Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

VAQTA ADULT 1X1ML/50UT Injekční suspenze - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20930

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 20930
Kód EAN: 8711141444944
Kód SÚKL: 53328
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Vaqta Adult (50 jednotek/1 ml) je určena pro aktivní předexpoziční profylaxi před onemocněním vyvolávaným virem hepatitidy typu A. Očkování se doporučuje u zdravých dospělých s rizikem nákazy nebo šíření infekce a u dospělých, u nichž existuje v případě infekce riziko život ohrožujícího onemocnění (např. jedinci s virem lidské imunodeficience nebo s hepatitidou typu C a se stanovenou diagnózou onemocnění jater).

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls35938/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

VAQTA Adult 

50 U/1 ml 

Injekční suspenze

 

Očkovací látka proti hepatitidě typu A, inaktivovaná, adsorbovaná 

Pro dospělé 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než budete očkován(a), protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Vaqta Adult a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Vaqta Adult podán 

3. 

Jak se přípravek Vaqta Adult podává 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Vaqta Adult uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Vaqta Adult a k čemu se používá 

 
Přípravek Vaqta Adult je očkovací látka. Očkovací látky se používají k ochraně před infekčními 
nemocemi. Působí tak, že tělo začne vytvářet vlastní ochranu proti dané nemoci. 
 
Přípravek Vaqta Adult pomáhá chránit dospělé (18 let a starší) proti nemoci způsobené virem 
hepatitidy A. 
 
Infekci hepatitidy A způsobuje virus, který napadá játra. Lze jej chytit z potravin nebo nápojů, které 
tento virus obsahují. Příznaky zahrnují žloutenku (zežloutnutí kůže a bělma očí) a celkový pocit 
nepohody. 
 
Poté, co Vám bude podána injekce přípravku Vaqta Adult, začnou přirozené tělesné obranné 
mechanismy vytvářet ochranu (protilátky) proti viru hepatitidy A. Obvykle však po podání injekce 
trvá 2 až 4 týdny, než budete chráněn(a). 
 
Přípravek Vaqta Adult nezabrání hepatitidě způsobené jinými infekčními agens, než je virus 
hepatitidy A. 
 
Navíc pokud jste v době podání přípravku Vaqta Adult již infikován(a) virem hepatitidy A, nemusí 
očkování vzniku nemoci zabránit. 
 
Přípravek Vaqta Adult chrání proti hepatitidě A, ale infekci hepatitidy A nemůže vyvolat. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude přípravek Vaqta Adult podán 

 
Je důležité, abyste svému lékaři nebo zdravotní sestře sdělil(a), pokud se Vás týká kterýkoli 

2  

 

 

z následujících bodů. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte svého lékaře nebo zdravotní sestru 
o vysvětlení.  
 
Přípravek Vaqta Adult se nesmí podat 
 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
uvedenou v bodě 6. 

jestliže právě máte závažnou infekci s horečkou. Váš lékař rozhodne, kdy může být očkovací 
látka podána.  

 
Upozornění a opatření 
 

jestliže jste kdykoli v minulosti měl(a) alergickou reakci na předchozí dávku přípravku Vaqta 
Adult. 

jestliže jste měl(a) jakékoli problémy se srážlivostí krve vedoucí ke snadné tvorbě modřin nebo 
dlouhodobému krvácení po drobných poraněních (například kvůli krvácivé poruše nebo léčbě 
léky na ředění krve). 

-  

jestliže máte oslabený imunitní systém kvůli rakovině, v důsledku léčby, která ovlivňuje 
imunitní systém nebo jakékoli jiné nemoci. Tato očkovací látka Vás nemusí chránit tak dobře, 
jako chrání lidi se zdravým imunitním systémem. Pokud je to možné, doporučuje se očkování 
odložit až po vyléčení takové nemoci nebo po ukončení takové léčby. 

 
Tato očkovací látka může obsahovat stopy antibiotika nazývaného neomycin a látky nazývané 
formaldehyd, které se obě používají při výrobě této očkovací látky a mohou v ní být přítomny ve 
stopových množstvích. 
 
Lahvička, ve které je tato očkovací látka, obsahuje latexovou pryž. Latexová pryž může vyvolat 
závažné alergické reakce. 
 
Stejně jako jiné očkovací látky nemusí přípravek Vaqta Adult zcela chránit všechny očkované osoby. 
 
Informujte prosím svého lékaře, pokud  máte v anamnéze žloutenku nebo pokud jste žil(a) v oblasti, 
kde je hepatitida A běžná. Váš lékař určí, zda máte být před očkováním testováni na protilátky proti 
hepatitidě A. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Vaqta Adult 
 
Jiné očkovací látky 
Jelikož přípravek Vaqta Adult neobsahuje žádné živé bakterie ani viry, lze ji obecně podávat současně 
s jinými očkovacími látkami, ale do různých míst (jiných částí těla, např. do druhé ruky nebo nohy). 
Přípravek Vaqta Adult se nesmí ve stejné injekční stříkačce mísit s žádnou jinou očkovací látkou. 
Studie prokázaly, že přípravek Vaqta Adult lze podávat současně s očkovací látkou proti žluté zimnici 
a s polysacharidovou očkovací látkou proti tyfu. 
 
Studie s dětskou očkovací látkou prokázaly, že tuto očkovací látku lze podávat současně s očkovacími 
látkami proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, planým neštovicím, se 7valentní pneumokokovou 
očkovací látkou a s inaktivovanou očkovací látkou proti obrně. 
 
Imunoglobuliny (protilátky) 
Někdy Vám bude podána injekce s lidským imunoglobulinem (protilátkami) s cílem pokusit se o 
ochranu do té doby, než začne očkovací látka působit. Přípravek Vaqta Adult lze podat současně 
s lidským imunoglobulinem (protilátkami) za předpokladu, že se podají do různých míst. 
 
Léčiva ovlivňující imunitní systém nebo krev 
Nahlédněte prosím do bodu „Upozornění a opatření“ uvedeného výše. 

3  

 

 

 
Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste 
v nedávné době užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. Váš lékař Vám bude schopen 
poradit, zda máte očkovací látku dostat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Neexistují žádné údaje, které by naznačovaly, že přípravek Vaqta Adult má vliv na schopnost řídit 
nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Vaqta Adult obsahuje sodík 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (3,55 mg) v jedné dávce, tj. je v podstatě 
bez sodíku. 
 
 
3. 

 Jak se přípravek Vaqta Adult podává 

 
Dávkování 
 
Přípravek Vaqta Adult musí být podán ve formě injekce lékařem nebo zdravotní sestrou, kteří jsou 
vyškoleni v podávání očkovacích látek, a kteří jsou vybaveni ke zvládání vzácných závažných 
alergických reakcí. Očkovaná osoba dostane dávku základního očkování a po ní bude následovat 
dávka druhá (posilovací). 
 
První dávka 
 
Dospělí ve věku 18 let a starší dostanou injekčně jednu 1,0ml dávku (50 U). První dávka očkovací 
látky by Vás měla chránit před infekcí virem hepatitidy A za 2 až 4 týdny. 
 
Druhá (posilovací) dávka 
 
Jedinci, jimž byla podána první dávka očkovací látky, dostanou o 6 až 18 měsíců později druhou 
(posilovací) 1,0ml dávku (50 U). 
 
Dlouhodobá ochrana vyžaduje druhou (posilovací) dávku. Bylo zjištěno, že zdraví dospělí, kteří 
dostali dvě dávky, mají dostatečné hladiny protilátek nejméně po dobu 6 let. Předpokládá se, že 
protilátky proti hepatitidě A budou přetrvávat nejméně 25 let po očkování. 
 
Přípravek Vaqta Adult se nedoporučuje u jedinců mladších 18 let věku. 
 
Způsob podání 
 
Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám podá přípravek Vaqta Adult jako injekci do svalu v horní části 
paže (deltový sval).  
 
Lidé ohrožení velkým krvácením po injekci (např. hemofilici) mohou dostat přípravek Vaqta Adult 
jako podkožní injekci, ale ne jako injekci do svalu, aby se snížilo riziko krvácení. Přípravek Vaqta 
Adult se nesmí podat do cévy. 
 
 

4  

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jako u všech očkovacích látek, se mohou vyskytnout alergické reakce, ve vzácných případech vedoucí 
k šoku. Tyto reakce mohou zahrnovat: 

kopřivku 

potíže s dýcháním 

otok obličeje, jazyka a hrdla 

závrať 

kolaps 

Pokud se tyto známky nebo příznaky objeví, obvykle se vyvinou velmi rychle po podání injekce, tedy 
v době, kdy ještě setrváváte v ordinaci nebo ve zdravotnickém zařízení. Pokud se však tyto příznaky 
objeví poté, co opustíte místo, kde Vám byla injekce podána, IHNED se obraťte na lékaře.
 
 
Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích zahrnují: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (hlášeny u více než 1 z 10 lidí): 

citlivost, bolest, teplo, otok, zarudnutí v místě aplikace injekce 

 
Časté nežádoucí účinky (hlášeny u méně než 1 z 10 lidí, ale u více než 1 ze 100 lidí): 

bolest hlavy 

bolest paže (do které byla podána injekce) 

slabost/únava, horečka (38,3 °C nebo vyšší), krvácení pod kůži (ekchymóza) v místě aplikace 
injekce, bolest a bolestivost   

 
Méně časté nežádoucí účinky (hlášeny u méně než 1 ze 100 lidí, ale u více než 1 z 1 000 lidí): 

bolest v krku, infekce horních cest dýchacích 

otok mízních uzlin 

závrať, abnormální pocity na kůži, jako je brnění 

bolest ucha 

návaly horka 

výtok z nosu nebo ucpaný nos nebo dýchací cesty, kašel 

pocit nevolnosti (nauzea), průjem, nadměrná plynatost v žaludku a ve střevech, zvracení 

kopřivka, svědění, zarudnutí 

bolest svalů, ztuhlost, bolest ramene, muskuloskeletální bolest (bolest postihující svaly, vazy a 
šlachy, spolu s kostmi), bolest zad, bolest kloubů, bolest nohou, bolest šíje, svalová slabost 

svědění v místě injekce, ztuhlost/napětí, bolest, podlitina v místě aplikace injekce, zimnice, 
bolest žaludku, celkový pocit nepohody, zatvrdnutí (indurace) a necitlivost v místě aplikace 
injekce, pocit chladu, nemoc podobná chřipce 

 
Vzácné nežádoucí účinky (hlášeny u méně než 1 z 1 000 lidí, ale u více než 1 z 10 000 lidí): 

bronchitida, zánět žaludku a střev (gastroenteritida) 

ztráta chuti k jídlu 

nedostatek energie, neklidný spánek 

ospalost, migréna, třes 

svědění očí, citlivost na světlo, zvýšené slzení 

závrať 

otok hrdla, problémy s nosními dutinami 

sucho v ústech, vředy v ústech 

noční pocení, vyrážka, kožní poruchy 

svalové křeče, bolest lokte, bolest kyčlí, bolest čelisti, spasmus 

problémy s menstruací 

5  

 

 

pálení, boule (≤ 2,5 centimetru) v místě aplikace injekce, svalové záškuby, vyrážka, otok 
žaludku, bolest na hrudi, bolest v boku, podrážděnost 

 
Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh zahrnují: 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (hlášeny u méně než 1 z 10 000 lidí): 

GuillainBarrého syndrom (svalová slabost, abnormální pocity, brnění rukou, nohou a horní 
části těla) 

trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení a tvorby modřin) 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Vaqta Adult uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.  
 
Nepoužívejte přípravek Vaqta Adult, pokud má neobvyklý vzhled (viz bod 6) nebo pokud obsahuje 
pevné částice. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Vaqta Adult obsahuje 
 
Jedna dávka (1 ml) obsahuje: 
Virus hepatitis A inactivatum (kmen CR 326F)

1, 2 

50 U 

 

1

 Vykultivováno na buněčné kultuře lidských diploidních buněk MRC5. 

2

 Adsorbováno na aluminii hydroxyphosphato-sulfas (0,45 mg Al

3+)

  

 
Pomocnými látkami jsou:  
tetraboritan sodný, chlorid sodný a voda na injekci. 
 

6  

 

 

Jak přípravek Vaqta Adult vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Vaqta Adult je injekční suspenze (1,0 ml v injekční lahvičce (malá skleněná injekční 
lahvička)), dostupná jako jednotlivé balení. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Po důkladném protřepání je přípravek Vaqta Adult mírně neprůhledná bílá suspenze. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Merck Sharp  Dohme B.V. 
Waarderweg 39 
2031 BN Haarlem 
Nizozemsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  5.5.2015 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Inkompatibility 
 
Protože nebyly provedeny žádné studie kompatibility, nesmí se tento přípravek mísit s jinými 
léčivými přípravky. 
 
Pokyny k použití a k zacházení s očkovací látkou 
 
Očkovací látku je nutno použít tak, jak se dodává.  
 
Očkovací látku je nutno před podáním zkontrolovat zrakem, zda neobsahuje cizí částice a/nebo zda 
nemá neobvyklý vzhled. Pokud přípravek obsahuje pevné částice nebo jeví změnu barvy, zlikvidujte 
jej. Injekční lahvičkou je nutno důkladně třepat, dokud se nezíská mírně neprůhledná bílá suspenze. 
 
K udržení očkovací látky ve formě suspenze je potřebné důkladné protřepání. 
 
Je nezbytné použít pro každého pacienta novou sterilní stříkačku a jehlu a zabránit tak přenosu 
infekce z jedné osoby na druhou. 

Recenze

Recenze produktu VAQTA ADULT 1X1ML/50UT Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu VAQTA ADULT 1X1ML/50UT Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám