Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

VENTER TBL 50X1GM

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16804

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 16804
Kód EAN: 3838989503819
Kód SÚKL: 91217
Držitel rozhodnutí: KRKA
Užívá se při stavech, při kterých je nezbytné zabránit trávicímu působení pepsinu, žaludeční kyseliny a žlučových solí. To je v následujících případech: - žaludeční (ventrikulární) a dvanácterníkový vřed; - hyperfosfatémie (zvýšené hladiny fosfátů) u nemocných s urémií (ledvinovou nedostatečností), kteří jsou podrobeni dialýze ("umělá ledvina"). Přípravek mohou užívat děti starší 4 let, mladiství a dospělí.

Příbalový leták

 

 

sp. zn. sukls76280/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Venter  

1 g 

tablety 

sucralfatum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Venter a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Venter užívat 

3. 

Jak se přípravek Venter užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Venter uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Venter a k čemu se používá 

 
Léčivou  látkou  přípravku  Venter  je  sukralfát,  který  chrání  sliznici  žaludku.  Účinkuje  přímo  v místě 
vředu.  Váže  se  na  bílkoviny  z poškozené  tkáně  a  vytváří  vrstvu,  která chrání sliznici  před trávicími 
účinky  pepsinu,  žaludečních  šťáv  a  žlučových  solí.  Urychluje  hojení  dvanáctníkového  nebo 
žaludečního vředu a zmírňuje zánět jícnu. Chrání proti opětovnému vzniku vředu. Přípravek také brání 
vstřebávání fosfátů ze zažívacího traktu. 
Přípravek  Venter  se  doporučuje  při  léčbě  žaludečního  nebo  dvanáctníkového  vředu  a  k předcházení 
opětovného vzniku dvanáctníkového vředu. 
Doporučuje  se  také  k snížení  hyperfosfatémie  (zvýšená  hladina  fosfátů)  u  dialyzovaných  pacientů 
s urémií (porucha funkce ledvin). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Venter užívat 

 
Neužívejte přípravek Venter: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  sukralfát  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Venter se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Informujte svého lékaře, pokud máte poruchu funkce ledvin. Sukralfát obsahuje hliník, který se může 
v těle  v případě  závažné  poruchy  funkce  ledvin  hromadit.  Nahromaděný  hliník  může  mít  škodlivé 
účinky.  Riziko  je  vyšší,  pokud  současně  užíváte  další  přípravky  obsahující  hliník  (např.  některá 
antacida – léky ke snížení kyselosti žaludku). 
U  pacientů  s poruchou  pohyblivosti  trávicího  ústrojí  po  operaci,  při  léčbě  léky  nebo  v  důsledku 

 

 

onemocnění,  které  snižuje  pohyblivost  trávicího  ústrojí,  byl  po  podání  sukralfátu  hlášen  bezoár 
(nahromadění nestrávené potravy v žaludku). 
 
Děti a dospívající do 14 let 
Přípravek Venter se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících do 
14 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Venter 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při současném užívání antacid a sukralfátu máte užívat antacida minimálně ½ až 1 hodinu před užitím 
přípravku Venter. 
Pokud  máte  poruchu  funkce  ledvin,  současné  užití  přípravku  Venter  a  dalších  léčivých  přípravků 
obsahujících hliník (např. některá antacida) může zvýšit hromadění hliníku v těle. 
Následující léky máte užívat s časovým odstupem nejméně 2 hodin od užití přípravku Venter: některá 
antibiotika  (tetracyklin,  fluorochinolon),  cimetidin,  digoxin,  teofylin  s  prodlouženým  uvolňováním, 
warfarin, ketokonazol, l-thyroxin, chinidin a fenytoin. 
 
Přípravek Venter s jídlem a pitím 
Jídlo může snížit účinek sukralfátu. Přípravek Venter se má užívat nalačno, ½ až 1 hodinu před jídlem. 
U pacientů dostávajících výživu pomocí žaludeční sondy se má přípravek podávat odděleně od jídla. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Není  známo,  že  by  měl  tento  přípravek  škodlivý  účinek  v těhotenství,  ale  jeho  bezpečnost  nebyla 
zatím stanovena. V těhotenství užívejte přípravek Venter jen v odůvodněných případech. 
Není známo, zda sukralfát přechází do mateřského mléka, proto je třeba při kojení dbát opatrnosti. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyl hlášen žádný případ ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Venter užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávku  přípravku  nesmíte  měnit  nebo  přípravek  vysadit,  aniž  byste  se  nejdříve  poradil(a)  s lékařem 
nebo lékárníkem. Přípravek Venter užívejte na prázdný žaludek, ½ až 1 hodinu před jídlem. 
Tablety polykejte celé a zapijte tekutinou nebo je rozpusťte ve sklenici vody a vypijte. 
Doporučená dávka přípravku je: 

Žaludeční a dvanáctníkové vředy: 1 tableta před každým hlavním jídlem (snídaně, oběd, večeře) 
a 1 tableta večer těsně před ulehnutím. Lékař může zvýšit dávku na 2x2 tablety denně. Léčba 
trvá 4-6 týdnů. Lékař může rozhodnout o prodloužení léčby. Přípravek užívejte minimálně po 
dobu  4-8  týdnů,  dokud  není  lékařskými  testy  potvrzeno  vyléčení.  Přípravek  Venter  nemáte 
užívat déle než 12 týdnů. 

Předcházení opětovného vzniku dvanáctníkových vředů: 2x1 tabletu denně. 

Při gastroezofageálním refluxu vezměte 1 tabletu před každým hlavním jídlem (snídaně, oběd, 
večeře) a 1 tabletu těsně před tím, než si půjdete lehnout. 

Hyperfosfatémie:  1  tableta  před  každým  hlavním  jídlem  (snídaně,  oběd,  večeře)  a  1  tableta 
večer těsně před ulehnutím. Při mírnějším průběhu onemocnění může být dávka nižší. 

 
Porucha funkce ledvin 
Pokud máte onemocnění ledvin, není u Vás nutná úprava dávkování. 
Pokud trpíte chronickým selháváním ledvin, viz odstavec „Upozornění a opatření“. 

 

 

 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Venter se vzhledem k nedostatku údajů nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících do 
14 let. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Venter, než jste měl(a) 
Požití  vyšších  dávek  přípravku  nemá  škodlivé  účinky.  Při  předávkování  nebo  náhodném  požití 
přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
Sukralfát  se  téměř  nevstřebává.  Je  nepravděpodobné,  že  by  jedna  dávka  sukralfátu  mohla  způsobit 
otravu. Většina pacientů nepociťuje žádné obtíže po užití příliš vysokých dávek. Vzácně byla hlášena 
nevolnost, zvracení a bolesti břicha. Pokud dojde k požití velkého množství přípravku, konzultujte to 
se svým lékařem. 
Dlouhodobé  užívání  vyšších  dávek,  především  u  pacientů  s poruchou  funkce  ledvin,  může  způsobit 
zvýšenou akumulaci hliníku v těle. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Venter 
Jestliže zapomenete užít přípravek v předepsanou dobu, užijte jej co nejdříve. Pokud se blíží čas užití 
další dávky, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte dle naplánovaného dávkování. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

zácpa. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

bezoár. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): 

svědění, vyrážka, kopřivka, 

nespavost, ospalost a závratě, 

průjem, nevolnost, zvracení, plynatost, sucho v ústech, 

bolesti v zádech. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
 
 

 

 

5. 

Jak přípravek Venter uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Venter obsahuje 
Léčivou látkou je sukralfát. Jedna tableta obsahuje sucralfatum 1 gram. 
Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. 
 
Jak přípravek Venter vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé tablety oválného tvaru, na obou stranách s půlicí rýhou. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Blistr (PVDC/Al), krabička 
Velikost balení:50 tablet  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.5.2016  
 

Recenze

Recenze produktu VENTER TBL 50X1GM

Diskuze

Diskuze k produktu VENTER TBL 50X1GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám