Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA TBL 20X750MG - diskuze

Kód výrobku: 20484

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA TBL 20X750MG

1/5

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls211403/2012, sukls211404/2012 a sukls211405/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

V-Penicilin 250 mg SLOVAKOFARMA
V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA
V-Penicilin 750 mg SLOVAKOFARMA
tablety
phenoxymethylpenicillinum kalicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA
užívat
3. Jak se přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK V-PENICILIN SLOVAKOFARMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA je fenoxymethylpenicilin.
Fenoxymethylpenicilin je vysoce účinný penicilin k perorálnímu podání (lze jej užívat ústy).
Peniciliny patří mezi beta-laktamová antibiotika, které zabíjejí bakterie zabráněním tvorby
buněčné stěny.

Přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA se používá k léčbě a prevenci mírných až středně
těžkých infekcí (např. infekce ušní, nosní a krční, infekce dýchacích cest, kožní infekce)
vyvolaných mikroorganismy citlivými na penicilin.

Lék mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 3 let.2/5
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK V-
PENICILIN SLOVAKOFARMA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti (alergii) na penicilinová a cefalosporinová
antibiotika a u všech stavů, které nepříznivě ovlivňují vstřebávání přípravku ze střeva
(zvracení, průjem).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA je zapotřebí
Opatrnost je potřebná u pacientů, kteří se léčí s alergií nebo průduškovým astmatem.
Když se u Vás objeví alergická reakce (vyrážky provázené obvykle svěděním, otoky v
obličeji, vzácně dušnost a výjimečně šok), průjem nebo zvracení během užívání léku,
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Po dobu léčby přípravkem V-Penicilin SLOVAKOFARMA mohou být změněny výsledky
některých laboratorních vyšetření. Upozorněte proto lékaře, že užíváte přípravek V-Penicilin
SLOVAKOFARMA.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA a jiných současně užívaných léků se
mohou vzájemně ovlivňovat. Zeptejte se svého lékaře dříve, než užijete V-Penicilin
SLOVAKOFARMA, v případě, že užíváte:

- Probenecid (lék proti bolestem kloubů) zpomaluje vylučování penicilinu ledvinami a tím
prodlužuje jeho účinek.
- Jiná antibiotika nebo chemoterapeutika (např. tetracyklin, chloramfenikol nebo
erytromycin) můžou snížit účinek přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA.
- Hormonální přípravky proti otěhotnění, V-Penicilin SLOVAKOFARMA může snížit
jejich účinek.
- Methotrexát (lék proti nádorovým onemocněním) V-Penicilin SLOVAKOFARMA
zvyšuje jeho účinek i toxicitu.

Užívání přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA s jídlem a pitím
Tablety se užívají v pravidelných intervalech nalačno nebo při jídle, zapíjejí se dostatečným
množstvím vody. Dětem lze tablety rozdrtit.
Po dobu užívání přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA není vhodné pít alkoholické
nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
O používání přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA v těhotenství a kojení rozhoduje
lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA jakkoliv ovlivňoval pozornost
a schopnost soustředění.
3/5

Důležité informace o některých složkách přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA
Přípravek obsahuje monohydrát laktózy. pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK V-PENICILIN SLOVAKOFARMA UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem.
Obvyklá dávka pro dospělé je 500 mg (1 tableta V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA)
podávaných každých 6 hodin, nebo 750 mg (1 tableta V-Penicilin 750 mg
SLOVAKOFARMA) každých 8 hodin.

Dávkování u dětí určí lékař, dle hmotnosti dítěte.
Obvyklá dávka pro děti je 10-12,5 mg/kg podávaná každých 6 hodin, nebo 15-17,5 mg/kg
podávaných každých 8 hodin (40-50 mg/den).
U starších dětí se podávají obvykle stejné dávky jako u dospělých.

Přípravek se obvykle užívá 10 dní nebo ještě dalších 48-72 hodin po vymizení příznaků
infekce a poklesu teploty. O ukončení léčby rozhoduje vždy lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství tablet dítětem se ihned poraďte s
lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA
Zapomenete-li vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete, a dále pokračujte podle
původního sledu užívání. Pokud si vzpomenete až v době, kdy máte užít další dávku,
předchozí dávku vynechejte. Nikdy neužívejte dvojnásobnou dávku léku najednou.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se
budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku V-Penicilin SLOVAKOFARMA se mohou vyskytnout následující
nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Často: 1% (výskyt u více jako u 1 pacienta ze 100 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 10
pacientů): vyrážka, kopřivka svědění, alergické reakce, *nevolnost, *zvracení, *průjem, *léze
v okolí úst,
*hlavně po podání vysokých dávek penicilinu, potíže většinou vymizí po skončení léčby,

4/5
Vzácně: < 0,1% (výskyt u více jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů, ale méně jako u 1
pacienta z 1000 pacientů): anafylaktický šok (vystupňovaná alergická reakce), zvýšená
hodnota draslíku v krvi (hlavně při užívání vysokých dávek),

Velmi vzácně: < 0,01% (výskyt u méně jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů): změny krevního
obrazu, zvýšená krvácivost, dechové obtíže, horečka, bolesti kloubů, otoky kloubů, otok
vznikající na různých místech organizmu (např. v obličeji), zánět ledvin, zánětlivé
onemocnění cév, vyšší dávky mohou způsobit poruchy centrálního nervového systému,
hlavně u dětí a u starších osob s poruchou funkcí ledvin.

Ihned přerušte léčbu a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás vyskytne:
alergická reakce ve forně kožní vyrážky, otok obličeje nebo dýchací obtíže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK V-PENICILIN SLOVAKOFARMA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti
vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA obsahuje
Léčivou látkou je
V-Penicilin 250 mg SLOVAKOFARMA: phenoxymethylpenicillinum kalicum 278 mg,
odpovídá phenoxymethylpenicilinum 250 mg v 1 tabletě
V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA: phenoxymethylpenicillinum kalicum 556 mg,
odpovídá phenoxymethylpenicilinum 500 mg v 1 tabletě
V-Penicilin 750 mg SLOVAKOFARMA: phenoxymethylpenicillinum kalicum 833 mg,
odpovídá phenoxymethylpenicilinum 750 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mastek, magnesium-stearát, mikrokrystalická
celulóza, sodná sůl kroskarmelózy.

Jak přípravek V-Penicilin SLOVAKOFARMA vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
V-Penicilin 250 mg SLOVAKOFARMA: bílé kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně.
V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA: bílé kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně.
V-Penicilin 750 mg SLOVAKOFARMA: bílé podlouhlé tablety s výraznou rýhou na jedné
straně.

5/5
Velikost balení:
V-Penicilin 250 mg SLOVAKOFARMA: 30 tablet
V-Penicilin 500 mg SLOVAKOFARMA: 30 tablet
V-Penicilin 750 mg SLOVAKOFARMA: 20 nebo 30 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovensko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
3.10.2012

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 20484
Kód EAN: 8584005170606
Kód SÚKL: 5960
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

V-Penicilin je lékem volby u streptokokové angíny, infekcí dutiny ústní a zubních infekcí. V-Penicilin se užívá při profylaxi revmatické horečky a středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání, k dokončení léčby injekčně podávaného benzylpenicilillu G, nebo prokainpenicilinu (jiné druhy penicilinu). Je možno jej také použít pro léčení lymeské boreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 3 let věku, těhotné i kojící ženy.

Recenze

Recenze produktu V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA TBL 20X750MG

Diskuze

Diskuze k produktu V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMA TBL 20X750MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám