Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Kód výrobku: 19415
Kód EAN: 8590355000395
Kód SÚKL: 62978
Držitel rozhodnutí: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Vagifem je určen ke zmírnění nebo odstranění takových příznaků, jako je suchost nebo podráždění pochvy. V lékařské terminologii se tento stav nazývá atrofická vaginitida. Vzniká následkem snižující se hladiny ženského pohlavního hormonu, estrogenu, v těle v období okolo menopauzy. Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

Příbalový leták

1
sp. zn. sukls272314/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Vagifem 25 mikrogramů vaginální tablety

Estradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Vagifem a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vagifem používat
3. Jak se přípravek Vagifem používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Vagifem uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Vagifem a k čemu se používá

Vagifem obsahuje estradiol.
Estradiol je ženský pohlavní hormon
Patří do skupiny hormonů zvaných estrogeny
Je totožný s estradiolem, který se vytváří ve vaječnících žen
Vagifem patří do skupiny léčivých přípravků zvané lokální hormonální substituční terapie (HST).

Je používán ke zmírnění příznaků menopauzy, jako je suchost nebo podráždění pochvy. V lékařské
terminologii je tento stav znám jako atrofická vaginitida. Je způsobena poklesem hladiny estrogenu
v těle. Dochází k tomu přirozeně v období po menopauze.

Vagifem působí tak, že nahradí estrogen, který je normálně produkován vaječníky žen. Je vkládán do
pochvy, takže hormon je uvolňován v místě potřeby. Může se tím zmírnit nepříjemný pocit v pochvě.
Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vagifem používat

Anamnéza a pravidelná lékařská prohlídka

Užívání HST s sebou nese rizika, která musíte vzít v úvahu při zvažování, zda HST začnete užívat,
eventuálně zda budete v léčbě pokračovat.
Než začnete léčbu hormonální substituční terapií (či pokud ji začínáte užívat znovu), zjistí lékař vaši a
rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout pro lékařská vyšetření. Ta mohou zahrnovat vyšetření
prsů a/nebo interní vyšetření, pokud je to nezbytné.

Choďte na pravidelné prohlídky dle doporučení lékaře.2

Nepoužívejte přípravek Vagifem:
jestliže se na vás vztahuje některý z níže uvedených bodů. Pokud si u některého z bodů nejste jistá,
pohovořte si se svým lékařem, než Vagifem nezačnete užívat.

Vagifem neužívejte:
jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol nebo na kteroukoli další složku přípravku
Vagifem (viz bod 6 Další informace)
jestliže je u Vás zjištěna rakovina prsu, prodělala jste ji, nebo je u Vás na ni podezření
jestliže je u Vás zjištěna rakovina podmíněná estrogeny jako například rakovina děložní
sliznice (endometria) či pokud jste toto onemocnění prodělala v minulosti nebo je u vás na něj
podezření
jestliže trpíte jakýmkoliv vaginálním krvácením neznámého původu
jestliže trpíte nadměrným zesílením děložní sliznice (hyperplazií endometria), která není
léčena
jestliže máte krevní sraženiny v žilách (trombóza), jako například v dolních končetinách
(trombóza hlubokých žil) nebo v plicích (plicní embolie) nebo jste je prodělala někdy dříve
jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C, proteinu S nebo
antitrombinu).
jestliže trpíte onemocněním způsobeným krevními sraženinami v tepnách jako je například
infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris nebo jste je dříve prodělala
jestliže trpíte nebo jste někdy trpěla onemocněním jater a testy jaterních funkcí se nevrátily k
normálu
jestliže trpíte vzácným onemocněním krve porfyrií, které je dědičné.
Pokud se u vás některý z výše uvedených stavů objeví poprvé poté, co jste začala užívat Vagifem,
okamžitě ho vysaďte a ihned kontaktujte lékaře.

Kdy je při použití přípravku Vagifem zapotřebí zvláštní opatrnosti
Před tím, než začnete léčbu, informujte lékaře, jste-li postižena dále uvedenými stavy nebo jestliže se
u vás takové stavy vyskytly již dříve. Pokud tomu tak je, lékař vás může zvát na kontroly častěji. Na
rozdíl od systémově užívaného estrogenu je Vagifem určen k lokální léčbě uvnitř vagíny a absorpce
do krevního oběhu je velmi malá. Zhoršení nebo opětovný výskyt níže uvedených stavů během léčby
přípravkem Vagifem jsou proto méně pravděpodobné.
astma
epilepsie
diabetes
žlučové kameny
vysoký krevní tlak
migréna nebo těžké bolesti hlavy
jaterní poruchy, jako je nezhoubný nádor jater
růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či dřívější výskyt nadměrného růstu děložní
sliznice (hyperplazie endometria)
onemocnění ovlivňující ušní bubínek a sluch (otoskleróza)
onemocnění imunitního systému, které ovlivňuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus
erythematosus, SLE)
zvýšené riziko vzniku rakoviny podmíněné estrogeny (například pokud matka, sestra či babička
onemocněly rakovinou prsu)
zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz Krevní sraženiny v žilách (trombóza))
děložní fibroidy
velmi vysoká hladina tuků v krvi (triglyceridy)
zadržování tekutin v důsledku problémů se srdcem nebo ledvinami

Ukončete léčbu přípravkem Vagifem a okamžitě kontaktujte svého lékaře
Pokud se u vás během užívání HST objeví kterýkoli z níže uvedených příznaků:
objeví-li se u vás vůbec poprvé bolest hlavy typu migrény
objeví-li se u vás žluté zbarvení kůže nebo bělma očí (žloutenka). Může to být příznak jaterního
onemocnění.
3
stoupne-li silně váš krevní tlak (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závratě)
objeví-li se některý ze stavů uvedený v části Nepoužívejte přípravek Vagifem:
otěhotníte-li
objeví-li se u vás příznaky krevní sraženiny jako například:
- bolestivý otok a zarudnutí dolní končetiny
- náhlá bolest na prsou
- potíže s dýcháním
Více informací viz Krevní sraženiny v žilách (trombóza)

Dále uvedená rizika platí pro HST vstřebanou do krevního oběhu. Není proto známo, jak se uvedená
rizika vztahují na lokální léčbu, jako je například Vagifem.

HST a rakovina

Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice
(rakovina endometria)
Dlouhodobé užívání tablet HST pouze na bázi estrogenů může zvýšit riziko vzniku rakoviny děložní
sliznice (endometria). Není jisté, zda dlouhodobé (více než 1 rok) nebo opakované užívání lokálně
vaginálně podávaných přípravků obsahujících estrogen znamená podobné riziko.

U přípravku Vagifem byla během léčby prokázána velmi nízká počáteční systémová absorpce a
přidání progestagenu není proto nutné.

Pokud se u vás objeví nepravidelné krvácení nebo špinění, není to většinou důvod k obavám. Měla
byste však navštívit lékaře, neboť to může být příznakem zesílení děložní sliznice.

Rakovina prsu

Důkazy naznačují, že užívání kombinované estrogen-progestagenové a možná rovněž samotné
estrogenové HST riziko rakoviny prsu zvyšuje. Dodatečné riziko záleží na tom, jak dlouho HST
užíváte. Dodatečné riziko se projevuje po několika letech. Vrací se však k normálu během několika
(většinou pěti) let po ukončení léčby.
U žen, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen po dobu 5 let, byl prokázán malý
nebo žádný nárůst rizika.

Srovnání
U žen ve věku 50 až 79 let, které HST neužívají, bude za dobu 5 let diagnostikována rakovina prsu
v průměru u 9 až 17 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST 5 let, bude počet případů 13-
23 na 1 000 žen (t.j. 4-6 dodatečných případů).

Pravidelně si prsy kontrolujte. Navštivte lékaře, pokud zaznamenáte změny jako:
dolíčky v kůži
změny na bradavkách
jakékoliv zatvrdliny, které vidíte či cítíte.

Rakovina vaječníků

Rakovina vaječníků je vzácná. U žen užívajících HST alespoň 5 až 10 let bylo hlášeno lehce zvýšené
riziko rakoviny vaječníků.

Srovnání
U žen ve věku 50 až 69 let, které HST neužívají, bude za dobu 5 let diagnostikována rakovina
vaječníků v průměru u 2 žen z 1 000.
U žen, které HST užívají po dobu 5 let, bude počet případů 2-3 na 1 000 žen (t.j. 1 dodatečný případ).


4

Účinky HST na srdce a krevní oběh

Krevní sraženiny v žilách (trombóza)

Riziko krevních sraženin v žilách je u uživatelek HST 1,3 až 3násobné než u žen, které HST
neužívají, a to zvláště v prvním roce léčby.
Krevní sraženina může být vážná, a pokud vnikne do plic, může způsobit bolest na prsou, dušnost,
slabost nebo dokonce smrt.

Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne krevní sraženina v žilách, je vyšší, pokud jste vyššího věku a
pokud se na vás vztahuje jakýkoliv z níže uvedených případů. Informujte lékaře, pokud:
po delší období nemůžete chodit kvůli závažné operaci, úrazu či onemocnění
máte výraznou nadváhu (BMI>30kg/m2)
máte problémy s krevními sraženinami, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky
zamezujícími vznik krevních sraženin
se u někoho z vašich blízkých příbuzných vyskytly problémy s krevními sraženinami v dolních
končetinách, plicích nebo jiných orgánech
trpíte onemocněním systémový lupus erythematodes (SLE)
máte rakovinu

Příznaky krevní sraženiny najdete v části Ukončete léčbu přípravkem Vagifem a okamžitě
kontaktujte svého lékaře.

Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu 5 let předpokládat vznik krevní sraženiny
v žilách v průměru u 4-7 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST 5 let, to bude 9-12 na 1 000
žen (t.j. 5 dodatečných případů).
U žen ve věku 50 až 59 let, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen po dobu
5 let, bude počet případů 5-8 z 1000 žen (tj. 1 případ navíc).

Onemocnění srdce (infarkt)
Neexistují důkazy o tom, že HST pomáhá v prevenci infarktu.
U žen nad 60 let užívajících estrogen-progestagenovou HST je o něco pravděpodobnější vznik
srdečního onemocnění než u žen, jež žádnou HST neužívají.
U žen, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen, neexistuje zvýšené riziko vzniku
srdečního onemocnění.

Cévní mozková příhoda
Riziko cévní mozkové příhody je u žen užívajících HST cca 1,5 násobně vyšší než u žen, jež HST
neužívají. Počet dodatečných případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HST bude stoupat s
věkem.

Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu 5 let předpokládat výskyt cévní mozkové
příhody v průměru u 8 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají HST 5 let, bude počet případů 11 na 1 000 žen (t.j. 3
dodatečné případy).

Další stavy
HST nezabraňuje ztrátě paměti. Existují určité důkazy o vyšším riziku ztráty paměti u žen, jež HST
začaly užívat po 65. roce věku. Poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Není však
5
pravděpodobné, že Vagifem ovlivní další léky. Je tomu proto, že Vagifem je užíván k lokální léčbě
v pochvě a obsahuje velmi nízkou dávku estradiolu.

Těhotenství a kojení
Vagifem je určen pouze ženám po menopauze. Jestliže otěhotníte, ukončete léčbu přípravkem
Vagifem a navštivte lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky nejsou známy.


3. Jak se přípravek Vagifem používá

Vždy užívejte Vagifem přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Používání tohoto léku
Léčbu přípravkem Vagifem můžete zahájit ve kterýkoliv pro Vás vhodný den.
Tabletu zasuňte do pochvy pomocí aplikátoru.

V NÁVODU PRO POUŽITÍ na konci příbalové informace se seznámíte se správným postupem.
Přečtěte si pečlivě instrukce dříve, než začnete Vagifem užívat.

Kolik přípravku užít
Po dobu prvních dvou týdnů užívejte jednu vaginální tabletu denně.
Potom užívejte jednu vaginální tabletu dvakrát týdně. Mezi jednotlivými dávkami ponechte
pauzu 3 nebo 4 dny.

Obecné informace o léčbě menopauzálních příznaků
Při léčbě jakýchkoli menopauzálních příznaků je doporučeno užívat nejnižší účinnou dávku, která
působí jejich zmírnění. Lék rovněž užívejte po co možná nejkratší dobu.
S léčbou byste měla pokračovat pouze, dokud přínos léčby bude převažovat nad jejími riziky.
Pohovořte si o tom s lékařem.

Jestliže jste použila více přípravku Vagifem, než jste měla:
Pokud jste použila více přípravku Vagifem, než jste měla, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
Přípravek Vagifem je určen k lokální intravaginální léčbě. Dávka estradiolu je natolik nízká, že
by muselo dojít k požití značného počtu tablet, aby se přiblížila dávce, která se běžně používá
pro perorální léčbu.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Vagifem:
Jestliže jste zapomněla užít svou dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala používat přípravek Vagifem
Neukončujte léčbu přípravkem Vagifem, aniž byste to oznámila lékaři. Lékař Vám vysvětlí účinky
ukončení léčby a seznámí vás s dalšími možnostmi léčby.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Vagifem nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

6
Nežádoucí účinky se mohou objevovat s určitou frekvencí, která je definována následovně:
Velmi časté: projeví se u více než 1 pacienta z 10
Časté: projeví se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: projeví se u 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: projeví se u 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

Časté
Bolesti hlavy
Plynatost (nadýmání)
Pocit nevolnosti (nauzea) nebo nevolnost (zvracení)
Poruchy trávení
Bolesti žaludku, diskomfort nebo distenze
Otoky horních nebo dolních končetin (edém)
Vaginální krvácení, výtok nebo diskomfort
Infekce pohlavního ústrojí spojené s plísňovými onemocněními nebo zánětem pochvy
Otoky, zvětšení, bolestivost nebo citlivost prsů

Velmi vzácné
Rakovina prsu
Rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)
Zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria)
Generalizovaná hypersenzitivita (např. anafylaktická reakce/šok)
Zadržování tekutin
Nespavost
Deprese
Zhoršení stávající migrény
Trombóza hlubokých žil
Průjem
Kopřivka
Erythematozní vyrážka
Vyrážka
Svědivá vyrážka
Svědění genitálií
Podráždění pochvy
Bolesti pochvy
Vaginismus
Vaginální ulcerace
Neúčinnost léku
Hmotnostní přírůstek
Zvýšení hladiny estrogenu v krvi

Následující nežádoucí účinky se mohou projevit u systémové estrogenové léčby:
Onemocnění žlučníku
Různá kožní onemocnění:
- zbarvení kůže zvláště na obličeji nebo krku známé jako těhotenské skvrny (chloasma)
- bolestivé zarudnutí uzlinek v kůži (nodózní erytém)
- zarudlá nebo bolestivá vyrážka ve tvaru terče (multiformní erytém)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
7

5. Jak přípravek Vagifem uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem
Chraňte před chladem.
Nepoužívejte přípravek Vagifem po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Vagifem obsahuje
Léčivou látkou je estradiolum 25 mikrogramů (jako estradiolum hemihydricum). Jedna
vaginální tableta obsahuje 25 mikrogramů estradiolu (ve formě hemihydrátu estradiolu).
Ostatní pomocné látky jsou: hypromelosa, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob a magnesium-
stearát.
Potahová vrstva: hypromelosa a makrogol 6000.

Jak přípravek Vagifem vypadá a co obsahuje toto balení
Jednorázový aplikátor obsahuje jednu bílou vaginální tabletu.
Na tabletách je na jedné straně vyraženo NOVO 279.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
Bagsvaerd
Dánsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
14.8.2013

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Česká republika/
Státní ústav pro kontrolu léčiv
8

NÁVOD PRO POUŽITÍ

Jak se přípravek Vagifem používá:1. Odtrhněte jeden blistr.
Otevřete jeho konec, jak je znázorněno na obrázku.2. Aplikátor opatrně zasouvejte do pochvy, dokud nepocítíte odpor (8-10 cm).3. Tabletu uvolňujte mírným zatlačením na tlačítko, dokud nepocítíte klapnutí.
Tableta okamžitě přilne ke stěně pochvy.
Ve stoje ani při chůzi vám nevypadne.
94. Vytáhněte aplikátor a zlikvidujte jej.


Recenze

Recenze produktu VAGIFEM 15X25MCG Poševní tobolky

Diskuze (1)

Diskuze k produktu VAGIFEM 15X25MCG Poševní tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

(2) (1) (0) 07/10/2011

Jana N. - prodám tablety vagifem

PRODÁM TABLETY VAGIFEM 25 MG PO 15 KS - MÁM 3 BALENÍ,DLOUHÁ EXPIRACE, V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE PROSÍM OZVĚTE NA MAIL organea zavináč seznam.cz

Vstoupit do diskuze