Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 20483
Kód EAN: 8586000870512
Kód SÚKL: 92436
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Přípravek se užívá k léčení lehkých až středně těžkých infekcí vyvolaných mikroorganizmy citlivými na penicilin. Patří mezi ně infekce dýchacích cest (zánět průdušek, zápal plic), infekce v oblasti krku, nosu a uší (zánět hltanu, angína, zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha), infekce v oblasti úst a tváře vycházející ze zubů, infekce kůže (růže, červenka, migrující erytém) zánět lymfatických uzlin a lymfatických cév a spála (i preventivně). Dále prevence akutní revmatické horečky, prevence zánětu nitroblány srdeční při zákrocích v oblasti zubů, úst, čelistí nebo horních dýchacích cest. Penicilin je možné kombinovat s jiným antibiotikem. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti od 3 let věku, těhotné a kojící ženy.

Příbalový leták

1/5

sp.zn.sukls122686/2013, sukls122671/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele

V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA
V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA
Tablety
Phenoxymethylpenicillinum kalicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je V-PENICILIN BIOTIKA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete V-PENICILIN BIOTIKA užívat
3. Jak se V-PENICILIN BIOTIKA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek V-PENICILIN BIOTIKA uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je V-PENICILIN BIOTIKA a k čemu se používá

Přípravek V-PENICILIN BIOTIKA je antibiotikum s úzkým spektrem účinku působícím proti
bakteriím.

Přípravek V-PENICILIN BIOTIKA se užívá k léčení lehkých až středně těžkých infekcí vyvolaných
mikroorganizmy citlivými na penicilin: Streptokokový zánět krčních mandlí a hltanu.
Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce.
Alternativa prokain-penicilinu v prevenci revmatické horečky a středně těžkých streptokokových
infekcí měkkých tkání.
K dokončení počátečního injekčního podávání benzylpenicilinu, případně prokain-benzylpenicilinu.
Lymská borelióza u dětí (onemocnění vyvolané baktérií, která se do těla dostává při kousnutí
infikovaným klíštětem).

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete V-PENICILIN BIOTIKA užívat

Neužívejte přípravek V-PENICILIN BIOTIKA

jestliže jste alergický(á) na peniciliny a cefalosporiny nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznaky této přecitlivělosti (kopřivka, horečka, bolesti
kloubů) se mohou objevit až po zahájení léčby a je třeba, aby nemocný o tom neprodleně
informoval lékaře.
jestliže trpíte na kopřivku, průduškové astma a sennou rýmu, smíte užívat penicilin jen
v nevyhnutelných případech.
2/5

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku V-PENICILIN BIOTIKA se poraďte se svým lékařem nebo, lékarníkem nebo
zdravotní sestrou.

U pacientů s alergií jakéhokoliv typu je vyšší pravděpodobnost vzniku alergické reakce na podání
penicilinu. Lehké příznaky přecitlivělosti se mohou objevit už po zahájení léčení (svědění,
kopřivka, zánět sliznice v oblasti úst a tváře), dále poruchami činnosti žaludku a střev projevujícími se
pocitem na zvracení, zvracením, bolestí v břišní dutině, řídkou stolicí nebo průjmem. Mají obyčejně
mírný charakter a často mizí už v průběhu léčby nebo po jejím přerušení. Nejtěžším a výjimečným
projevem přecitlivělosti je anafylaktický šok, který se většinou dostaví už několik minut po podání
penicilinu. Projeví se selháváním činnosti srdce a dýchání a je potřebná okamžitá lékařská pomoc
podle zásad první lékařské pomoci při anafylaktickém šoku (adrenalin, noradrenalin, hydrokortison,
antihistaminika, kalcium). Každý pacient, u kterého došlo k anafylaktickému šoku, je v akutním
nebezpečí života a vyžaduje intenzivní péči v lůžkovém zařízení.

Děti a dospívající
Dávkování u dětí určí lékař, dle hmotnosti dítěte.
U starších dětí se podávají obvykle stejné dávky jako u dospělých.

Další léčivé přípravky a přípravek V-PENICILIN BIOTIKA
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval
nebo které možná budete užívat.
Účinky penicilinu a jiných současně podávaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by
proto měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte na lékařský předpis i bez něho.
V-PENICILIN BIOTIKA by se neměl podávat společně s chemoterapeutiky s bakteriostatickým
účinkem (tetracykliny, sulfonamidy, chloramfenikol), protože se vzájemně snižuje jejich účinnost.
Některá léčiva (například salicyláty, indomethacin, fenylbutazon) zvyšují hladinu penicilinu v krevním
séru a prodlužují jeho účinek.
V-PENICILIN BIOTIKA může snížit účinnost antikoncepčních přípravků, a proto se doporučuje
zajistit antikoncepci jiným vhodným způsobem.

Přípravek V-PENICILIN BIOTIKA s jídlem, pitím a alkoholem
Tablety užijte nejlépe s jídlem, nerozkousanou zapijte se sklenicí vody (200 - 250 ml).
Při užití po jídle se může přechod léčivé látky do krevního oběhu oddálit a případně i snížit.
Po dobu užívání přípravku V-PENICILIN BIOTIKA není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

U penicilinu nebyly zjištěny teratogenní vlastnosti (způsobující vznik vrozených vývojových vad
a defektů). V-PENICILIN BIOTIKA je proto možné při výskytu infekcí vyvolaných choroboplodnými
zárodky citlivými na penicilin podávat v průběhu celého těhotenství.
Léčivo proniká do mateřského mléka.
U kojenců krmených tímto mateřským mlékem se nezjistily žádné nežádoucí účinky, přesto se nedá
vyloučit vznik přecitlivělosti, nebo ovlivnění střevní flory.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly podány důkazy o snížení pozornosti při řízení motorových vozidel nebo při obsluze strojů.

Přípravek V-PENICILIN BIOTIKA obsahuje monohydrát laktosy.
Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete užívat tento léčivý
přípravek.


3. Jak se V-PENICILIN BIOTIKA užívá

3/5
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety jsou určeny pro dospělé a děti starší 3 let. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.
Tablety se užívají nejlépe s jídlem každých 6-8 hodin, preventivně každých 12 hodin.
V-PENICILIN se obvykle užívá 7-10 dní, nejméně 48-72 hodin po poklesu teploty a ústupu známek
infekce. O ukončení léčby rozhoduje vždy lékař.

Doporučená dávka:
Dospělí: 0,8 MIU (nebo 500 mg) každých 6 hodin nebo 1,2-1,5 MIU (nebo 750 mg) každých 8 hodin.

Dávky u jednotlivých infekcí a délka léčby
Streptokokový zánět hltanu: 2,4 MIU (nebo 1250-1500 mg) denně ve 4 dílčích dávkách po 6 hodinách
nebo 3,6 až 4,5 MIU (nebo 2000-2500 mg) denně ve 3 dílčích dávkách po 8 hodinách.

Dokončení parenterální léčby (léčba mimo trávící trubice)aktinomykózy: 0,8 MIU (nebo 500 mg)
každých 6 hodin po 6-12 měsíců.
Prevence revmatické horečky: 0,4 MIU (nebo 250 mg) každých 12 hodin dlouhodobě.

Dávkování při snížené funkci ledvin:
Při závažném selhávání ledvin se podává obvyklá dávka penicilinu V každých 8 hodin. Při selhávání
jater je třeba dávkování penicilinu V obdobně upravit jen při současném selhávání ledvin, protože
v tomto případě jsou játra hlavní cestou vyloučení léků z organismu.

Použití u dětí a dospívajících
Obvyklá dávka: 20 kIU /kg (nebo 10-12,5 mg/kg) každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg (nebo 15-17,5
mg/kg) každých 8 hodin.
Streptokokový zánět hltanu: 20 kIU /kg (nebo 10-12,5 mg/kg) každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg
(nebo 15-17,5 mg/kg) každých 8 hodin po dobu 10 dnů.
Lymská borelióza: 25-30 kIU/kg (nebo 15-17,5 mg/kg) každých 8 hodin po dobu 3 týdnů.
Prevence revmatické horečky: 0,4 MIU (nebo 250 mg) každých 12 hodin dlouhodobě.

Jestliže jste užil(a) více přípravku V-PENICILIN BIOTIKA, než jste měl(a)
V-PENICILIN je prakticky bez toxických účinků, a proto při předávkování stačí přerušit užívání a se
situací seznámit lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek V-PENICILIN BIOTIKA
Přípravek musíte užívat pravidelně. Pokud zapomenete vzít předepsanou dávku, užijte ji hned jakmile
si vzpomenete a dále pokračujte podle původního schématu.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nemocní snáší přípravek obvykle dobře, ale mohou se vyskytnout i nežádoucí účinky. U osob
s jakoukoliv alergií je větší předpoklad, že vznikne alergická reakce na penicilin. Lehké příznaky
přecitlivělosti se mohou projevit po zahájení léčby kožními reakcemi (svědění, kopřivka, zánět sliznic
v oblasti úst a tváře) a dalšími projevy jako je porucha činnosti žaludku a střev doprovázena pocitem
na zvracení, zvracením, bolestí v dutině břišní, řídkou stolicí až těžkým průjmem. Jsou zpravidla
mírného charakteru a často mizí v průběhu léčby nebo po jejím přerušení.
Výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému ošetřujícímu
lékaři.
Nejtěžším a výjimečným projevem přecitlivělosti na penicilin je anafylaktický šok, který se většinou
dostaví několik minut po podání. Při vzniku anafylaktického šoku, který se projeví selháváním
srdeční činnosti a dýchání, zavolejte okamžitě lékařskou pomoc.
Při užívání přípravku V-PENICILIN se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle
četnosti výskytu:
4/5

Často: 1% (výskyt u více jako u 1 pacienta ze 100 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 10
pacientů): vyrážka, kopřivka svědění, alergické reakce, nevolnost*, zvracení*, průjem*, léze v okolí
úst*
_______
* hlavně po podání vysokých dávek penicilinu, potíže většinou vymizí po skončení léčby

Vzácně: < 0,1% (výskyt u více jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 1000
pacientů): anafylaktický šok (vystupňovaná alergická reakce), zvýšená hodnota draslíku v krvi (hlavně
při užívání vysokých dávek).

Velmi vzácně: < 0,01% (výskyt u méně jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů): změny krevního obrazu,
zvýšená krvácivost, dechové obtíže, horečka, bolesti kloubů, otoky kloubů, otok vznikající na různých
místech organizmu (např. v obličeji), zánět ledvin, zánětlivé onemocnění cév, vyšší dávky mohou
způsobit poruchy centrálního nervového systému, hlavně u dětí a u starších osob s poruchou funkcí
ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím
národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak V-PENICILIN BIOTIKA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem
a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek V-PENICILIN BIOTIKA obsahuje

Léčivou látkou je:
V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA.
Phenoxymethylpenicillinum kalicum 800 000 m.j. (523 mg) v 1 tabletě (zodp. 500 mg
fenoxymetylpenicilinu),
V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA.
Phenoxymethylpenicillinum kalicum 1 200 000 m.j. (784 mg) v 1 tabletě (zodp. 750 mg
fenoxymetylpenicilinu).

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek V-PENICILIN BIOTIKA vypadá a co obsahuje toto balení

V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA: téměř bílé, kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně.
5/5
V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA: téměř bílé, podlouhlé bikonvexní tablety s půlící rýhou na
jedné straně.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Balení:
Průsvitný hnědo-šedě zbarvený PVC/Al blistr, krabička
Velikost balení: V-PENICILIN 0,8 MEGA BIOTIKA: 30 tablet (3 blistry po 10 tabletách)
V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA: 30 tablet (5 blistrů po 6 tabletách)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.8.2013

Recenze

Recenze produktu V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA 30X1.2MU Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu V-PENICILIN 1,2 MEGA BIOTIKA 30X1.2MU Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze