Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

VAQTA PEDIATRIC/ADOLESCENT 1X0.5ML/25UT Injekční suspenze - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20931

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 20931
Kód EAN: 8711141444937
Kód SÚKL: 53327
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Vaqta Pediatric/Adolescent (25 jednotek/0,5 ml) je určena pro aktivní předexpoziční profylaxi před onemocněním vyvolávaným virem hepatitidy typu A. Očkování se doporučuje u zdravých dětí ve věku 2 let a starších a u dospívajících s rizikem nákazy nebo šíření infekce, u nichž existuje v případě infekce riziko život ohrožujícího onemocnění (např. děti a dospívající s hepatitidou typu C a se stanovenou diagnózou onemocnění jater).

Příbalový leták

 

 

sp.zn.sukls35938/2015 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

VAQTA Pediatric/Adolescent 

25 U/0,5 ml 

Injekční suspenze 

Očkovací látka proti hepatitidě typu A, inaktivovaná, adsorbovaná 

Pro děti a dospívající 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než budete Vy nebo Vaše dítě 
očkován(a)(o), protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent podán 

3. 

Jak se přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent podává 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent a k čemu se používá 

 
Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent je očkovací látka. Očkovací látky se používají k ochraně 
před infekčními nemocemi. Působí tak, že v tělo začne vytvářet vlastní ochranu proti dané nemoci. 
 
Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent pomáhá chránit děti ve věku od 12 měsíců do 17 let 
proti nemoci způsobené virem hepatitidy A. 
 
Infekci hepatitidy A způsobuje virus, který napadá játra. Lze jej chytit z potravin nebo nápojů, které 
tento virus obsahují. Příznaky zahrnují žloutenku (zežloutnutí kůže a bělma očí) a celkový pocit 
nepohody. 
 
Poté, co bude Vám nebo Vašemu dítěti podána injekce přípravku Vaqta Pediatric/Adolescent, začnou 
přirozené tělesné obranné mechanismy vytvářet ochranu (protilátky) proti viru hepatitidy A. Obvykle 
však po podání injekce trvá 2 až 4 týdny, než budete Vy nebo Vaše dítě chráněn(a)(o). 
 
Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent nezabrání hepatitidě způsobené jinými infekčními agens, než je 
virus hepatitidy A. 
 
Navíc pokud jste v době podání přípravku Vaqta Pediatric/Adolescent Vy nebo Vaše dítě již 
infikován(a)(o) virem hepatitidy A, nemusí očkování vzniku nemoci zabránit. 
 
Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent chrání proti hepatitidě A, ale infekci hepatitidy A nemůže 
vyvolat. 
 
 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent 
podán 

 
Je důležité, abyste svému lékaři nebo zdravotní sestře sdělil(a), pokud se Vás týká kterýkoli 
z následujících bodů. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte svého lékaře nebo zdravotní sestru 
o vysvětlení.  
 
Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent se nesmí podat 
 

jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á)(é) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. 

jestliže Vy nebo Vaše dítě právě máte závažnou infekci s horečkou. Váš lékař rozhodne, kdy 
může být očkovací látka podána.  

 
Upozornění a opatření 
 

jestliže jste Vy nebo Vaše dítě kdykoli v minulosti měl(a)(o) alergickou reakci na předchozí 
dávku přípravku Vaqta Pediatric/Adolescent. 

jestliže jste Vy nebo Vaše dítě měl(a)(o) jakékoli problémy se srážlivostí krve vedoucí 
ke snadné tvorbě modřin nebo dlouhodobému krvácení po drobných poraněních (například 
kvůli krvácivé poruše nebo léčbě léky na ředění krve). 

-  

jestliže Vy nebo Vaše dítě máte oslabený imunitní systém kvůli rakovině, v důsledku léčby, 
která ovlivňuje imunitní systém nebo jakékoli jiné nemoci. Tato očklovací látka Vás nemusí 
chránit tak dobře, jako chrání lidi se zdravým imunitním systémem. Pokud je to možné, 
doporučuje se očkování odložit až po vyléčení takové nemoci nebo po ukončení takové léčby. 

 
Tato očkovací látka může obsahovat stopy antibiotika nazývaného neomycin a látky nazývané 
formaldehyd, které se obě používají při výrobě této očkovací látky a mohou v ní být přítomny ve 
stopových množstvích. 
 
Lahvička, ve které je tato očkovací látka, obsahuje latexovou pryž. Latexová pryž může vyvolat 
závažné alergické reakce. 
 
Stejně jako jiné očkovací látky nemusí přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent zcela chránit všechny 
očkované osoby. 
 
Informujte prosím svého lékaře, pokud Vy nebo Vaše dítě máte v anamnéze žloutenku nebo pokud 
jste žil(a)(o) v oblasti, kde je hepatitida A běžná. Váš lékař určí, zda máte být před očkováním 
testováni na protilátky proti hepatitidě A. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent  
 
Jiné očkovací látky 
Jelikož přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent neobsahuje žádné živé bakterie ani viry, lze ji obecně 
podávat současně s jinými očkovacími látkami, ale do různých míst (jiných částí těla, např. do druhé 
ruky nebo nohy). Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent se nesmí ve stejné injekční stříkačce mísit 
s žádnou jinou očkovací látkou. Studie prokázaly, že přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent lze 
podávat současně s očkovacími látkami proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, planým neštovicím, 
se  7valentní pneumokokovou očkovací látkou, s inaktivovanou očkovací látkou proti obrně, 
s očkovací látkou obsahující toxoid záškrtu, toxoid tetanu, acelulární pertusi a Haemophilus 
influenzae 
b. 
 
U dospělých lze přípravek Vaqta podávat současně s očkovací látkou proti žluté zimnici a 
polysacharidovou očkovací látkou proti tyfu. 
 

 

Imunoglobuliny (protilátky) 
Někdy Vám bude podána injekce s lidským imunoglobulinem (protilátkami) s cílem pokusit se o 
ochranu Vás nebo Vašeho dítěte do té doby, než začne očkovací látka působit. Přípravek Vaqta 
Pediatric/Adolescent lze podávat současně s lidským imunoglobulinem (protilátkami) za předpokladu, 
že se podají do různých míst. 
 
Léčiva ovlivňující imunitní systém nebo krev 
Nahlédněte prosím do bodu „Upozornění a opatření“ uvedeného výše. 
 
Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě 
užíváte nebo které jste Vy nebo Vaše dítě v nedávné době užíval(a)(o), a to i o lécích, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste Vy nebo Vaše dcera těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo 
plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Váš 
lékař Vám bude schopen poradit, zda máte Vy nebo Vaše dcera očkovací látku dostat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Neexistují žádné údaje, které by naznačovaly, že přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent má vliv 
na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent obsahuje sodík 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (1,77 mg) v jedné dávce, tj. je v podstatě 
bez sodíku.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent podává 

 
Dávkování 
 
Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent musí být podán ve formě injekce lékařem nebo zdravotní 
sestrou, kteří jsou vyškoleni v podávání očkovacích látek, a kteří jsou vybaveni ke zvládání vzácných 
závažných alergických reakcí. Očkovaná osoba dostane dávku základního očkování a po ní bude 
následovat dávka druhá (posilovací). 
 
První dávka 
 
Děti ve věku 12 měsíců až 17 let dostanou injekčně jednu 0,5ml dávku (25 U) ve zvolený den. 
První dávka očkovací látky by měla chránit Vaše dítě před infekcí virem hepatitidy A za 2 až 4 týdny. 
 
Bezpečnost a účinnost u dětí mladších 12 měsíců nebyla stanovena. 
 
Druhá (posilovací) dávka 
 
Jedinci, jimž byla podána první dávka očkovací látky, dostanou o 6 až 18 měsíců později druhou 
(posilovací) 0,5ml dávku (25 U). 
 
Dlouhodobá ochrana vyžaduje druhou (posilovací) dávku). Bylo zjištěno, že zdravé děti, které dostaly 
dvě dávky, mají dostatečné hladiny protilátek nejméně po dobu 10 let. Předpokládá se, že protilátky 
proti hepatitidě A budou přetrvávat nejméně 25 let po očkování. 
 
Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent se nedoporučuje u jedinců starších než 18 let věku. 
 

 

Způsob podání 
 
Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám podá přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent jako injekci do svalu 
v horní části paže (deltový sval). U dětí lze použít sval na vnější straně stehna, pokud deltový sval 
není dostatečně vyvinutý. 
 
Lidé ohrožení velkým krvácením po injekci (např. hemofilici) mohou dostat přípravek Vaqta 
Pediatric/Adolescent jako podkožní injekci, ale ne jako injekci do svalu, aby se snížilo riziko 
krvácení. 
Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent se nesmí podat do cévy. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jako u všech očkovacích látek, se mohou vyskytnout alergické reakce, ve vzácných případech vedoucí 
k šoku. Tyto reakce mohou zahrnovat: 

kopřivku 

potíže s dýcháním 

otok obličeje, jazyka a hrdla 

závrať 

kolaps 

Pokud se tyto známky nebo příznaky objeví, obvykle se vyvinou velmi rychle po podání injekce, tedy 
v době, kdy ještě setrváváte Vy nebo Vaše dítě v ordinaci nebo ve zdravotnickém zařízení. Pokud se 
však tyto příznaky objeví poté, co opustíte místo, kde Vám nebo Vašemu dítěti byla injekce 
podána, IHNED se obraťte na lékaře. 
 
Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích zahrnují: 
 
Nežádoucí účinky hlášené u dětí ve věku 12 až 23 měsíců 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 uživatele z 10): 

bolest/citlivost v místě aplikace injekce a zarudnutí v místě aplikace injekce 

 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100): 

otok v místě aplikace injekce, teplo v místě aplikace injekce, podlitina v místě aplikace injekce 

horečka 

podrážděnost 

průjem 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000): 

pokles nebo ztráta chuti k jídlu 

neklidný spánek, ospalost, pocit únavy nebo ospalosti nebo nedostatek energie, neklid 

pláč 

výtok z nosu, kašel, ucpaný nos 

zvracení 

vyrážka, vyrážka v místě plenek ( „plenková dermatitida“) 

pocit nepohody 

boule v místě aplikace injekce, vyrážka v místě aplikace injekce  

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000): 

různé alergie 

dehydratace 

vzrušení, nervozita, strach, křik 

 

závrať, bolest hlavy, ztráta rovnováhy 

strupy na okrajích víček 

astma, zúžení dýchacích cest, kýchání, výtok z nosu nebo svědění v nose, bolest v ústech nebo 
hrdle 

pocit nevolnosti, bolest/nepříjemné pocity v žaludku, nadměrná plynatost v žaludku nebo ve 
střevech, časté pohyby střev,  říhání, ublinkávání, zácpa, změna barvy stolice 

vyrážka, svědící a zarudlá kůže, puchýře, lepivá nebo teplá kůže, pocení 

zánět kloubů 

v místě aplikace injekce: krvácení, svědění, změna barvy, tvorba boule nebo svědění kůže; 
bolest, nepříjemný pocit 

únava, abnormální chůze, pocit horka 

 
Nežádoucí účinky hlášené u dětí ve věku 2 až 17 let 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 uživatele z 10): 

bolest a citlivost v místě aplikace injekce 

 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100): 

bolest hlavy 

teplo, zarudnutí a otok v místě aplikace injekce, horečka, krvácení pod kůži v místě aplikace 
injekce (ekchymóza) 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000): 

podrážděnost 

závrať 

bolest žaludku, zvracení, průjem, pocit nevolnosti 

vyrážka, svědění 

bolest paže (do které byla podána injekce), bolest kloubů, bolest svalů 

slabost/únava, svědění a bolest/bolestivost v místě aplikace injekce  

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000): 

ztráta chuti k jídlu 

nervozita 

ospalost, abnormální pocity na kůži, jako je brnění 

bolest ucha 

zarudnutí 

výtok z nosu nebo ucpaný nos, kašel 

kopřivka, pocení 

ztuhlost 

zatvrdnutí (indurace) v místě aplikace injekce, nemoc podobná chřipce, bolest na hrudi, bolest, 
teplo, strup, ztuhlost/napětí a píchání v místě aplikace injekce 

 
Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh zahrnují: 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 uživatele z 10 000): 

GuillainBarrého syndrom (svalová slabost, abnormální pocity, brnění rukou, nohou a horní 
části těla) 

trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení a tvorby modřin) 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 

 

100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.  
 
Nepoužívejte přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent, pokud má neobvyklý vzhled (viz bod 6) nebo 
pokud obsahuje pevné částice. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent obsahuje 
 
Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje: 
Virus hepatitis A inactivatum (kmen CR 326F)

1, 2 

25 U 

 

1

 Vykultivováno na buněčné kultuře lidských diploidních buněk MRC5. 

2

 Adsorbováno na aluminii hydroxyphosphato-sulfas ( 0,225 mg Al

3+

 
Pomocnými látkami jsou:  
tetraboritan sodný, chlorid sodný a voda na injekci. 
 
Jak přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent je injekční suspenze (0,5 ml v injekční lahvičce (malá skleněná 
injekční lahvička)), dostupná jako jednotlivé balení. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Po důkladném protřepání je přípravek Vaqta Pediatric/Adolescent mírně neprůhledná bílá suspenze. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Merck Sharp  Dohme B.V. 
Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem 
Nizozemsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  5.5.2015 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Inkompatibility 
 
Protože nebyly provedeny žádné studie kompatibility, nesmí se tento přípravek mísit s jinými 
léčivými přípravky. 
 
Pokyny k použití a k zacházení s očkovací látkou 
 
Očkovací látku je nutno použít tak, jak se dodává.  
Očkovací látku je nutno před podáním zkontrolovat zrakem, zda neobsahuje cizí částice a/nebo zda 
nemá neobvyklý vzhled. Pokud přípravek obsahuje pevné částice nebo jeví změnu barvy, zlikvidujte 
jej. Injekční lahvičkou je nutno důkladně třepat, dokud se nezíská mírně neprůhledná bílá suspenze. 
 
K udržení očkovací látky ve formě suspenze je potřebné důkladné protřepání. 
 
Je nezbytné použít pro každého pacienta novou sterilní stříkačku a jehlu a zabránit tak přenosu 
infekce z jedné osoby na druhou. 
 

Recenze

Recenze produktu VAQTA PEDIATRIC/ADOLESCENT 1X0.5ML/25UT Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu VAQTA PEDIATRIC/ADOLESCENT 1X0.5ML/25UT Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám