Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 70153
Kód EAN:
Kód SÚKL: 24357
Kožní lymfom T-buněk (CTCL) je onemocnění krve, které způsobuje abnormální výrůstky postihující kůži. Uvadex je používán v kombinaci se systémem UVAR XTS Photopheresis System ke zmírnění kožních příznaků CTCL, jestliže jiné léčby nebyly účinné. Fotoferezní systém UVAR XTS dodává UV světlo potřebné k aktivaci methoxsalenu, který pak zničí chorobné krevní buňky.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls198839/2009
Příbalová informace informace pro uživatele
UVADEX 20 MIKROGRAMŮ/ML, ROZTOK PRO ÚPRAVU KREVNÍ FRAKCE
(methoxsalenum)
RP
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závážné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je UVADEX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete UVADEX používat
3. Jak se UVADEX používá
4. Možné vedlejší účinky
5. Jak přípravek UVADEX uchovávat
6. Další informace
Název tohoto léku je UVADEX 20 mikrogramů/ml Solution for Blood Fraction Modification
(roztok pro úpravu krevní frakce)
Methoxsalen je látka, která mění reakci těla na světlo a která se aktivuje po vystavení UV záření.
1. CO JE UVADEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Kožní lymfom T-buněk (CTCL) je onemocnění krve, které způsobuje abnormální výrůstky postihující
kůži. UVADEX je používán v kombinaci se systémem UVAR XTS Photopheresis System ke
zmírnění kožních příznaků CTCL, jestliže jiné léčby nebyly účinné.
Fotoferezní systém UVAR XTS dodává UV světlo potřebné k aktivaci methoxsalenu, který pak zničí
chorobné krevní buňky.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UVADEX POUŽÍVAT
Ujistěte se, že tento přípravek je pro Vás vhodný
UVADEXby některým lidem neměl být podáván.
Nepoužívejte UVADEX
Jestliže jste měli dříve alergickou reakci na methoxsalen, jinou psoralenovou látku nebo na
některou z dalších pomocných látek.
Jestliže máte rakovinu kůže (melanom, bazaliom nebo rakovinu plochých kožních buněk).
2/4
Jestliže máte jakoukoli chorobu, při které je zvýšená citlivost na světlo, jako jsou porfyrie,
systémový lupus erythematosus nebo albinismus (stav, při kterém je snížen obsah pigmentu v
kůži).
Byla-li Vám vyňata slezina.
Máte-li poruchu krevní srážlivosti nebo zvýšený počet bílých krvinek (více než 25 000 mm3).
Jste-li těhotná nebo kojíte-li.
Jste-li sexuálně aktivní a nepoužíváte antikoncepční prostředky. Jste-li sexuálně aktivní muž
nebo žena, musíte používat antikoncepční prostředky během léčby i po léčbě, protože
methoxsalen může poškodit dítě, které je počato během léčby nebo po ní.
Pokud máte zdravotní potíže, při kterých nesnesete odběr většího množství krve, jako například
srdeční onemocnění nebo těžkou chudokrevnost.
Pokud Vám byla vyňata čočka z jednoho nebo obou očí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku UVADEX. je zapotřebí
VÁŠ LÉKAŘ VÁM PORADÍ, jestli Vám může být podáván UVADEX v těchto případech:
Pokud máte EPILEPSII a jste léčeni fenytoinem (to může způsobit, že UVADEX je v léčbě
neúčinný).
Pokud máte problémy s JÁTRY nebo LEDVINAMI.
Pokud užíváte tolbutamid na CUKROVKU (to může způsobit zvýšenou citlivost na světlo).
Pokud jste se v poslední době před léčbou opalovali.
Pokud užíváte některý jiný lék, který zvyšuje citlivost na světlo, včetně některých antibiotik
(např. ciprofloxacin, doxycyklin a nalidixová kyselina, některá diuretika (močopudné tablety),
některé léky používané k léčbě cukrovky (např. chlorpropamid), některé léky používané k léčbě
problémů duševního zdraví (např. trifluoperazin a haloperidol) a některé léky používané k léčbě
problémů kůže (např. isotretinoin).
Existuje nějaká možnost, abyste OTĚHOTNĚLA (viz předchozí část).
Vzájemné působení s dalšími léčvými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu - například paracetamol (Paralen).
Užívání přípravku UVADEX s jídlem a pitím
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinek jídla a nápojů. Protože UVADEX se podává jako
součást nemocniční procedury, Váš odborný lékař rozhodne, zda během procedury můžete jíst nebo
pít.
Těhotenství a kojení
Nesmíte užívat UVADEX, jste-li těhotná nebo jestliže kojíte.
3/4
Řízení a obsluha strojů
Ihned po léčbě byste neměli řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku UVADEX
Tento přípravek obsahuje 5 % etanolu. Každá dávka obsahuje až 0,41g alkoholu. To může být
škodlivé pro ty, kteří trpí chorobou jater, alkoholismem, epilepsií, poškozením nebo chorobou mozku
jakož i pro těhotné ženy, děti, a může měnit nebo zvyšovat účinek jiných léků.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK UVADEX POUŽÍVÁ
Tento přípravek vždy podává odborný lékař, který dovede přesně vysvětlit, co se děje. Lékař
rozhodne, kolik léčebných kúr potřebujete. Většina pacientů je léčena dva po sobě následující dny
jednou za měsíc šest měsíců celkem. Po čtyřech měsících se podávání může zvýšit na dva po sobě
následující dny dvakrát za měsíc, pokud to lékař považuje za nezbytné.
Léčebný přípravek se používá následovně:
Odborník speciálně vyškolený v užívání fotoferézy zavede jehlu do Vaší paže tak, aby krev tekla do
speciálně konstruovaného přístroje (UVAR XTS Photopheresis System) a rozdělila se na červené
krvinky, bílé krvinky a krevní plasmu. Červené krvinky a většina plasmy se transfuzí jednoduše vrátí
zpět do Vašeho oběhu během zákroku. Bílé krvinky a zbytek plasmy se smísí s vypočtenou dávkou
přípravku UVADEX, vystaveného UV světlu v přístroji, a pak se Vám vrátí.
Tento postup trvá tři až čtyři hodiny od zavedení jehly až do chvíle, kdy jsou Vám všechny
komponenty krve vráceny.
Neměli byste absolvovat více než 20 fotoferézních sezení během 6 měsíců.
Během aplikace léčby a po celých následujících 24 hodin musíte nosit speciální ovinovací sluneční
brýle blokující UV-A záření, aby se předešlo poškození očí, které by mohlo způsobit tvorbu zákalu.
Po aplikaci léčby
Po aplikaci léčby byste se po nejméně 24 hodin měli vyhýbat slunečnímu světlu, protože by mohlo
poškodit Vaši kůži a způsobit spáleniny nebo dlouhodobě způsobit její předčasné stárnutí. Pokud
musíte jít ven, měli byste pokrýt svou kůži, používat silný faktor proti slunečnímu záření a nosit
sluneční brýle (viz výše).
Jestliže je Vám podán UVADEX v příliš velké dávce
Je to velmi nepravděpodobné. Pokud byste však dostali nadměrnou dávku přípravku UVADEX,
museli byste strávit 24 hodin nebo déle v zatemněné místnosti jako součást léčby.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i UVADEX nežádoucí účinky, avšak jsou obvykle jen mírné a
rychle přejdou. Zřídka byly uváděny nevolnost a zvracení. Krevní testy ukázaly, že UVADEX může
někdy způsobit malé změny v krevním obrazu, ale nevyvolávaly žádné klinické příznaky. Mezi tyto
změny patří snížení obsahu albuminu, kalcia, hemoglobinu, draslíku a počtu červených krvinek a
obsahu červených krvinek v krvi.
Fotoferéza může způsobit slabý nebo mírný pokles krevního tlaku, horečku nebo lokální infekci nebo
poškození cévy v důsledku zavedení jehly.
4/4
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo zdravotní sestře, která se o Vás stará.
5. JAK PŘÍPRAVEK UVADEX UCHOVÁVAT
UVADEX bude uskladněn v nemocniční lékárně na bezpečném místě mimo dosah dětí. Nemá
být uchováván při teplotách nad 25 C.
Nepoužívejte UVADEX po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek UVADEX obsahuje
UVADEX obsahuje 20 mikrogramů/ml aktivní látky, methoxsalenum. UVADEX rovněž obsahuje
propylenglykol, ethanol 95%, kyselinu octovou 99%, trihydrát octanu sodného, roztok hydroxidu
sodného 1 mol/l, chlorid sodný a vodu na injekci.
Jak přípravek UVADEX vypadá a co obsahuje toto balení
UVADEX se dodává v injekčních lahvičkách z jantarového skla s pryžovou zátkou, které obsahují 10
ml roztoku.
Velikost balení: 12 x 10 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitelem licence na tento přípravek je společnost Johnson & Johnson Medical Ltd obchodující jako
Therakos Europe, Pinewood Campus, Nine Mile Ride, Wokingham, Berkshire, RG40 3EW, Velká
Británie
UVADEX je vyráběn společností Penn Pharmaceutical Services Limited, Units 23 & 24
Tafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, Wales, NP22 3AA, Velká Británie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.11.2012

Recenze

Recenze produktu UVADEX 20 MIKROGRAMŮ/ML, ROZTOK PRO ÚPRAVU KREVNÍ FRAKCE 12X10ML Roztok

Diskuze

Diskuze k produktu UVADEX 20 MIKROGRAMŮ/ML, ROZTOK PRO ÚPRAVU KREVNÍ FRAKCE 12X10ML Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze