Podrobné informace

Tato vakcína je doporučována k ochraně vás nebo vašeho dítěte proti chřipce.

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 66159
Kód EAN: 3660053000852
Kód SÚKL: 100085
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Co je Vaxigrip a k čemu se používá Vaxigrip je očkovací látka (vakcína). Vakcíny jsou používány k ochraně před infekčními onemocněními. Tato vakcína je doporučována k ochraně vás nebo vašeho dítěte proti chřipce, zvláště u osob u kterých je vysoké riziko přidružených komplikací. Po podání vakcíny Vaxigrip začne přirozená obrana vašeho těla produkovat ochranné látky proti chřipkové infekci. Vaxigrip bude Vás nebo Vaše dítě chránit proti chřipkové infekci asi za 2-3 týdny po očkování. Chřipka je onemocnění způsobené mnoha různými typy virů a může se velmi rychle šířit, zvláště v domovech a ústavech, kde je velmi snadné se nakazit nebo šířit infekci. Největší riziko onemocnění chřipkou je během chladných měsíců od října do března. Váš lékař nebo zdravotní sestra vám doporučí kdy je pro Vás nejlepší nechat se očkovat. Chřipka se vyskytuje každý rok i když nejsou hlášeny epidemie, ani propuknutí onemocnění. Vakcína vám pomůže ochránit Vás před chřipkou pouze pokud je chřipka způsobena jedním ze tří kmenů viru, který je obsažený ve vakcíně nebo dalších kmenů, které jsou k těmto kmenům blízce příbuzné. Vaxigrip nezabrání chřipce pokud jste se vy nebo vaše dítě před očkováním nakazili (jste v inkubační době) nebo pokud je chřipka způsobena jiným typem viru. Měl(a) byste také vědět, že mnoho infekčních agens může způsobit chřipce podobná onemocnění a vakcína vás ani vaše dítě nebude chránit proti těmto onemocněním. Je nepravděpodobné, že vás předchozí očkování proti chřipce budou chránit proti aktuálním kmenům chřipkových virů, které se nejčastěji vyskytují tento rok, a proto budete vy nebo vaše dítě potřebovat očkování proti chřipce každý rok, zvláště pokud patříte do rizikové skupiny.

Příbalový leták

- 1 -
Sp.zn.sukls115848/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Vaxigrip, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
Vakcína proti chřipce (inaktivovaná, štěpený virion)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve než necháte sebe nebo Vaše dítě očkovat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tato vakcína byla předepsána Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE VAXIGRIP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VY NEBO VAŠE DÍTĚ
VAXIGRIP POUŽÍVAT
3. JAK SE VAXIGRIP POUŽÍVÁ
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
5 JAK VAXIGRIP UCHOVÁVAT
6. DALŠÍ INFORMACE

1. CO JE VAXIGRIP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Vaxigrip je očkovací látka (vakcína).
Tato vakcína pomáhá chránit Vás nebo Vaše dítě proti chřipce, zvláště u osob, u kterých je vysoké
riziko přidružených komplikací. Použití vakcíny Vaxigrip by mělo být založeno na oficiálních
doporučeních.
Po podání vakcíny Vaxigrip začne imunitní systém (přirozený obranný systém Vašeho těla)
produkovat své vlastní ochranné látky (protilátky) proti onemocnění. Žádná ze složek vakcíny nemůže
zapříčinit chřipku.

Chřipka je onemocnění, které se může velmi rychle šířit, a je způsobené různými typy kmenů, které se
mohou měnit každý rok. Z tohoto důvodu byste se Vy nebo Vaše dítě měli nechat očkovat každý rok.
Největší riziko onemocnění chřipkou je během chladných měsíců od října do března. Pokud jste Vy
nebo Vaše dítě nebyli očkováni na podzim, je rozumné se nechat očkovat až do jara, protože pro Vás
nebo Vaše dítě existuje riziko onemocnění chřipkou až do tohoto ročního období. Váš lékař Vám
doporučí, kdy je nejlepší nechat se očkovat.

Vaxigrip bude Vás nebo Vaše dítě chránit proti třem virovým kmenům obsaženým ve vakcíně asi za
2-3 týdny po očkování.

Inkubační doba u chřipky je několik dní, takže pokud jste Vy nebo Vaše dítě vystaveni chřipce
bezprostředně před nebo po očkování, může se u Vás nebo u Vašeho dítěte onemocnění rozvinout.

Vakcína Vás nebo Vaše dítě nebude chránit proti běžnému nachlazení, přestože některé příznaky jsou
podobné chřipce.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VY NEBO VAŠE DÍTĚ
VAXIGRIP POUŽÍVAT

- 2 -
K posouzení toho, zda je Vaxigrip vhodný pro Vás nebo Vaše dítě je důležité, abyste svého lékaře
nebo lékarníka informovali, pokud se kterýkoli z níže uvedených bodů týká Vás nebo Vašeho dítěte.
Pokud něčemu nerozumíte, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.

Nepoužívejte Vaxigrip
Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí (přecitlivělí) na:
léčivé látky nebo
kteroukoli další pomocnou látku přípravku Vaxigrip viz bod 6 Další informace, nebo
- kteroukoli složku, která může být přítomna ve velmi malém množství jako například
vejce (ovalbumin nebo kuřecí bílkoviny), neomycin, formaldehyd nebo oktoxinol 9.
Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě horečnaté onemocnění nebo akutní infekci, je lépe očkování
odložit dokud se Vy nebo Vaše dítě neuzdravíte.

Zvlášní opatrnosti při použití vakcíny Vaxigrip je zapotřebí
Informujte svého lékaře před očkováním jestliže máte Vy nebo Vaše dítě poruchu imunity (deficit
imunity nebo užívání léků ovlivňujících imunitní systém).
Váš lékař rozhodne, zda budete Vy nebo Vaše dítě očkováni.
Pokud z nějakého důvodu půjdete Vy nebo Vaše dítě několik dnů po očkování proti chřipce na krevní
testy, informujte o tom svého lékaře. Je to z toho důvodu, že u několika pacientů byly v krátké době po
očkování pozorovány falešně pozitivní výsledky krevních testů.

Stejně jako u všech vakcín, Vaxigrip nemusí plně chránit všechny osoby, které jsou očkovány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech vakcínách nebo lécích, které Vy nebo
Vaše dítě užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.
Vaxigrip může být podán současně s jinými vakcínami, ale do různých končetin. Je nutné
poznamenat, že nežádoucí účinky mohou být silnější.
Imunologická odpověď může být snížena v případě imunosupresivní léčby, jako je léčba
kortikosteroidy, cytotoxickými léky nebo radioterapie.

Těhotenství a kojení
Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být těhotná.

Vakcíny proti chřipce je možné podávat ve všech stádiích těhotenství.
Rozsáhlé soubory dat o bezpečnosti jsou k dispozici pro druhý a třetí trimestr, oproti trimestru
prvnímu; nicméně celosvětové údaje o podávání inaktivovaných vakcín proti chřipce nenaznačují, že
by vakcína měla škodlivé účinky na těhotenství nebo dítě.
Vaxigrip lze podat během kojení.
Váš lékař/lékárník rozhodne, zda máte být očkována vakcínou Vaxigrip.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaxigrip nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE VAXIGRIP POUŽÍVÁ

Dávkování
Dospělí dostanou jednu dávku 0,5 ml.

Dávkování u dětí
Děti od 36 měsíců a starší dostanou jednu dávku 0,5 ml.
Děti od 6 měsíců do 35 měsíců mohou obdržet buď jednu dávku 0,25 ml nebo jednu dávku 0,5 ml
v souladu s místním oficiálním doporučením.
- 3 -
Pokud Vaše dítě nebylo v minulosti očkováno proti chřipce, měla by mu být podána druhá dávka
v intervalu nejméně 4 týdnů.

Způsob podání
Váš lékař Vám podá doporučenou dávku vakcíny injekčně do svalu nebo hluboko pod kůži.

Máte-li jakékoli další otázky na použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Vaxigrip nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

V průběhu klinických studií byly pozorovány následující nežádoucí účinky. Jejich četnost výskytu
byla stanovena jako:
Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100.
bolest hlavy
pocení
bolesti ve svalech (myalgie), bolesti v kloubech (artralgie)
horečka, celkový pocit indispozice (nevolnost), svalový třes, únava
místní reakce: zarudnutí, otok, bolest, modřina (ekchymóza), zatvrdnutí (indurace) v okolí
místa injekčního podání vakcíny

Tyto nežádoucí účinky obvykle vymizí bez léčby během 1-2 dnů.

Vedle výše uvedených častých nežádoucích účinků se dále vyskytly následující nežádoucí účinky po
uvedení vakcíny na trh:
alergické reakce:
- vedoucí ve vzácných případech k selhání oběhového systému, který je nezbytný k udržení
odpovídajícího toku krve k různým orgánům (šok)
ve velmi vzácných případech otok nejvíce zřetelný na hlavě a krku, včetně obličeje, rtů,
jazyka, hrdla nebo dalších částí těla (angioedém)
kožní reakce, které se mohou rozšířit na celé tělo, zahrnující svědění kůže (svědění, kopřivka),
vyrážku
zánět krevních cév, který může vést ke kožním vyrážkám (vaskulitida) a ve velmi vzácných
případech k přechodnému postižení ledvin
bolest v místě průběhu nervu (neuralgie), anomálie v citlivosti na dotek, bolest, teplo a chlad
(parestesie), křeče (konvulze) doprovázené horečkou, neurologické poruchy, které mohou vést
ke ztuhlosti šíje, zmatenosti, znecitlivění, bolesti a slabosti končetin, ztrátě rovnováhy, ztrátě
reflexů, ochrnutí části nebo celého těla (encefalomyelitida, neuritida, syndrom Guillain-Barré)
přechodné snížení počtu krevních destiček; nízký počet krevních destiček může vést ke
zvýšené tvorbě modřin nebo krvácení (přechodná trombocytopenie), přechodný otok žláz v
oblasti krku, podpaží, nebo tříslech (přechodná lymfadenopatie)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK VAXIGRIP UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Vaxigrip po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
- 4 -

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční stříkačku
v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Vaxigrip obsahuje

Léčivými látkami jsou: Virus chřipky (inaktivovaný, štěpený) následujících kmenů*:

A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 - odvozený kmen (NYMC X-179A)
..15 mikrogramů HA**
A/Victoria/361/2011 (H3N2) varianta kmene (NYMC X-223A) odvozená z A/Texas/50/2012
.......15 mikrogramů HA**
B/Massachusetts/02/2012.......
.......15 mikrogramů HA**
v dávce 0,5 ml
* připravený v oplodněných slepičích vejcích ze zdravých drůbežích chovů
hemaglutinin

Tato vakcína vyhovuje doporučení SZO (Světová zdravotnická organizace) pro severní polokouli a
rozhodnutí EU pro sezónu 2013/2014.

Pomocnými látkami jsou: tlumivý roztok obsahující chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu
sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný a voda na injekci.

Jak Vaxigrip vypadá a co obsahuje toto balení
Vaxigrip je injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce o objemu 0,5 ml, velikost balení po 1,
10, 20 a 50. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Vakcína, po jemném protřepání, je lehce bělavá a opalescentní tekutina.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SANOFI PASTEUR S.A.
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon
Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:


Členský stát Název
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká
republika, Kypr, Dánsko, Estonsko,
Finsko, Francie, Německo, Řecko,
Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva,
Lucembursko, Norsko, Portugalsko,
Vaxigrip
- 5 -
Slovensko, Španělsko, Švédsko,
Nizozemsko
Irsko, Velká Británie Inactivated Influenza Vaccine (Split Virion) BP

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.8.2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Podobně jako u jiných injekčně podávaných vakcín, musí být pro případ anafylaktické reakce po
podání vakcíny okamžitě k dispozici odpovídající léčba a zajištěn lékařský dohled.

Vakcína by měla před aplikací dosáhnout pokojové teploty.
Před použitím protřepejte.
Vakcína nesmí být použita pokud jsou v injekční suspenzi přítomny cizorodé částice.
Vakcína nesmí být smísena s jinými léčivými přípravky v téže injekční stříkačce.
Tato vakcína nesmí být podána do krevní cévy.

Pro děti, kterým je určena poloviční dávka 0,25 ml: stlačte pístovou zátku přesně na okraj značky na
injekční stříkačce tak, že se polovina obsahu odstraní. Zbylý obsah poté použijte k aplikaci.

Viz také bod 3. JAK SE VAXIGRIP POUŽÍVÁ.

Recenze

Recenze produktu VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze