Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

VALSACOR 40 MG 7X40MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 97159

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 97159
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125581
Držitel rozhodnutí: KRKA
Tablety Valsacor se užívají: - při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze); - při léčbě srdečního selhání (stavu, při kterém není srdce schopno čerpat dostatek krve pro splnění potřeb těla); - pro zlepšení přežívání a snížení dalších srdečních problémů po srdečním záchvatu (infarktu myokardu).

Příbalový leták

 

 

Sp.zn.sukls149495/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Valsacor 40 mg potahované tablety 
Valsacor 80 mg potahované tablety 

Valsacor 160 mg potahované tablety 

valsartanum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Valsacor a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Valsacor užívat 

3. 

Jak se přípravek Valsacor užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Valsacor uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Valsacor a k čemu se používá 

 
Přípravek Valsacor patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antagonisté receptoru angiotenzinu II, 
které  napomáhají  kontrolovat  vysoký  krevní  tlak.  Angiotenzin  II  je  látka  v lidském  těle,  která 
zapříčiňuje  zúžení  cév,  čímž  zvyšuje  krevní  tlak.  Přípravek  Valsacor  působí  tím,  že  blokuje  účinek 
angiotenzinu II. Výsledkem je rozšíření cév a snížení krevního tlaku. 
 
Přípravek Valsacor 40 mg, potahované tablety, může být použit u tří různých onemocnění: 

k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  u  dětí  a  dospívajících  ve  věku  od  6  do  18  let.  Vysoký 
krevní  tlak  zvyšuje  zátěž  srdce  a  tepen.  Pokud  není  léčen,  může  poškozovat  krevní  cévy 
v mozku,  srdci  a  ledvinách  a  může  způsobit  mrtvici,  srdeční  selhání  nebo  selhání  ledvin. 
Vysoký  krevní  tlak  zvyšuje  riziko  srdečních  záchvatů.  Snížením  Vašeho  krevního  tlaku  na 
normální hodnotu se sníží i riziko výskytu těchto onemocnění. 

k léčbě  dospělých  pacientů  po  nedávném  srdečním  záchvatu  (infarktu  myokardu). 
“Nedávno” znamená časový úsek 12 hodin až 10 dnů. 

k léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Přípravek Valsacor může 
být použit k léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Přípravek Valsacor 
se používá, když skupinu léků nazývanou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) 
(léky  k  léčbě  srdečního  selhání)  nelze  použít,  nebo  může  být  užíván  jako  přídatná  léčba 
k inhibitorům ACE, pokud nelze použít jiné léky k léčbě srdečního selhání. 
Příznaky  srdečního  selhání  zahrnují  dušnost  a  otoky  chodidel a  nohou  v  důsledku  zadržování 
tekutin. K tomu dochází, když srdeční sval není schopen dostatečně pumpovat krev a zajistit tak 
pro celé tělo dostatek krve v oběhu. 

 
Přípravek  Valsacor  80 mg  a  Valsacor  160 mg,  potahované  tablety,  může  být  použit  u  tří  různých 
onemocnění

k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých a dětí a dospívajících ve věku od 6 do 18 let
Vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž srdce a tepen. Pokud není léčen, může poškozovat krevní cévy 

 

 

v mozku,  srdci  a  ledvinách  a  může  způsobit  mrtvici,  srdeční  selhání  nebo  selhání  ledvin. 
Vysoký  krevní  tlak  zvyšuje  riziko  srdečních  záchvatů.  Snížením  Vašeho  krevního  tlaku  na 
normální hodnotu se sníží i riziko výskytu těchto onemocnění. 

k léčbě  dospělých  pacientů  po  nedávném  srdečním  záchvatu  (infarktu  myokardu). 
“Nedávno” znamená časový úsek 12 hodin až 10 dnů. 

k léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Přípravek Valsacor může 
být použit k léčbě symptomatického srdečního selhání u dospělých pacientů. Přípravek Valsacor 
se používá, když skupinu léků nazývanou inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) 
(léky  k  léčbě  srdečního  selhání)  nelze  použít,  nebo  může  být  užíván  jako  přídatná  léčba 
k inhibitorům ACE, pokud nelze použít jiné léky k léčbě srdečního selhání. 
Příznaky  selhání  srdce  zahrnují  dušnost  a  otoky  chodidel  a  nohou  v důsledku  zadržování 
tekutin. K tomu dochází, když srdeční sval není schopen dostatečně pumpovat krev a zajistit tak 
pro celé tělo dostatek krve v oběhu. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Valsacor užívat 

 
Neužívejte přípravek Valsacor 

jestliže jste alergický(á) na valsartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

jestliže máte závažné onemocnění jater. 

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (přípravek Valsacor se nemá užívat ani v časném těhotenství 
- viz bod „Těhotenství a kojení“). 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Pokud se Vás výše uvedené skutečnosti týkají, neužívejte přípravek Valsacor. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Valsacor se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

jestliže máte onemocnění jater. 

jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo podstupujete dialýzu. 

jestliže máte zúžené tepny v ledvinách. 

jestliže jste v poslední době podstoupil(a) transplantaci ledviny (dostal(a) jste novou ledvinu). 

jestliže se léčíte pro srdeční záchvat nebo srdeční selhání, Váš lékař může zkontrolovat funkci 
Vašich ledvin. 

jestliže máte závažné onemocnění srdce jiné než srdeční selhání nebo srdeční záchvat. 

jestliže jste někdy měl(a) zkušenost s otokem jazyka a obličeje způsobeným alergickou reakcí, 
tzv.  angioedémem,  při  užívání  jiného  léku  (včetně  inhibitorů  ACE),  informujte  svého  lékaře. 
Pokud se tyto příznaky objeví, když užíváte přípravek Valsacor, okamžitě přestaňte přípravek 
Valsacor užívat a nikdy ho už znovu neužívejte. Viz také bod 4. „Možné nežádoucí účinky“. 

jestliže  užíváte  léky,  které  zvyšují  množství  draslíku  v krvi.  Mezi  ně  patří  doplňky  stravy 
s draslíkem  nebo  náhrady  soli  obsahující  draslík,  léky  šetřící  draslík  a  heparin.  Může  být 
nezbytné kontrolovat v pravidelných intervalech množství draslíku v krvi. 

jestliže  je  Vám  méně  než  18  let  a  užíváte  v kombinaci  s přípravkem  Valsacor  jiné  léčivé 
přípravky,  které  ovlivňují  renin-angiotenzin-aldosteronový  systém  (léky  snižující  krevní  tlak), 
Váš  lékař  Vám  může  v pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin  a  hladinu  draslíku 
v krvi. 

jestliže  trpíte  aldosteronismem.  To  je  onemocnění,  při  kterém  tvoří  nadledvinky  nadměrné 
množství  hormonu  aldosteronu.  Pokud  máte  toto  onemocnění,  užívání  přípravku  Valsacor  se 
nedoporučuje. 

jestliže jste ztratil(a) mnoho tekutin (dehydratace) díky průjmu, zvracení nebo vysokým dávkám 
léků na odvodnění (tzv. diuretik). 

musíte  sdělit  svému  lékaři,  pokud  se  domníváte,  že  jste  (nebo  můžete  být)  těhotná.  Podávání 
přípravku  Valsacor  se  nedoporučuje  v časném  těhotenství  a  přípravek  nesmí  být  užíván  při 
těhotenství  delším  než  3  měsíce,  protože  může  způsobit  závažné  poškození  Vašeho  dítěte, 

 

 

pokud je užit po skončeném třetím měsíci těhotenství (viz bod „Těhotenství a kojení“). 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

inhibitor  ACE  (například  enalapril,  lisinopril,  ramipril),  a  to  zejména  pokud  máte 
problémy s ledvinami související s diabetem. 

aliskiren. 

pokud  jste  léčen(a)  inhibitory  ACE  spolu  s  některými  dalšími  přípravky  k  léčbě  srdečního 
selhání,  které  jsou  známé  jako  antagonisté  mineralokortikoidních  receptorů  (MRA)  (např. 
spironolakton, eplerenon) nebo beta-blokátory (např. metoprolol). 

 
Váš  lékař  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Valsacor“. 
 
Pokud se Vás týká jakýkoli z výše uvedených stavů, sdělte to svému lékaři předtím, než užijete 
přípravek Valsacor.
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Valsacor 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinek léčby může být ovlivněn, pokud je přípravek Valsacor užíván společně s určitými dalšími léky. 
Může být nezbytné změnit dávku, učinit jiná opatření nebo v některých případech přestat užívat jeden 
z léků. To se týká jak léků na předpis, tak i léků bez předpisu, především: 

dalších léků, které snižují krevní tlak, především léků na odvodnění (diuretik). 

léků,  které  zvyšují  množství  draslíku  v krvi.  Mezi  ně  patří  potravinové  doplňky  obsahující 
draslík nebo náhrady soli obsahující draslík, léky šetřící draslík a heparin. 

určitého druhu léků proti bolesti nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID)

některých  antibiotik  (skupina  rifamycinů),  léků  používaných  k  ochraně  proti  odmítnutí 
transplantátu (cyklosporin) nebo antiretrovirových léků používaných k léčbě infekce HIV/AIDS 
(ritonavir). Tyto léky mohou zvýšit účinek přípravku Valsacor. 

lithia, léku používaného k léčbě některých druhů psychiatrických onemocnění. 

pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 
Valsacor“ a „Upozornění a opatření“). 

pokud  jste  léčen(a)  inhibitory  ACE  spolu  s  některými  dalšími  přípravky  k  léčbě  srdečního 
selhání,  které  jsou  známé  jako  antagonisté  mineralokortikoidních  receptorů  (MRA)  (např. 
spironolakton, eplerenon) nebo beta-blokátory (například metoprolol). 

 
Navíc: 

jestliže  jste  byl(a)  léčen(a)  po  srdečním  infarktu,  není  doporučena  kombinace  s inhibitory 
ACE 
(lék k léčbě srdečního infarktu). 

jestliže jste byl(a) léčen(a) pro srdeční selhání, není doporučena trojitá kombinace s inhibitory 
ACE a beta-blokátory 
(léky pro léčbu srdečního selhání). 

 
Navíc: 

jestliže  jste  byl(a)  léčen(a)  po  srdečním  infarktu,  není  doporučena  kombinace  s inhibitory 
ACE 
(lék k léčbě srdečního infarktu). 

jestliže jste byl(a) léčen(a) pro srdeční selhání, není doporučena trojitá kombinace s inhibitory 
ACE a beta-blokátory 
(léky pro léčbu srdečního selhání). 

 
Přípravek Valsacor s jídlem a pitím 
Přípravek Valsacor můžete užívat současně s jídlem nebo i bez něho. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

 

 

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař 
Vám  zpravidla  poradí  přerušit  užívání  přípravku  Valsacor  před  tím  než  otěhotníte  nebo  co 
nejdříve  poté,  co  zjistíte,  že jste  těhotná  a  doporučí Vám  namísto  přípravku  Valsacor užívání 
jiného  léku.  Nedoporučuje  se  podávání  přípravku  Valsacor  v časném  těhotenství  a  přípravek 
nesmí být užíván při těhotenství delším než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození 
Vašeho dítěte, pokud je užit po skončeném třetím měsíci těhotenství. 

 

Oznamte  svému  lékaři,  že  kojíte  nebo  se  chystáte  začít  kojit.  Přípravek  Valsacor  není 
doporučen pro matky, které kojí, a pokud si přejete kojit, lékař může vybrat jiný lék, především 
pokud je dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Předtím, než budete řídit dopravní prostředek, používat nářadí nebo obsluhovat stroje nebo provádět 
jiné  činnosti,  které  vyžadují  soustředění,  ujistěte  se,  že  víte,  jak  Vás  přípravek  Valsacor  ovlivňuje. 
Podobně  jako  mnoho  dalších  léků  používaných  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  může  přípravek 
Valsacor v ojedinělých případech způsobit závratě a ovlivnit schopnost soustředit se. 
 
Přípravek Valsacor obsahuje laktosu
 
Jestliže  Vám  lékař  řekl,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů,  obraťte  se  na  svého  lékaře,  než 
začnete přípravek Valsacor užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Valsacor užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  To  Vám  pomůže 
dosáhnout nejlepších výsledků a snížit riziko nežádoucích účinků. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Lidé  s vysokým  krevním  tlakem  často  nezaznamenávají  žádné 
projevy  tohoto  problému.  Mnoho  z nich  se  může  cítit  docela  normálně.  Proto  je  velmi  důležité 
dodržovat pravidelné lékařské prohlídky, i když se cítíte dobře. 
 
Děti  a  dospívající  (ve  věku  6 až  18 let)  s vysokým  krevním  tlakem:  Obvyklá  dávka  u  pacientů 
vážících méně než 35 kg je 40 mg valsartanu jednou denně. U pacientů, kteří váží 35 kg nebo více, je 
obvyklá úvodní dávka  valsartanu 80 mg jednou denně. V některých případech může lékař předepsat 
vyšší dávku (dávka může být zvýšena na 160 mg a maximálně na 320 mg). 
 
Dospělí pacienti po nedávném srdečním infarktu: Po srdečním infarktu je obvykle léčba zahájena 
již po 12 hodinách, obvykle nízkou dávkou 20 mg dvakrát denně. 20 mg dávku obdržíte rozpůlením 
40 mg  tablety.  Lékař  bude  postupně  tuto  dávku  zvyšovat  v průběhu  několika  týdnů  na  maximální 
dávku 160 mg dvakrát denně. Konečná dávka závisí na tom, kolik Vy, jako individuální pacient, jste 
schopen/na snést. 
Přípravek Valsacor může být předepsán společně s dalšími léky na srdeční infarkt a lékař rozhodne, 
jaká léčba je pro Vás vhodná. 
 
Dospělí  pacienti  se  srdečním  selháním:  Léčba  obvykle  začíná  dávkou  40 mg  dvakrát  denně.  Váš 
lékař  bude  postupně  tuto  dávku  zvyšovat  v  průběhu  několika  týdnů  na  maximální  dávku  160 mg 
dvakrát denně. Konečná dávka závisí na tom, kolik Vy, jako individuální pacient, jste schopen snést. 
Přípravek  Valsacor  může  být  předepsán  společně  s dalšími  léky  na  srdeční  selhání  a  Váš  lékař 
rozhodne, jaká léčba je pro Vás vhodná. 
 
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem: Obvyklá dávka je 80 mg denně. V některých případech 
Vám  může  lékař  předepsat  vyšší  dávky  (například  160 mg  nebo  320 mg).  Může  také  kombinovat 
přípravek Valsacor s dalším lékem (například s diuretikem). 
 
Děti  a  dospívající  (ve  věku  6 až  18 let)  s  vysokým  krevním  tlakem:  
Obvyklá  dávka  u  pacientů 
vážících méně než 35 kg je 40 mg valsartanu jednou denně. U pacientů, kteří váží 35 kg nebo více, je 

 

 

obvyklá úvodní dávka  valsartanu 80 mg jednou denně. V některých případech může lékař předepsat 
vyšší dávku (dávka může být zvýšena na 160 mg a maximálně na 320 mg). 
 
Dospělí pacienti po nedávném srdečním infarktu:
 Po srdečním infarktu je obvykle léčba zahájena 
již po 12 hodinách, obvykle nízkou dávkou 20 mg dvakrát denně. 20 mg dávku obdržíte rozpůlením 
40 mg  tablety.  Lékař  bude  postupně  tuto  dávku  zvyšovat  v průběhu  několika  týdnů  na  maximální 
dávku  160 mg  dvakrát  denně.  Konečná  dávka  závisí  na  tom,  jakou  dávku  budete  jako  individuální 
pacient schopen/schopna snášet. 
Přípravek Valsacor může být předepsán společně s dalšími léky na srdeční infarkt a lékař rozhodne, 
jaká léčba je pro Vás vhodná. 
 
Dospělí pacienti se srdečním selháním: Léčba obvykle začíná dávkou 40 mg dvakrát denně. Lékař 
bude  postupně  tuto  dávku  zvyšovat  v  průběhu  několika  týdnů  na  maximální  dávku  160 mg  dvakrát 
denně. Konečná dávka závisí na tom, jakou dávku budete jako individuální pacient schopen/schopna 
snášet. 
Přípravek Valsacor může být předepsán společně s dalšími léky na srdeční selhání a lékař rozhodne, 
jaká léčba je pro Vás vhodná. 
 
Přípravek Valsacor můžete užívat s jídlem nebo nalačno. Přípravek Valsacor zapijte sklenicí vody. 
Přípravek Valsacor užívejte každý den přibližně ve stejný čas. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Valsacor, než jste měl(a) 
Jestliže se u Vás projeví závažné závratě a/nebo mdloby, lehněte si a kontaktujte ihned svého lékaře. 
Jestliže jste omylem užil(a) příliš mnoho tablet, kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo nemocnici. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Valsacor 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže  zapomenete  užít  svou  dávku,  užijte  ji,  jakmile  si  vzpomenete.  Pokud  se  však  již  blíží  doba 
podání další dávky, vynechejte dávku, na kterou jste zapomněl(a). 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Valsacor 
Ukončení  léčby  přípravkem  Valsacor  může  způsobit  zhoršení  Vašeho  onemocnění.  Neukončujte 
užívání léku, pokud Vám to Váš lékař nedoporučí. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé příznaky vyžadují okamžitý lékařský zákrok: 
Mohou se vyskytnout příznaky angioedému (určitá alergická reakce), jako je: 

otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla 

problémy s dýcháním a polykáním 

kopřivka, svědění. 

 
Pokud  zaznamenáte  některý  z těchto  příznaků,  přestaňte  užívat  přípravek  Valsacor 
a kontaktujte ihned svého lékaře (viz také bod 2 „Upozornění a opatření“). 
 
Mezi ostatní nežádoucí účinky patří: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

 

 

závrať 

nízký krevní tlak s nebo bez příznaků jako je závrať a závrať při napřímení těla 

snížená funkce ledvin (příznak poruchy funkce ledvin). 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

angioedém (viz bod „Některé příznaky vyžadují okamžitý lékařský zákrok“) 

náhlá ztráta vědomí (synkopa) 

pocit točení hlavy (vertigo) 

závažné snížení funkce ledvin (příznak akutního selhání ledvin) 

svalové  křeče,  abnormální  srdeční  rytmus  (příznaky  vysoké  hladiny  draslíku  v krvi,  tzv. 
hyperkalemie) 

dušnost, obtížné dýchání v poloze vleže, otoky chodidel nebo nohou (příznaky selhání srdce) 

bolest hlavy 

kašel 

bolest břicha 

nevolnost 

průjem 

únava 

slabost. 

 
Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): 

puchýřky na pokožce (známky bulózní dermatitidy) 

alergické  reakce  s vyrážkou,  svěděním  a  kopřivkou  spolu  s některým  z následujících  příznaků 
nebo projevů: horečka, otok a bolest kloubů, bolest svalů, mohou se objevit otoky lymfatických 
uzlin a/nebo symptomy připomínající chřipku (příznaky sérové nemoci) 

červené  až  nafialovělé  skvrny,  horečka,  svědění  (příznaky  zánětlivého  onemocnění  cév,  tzv. 
vaskulitidy) 

neobvyklé krvácení nebo podlitiny (příznaky trombocytopenie) 

bolest svalů (myalgie) 

horečka, bolest v krku nebo vřídky v ústech infekčního původu (příznaky nízkého počtu bílých 
krvinek, tzv. neutropenie) 

snížení  hladiny  hemoglobinu  a  snížení  množství  červených  krvinek  v krvi  (který  v závažných 
případech může vést k anémii) 

zvýšení  hladiny  draslíku  v krvi  (který  v závažných  případech  může  vyvolat  svalové  křeče, 
abnormální srdeční rytmus) 

snížená  hladina  sodíku  v krvi  (která  může  vyvolat  únavu  a  zmatenost,  svalové  záškuby, 
záchvaty nebo kóma) 

zvýšení  hodnot  jaterních  testů  (které  může  poukazovat  na  poškození  jater)  včetně  zvýšení 
hladiny bilirubinu v krvi (které může v závažných případech způsobit zežloutnutí kůže a očí) 

zvýšení  hladiny  močovinového  dusíku  v krvi  a zvýšení  hladiny  kreatininu  v séru  (které  může 
naznačovat abnormální funkci ledvin). 

 
Četnost  některých  nežádoucích  účinků  se  může  lišit  v závislosti  na  Vašem  onemocnění.  Například 
nežádoucí  účinky  jako  je  závrať  a  snížená  funkce  ledvin  byly  pozorovány  méně  často  u  pacientů 
léčených  z důvodu  vysokého  krevního  tlaku,  než  u  pacientů  se  selháním  srdce  nebo  po  nedávném 
srdečním infarktu. 
 
Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou shodné s těmi, které byly pozorovány u dospělých. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 

 

 

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Valsacor uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Valsacor obsahuje 

Léčivou  látkou je  valsartanum.  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje  valsartanum  40 mg,  80 mg 
nebo 160 mg. 

Pomocnými  látkami  v jádru  tablety  jsou:  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa, 
povidon, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát. 

Dalšími pomocnými látkami v potahové vrstvě tablet 40 mg jsou: hypromelosa, oxid titaničitý 
(E171), makrogol 4000 a žlutý oxid železitý (E172). 

Dalšími pomocnými látkami v potahové vrstvě tablet 80 mg jsou: hypromelosa, oxid titaničitý 
(E171), makrogol 4000 a červený oxid železitý (E172). 

Dalšími pomocnými látkami v potahové vrstvě tablet 160 mg jsou: hypromelosa, oxid titaničitý 
(E171), makrogol 4000, žlutý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172). 

 
Jak přípravek Valsacor vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety 40 mg jsou žlutohnědé, kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou 
na jedné straně. 
Potahované tablety 80 mg jsou růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na jedné 
straně. 
Potahované tablety 160 mg jsou žlutohnědé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlicí rýhou na 
jedné straně. 
Tablety všech tří sil lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 
40 mg,  80 mg,  160 mg:  7,  10,  14,  28,  30,  50,  56,  60,  84,  90,  98,  120  a  180  potahovaných  tablet 
balených v blistrech a krabičce. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 192/79 
180 00 Praha 8 

 

 

Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Název členského státu 

Název léčivého přípravku 

Česká republika, Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Slovenská 
republika,  Rumunsko,  Rakousko,  Bulharsko,  Německo,  Finsko, 
Francie, Litva 

Valsacor 

Itálie 

Valsartan HCS 

Belgie, Kypr, Dánsko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Švédsko 

Valsartan Krka 

Portugalsko 

Valsartan Pharmacons 

Španělsko 

Valsartán Krka 

Irsko 

Valsartan 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 8. 2017. 
 

Recenze

Recenze produktu VALSACOR 40 MG 7X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu VALSACOR 40 MG 7X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám