Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze - diskuze

Kód výrobku: 66159
Tato vakcína je doporučována k ochraně vás nebo vašeho dítěte proti chřipce.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

Tato vakcína je doporučována k ochraně vás nebo vašeho dítěte proti chřipce.

- 1 -

sp. zn. sukls267950/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

VAXIGRIP injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Vakcína proti chřipce (inaktivovaná, štěpený virion)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tuto vakcínu Vy nebo Vaše dítě

dostávat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tato vakcína byla předepsána výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě. - Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Vaxigrip a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy nebo Vaše dítě Vaxigrip používat
 3. Jak se Vaxigrip používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Vaxigrip uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je Vaxigrip

a k čemu se používá

Vaxigrip je očkovací látka (vakcína). Tato vakcína pomáhá chránit Vás nebo Vaše dítě proti chřipce. Použití vakcíny Vaxigrip by mělo být založeno na oficiálních doporučeních. Po podání vakcíny Vaxigrip začne imunitní systém (přirozený obranný systém Vašeho těla) produkovat své vlastní ochranné látky (protilátky) proti onemocnění. Žádná ze složek vakcíny nemůže zapříčinit chřipku.

Chřipka je onemocnění, které se může velmi rychle šířit, a je způsobené různými typy kmenů, které se mohou měnit každý rok. Z tohoto důvodu byste se Vy nebo Vaše dítě měli nechat očkovat každý rok. Největší riziko onemocnění chřipkou je během chladných měsíců od října do března. Pokud jste Vy nebo Vaše dítě nebyli očkováni na podzim, je rozumné se nechat očkovat až do jara, protože pro Vás nebo Vaše dítě existuje riziko onemocnění chřipkou až do tohoto ročního období. Váš lékař Vám doporučí, kdy je nejlepší nechat se očkovat.

Vaxigrip je určen k ochraně Vás nebo Vašeho dítěte proti třem virovým kmenům obsaženým ve vakcíně asi za 2-3 týdny po očkování.

Inkubační doba u chřipky je několik dní, takže pokud jste Vy nebo Vaše dítě vystaveni chřipce bezprostředně před nebo po očkování, může se u Vás nebo u Vašeho dítěte onemocnění rozvinout.

Vakcína Vás nebo Vaše dítě nebude chránit proti běžnému nachlazení, přestože některé příznaky jsou podobné chřipce.

- 2 - 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vy nebo Vaše dítě Vaxigrip používat

K posouzení toho, zda je Vaxigrip vhodný pro Vás nebo Vaše dítě, je důležité, abyste svého lékaře nebo lékarníka informovali, pokud se kterýkoli z níže uvedených bodů týká Vás nebo Vašeho dítěte. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.

Nepoužívejte Vaxigrip

 • Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí (přecitlivělí) na:
 • léčivé látky nebo
 • kteroukoli další složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6) nebo
 • kteroukoli složku, která může být přítomna ve velmi malém množství jako například vejce (ovalbumin nebo kuřecí bílkoviny), neomycin, formaldehyd nebo oktoxinol 9.
 • Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě onemocnění se středně vysokou nebo vysokou tělesnou teplotou nebo akutní onemocnění, je třeba očkování odložit, dokud se Vy nebo Vaše dítě neuzdravíte.

Upozornění a opatření

Před použitím vakcíny Vaxigrip se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého lékaře před očkováním, jestliže máte Vy nebo Vaše dítě:

 • poruchu imunity (deficit imunity nebo užívání léků ovlivňujících imunitní systém),
 • problémy se srážením krve nebo sklon k snadné tvorbě podlitin (pohmožděnin). Váš lékař rozhodne, zda budete Vy nebo Vaše dítě očkováni.

Po jakékoli injekci nebo dokonce před jejím podáním může dojít k mdlobám (zejména u dospívajících). Informujte proto lékaře nebo sestru, pokud jste Vy nebo Vaše dítě u předchozí injekce omdleli.

Pokud z nějakého důvodu půjdete Vy nebo Vaše dítě několik dnů po očkování proti chřipce na krevní testy, informujte o tom svého lékaře. Je to z toho důvodu, že u několika pacientů byly v krátké době po očkování pozorovány falešně pozitivní výsledky krevních testů. Stejně jako u všech vakcín, Vaxigrip nemusí plně chránit všechny osoby, které jsou očkovány.

Další léčivé přípravky a Vaxigrip

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech vakcínách nebo lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte nebo které jste v nedávné době užívali.

 • Vaxigrip může být podán současně s jinými vakcínami, ale do různých končetin. Je nutné poznamenat, že nežádoucí účinky mohou být silnější.
 • Imunologická odpověď může být snížena v případě imunosupresivní léčby, jako je léčba kortikosteroidy, cytotoxickými léky nebo radioterapie.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vakcíny proti chřipce je možné podávat ve všech stádiích těhotenství. Rozsáhlé soubory dat o bezpečnosti jsou k dispozici pro druhý a třetí trimestr, oproti trimestru prvnímu; nicméně celosvětové údaje o podávání inaktivovaných vakcín proti chřipce nenaznačují, že by vakcína měla škodlivé účinky na těhotenství nebo dítě. Vaxigrip lze podat během kojení. Váš lékař/lékárník rozhodne, zda máte být očkována vakcínou Vaxigrip.

- 3 - Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaxigrip nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Vaxigrip obsahuje draslík a sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol draslíku (39 mg) a sodíku (23 mg) v jedné dávce, to znamená je v podstatě bez draslíku a bez sodíku.

3. Jak se Vaxigrip

používá

Dospělí dostanou jednu dávku 0,5 ml.

Použití u dětí a dospívajících

Děti od 36 měsíců a starší dostanou jednu dávku 0,5 ml.

Děti od 6 měsíců do 35 měsíců dostanou jednu dávku 0,25 ml. Pokud to vyžaduje místní oficiální doporučení, mohou dostat dávku 0,5 ml. Pokud je Vaše dítě ve věku do 9 let a nebylo v minulosti očkováno proti chřipce, měla by mu být podána druhá dávka v intervalu nejméně 4 týdnů.

Váš lékař Vám podá doporučenou dávku vakcíny injekčně do svalu nebo hluboko pod kůži. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě použili více přípravku

Vaxigrip, než jste měli

V některých případech byla podána vyšší než doporučená dávka. V těchto případech, pokud byly hlášeny nežádoucí účinky, byly informace o nich v souladu s popisem v bodě 4.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Vyhledejte OKAMŽITĚ lékařskou pomoc, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte projeví závažné alergické reakce:

 • které mohou vyžadovat pohotovostní lékařský zásah - nízký tlak krve, rychlé mělké dýchání, rychlá srdeční frekvence a slabý puls, chladná vlhká kůže, závrať, které mohou vést ke kolapsu (šoku).
 • otok nejvíce patrný v oblasti hlavy a krku, včetně tváře, rtů, jazyka, hrdla nebo jiné části těla, který může způsobit potíže s polykáním nebo dýcháním (angioedém).

Navštivte lékaře, pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte objeví alergická reakce, která může postihnout:

 • kůži: jako je svědění, kopřivka, vyrážka, zarudnutí, svědící plochy, zarudlá oteklá a popraskaná kůže (atopická dermatitida), zrudnutí
 • oči: jako je zvýšené překrvení očního bělma (oční hyperemie), zarudnutí a podráždění očí (alergická konjunktivitida)

  - 4 -

 • krk a nos: jako je podráždění v krku, bolest v krku, alergické podráždění uvnitř nosu, rýma, kýchání, ucpaný nos, sinus (vedlejší dutina nosní) nebo krk
 • ústa: jako je necitlivost nebo pocit brnění nebo mravenčení (parestezie úst), vyrážka na sliznici úst
 • dýchání: jako je astma, potíže s dýcháním (dušnost).

Tyto alergické reakce byly hlášeny jako méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) až vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí).

Další hlášené nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) u dospělých a starších pacientů:

 • Bolest hlavy
 • Bolest svalů
 • Celkový pocit nemoci (1)
 • Bolest v místě injekce

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) u dospělých a starších pacientů:

 • Třesavka, horečka (1)
 • Reakce v místě injekce: zarudnutí, zatvrdnutí, otok

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) u dospělých a starších pacientů:

 • Otok žláz v oblasti krku, v podpaží nebo tříslech (mízních uzlin)(1)
 • Neobvyklá slabost(1), únava, ospalost (2), závratě (2), zvýšené pocení(1)
 • Bolest kloubů(1)
 • Nevolnost (nauzea), průjem
 • Reakce v místě injekce: podlitiny, svědění, teplo (1), pocit nepohody

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí) u dospělých a starších pacientů:

 • Necitlivost nebo pocit brnění nebo mravenčení (parestezie), snížení citlivosti (hypestezie)(3)
 • Zvracení, snížená chuť k jídlu, bolesti břicha (3)
 • Onemocnění podobající se chřipce (flu-like syndrom)(3)
 • Reakce v místě injekce: odlupování kůže (exfoliace) (4), alergie(3) (1) Méně časté u starších (2) Méně časté u dospělých (3) U dospělých (4) U starších

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) u dětí a dospívajících od 3 do 17 let věku

 • Bolest hlavy
 • Bolest svalů
 • Celkový pocit nemoci , třesavka (6)
 • Reakce v místě injekce: bolest, zarudnutí, otok , zatvrdnutí (5)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) u dětí a dospívajících od 3 do 17 let věku:

 • Horečka, třesavka(5)
 • Reakce v místě injekce: podlitiny (5), zatvrdnutí (6)

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) u dětí a dospívajících od 3 do 17 let věku:

- 5 -

 • Otok žláz v oblasti krku, v podpaží nebo tříslech (5), neobvyklá slabost(6), únava, závratě (6) , pláč (5)
 • Průjem(5), bolesti břicha(5)
 • Reakce v místě injekce: podlitiny(6), svědění, teplo(6), pocit nepohody(6)

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) u dětí od 6 do 35 měsíců věku:

 • Bolest hlavy(7), neobvyklá plačtivost(8), podrážděnost(8), ospalost(8)
 • Bolest svalů(7)
 • Horečka, ztráta chuti k jídlu(8)
 • Reakce v místě injekce: citlivost, zarudnutí, zatvrdnutí, podlitiny, otok

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) u dětí od 6 do 35 měsíců věku:

 • Zvracení(8), průjem
 • Třesavka (7)

(5) Od 3 do 8 let veku (6) Od 9 do 17 let věku (7) Od 24 do 35 měsíců věku (8) Od 6 do 23 měsíců věku

Frekvence následujících nežádoucích účinků je „Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)“a vyskytují se u celkové populace s výjimkou populací uvedených výše.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

 • Otok žláz v oblasti krku, v podpaží nebo tříslech
 • Necitlivost nebo pocit brnění nebo mravenčení (parestezie)
 • Bolest v místě průběhu nervu (neuralgie) (9)
 • Křeče (konvulze)
 • Neurologické poruchy, které mohou vést ke ztuhlosti šíje, zmatenosti, necitlivosti, bolesti a slabosti končetin, ztrátě rovnováhy, ztrátě reflexů, ochrnutí části nebo celého těla (encefalomyelitida, neuritida(9),, Guillainův-Barréův syndrom(9) )
 • Zánět krevních cév (vaskulitida), který může vést ke kožním vyrážkám a ve velmi vzácných případech k přechodnému postižení ledvin
 • Přechodné snížení počtu krevních destiček; nízký počet krevních destiček může vést ke zvýšené tvorbě modřin nebo krvácení (přechodná trombocytopenie)

(9)Nebylo hlášeno u dětí od 6 do 35 měsíců

Většina nežádoucích účinků se obvykle objevila do 3 dnů po očkování a vymizela během 3 dnů bez léčby. Intenzita těchto nežádoucích účinků byla mírná až středně závažná.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

- 6 -

5. Jak Vaxigrip

uchovávat

Uchovávejte tuto vakcínu mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tuto vakcínu po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte . Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Vaxigrip obsahuje

Léčivými látkami jsou: Virus chřipky (inaktivovaný, štěpený) následujících kmenů*: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - varianta kmene (A/Michigan/45/2015, NYMC X-275) …………………………………………………………………………..15 mikrogramů HA A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) - varianta kmene (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B) …………………………………………………………………….…......15 mikrogramů HA B/ Brisbane/60/2008 - varianta kmene (B/Brisbane/60/2008, divoký typ) …………………………………………………………………………...15 mikrogramů HA** v dávce 0,5 ml

 • připravený v oplodněných slepičích vejcích ze zdravých drůbežích chovů  hemaglutinin

Tato vakcína vyhovuje doporučení SZO (Světová zdravotnická organizace) pro severní polokouli a rozhodnutí EU pro sezónu 2017/2018. Pomocnými látkami jsou: tlumivý roztok obsahující chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný, voda pro injekci.

Jak Vaxigrip vypadá a co obsahuje toto balení

Vaxigrip je injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce o objemu 0,5 ml, velikost balení po 1, 10, 20 a 50. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Vakcína, po jemném protřepání, je lehce bělavá a opalescentní tekutina.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SANOFI PASTEUR 14 Espace Henry Vallée 69007 Lyon Francie

- 7 - Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Členský stát Název

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko Vaxigrip Irsko, Velká Británie Inactivated Influenza Vaccine (Split Virion) BP

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16. 3. 2018

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz.


Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Podobně jako u jiných injekčně podávaných vakcín musí být pro případ anafylaktické reakce po podání vakcíny okamžitě k dispozici odpovídající léčba a zajištěn lékařský dohled. Vakcína by měla před aplikací dosáhnout pokojové teploty. Před použitím protřepejte. Vakcína nesmí být použita, pokud jsou v injekční suspenzi přítomny cizorodé částice. Vakcína nesmí být smísena s jinými léčivými přípravky v téže injekční stříkačce. Tato vakcína nesmí být podána do krevní cévy.

Návod k podání dávky 0,25 ml u dětí od 6 do 35 měsíců věku Pokud je indikována jedna dávka 0,25 ml: pro odstranění poloviny obsahu 0,5 ml stříkačky držte stříkačku jehlou vzhůru ve svislé poloze a stlačte pístovou zátku, dokud nedosáhne tenkou černou čáru na injekční stříkačce. Zbylý obsah 0,25 ml poté použijte k aplikaci. Viz také bod 3. Jak se Vaxigrip používá.

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 66159
Kód EAN: 3660053000852
Kód SÚKL: 100085
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Vaxigrip a k čemu se používá Vaxigrip je očkovací látka (vakcína). Vakcíny jsou používány k ochraně před infekčními onemocněními. Tato vakcína je doporučována k ochraně vás nebo vašeho dítěte proti chřipce, zvláště u osob u kterých je vysoké riziko přidružených komplikací. Po podání vakcíny Vaxigrip začne přirozená obrana vašeho těla produkovat ochranné látky proti chřipkové infekci. Vaxigrip bude Vás nebo Vaše dítě chránit proti chřipkové infekci asi za 2-3 týdny po očkování. Chřipka je onemocnění způsobené mnoha různými typy virů a může se velmi rychle šířit, zvláště v domovech a ústavech, kde je velmi snadné se nakazit nebo šířit infekci. Největší riziko onemocnění chřipkou je během chladných měsíců od října do března. Váš lékař nebo zdravotní sestra vám doporučí kdy je pro Vás nejlepší nechat se očkovat. Chřipka se vyskytuje každý rok i když nejsou hlášeny epidemie, ani propuknutí onemocnění. Vakcína vám pomůže ochránit Vás před chřipkou pouze pokud je chřipka způsobena jedním ze tří kmenů viru, který je obsažený ve vakcíně nebo dalších kmenů, které jsou k těmto kmenům blízce příbuzné. Vaxigrip nezabrání chřipce pokud jste se vy nebo vaše dítě před očkováním nakazili (jste v inkubační době) nebo pokud je chřipka způsobena jiným typem viru. Měl(a) byste také vědět, že mnoho infekčních agens může způsobit chřipce podobná onemocnění a vakcína vás ani vaše dítě nebude chránit proti těmto onemocněním. Je nepravděpodobné, že vás předchozí očkování proti chřipce budou chránit proti aktuálním kmenům chřipkových virů, které se nejčastěji vyskytují tento rok, a proto budete vy nebo vaše dítě potřebovat očkování proti chřipce každý rok, zvláště pokud patříte do rizikové skupiny.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze zobrazíte nebo stáhnete zde: VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze.pdf

Recenze

Recenze produktu VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu VAXIGRIP 1X0.5ML/DÁV Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám