Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

UTROGESTAN 30X100MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19430
Přípravek Utrogestan se používá u dospělých žen k léčení některých poruch menstruačního cyklu a onemocnění prsu.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek Utrogestan se používá u dospělých žen k léčení některých poruch menstruačního cyklu a onemocnění prsu.

Informace o produktu

Výrobce: LABORATORIES BESINS-INTERNATIONAL, PAŘÍŽ
Kód výrobku: 19430
Kód EAN: 8595151000037
Kód SÚKL: 76921
Držitel rozhodnutí: LABORATORIES BESINS-INTERNATIONAL, PAŘÍŽ
Přípravek Utrogestan se používá u dospělých žen k léčení některých poruch menstruačního cyklu a onemocnění prsu. Jsou to: menstruační poruchy vyvolané nedostatkem ženského pohlavního hormonu progesteronu, menstruační bolesti, potíže ve dnech před menstruací (premenstruační syndrom), děložní krvácení (např. následkem fibromu), menstruační poruchy v období před skončením přechodu (premenopauzální poruchy). Používá se také k hormonální náhradě v období po skončeném přechodu (jako doplněk k léčbě estrogeny), k léčbě bolesti v prsu (mastodynie) a nezánětlivého onemocnění ženského prsu, jehož podstatou jsou změny v mléčné žláze způsobené hormonálními vlivy (benigní mastopatie). Utrogestan se rovněž předepisuje k podpoře časných fází těhotenství.

Příbalový leták

sp.zn. sukls125023/2011 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

UTROGESTAN 

 100 mg, měkké tobolky 

progesteronum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Utrogestan a k čemu se užívá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Utrogestan užívat 

3. 

Jak se přípravek Utrogestan užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Utrogestan uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Utrogestan a k čemu se užívá 

 
Přípravek Utrogestan 100 mg mĕkká tobolka (v této příbalové informaci dále nazývaný Utrogestan) 
obsahuje hormon nazývaný progesteron. 
Kombinace přípravku Utrogestan a přípravků s estrogenem patří do skupiny léčiv nazývaných 
hormonální substituční terapie (HST). 
 
Přípravek Utrogestan je určen k použití u poruch souvisejících s nedostatkem progesteronu. 
Ústy se používá u: 

  Bolestí a obtíží před menstruací (premenstruační syndrom) 

  Nepravidelností menstruačního cyklu způsobených poruchami ovulace 

  Před menopauzou 

  Ke snížení příznaků menopauzy (u hormonální substituční terapie jako doplněk léčby 

estrogeny).  

 
Vaginální (poševní) cestou se používá jako: 

  Jiný způsob podání u progesteronové léčby, zejména pokud se po ústním (orálním) užívání 

tablet vyskytne ospalost nebo pokud ústní podání není možné. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Utrogestan užívat 

 
Neužívejte přípravek Utrogestan  

-  jestliže máte nebo jste někdy měla závažné onemocnění jater 
-  tobolky ústně, pokud máte závažnou poruchu funkce jater 
-  u dětí nebo dospívajících do puberty 

BH/LBI/CZ/ pl-utrogestan 100 mg_first QRD draft 12/2015 
 

-  jestliže máte nevysvětlitelné krvácení z pochvy 
-  jestliže máte rakovinu prsu nebo pohlavního ústrojí 
-  jestliže máte poruchu krevní srážlivosti 
-  jestliže máte onemocnění způsobené krevní sraženinou v tepnách 
-  jestliže máte krvácení do mozku 
-  jestliže máte krevní onemocnění nazývané porfyrie 
-  jestliže jste alergická na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

uvedenou v bodě 6 (arašídy, sóju) 

 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Utrogestan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Utrogestan nechrání proti početí. 
Utrogestan 100 mg tobolky by se měly používat opatrně u pacientek s onemocněními, která by mohla 

být zhoršena zadržováním tekutin (např. s hypertenzí, onemocněním srdce, onemocněním 
ledvin, epilepsií, migrénou, astmatem); u pacientek s anamnézou deprese, diabetu, lehké až 
středně závažné jaterní dysfunkce, migrény

 
Další léčivé přípravky a přípravek Utrogestan  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval/a nebo které možná budete užívat. 
Zejména informujte lékaře, jestliže užíváte: 

  ketokonazol (lék na plísňové infekce) 

  barbituráty (zklidňující léky) 

  léky na epilepsii 

  rifampicin (lék proti infekcím) 

 
Přípravek Utrogestan s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Utrogestan se nemá užívat s jídlem a měly by se užívat přednostně před spaním. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Pro  předepisování  hormonální  substituční  terapie  během  těhotenství  a  kojení  neexistuje  žádná 
indikace. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Protože tento přípravek může vyvolat ospalost nebo závrať, je nutná opatrnost při řízení vozidel nebo 
obsluze strojů. Užívání tobolek před spaním by mělo snížit tyto účinky v průběhu dne. 
 
Přípravek Utrogestan obsahuje podzemnicový olej a sójový lecitin. 
Tyto látky mohou vyvolat alergické reakce. Jestliže jste alergičtí na arašídy nebo sóju, neužívejte tento 
léčivý přípravek. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Utrogestan používá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Podání ústy (perorální podání): 
Obvyklá denní dávka při nedostatku progesteronu je 200 až 300 mg (2 nebo 3 tobolky) ve dvou 
rozdělených dávkách, tedy jedna tobolka ráno a jedna nebo dvě tobolky na noc. 
 

BH/LBI/CZ/ pl-utrogestan 100 mg_first QRD draft 12/2015 
 

Při obtížích před menstruací, nepravidelnosti menstruace, před menopauzou: dávka je 2 až 3 tobolky 
denně po dobu 10 dnů cyklu, obvykle od 17. do 26. dne cyklu. 
 
Při hormonální substituční terapii menopauzy: substituční terapie samotnými estrogeny nevhodná. Má 
se  přidat  progesteron  jako  Utrogestan,  2  tobolky  denně  po  dobu  12  až  14  dnů  v  měsíci,  a  to  v 
posledních  dvou  týdnech  každého  cyklu.    Tato  substituční  terapie  musí  být  přerušena  přibližně  na 
jeden týden, během kterého se může vyskytnout krvácení z odnětí.  
 
Vaginální  podání  (zavedení  hluboko  do  pochvy),  ve  stejném  dávkování  jako  při  podání  ústy  se  má 
použít  zejména  v případech  závažné  poruchy  funkce  jater  nebo  výraznější  ospalosti  po  perorálním 
podání.  
 
Použití u dětí a dospívajících 
Není určeno k podání u dětí a dospívajících. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Utrogestan, než jste měla 
V takovém případě kontaktujte lékaře. Předávkování se může projevit motáním hlavy a pocitem 
závrati, ospalostí, zkrácením cyklu nebo krvácením mezi menstruací. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Utrogestan 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při perorálním podání byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: 

 

Systémová třída orgánů 

Velmi vzácné 

≤1/10 000 

Poruchy reprodukčního 

systému a prsu 

Citlivost prsů 
Zkrácení menstruačního cyklu 
Intermenstruační krvácení (krvácení mezi menstruacemi) 

Poruchy nervového 

systému 

Somnolence (ospalost) 
Přechodná závrať 
Malátnost 
Bolesti hlavy 

Gastrointestinální poruchy  Nauzea (pocit na zvracení) 
Různé 

Nezávažné a reverzibilní (po ukončení užívání 
odeznívají) jaterní abnormality (připomínající 
těhotenskou cholestázu), většinou v průběhu těhotenství  
zrakové poruchy 
anafylaktické reakce (závažné projevy alergické reakce 
– dušnost, vyrážka) 

 
 
- U některých pacientů se za 1 až 3 hodiny po užití Utrogestanu občas může vyskytnout somnolence, 
přechodné závratě nebo nevolnost.  V takovém případě se má snížit nebo přizpůsobit dávka: 2 tobolky 
na  noc,  po  dobu  12-14  dnů  cyklu,  nebo  se  má  přejít  na  vaginální  aplikaci.  V takovém  případě  se 
poraďte s lékařem, 

BH/LBI/CZ/ pl-utrogestan 100 mg_first QRD draft 12/2015 
 

Venózní  tromboembolie,  plicní  embolie:  Tyto  nežádoucí  účinky  mohou  nastat  při  kombinování 
s dalšími  léky,  které  obsahují  estrogeny  v  hormonální  substituční  terapii.  V případě  současného 
užívání  Utrogestanu  s dalšími  léky  je  třeba  přečíst  příslušnou  příbalovou  informaci  dalšího 
předepsaného léčivého přípravku. 

VAGINÁLNÍ APLIKACE  

 
 - V doporučených dávkováních nebyly v klinických studiích zaznamenány celkové nežádoucí účinky, 
obzvláště somnolence nebo závrať ani lokální nesnášenlivost.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
 
Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
5. 

Jak přípravek Utrogestan  uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Utrogestan obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je progesteronum. Jedna tobolka obsahuje progesteronum 100 mg. 
-  Další složky - obsah tobolky: podzemnicový olej, sójový lecithin.  

obal tobolky: želatina, glycerol, oxid titaničitý (E171). 
 

Jak přípravek Utrogestan  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Utrogestan jsou kulaté měkké želatinové tobolky světle žluté barvy obsahující bělavou 
olejovitou suspenzi. 
 
Tobolky jsou baleny v PVC/Al  blistrech v krabičce. 
 
Velikost balení: 30 tobolek 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Laboratoires  Besins- International 

BH/LBI/CZ/ pl-utrogestan 100 mg_first QRD draft 12/2015 
 

3, Rue du Bourg l’Abbé, 75003 Paříž 
Francie 
 
Výrobce 
Besins Manufacturing Belgium S.A., Drogenbos, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.3.2016. 
 
 

Recenze

Recenze produktu UTROGESTAN 30X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu UTROGESTAN 30X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám