Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

VENTOLIN 1X150ML Sirup - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15714

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, SPEKE, LIVERPOOL
Kód výrobku: 15714
Kód EAN: 8590335325432
Kód SÚKL: 23291
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, SPEKE, LIVERPOOL
Co je Ventolin a k čemu se používá Ventolin, sirup se užívá k léčbě a předcházení (prevenci) zúžení průsvitu průdušek (bronchospazmu) u průduškového (bronchiálního) astmatu a ovlivnitelné (reverzibilní) složky zúžení průsvitu průdušek u vleklého zánětu průdušek (chronické bronchitidy) a plicní rozedmy (emfyzému). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 2 roky.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls140183/2016 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Ventolin 

sirup 

Salbutamoli sulfas 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Ventolin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ventolin užívat 

3. 

Jak se přípravek Ventolin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ventolin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ventolin a k čemu se používá 

 
Ventolin ve formě sirupu se užívá k léčbě a předcházení (prevenci) zúžení průsvitu průdušek 
(bronchospasmu) u průduškového (bronchiálního) astmatu a ovlivnitelné (reverzibilní) složky 
zúžení  průsvitu  průdušek  u vleklého  zánětu  průdušek  (chronické  bronchitidy)  a plicní 
rozedmy (emfyzému). 
Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti starší než 2 roky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ventolin užívat 

 
Neužívejte přípravek Ventolin 

Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku 
Ventolin. 

K léčbě předčasného nekomplikovaného porodu nebo  hrozícího potratu. 

 
Upozornění a opatření 
Než začnete přípravek Ventolin ve formě sirupu užívat, Váš lékař potřebuje vědět jestli: 
 

  se léčíte s vysokým krevním tlakem; 
  se léčíte se zvýšenou činností štítné žlázy; 
  trpíte  onemocněním  srdce,  včetně  nepravidelnosti  srdečního  rytmu  nebo  rychlého 

srdečního pulzu nebo angíny (bolest na hrudi); 

  máte nízkou hladinu draslíku v krvi; 
  užíváte deriváty xantinů (jako je teofylin) nebo kortikosteroidy k léčbě astmatu; 

 

2/5 

  užíváte  přípravky  na  odvodnění  (diuretika)  používané  k léčbě  vysokého  krevního 

tlaku nebo k léčbě onemocnění srdce. 

 
Potřeba častějšího užívání přípravku signalizuje možné zhoršování kontroly astmatu. Jestliže 
přípravek již neposkytuje úlevu alespoň na tři hodiny, je nutné vyhledat lékaře. Následkem 
léčby může dojít k poklesu hladin draslíku, proto léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné 
lékařské kontroly a laboratorní sledování. 
 
 Jestliže si myslíte, že se Vás něco z uvedeného týká, informujte o tom Vašeho lékaře. 
 
Těhotenství a kojení 
Ventolin ve formě sirupu se obvykle nedoporučuje podávat v období těhotenství. Pokud jste 
těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Není  známo,  zda  látky  obsažené  v přípravku  Ventolin  ve  formě  sirupu  mohou  pronikat  do 
mateřského  mléka.  Pokud  kojíte,  než  začnete  užívat  tento  přípravek,  poraďte  se  se  svým 
lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ventolin ve formě sirupu nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ventolin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez 
lékařského předpisu. 
 
Některé  přípravky  mohou  ovlivnit  účinek  přípravku  Ventolin  ve  formě  sirupu,  nebo  s větší 
pravděpodobností vést ke vzniku nežádoucích účinků. Patří k nim: 
 

  beta-blokátory (jako např. metoprolol) užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku nebo 

jiných nemocí srdce; 

  inhibitory monoaminooxidázy (MAOIs) užívané k léčbě deprese. 

 

 Váš lékař nebo lékárník rozhodne, zda máte přípravek Ventolin ve formě sirupu užívat s 
uvedenými přípravky. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ventolin užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud  lékař  nedoporučí  jinak,  dospělí  užívají  obvykle  10 ml  sirupu  (4 mg  salbutamolu) 
třikrát až čtyřikrát denně. Nedojde-li ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu,

 k

aždá jednotlivá 

dávka může být postupně zvýšena až na 20 ml sirupu (8 mg salbutamolu). Mezi jednotlivými 
dávkami musí být časový odstup 6 hodin. 
 
Někdy  navodí  úlevu  dávka  5 ml  sirupu  (2 mg  salbutamolu)  třikrát  až  čtyřikrát  denně.  Výši 
dávky Vám vždy určí lékař. 
 
Dětem ve věku 2 až 6 let se obvykle podává dávka 2,5 až 5 ml sirupu (1 až 2 mg salbutamolu) 
třikrát až čtyřikrát denně. 
 

 

3/5 

Dětem ve věku 6 až 12 let se obvykle podává dávka 5 ml sirupu (2 mg salbutamolu) třikrát až 
čtyřikrát denně. 
 
Dětem  starším  než  12 let  se  obvykle  podává  dávka  od  5 až  10 ml  sirupu  (2 až  4 mg 
salbutamolu) třikrát až čtyřikrát denně. 
 
Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup 6 hodin. 
 
Starším pacientům a lidem citlivým na přípravek Ventolin a podobné léky (s beta-adrenergní 
stimulací),  se  doporučuje  zahájit  léčbu  5 ml  sirupu  (2 mg  salbutamolu)  třikrát  až  čtyřikrát 
denně. 
 
Množství  sirupu  odměřte  podle  potřeby  přiloženou  odměrnou  lžičkou.  Nedoporučuje  se 
ředění  sirupem  nebo  sorbitolem,  nebo  přidání  sirupu  Ventolin  k  ostatním  tekutým 
přípravkům. 
 
Ventolin ve formě sirupu musíte užívat pravidelně, nesmíte ho náhle vysadit ani nesmíte sami 
měnit dávky a intervaly mezi nimi. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ventolin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ventolin, než jste měl(a): 
Užijete-li  větší  množství  přípravku  nebo  při  náhodném  požití  přípravku  dítětem  ihned 
vyhledejte svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ventolin: 
Zapomenete-li  si  vzít  dávku,  užijte  ji  ihned,  jakmile  si  vzpomenete.  Dále  pokračujte 
v původním  sledu  užívání.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Mnoho  pacientů  užívajících  tento  přípravek  nemá  žádné  problémy.  Podobně  jako  všechny 
léky i u tohoto přípravku se mohou u některých pacientů vyskytnout nežádoucí účinky. 
 
Okolnosti, na které musíte dávat pozor: 
Alergické reakce: Vyskytují se velmi vzácně u pacientů užívajících přípravek Ventolin, sirup. 
Příznaky zahrnují: 

  kožní vyrážku (kopřivku) nebo zarudnutí; 
  otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém); 
  náhlé sípání, kašel nebo obtíže s dýcháním; 
  náhlý pocit slabosti nebo závratě (mohou vést ke kolapsu nebo ztrátě vědomí). 

 
→  Pozorujete-li  některý  z výše  uvedených  příznaků,  ihned  kontaktujte  lékaře.  Přípravek 
Ventolin ve formě sirupu přestaňte užívat. 
 
Časté nežádoucí účinky 
 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů: 

  zrychlení srdečního tepu; 
  nepravidelný srdeční rytmus (palpitace); 

 

4/5 

  svalové křeče. 
 

Vzácné nežádoucí účinky 
 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů: 

  snížená hladina draslíku v krvi; 
  závažné srdeční arytmie (extrasystoly). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů: 

  pocit svalového napětí. 

 
→  Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si 
všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci, 
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ventolin uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Přípravek uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn 
před světlem. 
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ventolin obsahuje 

-  Léčivou  látkou  je  Salbutamoli  sulfas  2,4 mg,  což  odpovídá  Salbutamolum  2 mg 

v 5 ml sirupu. 

-  Pomocné  látky  jsou  dihydrát  natrium-citrátu,  monohydrát  kyseliny  citronové, 

hypromelosa  2910,  natrium-benzoát,  dihydrát  sodné  soli  sacharinu,  pomerančové 
aroma, chlorid sodný, čištěná voda. 

 
Jak přípravek Ventolin vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý  bezbarvý  až  slabě  nažloutlý  viskózní  roztok  bez  viditelných  nečistot  s pomerančovou 
vůní. 

 

5/5 

 
Hnědá  skleněná  lahvička  obsahující  150  ml  sirupu,  s hliníkovým  nebo  plastovým  dětským 
bezpečnostním  uzávěrem.  Bílá  plastová  oboustranná  odměrná  lžička,  na  jedné  straně  o 
objemu 5 ml, na druhé o objemu 2,5 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie. 
 
Výrobce 
Farmaclair, Herouville Saint Clair, Francie. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.7.2016

 

Recenze

Recenze produktu VENTOLIN 1X150ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu VENTOLIN 1X150ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám