Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 16804
Kód EAN: 3838989503819
Kód SÚKL: 91217
Držitel rozhodnutí: KRKA
Užívá se při stavech, při kterých je nezbytné zabránit trávicímu působení pepsinu, žaludeční kyseliny a žlučových solí. To je v následujících případech: - žaludeční (ventrikulární) a dvanácterníkový vřed; - hyperfosfatémie (zvýšené hladiny fosfátů) u nemocných s urémií (ledvinovou nedostatečností), kteří jsou podrobeni dialýze ("umělá ledvina"). Přípravek mohou užívat děti starší 4 let, mladiství a dospělí.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
Venter
Sucralfatum
tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Venter a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Venter užívat
3. Jak se Venter užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Venter uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK VENTER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku Venter je sukralfát, který chrání sliznici žaludku. Účinkuje přímo v místě vředu. Váže se na bílkoviny z poškozené tkáně a vytváří vrstvu, která chrání sliznici před trávicími účinky pepsinu, žaludečních šťáv a žlučových solí. Urychluje hojení dvanáctníkového nebo žaludečního vředu a zmírňuje zánět jícnu. Chrání proti opětovnému vzniku vředu. Přípravek také brání vstřebávání fosfátů ze zažívacího traktu.
Venter se doporučuje při léčbě žaludečního nebo dvanáctníkového vředu a k předcházení opětovného vzniku dvanáctníkového vředu.
Doporučuje se také k snížení hyperfosfatémie (zvýšená hladina fosfátů) u dialyzovaných pacientů s urémií (ledvinná nedostatečnost).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VENTER UŽÍVAT
Informujte svého lékaře pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním, poruchou metabolizmu, pokud jste přecitlivělý(á) nebo pokud užíváte další léky.
Neužívejte Venter
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sukralfát nebo na kteroukoli další složku přípravku.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Venter je zapotřebí
Informujte svého lékaře pokud máte ledvinnou nedostatečnost. Sukralfát obsahuje hliník, který se může v těle, v případě závažné ledvinné nedostatečnosti, hromadit. Nahromaděný hliník může mít škodlivé účinky. Riziko je vyšší pokud současně užíváte další přípravky obsahující hliník (např. některá antacida - léky ke snížení kyselosti žaludku).
Bezpečnost a účinnost sukralfátu u dětí starších 4 let nebyla stanovena, proto se těmto dětem užívání přípravku nedoporučuje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při současném užívání antacid a sukralfátu byste měl(a) užívat antacida minimálně až 1hodinu před užitím přípravku Venter.
Pokud máte ledvinnou nedostatečnost, současné užití přípravku Venter a dalších léčivých přípravků obsahujících hliník (např. některá antacida) může zvýšit hromadění hliníku v těle.
Následující léky byste měl(a) užívat s časovým odstupem nejméně 2 hodin od užití přípravku Venter: některá antibiotika (tetracyklin, fluorochinon), cimetidin, digoxin, teofylin s prodlouženým uvolňováním, warfarin, ketokonazol, l-thyroxin, quinidin a fenytoin.
Užívání přípravku Venter s jídlem a pitím
Jídlo může snížit účinek sukralfátu. Venter by se měl užívat nalačno, až jednu hodinu před jídlem. U pacientů dostávajících výživu pomocí žaludeční sondy by se měl přípravek podávat odděleně od jídla.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Není známo, že by měl tento přípravek škodlivý účinek v těhotenství, ale jeho bezpečnost nebyla zatím stanovena. V těhotenství užívejte přípravek Venter jen v oddůvodněných případech.
Není známo, zda sukralfát přechází do mateřského mléka, proto je třeba při kojení dbát opatrnosti.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl hlášen žádný případ ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.
3. JAK SE VENTER UŽÍVÁ
Vždy užívejte Venter přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Venter užívejte na prázdný žaludek, až 1 hodinu před jídlem.
Tablety polykejte celé a zapijte tekutinou nebo je rozpusťte ve sklenici vody a vypijte.
Obvyklá dávka přípravku je:
Žaludeční a dvanáctníkové vředy: 1 tableta před každým hlavním jídlem (snídaně, oběd, večeře) a 1 tableta večer těsně před ulehnutím. Lékař může zvýšit dávku na 2x2 tablety denně. Léčba trvá 4-6 týdnů. Lékař může rozhodnout o prodloužení léčby. Přípravek užívejte minimálně po dobu 4-8 týdnů, dokud není lékařskými testy potvrzeno vyléčení. Venter byste neměl(a) užívat déle než 12 týdnů.
Předcházení opětovného vzniku dvanáctníkových vředů: 2x1 tableta denně.
Hyperfosfatémie: 1 tableta před každým hlavním jídlem (snídaně, oběd, večeře) a 1 tableta večer těsně před ulehnutím. Při mírnějším průběhu onemocnění může být dávka nižší.
Pokud máte onemocnění ledvin, není u Vás nutná úprava dávkování.
Pokud trpíte chronickým selháváním ledvin, viz odstavec Zvláštní opatrnosti je zapotřebí.
Dávkování u dětí starších 4 let určí lékař. Obvyklé dávkování je 40-80 mg/kilogram tělesné hmotnosti rozdělené do 4 dávek. Jednotlivá dávka nesmí přesáhnout 1 g. Přípravek není určen pro užití u mladších dětí.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Venter, než jste měl(a)
Požití vyšších dávek přípravku nemá škodlivé účinky. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Sukralfát se téměř nevstřebává. Je nepravděpodobné, že by jedna dávka sukralfátu mohla způsobit otravu. Většina pacientů nepociťuje žádné obtíže po užití příliš vysokých dávek. Vzácně byla hlášena nevolnost, zvracení a bolesti břicha. Pokud dojde k požití velkého množství přípravku, konzultujte to se svým lékařem.
Dlouhodobé užívání vyšších dávek, především u pacientů s renální nedostatečností, může způsobit zvýšenou akumulaci hliníku v těle.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Venter
Jestliže zapomenete užít přípravek v předepsanou dobu, užijte jej co nejdříve. Pokud se blíží čas užití další dávky, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte dle naplánovaného dávkování.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Venter nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastějším nežádoucím účinkem je zácpa.
Dalšími nežádoucími účinky vyskytujícími se velmi vzácně, u méně než 5 % pacientů, jsou: poruchy trávicího ústrojí (tj. průjem, nevolnost, zvracení, plynatost, sucho v ústech), svědění, vyrážka, kopřivka, bolesti v zádech, nespavost, somnolence a závrať.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK VENTER UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Přípravek Venter nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Venter obsahuje
Léčivou látkou je sukralfát.
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
magnesium-stearát.
Jak Venter vypadá a co obsahuje toto balení
50 tablet balených v PVDC/Al blistru
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA d.d. Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA, zastoupení pro ČR
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
14.10. 2009

Recenze

Recenze produktu VENTER TBL 50X1GM

Diskuze

Diskuze k produktu VENTER TBL 50X1GM

Přidat nový příspěvek do diskuze