Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

VELAXIN 75 MG 3X10X75MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96258

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 96258
Kód EAN:
Kód SÚKL: 120370
Co je přípravek Velaxin a k čemu se používá Velaxin je léčivý přípravek, který působí na centrální nervovou soustavu a používá se k léčbě příznaků deprese a po zlepšení stavu k prevenci relapsu a výskytu nové depresivní epizody. Velaxin je také určen k léčbě sociální fobie a generalizované úzkostné poruchy.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 10)
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls239107/2010, sukls239110/2010,
sukls239111/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Velaxin 37,5 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Velaxin 75 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Velaxin 150 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
venlafaxinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Velaxin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Velaxin užívat
3. Jak se Velaxin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Velaxin uchovávat
6. Další informace
1. CO JE VELAXIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Velaxin je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčbě deprese a dalších
onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní,
mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují,
ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.
Velaxin je určen k léčbě deprese u dospělých. Velaxin je také určen k léčbě dospělých s následujícími
úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo
vyhýbání se sociálním situacím) a panická porucha (panické ataky). Léčba deprese nebo úzkostných
poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou
přetrvávat a být závažnější a hůře léčitelné.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VELAXIN UŽÍVAT
Neužívejte VELAXIN
jestliže jste alergický/á na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku přípravku Velaxin
užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užíval/a léky nazývané ireverzibilní inhibitory
monoaminooxidázy (MAOI), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby.
Užívání ireverzibilních MAOI s jinými léky včetně přípravku Velaxin může vyvolat závažné
Strana 2 (celkem 10)
nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po
ukončení užívání přípravku Velaxin, než začnete užívat nějaký ireverzibilní MAOI (viz také
Serotoninový syndrom a Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Velaxin je zapotřebí
užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Velaxin mohou zvýšit riziko
rozvoje serotoninového syndromu (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky)
máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak)
máte-li v anamnéze (máte nyní nebo jste měli v minulosti) vysoký krevní tlak
máte-li v anamnéze srdeční onemocnění
máte-li v anamnéze záchvaty (křeče)
máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie)
máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze) nebo
pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení
zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu
máte-li nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný pocit
vzrušení nebo euforie)
máte-li v anamnéze agresivní chování
Velaxin může vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to
přihodí, měl/a byste informovat lékaře.
Pokud se Vás týká kterýkoli z těchto stavů, sdělte to prosím svému lékaři předtím, než začnete užívat
Velaxin.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození
nebo na sebevraždu. Tyto se mohou zhoršit, jestliže začínáte užívat antidepresiva poprvé, jelikož
nástup účinku všech těchto léků trvá obvykle dva týdny, někdy i déle.
Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:
jestliže jste již v minulosti měl/a myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
jestliže jste mladý/á dospělý/á. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli
léčeni antidepresivy.
Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte svého
lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.
Možná Vám pomůže, když se svěříte někomu z Vašich příbuzných nebo blízkých přátel, že jste v
depresi nebo že máte úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je
požádat, aby Vám řekli, zda si myslí, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo že mají obavu ze
změn Vašeho chování.
Sucho v ústech
Suchem v ústech trpí 10 % pacientů léčených venlafaxinem. To může zvýšit riziko vzniku zubního
kazu. Proto byste měl/a věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.
Užívání u dětí a dospívajících ve věku do 18 let
Velaxin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl/a byste také vědět, že u pacientů do
18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků,
jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita,
protichůdné chování a hněv). Lékař přesto může Velaxin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí,
že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Velaxin pacientovi do 18 let a chcete se o tom
Strana 3 (celkem 10)
poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl/a byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta
do 18 let, léčeného přípravkem Velaxin, objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Rovněž
dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání, a rozvoj poznání a chování při léčení
přípravkem Velaxin nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat Velaxin současně s dalšími léky.
Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez
lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo
lékárníkem.
Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI: viz bod Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete
Velaxin užívat).
Serotoninový syndrom: Při léčbě venlafaxinem může dojít k potenciálně život ohrožujícímu
stavu nazývanému serotoninový syndrom (viz Možné nežádoucí účinky), zvláště pak při
užívání současně s jinými léky.
Příkladem těchto léků jsou:
triptany (používané k léčení migrény)
léky používané k léčbě deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva, nebo léky
s obsahem lithia
léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí)
léky obsahující moklobemid, reverzibilní MAOI (používaný k léčení deprese)
léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti)
léky obsahující tramadol (proti bolesti)
léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný
přípravek, používaný k léčení mírných depresí)
léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi)
Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů:
neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny
krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. Pokud se domníváte, že
máte serotoninový syndrom, vyhledejte rychle zdravotnickou pomoc.
Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Velaxin a měly by být užívány s opatrností.
Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:
Ketokonazol (lék proti plísním)
Haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů)
Metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží)
Užívání přípravku Velaxin s jídlem a pitím
Velaxin se má užívat s jídlem (viz bod 3 JAK SE VELAXIN UŽÍVÁ).
Po dobu užívání přípravku Velaxin byste neměli pít alkohol.
Těhotenství a kojení
Pokud v průběhu užívání přípravku Velaxin otěhotníte, nebo se snažíte otěhotnět, informujte svého
lékaře. Měla byste užívat Velaxin až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše
nenarozené dítě.
Strana 4 (celkem 10)
Pokud užíváte Velaxin v průběhu těhotenství, informujte o tom svého lékaře nebo porodní asistentku,
neboť Vaše dítě by mohlo mít po narození příznaky z vysazení. Tyto příznaky obvykle začínají
v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. Příznaky mohou zahrnovat neprospívání nebo
problémy s dýcháním. Pokud by Vaše dítě mělo po narození tyto příznaky a měla byste obavy,
kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku.
Ujistěte se, že porodní asistentka a/nebo lékař ví, že užíváte Velaxin s prodlouženým uvolňováním.
Podobné léky (SSRI), pokud jsou užívány během těhotenství, mohou zvýšit riziko závažné situace u
dětí, tzv. perzistentní plicní hypertenze novorozenců (PPHN), která způsobuje, že dítě rychleji dýchá a
má namodralou barvu. Tyto příznaky obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte.
Pokud se příznaky u Vašeho dítěte objeví, kontaktujte okamžitě porodní asistentku a/nebo lékaře.
Velaxin přechází do mateřského mléka. Existuje riziko, že bude účinkovat na dítě. Proto byste se měla
poradit s lékařem, který pak rozhodne, zda byste měla přestat kojit nebo přestat užívat přípravek
Velaxin.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás Velaxin ovlivňuje.
3. JAK SE VELAXIN UŽÍVÁ
Vždy užívejte Velaxin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.
Obvyklá doporučená počáteční k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a sociální úzkostné
poruchy je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvyšována, pokud je to potřeba, až na
maximální dávku 375 mg denně při léčbě deprese. Pokud jste léčen/a pro panickou poruchu, Váš lékař
zahájí léčbu nižší dávkou (37,5 mg) a poté ji bude postupně navyšovat. Maximální dávka u
generalizované úzkostné poruchy, sociální úzkostné poruchy a panické poruchy je 225 mg/den.
Užívejte Velaxin každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno nebo večer. Tobolky se musí
polykat celé, zapíjet tekutinou a nesmí se otevírat, drtit, žvýkat ani rozpouštět.
Velaxin se má užívat s jídlem.
Máte-li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třeba
Vaši dávku přípravku Velaxin upravit.
Nepřestávejte užívat Velaxin bez předchozí porady s lékařem (viz bod Jestliže jste přestal/a užívat
Velaxin).
Jestliže jste užil/a více přípravku Velaxin, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a větší množství přípravku Velaxin, než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte
svého lékaře nebo lékárníka.
Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti
(v rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.
Jestliže jste zapomněl/a užít Velaxin
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas
k užití následující dávky, vynechejte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku
Velaxin, než máte na každý den předepsáno.
Jestliže jste přestal/a užívat Velaxin
Nepřestávejte lék užívat ani si sami bez vědomí lékaře nesnižujte dávku, a to ani tehdy, cítíte-li se už
lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat Velaxin, poradí Vám postupně snižovat
dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku Velaxin se mohou
vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo když jsou dávky sníženy příliš
rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit točení hlavy,
bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita,
Strana 5 (celkem 10)
vzrušení, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost,
pocení, křeče, nebo příznaky chřipky.
Lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Velaxin postupně ukončena. Pocítíte-li některé
z těchto příznaků, nebo jiné příznaky, které vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Velaxin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Neznepokojujte se, pokud v období užívání přípravku Velaxin spatříte ve stolici malé bílé granule
nebo kuličky. Uvnitř tobolek Velaxin jsou sféroidy nebo malé, bílé kuličky s obsahem léčivé látky
venlafaxin. Tyto sféroidy se uvolňují z tobolek do trávicího traktu. Po celou dobu průchodu sféroidů
trávicím traktem se z nich pomalu uvolňuje venlafaxin. Obal sféroidu je nerozpustný a je vylučován
stolicí. I když můžete ve stolici sféroidy spatřit, Vaše dávka venlafaxinu byla vstřebána.
Alergické reakce
Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále Velaxin. Neprodleně informujte
svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:
Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání.
Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou.
Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka.
Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které
často svědí).
Závažné nežádoucí účinky
Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, bude možná zapotřebí rychlá
lékařská pomoc:
Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak.
Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice.
Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty.
Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie.
Vysazení léku (viz Jak se Velaxin užívá a Jestliže jste přestali užívat Velaxin).
Úplný seznam nežádoucích účinků
Frekvence (pravděpodobnost výskytu) nežádoucích účinků je klasifikována následovně:
Velmi časté Postihnou více než 1 uživatele z 10
Časté Postihnou 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté Postihnou 1 až 10 uživatelů z 1000
Vzácné Postihnou 1 až 10 uživatelů z 10000
Četnost neznámá Z dostupných údajů nelze určit
Poruchy krve a lymfatického systému
Méně časté: Podlitiny; dehtově černá stolice nebo krev ve stolici, což může být známkou vnitřního
krvácení.
Strana 6 (celkem 10)
Četnost neznámá: slizniční krvácení, prodloužení doby krvácení, snížený počet krevních destiček
v krvi, vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; poruchy krve, které mohou vést ke
zvýšenému riziku infekce.
Poruchy imunitního systému
Četnost neznámá: závažná alergická reakce, která způsobuje potíže s dechem nebo závratě, včetně
prudkého poklesu krevního tlaku.
Endokrinní poruchy
Četnost neznámá: zvýšení koncentrace prolaktinu (hormon, který stimuluje tvorbu mléka) v krvi.
Poruchy metabolismu a výživy
Časté: Zvýšená hladina cholesterolu, váhový úbytek
Méně časté: Přírůstek hmotnosti.
Četnost neznámá; nízké hladiny sodíku v krvi, což může způsobovat únavu a zmatenost, svalové
záškuby, záchvaty křečí a kóma; nadměrný příjem vody (známo jako syndrom nevhodné sekrece
antidiuretického hormonu - SIADH).
Psychiatrické poruchy
Časté: abnormální sny, pokles libida, nespavost, nervozita, sedace, zmatenost, depersonalizace (pocit
oddělení od sebe sama a reality).
Méně časté: nepřítomnost pocitů nebo emocí, halucinace, vzrušenost.
Vzácné: chorobně povznesená nálada.
Četnost neznámá: zmatenost, myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
Poruchy nervového systému
Velmi časté: bolesti hlavy [30,3 %].
Časté: závratě, zvýšení svalového napětí, mravenčení, třes.
Méně časté: mimovolní pohyby svalů; vzrušenost; poruchy koordinace pohybů a rovnováhy.
Vzácné: pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát v klidu; záchvaty křečí.
Četnost neznámá: vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmatenost nebo vzrušenost a pocení nebo záškuby
svalů, které nelze ovládat, což mohou být příznaky závažného stavu, který je znám jako neuroleptický
maligní syndrom; euforické pocity, ospalost, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, neklid, pocit
opilosti, pocení nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky serotoninového syndromu; ztuhlost, stahy a
mimovolní pohyby svalů.
Poruchy oka
Časté: rozmazané vidění, rozšířené zorničky, poruchy vidění.
Četnost neznámá: glaukom (těžké bolesti oka a zhoršené nebo rozmazané vidění).
Poruchy ucha a labyrintu
Méně časté: zvonění v uších.
Srdeční poruchy
Časté: bušení srdce.
Méně časté: zrychlený tep.
Četnost neznámá: abnormální, rychlý nebo nepravidelný tep, což může vést k mdlobám.
Cévní poruchy
Časté: zvýšení krevního tlaku; zrudnutí.
Méně časté: pocit závratě (zejména při náhlém napřímení), mdloby.
Strana 7 (celkem 10)
Četnost neznámá: pokles krevního tlaku.
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté: Zívání.
Četnost neznámá: Kašel, sípání, dýchavičnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic
spojeného se zvýšením počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie).
Poruchy trávicího traktu
Velmi časté: nevolnost [20,0 %], sucho v ústech [10,0 %].
Časté: pokles chuti k jídlu, zácpa, zvracení.
Méně časté: změny vnímání chutí, skřípání zuby, průjem.
Četnost neznámá: zánět slinivky břišní.
Poruchy jater a žlučových cest
Četnost neznámá: zánět jater.
Poruchy kůže a podkoží
Velmi časté: Pocení (včetně nočního pocení). [12,2 %].
Méně časté: Vyrážka; výrazné vypadávání vlasů, přecitlivělost na sluneční světlo.
Četnost neznámá: Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže; svědění;
mírná vyrážka.
Poruchy svalé, kosterní a pojivové tkáně
Četnost neznámá: Nevysvětlitelná bolest svalů, bolestivost na tlak, nebo slabost (rabdomyolýza).
Poruchy ledvin a močových cest
Časté: Obtížné močení; zvýšená frekvence močení.
Méně časté: Neschopnost močit.
Poruchy pohlavních orgánů
Časté: Abnormální výron semene/orgasmus (muži), neschopnost orgasmu, porucha erekce
(impotence); poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení.
Méně časté: Abnormální orgasmus (ženy).
Celkové poruchy
Časté: slabost (únava), zimnice.
Vyšetření
Četnost neznámá: abnormální výsledky testů jaterních funkcí.
Velaxin někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi, jako zvýšení krevního
tlaku nebo abnormální srdeční rytmus; mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo
cholesterolu v krvi. Vzácněji může Velaxin snižovat počet krevních destiček, což může vést ke
zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení. Váš lékař proto může příležitostně provést vyšetření krve,
zvláště pokud užíváte Velaxin dlouhodobě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to, prosím, svému
lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK VELAXIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Strana 8 (celkem 10)
Přípravek Velaxin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek Velaxin nepoužívejte, pokud zjistíte viditelné známky zhoršení jeho stavu (např. změnu
barvy).
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Velaxin obsahuje
Léčivou látkou je venlafaxinum (ve formě venlafaxini hydrochloridum).
Velaxin 37,5 mg
Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxinum 37,5 mg (odpovídá
venlafaxini hydrochloridum 42,42 mg).
Velaxin 75 mg
Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxinum 75 mg (odpovídá
venlafaxini hydrochloridum 84,84 mg).
Velaxin 150 mg
Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxinum 150 mg (odpovídá
venlafaxini hydrochloridum 169,68 mg).
Pomocnými látkami jsou:
Velaxin 37,5 mg, tobolky s prodlouženým uvolňováním
mikrokrystalická celulosa, chlorid sodný, ethylcelulosa, mikronizovaný mastek, dimetikon, chlorid
draselný, kopovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, xanthanová klovatina, žlutý oxid železitý
(E172)
Obal tobolky: tvrdá želatinová tobolka CONI-SNAP-3
želatina, žlutý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), sodná sůl erythrosinu (E127), oxid titaničitý
(E171).
Velaxin 75 mg, tobolky s prodlouženým uvolňováním
mikrokrystalická celulosa, chlorid sodný, ethylcelulosa, mikronizovaný mastek, dimetikon, chlorid
draselný, kopovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, xanthanová klovatina, žlutý oxid železitý
(E172)
Obal tobolky: tvrdá želatinová tobolka CONI-SNAP-2
želatina, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).
Velaxin 150 mg, tobolky s prodlouženým uvolňováním
mikrokrystalická celulosa, chlorid sodný, ethylcelulosa, mikronizovaný mastek, dimetikon, chlorid
draselný, kopovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, xanthanová klovatina, žlutý oxid železitý
(E172)
Obal tobolky: tvrdá želatinová tobolka CONI-SNAP-0EL
želatina, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).
Jak přípravek Velaxin, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním vypadá a co obsahuje toto
balení
Vzhled:
Velaxin 37,5 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Strana 9 (celkem 10)
Tvrdé želatinové tobolky s neprůhledným oranžovým víčkem a čirým, bezbarvým tělem, obsahující
okrově žluté potahované a bílé nepotahované pelety.
Velaxin 75 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Tvrdé želatinové tobolky s neprůhledným červeným víčkem a čirám, bezbarvým tělem, obsahující
okrově žluté potahované a bílé nepotahované pelety.
Velaxin 150 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Tvrdé želatinové tobolky s neprůhledným červeným víčkem a čirým, bezbarvým tělem, obsahující
okrově žluté potahované a bílé nepotahované pelety.
Balení:
28, 30 nebo 56 tobolek v PVC/PVdC//Al blistru a krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
Výrobce
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
MAĎARSKO
a
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
9900 Körmend, Mátyás király u. 65.
MAĎARSKO
Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:
Bulharsko: 37,5 mg ,
75 mg ,
150 mg ,
Česká republika: Velaxin 37,5 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Velaxin 75 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Velaxin 150 mg, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Maďarsko: Velaxin 37,5 mg retard kemény kapszula
Velaxin 75 mg retard kemény kapszula
Velaxin 150 mg retard kemény kapszula
Lotyšsko: Velaxin 37,5 mg ilgstošs darbbas ciets kapsulas
Velaxin 75 mg ilgstošs darbbas ciets kapsulas
Velaxin 150 mg ilgstošs darbbas ciets kapsulas
Litva: Velaxin 37,5 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsuls
Velaxin 75 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsuls
Velaxin 150 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsuls
Rumunsko: VELAXIN 37,5 mg capsule cu eliberare prelungită
VELAXIN 75 mg capsule cu eliberare prelungită
Strana 10 (celkem 10)
VELAXIN 150 mg capsule cu eliberare prelungită
Slovenská republika: Velaxin 37,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Velaxin 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Velaxin 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.7.2012.

Recenze

Recenze produktu VELAXIN 75 MG 3X10X75MG Tobolky

Diskuze (1)

Diskuze k produktu VELAXIN 75 MG 3X10X75MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

Marie K. - Sinusová tachykardie

(0) 01/06/2011

Užívám rok Velaxin 75, zabírá mi, ale poslední dobou mám zrychlený tep, bolesti hlavy a EKG ukázalo výše uvedenou diagnozu. Máte někdo obdobnou zkušenost a jak z toho? Blokátory srdeční činnosti mi nezabírají. Mám nahradit antidepresiva, ale jakými?

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám