komplikacemi při městnavém srdečním selhání
 • při těžkých poruchách vedení vzruchu (síňokomorový blok II. A III. stupně, syndrom chorého sinu (kromě pacientů s kardiostimulátorem, při kmitání a míhání síní (flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom
 • pokud užíváte k léčbě určitých srdečních onemocnění přípravek obsahující léčivou látku ivabradin. Upozornění a opatření Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD pravidelně sledovat:
 • při síňo-komorovém bloku I. stupně, při pomalé tepové frekvenci,
 • při nízkém krevním tlaku,
 • při těžké poruše funkce jater,
 • při onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu (oslabení volního pohybu, těžká svalová slabost včetně vrozené),
 • při poruše funkce ledvin.

Před užitím přípravku VERAHEXAL KHK RETARD se poraďte se svým lékařem. Děti a dospívající

Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky je tento přípravek určen pouze pro dospělé a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg.

Další léčivé přípravky a přípravek VERAHEXAL KHK RETARD

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku VERAHEXAL KHK RETARD a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Před zahájením užívání přípravku VERAHEXAL KHK RETARD se poraďte se svým lékařem, jestliže užíváte některý z následujících léků: -beta-blokátory (léky používané k léčbě srdečních onemocnění)

 • antiarytmika (léky používané k léčbě poruch srdečního rytmu) - při užívání těchto léků společně s přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD může dojít ke zhoršení vedení vzruchu v srdci a k výraznějšímu snížení tlaku krve
 • chinidin (k léčbě poruch srdečního rytmu) - společné užívání s přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD může u pacientů s kardiomyopatií (onemocnění srdeční svaloviny, při které dochází ke zbytnění srdce) vést ke snížení tlaku krve a plicnímu otoku
 • antihypertenziva, např. prazosin (léky k léčbě vysokého tlaku krve)
 • diuretika (močopudné léky)
 • vazodilatancia (léky rozšiřující cévy používané k léčbě vysokého tlaku krve)
 • digoxin (používaný k léčbě srdečního selhání)
 • lithium (k léčbě duševních onemocnění)
 • simvastatin, lovastatin, atorvastatin (léky používané ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)
 • cyklosporin (používaný k potlačení imunitní reakce po transplantacích)
 • theofylin (léky používané k léčbě průduškového astmatu)
 • rifampicin (léky používané k léčbě tuberkulózy)
 • karbamazepin, fenobarbital (k léčbě epilepsie)
 • midazolam (k léčbě úzkosti nebo nespavosti)
 • cimetidin nebo ranitidin (léčiva tlumící tvorbu žaludeční šťávy)
 • klarithromycin (k léčbě infekcí)
 • kyselina acetylsalicylová (používaná ke snížení horečky nebo k léčbě bolesti)
 • kolchicin (k léčbě dny) - současné užívání s přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD se nedoporučuje
 • přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum )
 • dabigatran (lék na prevenci vzniku krevních sraženin).

Upozorněte lékaře, že užíváte přípravek VERAHEXAL KHK RETARD:

 • pokud máte podstoupit chirurgický zákrok (přípravek VERAHEXAL KHK RETARD může zesílit účinek myorelaxancií - léků k uvolnění svalů, používaných při narkóze).

Přípravek

VERAHEXAL KHK RETARD s jídlem a pitím

Verahexal KHK RETARD zesiluje účinek alkoholu. Při užívání tohoto přípravku nepijte alkoholické nápoje. Během léčby neužívejte potraviny a nápoje obsahující grapefruit.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání verapamilu-hydrochloridu těhotným ženám, z tohoto důvodu by přípravek VERAHEXAL KHK RETARD neměl být v těhotenství užíván, pokud to není nutné.

Kojení

Jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání přípravku u kojících žen, které naznačují, že poměrná dávka pro kojené dítě je nízká, podávání verapamilu-hydrochloridu při kojením je tedy možné. Nicméně, z důvodu možného rizika nežádoucích účinků u kojených dětí, by přípravek VERAHEXAL KHK RETARD neměl být při kojení užíván, pokud to není nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kvůli svému antihypertenznímu efektu a v závislosti na individuální odpovědi pacienta na léčbu může přípravek ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo pracovat za zvýšených bezpečnostních podmínek. To platí zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky nebo při změně léčby a rovněž při současné konzumaci alkoholu. Verapamil-hydrochlorid může zvýšit hladinu alkoholu v krvi a zpomalit jeho vylučování. Z tohoto důvodu může být účinek alkoholu zvýšený. V těchto případech neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Verahexal KHK RETARD obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Upozornění pro diabetiky Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním k vnitřnímu užití obsahuje méně než 0,01 sacharidové jednotky.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK

VERAHEXAL KHK RETARD UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování: Dávku přípravku VERAHEXAL KHK RETARD vždy určí lékař individuálně v závislosti na závažnosti onemocnění. Při dlouhodobé terapii denní dávka nemá překročit 480 mg, krátkodobé překročení je možné. Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg:

Léčba anginy pectoris a poruch srdečního rytmu Doporučené dávkování je 120 - 480 mg verapamil-hydrochloridu denně v jedné nebo ve dvou rozdělených dávkách (t.j. 1-4 tablety přípravku VERAHEXAL KHK RETARD denně v jedné nebo ve dvou dávkách).

Léčba vysokého krevního tlaku Doporučené dávkování je 120 - 480 mg verapamil-hydrochloridu denně, užitých v jedné nebo ve dvou rozdělených dávkách (tj. 1-2 tablety přípravku VERAHEXAL KHK RETARD denně v jedné nebo ve dvou dávkách).

Pacienti s poruchou funkce jater a starší pacienti U pacientů s poruchou funkce jater může být biologická dostupnost verapamil-hydrochloridu zřetelně zvýšena a poločas značně prodloužen, takže působí silněji a déle. Proto je třeba v těchto případech dávkování upravit obzvlášť pečlivě a léčbu zahájit nízkými dávkami přípravku VERAHEXAL KHK RETARD.

Způsob podání: Tablety s prodlouženým uvolňováním se necucají a nekousají, polykají se celé s dostatečným množstvím tekutiny (např. se sklenicí vody, nikoli s grapefruitovou šťávou), nejlépe při jídle nebo krátce po něm. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Délka léčby Trvání léčby není omezeno. Tento přípravek lze užívat dlouhodobě.

Ukončení léčby Při vysazování přípravku, zejména pokud byl podáván dlouhodobě, je třeba postupovat s opatrností a dávku snižovat postupně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

VERAHEXAL KHK RETARD, než jste měl(a)

Nejpravděpodobnějším účinkem při předávkování je nízký krevní tlak, srdeční selhání a poruchy srdečního rytmu. Pokud jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc nebo lékařskou

pohotovost nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

VERAHEXAL KHK RETARD

Je důležité, abyste užíval(la) tento přípravek každý den, nejlépe ve stejnou dobu tak, jak určil lékař. Pokud zapomenete tabletu užít, užijte ji, jakmile si vzpomenete a dále pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Jestliže jste zapomněl(a) užít více tablet, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek VERAHEXAL KHK RETARD

Po dlouhodobé léčbě se přípravek VERAHEXAL KHK RETARD nikdy nemá vysadit náhle, má se vysazovat postupně. Trvání léčby není omezeno a zásadně jej určí Váš ošetřující lékař.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

 • bolesti hlavy
 • závratě
 • zpomalení srdečního tepu
 • návaly horka/zrudnutí v obličeji
 • nízký krevní tlak
 • zácpa
 • pocit na zvracení
 • otoky končetin

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

 • bušení srdce
 • zrychlení srdečního tepu
 • bolest břicha
 • únava

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

 • pocity brnění, mravenčení, svrbění
 • třes
 • spavost
 • zvonění v uších (tinitus)
 • zvracení
 • zvýšené pocení

Nežádoucí účinky s frekvencí výskytu není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

 • reakce přecitlivělosti (kopřivka, svědění, otoky na kůži a sliznicích, až závažné reakce jako vyrážka s tvorbou puchýřů, zúžení průdušek- bronchospasmus, zvýšení hladiny draslíku v krvi, zvýšení hladiny prolaktinu v krvi, dušnost, selhání ledvin). Pokud se u Vás vyskytne reakce z přecitlivělosti (rozsáhlá vyrážka, otoky rtů, sliznic úst nebo hrdla, dušnost) vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc nejbližší lékařské pohotovosti.
 • poruchy koordinace
 • ochrnutí
 • záchvaty, závrať
 • síňo-komorový blok I., II., III. stupně (porucha převodu vzruchu v srdci)
 • srdeční selhání
 • srdeční zástava
 • nepravidelný srdeční rytmus (vynechání tepu)
 • nepříjemné pocity v břiše
 • změny na sliznici dásní v ústech
 • neprůchodnost střev
 • vypadávání vlasů
 • zčervenání kůže
 • bolesti kloubů a svalů, svalová slabost
 • poruchy erekce
 • vylučování mléka u nekojících žen (galaktorea), zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi, zvětšení prsů u mužů
 • zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK VERAHEXAL KHK RETARD UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“, na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek VERAHEXAL KHK RETARD obsahuje

Léčivou látkou je verapamili hydrochloridum 120 mg v jedné tabletě s prodlouženým uvolňováním. Pomocnými látkami jsou natrium-alginát, povidon 25, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý, monohydrát laktosy, hypromelosa, makrogol 4000, oxid titaničitý.

Jak přípravek VERAHEXAL KHK RETARD vypadá a co obsahuje toto balení

VERAHEXAL KHK RETARD jsou béžové až okrové kulaté tablety, mírně bikonvexní, s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky.

Velikost balení: 30, 50 anebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo

Výrobce: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D 39170 Barleben, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.5.2016

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18092
Kód EAN: 4030855003570
Kód SÚKL: 56163
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Verahexal KHK retard se užívá pro léčení anginy pectoris (záchvaty bolesti na hrudi vznikající v důsledku sníženého prokrvení srdce), poruch srdečního rytmu jako jsou supraventrikulární tachykardie (zrychlení srdeční činnosti), supraventrikulárních extrasystol (nepravidelné stahy srdce) a pro léčení vysokého krevního tlaku. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající. Dětem od 3 let věku může být přípravek podáván pouze v rámci léčby poruch srdečního rytmu.

Příbalový leták

VERAHEXAL KHK RETARD 100X120MG Tabl. s prodl. uvol. – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu VERAHEXAL KHK RETARD 100X120MG Tabl. s prodl. uvol. zobrazíte nebo stáhnete zde: VERAHEXAL KHK RETARD 100X120MG Tabl. s prodl. uvol..pdf

Recenze

Recenze produktu VERAHEXAL KHK RETARD 100X120MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu VERAHEXAL KHK RETARD 100X120MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám