Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 66159
Tato vakcína je doporučována k ochraně vás nebo vašeho dítěte proti chřipce.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Tato vakcína je doporučována k ochraně vás nebo vašeho dítěte proti chřipce.

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 66159
Kód EAN: 3660053000852
Kód SÚKL: 100085
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Co je Vaxigrip a k čemu se používá Vaxigrip je očkovací látka (vakcína). Vakcíny jsou používány k ochraně před infekčními onemocněními. Tato vakcína je doporučována k ochraně vás nebo vašeho dítěte proti chřipce, zvláště u osob u kterých je vysoké riziko přidružených komplikací. Po podání vakcíny Vaxigrip začne přirozená obrana vašeho těla produkovat ochranné látky proti chřipkové infekci. Vaxigrip bude Vás nebo Vaše dítě chránit proti chřipkové infekci asi za 2-3 týdny po očkování. Chřipka je onemocnění způsobené mnoha různými typy virů a může se velmi rychle šířit, zvláště v domovech a ústavech, kde je velmi snadné se nakazit nebo šířit infekci. Největší riziko onemocnění chřipkou je během chladných měsíců od října do března. Váš lékař nebo zdravotní sestra vám doporučí kdy je pro Vás nejlepší nechat se očkovat. Chřipka se vyskytuje každý rok i když nejsou hlášeny epidemie, ani propuknutí onemocnění. Vakcína vám pomůže ochránit Vás před chřipkou pouze pokud je chřipka způsobena jedním ze tří kmenů viru, který je obsažený ve vakcíně nebo dalších kmenů, které jsou k těmto kmenům blízce příbuzné. Vaxigrip nezabrání chřipce pokud jste se vy nebo vaše dítě před očkováním nakazili (jste v inkubační době) nebo pokud je chřipka způsobena jiným typem viru. Měl(a) byste také vědět, že mnoho infekčních agens může způsobit chřipce podobná onemocnění a vakcína vás ani vaše dítě nebude chránit proti těmto onemocněním. Je nepravděpodobné, že vás předchozí očkování proti chřipce budou chránit proti aktuálním kmenům chřipkových virů, které se nejčastěji vyskytují tento rok, a proto budete vy nebo vaše dítě potřebovat očkování proti chřipce každý rok, zvláště pokud patříte do rizikové skupiny.

Příbalový leták

 

- 1 - 

sp. zn. sukls119594/2017 

 

 Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

VAXIGRIP, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce 

Vakcína proti chřipce (inaktivovaná, štěpený virion) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tuto vakcínu Vy nebo Vaše dítě 
dostávat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě.  

Pokud  se  u  Vás  nebo  Vašeho  dítěte  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému 
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Vaxigrip a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy nebo Vaše dítě Vaxigrip používat  

3. 

Jak se Vaxigrip používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Vaxigrip uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Vaxigrip a k čemu se používá 

 
Vaxigrip je očkovací látka (vakcína). 
Tato vakcína pomáhá chránit Vás nebo Vaše dítě proti chřipce. Použití vakcíny Vaxigrip by mělo být 
založeno na oficiálních doporučeních. 
Po podání vakcíny Vaxigrip začne imunitní systém (přirozený obranný systém Vašeho těla) 
produkovat své vlastní ochranné látky (protilátky) proti onemocnění. Žádná ze složek vakcíny nemůže 
zapříčinit chřipku. 
 
Chřipka je onemocnění, které se může velmi rychle šířit, a je způsobené různými typy kmenů, které se 
mohou měnit každý rok. Z tohoto důvodu byste se Vy nebo Vaše dítě měli nechat očkovat každý rok. 
Největší riziko onemocnění chřipkou je během chladných měsíců od října do března. Pokud jste Vy 
nebo Vaše dítě nebyli očkováni na podzim, je rozumné se nechat očkovat až do jara, protože pro Vás 
nebo Vaše dítě existuje riziko onemocnění chřipkou až do tohoto ročního období. Váš lékař Vám 
doporučí, kdy je nejlepší nechat se očkovat. 
  
Vaxigrip je určen k ochraně Vás nebo Vašeho dítěte proti třem virovým kmenům obsaženým ve 
vakcíně asi za 2-3 týdny po očkování. 
 
Inkubační doba u chřipky je několik dní, takže pokud jste Vy nebo Vaše dítě vystaveni chřipce 
bezprostředně před nebo po očkování, může se u Vás nebo u Vašeho dítěte onemocnění rozvinout. 
 
Vakcína Vás nebo Vaše dítě nebude chránit proti běžnému nachlazení, přestože některé příznaky jsou 
podobné chřipce. 

 

- 2 - 

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy nebo Vaše dítě Vaxigrip používat 
 
K posouzení toho, zda je Vaxigrip vhodný pro Vás nebo Vaše dítě, je důležité, abyste svého lékaře 
nebo lékarníka informovali, pokud se kterýkoli z níže uvedených bodů týká Vás nebo Vašeho dítěte. 
Pokud něčemu nerozumíte, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.  
 
Nepoužívejte Vaxigrip 

•  Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí (přecitlivělí) na: 

-  léčivé látky nebo  
-  kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6) nebo  
-  kteroukoli složku, která může být přítomna ve velmi malém množství jako například vejce 

(ovalbumin nebo kuřecí bílkoviny), neomycin, formaldehyd nebo oktoxinol 9. 

•  Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě onemocnění se středně vysokou nebo vysokou tělesnou teplotou 

nebo akutní onemocnění, je třeba očkování odložit, dokud se Vy nebo Vaše dítě neuzdravíte.   

 
Upozornění a opatření 
Před použitím vakcíny Vaxigrip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Informujte svého lékaře před očkováním, jestliže máte Vy nebo Vaše dítě: 

poruchu imunity (deficit imunity nebo užívání léků ovlivňujících imunitní systém), 

problémy se srážením krve nebo sklon k snadné tvorbě podlitin (pohmožděnin). 

Váš lékař rozhodne, zda budete Vy nebo Vaše dítě očkováni. 
Pokud z nějakého důvodu půjdete Vy nebo Vaše dítě několik dnů po očkování proti chřipce na krevní 
testy, informujte o tom svého lékaře. Je to z toho důvodu, že u několika pacientů byly v krátké době po 
očkování pozorovány falešně pozitivní výsledky krevních testů. 
Stejně jako u všech vakcín, Vaxigrip nemusí plně chránit všechny osoby, které jsou očkovány. 
 
Další léčivé přípravky a Vaxigrip  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech vakcínách nebo lécích, které Vy nebo Vaše dítě 
užíváte nebo které jste v nedávné době užívali. 

• 

Vaxigrip  může  být  podán  současně  s jinými  vakcínami,  ale  do  různých  končetin.  Je  nutné 

poznamenat, že nežádoucí účinky mohou být silnější. 

• 

Imunologická  odpověď  může  být  snížena  v případě  imunosupresivní  léčby,  jako  je  léčba 

kortikosteroidy, cytotoxickými léky nebo radioterapie. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Vakcíny proti chřipce je možné podávat ve všech stádiích těhotenství.  
Rozsáhlé soubory dat o bezpečnosti jsou k dispozici pro druhý a třetí trimestr, oproti trimestru 
prvnímu; nicméně celosvětové údaje o podávání inaktivovaných vakcín proti chřipce  nenaznačují, že 
by vakcína měla škodlivé účinky na těhotenství nebo dítě. 
Vaxigrip lze podat během kojení. 
Váš lékař/lékárník rozhodne, zda máte být očkována vakcínou Vaxigrip. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vaxigrip nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
 

 

- 3 - 

Vaxigrip obsahuje draslík a sodík 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol draslíku (39 mg) a sodíku (23 mg) v jedné dávce, to 
znamená je v podstatě bez draslíku a bez sodíku. 
 
 
3.     Jak se Vaxigrip používá  
 
Dávkování 
Dospělí dostanou jednu dávku 0,5 ml. 
Použití u dětí 
Děti od 36 měsíců a starší dostanou jednu dávku 0,5 ml. 
Děti  od  6  měsíců  do  35  měsíců  dostanou  jednu  dávku  0,25  ml.  Pokud  to  vyžaduje  místní  oficiální 
doporučení, mohou dostat dávku 0,5 ml. 
Pokud je Vaše dítě ve věku do 9 let a nebylo v minulosti očkováno proti chřipce, měla by mu být 
podána druhá dávka v intervalu nejméně 4 týdnů. 
 
Způsob a/nebo cesta(y) podání 
Váš lékař Vám podá doporučenou dávku vakcíny injekčně do svalu nebo hluboko pod kůži. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě použili více přípravku
 Vaxigrip, než jste měli 
V některých případech byla podána vyšší než doporučená dávka. 
V těchto případech, pokud byly hlášeny nežádoucí účinky, byly informace o nich v souladu s popisem 
v bodě 4. 
 
 
4.     Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
 
Alergické reakce: 
Vyhledejte OKAMŽITĚ lékařskou pomoc, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte projeví: 
-   Závažné alergické reakce: 

•  Mohou vyžadovat pohotovostní lékařský zásah – nízký tlak krve, rychlé mělké dýchání, rychlá 

srdeční frekvence a slabý puls, chladná vlhká kůže, závrať, které mohou vést ke kolapsu (šoku).  

•  Otok nejvíce patrný v oblasti hlavy a krku, včetně tváře, rtů, jazyka, hrdla nebo jiné části těla, 

který může způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním (angioedém). 

Alergické reakce, jako jsou kožní reakce, které se mohou rozšířit na celý povrch těla včetně   
svědění, kopřivky, vyrážky a zarudnutí (erytém). 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) kromě kopřivky, která je 
méně častá (může postihnout až 1 ze 100 pacientů) u dětí od 3 do 8 let věku. 
 
Další hlášené nežádoucí účinky 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) u dospělých a starších pacientů:   

•  Bolest hlavy 

(1)

  

•  Bolest svalů 

(1)

 

•  Celkový pocit nemoci 

(1) (2)

, neobvyklá únava nebo slabost 

(1) (2)

  

•  Reakce v místě aplikace 

(1)

: bolest, zarudnutí, otok, zatvrdnutí, svědivost 

(2) 

  

 

- 4 - 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) v pediatrické* populaci:  

•  Bolest hlavy 

(1) (5) (6)

, neobvyklá plačtivost

(1) (4)

, podrážděnost 

(1) (4)

, ospalost 

(1) (4) 

 

•  Bolest svalů 

(1) (5) (6) 

 

•  Průjem 

(1) (4) 

 

•  Pokles nebo ztráta chuti k jídlu 

(1) (4) 

 

•  Celkový pocit nemoci 

(1) (5) (6)

, horečka 

(1) (4)

, třes

 (1) (6) 

 

•  Reakce v místě aplikace

(1)

: bolest, zarudnutí, otok , zatvrdnutí 

(4) (5)

 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) u dospělých a starších pacientů:   

•  Bolest kloubů 

(1)

 

•  Zvýšené pocení 

(1)

 

•  Reakce v místě aplikace: podlitiny 

(1)

, svědivost 

(3)

 

•  Třes 

(1)

, horečka 

(1)

, celkový pocit nemoci 

(3)

, neobvyklá únava nebo slabost 

(3)

 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) v pediatrické* populaci:  

•  Závratě 

(6)

 

•  Nespavost 

(1) (4)

 

•  Zvracení 

(1) (4)

  

•  Horečka 

(5) (6)

, třes 

(5)

 

•  Reakce v místě aplikace: podlitiny 

(1)

, svědivost, diskomfort 

(6)

, zatvrdnutí 

(6)

, teplo 

(6)

  

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) u dospělých a starších pacientů:    

•  Otok žláz v oblasti krku, v podpaží nebo tříslech 

(2) 

    

•  Ospalost 

(3)

, závratě 

(3)

 

•  Pocit na zvracení (nauzea)

 (2)

, průjem 

(1)

 

•  Onemocnění podobné chřipce 

(2)

 

•  Reakce v místě aplikace 

(2)

: diskomfort, teplo 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) v pediatrické* populaci: 

•  Otok žláz v oblasti krku, v podpaží nebo tříslech  

(5)

 

•  Průjem 

(5) 

 

•  Reakce v místě aplikace  

(5)

: krvácení, teplo  

* Děti/dospívající od 6 měsíců do 17 let věku 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) u dospělých a starších pacientů:    

•  Necitlivost nebo pocit píchání špendlíky a jehlami (parestezie), pokles citlivosti (hypestezie)

 

(2)

, necitlivost, bolest a slabost paže (brachiální radikulitida)

 (3)

, bolest v místě průběhu nervu  

(neuralgie)

 (3)

  

•  Otok žláz v oblasti krku, v podpaží nebo tříslech 

(3)

 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 

• 

Otok žláz v oblasti krku, v podpaží nebo tříslech 

(4) (6)

 

 

- 5 - 

• 

Necitlivost nebo pocit píchání špendlíky a jehlami (parestezie)

 (7)

 

• 

Bolest v místě průběhu nervu (neuralgie)  

• 

Křeče (konvulze)  

• 

Neurologické  poruchy,  které  mohou  vést  ke  ztuhlosti  šíje,  zmatenosti,  necitlivosti,  bolesti  a 
slabosti  končetin,  ztrátě  rovnováhy,  ztrátě  reflexů,  ochrnutí  části  nebo  celého  těla 
(encefalomyelitida, neuritida 

(2) (3) (5) (6)

, Guillainův-Barréův syndrom 

(2) (3) (5) (6)

• 

Zánět krevních cév (vaskulitida), který může vést ke kožním vyrážkám a ve velmi vzácných 
případech k přechodnému postižení ledvin 

• 

Přechodné  snížení  počtu  krevních  destiček;  nízký  počet  krevních  destiček  může  vést  ke 
zvýšené tvorbě modřin nebo krvácení (přechodná trombocytopenie)  

(1)

 Tyto nežádoucí účinky se obvykle objevily do 3 dnů po očkování a spontánně vymizely během 1-3 

dní. Většinou byly mírné až středně závažné intenzity. 

(2)

 U dospělých    

 

(3)

 U starších pacientů                 

(4)

 U dětí ve věku 6–35 měsíců 

(5)

 U dětí od 3 do 8 let věku

            (6)

 U dětí od 9 do 17 let věku       

(7)

 U dětí od 6 měsíců do 17 let věku 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo  lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.       Jak Vaxigrip
 uchovávat  
 
Uchovávejte tuto vakcínu mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční stříkačku 
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit  s přípravky, které již nepoužíváte . Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.       Obsah balení a další informace  
 
Co Vaxigrip obsahuje 
  
Léčivými látkami jsou: Virus chřipky (inaktivovaný, štěpený) následujících kmenů*: 
A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 – varianta kmene (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275)   
 …………………………………………………………………………..15 mikrogramů HA** 
A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – varianta kmene (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) 
…………………………………………………………………….…......15 mikrogramů HA** 

 

- 6 - 

B/ Brisbane/60/2008 – varianta kmene (B/Brisbane/60/2008, divoký typ) 
…………………………………………………………………………...15 mikrogramů HA** 
v dávce 0,5 ml 
 
*     připravený v oplodněných slepičích vejcích ze zdravých drůbežích chovů 
   hemaglutinin 

 

 

   

 
Tato vakcína vyhovuje doporučení SZO (Světová zdravotnická organizace) pro severní polokouli a 
rozhodnutí EU pro sezónu 2017/2018. 
Pomocnými  látkami  jsou:  tlumivý  roztok  obsahující  chlorid  sodný,  dihydrát  hydrogenfosforečnanu 
sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný, voda na injekci. 
 
Jak Vaxigrip vypadá a co obsahuje toto balení 
Vaxigrip je injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce o objemu 0,5 ml, velikost balení po 1, 
10,  20 a 50. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
Vakcína, po jemném protřepání, je lehce bělavá a opalescentní tekutina.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
SANOFI PASTEUR S.A. 
2, avenue Pont Pasteur 
69007 Lyon 
Francie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 

Členský stát 

Název 

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká 
republika, Kypr, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Německo, Řecko, 
Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva,  
Lucembursko, Norsko, Portugalsko, 
Slovensko, Španělsko, Švédsko, 
Nizozemsko 

Vaxigrip 

Irsko, Velká Británie 

Inactivated Influenza Vaccine (Split Virion) BP 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 07/2017 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
Podobně  jako  u  jiných  injekčně  podávaných  vakcín  musí  být  pro  případ  anafylaktické  reakce  po 
podání vakcíny okamžitě k dispozici odpovídající léčba a zajištěn lékařský dohled. 
Vakcína by měla před aplikací dosáhnout pokojové teploty. 
Před použitím protřepejte. 
Vakcína nesmí být použita, pokud jsou v injekční suspenzi přítomny cizorodé částice. 
Vakcína nesmí být smísena s jinými léčivými přípravky v téže injekční stříkačce. 
Tato vakcína nesmí být podána do krevní cévy. 
 

 

- 7 - 

Návod k podání dávky 0,25 ml u dětí od 6 do 35 měsíců věku 
Pokud je indikována jedna dávka 0,25 ml: pro odstranění poloviny obsahu 0,5 ml stříkačky držte 
stříkačku jehlou vzhůru ve svislé poloze a stlačte pístovou zátku, dokud nedosáhne tenkou černou čáru 
na injekční stříkačce. Zbylý obsah 0,25 ml poté použijte k aplikaci. 
Viz také bod 3. Jak se Vaxigrip používá.

Recenze

Recenze produktu VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám